Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennias fordonsförsäkringar - Trafikförsäkring och Fenniakasko

Fennias fordonsförsäkringar - Trafikförsäkring och Fenniakasko

Gäller från och med 17.3.2024

I den här produktbroschyren redogör vi för innehållet i Fennias fordonsförsäkringar, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt om dina rättigheter och skyldigheter som försäkringstagare. Försäkringsvillkoren innehåller information om alla försäkringsfall och skador som ersätts, inklusive deras begränsningar.

Försäkringen gäller inte och ersätter inga skador om beviljandet av försäkringsskyddet eller utbetalningen av ersättningar strider mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar eller andra myndighetsbeslut. Sanktioner, förbud, begränsningar och myndighetsbeslut kan vara förenliga med Förenta nationernas resolution eller med lagar eller andra bestämmelser i Europeiska unionen, Förenade kungariket eller Förenta staterna.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Bland de färdiga kaskopaketen kan du välja Fenniakasko som ger tilläggsskydd.


Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring. På så sätt har varje bilförare en försäkring som ersätter personskador och den oskyldiga partens egendomsskador.

Närmare uppgifter om försäkringens omfattning och om de olika parternas rättigheter och skyldigheter finns i Fennias trafikförsäkringsvillkor, trafikförsäkringslagen och lagen om försäkringsavtal.

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Bonustabell för privatpersoner (bilar)

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bonusskydd)
20
19
17
15
13

I bonusklass 20 finns ett giltigt bonusskydd. Då kommer den första skadan inte att minska bonusen alls.

Bonustabell för privatpersoner (motorcyklar)

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bonusskydd)
16
13
11
9
7

I bonusklass 16 finns ett giltigt bonusskydd. Då kommer den första skadan inte att minska bonusen alls.

Bonustabell för företag

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Om ditt motorfordon orsakar en trafikskada på ett annat motorfordon eller ett spårvägsfordon, ersätts skadan från ditt fordons trafikförsäkring endast om skadan

 • vållats av ditt fordons ägare, innehavare, förare eller passagerare av oaktsamhet

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller av felaktig lastning.

På trafikförsäkringen tillämpas nedanstående bonustabeller, om inte annat anges i trafikförsäkringsvillkoren.

En ny bonusklass bestäms för företag enligt bonustabellen och antalet skador när skadeersättningar som inverkar på bonusklassen har betalats ut under försäkringsperioden. För privatkunder bildas trafikförsäkringens bonus utifrån skadehistorien. I Fennias trafikförsäkringsvillkor redogörs närmare för hur bonus bildas och hur skador påverkar bonusklassen.

Trafikförsäkringen för motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och utan särskilda åtgärder också i Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten. Dessutom gäller den finska trafikförsäkringen med ett separat intyg i de länder för vilka Fennia har beviljat grönt kort (Green Card). I länder utanför EES för vilka det gröna kortet har beviljats ersätts skadan enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade.

Fenniakasko ersätter skador på försäkringstagarens fordon. Vi erbjuder tre olika kaskopaket och du kan välja det som passar dig bäst. Du kan teckna tilläggsskydd till paketen under vissa förutsättningar.

I denna produktbroschyr redogör vi för försäkringarnas centrala innehåll och de viktigaste begränsningarna. Samtliga försäkringsfall och ersättningsbara skador inklusive begränsningar och säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringen omfattar fordonet och fast monterad standardutrustning i fordonet. I försäkringsvillkoren finns en specifikation på den utrustning som försäkringen omfattar.

Fenniakasko gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i avtalsländerna för det gröna kortet utanför EES, frånsett följande undantag:

 • Delkasko gäller endast i de nordiska länderna.

 • Fenniakasko gäller inte i Ryssland.

När en sakskada inträffar utanför de nordiska länderna drar vi av en dubbel grundsjälvrisk från ersättningarna. Vid ersättningar som betalas ut från stöldförsäkringar och bedrägeri- och förskingringsförsäkringar drar vi av både en dubbel självrisk och en tilläggssjälvrisk på tio procent från skadebeloppet, dock minst 510 euro, i Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Serbien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Begränsningar i Fenniakasko

Sakförsäkringarna i Fenniakasko ersätter till exempel inte dekorationslackeringar eller dekorationstejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror, ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terrängfordon, tre- eller fyrhjulingar eller terränghjulingar som registrerats som traktor eller mopeder.

Försäkringarna omfattar inte heller laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon och telefoner, med undantag av fast monterade handsfreeanordningar för telefoner eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Fenniakasko ersätter till exempel inte om

 • en fordonsdel eller fordonsanordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristande underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets nedfällbara tak varit öppet

 • det är fråga om ett motorfel eller en korrosionsskada.

Vi belönar gott körsätt och skadefria försäkringsperioder genom att ge rabatt, det vill säga bonus. Vi beaktar bonusen endast i premien för kollisionsförsäkringen. Bonusen i kollisionsförsäkringen kan uppgå till högst 70 procent.

Ikon - idea

Ersättningen som betalas ut på basis av kollisionsförsäkringen minskar bonusen med 10 eller 20 procent. Det spelar ingen roll om du som fordonsförare var skyldig eller oskyldig till skadan.

Vi beräknar försäkringspremien enligt Fennias premiegrunder. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder.

Försäkringspremien för varje försäkringsperiod är alltid minst den minimipremie som anges i försäkringsvillkoren. Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen.

Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Vi tar inte ut avgiften för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien. Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

I villkoren för Fenniakasko finns säkerhetsföreskrifter gällande till exempel fordonets brandsäkerhet, trafiksäkerhet och förvaring av nycklarna. Fennia kan sänka eller helt förvägra ersättning om den försäkrade försummar sin skyldighet att följa anvisningarna eller orsakar en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller under påverkan av alkohol eller något annat rusmedel.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, uthyrningsfirma, annan tjänsteproducent eller anskaffningsställe där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos något annat ställe än hos det som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på det anskaffningsställe som Fennia bestämt.

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om skadan så snart som möjligt efter det att skadan har inträffat.

Ring Fennias bilassistans 24h på 010 503 2001, om du behöver en hyrbil efter att en skada har inträffat.

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den som söker ersättning fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter

 • försäkringsfallet, eller

 • om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden har uppkommit.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska betalas.

Om skadan har orsakats av en utomstående, ska du försöka utreda skadevållarens identitet.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning tillhandahåller avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi/sv ).

Försäkringen träder i allmänhet i kraft den dag som i försäkringsansökan anges som försäkringens begynnelsedag.

Trafikförsäkringen gäller en försäkringsperiod i taget tills fordonets försäkringsplikt upphör. Fenniakasko gäller en försäkringsperiod i taget tills Fennia eller försäkringstagaren säger upp försäkringsavtalet.

Fennia har rätt att ändra trafikförsäkringens och Fenniakaskos försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor på de grunder som har fastställts i försäkringsvillkoren.

Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand tillsammans med fakturan. När vi har sänt dig ett meddelande om att avtalsvillkoren har ändrats, träder ändringen i kraft vid början av den försäkringsperiod som följer efter att en månad förflutit efter det att meddelandet skickades.

Som försäkringstagare har du rätt att säga upp trafikförsäkringen genom att överföra den till ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden. Du kan säga upp trafikförsäkringen skriftligen om ett fordon som inte behöver införas i registret förstörs eller inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Du kan när som helst skriftligen säga upp Fenniakasko.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Tabell om vad varje försäkring täcker och ersätter, och beroende på försäkringens omfattande om det innehåller i försäkringen och försäkringens självrisk.
-	Rad 1: Kollisionsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta skador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en annan plötslig oförutsedd yttre händelse. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko med en 200 €, 300 € eller 500 € självrisk. Försäkringen ingår ej i delkasko.
-	Rad 2: Älgskadeförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 200 € självrisk.
-	Rad 3: Skadegörelseförsäkringen täcker och ersätter: Ersätter skador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse, dock inte skador orsakade av ett annat fordon. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko med en 200 € självrisk. Försäkringen kan väljas i delkasko.
-	Rad 4: Brandförsäkring täcker och ersätter: Ersätter när skadan har orsakats av eld som kommit lös, direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller av kortslutning i elanordning. Den ersätter dock inte skador på själva elanordningen. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 200 € självrisk.
-	Rad 5: Stöldförsäkring täcker och ersätter: Ersätter när någon har brutit sig in i ett låst fordon eller det låsta fordonet har tagits eller försökts ta olovligt i bruk och en polisanmälan har gjorts. Krav på låsning anges i försäkringsvillkoren. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 200 € självrisk.
-	Rad 6: Glasförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador på fönsterglas (inte på takfönster eller glastak) till följd av en yttre stöt mot glaset. Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk (reparation utan självrisk), och kan väljas i omfattande Fenniakasko eller delkasko med en 200 € självrisk (reparation utan självrisk).
-	Rad 7: Parkeringsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd. Förutsättningen är att tidpunkten och platsen för skadan har utretts tillförlitligt. Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 8: Djurskadeförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador som orsakas av kollision med något annat djur än ett hjortdjur. Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 9: Naturfenomenförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador som uppstått plötsligt och oförutsett på ett parkerat fordon till följd av hagel, en gren eller träd som fallit på grund av en storm, ett föremål som slitits loss på grund av en storm, eller översvämning. Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 10: Avbetalnings- och leasingförsäkring täcker och ersätter: Ersätter förluster som drabbat säljaren, uthyraren, panthavaren, inteckningshavaren eller finansieringsinstitutet som säljaren överfört motsvarande rättigheter till. En förutsättning är att skador på fordonet inte ersätts till exempel på grund av att fordonet varit olåst eller av bristfällig oljecirkulation. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko om fordonet är finansierat, självrisk som i basförsäkringen. Försäkringen ingår ej i delkasko.
-	Rad 11: Bilserviceförsäkring täcker och ersätter: Ersätter skäliga extra kostnader till följd av avbrott i en resa inom försäkringens giltighetsområde, till exempel bärgning av bilen till närmaste verkstad, kostnader för hämtning av fordonet och andra kostnader som anges i villkoren. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko utan självrisk.
-	Rad 12: Rättsskyddsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter, under de förutsättningar som anges närmare i villkoren, advokat­ och rättegångskostnader som uppstår i stridiga tviste-, brott- och ansökningsmål i anknytning till fordonet i fråga. Maximibeloppet för ersättning är 10 000 euro. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 15 %, minst 300 € självrisk.
-	Rad 13: Hyrbilsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter kostnader för hyrning av en hyrbil för förlorade bruksdagar enligt den överenskomna hyrbilsklassen när fordonet inte kan användas till följd av en skada som ersätts från sakförsäkringen. Ersättning betalas ut för högst 30 dygn, vid inlösning för högst 14 dygn. Du kan välja hyrbilens storleksklass bland följande: liten, mellanklass eller stor mellanklass. I premiumkasko är bilens storleksklass alltid stor mellanklass. Fordonet ska hyras av en biluthyrningsfirma som Fennia utser. Försäkringen ingår i premiumkasko utan självrisk och kan väljas i omfattande Fenniakasko för en person- eller paketbil registrerad för privat bruk utan självrisk. Försäkringen ingår ej i delkasko.
-	Rad 14: Omfattande hyrbilsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter som hyrbilsförsäkringen och dessutom förlorade bruksdagar när fordonet inte kan användas till följd av en försäkringshändelse (t.ex. tekniskt fel på bilen) som ersätts från bilserviceförsäkringen och som inträffat i Finland. Förutsättningen för ersättningen är ett avbrott i en redan påbörjad resa. Ersättning betalas ut för högst sju dygn. Försäkringen gäller bara fordon som är under tio år gamla. Försäkringen ingår i premiumkasko utan självrisk om bilen är under 10 år gammal. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 15: Avbrottsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter förlorade bruksdagar när fordonet inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som ersätts från sakförsäkringen. Ersättning betalas ut för högst 33 dygn, vid inlösning för högst 17 dygn. Med avdrag för självrisktiden. Dagersättningarna som kan väljas är 40, 50 eller 85 euro. Försäkringen kan väljas i omfattande Fenniakasko, men ingår ej i premiumkasko eller delkasko.
-	Rad 16: Bogseringsserviceförsäkring täcker och ersätter: Ersätter skäliga extra kostnader när en buss (i Finland) eller en lastbil (enligt val antingen i Finland eller i Europa frånsett Ryssland) som väger över 5 000 kg råkar ut för ett avbrott under resa inom försäkringens giltighetsområde när avbrottet orsakats av ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning. Försäkringen ersätter till exempel bärgning av fordonet till närmaste verkstad. Försäkringen kan väljas i omfattande Fenniakasko med en 170 € självrisk, men bara för vissa fordonsklasser. Försäkringen ingår ej i premiumkasko eller delkasko.
-	Rad 17: Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands täcker och ersätter: Omfattar i enlighet med försäkringsvillkoren inom försäkringens giltighetsområde skadeståndsskyldighet som drabbar fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av fordonets användning i trafik till den del som en finsk trafikförsäkring, som utvidgats till dessa länder, inte ersätter skadan. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko med ingen självrisk, men ingår ej i delkasko.
-	Rad 18: Inlösningsskydd täcker och ersätter: Skadebeloppet utgörs av kontantförsäljningspriset för en ny likadan bil vid skadetidpunkten med motsvarande tilläggsutrustning som ingår i inlösningen om bilen bara varit i den försäkrades ägo eller besittning och försäkrats med en kollisionsförsäkring sedan den första registreringen. Förutsättningen är att det har gått högst tre år från den första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland, högst 60 000 km har körts med bilen och det beräknade minimibeloppet för reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för en ny likadan bil. Om dessa förutsättningar inte uppfylls, ersätts från inlösningsskyddet bilens verkliga värde +30 procent när det beräknade minimibeloppet för reparationskostnaderna är över 60 procent av bilens verkliga värde. Ersättningsbeloppet är dock högst kontantförsäljningspriset för en ny likadan bil vid skadetidpunkten. Maximiersättningsbeloppet för en bil som köpts begagnad är dess verkliga värde vid anskaffningstidpunkten. Ersättningsförhöjningen är alltid högst 40 000 euro. Försäkringen ingår i premiumkasko, kan väljas i omfattande Fenniakasko men ingår ej i delkasko.
-	Rad 19: OBS! En bilserviceförsäkring kan endast tecknas för person-, paket- och husbilar, motorcyklar samt för lastbilar som väger mindre än 5 000 kg. Ett inlösningsskydd och en hyrbilsförsäkring beviljas bara för en person- och paketbil registrerad för privat bruk.
Premiumkasko beviljas bara för en person- och paketbil registrerad för privat bruk.

92 413 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor