Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan liikennöitsijävakuutuksen esite
Yritysturvan liikennöitsijävakuutus - esite

Yritysturvan liikennöitsijävakuutuksen esite

Voimassa 1.8.2014 alkaen

Ammattiautoilijana tarvitset auton vakuutusten lisäksi turvan myös liiketoiminnallesi ja siinä käyttämällesi omaisuudelle. Fenniakasko ja Yritysturvan liikennöitsijävakuutus yhdessä vastaavat tarpeisiisi.

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan Yritysturvan liikennöitsijävakuutuksen keskeisin sisältö, korvattavat vakuutustapahtumat ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki rajoitukset ovat vakuutusehdoissa, jotka saat vakuutuskirjan mukana. (Fenniakaskosta on oma erillinen tuote-esitteensä.)

Kun tutustut tämän esitteen lisäksi myös vakuutusehtoihin, tiedät tarkasti vakuutusturvasi laajuuden ja oikeutesi ja velvollisuutesi vakuutuksenottajana.

Fenniakasko on moottoriajoneuvon vapaaehtoinen vakuutusturva. Se on tarpeen, koska lakisääteinen liikennevakuutus ei kata omalle ajoneuvolle sattuneita ­vahinkoja.

Yritysturvan liikennöitsijävakuutus on tarkoitettu ammattiautoilijalle tai ammattimaista liikennettä harjoittavalle yritykselle, jolla on enintään kolme ajoneuvoa ­luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikenteessä. Liikennöitsijävakuutuksen saa, kun ajoneuvot on vakuutettu Fenniassa kolarivakuutuksen sisältävällä Fenniakaskolla.

Yritysturvan liikennöitsijävakuutuksen sisältö on ­aina sama. Se sisältää Omaisuusturvan, Ryöstöturvan, ­Toiminnan vastuuvakuutuksen, Oikeusturvavakuutuksen ja Kuljetusturvan.

Omaisuusturva on voimassa Suomessa. Lisäksi se on voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa (ns. vihreän kortin maat), kun omaisuutta kuljetetaan siellä Fenniakaskolla vakuutetussa ajoneuvossa.

Ryöstöturvan voimassaoloalue on sama kuin ­Omaisuusturvan.

Toiminnan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueella (ETA).

Oikeusturvaedun saa asioissa, jotka on saatettu ­Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa, välimiesmenettelyssä tai sovittelussa. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita, oikeusturvaedun voi saada asioissa, jotka olisi Suomessa välittömästi voitu saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Kuljetusturva on voimassa Suomessa ja se on ­voimassa vain luvanvaraisessa henkilöliikenteessä.

Omaisuusturva ei ole voimassa

 • sotatila-alueella

 • kapinan tai kansannousun aikana, jos vakuutettu omaisuus kapinan tai kansannousun alettua siirretään alueelle tai yritystoimintaa harjoitetaan alueella, missä kapina tai kansannousu on ­puhjennut

 • alueella, jossa tilannetta ei voida hallita viranomaisten toimivaltuuksin ydinvastuulain tai vastaavan ulkomaisen lain tarkoittaman ydinvahingon vuoksi.

Turva
Omavastuu
Omaisuusturva: matkustajan aiheuttaman äkillisen likaantumisen puhdistuskulut
50 euroa
Omaisuusturva: muut vahingot
600 euroa
Ryöstöturva
ei omavastuuta
Toiminnan vastuuvakuutus
600 euroa
Kuljetusturva
600 euroa
Oikeusturva
15 % kuluista, vähintään 600 euroa

Omavastuut mainitaan aina vakuutuskirjassa.

Jos Omaisuusturvan perusteella korvattava vahinko on sattunut Bosnia-Herzegovinassa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa, vakuutetulla on perusomavastuun lisäksi lisäomavastuu, joka myös mainitaan vakuutuskirjassa.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään muistutuksen lähettämisestä erillinen maksu.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäinen vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Omaisuusturva kattaa sen irtaimen omaisuuden, ­jota tarvitset liiketoiminnassasi, esimerkiksi toimiston ­irtaimiston ja ajoneuvojen korjauksessa tarvittavat välineet, tarvikkeet ja varaosat.

Omaisuusturva ei kata ajoneuvoja eikä niiden kiinteästi asennettuja vakio- ja lisävarusteita. Omaisuusturva ei kata ajoneuvoissa kuljetettavia arvopapereita tai ­rahoja (lukuun ottamatta 100 euron vaihtokassaa) eikä rakennuksia tai muuta kiinteää omaisuutta.

Omaisuusturva korvaa suoranaisen esinevahingon, kun vakuutustapahtuma on

 • tulipalo, räjähdys, myrsky, murto, ryöstö, ilkivalta, sieppaus ja ulkoinen rikkoutuminen

Lisäksi Omaisuusturva korvaa

 • esineen menetyksestä aiheutuneen vahingon, jos esinettä ei ole löydetty 30 vuorokaudessa siitä, kun Fennia sai kirjallisesti tiedon tapahtumasta

 • taksin ja linja-auton sisustuksen välittömät puhdistuskulut, jos vastikkeellisessa kuljetuksessa matkustajana ollut asiakas on äkillisesti aiheuttanut likaantumisen. Omaisuusturva ei kuitenkaan korvaa puhdistuskuluja, jos ajoneuvon sisustusta on liattu tai vaurioitettu tahallaan. (Tällaisen vahingon korvaa Fenniakaskon ilkivaltavakuutus.)

Korvauksen ylärajana kussakin tapauksessa on se enimmäismäärä, joka mainitaan vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa.

Omaisuusturva kattaa vakuutustapahtumaa kohti yhteensä 34 000 euroon asti luvanvaraisen henkilö- ja tavaraliikenteen harjoittamisessa käytettävän, vakuutuksenottajan omistaman, omistuksenpidätysehdoin hallitseman, leasingvuokratun tai lainatun irtaimen omaisuuden.

Irtaimeen omaisuuteen kuuluvat tavanomaisen irtaimiston lisäksi

 • poltto- ja voiteluaineet

 • luvanvaraisessa henkilö- ja tavaraliikenteessä käytetyn auton varaosat

 • työkalut, -koneet ja -välineet, kun ne eivät ole olleet kiinteästi ajoneuvoon asennettuja.

Lisäksi Omaisuusturva kattaa

 • luvanvaraisen henkilöliikenteen vastikkeellisessa kuljetuksessa matkustajien mukana olevat matkatavarat yhteensä 3 400 euroon asti vakuutustapahtumaa kohti

 • ajoneuvon kuljettajan työmatkalla mukana olevat henkilökohtaiset matkatavarat ja vaatteet 1 700 euroon asti vakuutustapahtumaa kohti.

Omaisuusturva ei kuitenkaan kata

 • ajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisia matkatavaroita ja mukana tai yllä olevia vaatteita, jos hän on matkalla työpaikalleen tai sieltä pois

 • tiedostoja ja tallenteita.

Korvausesimerkkejä

 1. Taksiautoilija pudotti asiakkaansa uuden television, kun hän oli laittamassa sitä auton tavarasäilöön. Autoilija horjahti, koska tie oli liukas. Television korjauskulut olivat 900 euroa. Omaisuusturvan perusteella maksoimme korjauskulujen ja vakuutuksenottajan omavastuun erotuksen 300 euroa.

 2. Liikennöitsijän kirjanpidossaan käyttämä tietokone putosi lattialle, kun huonekaluja siirrettiin siivouksen aikana. Laite oli kaksi vuotta vanha, ja sen käypä arvo oli 1 100 euroa. Tässäkin tapauksessa maksoimme käyvän arvon ja vakuutuksenottajan omavastuun erotuksen 500 euroa.

Tärkeimpiä rajoituksia

Omaisuusturva ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, jos

 • esine on vahingoittunut siksi, että se on kulunut, ruostunut, syöpynyt, syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen jälkeen, kun se on ollut lämmölle alttiina

 • esineen materiaali on väsynyt tai esine on vaurioitunut muusta vähitellen tapahtuvasta syystä

 • omaisuutta on kadonnut tai unohtunut jonnekin

 • omaisuutta on varastettu, ellei tapahtumaa voida teon, paikan ja ajan suhteen todeta

 • vahinko todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä

 • toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa vahingosta sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai muun sitoumuksen perusteella

 • vahingonkärsineellä on oikeus korvaukseen liikenne- tai tapaturmavakuutuslain, rikosvahinko- lain, sotilastapaturmalain tai vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuksen perusteella

 • tietokoneen tiedostoista ei ole otettu varmuuskopiota

 • tietokonetta on voitu käyttää ilman sen käyttäjän käyttöoikeuden varmistusta (salasanaa)

 • tietokoneen tai muun elektronisen laitteen tietovälineet tai laitteisiin sisältyvät tiedostot tai ohjelmistot tuhoutuvat laitteiston, käyttöjärjestelmän tai ohjelmien virheellisen toiminnan, virheellisen ohjelman tai operointivirheen vuoksi

 • tietokoneen tietoja tuhoutuu virheellisen toiminnan vuoksi

 • siihen on syynä petos tai kavallus.

Omaisuusturva ei myöskään kata vakuutuksen kohteen arvon alenemista tai esineen käytöstä johtuvaa kulumista eikä korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- tai parannustöitä.

Fennia voi

 • maksaa korjauskulut, jos vahingon voi korjata kohtuullisin kuluin

 • maksaa vahingonmäärän rahana

 • lunastaa vahingoittuneen omaisuuden

 • hankkia tilalle samanlaisen tai samanarvoisen ­omaisuuden tai sen osan

 • maksaa ajoneuvon sisustuksen puhdistuskulut matkustajan aiheuttamissa äkillisissä likaantumisissa.

Korjaus

Jos vakuutetun omaisuuden arvo vaurioituneena – ­yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa – ylittää omaisuudella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon, omaisuutta ei voida korjata kohtuullisin kuluin.

Jos korjauksen yhteydessä on uusittu kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia, maalattu, verhoiltu tai muuten kunnostettu omaisuutta siinä määrin, että sen kunnon voidaan katsoa olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa.

Lunastus

Lunastamme vahingoittuneen omaisuuden, jos sitä ei voida korjata kohtuullisin kuluin. Lunastusarvo on omaisuuden käypä arvo, ikävähennyksellä vähennetty käypä arvo tai uusarvo.

Käypä arvo

Omaisuuden käypä arvo on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään omaisuuden arvon aleneminen ikääntymisen, kulumisen, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen, sijaintipaikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden tai muun syyn vuoksi.

Käypään arvoon ei vaikuta omaisuudella vakuutuksenottajalle muutoin oleva käyttöarvo, joten käypä arvo on rahamäärä, joka olisi saatu, jos omaisuus olisi myyty normaalisti ennen vahinkoa.

Omaisuuden käypää arvoa laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon taide- tai keräilyarvoa tai sen nousua.

Riidattoman osan korvaus

Jos omaisuuden lunastuksesta ei päästä sopimukseen, vahingonmäärä on omaisuudella välittömästi ­ennen vakuutustapahtumaa olleen käyvän arvon ja ­vakuutustapahtuman jälkeisen käyvän arvon erotus.

Uusarvo

Uusarvo on samanlaisen uuden omaisuuden käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai se hinta, joka sillä oli viimeksi sen ollessa myynnissä. Uusarvoa käytetään vahingonmääränä käyvän arvon sijasta, jos omaisuus on ollut vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa siitä asti, kun se uutena ostettiin tai vuokrattiin ja tästä päivästä on kulunut enintään yksi vuosi vahinkohetkellä.

Arvonlisävero ja muut maksut

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain tai muun lain mukaan oikeutettu vähentämään tai hakemaan takaisin omaisuuden ostoon, korjaukseen tai muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai maksun tai ei ole velvollinen niitä maksamaan, Fennia maksaa korvauksen veron tai maksun osuudella vähennettynä.

Ryöstöturva kattaa ryöstöstä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon ja ryöstön yhteydessä anastetut ­rahat, kun ryöstö on tehty väkivaltaisesti tai väkivallalla uhaten.

Ryöstöturva korvaa enintään 850 euroon asti luvanvaraisessa henkilö- ja tavaraliikenteessä vakuutuksenottajan omistamassa tai hallitsemassa ajoneuvossa

 • kuljetettavat, vakuutuksenottajan omistamat tai ­hallitsemat rahastuslaitteet sekä vaihtokassan 100 euroon asti

 • kuljettajan työmatkalla mukana olevat vaatteet ja henkilökohtaiset käyttöesineet. (Vakuutus ei kuitenkaan kata ajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisia matkatavaroita ja mukana tai yllä olevia vaatteita, jos hän on matkalla työpaikalleen tai sieltä pois.)

Rajoituksia

Ryöstöturva ei kata henkilövahinkoja. Se ei myöskään korvaa, jos vahinko on sattunut muussa kuin luvanvaraiseen liikenteeseen välittömästi liittyvässä toiminnassa.

Korvausesimerkki

Taksinkuljettaja joutui antamaan päivän vaihtokassan matkustajalle, joka uhkasi häntä aseella. Ryöstöturva korvasi menetetyt rahat ja kassalippaan ilman omavastuuvähennystä.

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa sellaisia vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa.

Korvattavan vastuuvahingon edellytys on, että vahinko on sattunut vakuutuksenottajan harjoittamassa luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikennetoiminnassa ja todettu vakuutuksen voimassaoloaikana sen voimassaoloalueella.

Korvauksen enimmäismäärä on henkilövahingoissa 253 000 euroa ja esinevahingoissa 85 000 euroa ­vakuutustapahtumaa kohti.

Tärkeimpiä rajoituksia

Vastuuturva ei korvaa

 • vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle itselleen

 • puhdasta varallisuusvahinkoa, ts. toiselle aiheutettua taloudellista tappiota, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- tai esinevahinkoon

 • jos sellainen vieras omaisuus vahingoittuu, jonka vakuutuksenottaja on lainannut, vuokrannut tai jota hän muutoin on käyttänyt hyödykseen, ­ottanut huolehtiakseen tai joka on hänen työnsä kohteena

 • vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä ja joka täyttää liikennevakuutuslaissa tarkoitetun liikennevahingon tunnusmerkistön, olipa vahinko sattunut Suomessa tai ulkomailla

 • sellaista vahinkoa, jonka korvausvaatimus perustuu yksinomaan sopimukseen tai muuhun sitoumukseen.
  Vastuuturvan korvauspiiri on suppeampi kuin yrityksen korvausvastuu Tässä mainittujen tärkeimpien rajoitusten lisäksi vakuutusehdoissa on muitakin rajoituksia. Esimerkkejä ei voi yleistää, sillä kussakin yksittäistapauksessa myös vakuutustapahtuman olosuhteet vaikuttavat ratkaisuun.

Kun yrityksellesi esitetään korvausvaatimus, ilmoita siitä kirjallisesti Fenniaan mahdollisimman pian.

Selvittääksemme korvausvastuun neuvottelemme tarvittaessa eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja riita-asioissa hoidamme puolestasi myös mahdollisen oikeudenkäynnin.

Jos yrityksesi on korvausvelvollinen, maksamme korvauksen suoraan vahinkoa kärsineelle. Jos vastuuvahingon korvausta käsitellään oikeudessa, maksamme siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut Vastuuturvan enimmäiskorvausmäärän rajoissa.

Jos korvausvelvollisia on useita, vastuuturva korvaa ainoastaan sen osan vahingosta, joka vastaa vakuutetun korvausvastuun määrää ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Yleensä vastuuvakuutus korvaa enintään pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta.

Jos korvaat vahingon itse, sovit siitä korvauksenhakijan kanssa tai hyväksyt vaatimuksen, se ei sido Fenniaa.

Oikeusturva kattaa lakimiehen käytöstä riita- tai rikosasioissa tai riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun ne ovat aiheutuneet korvattavasta ­vakuutustapahtumasta.

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan, yrittäjän ja yrityksen lisäksi

 • yrityksen palveluksessa olevat henkilöt

 • yrityksen työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

 • moottoriajoneuvon kuljettaja tarvitessaan kuljettajana oikeusturvaa.

Riita-, hakemus- ja rikosasiassa vakuutus kattaa ­vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus vakuutustapahtuman ­sattuessa on kuitenkin ollut voimassa alle kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, pitänyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. voimassaoloaikaan lasketaan myös aika, ­jonka vakuutus on vakuutetun hyväksi ollut voimassa vastaavan sisältöisenä yhtäjaksoisesti yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai -yhdistyksessä.

Oikeusturvaedun saa asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa, välimiesmenettelyssä tai sovittelussa. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita, oikeusturvaedun voi saada myös asioissa, jotka olisi Suomessa välittömästi voitu saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Fennian korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kuluista sekä kuluista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin puolet vakuutuskirjassa mainitusta vakuutusmäärästä.

Riita- ja hakemusasia

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen (riita on syntynyt, kun yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään).

Vakuutetulle maksetaan asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet kulut, kun kyseessä on riita, joka on käsitelty tai joka olisi välittömästi voitu käsitellä ­vakuutuksen piiriin sisältyvissä tuomioistuimissa.

Välimiesmenettely ja sovittelu

Välimiesmenettelyssä ja sovittelussa maksetaan asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Välimiehen tai sovittelijan palkkiota ei korvata.

Rikosasia

Rikosasiassa vakuutustapahtumia ovat vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään ja asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut kirjallisesti tuomioistuimelle syytteen ajamisesta sen jälkeen, kun ­virallinen syyttäjä on sen peruuttanut. Vakuutetulle maksetaan asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut asianomistajana siltä osin kuin kyseessä on hänen yksityisoikeudellinen vaatimuksensa ja vastaajana siltä osin kuin asia liittyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Kun rikos liittyy moottoriajoneuvon käyttöön liikenteessä

Vakuutustapahtuma määräytyy sen mukaan, onko ­vakuutettu vastaajana vai asianomistajana.

Vakuutetun ollessa vastaajana vakuutustapahtuma on

 • virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan nostama syyte, joka koskee moottoriajoneuvon käyttöä liikenteessä

 • asianomistajan vakuutettua vastaan nostama syyte tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai peruuttanut sen.

Vakuutetun ollessa asianomistajana vakuutustapahtuma on vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään. Moottoriajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevassa ­rikosasiassa vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen on perustuttava tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Muuta korvauksiin liittyvää

Vakuutus korvaa kulut muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen, jos muutoksenhakulupa on myönnetty.

Jos vakuutettu voittaa jutun, korvauksesta vähennetään ne oikeudenkäyntikulut, jotka hän on saanut perityksi vastapuoleltaan. Jos vastapuoli ei kykene maksamaan – tai korvaus muusta syystä viivästyy, oikeus kulukorvaukseen siirtyy meille maksamamme korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai hakemaan takaisin asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron tai maksun, korvauksesta vähennetään veron tai maksun osuus.

Korvausesimerkkejä

Yritysturvan liikennöitsijävakuutuksen Oikeusturvavakuutus korvaa kuten yrityksen ja ajoneuvon erillinen oikeusturvavakuutus.

Esimerkki 1

Yrittäjä irtisanoi työtehtäviään jatkuvasti laiminlyöneen työntekijän. Työntekijä ei hyväksynyt irtisanomistaan ja vaati työnantajalta sen vuoksi käräjäoikeudessa korvausta. Maksoimme yrittäjälle asianajajan veloittamat kulut ja todistelusta aiheutuneet kulut omavastuuosuudella vähennettynä.

Esimerkki 2

Yrittäjän omistama ajoneuvo joutui tiellä kohtaamistilanteessa kolariin. Virallinen syyttäjä vaati molempien ajoneuvojen kuljettajille rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. ­Yrittäjän omistaman ajoneuvon kuljettajan ­puolustuksen hoiti asianajaja. Maksoimme ­asianajajan veloittamat kulut omavastuuosuudella vähennettynä.

Tärkeimpiä rajoituksia

Oikeusturva ei korvaa kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa tai markkinaoikeudessa.

Oikeusturva ei korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät

 • muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan tai muulla kuin Fenniakaskolla vakuutetun moottoriajoneuvon käyttöön liikenteessä

 • yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai yrityksen yhtiöosuuden luovutukseen

 • vakuutetulle esitettyyn, sellaiseen tekoon perustuvaan korvausvaatimukseen, josta hänet on tuomittu rangaistukseen

 • konkurssiin, yrityksen saneeraukseen, yksityisen henkilön velkajärjestelyyn tai maatalouden harjoittajan vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn

 • ulosottoon

 • virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamaan syytteeseen. Moottoriajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevassa syytteessä kulut kuitenkin korvataan, ellei kyseessä ole esimerkiksi rattijuopumus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, liikennepako tieliikenteessä tai muu vastaava vakuutusehdoissa mainittu teko.

Oikeusturva ei myöskään korvaa

 • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja

 • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluja

 • oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen hankintakuluja

 • rikosilmoituksen tekoon tai rikosasian esitutkintaan liittyviä kuluja

 • vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä.

Kuljetusturva on tiekuljetuksen vastuuvakuutus, joka kattaa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä rahdinkuljettajan vahingonkorvausvastuun vakuutusehtojen ja tiekuljetussopimuslain mukaan.

Rahdinkuljettaja vastaa, jos kuljetettava tavara katoaa, vähenee tai vahingoittuu kuljetettavaksi oton ja luovutuksen välisenä aikana. Rahdinkuljettaja vastaa myös, jos tavaran luovutus viivästyy.

Tiekuljetussopimuslain mukaan rahdinkuljettajan vastuu kotimaan kuljetuksissa on 20 euroa kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Luovutuksen viivästyessä Kuljetusturva korvaa enintään rahdin määrän.

Yritysturvan liikennöitsijävakuutuksen Kuljetusturva on tarkoitettu vain luvanvaraisen henkilöliikenteen harjoittajille – muille yrityksille Fenniassa on normaali tiekuljetuksen vastuuvakuutus.

Rajoituksia

Kuljetusturva ei korvaa, jos vahinkoon on syynä

 • lain, asetuksen tai luvan vastainen kuormaus

 • kuumuus tai kylmyys

 • sota, lakko, ryöstö, kansalaislevottomuus tai sabotaasi.

Kuljetusturva ei myöskään korvaa, jos tavarakuormaa ei ole peitetty asianmukaisesti tai ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hän on ­aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai jos hänen alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vastuuosan korvausta voidaan myös alentaa tai se voidaan kokonaan evätä, jos vakuutettu vahingon sattuessa oli alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen.

Mitä tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, alkoholin vaikutuksen seurauksista, suojeluohjeiden noudattamisesta ja pelastamisvelvollisuudesta on sanottu, sovelletaan myös vakuutettuun samastettavaan henkilöön. Samastettavat henkilöt mainitaan vakuutusehdoissa.

Käytännön ohjeita korvauksenhakuun liittyvistä asia- kirjoista ym. saat

 • yrityksen korvauksenhakuoppaasta (Löydät oppaan internetistä www.fennia.fi, kun seuraat polkua yritysasiakkaat > vahinko- ja korvauspalvelut > yrityksen korvauksenhakuopas.)

 • yrityksesi yhteyshenkilöltä, konttoreistamme ja paikallisilta teknisiltä tarkastajiltamme

 • pääkonttorimme korvauspalvelusta.

Kirjallinen korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää mahdollisuudestaan korvaukseen – ja joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvaushakemukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys.

Korvauspäätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden ­kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Fennia-palvelu Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantaja­rekisteri.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 316 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet