Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennias fordonsförsäkringar - Trafikförsäkring och Fenniakasko

Fennias fordonsförsäkringar - Trafikförsäkring och Fenniakasko

Gäller från och med 1.1.2023

I denna produktbroschyr redogör vi för innehållet i Fennias fordonsförsäkringar, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt om försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter. Samtliga försäkringsfall och skador som ersätts inklusive begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Du kan välja Fenniakasko bland färdiga kaskopaket.


Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring. På detta sätt har man i lag tryggat att alla fordonsförare har en försäkring som ersätter personskador och den oskyldiga partens egendomsskador om en olycka inträffar. Detaljerade uppgifter om försäkringens omfattning och olika parters rättigheter och skyldigheter finns i trafikförsäkringslagen, i lagen om försäkringsavtal och i Fennias trafikförsäkringsvillkor.

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Bonustabell för privatpersoner (bilar)

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bt)
20
19
17
15
13

Bonustabell för privatpersoner (motorcyklar)

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bt)
16
13
11
9
7

Bonustabell för företag

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Om ett motorfordon har orsakat ett annat motorfordon eller ett spårtrafikfordon som rör sig på skenor en trafikskada, ersätts skadan från trafikförsäkringen för det förstnämnda fordonet endast om skadan har

 • vållats av fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare (av oaktsamhet)

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller av felaktig lastning.

På trafikförsäkringen tillämpas nedanstående bonustabeller, om inte annat anges i trafikförsäkringsvillkoren.

En ny bonusklass bestäms för företag enligt bonustabellen och antalet skador när skadeersättningar som inverkar på bonusklassplaceringen har betalats ut under samma försäkringsperiod. Bonusen i trafikförsäkringen för privatkunder bestäms utifrån försäkrings- och skadehistoriken. I Fennias trafikförsäkringsvillkor redogörs närmare för hur bonus bildas och hur skador påverkar bonusklassen.

Trafikförsäkringen för motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och utan särskilda åtgärder också i Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten. Dessutom gäller den finska trafikförsäkringen med separat intyg i länder som ingår i Gröna kortet-systemet (Green Card). I Gröna kortet-länder utanför EES ersätts skadan enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade.

Fenniakasko ersätter skador på försäkringstagarens fordon. Vi erbjuder tre olika kaskopaket av vilka du kan välja det som passar dig bäst. Du kan teckna tilläggsskydd till paketen under vissa förutsättningar. I denna produktbroschyr redogör vi för försäkringarnas centrala innehåll och de viktigaste begränsningarna. Samtliga försäkringsfall och skador som ersätts inklusive begränsningar och säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringen omfattar fordonet och fast monterad standardutrustning i fordonet. I försäkringsvillkoren finns noggrannare specifikation på den utrustning som försäkringen omfattar.

Fenniakasko gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför EES, frånsett följande undantag:

 • Delkasko gäller bara i Norden.

 • Fenniakasko gäller inte i Ryssland.

Vid sakskador utanför Norden dras en dubbel självrisk av från ersättningen. Vid ersättningar som betalas ut från stöld-, bedrägeri- och förskingringsförsäkringar dras utöver en dubbel självrisk också en tilläggssjälvrisk på 10 procent av från skadebeloppet, minst 510 euro, i Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Sakförsäkringarna i Fenniakasko ersätter till exempel inte dekorationslackeringar eller -tejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror, ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terränghjulingar eller mopeder. Försäkringarna omfattar inte heller laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon, telefoner, med undantag av telefoners handsfreeanordningar som är fastmonterade i fordonet eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Begränsningar i Fenniakasko

Fenniakasko ersätter inte när till exempel

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • det är fråga om ett motorfel eller korrosion.

Fenniakaskos försäkringspremier, bonus och säkerhetsföreskrifter

Vi belönar gott körsätt och skadefria försäkringsperioder genom att ge rabatt, dvs. bonus. Bonusen beaktas bara för premien för kollisionsförsäkringen. Ersättning som betalas ut från kollisionsförsäkringen sänker bonusen med 20 procent oavsett om fordonets förare är skyldig till skadan eller inte. Bonusen i kollisionsförsäkringen kan uppgå till högst 70 procent.

Försäkringspremien räknas ut enligt Fennias beräkningsgrunder. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder. Försäkringspremien är alltid minst 25 euro per försäkringsperiod. Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om försäkringspremien försenas tar Fennia ut en avgift för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremien, i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Avgiften tas inte ut för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien.

I villkoren för Fenniakasko finns säkerhetsföreskrifter gällande till exempel fordonets brandsäkerhet, trafiksäkerhet och förvaring av nycklarna. Om säkerhetsföreskrifterna försummats eller skadan orsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller något annat berusningsmedel, kan Fennia sänka eller förvägra ersättning.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, uthyrare, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Ring Fennias skadetjänster om du behöver en hyrbil efter en skada, tfn 010 503 5022 (privatkunder) eller 010 503 5011 (företagskunder).

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen har tecknats mot personskador eller mot skadeståndsskyldighet, inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och de uppgifter som Fennia behöver för att reda ut sitt ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall har inträffat, hur omfattande skadan är och vem ersättning ska betalas ut till. Om skadan har orsakats av en utomstående person ska du försöka reda ut skadevållarens identitet.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi ). En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi ).

Försäkringen träder i allmänhet i kraft den dag som i försäkringsansökan anges som försäkringens begynnelsedag.

Trafikförsäkringen gäller en försäkringsperiod i taget tills fordonets försäkringsplikt upphör. Fenniakasko gäller en försäkringsperiod i taget tills Fennia eller försäkringstagaren säger upp försäkringsavtalet.

Fennia har rätt att ändra trafikförsäkringens och Fenniakaskos försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med räkningen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som börjar när en månad har gått från att meddelandet skickades.

Försäkringstagaren har rätt att säga upp trafikförsäkringen och överföra den till ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden. Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen skriftligen om ett fordon som inte behöver införas i registret förstörs eller inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Försäkringstagaren kan när som helst skriftligen säga upp Fenniakaskot.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Tabell om vad varje försäkring täcker och ersätter, och beroende på försäkringens omfattande om det innehåller i försäkringen och försäkringens självrisk.
-	Rad 1: Kollisionsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta skador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en annan plötslig oförutsedd yttre händelse. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko med en 200 €, 300 € eller 500 € självrisk. Försäkringen ingår ej i delkasko.
-	Rad 2: Älgskadeförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 200 € självrisk.
-	Rad 3: Skadegörelseförsäkringen täcker och ersätter: Ersätter skador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse, dock inte skador orsakade av ett annat fordon. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko med en 200 € självrisk. Försäkringen kan väljas i delkasko.
-	Rad 4: Brandförsäkring täcker och ersätter: Ersätter när skadan har orsakats av eld som har kommit lös, direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller av kortslutning i elanordningar, dock inte skador på själva elanordningen. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 200 € självrisk.
-	Rad 5: Stöldförsäkring täcker och ersätter: Ersätter när någon har brutit sig in i ett låst fordon eller det låsta fordonet har tagits eller försökts ta olovligt i bruk och en polisanmälan har gjorts. Närmare krav på låsning finns i försäkringsvillkoren. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 200 € självrisk.
-	Rad 6: Glasförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador på fönsterglas (inte takfönster eller glastak) till följd av en yttre stöt mot glaset. Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk (reparation utan självrisk), och kan väljas i omfattande Fenniakasko eller delkasko med en 200 € självrisk (reparation utan självrisk).
-	Rad 7: Parkeringsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd. Förutsättningen är att tidpunkten och platsen för skadan har utretts tillförlitligt. Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 8: Djurskadeförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador till följd av kollision med något annat djur än ett hjortdjur. Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 9: Naturfenomenförsäkring täcker och ersätter: Ersätter direkta sakskador som uppstår på fordonet plötsligt och oförutsett till följd av hagel eller översvämning, grenar eller träd som fallit på grund av en storm eller föremål som slitits loss på grund av en storm (fordonet har varit parkerat). Försäkringen ingår i premiumkasko med en 200 € självrisk. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 10: Avbetalnings- och leasingförsäkring täcker och ersätter: Ersätter den förlust som har drabbat säljaren eller uthyraren av det försäkrade fordonet eller finansbolaget, som säljaren överfört motsvarande rättigheter till, eller panthavaren eller inteckningshavaren om skadan på fordonet inte ersätts t.ex. till följd av att det har varit olåst eller på grund av bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko om fordonet är finansierat, självrisk som i basförsäkringen. Försäkringen ingår ej i delkasko.
-	Rad 11: Bilserviceförsäkring täcker och ersätter: Ersätter skäliga extra kostnader till följd av avbrott i en resa inom försäkringens giltighetsområde, till exempel bärgning av bilen till närmaste verkstad, kostnader för hämtning av fordonet och andra kostnader som anges i villkoren. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko utan självrisk.
-	Rad 12: Rättsskyddsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter, under de förutsättningar som anges närmare i villkoren, advokat och rättegångskostnader som uppstår i stridiga tviste-, brott- och ansökningsmål i anknytning till fordonet i fråga. Maximibelopp för ersättning är 10 000 euro. Försäkringen ingår i premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko med en 15 %, minst 300 € självrisk.
-	Rad 13: Hyrbilsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter kostnader för hyrning av en hyrbil för förlorade bruksdagar enligt den överenskomna hyrbilsklassen när fordonet inte kan användas till följd av en skada som ersätts från sakförsäkringen. Ersättning betalas ut för högst 30 dygn, vid inlösning för högst 14 dygn. Du kan välja hyrbilens storleksklass bland följande: liten, mellanklass eller stor mellanklass. I premiumkasko är bilens storleksklass alltid stor mellanklass. Fordonet ska hyras av en biluthyrningsfirma som Fennia utser. Försäkringen ingår i premiumkasko utan självrisk och kan väljas i omfattande Fenniakasko för en person- eller paketbil registrerad för privat bruk utan självrisk. Försäkringen ingår ej i delkasko.
-	Rad 14: Omfattande hyrbilsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter som hyrbilsförsäkringen och dessutom förlorade bruksdagar när fordonet inte kan användas till följd av en försäkringshändelse (t.ex. tekniskt fel på bilen) som ersätts från bilserviceförsäkringen och som inträffat i Finland. Förutsättningen för ersättningen är ett avbrott i en redan påbörjad resa. Ersättning betalas ut för högst 7 dygn. Försäkringen gäller bara fordon som är under 10 år gamla. Försäkringen ingår i premiumkasko utan självrisk om bilen är under 10 år gammal. Försäkringen ingår ej i omfattande Fenniakasko eller delkasko.
-	Rad 15: Avbrottsförsäkring täcker och ersätter: Ersätter förlorade bruksdagar när fordonet inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som ersätts från sakförsäkringen. Ersättning betalas ut i högst 33 dygn, vid inlösning i högst 17 dygn. Med avdrag för självrisktiden. Dagersättningarna som kan väljas är 40, 50 eller 85 euro. Försäkringen kan väljas i omfattande Fenniakasko, men ingår ej i premiumkasko eller delkasko.
-	Rad 16: Bogseringsserviceförsäkring täcker och ersätter: Ersätter skäliga extra kostnader när en buss (i Finland) eller en lastbil (enligt val antingen i Finland eller i Europa) som väger över 5 000 kg råkar ut för ett avbrott under resa inom försäkringens giltighetsområde när avbrottet orsakats av ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning. Försäkringen ersätter till exempel bärgning av fordonet till närmaste verkstad. Försäkringen kan väljas i omfattande Fenniakasko med en 170 € självrisk, men bara för vissa fordonsklasser. Försäkringen ingår ej i premiumkasko eller delkasko.
-	Rad 17: Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands täcker och ersätter: Omfattar i enlighet med försäkringsvillkoren inom försäkringens giltighetsområde skadeståndsskyldighet som drabbar fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av fordonets användning i trafik till den del som en finsk trafikförsäkring, som utvidgats till dessa länder, inte ersätter skadan. Försäkringen gäller bara i begränsad form i Ryssland. Försäkringen ingår i premiumkasko och omfattande Fenniakasko med ingen självrisk, men ingår ej i delkasko.
-	Rad 18: Inlösningsskydd täcker och ersätter: Skadebeloppet är kontantförsäljningspriset vid skadetidpunkten för ett likadant nytt fordon med motsvarande tilläggsutrustning som ingår i inlösningen om fordonet endast varit i den försäkrades ägo eller besittning och fordonet har varit försäkrat med en kollisionsförsäkring från första registreringen, högst tre år har gått från fordonets första registrering i Finland eller i ett annat registreringsland, fordonet har körts högst 60 000 km och det beräknade minimibeloppet för reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon. Om de ovannämnda förutsättningarna inte uppfylls, ersätts utifrån inlösningsskyddet fordonets verkliga värde +30 procent när det beräknade minimibeloppet för reparationskostnaderna är över 60 procent av fordonets verkliga värde. Beloppet för ersättning är dock högst kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten. Maximibeloppet för ersättning för ett fordon som köpts begagnat är dess verkliga värde vid anskaffningstidpunkten. Ersättningsförhöjningen är alltid högst 40 000 euro. Försäkringen ingår i premiumkasko, kan väljas i omfattande Fenniakasko men ingår ej i delkasko.
-	Rad 19: NOTERA En bilserviceförsäkring kan endast tecknas för person-, paket- och husbilar, motorcyklar samt för lastbilar som väger mindre än 5 000 kg. Ett inlösningsskydd och en hyrbilsförsäkring beviljas bara för en person- och paketbil registrerad för privat bruk. Premiumkasko beviljas bara för en person- och paketbil registrerad för privat bruk.

92 413 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor