Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan koneiden palo- ja varkausvakuutukset ja leikkuupuimurivakuutus

Fenniaturvan koneiden palo- ja varkausvakuutukset ja leikkuupuimurivakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Tässä esitteessä kerrotaan Fenniaturvan koneiden palo- ja varkausvakuutuksen sekä leikkuupuimurivakuutuksen keskeinen sisältö ja esimerkkejä tärkeimmistä rajoituksista. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys vakuutuksista. Tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin.


Fenniaturva on vakuutuskokonaisuus, johon voit liittää valintasi mukaan kodin ja muun omaisuuden vakuutukset sekä kotitalousasiakkaana henkilövakuutukset itsellesi ja perheenjäsenillesi. Voit koska tahansa muuttaa vakuutustesi lukumäärää tai sisältöä.

Fenniaturvaan voit liittää:

omaisuutesi turvaksi

 • kotivakuutukset

 • matkatavaravakuutukset

 • venevakuutukset

 • eläinvakuutukset

 • metsävakuutukset

 • maatilavakuutukset

oikeudellisten riskien turvaksi

 • oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

itsesi ja perheenjäsenten turvaksi

 • lasten ja aikuisten sairauskuluvakuutukset

 • tapaturmavakuutukset

 • matkustajavakuutukset.

Kun sinulla on Fenniassa kotivakuutus tai maatilavakuutus, voit ottaa koneiden palo- ja varkausvakuutuksen.

Koneiden palo- ja varkausvakuutuksella voit vakuuttaa

 • sellaiset moottorikäyttöiset ajoneuvot uushankintahintaan sisältyvine vakiovarusteineen, joille ei tarvitse ottaa liikennevakuutusta

 • työkoneet uushankintahintaan sisältyvine vakiovarusteineen.

  Vakiovarusteet ovat vakuutuksen kohteena myös niiden ollessa säilytettävänä lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.

Esimerkkejä moottorikäyttöisistä ajoneuvoista ja työkoneista, jotka voit vakuuttaa koneiden palo- ja varkausvakuutuksella:

 • puutarhan ja kiinteistön hoitoon tarkoitetut koneet, esimerkiksi päältä ohjattavat ruohonleikkurit

 • harrastus- ja leikkikäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet, esimerkiksi vesiskootterit, moottoroidut riippuliitimet ja koneella kulkevat lasten laitteet

 • kauko-ohjattavat lennokit

 • perämoottorit

 • omalla konevoimalla kulkevat maatalouskoneet leikkuupuimuria lukuun ottamatta. Leikkuupuimurivakuutuksen sisältö on kerrottu jäljempänä.

Vakuutuksen kohde merkitään vakuutuskirjaan.

Esimerkkejä moottorikäyttöisistä ajoneuvoista, joita ei voi vakuuttaa koneiden palo- ja varkausvakuutuksella:

 • autot

 • museoautot

 • kilpa-ajoneuvot

 • mopot, moottoripyörät, mönkijät

 • moottorikelkat

 • henkilö- tai pakettiautojen kevytperävaunut

 • traktorit

 • leikkuupuimurit.

Jos näitä moottorikäyttöisiä ajoneuvoja käytetään liikenteeseen, niille on leikkuupuimuria lukuun ottamatta yleensä otettava lakisääteinen liikennevakuutus.

Perämoottorin voit vakuuttaa palon ja varkauden varalta koneiden palo- ja varkausvakuutuksella, mutta venevakuutusten turva perämoottorille on huomattavasti laajempi.

Koneet, jotka eivät kulje omalla konevoimalla, voit leikkuupuimuria lukuun ottamatta vakuuttaa koti- tai maatilavakuutuksilla. Näitä koneita ovat esimerkiksi työnnettävät tai vedettävät laitteet, jotka toimivat moottorivoimalla. Fenniaturvan koti- ja maatilavakuutuksesta on erillinen esite.

Koneiden palo- ja varkausvakuutuksella vakuutetulla, moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tai työkoneella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon mahdollisen korvausvastuun varalta ovat Fenniaturvan vastuuvakuutukset.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä kuljetuksissa niiden välillä.

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutettavan koneen vakuutusmäärän mukaan. Oman yksilöllisen Fenniaturvasi maksut ja niihin liittyvät alennukset löydät saamastasi vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjasta.

Vakuutus korvaa palovahingon, joka on aiheutunut irti päässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta.

Generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon, jos

 • syynä on ollut varkaus, luvaton käyttöönotto tai näiden yritys ja

 • teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

Koneen menettämisestä suoranaisesti aiheutuneet vahingot korvataan, jollei konetta ole saatu takaisin 30 päivän kuluessa siitä, kun Fennia kirjallisesti sai tiedon tapahtumasta.

Esimerkkejä tapahtumista, joita vakuutus ei korvaa

Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Vakuutus korvaa vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon. Lisäksi korvataan varkausvahingoissa koneen noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Vakuutus ei korvaa vakuutuksen kohteen käyttämisestä johtunutta kulumista.

Vakuutus ei myöskään korvaa mm. arvon alentumista tai kuluja korjauksen yhteydessä tehdyistä muutos- tai parannustöistä, ylityökorotuksista eikä lentorahdista. Vakuutus ei korvaa myöskään vakuutuksen kohteen käyttöhyödyn menetystä.

Jos vakuutuksen kohde voidaan korjata kohtuullisin kuluin, korvattava vahingon määrä on korjauskulut, joista vähennetään omavastuu.

Jos vakuutuksen kohdetta ei voida kohtuullisin kuluin korjata, korvattava vahingon määrä on esineellä välittömästi ennen vakuutustapahtumaa ja sen jälkeen ollut käypä arvo omavastuulla vähennettynä.

Jos korjauskulut ovat vähintään 2/3 vakuutuksen kohteen käyvästä arvosta, Fennia voi lunastaa vakuutuksen kohteen, jolloin se siirtyy Fennian omistukseen. Korvattava vahingon määrä on tällöin käypä arvo omavastuulla vähennettynä.

Fennia voi täyttää korvausvelvollisuutensa rahasuorituksen sijasta myös hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen ajoneuvon, koneen tai osan.

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu. Omavastuun voi valita 200-1000 euron väliltä. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä pienemmät ovat vakuutusmaksusi.

Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joita noudattamalla voit estää vahinkojen syntymisen tai pienentää vahingon määrää. Vahingon sattuessa Fennia voi vähentää tai olla maksamatta korvausta, jos suojeluohjeita on laiminlyöty tahallaan tai huolimattomuudella, joka ei ole vähäinen, ja laiminlyönnillä on yhteys vahingon syntyyn. Vahingon estämiseksi omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta ja sitä on suojeltava ja säilytettävä hyvin. Lisäksi on erityisohjeita mm.

 • suojelutoimista varkauden estämiseksi

 • säilytyssuojan paloturvallisuuden mukaisesta käyttämisestä

 • koneiston ja polttoainesäiliön valaisemisesta ainoastaan sähkövalaisimen avulla

 • moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittämiseen hyväksytyistä laitteista

 • menettelystä korjattaessa ajoneuvoa hitsaamalla

 • ajoneuvon säännösten ja määräysten mukaisesta turvallisesta kunnosta

 • ajo-oikeudesta ja ajokortista, milloin sellainen on tarpeen

 • sairaana tai väsyneenä ajamisesta.

Fenniaturvan leikkuupuimurivakuutuksella voit vakuuttaa leikkuupuimurisi sen ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä levike- ja paripyörineen. Vakuutettu leikkuupuimuri ja sen vakuutusturva merkitään vakuutuskirjaan.

Jos joudut ajamaan leikkuupuimurilla teitä pitkin, sinun kannattaa aina ottaa myös maataloudenharjoittajan vastuuvakuutus. Se on tarpeellinen mahdollisen korvausvastuusi varalta esim. kolaritapauksissa, sillä lakisääteinen liikennevakuutus ei koske leikkuupuimuria.

Leikkuupuimurivakuutus on voimassa Suomessa ja kun puimuri on tilapäisesti siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa. Tilapäisyydellä tarkoitetaan alle vuoden pituista aikaa.

Leikkuupuimurivakuutus korvaa vakuutusehdoissa mainituista tapahtumista aiheutuneet esinevahingot. Korvaamme leikkuupuimurille aiheutuneen vahingon, kun sen syynä on ollut

 • irti päässyt tuli

 • salamanisku

 • räjähdys

 • anastaminen tai vahingonteko

 • yhteentörmäys moottoriajoneuvon tai junan kanssa

 • vahinko, joka on aiheutunut kuljetettaessa leikkuupuimuria muilla kulkuneuvoilla.

Lisäksi leikkuupuimurivakuutus korvaa sen käytön estymisestä johtuvan keskeytysvahingon, jos käytön estyminen johtuu edellä mainitusti korvattavasta esinevahingosta. Keskeytysvahinkona korvataan ylimääräiset kulut, jotka aiheutuvat viljan leikkuupuinnista vieraalla kalustolla.

Esimerkkejä tapahtumista, joita leikkuupuimurivakuutus ei korvaa

Vakuutus ei korvaa

 • polttomoottorille sen räjähdyksestä aiheutunutta vahinkoa

 • renkaalle sen räjähtämisestä aiheutunutta vahinkoa

 • ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä aiheutunutta vahinkoa

 • julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä aiheutunutta vahinkoa

 • anastamista tai vahingontekoa esimerkiksi, jos säilytyssuoja ei ole ollut lukittu tai leikkuupuimuri ei ole ollut silmälläpidon alaisena

 • yhteentörmäystä muun esineen kuin moottoriajoneuvon tai junan kanssa

 • yhteentörmäystä moottoriajoneuvon tai junan kanssa siltä osin kuin leikkuupuimurin vahinko korvataan esimerkiksi moottoriajoneuvon liikennevakuutuksen tai rautatieliikenteen harjoittajan vastuun perusteella

 • leikkuupuimurille sitä muilla kulkuneuvoilla kuljetettaessa aiheutunutta vahinkoa siltä osin kuin vahinko korvataan muusta vakuutuksesta, esimerkiksi rahdinkuljettajan vastuuvakuutuksesta.

Leikkuupuimurivakuutuksella korvattavan vahingon ylin raja on leikkuupuimurin käypä arvo vahinkopäivänä.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan leikkuupuimurin käteismyyntihintaa vahinkopäivänä. Käypää arvoa määritettäessä on otettava huomioon leikkuupuimurin ikä, käyttötuntimäärä, käyttötapa ja yleiskunto sekä muut sen käteishintaan vaikuttavat seikat.

Korvauksen määrä on vahingon määrä omavastuulla vähennettynä.

Leikkuupuimurin korjaus

Jos vahingoittunut leikkuupuimuri voidaan kohtuullisin kuluin korjata, vahingon määrä on korjauskulut tai niitä vastaava rahamäärä. Jos leikkuupuimuri on tuhoutunut tai vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kuluin voida korjata, vahingon määrä on leikkuupuimurilla välittömästi ennen vakuutustapahtumaa ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus.

Lunastus käyvästä arvosta

Jos vakuutettu ja Fennia niin sopivat, Fennia voi lunastaa korjauskelvottoman leikkuupuimurin sen käyvästä arvosta. Tällöin vahingon määrä on lunastuskulut.

Keskeytyskorvaus

Leikkuupuimurivakuutuksen perusteella korvaamme ehdoissa tarkemmin kerrottavalla tavalla edellä mainitun esinevahingon lisäksi keskeytysvahinkona ylimääräiset kulut, jotka aiheutuvat viljan leikkuupuinnista vieraalla kalustolla.

Leikkuupuimurivakuutuksen maksuun vaikuttaa ainoastaan leikkuupuimurin leikkuuleveys.

Leikkuupuimurivakuutuksen omavastuu on 150 euroa.

Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joita noudattamalla sinä ja muut vakuutetut voitte estää vahinkojen syntymisen tai pienentää vahingon määrää. Fennia voi vähentää tai olla kokonaan maksamatta korvausta, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeet tahallaan, huolimattomuuttaan, joka ei ole vähäinen taikka alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja tällä laiminlyönnillä on yhteys vahingon syntyyn.

Vakuutuksen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa ja -ehdoissa.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, Fennia lähettää sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu.

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman.

Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki samastamisesta

Jos vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa asuva käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä vakuutetun kanssa, myös tällaisen henkilön törkeällä huolimattomuudella esineelle aiheuttama vahinko johtaa korvauksen alentamiseen tai epäämiseen.

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian. Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta, ohjeet korvauksen hakemiseen ja vahingosta selviytymisen palveluiden yhteystiedot.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomioi nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Jos olet tyytymätön Fennian päätökseen

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 449 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet