Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagsskyddets åkeriförsäkring - broschyr
Företagsskydd – åkeriförsäkring

Företagsskyddets åkeriförsäkring - broschyr

Gäller från och med 1.8.2014

Som yrkeschaufför behöver du utöver bilförsäkringar ett skydd för din affärsverksamhet och för den egendom du använder i verksamheten. Fenniakasko och Företagsskyddets åkeriförsäkring motsvarar dina behov.

Den här produktbroschyren informerar om det centrala innehållet i Företagsskyddets åkeriförsäkring, försäkringsfall som ersätts och de viktigaste begränsningarna. Alla begränsningar framgår av försäkringsvillkoren som du får tillsammans med försäkringsbrevet. (Det finns en separat broschyr om Fenniakasko.)

När du utöver den här broschyren läser igenom försäkringsvillkoren vet du exakt vad ditt försäkringsskydd omfattar och vilka rättigheter och skyldigheter du har som försäkringstagare.

Fenniakasko är ett frivilligt försäkringsskydd för motorfordon. Det behövs eftersom den lagstadgade trafikförsäkringen inte täcker skador på ditt eget fordon.

Fenniaskyddets åkeriförsäkring är avsett för yrkeschaufförer eller för företag som bedriver yrkesmässig trafik och som har högst tre fordon i tillståndspliktig person- eller godstrafik. Åkeriförsäkringen får du om fordonen är försäkrade i Fennia med Fenniakasko som inkluderar en kollisionsförsäkring.

Innehållet i Företagsskyddets åkeriförsäkring är alltid detsamma. Den omfattar ett egendomsskydd, ett rånskydd, en ansvarsförsäkring för verksamhet, en rättsskyddsförsäkring och ett transportskydd.

Egendomsskyddet gäller i Finland. Dessutom gäller det inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Green Card-avtalsländer (s.k. gröna kort-länder) utanför EES när egendom transporteras där i ett fordon som är försäkrat med Fenniakasko. Giltighetsområdet i rånskyddet är detsamma som i egendomsskyddet.

Ansvarsförsäkringen för verksamhet gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Rättsskyddsförmånen fås i ärenden som i Finland behandlas i tingsrätten eller genom skiljeförfarande eller förlikning. Om det är fråga om ett tvistemål som kan avgöras utan rättegång, kan rättsskyddsförmånen beviljas i ärenden som i Finland direkt kan behandlas i tingsrätten.

Transportskyddet gäller i Finland och endast i tillståndspliktig persontrafik.

Egendomsskyddet gäller inte

 • i ett område som befinner sig i krigstillstånd

 • under uppror eller folkresning om den försäkrade egendomen flyttas till området efter att upproret eller folkresningen börjat, eller om företagsverksamhet bedrivs i ett område där uppror eller folkresning utbrutit

 • i ett område där situationen inte kan kontrolleras med myndigheternas normala befogenheter till följd av en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen eller i motsvarande utländsk lag.

Skydd
Självrisk
Egendomsskydd: kostnader för rengöring om en passagerare orsakat en plötslig nedsmutsning
50 euro
Egendomsskydd: övriga skador
600 euro
Rånskydd
ingen självrisk
Ansvarsförsäkring för verksamhet
600 euro
Transportskydd
600 euro
Rättsskydd
15 % av kostnaderna, minst 600 euro

Självriskerna anges alltid i försäkringsbrevet.

Om en skada som ersätts från egendomsskyddet har inträffat i Bosnien-Hercegovina, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina eller Vitryssland har den försäkrade utöver en grundsjälvrisk en extra självrisk som också anges i försäkringsbrevet.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tas en separat avgift ut för betalningspåminnelse.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia antingen låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att den första premien betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Egendomsskyddet omfattar sådan lös egendom som du behöver i din affärsverksamhet, till exempel kontorsinventarier samt verktyg, utrustningar och reservdelar som behövs för reparation av fordon.

Egendomsskyddet omfattar inte fordon eller deras fastmonterade standardutrustningar och extra utrustningar. Egendomsskyddet omfattar inte värdepapper eller pengar som transporteras i fordon (frånsett en växelkassa upp till 100 euro) och inte heller byggnader eller annan fast egendom.

Egendomsskyddet ersätter direkta sakskador när försäkringsfallet handlar om

 • brand, explosion, storm, inbrott, rån, skadegörelse, kapning och yttre skada.

Egendomsskyddet ersätter dessutom

 • skador till följd av att ett föremål gått förlorat om föremålet inte återfunnits inom 30 dygn från det Fennia fått en skriftlig anmälan om händelsen

 • direkta kostnader för rengöring av inredningen i en taxi och buss om en passagerare under transport mot vederlag plötsligt orsakat nedsmutsning. Egendomsskyddet ersätter dock inte kostnader för rengöring om inredningen i fordonet avsiktligt har smutsats ned eller skadats. (Skadegörelseförsäkringen i Fenniakasko ersätter sådana skador.)

Maximiersättning i varje försäkringsfall är det maximibelopp som anges i försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoren.

Egendomsskyddet ersätter upp till ett sammanlagt belopp på 34 000 euro per försäkringsfall lös egendom som försäkringstagaren äger, innehar med äganderättsförbehåll, leasar eller lånar och som används vid bedrivande av tillståndspliktig person- och godstrafik.

Till lös egendom hör utöver sedvanligt lösöre också

 • bränsle och smörjmedel

 • reservdelar till fordon som används i tillståndspliktig person- och godstrafik

 • verktyg, arbetsmaskiner och arbetsutrustningar som inte varit fast monterade i ett fordon.

Egendomsskyddet omfattar dessutom

 • resgods som passagerare medför under transport mot vederlag i tillståndspliktig persontrafik upp till ett belopp på 3 400 euro per försäkringsfall

 • personligt resgods och kläder som fordonets förare medför på en arbetsresa upp till ett belopp på 1 700 euro per försäkringsfall.

Egendomsskyddet omfattar dock inte

 • fordonsförarens personliga resgods och de kläder som han eller hon har med sig eller på sig under färden till och från arbetsplatsen

 • datafiler och inspelningar.

Ersättningsexempel

 1. En taxichaufför tappade kundens nya tv när chauffören skulle lägga den i bagageutrymmet. Chauffören vacklade till, eftersom vägen var hal. Kostnaderna för reparationen av tv:n var 900 euro. Från egendomsskyddet ersatte vi skillnaden mellan reparationskostnaderna och försäkringstagarens självrisk, dvs. 300 euro.

 2. En dator som åkaren använder i sin bokföring föll i golvet när möbler flyttades under städning. Apparaten var två år gammal och dess verkliga värde var 1 100 euro. Även i det här fallet ersatte vi skillnaden mellan det verkliga värdet och försäkringstagarens självrisk, dvs. 500 euro.

De viktigaste begränsningarna

Egendomsskyddet ersätter inte skadan om

 • ett föremål skadats till följd av slitage, rost, korrosion, att det fattat eld eller p.g.a. att det utsatts för värme

 • ett föremål skadats till följd av materialtrötthet eller någon annan, långsamt verkande orsak

 • egendom försvunnit eller kvarglömts

 • egendom blivit stulen, såvida händelsen vad beträffar gärning, plats och tid inte kan fastställas

 • skadan konstateras först i samband med en periodisk inventering

 • en leverantör, tillverkare, säljare eller någon annan är ansvarig för skadan med stöd av avtal, garanti, serviceavtal eller någon annan förbindelse

 • den skadelidande är berättigad till ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring, brottsskadelagen, lagen om olycksfall i militärtjänst eller berättigad till ersättning från skadevållarens ansvarsförsäkring

 • säkerhetskopior inte har tagits av datafiler

 • en dator har kunnat användas utan att användarens användarrättigheter säkerställts (lösenord)

 • datafiler, programvaror eller datamedium i en dator eller i en annan elektronisk anordning förstörs till följd av felaktig funktion i utrustningen, operativsystemet eller programmen på grund av felaktig programvara eller på grund av ett operativt fel

 • data i en dator förstörs på grund av felaktig hantering

 • den orsakas av bedrägeri eller förskingring.

Egendomsskyddet ersätter inte heller försäkringsobjektets värdeminskning, kostnader för slitage till följd av att föremålet använts eller ändringar och förbättringar som gjorts i samband med reparation.

Fennia kan

 • betala reparationskostnader om skadan kan repareras till skälig kostnad

 • betala skadebeloppet i pengar

 • lösa in den skadade egendomen

 • skaffa likadan eller likvärdig egendom eller en del av den i stället

 • betala kostnader för rengöring av inredningen i ett fordon om en passagerare orsakat en plötslig nedsmutsning.

Reparation

Om den försäkrade egendomen i skadat skick tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna överstiger egendomens verkliga värde före skadan, kan egendomen inte repareras till skälig kostnad.

Om man i samband med en reparation bytt ut slitna, rostiga eller korroderade delar eller om egendomen lackerats, beklätts eller annars renoverats i sådan utsträckning att dess skick kan anses ha förbättrats väsentligt, beaktas detta vid beräkning av ersättning.

Inlösning

Vi löser in den skadade egendomen om den inte kan repareras till skälig kostnad. Inlösningsvärdet är egendomens verkliga värde, verkliga värde med åldersavdrag eller nyvärde.

Verkligt värde

Egendomens verkliga värde är det penningbelopp som fås då det i återanskaffningsvärdet görs avdrag för värdeminskning på grund av egendomens ålder, slitage, föråldrad teknik, nedsatt användbarhet, förändrade förhållanden på orten eller en annan orsak.

Det bruksvärde som egendomen i övrigt har för försäkringstagaren inverkar inte på det verkliga värdet. Därför är det verkliga värdet det penningbelopp som skulle ha fåtts om egendomen hade sålts på normalt sätt före skadan.

Vid beräkning av egendomens verkliga värde beaktas dock inte konstnärligt värde eller samlarvärde eller ökning av dem.

Ersättning för ostridig del

Om man inte kan nå avtal om inlösning av egendomen, är skadebeloppet skillnaden mellan egendomens verkliga värde omedelbart före försäkringsfallet och det verkliga värdet efter försäkringsfallet.

Nyvärde

Ett nyvärde är kontantförsäljningspriset för en likadan ny egendom vid skadetidpunkten eller det pris som den hade då den senast salufördes. Nyvärdet tillämpas som skadebelopp i stället för verkligt värde om egendomen vid skadetidpunkten varit i försäkringstagarens ägo eller besittning högst ett år från den tidpunkt när den köptes eller hyrdes som ny.

Mervärdesskatt och övriga avgifter

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen eller någon annan lag har rätt att få återbäring på eller att dra av skatt eller avgift för köp av egendom, reparation av egendom eller för någon annan anskaffning eller för en tjänst, eller inte är förpliktad att betala dessa, betalar Fennia ut ersättning med avdrag för den del som utgör skatt eller avgift.

Rånskyddet ersätter en direkt sakskada till följd av rån, och pengar som gått förlorade i samband med rån om våld eller hot om våld brukats vid rånet.

Rånskyddet ersätter upp till 850 euro i tillståndspliktig person- och godstrafik kassamaskiner som försäkringstagaren äger eller innehar och som transporteras i ett fordon som försäkringstagaren äger eller innehar och växelkassan upp till 100 euro samt kläder och personliga bruksföremål som föraren har med sig på arbetsresan. (Försäkringen omfattar emellertid inte fordonsförarens personliga resgods och de kläder som han eller hon har med sig eller på sig under färden till och från arbetsplatsen.)

Begränsningar

Rånskyddet ersätter inte personskador och inte heller om skadan inträffat i någon annan verksamhet än sådan som direkt ansluter sig till tillståndspliktig trafik.

Exempel på ersättning

En taxichaufför var tvungen att ge växelkassan till en passagerare som hotade honom med vapen. Rånskyddet ersatte de förlorade pengarna och kassaskrinet utan avdrag för självrisken.

Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter sådana person- och sakskador som orsakats av försäkringstagarens eller dennas arbetstagares fel, oaktsamhet eller försummelse och för vilka försäkringstagaren är ersättningsskyldig enligt gällande lagstiftning.

Förutsättningen för att en ansvarsskada ersätts är att skadan uppkommit i tillståndspliktig person- eller godstrafik som försäkringstagaren utövar och att den konstateras inom försäkringens giltighetsområde och under dess giltighetstid.

Maximiersättningen är i varje försäkringsfall 253 000 euro vid personskador och 85 000 euro vid sakskador.

De viktigaste begränsningarna

Ansvarsskyddet ersätter inte

 • skador som drabbar försäkringstagaren själv

 • en ren förmögenhetsskada, dvs. ekonomisk förlust som orsakats någon annan och som inte har något samband med en person- eller sakskada

 • skador på främmande egendom som försäkringstagaren lånat, hyrt eller annars utnyttjat, åtagit sig att sköta, eller som är föremål för hans eller hennes arbete

 • skador som orsakats av användning av motorfordon i trafik och som uppfyller rekvisiten för trafikskada enligt trafikförsäkringslagen, oavsett om skadan uppkommit i Finland eller utomlands

 • sådana skador vilkas ersättningskrav grundar sig enbart på avtal eller någon annan förbindelse.

Ansvarsskyddets ersättningsområde är mer begränsat än företagets ersättningsansvar. Utöver de väsentligaste begränsningar som anges här finns det också andra begränsningar i försäkringsvillkoren. Exemplen kan inte generaliseras, eftersom också omständigheterna i varje försäkringsfall inverkar på beslutet.

Om ett ersättningsanspråk framställs mot ditt företag, meddela det skriftligen till Fennia snarast möjligt.

För utredning av ersättningsansvar rådgör vi vid behov med experter på olika områden och i tvistemål tar vi också hand om en eventuell rättegång för din del.

Om ditt företag är ersättningsskyldigt, betalar vi ersättningen direkt till den skadelidande. Om ersättningen för en ansvarsskada behandlas i domstol, betalar vi rättegångskostnaderna inom gränserna för ansvarsskyddets maximibelopp.

Om flera är ersättningsskyldiga, ersätter ansvarsskyddet endast den del av skadan som motsvarar beloppet för den försäkrades ersättningsansvar och den fördel som han eller hon eventuellt fått av försäkringsfallet. I regel ersätter ansvarsförsäkringen högst andelen enligt huvudtalet av totalskadan.

Om du själv ersätter skadan, kommer överens om det med den ersättningssökande eller godkänner kravet, är detta inte bindande för Fennia.

Rättsskyddet ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader för anlitande av jurist i tvistemål, brottmål eller i tvistiga ansöknings-ärenden om ärendet är en följd av ett försäkringsfall som ersätts.

De försäkrade är utöver försäkringstagaren, företagaren och företaget

 • personer anställda av företaget

 • självständiga företagare som kan jämställas med företagets anställda och för vars vållade skador försäkringstagaren enligt gällande lagstiftning är ersättningsansvarig

 • motorfordonets förare, då han eller hon i egenskap av förare behöver rättsskydd.

I tvistemål, ansökningsärende och brottmål omfattar försäkringen de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen vid tidpunkten för försäkringsfallet varit giltig mindre än två år, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Som giltighetstid räknas också den tid som försäkringen för den försäkrades del oavbrutet varit giltig i samma omfattning hos ett eller flera försäkringsbolag eller i en eller flera försäkringsföreningar.

Rättsskyddsförmånen beviljas i ärenden som i Finland behandlas vid tingsrätt, genom skiljeförfarande eller förlikning. Om det är fråga om ett tvistemål som avgörs utan rättegång, kan rättsskyddsförmånen också beviljas i ärenden som i Finland direkt kan anhängiggöras vid tingsrätten.

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet. Högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet i fråga om kostnader som uppstått före en huvudförhandling i tingsrätten eller i ett ärende som avgjorts utan rättegång är dock hälften av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Tvistemål och ansökningsärende

I tvistemål och ansökningsärenden är uppkomst av tvist ett försäkringsfall (en tvist har uppstått när ett krav som specificerats har bestridits till sin grund eller sitt belopp).

Till den försäkrade ersätts kostnader för anlitande av ombud och för bevisning när det är fråga om ett tvistemål som behandlats eller direkt kunde ha behandlats i de domstolar som försäkringen omfattar.

Skiljeförfarande och förlikning

Vid skiljeförfarande och förlikning ersätts kostnader för anlitande av ombud och för bevisning. Skilje- eller förlikningsmannens arvoden ersätts inte.

Brottmål

I brottmål är försäkringsfall bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till sin grund eller sitt belopp, åtal som den målsägande väckt mot den försäkrade, eller fullföljande av åtal när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller lagt ned det.

Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om utförandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

Till den försäkrade ersätts rättegångskostnaderna för anlitande av ombud och för bevisning i egenskap av målsägande till den del det är fråga om hans eller hennes privaträttsliga krav och som svarande till den del ärendet gäller äventyrande av trafiksäkerheten.

När brottet har samband med användning av ett motorfordon i trafik

Ett försäkringsfall definieras enligt huruvida den försäkrade är svarande eller målsägande.

När den försäkrade är svarande är ett försäkringsfall

 • ett åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade och som gäller användning av ett motorfordon i trafik

 • ett åtal som den målsägande väckt mot den försäkrade eller fullföljande av åtal när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller lagt ned det.

När den försäkrade är målsägande är ett försäkringsfall bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till sin grund eller sitt belopp.

I brottmål som gäller användning av motorfordon i trafik ska det åtal eller det bestridna krav som försäkringsfallet avser grunda sig på en händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Övrigt om ersättningar

Försäkringen ersätter kostnader för sökande av ändring hos Högsta domstolen om besvärstillstånd beviljats.

Om den försäkrade vinner målet, dras de rättegångskostnader som han eller hon lyckats inkassera av motparten av från ersättningen. Om motparten inte kan betala eller om ersättningen försenas av någon annan orsak, överförs rätten till kostnadsersättning till oss upp till det belopp vi betalat.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att få återbäring på eller dra av den skatt eller den avgift som ingår i räkningen för advokatarvodet eller i rättegångskostnaderna, dras den del som utgör skatt eller avgift av från ersättningen.

Ersättningsexempel

Rättsskyddsförsäkringen i Företagsskyddets åkeriförsäkring ersätter på samma sätt som den separata rättsskyddsförsäkringen för företag och fordon.

Exempel 1

En företagare sade upp en anställd som ständigt försummade sina arbetsuppgifter. Den anställda godkände inte uppsägningen utan krävde i tingsrätten arbetsgivaren på skadestånd. Vi ersatte företagaren för advokatens arvoden och kostnader för bevisföring med avdrag för självriskandelen.

Exempel 2

En företagares fordon kolliderade med ett mötande fordon. Den allmänna åklagaren yrkade straff för båda fordonsförarna för äventyrande av trafiksäkerheten. Försvaret av den chaufför som körde företagets bil sköttes av en advokat. Vi ersatte advokatens arvoden med avdrag för självriskandelen.

De viktigaste begränsningarna

Rättsskyddet ersätter inte kostnader i ärenden som kan behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, till exempel regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen, Arbetsdomstolen eller Marknadsdomstolen.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte advokat- och rättegångskostnader som gäller

 • annan verksamhet än den som anges i försäkringsbrevet eller som gäller användning av ett motorfordon i trafik som är försäkrat med någonting annat än Fenniakasko

 • överlåtelse av aktier som berättigar till ägande av företaget eller överlåtelse av en bolagsandel i företaget

 • ersättningsanspråk som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken han eller hon dömts till straff

 • konkurs, företagssanering, skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare

 • utsökning

 • åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade. Vid åtal som gäller användning av motorfordon i trafik ersätts dock kostnaderna, såvida det inte är fråga om till exempel rattfylleri, körning utan körkort, smitning eller någon annan motsvarande gärning som anges i försäkringsvillkoren.

Rättsskyddet ersätter inte heller

 • motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala

 • kostnader för verkställande av dom eller beslut

 • kostnader för anskaffning av ett juridiskt expertutlåtande

 • kostnader för brottsanmälan eller förundersökning av brottmål

 • den försäkrades arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall.

Transportskyddet är en ansvarsförsäkring för vägtransport som omfattar fraktförarens skadeståndsskyldighet enligt försäkringsvillkoren och lagen om väg-befordringsavtal i tillståndspliktig persontrafik.

Fraktföraren är ansvarig om gods försvinner, minskar eller skadas från det att det mottagits för transport tills det överlåts. Fraktföraren svarar också för skador till följd av att överlåtelsen av godset försenas.

Enligt lagen om vägbefordringsavtal är fraktförarens ansvar vid transporter i hemlandet 20 euro per kilo av det förlorade godsets bruttovikt. Om överlåtelsen av godset försenas, ersätter transportskyddet högst det belopp som motsvarar frakten.

Transportskyddet i Företagsskyddets åkeriförsäkring är endast avsedd för utövare av tillståndspliktig persontrafik. För andra företag har Fennia en normal ansvarsförsäkring för vägtransport.

Begränsningar

Transportskyddet ersätter inte skador till följd av

 • lastning som strider mot lag, förordning eller tillstånd

 • hetta eller köld

 • krig, strejk, rån, upplopp eller sabotage.

Transportskyddet ersätter inte heller om godset inte varit vederbörligt övertäckt eller fordonet lämnats utan övervakning eller tillsyn.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den ersättning som betalas ut till den försäkrade kan sänkas eller förvägras om han eller hon har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om hans eller hennes bruk av alkohol eller något annat berusningsmedel bidragit till försäkringsfallet.

Ersättning enligt ansvarsskyddet kan också sänkas eller förvägras om den försäkrade varit påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel när skadan skedde.

Allt det som sagts om uppsåt, grov oaktsamhet, följder av alkoholpåverkan, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt tillämpas också på personer som kan jämställas med den försäkrade. De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren.

Praktiska råd om dokument m.m. som behövs för att söka ersättning får du

 • av ditt företags kontaktperson, på våra kontor och av våra lokala tekniska inspektörer

 • på ersättningstjänsten på vårt huvudkontor.

Meddela Fennia om en skada så fort som möjligt. Försäkringsersättning ska sökas från Fennia skriftligen eller elektroniskt i skriftlig form inom ett år efter att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har orsakats av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och den information som behövs för att utreda vårt ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan orsakats av en utomstående person ska du försöka reda ut skadevållarens identitet.

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut, kan du inom tre år från det att du fått del av ersättningsbeslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, din egen hemort eller den ort där skadan inträffade. Du kan också gratis överklaga ett ersättningsbeslut hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia-service Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Avtalsspråken i bolagen är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6

PB 103

00101 Helsingfors

Telefon +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 Fennia, besöksadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

FO-nummer 016826-7

www.fennia.fi

92 316 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor