Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Varallisuusvastuuvakuutus

Varallisuusvastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Vakuutusehto YT315

Varallisuusvastuuvakuutusehto määrittelee varallisuusvastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi palkkasumma, henkilömäärä tai liikevaihto) on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta

 • joko toimeksiantajalleen tämän kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tai

 • muulle henkilölle vakuutettua toimintaa koskevan lainsäädännön nimenomaisen määräyksen perusteella.

Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan myös sellainen vakuutuskauden aikana todettu vahinko, joka on aiheutettu tätä vakuutusta välittömästi edeltäneen varallisuusvastuuvakuutuksen voimassaoloaikana, mutta jota ei korvata edeltäneestä varallisuusvastuuvakuutuksesta sen vuoksi, että vahinko on todettu vakuutuskauden päättymisen jälkeen.

1.2 Vakuutusmäärä

Yhden vakuutuskauden aikana aiheutettuja vahinkoja korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä kaksinkertaisena.

1.3 Sarjavahinko

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on aiheutettu.

1.4 Voimassaoloalue

Vakuutuksen voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka on aiheutettu ja joiden vahinkoseuraamus on ilmennyt vakuutuksen voimassaoloalueella.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen YT390 korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia rajoitusehtoja.

2.1 Itselle aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle itselleen.

2.2 Sopimuksen mukainen työsuoritus

Vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen korjaamiseksi tehtyä työtä tai työn uudelleen tekemistä siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn tekee joku muu kuin vakuutuksenottaja tai vakuutettu.

2.3 Työntekijä tai osakaskumppani

Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun palveluksessa olevalle tai tällaiseen rinnastettavalle henkilölle taikka osakaskumppanille aiheutettua vahinkoa.

2.4 Henkilö- ja esinevahinko

Vakuutuksesta ei korvata henkilö- eikä esinevahinkoa tai sellaiseen yhteydessä olevaa taloudellista vahinkoa. Esinevahingoksi katsotaan muun muassa käteisen rahan, arvopapereiden, käyttämättömien postimerkkien, kuponkien, palveluseteleiden ja vastaavien saamistodistuksien tuhoutuminen, vaurioituminen tai hukkaan joutuminen.

2.5 Henkilötietojen väärä käsittely

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu henkilötietolain tai tietotosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötiedon käsittelystä.

2.6 Rahan maksaminen tai vastaanottaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut laskuvirheestä maksuvälineitä vastaanotettaessa, käytettäessä tai luovutettaessa.

2.7 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu perustuu toimeksiantosopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ottanut itselleen enemmän vastuuta kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä.

2.8 Vastuu samaan omistukseen kuuluvalle yritykselle

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai

 • yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja tai vakuutettu.

2.9 Immateriaalioikeuksien loukkaus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tai jollakin tavoin johtuvat immateriaalioikeuden loukkauksesta.

2.10 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka perustuu hallituksen, hallintoneuvoston tai muun vastaavan toimielimen jäsenyyteen tai toimimiseen toimitusjohtajana tai muussa vastaavassa johtotehtävässä.

2.11 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle suoritetun tutkimuksen, suunnitelman, ohjelmoinnin, tarkastuksen, valvonnan tai muun vastaavan teknisen konsulttitehtävän virheellisyydestä tai laiminlyönnistä.

2.12 Konkurssi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun yrityssaneerauksesta, konkurssista, tai muusta maksukyvyttömyydestä.

2.13 Viivästys ja sopimuksen purkautuminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toimeksiantosopimuksen purkamisesta tai vakuutuksenottajan tai vakuutetun viivästyksestä sopimuksen mukaisesta toimituspäivämäärästä.

2.14 Sakot ja sen kaltaiset seuraamukset

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa, hyvitysmaksua, kilpailunrikkomismaksua, rangaistusluonteista korvausta, tulleja tai tulliviranomaisen määräämiä maksuja tai muita edellä mainittujen kaltaisia seuraamuksia.

2.15 Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun henkilön, jonka puolesta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa, tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamaa vahinkoa.

2.16 Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuutuksenottajan tai vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

2.17 Toiminta ja palvelut, joissa vakuutus ei ole voimassa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuu muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutuskirjaan on merkitty tai joka liittyy julkiseen hankintaan.

2.18 Avaimen katoaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut avaimen katoamisesta. Avaimella tarkoitetaan mekaanisten avainten lisäksi kaikkia lukituksen avaamisessa käytettäviä välineitä ja tunnisteita.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet