Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Förmögenhetsansvarsförsäkring

Förmögenhetsansvarsförsäkring

Gäller från och med 1.1.2022

Försäkringsvillkor FS315

Förmögenhetsansvarsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i förmögenhetsansvarsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade verksamheten och de nyckeltal (t.ex. lönesumma, personantal eller omsättning) som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömning av riskens storlek och försäkringspremien anges i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter en sådan ekonomisk skada som förorsakats någon annan och som inte har samband med en person- eller sakskada. Dessutom förutsätts att försäkringstagaren eller den försäkrade, till följd av en handling eller försummelse som inträffat under försäkringsperioden, enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för skadan

 • gentemot sin uppdragsgivare enligt det avtal som ingåtts med denna

 • gentemot en annan person, enligt direkta bestämmelser i lagstiftningen som gäller den försäkrade verksamheten.

Förmögenhetsansvarsförsäkringen ersätter även en sådan skada som konstaterats under försäkringsperioden och som förorsakats under giltighetstiden för en förmögenhetsansvarsförsäkring som gällde före denna försäkring, men som inte ersätts från den tidigare förmögenhetsansvarsförsäkringen på grund av att skadan konstaterats efter utgången av försäkringsperioden.

1.2 Försäkringsbelopp

För sakskador som vållats under en och samma försäkringsperiod ersätts sammanlagt högst det dubbla av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

1.3 Serieskada

Skador till följd av samma handling eller försummelse betraktas som en och samma skada oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan har orsakats.

1.4 Giltighetsområde

Försäkringens giltighetsområde anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter skador som vållats och vars skadepåföljd framkommit inom försäkringens giltighetsområde.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Utöver ersättningsbegränsningar enligt de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 tillämpas följande begränsande villkor:

2.1 Skador som orsakas försäkringstagaren eller den försäkrade själv

Försäkringen ersätter inte skador som orsakas försäkringstagaren eller den försäkrade själv.

2.2 Avtalsenlig arbetsprestation

Försäkringen ersätter inte arbete som utförts för att rätta till resultatet av ett arbete som grundar sig på ett uppdragsavtal eller för att utföra arbetet på nytt ens i det fall att detta arbete utförs av någon annan än försäkringstagaren eller den försäkrade.

2.3 Arbetstagare eller delägarkompanjon

Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakats någon som står i försäkringstagarens eller den försäkrades tjänst eller en därmed jämförbar person eller en delägarkompanjon.

2.4 Person- och sakskada

Försäkringen ersätter inte person- eller sakskador eller en ekonomisk skada som är förknippad med en sådan skada. Som sakskada betraktas bl.a. fall där kontanter, värdepapper, oanvända frimärken, kuponger, servicesedlar och motsvarande fordringsbevis förstörs, skadas eller förkommer.

2.5 Felbehandling av personuppgifter

Försäkringen ersätter inte skador till följd av personuppgiftsbehandling som strider mot personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen.

2.6 Betalning eller mottagande av pengar

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av ett räknefel vid mottagande, användning eller överlämnande av betalningsmedel.

2.7 Kontraktsansvar

Försäkringen ersätter inte skador till den del ersättningsskyldigheten grundar sig på en sådan bestämmelse i uppdragsavtalet genom vilken försäkringstagaren eller den försäkrade har åtagit sig mer ansvar än han eller hon skulle ha enligt gällande rätt i samma avtalsförhållande utan en sådan avtalsbestämmelse.

2.8 Ansvar mot annat företag i samma ägo

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats

 • ett företag som hör till samma koncern som försäkringstagaren eller den försäkrade

 • ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som på basis av majoritetsinnehav eller i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som försäkringstagaren eller den försäkrade.

2.9 Kränkning av immateriella rättigheter

Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som orsakats av eller som på något sätt är en följd av att immateriell rätt kränkts.

2.10 Verkställande direktörs och styrelses ansvar

Försäkringen ersätter inte skador som grundar sig på medlemskap i en styrelse, ett förvaltningsråd eller något annat motsvarande organ eller på arbete som verkställande direktör eller i motsvarande ledningsuppgifter.

2.11 Planerings- och rådgivningstjänster

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats någon annan till följd av en felaktighet eller försummelse som begåtts vid undersökning, planering, programmering, granskning, övervakning eller någon annan motsvarande teknisk konsultuppgift.

2.12 Konkurs

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av den försäkrades företagssanering, konkurs eller någon annan betalningsoförmåga.

2.13 Dröjsmål och hävning av avtal

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att ett uppdragsavtal hävts eller av att försäkringstagaren eller den försäkrade inte iakttagit leveransdatumet enligt avtalet.

2.14 Böter och liknande påföljder

Försäkringen ersätter inte böter, avtalsböter, gottgörelseavgifter, konkurrensbrottsavgifter, avgifter av straffkaraktär, tullar eller avgifter som tullmyndigheten har fastställt eller andra påföljder som liknar de ovannämnda.

2.15 Skador som förorsakats uppsåtligen eller genom grovt vållande

Försäkringen ersätter inte skador som försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan person för vilken försäkringstagaren eller den försäkrade är ersättningsskyldig förorsakat uppsåtligen eller genom grovt vållande.

2.16 Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skada som ersätts från en annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren eller den försäkrade tecknat.

2.17 Verksamhet och tjänster där försäkringen inte gäller

Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av någon annan verksamhet än vad som anges i försäkringsbrevet eller som är förknippad med en offentlig upphandling.

2.18 Förkommen nyckel

Försäkringen ersätter inte skador till följd av en förkommen nyckel. Med en nyckel avses utöver mekaniska nycklar också alla instrument och identifierare som används vid öppnande av lås.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor