Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagarens olycksfallsförsäkringar - broschyr
Företagarens olycksfallsförsäkringar - broschyr

Företagarens olycksfallsförsäkringar - broschyr

Gäller från och med 1.1.2020

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

En arbetsolycksfallsförsäkring, som arbetsgivaren tecknar, tryggar utkomsten för arbetstagaren och hans eller hennes familj om arbetstagaren tillfälligt eller bestående förlorar sin arbetsförmåga på grund av ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom som beror på arbetet.

En företagare är i en annan situation, eftersom han eller hon enligt lagen endast är skyldig att teckna en företagarpensionsförsäkring. Företagaren måste alltså själv se till att ha ett skydd mot olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. Därför är det viktigt att företagaren med hjälp av försäkringar tar hand om sin egen och sin familjs ekonomiska trygghet.

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har en person som har en försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006) rätt att försäkra sig mot skadefall i företagararbetet. Det är frivilligt att teckna försäkringen.


Som en del av den allmänna sociala tryggheten erbjuder Fennia försäkringslösningar för företagare, bland vilka han eller hon kan välja ett skydd som bäst passar för honom eller henne. Syftet med försäkring är att ersätta en etablerad inkomstnivå. Det lönar sig för företagaren att teckna ett försäkringsskydd enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, eftersom

 • ersättningar betalas ut enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar utan ersättningstak för sjukvårdskostnader, arbetsoförmåga och bestående men orsakade av en olycksfallsskada eller av en arbetssjukdom

 • ersättning för inkomstbortfall och familje­pension betalas ut enligt FöPL-arbetsinkomsten

 • rehabilitering och omskolning sköts enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

 • begravningshjälp och familjepension betalas ut vid dödsfall.

En försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ersätter inte om olycksfallet inträffar

 • i arbete hos en annan arbetsgivare

 • i arbete som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare

 • i professionell idrott.

En försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ersätter inte om orsaken till skadan som inträffade på fritiden är

 • smärtor i en muskel eller sena till följd av en rörelse, t.ex. sträckning i ryggen

 • en trafikolycka till följd av användning av motorfordon

 • misshandel eller annan persons uppsåtliga gärning.

Fennias alternativ till olycksfallsförsäkringsskydd för företagare

 • Företagarens olycksfallsförsäkring (både för arbets- och fritid)

 • Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid (bara för arbetstid).

Företagarens olycksfallsförsäkring (188 och 200 §) är den rätta lösningen för dig som vill ha ett försäkringsskydd dygnet runt. Försäkringen gäller i företagarens arbete och på fritiden och den förutsätter en giltigt FöPL.

Företagarens olycksfallsförsäkring ersätter i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar sjukvårdskostnader som uppstår för företagaren till följd av olycksfall på arbets- och fritiden och till följd av arbetssjukdomar orsakade av arbetet. Från försäkringen betalas dessutom ut

 • dagpenning och olycksfallspension (baserar sig på årsarbetsinkomsten enligt FöPL-arbetsinkomsten)

 • vid behov rehabilitering och utbildning för ett nytt yrke

 • menersättning

 • vårdbidrag

 • begravningshjälp och familjepension vid dödsfall.

Försäkringen gäller i Finland och utomlands.

I försäkringsskyddet för fritid finns inga begränsningar vad gäller idrottsgrenar.

När du väljer Företagarens olycksfallsförsäkring kan du komplettera ditt skydd med en sjukkostnadsförsäkring.

Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid (188 §) är avsedd för dig som vill försäkra endast företagarens arbetstid.

Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid ersätter enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar sjukvårdskostnader för olycksfall som inträffar i arbetet eller i förhållanden som hänför sig till arbetet och för arbetssjukdomar orsakade av arbetet. Från försäkringen betalas dessutom ut

 • dagpenning och olycksfallspension (baserar sig på årsarbetsinkomsten enligt FöPL-arbetsinkomsten)

 • vid behov rehabilitering och utbildning för ett nytt yrke

 • menersättning

 • vårdbidrag

 • begravningshjälp och familjepension vid dödsfall.

Försäkringen gäller på företagarens arbetstid. Försäkringen gäller i Finland. På arbete utomlands tillämpas 14 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Försäkringsavtalet träder i kraft från den tidpunkt då Fennia har fått försäkringsansökan. Om företagaren emellertid har en motsvarande gällande försäkring hos ett annat försäkringsbolag, kan den sökta försäkringen inte beviljas innan den andra upphör.

Försäkringsavtalet ingås för en försäkringsperiod. För en företagare som utför fortlöpande företagararbete är försäkringsperioden ett kalenderår. Den första försäkringsperioden för en ny försäkring som träder i kraft mitt under ett kalenderår gäller från försäkringens begynnelsedatum till utgången av följande kalenderår. Försäkringen fortsätter därefter ett kalenderår i taget.

Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen mitt under en försäkringsperiod. Uppsägningen ska ske skriftligen och försäkringen upphör när Fennia har fått uppsägningen.

Försäkringen upphör den dag då företagets arbetsolycksfallsförsäkring om försäkringstagaren säger upp den i samband med ett överföringsförfarande.

Försäkringen upphör från och med samma tidpunkt då pensionsförsäkringen som avses i lagen om pension för företagare upphör (FöPL-försäkring). Försäkringen kan upphöra retroaktivt. Fennia meddelar försäkringstagaren om försäkringens upphörande genom ett beslut.

För att ersättningar som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar kan beviljas förutsätts att en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL-försäkring) gäller när skadefallet inträffar. Om FöPL-försäkringen avslutas retroaktivt vid en tidpunkt före skadefallet, förfaller rätten till ersättning. Givna ersättningsbeslut kan undanröjas och grundlöst betalda ersättningar kan återkrävas.

Fennia har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren har försummat att betala en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

Försäkringstagaren är när han eller hon tecknar en försäkring skyldig att ge Fennia samtliga uppgifter som är av betydelse för försäkringen. För att bestämma premien har Fennia rätt att av försäkringstagaren få upp­gifter om det arbete som den försäkrade utför, företagets bransch och om den försäkrades FöPL-arbetsinkomst.

Försäkringstagaren och den försäkrade ska omgående meddela Fennia om ändringar. Anmälningsplikten gäller bl.a. ändringar i eller upphörande av företagsverksamheten, ändringar i FöPL-arbetsinkomsten eller upphörande av företagarens pensionsförsäkring.

Meddela Fennia när

 • ägarförhållandena i företaget ändras

 • den försäkrades arbetstyp och/eller arbetsuppgifter ändras

 • företagararbetet upphör

 • företagsverksamheten utvidgas eller upphör

 • FöPL-försäkringen enligt lagen om pension för företagare upphör.

Försäkringspremien för Företagarens olycksfallsförsäkring och olycksfallsförsäkringen för arbetstid bestäms på basis av FöPL-arbetsinkomsten eller den fastställda årsarbetsinkomsten och olycksfalls- och arbetssjukdomsrisken i det arbete som den försäkrade utför.

Försäkringspremien fastställs årligen enligt de premiegrunder som gäller hos Fennia vid respektive tidpunkt. Premiegrunderna har utarbetats enligt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar skilt vad gäller den obligatoriska försäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, den frivilliga försäkringen för arbetstid och fritidsförsäkringen.

Enligt Fennias premiegrunder tas för den frivilliga arbetstids- och fritidsförsäkringen alltid minst en minimipremie per kalenderår ut.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tas en dröjsmålsränta ut för dröjsmålstiden.

Årsarbetsinkomsten, som ligger till grund för ersättning för inkomstbortfall och familjepension, är lika stor som den FöPL-arbetsinkomst som gällde för skadedagen eller lika stor som den fastställda årsarbets­inkomsten.

Företagarens årsarbetsinkomst är lika stor som den FöPL-arbetsinkomst som fastställs för honom eller henne enligt 112 § i lagen om pension för företagare. Den arbetsinkomst som fastställs av pensionsbolaget motsvarar den lön som man skäligen skulle betala om företagaren anställde en lika yrkeskunnig person för samma arbete. Om företagaren har flera företagsverksamheter, beräknas hans eller hennes arbetsinkomst utifrån den sammanlagda arbetsinsats som lagts ned för dessa företagsverksamheter.

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har en företagare under 18 år rätt att försäkra sig med en frivillig arbetstidsförsäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, om han eller hon uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i 3 § i pensionslagen. För en företagare under 18 år används den fastställda årsarbetsinkomsten som grund för ersättning för inkomstavbrott och familjepension.

Om arbetsinkomsten har fastställts att motsvara maximibeloppet för FöPL-arbetsinkomsten, kan årsarbetsinkomsten utifrån en ansökan fastställas till ett högre belopp än detta, dock högst till ett belopp som motsvarar den försäkrades faktiska arbetsinsats.

Risken för olycksfall och arbetssjukdomar i det arbete som den försäkrade utför bedöms enligt yrkesklassificeringen (TK2010), som fastställs av Statistikcentralen. Om företagaren utför flera arbeten, kan man beakta olika yrkesklasser i försäkringspremien (flerprissättning).

Exempel på olika ersättningar när olycksfall sker i arbetet

FöPL-arbetsinkomst
(årsarbetsinkomst)
8000
20 000
50 000
Arbetsoförmåga
Full dagpenning 100 % (€/dag)
22
55
138
Full olycksfallspension 85 % (under 65 år)
- i månaden
566
1 416
3 541
- om året
6 800
17 000
42 500
Full pension 70 % (över 65 år)
- i månaden
466
1 166
2 916
- om året
5 600
14 000
35 000
Dödsfall
-
-
-
Familjepension per år
- efterlevande maka 40 %
3 200
8 000
20 000
- efterlevande maka 35 % (ett barn 25 %)
2 800
7 000
17 500
- efterlevande maka 30 % (två barn 40 %)
2 400
6 000
15 000

Arbete som utförs utomlands omfattas av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (14 § OlyL). Då är det fråga om att företagaren utför tillfälligt arbete utanför Finland

 1. som utsänd företagare, varvid man tillämpar EU:s bestämmelser om social trygghet (A1-intyg) eller bilaterala avtal om social trygghet

 2. som utsänd företagare i en tredje stat.

Enligt EU:s bestämmelser om social trygghet kan även en företagare verka som utsänd företagare i en annan medlemsstat. En företagare som åker för att arbeta tillfälligt, högst för 24 månader, i ett liknande arbete i en annan medlemsstat omfattas under tiden i fråga av den sociala tryggheten i det utsändande landet. För att det kan anses vara fråga om utsändande förutsätts utöver den bestämda tiden också följande:

 • En företagare ska på sedvanligt sätt bedriva betydande verksamhet i den medlemsstat där företaget finns.

 • En företagare ska bevara förutsättningarna för att bedriva verksamhet i det land han eller hon åker ifrån för att kunna återgå till verksamheten när han eller hon återvänder.

 • En företagare ska ha bedrivit sin verksamhet innan han eller hon åker för att arbeta tillfälligt i en annan medlemsstat. I Finland krävs att FöPL-försäkringen har varit i kraft i minst fyra månader.

 • Arbetet i den andra medlemsstaten ska vara liknande som företagaren vanligen utför.

Företagarens olycksfallsförsäkringar gäller alltså under den tid arbetet sker utomlands, om arbetet där är tillfälligt.

Företagarens frivilliga fritidsförsäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar gäller också alltid när företagarens arbetstidsförsäkring gäller. Begränsningarna för fritidsförsäkringen utomlands är desamma som i Finland.

Med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ersätts som skadefall ett olycksfall i arbetet och en arbetssjukdom.

Ett olycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till en skada eller en sjukdom. En uppsåtlig gärning är inget olycksfall.

En arbetssjukdom är en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakas av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet. En arbetssjukdom bryter ofta ut till följd av exponering under flera år. Ersättning för en arbetssjukdom betalas ut av det försäkringsbolag där olycksfallsförsäkringen fanns då arbetssjukdomen yppade sig. Om den skadade, när arbetssjukdomen debuterar, inte längre har det arbete som kan ha orsakat arbetssjukdomen, bestäms ersättningsskyldigheten på grundval av det arbete där exponeringen huvudsakligen skedde. Om den huvudsakliga exponeringen inte kan klarläggas, bestäms ersättningsskyldigheten på grundval av det arbete där exponering senast kan ha orsakat arbetssjukdomen.

Från försäkringen ersätts också andra skador och sjukdomar till följd av olycksfall, som skavsår orsakat av friktion (18 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar) och väsentligt förvärrande av skador eller sjukdomar till följd av olycksfall. Ersättning betalas inte för förvärrande om olycksfallet hade endast en liten andel i förvärrandet. Ersättning för förvärrande betalas i högst sex månader från det att olycksfallet inträffade (19 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Som ömhet orsakad av arbetsrörelse ersätts plötslig ömhet i en muskel eller sena. Ömheten ska ha uppkommit utan olycksfall när arbetstagaren utförde enskilda påfrestande arbetsrörelser i arbetet. Ersättning betalas tills ömheten har försvunnit, dock i högst sex veckor räknat från tidpunkten när ömheten uppstod. Ersättning betalas inte om ömheten beror på en tidigare skada eller sjukdom eller på en vävnadsskada som kan uppstå enbart genom ett olycksfall.

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar kan en skada till följd av misshandel eller en annan avsiktlig gärning som utförs av en annan person ersättas om orsaken till gärningen är en arbetsuppgift som sköts av den skadade.

Dessutom ersätts till den skadade psykisk chockreaktion till följd av ett olycksfall i arbetet under de förutsättningar som separat föreskrivs i lagen.

Ett olycksfall anses ha inträffat i arbetet om den skadade råkade ut för ett olycksfall i samband med arbete. Med arbete jämställs också resande som följer av arbetsuppgiften. På själva arbetet ställs inga krav med hänsyn till tid eller plats. Ett olycksfall i arbetet kan inträffa under ordinarie arbetstid, vid arbete på övertid eller i något annat motsvarande arbete.

Till företagarens område som hör till den plats där arbetet utförs anses höra det område där företagaren vid respektive tidpunkt utför sitt företagararbete. Till det område som hör till den plats där arbetet utförs hör dock inte företagarens bostad eller områden som i regel är i hans eller hennes privatbruk. Som företagarens utbildning anses endast utbildning som har anknytning till företagararbetet. På företagare tillämpas inte bestämmelser om rekreation.

När en företagare utför arbete i sin bostad, tillämpas på honom eller henne bestämmelsen om distansarbete i 25 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Från försäkringen ersätts då inte olycksfall som inträffar på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, på resan mellan bostaden och arbetsplatsen och under mat- och rekreationspauser.

Förutsättningen för att ersättning ska betalas ut för ett skadefall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan skadefallet och skadan eller sjukdomen. När det medicinska orsakssambandet bedöms ska i synnerhet medicinska fynd och observationer, sättet på vilket skadan uppkom och tidigare skador och sjukdomar beaktas.

Ersättning förutsätter alltid att skadan eller sjukdomen orsakats av ett olycksfall eller att det är fråga om en arbetssjukdom som beror på arbetet.

I samband med olycksfall kommer det ibland fram sjukdomar, skador eller degenerativa förändringar i stöd- eller rörelseorgan som har varit symtomfria före olycksfallet, men som ändå inte beror på olycksfallet. Sådana endogena sjukdomar som inte ersätts är t.ex. ischiassyndrom, mag- eller ljumskbråck eller bristningar i akillessenan.

Exempel

Exempel 1

En affärsman som sålde hushållsmaskiner föll i affärens trappa när han bar en dammsugare till affären. Han fick smärtor i ryggen och uppsökte läkare samma dag. Läkaren konstaterade att affärsmannen hade sträckt ryggmuskeln. Från Företagarens olycksfallsförsäkring (även om den försäkrade bara skulle ha haft Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid) utbetalades till affärsmannen dagpenning under en månad för arbetsoförmågan till följd av sträckningen.

Efter en månad var affärsmannens rygg fortfarande inte i skick och han genomgick noggrannare undersökningar. Vid läkarundersökningen konstaterades att han drabbats av ischias. Eftersom ischiassyndromet inte berodde på olycksfallet upphörde utbetalningen av dagpenningen från Företagarens olycksfallsförsäkring, trots att han fortfarande var arbetsoförmögen.

Exempel 2

Den försäkrade, en 29-årig klädhandlare, ställde sitt lager i ordning. När hon lyfte en tung låda kände hon häftiga smärtor i ryggen. Efter tre veckor hade hon fortfarande så svåra smärtor att hon uppsökte läkare. Hon genomgick flera undersökningar och var sjukskriven nästan en månad. Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar kunde ersättning inte betalas ut i det här fallet, eftersom tiden från olycksfallet till dess patienten uppsökte läkare var för lång. Ersättningen kan alltså förvägras om den försäkrade dröjer med att söka vård.

Det föreskrivs grundligt i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar om ersättningar som ska betalas ut utan ersättningstak. Målet är att trygga en etablerad inkomstnivå. Parterna kan inte sinsemellan avtala om de ersättningar som ska betalas ut.

Sjukvårdskostnader, undersökningskostnader och andra kostnader

Följande kostnader ingår i sjukvård som ersätts:

 • nödvändig vård som ordinerats av läkare

 • läkemedel och vårdmaterial

 • medicinsk rehabilitering (bl.a. rådgivning och handledning som hänför sig till rehabilitering, hjälpmedel i medicinsk rehabilitering, inbegripet utprovning och reparation).

Den skadade får ersättning för nödvändiga resekostnader till följd av sjukvård. För användning av egen bil är ersättningen hälften av den skattefria kilometerersättning som årligen fastställs av Skatteförvaltningen.

I början får man vård avgiftsfritt när man för den behandlande läkaren eller sjukhuset uppvisar försäkringsintyget, som man får på Mitt Fennia.

Kostnaderna för enskilda läkarbesök inklusive mindre behandlingsåtgärder samt kostnader för akut sjukvård ersätts till skäliga kostnader utan att man på förhand har bett om en betalningsförbindelse, oavsett om vården givits på en offentlig eller en privat vårdinrättning.

För fortsatta behandlingar, som magnetundersökningar, endoskopier och operationer ska det på förhand begäras en betalningsförbindelse. Dessa sjukvårdskostnader ersätts enligt betalningsförbindelsen. Fennia har rätt att hänvisa den försäkrade till vård hos dess vårdinrättningspartner.

Kostnader för behövliga läkarbesök för att reda ut en skada och för undersökningar som läkaren utför och ordinerar ersätts även om det inte är fråga om en skada som ska ersättas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Dessutom ersätts nödvändiga kostnader för att inhämta de uppgifter om arbetsförhållanden som behövs för att reda ut huruvida den skadades sjukdom är arbetsrelaterad.

Nödvändiga merkostnader för hemvård ersätts i högst ett år från det att olycksfallet inträffade eller arbetssjukdomen yppade sig. Sådana kostnader är till exempel kostnader för matlagning, städning och barna­vård. Först utreds emellertid familjens egna möjligheter att sköta hemmet.

Utöver sjuk- och hemvårdskostnader ersätter försäkringen också glasögon, kontaktlinser, hörapparater, tandproteser och andra proteser samt stödförband och motsvarande som har skadats i samband med skadefallet.

Från sjukvårdsersättningen dras av den ersättning som betalas ut till den skadade för samma skadefall med stöd av sjukförsäkringslagen. Om vårdinrättningen inte drar av andelen enligt sjukförsäkringslagen från räkningen, behöver vi en fullmakt av den skadade, genom vilken han eller hon befullmäktigar Fennia att söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen för sjukvårdskostnaderna. Vid behov begär vi fullmakten av den skadade.

Ersättning för inkomstbortfall

Dagpenningen grundar sig på den årsarbetsinkomst som anges i försäkringen och som motsvarar FöPL-arbetsinkomsten. Dagpenning betalas ut från den dag som följer på dagen när olycksfallet inträffade, om arbetsoförmågan varar minst tre på varandra följande dagar utöver själva olycksfallsdagen. Dagpenning betalas ut i högst ett år.

 • Om den skadade huvudsakligen har orsakat ett skadefall uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet eller brottslig verksamhet, kan dagpenningen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar sänkas med högst hälften. Man kan förfara på samma sätt om skadefallet har orsakats på grund av att den skadade var påverkad av alkohol eller narkotika eller missbrukade läkemedel.

Vid olycksfall som inträffat på fritiden görs ett kalkylerat avdrag från dagpenningen och rehabiliteringspenningen som betalas ut för dagpenningsperioden för den tid som den skadade har rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för samma skadefall. Det kalkylerade avdraget görs enligt tabellen i 202 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Fritidsförsäkringen kompletterar skyddet enligt sjukförsäkringslagen genom att ersätta den andel som överstiger FPA:s sjukdagpenning.

Företagarens självrisktid enligt sjukförsäkringslagen är insjuknandedagen. Full dagpenning betalas ut från försäkringen under FPA:s självrisktid. När självrisktiden tar slut görs ett kalkylerat avdrag från den dagpenning som betalas ut från försäkringen. Därför ska företagen också söka sjukdagpenning från FPA inom två månader från det att olycksfallet inträffade.

Tabell enligt 202 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Dagersättningsbelopp utan avdrag (€)
Avdrag
- 100
70 %
100,01 - 120,00
65 %
120,01 - 150,00
60 %
150,01 - 175,00
55 %
175,01 - 210,00
50 %
210,01 - 260,00
45 %
260,01 - 340,00
40 %
340,01 - 500,00
35 %
500,01 -
30 %

Olycksfallspension betalas ut om arbetsoförmågan fortgår i över ett år från det att olycksfallet inträffade eller arbetssjukdomen yppade sig. För personer under 65 år är pensionen högst 85 procent av försäkringens årsarbetsinkomst. När pensionstagaren fyller 65 år ändras pensionen så att den är högst 70 procent av den årsarbetsinkomst som anges i försäkringen.

Rehabiliteringspenning betalas ut istället för dagpenning eller olycksfallspension för den tid som yrkesinriktad rehabilitering pågår. Rehabiliteringspenningen är under ett år räknat från och med skadedagen lika stor som dagpenningen till fullt belopp och därefter lika stor som olycksfallspensionen till fullt belopp, oberoende av om arbetsförmågan är nedsatt eller inte, om rehabiliteringen inte hindrar den skadade att utföra lämpligt förvärvsarbete.

Familjepensionen betalas i form av efterlevandepension och barnpension. Familjepensionen är högst 70 procent av förmånslåtarens årsarbetsinkomst. Efterlevandepension betalas ut till fullt belopp under minst ett år. Därefter görs en inkomstjämkning, och då kan den efterlevande makens eller makans egna inkomster påverka pensionens storlek. Barnpension betalas ut till barn under 18 år. Till studerande eller arbetsoförmögna barn betalas pension ut upp till 25 års ålder. Begravningshjälp betalas ut till de anhöriga om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom. Begravningshjälpen är en engångsersättning som fastställs årligen.

Vårdinrättningspartner

Fennia erbjuder sina kunder ett enkelt sätt att få högklassig läkarvård. Om du blir sjuk eller skadar dig i ett olycksfall i arbetet, kan du söka vård hos Fennias samarbetspartner. I de fall som kräver akutvård sök vård på en akutmottagning vid ett sjukhus.

En betalningsförbindelse ska begäras på förhand för dyra åtgärder, t.ex. operationer och magnetröntgen. Vi kan också föreslå byte av vårdplats om det påskyndar tillgången till fortsatt vård. Ha med ditt FPA-kort och spara originalkvitton för sökande av ersättning.

Fennia samarbetar med olika läkarstationer på flera orter. En förteckning över våra samarbetspartner hittar du på www.fennia.fi.

Exempel på ersättningar

Exempel 1

En 43-årig företagare, som var försäkrad med Företagarens olycksfallsförsäkring, skadade sitt knä när han på fritiden föll i slalombacken. Knät vreds när benet hamnade i en besvärlig ställning under den försäkrade. Eftersom smärtorna inte lättade, uppsökte han läkare efter ett par dagar. På basis av den undersökning som gjordes på mottagningen misstänkte ortopeden en skada på det främre korsbandet och ansåg att en titthålsoperation i knäleden var nödvändig. Man begärde en betalningsförbindelse för titthålsoperationen och operationen utfördes en vecka senare på en privat läkarstation. Operationen kostade 4 000 euro.

Den försäkrade sökte ersättning från Företagarens olycksfallsförsäkring. Hans läkarbesök och kostnaderna för läkemedel ersattes. För tiden för arbetsoförmåga betalades dagpenning ut enligt FöPL-årsarbetsinkomsten. Titthålsoperationen på en privat vårdinrättning ersattes enligt betalningsförbindelsen.

Exempel 2

Den försäkrade, en 52-årig företagare, hade på basis av en olycksfallsskada fått en betalningsförbindelse till fysikalisk behandling. Betalningsförbindelsen omfattade tio besök à 50 euro. Den försäkrade besökte en bekant fysioterapeut som bodde på en annan ort. Fysioterapeuten debiterade 75 euro per besök.

Från Företagarens olycksfallsförsäkring betalades till den försäkrade ut 50 euro per besök enligt betalningsförbindelsen. Av resekostnaderna betalades den del som den försäkrade skulle ha varit tvungen att betala för resorna till närmaste vårdinrättning.

Skademästarna påskyndar återgången till arbete

Fennias skademästarkoncept är en övergripande servicemetod för att ta hand om allvarliga personskador, t.ex. axel- och knäskador. Skademästarkonceptet har gett bra resultat. Med hjälp av konceptet har man lyckats förkorta vårdkedjor med veckor och tiden för arbetsoförmåga med till och med månader.

Skademästarna har hand om skador i tätt samarbete med vårdinrättningsnätverket och den skadade, från det att skadan inträffade ända fram till återgången till arbetet. Konceptet påskyndar handläggningen av betalningsförbindelser och inledningen av vården. Vid tydliga skadefall kan vi bevilja våra vårdinrättningspartner en så kallad omfattande betalningsförbindelse för hela vårdkedjan. Vilket betyder att behandlingar och undersökningar kan påskyndas utan fördröjningar enda fram till återhämtningen.

Oberoende av var vården ges styr skademästarna redan vid början av vården aktivt utredningen av återgången till arbete.

Övriga ersättningar

Menersättning betalas ut till den skadade om en skada eller sjukdom efterlämnar ett bestående allmänt men. Ersättningen börjar i regel betalas ut först då det har gått ett år sedan olycksfallet inträffade eller arbetssjukdomen yppade sig. För skador och sjukdomar i invaliditetsklasserna 1–5 betalas menersättning ut i form av engångsersättning. För skador och sjukdomar i invaliditetsklasserna 6–20 betalas menersättning ut i form av fortlöpande ersättning.

Vid snabbt framskridande arbetssjukdomar som leder till döden betalas engångsersättning ut enligt invaliditetsklass 10. Om invaliditetsklassen är högre än 10, betalas dessutom en fortlöpande menersättning ut enligt den faktiska invaliditetsklassen.

När ett bestående men fastställs tar man hänsyn utöver till grundbeloppet också till skadans art i enlighet med invaliditetsklassen som fastställs av stats­rådet. Individuella omständigheter, som t.ex. yrke och fritidsintressen, beaktas alltså inte vid denna bedömning. På menersättningens storlek inverkar också den skadades ålder och olycksfallsåret eller året då arbetssjukdomen visade sig.

Vårdbidrag betalas ut till en skadad som på grund av en olycksfallsskada eller en sjukdom behöver vård, hjälp, tillsyn eller handledning.

Kostnader för rehabilitering ersätts till en skadad vars arbets- eller funktionsförmåga eller förvärvsmöjligheter har försämrats till följd av en skada. Avsikten med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att rehabiliteringsklienten oberoende av olycksfallet eller arbetssjukdomen ska kunna återgå till sitt tidigare arbete eller yrke eller övergå till ett sådant arbete eller yrke i vilket personen i fråga kan få sin huvudsakliga utkomst. För tiden av yrkesinriktad rehabilitering eller utbildning betalas rehabiliteringspenning ut.

Fennias arbetsrehabiliteringsservice

Fennias arbetsrehabiliteringsservice stödjer individuellt och vid rätt tidpunkt den skadades återgång till arbete. Syftet med servicen är att effektivisera utredningen av yrkesinriktad rehabiliteringsbehov och tillhörande stödåtgärder, och på så sätt effektivisera en lyckad återgång till arbete.

Den skadade ska direkt när han eller hon blir sjukskriven ges möjlighet att få information om arrangemang som gäller återgång till arbete och om Fennias arbetsrehabiliteringsservice. Vi vill erbjuda en positiv serviceerfarenhet genom att på ett omfattande sätt ta hand om den rehabiliterade. Målet nås med hjälp av tätt samarbete med våra samarbetspartner inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Fennias arbetsrehabiliteringsservice strävar efter att förbättra kommunikationen mellan olika intressegrupper genom att poängtera den rehabiliterades aktiva roll i processen.

Fennia ersätter kostnader för rehabilitering till den skadade, vars arbets- och funktionsförmåga eller förvärvsmöjligheter har försämrats till följd av en skada eller om de senare försämras väsentligt. När det gäller företagare strävar Fennias arbetsrehabiliteringsservice i första hand att stödja företagarens möjligheter att fortsätta med sin egen företagsverksamhet. Även övergång till ett nytt arbete eller yrke där den rehabiliterade kan få sin huvudsakliga utkomst kan stödjas om återgången till tidigare arbetsuppgifter inte är möjligt.

FenniaVårdaren står till din tjänst dagligen kl. 7–22 på 010 503 5000. Efter telefonsamtalet kan FenniaVårdaren fylla i olycksfallsanmälan åt dig. Samtidigt kan FenniaVårdaren boka tid direkt till vår samarbetsvårdinrättning.

Du får försäkringsintyget skickat till din mobil, med vilket du får den sjukvård du behöver. Utifrån försäkringsintyget skickar den behandlande läkaren läkarutlåtandena och vårdräkningarna direkt till Fennia. Till mobilen får du också betalningsförbindelsen för de läkemedel som ordinerades vid det första läkarbesöket.

Du kan också själv fylla i försäkringsintyget på nättjänsten Mitt Fennia eller på Fennias webbplats www.fennia.fi. Försäkringsintyget kan också smidigt skickas till din mobil.

Utöver försäkringsintyget behöver vi en olycksfallsanmälan om olycksfall och en arbetssjukdomsanmälan om arbetssjukdomar. Du kan fylla i dessa på Mitt Fennia. I anmälningarna klargörs hur och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade eller arbetssjukdomen yppade sig. Om du har fyllt i den elektroniska försäkringsintygsblanketten, överförs uppgifterna i den till den elektroniska olycksfallsanmälan och du slipper att fylla i dem på nytt. När du fyller i anmälan omsorgsfullt, slipper vi be om extra uppgifter och kan betala ut ersättningen snabbt.

För fastställande av en arbetssjukdom behöver vi ofta ytterligare uppgifter. På blanketterna för anmälan om olycksfall och arbetssjukdomar finns det rum att fritt med egna ord beskriva skadeförloppet vid ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom. Ur skadebeskrivningarna samlas uppgifter för Fennias egen och Olycksfallsförsäkringscentralens riksomfattande olycksfallsstatistik. På blanketten finns anvisningar om vad som ska framgå av beskrivningen, så att den både betjänar arbetssäkerhetsarbetet i ditt företag och bidrar till en effektivering av det riksomfattande arbetssäkerhetsarbetet. En guide för klassificering av arbets­olycksfall hittar du på www.fennia.fi.

Allmänna råd i händelse av olycksfall i arbetet

Vid olycksfall under en arbetsfärd är det skäl att så detaljerat som möjligt beskriva olycksfallet. Framför allt ska man noggrant redogöra för hur den färd under vilken olycksfallet inträffade hänförde sig till ditt arbete.

Vid olycksfall som beror på halkning på ett område där skötseln av fastigheten i fråga försummats ska fastighetens disponent eller gårdskarl alltid kontaktas. Det är på sin plats att i olycksfallsanmälan ange den exakta platsen där halkningen skedde och omständigheterna. Det lönar sig också att fotografera halkningsplatsen.

På basis av företagsformen och omfattningen av företagsverksamheten kan ägaren till företaget ansvara för företaget med sin personliga egendom. Därför är det viktigt att företagaren tar hand om företagsverksamheten och sin egen arbetsförmåga med hjälp av försäkringar. Till exempel när företagaren blir sjuk är det viktigt att företagaren snabbt får effektiv och ändamålsenlig vård.

Sjukkostnadsförsäkring som individuell försäkring är rätt val för företagaren. En individuell sjukkostnadsförsäkring kan beviljas om företagaren har försäkrats hos Fennia med åtminstone Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid. Försäkringen beviljas efter hälsodeklaration.

Sjukkostnadsförsäkringen ersätter sjukvårdskostnader, som uppstått för den försäkrade till följd av en sjukdom, till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Till försäkringen kan man ansluta dagersättning i händelse av tillfällig arbetsoförmåga till följd av sjukdom och/eller olycksfall. Syftet är att trygga den försäkrades inkomstnivå också under tiden för arbetsoförmåga.

Fennia-Livskydd inkluderar ett skydd i händelse av dödsfall och bestående arbetsoförmåga. Försäkringsersättningen betalas ut från livförsäkringsskyddet direkt till en bestämd förmånstagare när den försäkrade dör och från skyddet mot bestående arbetsoförmåga om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen.

Med en liv- och invaliditetsförsäkring kan man förbättra det lagstadgade skyddet, vars nivå i många fall inte motsvarar ens faktiska förväntningar. Med försäkringen kan man trygga sina närståendes utkomst och levnadsnivå i händelse av dödsfall och sin egen utkomst i händelse av bestående arbetsoförmåga. När man funderar över vilket försäkringsbelopp man ska välja, rekommenderas det vanligen att det ska vara minst så stort som den försäkrades årsinkomst och att det täcker samtliga skulder.

Ersättningar till följd av olycksfall och arbetssjukdomar fastställs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Samtliga försäkringsbolag som beviljar olycksfallsförsäkringar är medlemmar i Olycksfallsförsäkringscentralen, och varje försäkringsbolag följer lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Om en försäkrad är missnöjd med Fennias beslut, kan han eller hon skriftligen söka ändring i beslutet hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Ansökan om ändring ska riktas till nämnden och lämnas till Fennia inom 30 dagar från det att den försäkrade fick beslutet för kännedom, vilket anses ha skett sju dagar från postningsdagen.

Om en försäkrad anser att en premie av Fennia strider mot lag eller avtal, får han eller hon skriftligen anföra ett grundbesvär över den hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom två år från ingången av året efter det år då betalningen påfördes eller debiterades.

Om vi ändrar ett beslut med stöd av ansökan om ändring, skickar vi ett rättelsebeslut till den försäkrade. Om vi inte ens med stöd av nya utredningar anser det motiverat att ändra ett beslut, skickar vi ansökan om ändring, vårt eget utlåtande och övriga dokument till Besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom 30 dagar. Om vi är tvungna att be om ytterligare uppgifter, skickar vi ansökan om ändring till besvärsnämnden inom 60 dagar.

Den försäkrade kan skriftligen söka ändring i besvärsnämndens beslut hos Försäkringsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar.

Om det i Försäkringsdomstolens avgörande är fråga om huruvida en skada, sjukdom eller ett dödsfall berättigar till ersättning eller vem som ska betala ersättningen, kan den försäkrade skriftligen anhålla om besvärstillstånd hos Högsta domstolen. Anhållan om besvärstillstånd ska lämnas in till Högsta domstolen inom 60 dagar från det att den försäkrade fick Försäkringsdomstolens beslut för kännedom.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia-service Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Avtalsspråken i bolagen är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6

PB 103

00101 Helsingfors

Telefon +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

VEDERLAG SOM BEVILJAS FÖR ANBUD ELLER FÖRSÄLJNING

Avlöningen av personal som är anställd inom försäljning hos Fennia grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Fennias personal i kundtjänst och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagen om försäkringsavtal (234/2018).

När ett olycksfall inträffar eller en arbetssjukdom visar sig fyll i försäkringsintygsblanketten på Mitt Fennia eller på www.fennia.fi. Redogör detaljerat för hur olycksfallet inträffade: Var det på fritiden eller under arbetet och under vilka arbetsförhållanden? Vi behöver också en noggrann redogörelse för hur arbetssjukdomen visade sig.

När du har fyllt i blanketten får du försäkringsintyget skickat till din mobil, och Fennia får information om skadan. Även på Mitt Fennia skapas en halvfärdig, förhandsifylld olycksfallsanmälan för att kompletteras. Lämna även in olycksfallsanmälan till Fennia snarast möjligt.

Praktiska råd om dokument m.m. som behövs för att söka ersättning får du

 • på vår webbplats www.fennia.fi

 • i handboken ”Anmälan av arbetsolycksfall och yrkessjukdom – Guide för arbetsplatserna”, som finns på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats www.tvl.fi

 • av ditt företags kontaktperson eller på våra kontor

 • från vår telefontjänst för arbetsolycksfallsskador 010 195 033.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 550 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor