Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yrittäjän tapaturmavakuutukset - esite
Yrittäjän tapaturmavakuutukset - esite

Yrittäjän tapaturmavakuutukset - esite

Voimassa 1.1.2020 alkaen

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaan

Työntekijän ja hänen perheensä toimeentulon turvaa työnantajan ottama työtapaturmavakuutus, jos työntekijä työtapaturman tai työstä johtuvan ammattitaudin vuoksi menettää työkykynsä tilapäisesti tai pysyvästi.

Yrittäjä on eri asemassa, sillä laki velvoittaa hänet ottamaan vain yrittäjäeläkevakuutuksen. Työtapaturma- ja ammattitautiturvastaan yrittäjän on sen sijaan huolehdittava itse. Tästä syystä on tärkeää, että yrittäjä huolehtii vakuutuksin omasta ja perheensä taloudellisesta turvallisuudesta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan henkilöllä, jolla on yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen vakuutus, on oikeus saada itsensä vakuutetuksi yrittäjätyössä sattuvien vahinkotapahtumien varalta. Vakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista.


Osana yleistä sosiaaliturvaa Fennia tarjoaa yrittäjälle vakuutusratkaisuja, joista hän voi valita omaan tilanteeseensa sopivimman turvan. Vakuuttamisen tavoitteena on vakiintuneen ansiotason korvaaminen. Yrittäjän kannattaa valita työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutusturva koska:

 • Korvauksia maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamista sairaanhoitokuluista, työkyvyttömyydestä ja pysyvästä haitasta, ilman korvauskattoa.

 • Ansionmenetyskorvaus ja perhe-eläke maksetaan YEL-työansion mukaan.

 • Kuntoutus ja uudelleenkoulutus hoidetaan työtapaturma -ja ammattitautilain mukaan.

 • Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua ja perhe-eläkettä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus ei korvaa, jos tapaturma on sattunut

 • toisen työnantajan työssä

 • maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvassa työssä

 • ammattimaisessa urheilijan työssä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus ei korvaa, jos vammoihin on syynä vapaa-aikana

 • liikkeestä aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, esimerkiksi selän venähdys

 • moottoriajoneuvon käytöstä aiheutunut liikennevahinko

 • sattunut pahoinpitely tai muu toisen henkilön aiheuttama tahallinen teko.

Fennian tarjoamat vaihtoehdot yrittäjän tapaturma­vakuutus­turvaksi

 • Yrittäjän tapaturmavakuutus (sekä työ- että vapaa-ajalle) tai

 • Työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle (pelkästään työajalle).

Yrittäjän tapaturmavakuutus (188 § ja 200 §) on oikea ratkaisu sinulle, joka haluat vakuutusturvaa ympäri vuorokauden. Vakuutus on voimassa yrittäjän työ- ja vapaa-aikana ja se edellyttää YEL:n voimassaoloa.

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa yrittäjälle työ- ja vapaa-aikana sattuneista tapaturmista ja työstä johtuvista ammattitaudeista aiheutuvat sairaanhoitokulut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Lisäksi vakuutuksen perusteella maksetaan

 • päivärahaa ja tapaturmaeläkettä (perustuvat YEL- työtulon mukaiseen vuosityöansioon)

 • tarvittaessa kuntoutus ja koulutus uuteen ammattiin

 • haittarahaa

 • hoitotukea

 • kuolemantapauksessa hautausapua ja perhe-eläkettä.

Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla.

Vapaa-ajan vakuutusturvassa ei ole urheilulajeihin liittyviä rajoituksia.

Valitessasi Yrittäjän tapaturmavakuutuksen voit täydentää turvaasi sairauskuluvakuutuksella.

Työajan tapaturmavakuutus (188 §) yrittäjälle on tarkoitettu sinulle, joka haluat vakuuttaa vain yrittäjän työajan.

Työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle korvaa työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneista tapaturmista ja työstä johtuvista ammattitaudeista aiheutuvat sairaanhoitokulut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Lisäksi vakuutuksen perusteella maksetaan

 • päivärahaa ja tapaturmaeläkettä (perustuvat YEL- työtulon mukaiseen vuosityöansioon)

 • tarvittaessa kuntoutus ja koulutus uuteen ammattiin

 • haittarahaa

 • hoitotukea

 • kuolemantapauksessa hautausapua ja perhe-eläkettä.

Vakuutus on voimassa yrittäjän työaikana. Vakuutus on voimassa Suomessa. Ulkomailla työskentelyyn sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain 14 §:ää.

Vakuutussopimus tulee voimaan siitä ajankohdasta, jolloin vakuutushakemus on tullut Fenniaan. Jos kuitenkin yrittäjällä on jo toisessa vakuutusyhtiössä voimassa oleva vastaava vakuutus, haettua vakuutusta ei voida myöntää ennen edellisen päättymistä.

Vakuutussopimus tehdään vakuutuskaudeksi. Vakuutuskausi on jatkuvaa yrittäjätyötä tekevällä yrittäjällä kalenterivuosi. Uuden vakuutuksen tullessa voimaan kesken kalenterivuotta, on ensimmäinen vakuutuskausi vakuutuksen alkamispäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun. Vakuutus jatkuu sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan.

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutuskauden. Vakuutus on sanottava irti kirjallisesti ja se päättyy irtisanomisen tultua Fenniaan.

Vakuutus päättyy yrityksen työtapaturmavakuutuksen päättymispäivänä, jos vakuutuksenottaja irti­sanoo sen siirtomenettelyn yhteydessä.

Vakuutus päättyy samasta ajankohdasta kuin yrittäjän eläkelaissa tarkoitettu eläkevakuutus (YEL-vakuutus) päättyy. Vakuutus voi päättyä takautuvasti. Fennia ilmoittaa vakuutuksen päättymisestä vakuutuksenottajalle päätöksellä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisten korvausten myöntäminen edellyttää, että YEL-vakuutus on voimassa vahinkotapahtuman sattuessa. Mikäli YEL-vakuutus päätetään takautuvasti vahinkotapahtumaa edeltävään aikaan, oikeus korvauksiin raukeaa. Annetut korvauspäätökset voidaan poistaa ja aiheetta maksetut korvaukset voidaan periä takaisin.

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallaan antanut korvausasian käsittelyä varten tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä.

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusta otettaessa Fennialle kaikki vakuuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Vakuutusmaksun määräämistä varten Fennialla on oikeus saada vakuutuksenottajalta tiedot vakuutetun tekemästä työstä, yrityksen toimialasta sekä vakuutetun YEL-työtulosta.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ilmoitettava Fennialle viipymättä muutoksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa yritystoiminnan muuttumista tai päättymistä, YEL-työtulossa tapahtuneita muutoksia tai yrittäjän eläkevakuutuksen päättämistä.

Ilmoita Fenniaan, kun

 • yrityksen omistussuhteet muuttuvat

 • vakuutetun työn laatu ja/tai työtehtävät muuttuvat

 • yrittäjätyö päättyy

 • yritystoiminta laajenee tai päättyy

 • YEL päättyy.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen sekä työajan tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy YEL-työtulon tai vahvistetun vuosityöansion sekä vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriskin perusteella.

Vakuutusmaksu määrätään vuosittain Fennian kulloinkin voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Maksuperusteet on laadittu työtapaturma- ja ammattitautilain määräysten perusteella erikseen koskien työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista pakollista vakuutusta, vapaaehtoista työajan vakuutusta ja vapaa-ajan vakuutusta.

Fennian maksuperusteiden mukaan vapaaehtoisen työajan ja vapaa-ajan vakuutuksen voimassaolosta peritään aina vähintään kalenterivuosikohtainen minimivakuutusmaksu.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään viivästysajalta korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena oleva vuosityöansio on vahinkopäivänä voimassaolevan YEL-työtulon tai vahvistetun vuosityöansion suuruinen.

Yrittäjän vuosityöansio on hänelle vahvistetun yrittäjän eläkelain 112 §:n mukaisen YEL-työtulon suuruinen. Eläkelaitoksen vahvistama työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjän olisi palkattava samaa työtä tekemään yhtä ammattitaitoinen henkilö. Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, hänen työtulonsa lasketaan näihin yritystoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan alle 18-vuotiaalla yrittäjällä on oikeus saada itsensä vakuutetuksi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vapaaehtoisella työajan vakuutuksella, jos hän täyttää eläkelain 3 §:ssä säädetyt edellytykset. Alle 18-vuotiaalla yrittäjällä ansionmenetyksen ja perhe-eläkkeen perusteena käytetään vahvistettua vuosityöansiota.

Jos työtulo on vahvistettu YEL-työtulon enimmäismäärän suuruiseksi, voidaan vuosityöansio hakemuksesta vahvistaa tätä suuremmaksi, kuitenkin enintään yrittäjän todellista työpanosta vastaavaksi.

Vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriski määritellään Tilastokeskuksen vahvistaman ammattiluokituksen (TK2010) mukaisesti. Yrittäjän tehdessä useampaa työtä, voidaan eri ammattiluokat huomioida vakuutusmaksussa (monitoimihinnoittelu).

Esimerkkejä eri korvauksista, kun tapaturma sattuu työssä

YEL-työtulo
(vuosityöansio)
8000
20 000
50 000
Työkyvyttömyys
Täysi päiväraha 100% (€/pv)
22
55
138
Täysi tapaturmaeläke 85 % (alle 65 v.)
- kuukaudessa
566
1 416
3 541
- vuodessa
6 800
17 000
42 500
Täysi eläke 70 % (yli 65 v.)
- kuukaudessa
466
1 166
2 916
- vuodessa
5 600
14 000
35 000
Kuolemantapaus
-
-
-
Perhe-eläke vuodessa
- leski 40 %
3 200
8 000
20 000
- leski 35 % (yhdelle lapselle 25 %)
2 800
7 000
17 500
- leski 30 % (kahdelle lapselle 40 %)
2 400
6 000
15 000

Ulkomailla tehtävä työ kuuluu työtapaturma- ja ammattitautilain piiriin (TyTAL 14 §). Tällöin kyse on siitä, että yrittäjä tekee tilapäisesti Suomen ulkopuolella:

 1. joko lähetettynä yrittäjänä, jolloin sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksia (A1-todistus) tai kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia

 2. tai lähetettynä yrittäjänä kolmannessa valtiossa.

EU:n sosiaaliturva-asetuksien mukaan myös yrittäjä voi toimia lähetettynä yrittäjänä toisessa jäsenvaltiossa. Yrittäjä, joka lähtee tilapäisesti, enintään 24 kuukaudeksi, tekemään samankaltaista työtä toiseen jäsenvaltioon, kuuluu lähtömaansa sosiaaliturvaan kyseisenä aikana. Jotta voidaan katsoa kyseessä olevan lähettäminen, edellytetään määräajan lisäksi seuraavia asioita:

 • Yrittäjän on tavanomaisesti harjoitettava merkittävää toimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa yritys sijaitsee.

 • Yrittäjän on säilytettävä toimintansa harjoittamisen edellytykset lähtömaassa voidakseen ulkomailta palattuaan jatkaa siellä toimintaansa.

 • Yrittäjän on täytynyt harjoittaa toimintaansa ennen lähtemistään työskentelemään tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon. Suomessa edellytetään, että YEL-vakuutus on ollut voimassa vähintään neljän kuukauden ajan.

 • Toisessa jäsenvaltiossa tehtävän työn on oltava samankaltaista kuin yrittäjän tavallisesti tekemä työ.

Yrittäjän tapaturmavakuutukset ovat siis voimassa ulkomailla työskentelyn ajan, jos työskentely ulkomailla on tilapäistä.

Yrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus on myös aina voimassa silloin kun yrittäjän työajan vakuutuskin. Ulkomailla vapaa-ajan vakuutuksen rajoitukset ovat samat kuin kotimaassakin.

Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvataan vahinkotapahtumana työtapaturma ja ammattitauti.

Tapaturma on äkillinen ja odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa vamman tai sairauden. Tahallinen teko ei ole tapaturma.

Ammattitauti on sairaus, jonka todennäköisesti aiheuttaa pääasiallisesti jokin työn fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Se syntyy usein monen vuoden altistumisen seurauksena. Ammattitaudista maksaa korvauksen se vakuutusyhtiö, jossa tapaturmavakuutus oli silloin, kun ammattitauti ilmeni. Jollei vahingoittunut ole ammattitaudin ilmenemisaikana enää työssä, josta ammattitauti on voinut aiheutua, korvausvelvollisuus määräytyy sen työn perusteella, jossa altistuminen on pääasiallisesti tapahtunut. Jollei pääasiallista altistusta voida selvittää, korvausvelvollisuus määräytyy sen työn perusteella, jossa tapahtunut altistus on voinut viimeksi aiheuttaa ammattitaudin.

Vakuutuksesta korvataan myös muut tapaturman aiheuttamat vammat ja sairaudet, kuten hankauksen aiheuttama ihon hiertymä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 18 §), sekä tapaturman aiheuttama vamman tai sairauden olennainen paheneminen. Korvausta pahenemisesta ei makseta, jos tapaturmalla oli siihen vain vähäinen syyosuus. Korvausta pahenemisesta maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan tapaturman sattumisesta (työtapaturma- ja ammattitautilaki 19 §).

Työliikekipeytymisenä korvataan lihaksen tai jänteen äkillinen kipeytyminen, joka on tullut ilman tapaturmaa työntekijän suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä työssä. Korvausta maksetaan, kunnes kipeytymä on parantunut, kuitenkin enintään kuuden viikon ajalta kipeytymisestä lukien. Korvausta ei makseta, jos kipeytyminen johtuu aikaisemmasta vammasta tai sairaudesta tai sellaisesta kudosvauriosta, joka voi syntyä vain tapaturman aiheuttamana.

Työntekijän pahoinpitely ja toisen henkilön muun tahallisen teon aiheuttama vahinko voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella, jos teon syynä on vahingoittuneen työtehtävä.

Lisäksi vahingoittuneelle korvataan työtapaturman seurauksena henkinen järkytysreaktio laissa erikseen säädetyin edellytyksin.

Työssä sattuneena tapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut vahingoittuneelle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Työlle ei ole asetettu mitään vaatimuksia ajan ja paikan suhteen. Työtapaturma voi sattua varsinaisena työaikana, ylityössä tai muussa vastaavassa työssä.

Yrittäjän työntekopaikan alueeseen katsotaan kuuluvan alue, jossa yrittäjä kulloinkin tekee yrittäjätyötään. Työntekopaikan alueeseen eivät kuitenkaan kuulu yrittäjän asunto tai muut pääasiallisesti hänen yksityiskäytössään olevat alueet. Yrittäjän koulutustilaisuutena pidetään vain yrittäjätyöhön liittyvää koulutusta. Yrittäjään ei sovelleta virkistystilaisuutta koskevia säännöksiä.

Kun yrittäjä tekee työtään asunnossaan, häneen sovelletaan etätyötä koskevaa työtapaturma- ja ammattitautilain 25 §:n säännöstä. Vakuutuksesta ei tällöin korvata työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla taikka ruokailu- ja virkistystauolla sattuneita tapaturmia.

Tapaturman tai ammattitaudin korvaamisen edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet.

Korvaaminen edellyttää aina, että vamma tai sairaus on aiheutunut tapaturmasta tai kyseessä on työstä johtuva ammattitauti.

Joskus tapaturman yhteydessä saattaa ilmetä jokin sairaus, vamma tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutuma, joka on ollut oireeton ennen tapaturmaa, mutta ei silti johdu tapaturmasta. Tällaisia sisäsyntyisiä, korvattavuuden ulkopuolelle jääviä sairauksia ovat esimerkiksi iskiasoireyhtymä, vatsa- ja nivustyrä ja akillesjänteen repeämä.

Esimerkkejä

Esimerkki 1

Kodinkonekauppias kaatui liikkeen rappusissa, kun hän kantoi myymälään pölynimurilaatikkoa. Hänen selkänsä kipeytyi, ja hän meni samana päivänä lääkäriin. Lääkäri totesi selkälihaksen venähtäneen. Kauppiaalle maksettiin Yrittäjän tapaturmavakuutuksen perusteella (myös jos vakuutetulla olisi pelkkä työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle) päivärahaa selkälihaksen venähdyksen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä kuukauden ajalta.

Kuukauden jälkeen selkä ei vieläkään ollut kunnossa ja kauppiaalle tehtiin lääkärissäkäynnin yhteydessä tarkempia tutkimuksia, joissa todettiin iskiassairaus. Koska iskias ei johtunut tapaturmasta, kauppiaalle ei maksettu enää päivärahaa Yrittäjän tapaturmavakuutuksen perusteella, vaikka hänen työkyvyttömyytensä jatkuikin.

Esimerkki 2

Vakuutettu, 29-vuotias vaatekauppias, järjesti varastoaan. Nostaessaan painavaa laatikkoa hän tunsi selässään voimakasta kipua. Kolmen viikon kuluttua hänen selkänsä oli edelleen niin kipeä, että hän hakeutui lääkäriin. Hänelle tehtiin useita tutkimuksia ja hän oli sairauslomalla lähes kuukauden.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvausta ei voitu tässä tapauksessa maksaa, koska aika tapahtumasta lääkäriin hakeutumiseen oli liian pitkä. Korvaus voidaan siis evätä, jos hoitoon hakeutuminen on viivästynyt.

Maksettavat korvaukset on säädetty tyhjentävästi työtapaturma- ja ammattitautilaissa ilman korvauskattoa. Tavoitteena on vakiintuneen ansiotason turvaaminen. Maksettavista korvauksista ei voida sopia osapuolten kesken.

Sairaanhoito-, tutkimus- ja muut kulut

Nämä kuuluvat korvattavaan sairaanhoitoon:

 • tarpeellinen lääkärin määräämä hoito

 • lääkkeet ja hoitotarvikkeet

 • lääkinnällinen kuntoutus (mm. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja niiden sovitus sekä korjaus).

Vahingoittuneelle korvataan sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut. Oman auton käytöstä korvauksen määrä on puolet verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Alkuvaiheessa hoidon saa maksutta, kun esittää hoitavalle lääkärille tai sairaalalle vakuutustodistuksen, jonka saa Oma Fenniasta.

Yksittäiset lääkärissäkäynnin kulut siihen liittyvine vähäisine hoitotoimenpiteineen ja kiireellisen sairaanhoidon kulut korvataan ilman etukäteen pyydettyä maksusitoumusta, kun kulut ovat kohtuulliset, olipa hoito annettu julkisessa tai yksityisessä hoitolaitoksessa.

Jatkohoitotoimiin, kuten magneettitutkimuksiin, tähystyksiin ja leikkauksiin, on pyydettävä maksusitoumus etukäteen. Nämä sairaanhoitokulut korvataan maksusitoumuksen mukaisesti. Fennialla on oikeus ohjata vakuutetun hoito hoitolaitoskumppanilleen.

Kulut, jotka ovat aiheutuneet vahingon selvittämiseksi tarpeellisesta lääkärissäkäynnistä sekä lääkärin tekemästä ja määräämästä tutkimuksesta, korvataan, vaikka kyseessä ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattava vahinko. Lisäksi korvataan tarpeelliset kulut, jotka ovat aiheutuneet vahingoittuneen sairauden työperäisyyden selvittämiseen tarvittavien työolosuhdetietojen hankkimisesta.

Kodinhoidosta aiheutuvat välttämättömät lisäkulut korvataan enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Näitä ovat esimerkiksi ruuanlaitto-, siivous- ja lastenhoitokulut. Ensin kuitenkin selvitetään perheen omat mahdollisuudet hoitaa kotia.

Sairaanhoito- ja kodinhoitokulujen lisäksi vakuutus kattaa vahinkotapahtuman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, piilolinssit, kuulokojeet, hammas- ja muut proteesit, tukisidokset ja muut vastaavat.

Sairaanhoitokorvauksesta vähennetään saman vahinkotapahtuman vuoksi sairausvakuutuslain perusteella vahingoittuneelle maksettava korvaus. Jos hoitolaitos ei vähennä laskusta sairausvakuutuslain mukaista osuutta, tarvitsemme vahingoittuneelta valtakirjan, jolla hän valtuuttaa Fennian hakemaan sairaanhoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen. Tarvittaessa pyydämme valtakirjaa vahingoittuneelta.

Ansionmenetyskorvaukset

Päiväraha perustuu vuosityöansioon, joka on YEL-työtulon suuruinen, ja sitä maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajan.

 • Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan päivärahan määrästä voidaan vähentää enintään puolet, kun vahingoittuneen tahallinen tai törkeän huolimaton menettely tai rikollinen toiminta on ollut pääasiallisena syynä vahinkotapahtumaan. Samoin voidaan menetellä, jos vahinkotapahtuma on aiheutunut sen vuoksi, että vahingoittunut on ollut alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alainen tai väärinkäyttänyt lääkeaineita.

Vapaa-aikana sattuneissa tapaturmissa päivärahasta ja päivärahakaudelta maksettavasta kuntoutusrahasta tehdään laskennallinen vähennys ajalta, jolta vahingoittuneella on saman vahinkotapahtuman perusteella oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Laskennallinen vähennys tehdään työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n taulukon mukaisesti. Vapaa-ajan vakuutus täydentää sairausvakuutuslain mukaista turvaa korvaamalla Kelan sairauspäivärahan ylimenevää osuutta.

Sairausvakuutuslain mukainen yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä. Vakuutuksen perusteella maksetaan Kelan omavastuuajalta täyttä päivärahaa. Omavastuuajan päätyttyä vakuutuksesta maksettavaan päivärahaan tehdään laskennallinen vähennys. Tästä syystä yrittäjän tulee hakea myös Kelasta sairauspäivärahaa kahden kuukauden sisällä tapaturman sattumisesta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n mukainen taulukko

Päivärahan määrä vähentämättömänä (€)
Vähennys vahingon määrästä
- 100
70 %
100,01 - 120,00
65 %
120,01 - 150,00
60 %
150,01 - 175,00
55 %
175,01 - 210,00
50 %
210,01 - 260,00
45 %
260,01 - 340,00
40 %
340,01 - 500,00
35 %
500,01 -
30 %

Tapaturmaeläkettä maksetaan, jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Eläke on alle 65-vuotiaalle enintään 85 prosenttia vakuutuksen vuosityöansioista. Kun eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta, eläke muuttuu ja se on enintään 70 prosenttia vakuutukseen ilmoitetusta vuosityöansiosta.

Kuntoutusrahaa maksetaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta päivärahan tai tapaturmaeläkkeen sijaan. Kuntoutusraha on yhden vuoden ajan vahinkopäivästä lukien täysimääräisen päivärahan suuruinen ja sen jälkeen täysimääräisen tapaturmaeläkkeen suuruinen työkyvyn heikentymisestä riippumatta, ellei kuntoutus estä vahingoittunutta tekemästä hänelle sopivaa ansiotyötä.

Perhe-eläkettä maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta. Täysimääräisenä leskeneläkettä maksetaan vähintään vuosi. Sen jälkeen tehdään tulosovitus, jolloin lesken omat tulot voivat vaikuttaa eläkkeen määrään. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle. Opiskelevalle tai työkyvyttömälle lapselle eläkettä maksetaan 25-vuotiaaksi. Hautausapu maksetaan työtapaturmassa tai ammattitautiin kuolleen omaisille. Se on kertakorvaus, jonka määrä vahvistetaan vuosittain.

Hoitolaitoskumppanit

Fennia tarjoaa asiakkailleen helpon tavan saada korkealuokkaisia lääkäripalveluja. Jos sairastut tai loukkaannut työtapaturman takia, voit hakeutua hoitoon Fennian yhteistyökumppanille. Kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa hakeudu hoitoon sairaalan ensiapupoliklinikalle.

Maksusitoumus on pyydettävä etukäteen kalliisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi leikkauksiin ja magneettikuvauksiin. Voimme myös ehdottaa hoitopaikan vaihtamista, mikäli se nopeuttaa jatkohoitoon pääsyä. Ota mukaan Kela-korttisi ja säilytä alkuperäiset tositteet korvausten hakemista varten.

Fennia tekee yhteistyötä eri lääkäriasemien kanssa usealla paikkakunnalla. Listan kumppaneistamme löydät osoitteesta www.fennia.fi.

Esimerkkejä korvauksista

Esimerkki 1

43-vuotias yrittäjä, joka oli vakuutettu Yrittäjän tapaturmavakuutuksella, loukkasi vapaa-aikana polvensa kaatuessaan laskettelurinteessä. Polvi vääntyi jalan jäätyä pahaan asentoon vakuutetun alle. Koska kipu ei hellittänyt, hän meni lääkäriin parin päivän kuluttua. Vastaanotolla suoritetun tutkimuksen perusteella ortopedi epäili eturistisidevammaa ja piti tarpeellisena polvinivelen tähystysleikkausta. Tähystysleikkaukseen pyydettiin maksusitoumus ja leikkaus tehtiin yksityisellä lääkäriasemalla viikon kuluttua. Leikkaus maksoi 4 000 euroa.

Vakuutettu haki korvausta Yrittäjän tapaturmavakuutuksensa perusteella. Hänen lääkärissäkäynti- ja lääkekulunsa maksettiin. Työkyvyttömyysajalta maksettiin päivärahaa YEL:n mukaisen vuosityöansion mukaan. Tähystysleikkaus yksityisessä hoitolaitoksessa korvattiin maksusitoumuksen mukaisesti.

Esimerkki 2

Vakuutettu, 52-vuotias yrittäjä, oli saanut tapaturmavammansa perusteella maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon. Maksusitoumus kattoi kymmenen käyntikertaa ja 50 euroa käyntikertaa kohti. Vakuutettu kävi hoidoissa toisella paikkakunnalla tutun fysioterapeutin luona. Fysioterapeutti laskutti hoidoista 75 euroa käyntiä kohti.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen perusteella vakuutetulle maksettiin maksusitoumuksen mukaisesti 50 euroa käyntiä kohti. Matkakuluista maksettiin se määrä, mikä vakuutetulta olisi mennyt matkakuluihin lähimpään hoitolaitokseen.

Vahinkomestarit nopeuttavat työhön paluuta

Fennian vahinkomestarit-toimintamalli on kokonaisvaltainen palvelumuoto vakavien henkilövahinkojen, esimerkiksi olkapää- ja polvivammojen, hoitamiseen. Vahinkomestarit on tuottanut hyvää tulosta. Sen avulla on onnistuttu lyhentämään hoitoketjuja viikoilla ja työkyvyttömyysaikaa jopa kuukausilla.

Vahinkomestarit hoitavat vahinkoa tiiviissä yhteistyössä hoitolaitosverkoston ja vahingoittuneen kanssa vahingon sattumisesta aina työhön paluuseen asti. Toimintamallin avulla nopeutetaan maksusitoumusten käsittelyä ja siten hoidon aloittamista. Voimme antaa hoitolaitoskumppaneillemme selvissä vahingoissa ns. laajan maksusitoumuksen koko hoitoketjuun. Tämän ansiosta hoitoa ja tutkimuksia voidaan edistää viiveettömästi aina paranemiseen saakka.

Riippumatta siitä, missä hoito toteutetaan, vahinkomestarit ohjaavat aktiivisesti työhön paluun selvittelyä jo hoidon alkuvaiheesta lähtien.

Muita korvauksia

Haittarahaa maksetaan vahingoittuneelle silloin, kun vammasta tai sairaudesta jää pysyvää yleistä haittaa. Sitä aletaan maksaa yleensä vasta, kun tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä on kulunut vuosi. Kertakorvauksena haittaraha maksetaan haittaluokkien 1–5 vammoista ja sairauksista sekä jatkuvana korvauksena haittaluokkien 6–20 vammoista ja sairauksista.

Nopeasti kuolemaan johtavista ammattitaudeista maksetaan haittaluokkaa 10 vastaava kertakorvaus. Jos haittaluokka on korkeampi kuin 10, maksetaan lisäksi jatkuvaa, todellisen haittaluokan mukaista haittarahaa.

Pysyvää haittaa määritettäessä otetaan huomioon perusmäärän lisäksi vamman laatu valtioneuvoston vahvistaman haittaluokituksen mukaisesti. Yksilöllisiä oloja, kuten ammattia tai harrastuksia, ei siis huomioida tässä arvioinnissa. Haittarahan määrään vaikuttavat myös vahingoittuneen ikä ja tapaturman sattumisvuosi tai ammattitaudin ilmenemisvuosi.

Hoitotukea maksetaan vahingoittuneelle, jos hän on tapaturmavamman tai sairauden vuoksi hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarpeessa.

Kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja korvataan vahingoittuneelle, jonka työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat vahingon vuoksi heikentyneet. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutettava tapaturmasta tai ammattitaudista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai voi siirtyä sellaiseen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulon. Ammatillisen kuntoutuksen ja koulutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Fennian työkuntoutuspalvelu

Fennian Työkuntoutuspalvelu tukee yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti vahingoittunutta työhön paluun edistämisessä. Palvelun tavoitteena on tehostaa ammatillisen kuntoutustarpeen ja siihen liittyvien tukitoimien selvittämistä ja siten onnistunutta työhön paluuta.

Vahingoittuneella on heti sairauslomalle jäätyään oltava mahdollisuus saada tietoa työhön paluuseen liittyvistä järjestelymahdollisuuksista ja Fennian Työkuntoutuspalvelusta. Haluamme tarjota myönteisen palvelukokemuksen kuntoutujan henkilökohtaisen tilanteen laaja-alaisella hallinnalla, minkä tuloksen saavuttamisessa apuna on tiivis yhteistyö ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajakumppaniemme kanssa. Fennian Työkuntoutuspalvelu pyrkii parantamaan viestintää kuntoutuksen eri sidosryhmien välillä korostaen kuntoutujan omaa aktiivista asemaa prosessissa.

Fennia korvaa kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja vahingoittuneelle, jonka työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat vahingon vuoksi heikentyneet tai ne voivat myöhemmin olennaisesti heikentyä. Yrittäjien osalta Fennian Työkuntoutuspalvelu pyrkii ensisijaisesti tukemaan mahdollisuuksia jatkaa omaa yritystoimintaa. Myös siirtymistä uuteen työhön tai ammattiin, josta kuntoutuja voi saada pääasiallisen toimentulonsa, voidaan tukea, jos palaaminen entisiin työtehtäviin ei ole mahdollista.

FenniaHoitaja palvelee sinua joka päivä klo 7-22 numerossa 010 503 5000. FenniaHoitaja voi täyttää puolestasi tapaturmailmoituksen puhelinkeskustelun perusteella. Samalla FenniaHoitaja voi varata ajan suoraan kumppanihoitolaitokseemme.

Saat puhelimeesi Vakuutustodistuksen, jonka avulla saat tarvitsemasi sairaanhoidon. Vakuutustodistuksen perusteella hoitava lääkäri lähettää lääkärinlausunnot ja hoidosta aiheutuneet laskut suoraan meille Fenniaan. Saat puhelimeesi myös lääkemaksusitoumuksen ensimmäisellä lääkärikäynnillä määrättyihin lääkkeisiin.

Voit myös täyttää itse vakuutustodistuksen Oma Fennia -palvelussa sekä Fennian sivuilla www.fennia.fi. Vakuutustodistus voidaan lähettää kätevästi myös matkapuhelimeesi.

Vakuutustodistuksen lisäksi tarvitsemme tapaturmista tapaturmailmoituksen ja ammattitaudeista ammattitauti-ilmoituksen. Nämä molemmat saat täytettyä Oma Fennia -palvelussa.

Ilmoituksissa selvitetään, miten ja missä olosuhteissa tapaturma sattui tai ammattitauti ilmeni. Jos olet täyttänyt sähköisen vakuutustodistuslomakkeen, siirtyvät vakuutustodistuslomakkeen tiedot sähköiseen tapaturmailmoitukseen, joten niitä ei tarvitse täyttää uudelleen. Kun täytät ilmoituksen huolellisesti, vältymme lisätiedusteluilta ja voimme maksaa korvauksen nopeasti.

Ammattitaudin toteamiseksi tarvitsemme usein lisätietoja. Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomakkeissa on varattu tilaa työtapaturman ja ammattitaudin vapaamuotoiseen sanalliseen vahinkokuvaukseen. Vahinkokuvauksista kerätään tietoja Fennian yrityskohtaiseen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen valtakunnalliseen tapaturmatilastoon. Lomakkeessa ohjeistetaan, mitä asioita kuvauksessa tulisi selvittää, jotta se palvelisi oman yrityksesi työturvallisuustyötä ja myös valtakunnallisen työturvallisuustyön tehostamista. Työtapaturmien luokitteluoppaan löydät sivuilta www.fennia.fi.

Yleisiä ohjeita työtapaturmien varalta

Työmatkalla sattuneet tapaturmat on hyvä selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Erityisesti on selvitettävä, miten matka, jolla tapaturma sattui, liittyi työhösi.

Jos tapaturmaan on syynä liukastuminen jonkin kiinteistön alueella ja siihen on syynä kiinteistön hoidon laiminlyönti, on aina otettava yhteys kiinteistön isännöitsijään tai talonmieheen. Tapaturmailmoitukseen on hyvä kirjata tarkka liukastumispaikka ja olosuhteet. Liukastumispaikasta kannattaa ottaa myös valokuva.

Yritystoiminnan laajuuden ja yritysmuodon perusteella yrityksen omistaja voi olla jopa henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yrityksestä. Siksi on tärkeää, että yrittäjä huolehtii vakuutusten avulla yrityksensä toiminnasta sekä omasta työkyvystään. Esimerkiksi yrittäjän sairastuessa on tärkeää, että yrittäjä pääsee nopeasti hoitoon ja saa tarvitsemansa tehokkaan ja asianmukaisen hoidon.

Sairauskuluvakuutus yksilöllisenä vakuutuksena on oikea valinta yrittäjälle itselleen. Yksilöllinen sairauskuluvakuutus voidaan myöntää, kun yrittäjä on vakuutettu Fenniassa vähintään Työajan tapaturmavakuutuksella yrittäjälle. Vakuutus myönnetään terveysselvityksen perusteella.

Sairauskuluvakuutus korvaa vakuutetun sairaudesta aiheutuneita sairaanhoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain perusteella. Vakuutukseen voi liittää myös päiväkorvauksen sairauden tai tapaturmavamman aiheuttaman ohimenevän työkyvyttömyyden varalta. Sen tarkoituksena on turvata vakuutetun tulotasoa myös työkyvyttömyysaikana.

Fennia-Henkiturvaan sisältyy turva kuoleman ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutuskorvaus maksetaan suoraan määrätylle edunsaajalle henkivakuutusturvasta vakuutetun kuollessa ja pysyvän työkyvyttömyyden turvasta vakuutetun tultua pysyvästi työkyvyttömäksi.

Henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksella voidaan parantaa lakisääteistä turvaa, jonka taso ei useassa tapauksessa vastaa henkilön todellisia odotuksia. Vakuutuksella voi turvata läheisten toimeentulon ja elintason säilymisen kuolemantapauksessa ja oman toimeentulon pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutusturvan määrää mietittäessä suositellaan yleensä, että vakuutussumma kattaa vähintään vakuutetun henkilön yhden vuoden tulot ja kaikki velat.

Tapaturmien ja ammattitautien korvaukset on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Kaikki tapaturmavakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt kuuluvat jäseninä Tapaturmavakuutuskeskukseen, ja jokainen vakuutusyhtiö toimii työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Jos vakuutettu on tyytymätön Fennian päätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Lautakunnalle osoitettu muutoshakemus toimitetaan Fenniaan 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutettu sai tiedon päätöksestä. Päätös katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua postituspäivästä.

Jos vakuutettu on sitä mieltä, että Fennian määräämä vakuutusmaksu on lain tai sopimuksen vastainen, saa hän tehdä siitä kirjallisen perustevalituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta, jona maksu on määrätty tai maksuunpantu.

Jos muutamme päätöksen muutoshakemuksen perusteella, lähetämme siitä vakuutetulle oikaisupäätöksen. Jos päätöstä ei katsota aiheelliseksi muuttaa uusienkaan selvitysten perusteella, toimitamme muutoshakemuksen, oman lausuntomme ja muut asiakirjat 30 päivän kuluessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Jos joudumme pyytämään lisäselvityksiä, lähetämme muutoshakemuksen lautakuntaan 60 päivän kuluessa.

Lautakunnan päätökseen vakuutettu voi hakea kirjallisesti muutosta vakuutusoikeudesta. Muutoksenhakuaika on 30 päivää.

Jos vakuutusoikeuden ratkaisussa on kysymys siitä, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema korvaukseen tai kuka maksaa korvauksen, vakuutettu voi hakea muutoksenhakulupaa korkeimmasta oikeudesta. Sieltä muutoksenhakulupaa on haettava kirjallisesti 60 päivän kuluessa siitä, kun vakuutettu on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Fennia-palvelu Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantaja­rekisteri.

VAKUUTUSTEN TARJOAMISEN TAI MYYNNIN PERUSTEELLA ANNETTAVAT VASTIKKEET

Fennian työsuhteessa olevan myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) mukaisia henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Tapaturman satuttua tai ammattitaudin ilmettyä täytä vakuutustodistuslomake Oma Fennia -palvelussa tai www.fennia.fi verkkosivuilla. Kerro tarkasti, miten tapaturma sattui, sattuiko se vapaa-aikana vai työssä ja millaisissa työolosuhteissa. Myös ammattitaudin ilmenemisestä tarvitsemme tarkan kuvauksen.

Kun lomake on täytetty, saat vakuutustodistuksen matkapuhelimeesi ja Fennia saa tiedon vahingosta. Myös Oma Fennia -palveluun muodostuu keskeneräinen, esitäytetty tapaturmailmoitus täydennettäväksi. Toimita myös tapaturmailmoitus mahdollisimman pian Fenniaan.

Käytännön ohjeita korvauksenhakuun liittyvistä asiakirjoista ym. saat

 • verkkosivuiltamme www.fennia.fi

 • Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta www.tvk.fi löytyvästä oppaasta ”Työtapaturman ja ammattitaudin ilmoittaminen – Opas työpaikkojen käyttöön”

 • yrityksesi yhteyshenkilöltä

 • työtapaturmavahinkojen puhelinpalvelustamme 010 195 033.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 550 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet