Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskydd Gruppförsäkringsvillkor

Fenniaskydd Gruppförsäkringsvillkor

Gäller från och med 1.6.2024

Gäller från och med 1.6.2024

LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL OCH GRUPPFÖRSÄKRING (3 § och 4 §)

Enligt lagen om försäkringsavtal (543/1994) tillämpas en del av lagens bestämmelser på gruppförsäkringar. Dessa bestämmelser räknas upp i 4 § i lagen. Enligt dessa bestämmelser, försäkringsbrevet, de allmänna avtalsvillkoren och person- och skadeförsäkringsvillkoren fastställs rättigheterna och skyldigheterna mellan den försäkrade, någon annan som är berättigad till försäkringsersättning och Fennia. För dessa parter är de bestämmelser som rör gruppförsäkring i lagen om försäkringsavtal tvingande lagstiftning.

Bestämmelserna som rör gruppförsäkring i lagen om försäkringsavtal är inte tvingande utan dispositiva gentemot försäkringstagaren. Därför kan man när det gäller försäkringstagaren avvika från dem i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Med de paragrafhänvisningarna inom parentes vid rubrikerna i de allmänna avtalsvillkoren hänvisas det till lagen om försäkringsavtal endast till den del som den enligt 4 § gäller dem som omfattas av det tvingande skyddet enligt lagen eller om man vill att den också ska gälla försäkringstagaren. Om det i en rubrik i en villkorspunkt som gäller försäkringstagaren finns en paragrafhänvisning inom parentes till lagen om försäkringsavtal, men villkorspunkten avviker från lagen gentemot försäkringstagaren, tillämpas för dennas del endast avtalsvillkoret. Om det inom parentes i rubriken i de allmänna avtalsvillkoren eller i de allmänna avtalsvillkoren inte i övrigt hänvisas till lagen om försäkringsavtal, tillämpas inte lagen utöver villkorspunkten eller villkoren.

Egendoms-, resgods-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar är skadeförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal. Olycksfallsförsäkringar, Företagets sjukdomsskyddsförsäkring och resenärförsäkringar är personförsäkringar. På dem tillämpas dessa försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

R1.1 Vissa centrala begrepp (2 §)

En gruppförsäkring är en försäkring där de försäkrade är de gruppmedlemmar som anges i avtalet om att teckna en försäkring och som antecknats i försäkringsbrevet och där försäkringstagaren ansvarar för gruppens försäkringspremier.

En försäkringstagare (gruppförsäkringstagare) är den som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia.

En försäkrad är den till vars förmån skadeförsäkringen gäller eller den som är föremål för personförsäkringen.

Med försäkringstid avses personförsäkringens längsta möjliga giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.

Med en försäkringsperiod avses försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i taget, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. En tidsbestämd försäkring upphör utan uppsägning vid utgången av försäkringsperioden.

En försäkringspremie består av försäkringens riskpremie och grundpremien (skötseldel).

Med en premieperiod avses den tidsperiod för vilken försäkringspremien enligt avtal ska betalas med regelbundna mellanrum.

Med ett försäkringsfall avses den händelse till följd av vilken ersättning utbetalas från försäkringen.

Med en säkerhetsföreskrift avses den skyldighet som Fennia ålagt i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen att följa en bestämmelse om avvärjning eller begränsning av skada.

En förmånstagare är en person som försäkringstagaren förordnat och som i stället för försäkringstagaren eller den försäkrade har rätt till ersättning.

Med ett försäkringsobjekt avses den försäkrade egendom som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.

Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Med en personförsäkring avses en försäkring där försäkringsobjektet är en fysisk person.

Med en skadeförsäkring avses en försäkring som tecknas för att ersätta den förlust som uppstår till följd av en sakskada, skadeståndsskyldighet eller en annan förmögenhetsskada.

Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren.

R2.1 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt vid skadeförsäkring (22 §, 23 § och 34 §)

Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på sådana frågor som Fennia ställer som kan ha betydelse för bedömningen av Fennias ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de upplysningar som han eller hon gav Fennia och som han eller hon konstaterade vara oriktiga eller bristfälliga.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Om den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde denna plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet för hans eller hennes del inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna även om försäkringen upphör helt eller upphör att gälla för den försäkrades del.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens och den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet och omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser mellan lämnade uppgifter och riktiga och fullständiga uppgifter ger dock inte rätt till sänkning av ersättningen.

R2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt vid personförsäkring (22 § och 24 §)

Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på sådana frågor som Fennia ställer som kan ha betydelse för bedömningen av Fennias ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de upplysningar som han eller hon gav Fennia och som han eller hon konstaterade vara oriktiga eller bristfälliga.

Om försäkringstagaren i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Om den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde denna plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet för hans eller hennes del inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna även om försäkringen upphör helt eller upphör att gälla för den försäkrades del.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt och Fennia överhuvudtaget inte skulle ha beviljat en försäkring eller om den försäkrade inte skulle ha godkänts som försäkringsobjekt i det fall att bolaget hade fått korrekta och fullständiga svar, är Fennia fritt från ansvar gentemot försäkringstagaren. Om Fennia hade beviljat försäkringen, men endast mot en högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade, begränsas Fennias ansvar till vad som motsvarar den avtalade premien eller de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha beviljats.

Om ovannämnda påföljder av upplysningsplikten blir uppenbart oskäliga för den som är berättigad till försäkringsersättning, kan påföljderna jämkas. När försäkringstagaren är förmånstagare finns ingen rätt till jämkning.

R3.1 Inträdande av Fennias ansvar

Fennias ansvar börjar tidigast när Fennia eller försäkringstagaren ger eller skickar ett godkännande, undertecknat svar på den andra avtalspartens anbud, om inte en annan begynnelsetidpunkt skriftligen avtalats mellan försäkringstagaren och Fennia. Ansvaret gentemot den försäkrade börjar vid den tidpunkt som han eller hon inleder arbete hos arbetsgivaren eller när han eller hon börjar omfattas av den grupp av försäkrade som försäkringstagaren och Fennia avtalat om, om inte en annan tidpunkt skriftligen avtalats mellan försäkringstagaren och Fennia.

Om Fennia och försäkringstagaren dessutom skriftligen avtalat om att den som ingår i gruppen ska lämna in en undertecknad hälsodeklaration till Fennia, förutsätts det att hälsodeklarationen godkänns innan ansvaret kan börja. Om Fennia godkänner hälsodeklarationen, börjar ansvaret gentemot den försäkrade vid den tidpunkt när den undertecknade hälsodeklarationen kom till Fennia. Fennia kommer inte att förhindra tillträde till försäkringsskyddet med anledning av att en person råkat ut för ett försäkringsfall eller att hans eller hennes hälsotillstånd försämrats efter att den undertecknade hälsodeklarationen kom till Fennia. Om det inte finns någon redogörelse för vilken tid på dygnet svaret på anbudet eller deklarationen som Fennia begärt har givits, anses detta ha skett kl. 24.00.

Fennias ansvar börjar dock inte förrän premien för denna gruppförsäkring har betalats om den försäkringssökande inte senast på förfallodagen har betalat premierna för andra försäkringar som han eller hon har tecknat hos Fennia.

R3.2 Försäkringsavtalets giltighet vid skadeförsäkring

Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia inte säger upp avtalet. Försäkringsavtalet eller dess försäkringsskydd för den försäkrade kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna R4.2 och R17. Den försäkrades försäkringsskydd upphör även när uppsägningstiden enligt anställningsavtalet går ut, om annat inte avtalats, eller när han eller hon inte längre hör till den försäkrade grupp som anges i försäkringsbrevet och som försäkringstagaren och Fennia avtalat om.

R3.3 Försäkringsavtalets giltighet vid personförsäkring

Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia inte säger upp avtalet. Försäkringsavtalet eller dess försäkringsskydd för den försäkrade kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna R4.2 och R17. Den försäkrades försäkringsskydd upphör även när uppsägningstiden enligt anställningsavtalet går ut, om annat inte avtalats, eller när han eller hon inte längre hör till den försäkrade grupp som anges i försäkringsbrevet och som försäkringstagaren och Fennia avtalat om.

Den försäkrades försäkringsskydd upphör alltid senast vid utgången av den försäkringstid som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.

R4.1 Premiebetalning

Försäkringspremien ska betalas inom en månad från det att Fennia skickade ett betalningskrav till försäkringstagaren. Den första premien behöver emellertid inte betalas förrän Fennias ansvar börjar, och senare premier behöver inte betalas före ingången av den avtalade premieperioden eller försäkringsperioden.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska betalas av med det belopp han eller hon betalar.

R4.2 Försening med premiebetalning

Om försäkringstagaren försummar att betala premien inom den tid som anges i punkt R4.1, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet skickades.

Om försäkringstagaren betalar premien före uppsägningstidens utgång, upphör försäkringen dock inte när uppsägningstiden löper ut.

Om premien inte betalas inom den tid som anges i punkt R4.1, ska för dröjsmålstiden betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalningen försenas tar Fennia ut en avgift för betalningspåminnelse. Påminnelseavgiften fastställs enligt lagen om indrivning av fordringar.

R4.3 Betalning av försenad premie vid skade- och personförsäkring

Om försäkringstagaren betalar premien efter att försäkringen upphörde att gälla, börjar Fennias ansvar dagen efter att premien betalades. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden eller vid personförsäkring till utgången av premieperioden, räknat från det att försäkringen trädde i kraft på nytt.

Om Fennia inte vill återuppliva en försäkring som har upphört att gälla eller vägrar att ta emot premien, meddelar Fennia inom 30 dagar efter att premien betalats försäkringstagaren om detta.

R4.4 Återbetalning av premie när avtalet upphör

Om försäkringen upphör tidigare än vad som avtalas, har Fennia rätt till premien endast för den tid under vilken dess ansvar var i kraft. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet har förfarits svikligt i situationer som avses i punkterna R2.1 och R2.2.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dagar som försäkringen har varit giltig.

Som expeditionsavgift tas tio procent ut av den återbetalningspliktiga premien, dock högst 16 euro.

Premien återbetalas dock inte separat om beloppet som ska återbetalas är mindre än 8 euro.

R4.5 Preskription av premiefordran

En försäkringsgivare som inte lagligen söker betalning av en premie inom tre år efter att den förföll till betalning, förlorar sin rätt till den.

R5.1 Fennias informationsplikt gentemot försäkringstagare

Efter det att försäkringsavtalet ingås ger Fennia ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor till försäkringstagaren.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia försäkringstagaren årligen uppgifter om försäkringsbelopp och andra sådana omständigheter som rör försäkringen och som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren.

Felaktiga, bristfälliga eller vilseledande uppgifter, som Fennia eller dess representant gett till försäkringstagaren efter ett inträffat försäkringsfall, om kommande ersättningar är inte bindande för Fennia.

R5.2 Fennias informationsplikt gentemot försäkrade (76 §)

Om det i ett gruppförsäkringsavtal föreskrivs att Fennia ska föra en förteckning över de försäkrade som omfattas av gruppförsäkringen, ska Fennia när gruppförsäkringen träder i kraft och därefter med skäliga mellanrum informera de försäkrade om försäkringsskyddets omfattning, om väsentliga begränsningar av försäkringsskyddet, om de försäkrades skyldigheter enligt försäkringsavtalet samt om på vilket sätt försäkringens giltighet är beroende av att de försäkrade hör till en sådan grupp som anges i gruppförsäkringsavtalet. Om det inte förs någon förteckning över de försäkrade, ska de informeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till förhållandena.

Om Fennia eller dess representant har underlåtit att ge den försäkrade behövlig information om försäkringen eller har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringen gälla till förmån för den försäkrade med det innehåll som han eller hon hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon hade fått. Detta gäller dock inte uppgifter som Fennia eller dess representant har gett om en kommande ersättning efter ett inträffat försäkringsfall.

R5.3 Den försäkrades meddelanden (78 §)

Om Fennia och den som tecknat gruppförsäkringen har kommit överens om att den försäkrade ska ge den som tecknat gruppförsäkringen ett meddelande om försäkringen och om den försäkrade har förfarit på detta sätt, får Fennia inte åberopa att det inte fått meddelandet. Detta tillämpas dock inte om den försäkrade hade grundad anledning att förmoda att meddelandet inte lämnas till försäkringsgivaren.

R5.4 Försäkringstagarens upplysningsplikt om riskökning vid skadeförsäkring (26 § och 34 §)

Försäkringstagaren ska underrätta Fennia om det under försäkringsperioden i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller det i någon omständighet som anges i försäkringsbrevet har skett en sådan förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks. Försäkringstagaren ska meddela Fennia om en sådan förändring senast en månad efter att försäkringstagaren fick det första försäkringsbrevet efter förändringen. I försäkringsbrevet påminner Fennia försäkringstagaren om denna upplysningsplikt.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att underrätta om riskökningen, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens uppsåt eller arten av försäkringstagarens oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser mellan lämnade uppgifter och riktiga och fullständiga uppgifter ger dock inte rätt till sänkning av ersättningen.

R5.5 Försäkringstagarens upplysningsplikt om riskökning vid personförsäkring (27 §)

Försäkringstagaren ska underrätta Fennia om det i de omständigheter som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks och som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar har skett förändringar som innebär riskökning, t.ex. i fråga om den försäkrades yrke, fritidsintressen eller boningsort. Fennia ska underrättas om en sådan förändring senast en månad efter det att försäkringstagaren fick det första försäkringsbrevet efter förändringen. En förändring i hälsotillståndet behöver inte meddelas. I försäkringsbrevet påminner Fennia försäkringstagaren om upplysningsplikten.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att underrätta om ovannämnda riskökning och Fennia på grund av de förändrade omständigheterna inte skulle ha hållit försäkringen i kraft, är Fennia fritt från ansvar. Om Fennia hade fortsatt försäkringen, men endast mot en högre premie eller annars på andra villkor, begränsar sig Fennias ansvar till vad som hade motsvarat premien eller de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha fortsatts.

Om ovannämnda påföljder av försummelse av upplysningsplikten blir uppenbart oskäliga för den försäkrade eller för någon annan som är berättigad till försäkringsersättning än för försäkringstagaren, kan påföljderna jämkas.

R5.6 Meddelande om att en gruppförsäkring upphör (77 §)

Om en gruppförsäkring upphör på grund av åtgärder som vidtagits av Fennia eller den som tecknat gruppförsäkringen, ska Fennia om det fört en sådan förteckning över de försäkrade som avses i 76 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal skicka ett meddelande till de försäkrade om att försäkringen upphört. Om det inte förs någon förteckning över de försäkrade, ska Fennia underrätta dem på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till förhållandena om att försäkringen upphör. Försäkringen upphör för den försäkrade en månad efter att Fennia skickade meddelandet eller underrättade om upphörandet.

R6.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter (31 § och 34 §)

Den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen att inte följa säkerhetsföreskrifterna har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

R6.1.1 Ansvarsförsäkring

Vid ansvarsförsäkring sänks eller förvägras ersättning inte på grund av den försäkrades oaktsamhet.

Ersättningen kan dock sänkas eller förvägras om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen.

Om den försäkrade har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

R6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skada (räddningsplikt) (32 §, 34 § och 61 §)

Vid ett inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada. Om skadan har orsakats av utomstående, ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela polismyndigheten det och i rätten yrka straff för gärningsmännen, om Fennias intresse så kräver. Den försäkrade ska också i övrigt följa föreskrifterna som Fennia har gett för avvärjning och begränsning av skada.

Fennia ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda räddningsplikt, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin ovan avsedda räddningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse försummelsen har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

R6.2.1 Ansvarsförsäkring

Vid ansvarsförsäkring sänks eller förvägras ersättning inte på grund av den försäkrades oaktsamhet.

Ersättningen kan likväl sänkas eller förvägras om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin räddningsplikt eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen.

Om den försäkrade har försummat sin räddningsplikt av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

R7.1 Framkallande av försäkringsfall vid skadeförsäkring (30 § och 34 §)

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras i ovannämnda fall, beaktas vilken betydelse den försäkrades åtgärd har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av den försäkrades oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

R7.1.1 Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

R7.2 Framkallande av försäkringsfall vid personförsäkring (28 §)

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan Fennias ansvar minskas enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

R7.3 Försäkringsfall som framkallats av den som är berättigad till försäkringsersättning vid personförsäkring (29 §)

Om någon annan person, som är berättigad till försäkringsersättning än den försäkrade, uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är Fennia fritt från ansvar gentemot personen.

Om en person har framkallat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet eller i en sådan ålder eller i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte skulle kunna dömas till straff för brott, kan han eller hon få ut försäkringsersättningen eller en del av den endast om detta anses skäligt med beaktande av omständigheterna under vilka försäkringsfallet framkallades.

Om den försäkrade har avlidit, ska den del av försäkringsersättningen som inte utbetalas till den eller dem som har framkallat försäkringsfallet utbetalas till de övriga ersättningsberättigade.

Det som tidigare sägs om den försäkrade, när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person som

 1. med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg

 2. tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

 3. som bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder den försäkrade egendomen tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av ett anställnings- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

R9.1 Otillräknelighet och nödläge vid skadeförsäkring (36 §)

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa ovannämnda punkter R6 och R7 om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten var under 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa punkter R5, R6 eller R7 om den försäkrade när han eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten handlade i syfte att hindra en person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

Det som i denna punkt sägs om den försäkrade tillämpas också på den som enligt punkt R8 jämställs med den försäkrade.

R9.2 Otillräknelighet och nödläge vid personförsäkring (36 §)

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa ovannämnda punkt R7 om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet var under 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa ovannämnda punkter R5 och R7 om den försäkrade när han eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet handlade i syfte att hindra en personeller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

R9.3 Begränsning av ansvar i vissa fall till följd av sjukdom och skada (37 §)

I försäkringsvillkoren eller försäkringsbrevet kan försäkringsgivarens ansvar i fråga om följder av sjukdom eller skada som ersätts från försäkringen begränsas på grund av att sjukdomen eller skadan redan existerade när ansökan om försäkringen gjordes, endast om

 1. begränsningen bygger på sådana uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd som försäkringsgivaren skaffat innan försäkringen beviljades

 2. begränsningen beror på försäkringens art eller någon annan särskild orsak.

R10.1 Förmånstagare (47 §)

Försäkringstagaren har rätt att förordna en person (förmånstagare) som i stället för försäkringstagaren eller den försäkrade har rätt till den utbetalda försäkringsersättningen. Försäkringstagaren kan ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet om ett försäkringsfall där förordnandet är avsett att tillämpas inte har inträffat.

Om ett förmånstagarförordnande är i kraft, ingår en försäkringsersättning som ska betalas med anledning av den försäkrades död inte i hans eller hennes dödsbo. Försäkringsersättningen ingår i den försäkrades dödsbo om det inte finns något förmånstagarförordnande och om det i försäkringsvillkoren inte har angetts att ersättningen ska betalas ut till försäkringstagaren.

R10.2 Förmånstagarförordnandets form (48 §)

Ett förmånstagarförordnande eller ett återkallande eller en ändring av det är inte giltigt om Fennia inte skriftligen har underrättats om ärendet.

R10.3 Förmånstagarförordnandets upphörande (49 §)

Ett förmånstagarförordnande förfaller om den namngivne förmånstagaren avlider före det försäkringsfall där förordnandet är avsett att tillämpas. Om det finns flera namngivna förmånstagare, förblir förordnandet i kraft för de övrigas del.

Efter det att ett försäkringsfall har inträffat ska ersättning utbetalas till de efterlevande förmånstagarna också till den del ersättningen skulle ha betalats ut till en tidigare avliden förmånstagare, om försäkringstagaren inte bestämmer något annat.

R10.4 Tolkning av förmånstagarförordnande (50 §)

Om ingen namngiven person har förordnats till förmånstagare ska, om inte något annat följer av förordnandet eller förhållandena, följande iakttas:

 1. Om försäkringstagarens make eller maka har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för den som försäkringstagaren var gift med vid sin död. Detta gäller dock inte om makarnas äktenskapsskillnadsärende hade inletts vid försäkringstagarens död eller om makarna dömts till hemskillnad, som inte hade förfallit vid försäkringstagarens död.

 2. Om försäkringstagarens barn har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för försäkringstagarens bröstarvingar som avses i ärvdabalken (40/1965). Försäkringsersättningen ska delas mellan bröstarvingarna enligt vad som föreskrivs i ärvdabalken om deras rätt till arv.

 3. Om försäkringstagarens make eller maka och barn har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för maken som anges i punkt 1 och barnen som anges i punkt 2. Om försäkringstagaren inte har någon make eller maka, tillfaller försäkringsersättningen uteslutande bröstarvingarna. Om försäkringstagaren inte har några bröstarvingar, tillfaller försäkringsersättningen uteslutande maken eller makan. Om försäkringsersättningen ska delas mellan maken eller makan och bröstarvingarna, får maken eller makan och bröstarvingarna hälften var av försäkringsersättningen.

 4. Om försäkringstagarens anhöriga har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för maken eller makan som anges i punkt 1 och de arvingar som avses i ärvdabalken. Om försäkringstagaren inte har några bröstarvingar, tillfaller försäkringsersättningen dock uteslutande maken eller makan. Om försäkringstagaren inte har någon make eller maka, tillfaller försäkringsersättningen uteslutande arvingarna. Den försäkringsersättning som tillfaller arvingarna ska delas så som föreskrivs i ärvdabalken om deras rätt till arv.

Vad som ovan sägs om försäkringstagaren gäller på motsvarande sätt den försäkrade, om han eller hon är någon annan än försäkringstagaren.

R11.1 Den ersättningssökandes skyldigheter (69 §, 70 § och 72 §)

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättningen ska utbetalas. Den ersättningssökande är skyldig att skaffa de uppgifter som han eller hon bäst får tillgång till, dock med beaktande också av Fennias möjligheter att skaffa uppgifter.

Vid skadeförsäkring ska den ersättningssökande omedelbart efter det att skadan uppdagats ge Fennia tillfälle att inspektera skadan. Detta ska ske före röjnings-, rivnings-, renoveringsåtgärder eller andra sådana åtgärder som kan hindra Fennia från att genom inspektion reda ut orsaken till skadan och dess storlek. Den försäkrade är dock skyldig att vidta sådana åtgärder som avses i punkt R6.2 (Räddningsplikt) i de allmänna avtalsvillkoren.

En förare av ett motordrivet fordon ska om möjligt, enligt bestämmelserna om vägtrafik, delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att klargöra den verkliga skadeorsaken och till utredningen av vem som är skadevållare.

Fennia är inte skyldigt att betala ut ersättning förrän det har fått ovannämnda uppgifter.

Om den ersättningssökande efter ett inträffat försäkringsfall svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse för bedömning av Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

R11.2 Preskription av rätt till ersättning (73 §)

En försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt i skriftlig form inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, inom tio år efter det att skadepåföljden uppkom. Anmälan om försäkringsfall jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom den tid som har fastställts förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

R11.3 Fennias skyldigheter (8 §, 68 § och 70 §)

Efter ett inträffat försäkringsfall meddelar Fennia den ersättningssökande, till exempel den försäkrade, förmånstagaren och vid ansvarsförsäkring den skadelidande i fall som avses i punkt R18.4, uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt har fått om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller sättet att betala ut ersättningen inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

Till följd av försäkringsfallet betalar Fennia ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddelar utan dröjsmål att ersättning inte betalas ut. Detta ska ske senast en månad efter det att bolaget fick de handlingar, uppgifter och redogörelser som anges i punkt R11.1 och som behövs för utredningen av Fennias ansvar. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar Fennia dock inom ovannämnda tid den ostridiga delen av ersättningen.

Vid ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring underrättar Fennia också den skadelidande.

Fennia underrättar förmyndarnämnden i en omyndigs hemkommun om en försäkringsersättning, som utbetalas till den omyndige, gäller annat än ersättning för kostnader eller förlust av förmögenhet och om ersättningens totala belopp är större än 1 000 euro. Anmälan görs till exempel om den dagpenning, menersättning och dödsfallssumma som betalas ut från försäkringen. Med omyndig person avses till exempel personer under 18 år.

För försenad ersättning betalar Fennia dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982).

R11.4 Kvittning

Från ersättningen kan obetalda förfallna försäkringspremier och Fennias övriga förfallna fordringar dras av enligt de allmänna förutsättningarna för kvittning.

R11.5 Betalning till fel person (71 §)

Om Fennia betalar ut en försäkringsersättning till en annan än den som har rätt till försäkringsersättningen, har Fennia dock fullgjort sin förpliktelse om det vid betalningen iakttagit den omsorg som förhållandena kräver.

R11.6 Utmätning vid olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring (55 §)

Kostnadsersättningar som har betalats ut från en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring får inte utmätas.

R12.1 Överförsäkring och berikandeförbud vid skadeförsäkring (57 §)

En egendom eller ett intresse har överförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Vid ersättning för överförsäkrad egendom eller ett överförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia inte ett högre belopp än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter.

R12.2 Underförsäkring vid skadeförsäkring (58 §)

En egendom eller ett intresse har underförsäkrats om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Vid ersättning för underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets värde. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt skadebeloppet, dock högst upp till försäkringsbeloppet.

Försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagaren, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande har olika möjligheter till sitt förfogande för att få Fennias beslut, som inverkar på hans eller hennes ställning, ändrat. Han eller hon har rätt att väcka talan mot Fennia. Före det kan han eller hon be Försäkrings- och finansrådgivningen om råd och handledning eller anhålla om rekommendation om avgörande hos nämnder. Behandling vid en nämnd hindrar inte väckande av talan. Däremot behandlar nämnderna inte ett ärende som behandlats eller inletts vid domstol.

R13.1 Självrättelse

Om försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagaren, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande misstänker fel i Fennias ersättningsbeslut, som inverkar på hans eller hennes ställning, eller i något annat beslut, är han eller hon berättigad att få närmare information om de omständigheter som har lett till avgörandet. Fennia korrigerar beslutet om de nya redogörelserna ger anledning till det.

R13.2 Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder som utfärdar rekommendationer om avgöranden

Om försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagaren, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande är missnöjd med Fennias beslut, som inverkar på hans eller hennes ställning, kan han eller hon be om råd hos Försäkrings- och finansrådgivningen. Det är ett opartiskt organ, som ger konsumenter råd i bl.a. försäkrings- och ersättningsärenden.

Fennias beslut kan hänskjutas till Försäkringsnämnden, som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämndens uppgift är att ge rekommendationer om avgöranden i tvister som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i försäkringsförhållanden.

Fennias beslut kan för kundens del också hänskjutas till Konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgöranden med stöd av konsumentskyddslagstiftningen. Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden är avgiftsfria.

R13.3 Tingsrätt (74 §)

Om försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagaren, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande inte nöjer sig med Fennias beslut, som inverkar på hans eller hennes ställning, kan han eller hon väcka talan mot Fennia. En talan kan väckas antingen vid tingsrätten på partens hemort i Finland eller vid tingsrätten på Fennias hemort eller vid tingsrätten på skadeorten, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal.

En talan med anledning av Fennias beslut ska väckas inom tre år från det att parten fick ett skriftligt besked om Fennias beslut och om denna tidsfrist. Efter det att tidsfristen har löpt ut föreligger det inte längre rätt att väcka talan.

Behandling vid en nämnd (Konsumenttvistenämnden och Försäkringsnämnden) avbryter preskriptionen av talerätten.

R14.1 Fennias regressrätt gentemot tredje man

Den försäkrades rätt till skadeersättning av en tredje man som är ersättningsskyldig för skadan övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget har betalat.

Om en tredje man har orsakat skadan som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon orsakade skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen är ersättningsskyldig för skadan oberoende av oaktsamhet.

R14.2 Fennias regressrätt när ersättning utbetalats till en försäkrad som avses i punkt 18.1

Utöver punkt R14.1 i villkoren får Fennia återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en försäkrad som avses i punkt R18.1 och för vars räkning försäkringen gäller, eller en del av den av den försäkringstagare, försäkrad eller den person som jämställs med dem enligt punkt 8 och som framkallat försäkringsfallet eller försummat den plikt som avses i punkterna R2.2, R5.2, R6.1 eller R6.2.

Fennia får med stöd av regressrätten återkräva hela ersättningen om bolaget på de grunder som anges i punkterna R2.2, R5.2, R6.1, R6.2 eller R7 är fritt från ansvar eller berättigat att förvägra ersättningen. Om ersättningen sänks på de grunder som anges i ovannämnda punkter, kan Fennia återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.

R14.3 Fennias regressrätt gentemot försäkringstagare, försäkrad eller person som jämställs med den försäkrade

Fennia får återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en försäkrad som avses i punkt R18.1 eller en del av den av den försäkringstagare, försäkrad eller den person som jämställs med dem enligt punkt R8 och som framkallat försäkringsfallet eller försummat den plikt som avses i punkterna R2 (upplysningsplikt), R5 (upplysningsplikt om riskökning), R6.1 (skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter) och R6.2 (skyldighet att avvärja och begränsa skada). Fennia får med stöd av regressrätten återkräva hela ersättningen om Fennia på de grunder som anges i punkterna R2.1, R5.4, R6.1, R6.2 och R7 är fritt från ansvar eller berättigat att förvägra ersättningen. Om ersättningen sänks på de grunder som anges i punkterna R2.1, R5.4, R6.1, R6.2 och R7, kan Fennia återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.

R15.1 Fennias regressrätt gentemot tredje man

Den försäkrades rätt till ersättning för kostnader och förmögenhetsförluster till följd av en sjukdom eller ett olycksfall av en tredje man som har ersättningsansvar för skadan övergår till försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp försäkringsbolaget har betalat.

Om en tredje man har orsakat skadan som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen är ersättningsskyldig oberoende av oaktsamhet.

R16.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden vid skadeförsäkring (18 §)

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat upplysningsplikten i punkt 2.1

 2. det under försäkringsperioden i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller som anges i försäkringsbrevet har skett en sådan förändring som avses i punkt R5.4.

Efter att ha fått kännedom om ovannämnda omständighet meddelar Fennia utan obefogat dröjsmål till försäkringstagaren om att premien eller villkoren ändras.

R16.2 Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod vid skadeförsäkring

A. Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och andra avtalsvillkor vid övergången till en ny försäkringsperiod på basis av

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en ny eller förändrad rättspraxis

 • en betydande förändring i omständigheterna, t.ex. en internationell kris, en internationell ekonomisk kris, en exceptionell naturföreteelse, en kärnkraftsolycka eller ett radioaktivt nedfall som grundar sig på en kärnkraftsolycka och storolycka på åtminstone nivå 4 på IAEA:s INES-skala och vars påverkan åtminstone är allvarlig

 • en förändring i det index som försäkringen är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren

 • en ökning i försäkringens skadekostnad

 • en förändring i antalet medlemmar i den försäkrade gruppen

 • förändringar i försäkringars förvaltningskostnader

 • förändringar i den allmänna kostnadsnivån

 • den försäkrades försäkrings- och skadehistorik.

Fennia har rätt att i försäkringsvillkoren göra också andra ändringar som det anser vara skäliga.

Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, skickar Fennia med försäkringsbrevet ett meddelande till försäkringstagaren om hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt A, säger Fennia upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

R16.3 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden vid personförsäkring (20 §)

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden, så att de motsvarar de korrekta eller förändrade omständigheterna om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt i punkt R2.2 och om Fennia om korrekta och fullständiga upplysningar hade lämnats skulle ha beviljat försäkringen endast mot en högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade

 2. den försäkrade har förfarit svikligt vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt i punkt R2.2 och försäkringen trots detta på grund av jämkning av påföljderna av försummelsen är enligt punkt R2.2 bindande för Fennia

 3. det under försäkringsperioden i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt R5.5 och Fennia skulle ha beviljat försäkringen endast mot en högre premie eller annars på andra villkor i det fall att omständigheten skulle ha förelegat i förändrad form redan när försäkringen beviljades.

När Fennia får besked om ovannämnda omständighet skickar det utan obefogat dröjsmål ett meddelande om att premien eller villkoren har ändrats.

R16.4 Ändring av avtalsvillkor vid övergången till ny premieperiod vid personförsäkring (20 a §)

A. Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att vid övergången till en ny premieperiod ändra försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor på basis av

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en ny eller förändrad rättspraxis

 • en betydande förändring i omständigheterna, t.ex. en internationell kris, en internationell ekonomisk kris, en exceptionell naturföreteelse, en kärnkraftsolycka eller ett radioaktivt nedfall som grundar sig på en kärnkraftsolycka och storolycka på åtminstone nivå 4 på IAEA:s INES-skala och vars påverkan åtminstone är allvarlig

 • en förändring i det index som försäkringen är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren

 • en ökning i försäkringens skadekostnad

 • en förändring i antalet medlemmar i den försäkrade gruppen

 • förändringar i försäkringars förvaltningskostnader

 • förändringar i den allmänna kostnadsnivån

 • den försäkrades ålder i sjukkostnadsförsäkringar.

Fennia har rätt att i försäkringsvillkoren göra också andra ändringar som det anser vara skäliga.

Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, skickar Fennia med försäkringsbrevet ett meddelande till försäkringstagaren om hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. Ändringen träder i kraft vid ingången av den premieperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt A, säger Fennia upp försäkringen att upphöra vid utgången av premieperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen senast en månad före premieperiodens utgång.

R17.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte anger något slutdatum för försäkringen, upphör försäkringen när uppsägningsmeddelandet lämnas in eller skickas till Fennia.

R17.2 Fennias rätt att säga upp en skadeförsäkring under försäkringsperioden (15 §)

Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen beviljades har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om de rätta omständigheterna inte skulle ha beviljat försäkringen

 2. det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet har skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 3. den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

 4. den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har framkallat försäkringsfallet

 5. den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse vid bedömningen av Fennias ansvar.

Istället för att säga upp försäkringen har Fennia rätt att säga upp försäkringsskyddet att upphöra för den försäkrades del.

När Fennia får besked om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen eller försäkringsskyddet upp för den försäkrades del skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden. Försäkringen eller försäkringsskyddet för den försäkrades del upphör en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt R4.2.

R17.3 Fennias rätt att säga upp en personförsäkring under premieperioden

Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra under premieperioden om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt i punkt R2.2 och Fennia inte överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkringen om korrekta och fullständiga upplysningar hade lämnats

 2. den försäkrade har förfarit svikligt vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt i punkt R2.2 och försäkringsavtalet trots detta med stöd av punkten i fråga är bindande för Fennia

 3. det under premieperioden i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt R5.5 och Fennia inte skulle ha beviljat försäkringen i det fall att omständigheten skulle ha förelegat i förändrad form redan när försäkringen beviljades

 4. den försäkrade uppsåtligen har framkallat försäkringsfallet

 5. försäkringstagaren eller den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för bedömning av Fennias ansvar

 6. försäkringstagaren försätts i konkurs eller om försäkringstagarens konkurs förfaller på grund av brist på medel. Denna villkorspunkt tillämpas inte på en näringsidkare som jämställs med en konsument.

Istället för att säga upp försäkringen har Fennia rätt att säga upp försäkringsskyddet att upphöra för den försäkrades del.

När Fennia har fått besked om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen eller försäkringsskyddet upp för den försäkrades del skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden. Försäkringen eller försäkringsskyddet för den försäkrades del upphör en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt R4.2.

R17.4 Fennias rätt att säga upp en skadeförsäkring vid försäkringsperiodens utgång

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

R17.5 Fennias rätt att säga upp en personförsäkring vid premieperiodens utgång

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra vid premieperiodens utgång. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före premieperiodens utgång.

R17.6 Byte av ägare vid skadeförsäkring

Ett försäkringsavtal upphör när äganderätten till den försäkrade egendomen genom en rättshandling överlåts till en ny ägare än försäkringstagaren själv eller dennas dödsbo. Om ett försäkringsfall inträffar inom 14 dagar från överlåtelsen av äganderätten, har den nya ägaren dock rätt till ersättning i det fall han eller hon inte har tecknat en försäkring för egendomen.

Om det till en försäkring som rör egendom har anslutits andra försäkringar, t.ex. en ansvars-, rättsskydds- eller en avbrottsförsäkring, upphör en sådan försäkring omedelbart att gälla när egendomen övergår till den nya ägaren.

R18.1 Övriga försäkrade, till vars förmån försäkring av egendom gäller vid skadeförsäkring

Utöver det som i dessa försäkringsvillkor annars föreskrivs om den försäkrade, gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägaren, den som köpt egendom med äganderättsförbehåll, innehavaren av panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt också i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen.

R18.2 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall inträffar vid skadeförsäkring

Fennia kan i syfte att sänka eller förvägra en ersättning gentemot en försäkrad som avses i föregående punkt åberopa en försäkringstagares eller en annan försäkrads försummelse av upplysningsplikten (punkt R2.1) eller försummelse av anmälningsplikten vid riskökning (punkt R5.4) endast om den försäkrad som avses i punkt R18.1 före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller en annan försäkrads förfarande.

Varje försäkrad har rätt till den ersättning som betalas ut med anledning av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får emellertid med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Fennia och ta ut ersättningen, utom i det fall att den försäkrade anges vid namn i avtalet eller har meddelat att han eller hon bevakar sin rätt eller när det är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen.

R18.3 Företrädesrätt till betalning ur ersättningen vid skadeförsäkring

Om egendomsförsäkringen gäller till förmån för en sådan person som till säkerhet för fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte har förfallit till betalning, om ägaren inte har reparerat skadan eller har ställt en säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en sådan person som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för en fordran som förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

Angående inteckningshavarens rätt till betalning ur ersättningen gäller det som föreskrivs om inteckningshavarens rätt till betalning ur försäkringsersättning.

R18.4 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring (67 §)

Den skadelidande har i fråga om ansvarsförsäkring rätt att direkt av Fennia kräva ersättning enligt försäkringsavtalet om

 1. tecknandet av försäkringen grundar sig på en lag eller en myndighetsbestämmelse

 2. den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent

 3. ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades näringsverksamhet.

Om ersättningskrav riktas mot Fennia, ska Fennia utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om det och ge honom eller henne tillfälle att lägga fram en utredning om försäkringsfallet. Den försäkrade ska också informeras om ärendets senare handläggning.

Om Fennia godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade.

R18.5 Skadelidandes rätt att söka ändring vid ansvarsförsäkring (68 §)

Den skadelidande har rätt att med anledning av Fennias beslut väcka talan mot bolaget eller hänskjuta ärendet till Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden enligt punkt R13.

R19.1 Lag som tillämpas

På försäkringsavtalet och på en behörig domstol tillämpas Finlands lagstiftning.

R19.2 En fullständig förteckning över de punkter i lagen om försäkringsavtal som det inte hänvisats till i samband med villkoren, men som gäller denna gruppförsäkring

Tillämpningsområde (1 §)

Fall där oriktiga upplysningar eller riskökning saknar betydelse (35 §)

Premiebetalning genom bank eller post (44 §)

Återvinning till konkursbo vid personförsäkring (56 §)

Dubbelförsäkring (59 §)

Fördelning av försäkringsgivarnas ansvar vid dubbelförsäkring (60 §)

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.6.2024

R200.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt R200.4.1.

R200.2 Försäkrade och förmånstagare

Försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet eller de som hör till den försäkrade gruppen, som stadigvarande bor i Finland, som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt R10 i de allmänna avtalsvillkoren.

R200.6 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien är till den del som gäller dödsfall, men och dagsersättning bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.6.2024

R210.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt R210.4.1.

R210.2 Försäkrade och förmånstagare

Försäkrade är de personer som hör till den försäkrade grupp som anges i försäkringsbrevet, som stadigvarande bor i Finland, som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

R210.6 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien är till den del som gäller dödsfall, men och dagsersättning bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.6.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Denna försäkring är en gruppförsäkring som avses i lagen om försäkringsavtal. De försäkrade är medlemmarna av den grupp som anges i försäkringsavtalet. Försäkringstagaren får inte direkt eller indirekt ta ut premien av en medlem i den försäkrade gruppen. Gruppmedlemmen har inte heller rätt att välja om han eller hon vill omfattas av denna gruppförsäkring.

Företagets sjukdomsskyddsförsäkring kan beviljas när företaget har en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia.

Om obligatoriska arbetstidsförsäkringen eller Företagarens olycksfallsförsäkring upphör hos Fennia, sägs Företagets sjukdomsskyddsförsäkring upp.

Försäkringen täcker kostnader för sjukvård hos allmänläkare och hos specialist eller endast kostnader för sjukvård hos specialist. Försäkringens omfattning anges i försäkringsbrevet.

R280.1 Innehåll

Företagets sjukdomsskyddsförsäkring inkluderar en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall. Det inkluderar även en heltidsförsäkring, som ersätter men och dödsfall till följd av olycksfall eller dagersättning för tillfällig arbetsoförmåga om dessa överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

När det gäller Företagets sjukdomsskyddsförsäkring omfattar försäkringen också sjukvård hos allmänläkare. Försäkringen täcker inte kostnader för förebyggande verksamhet eller verksamhet för att upprätthålla arbetstagares arbetsförmåga.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

R280.2 Försäkrade

Försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet eller de personer som hör till den försäkrade gruppen, som stadigvarande bor i Finland, som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

R280.3 Förmånstagare

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

R280.9 Ansökan om och utbetalning av ersättning

Utöver det som föreskrivs i punkt R11 i de allmänna avtalsvillkoren, ska man innan man söker ersättning för vårdkostnader först söka ersättningar enligt sjukförsäkringslagen för vårdkostnaderna hos Folkpensionsanstalten. Därefter ska den ersättningssökande på egen bekostnad lämna in till Fennia Folkpensionsanstaltens originalverifikat över utbetalda förmåner samt kopior av tillhörande kvitton. Övriga kvitton över vårdkostnader och utredningar ska lämnas in till Fennia i original. Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia även andra utredningar som han eller hon har tillgång till och som behövs för att ersättningsärendet ska kunna avgöras.

Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen gått förlorad till följd av försummad tidsfrist eller någon annan orsak, drar Fennia av från ersättningen den del som skulle ha betalats med stöd av sjukförsäkringslagen.

Den försäkrade ska lämna in ett läkarutlåtande över tiden av arbetsoförmåga och orsaken till den på egen bekostnad.

Om Fennia i något särskilt fall uppmanar den försäkrade att låta en läkare, som utses av Fennia, undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia betalar kostnaderna för sådana undersökningar.

R280.10 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien är till den del som gäller dödsfall, men och dagersättning bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december, jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.6.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

En operationsskyddsförsäkring kan beviljas företag om företaget har en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia.

När försäkringstagaren är ett företag och den obligatoriska arbetstidsförsäkringen eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar upphör, upphör också operationsskyddsförsäkringen vid slutet av den pågående försäkringsperioden.

R290.1 Innehåll

Operationsskyddet inkluderar en vårdkostnadsförsäkring, som ersätter operationer och med dem jämförbara behandlingsåtgärder som läkare utför till följd av sjukdomar eller olycksfall. Det som ersätts är operationen, ett läkarbesök direkt före ingreppet och en kontrollundersökning.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

R290.2 Försäkrade

De försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet och som stadigvarande bor i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

R290.6 Ansökan om och utbetalning av ersättning

Utöver det som föreskrivs i punkt R11 i de allmänna avtalsvillkoren, ska man innan man söker ersättning för vårdkostnader först söka ersättningar enligt sjukförsäkringslagen för vårdkostnaderna hos Folkpensionsanstalten. Därefter ska den ersättningssökande på egen bekostnad lämna in till Fennia Folkpensionsanstaltens originalkvitton över utbetalda förmåner och kopior av tillhörande kvitton. Övriga kvitton över vårdkostnader och redogörelser ska lämnas in till Fennia i original. Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia även andra redogörelser som han eller hon har tillgång till och som behövs för att ersättningsärendet kan avgöras.

Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen gått förlorad till följd av försummad tidsfrist eller någon annan orsak, drar Fennia av från ersättningen den del som skulle ha betalats med stöd av sjukförsäkringslagen.

Om Fennia i något särskilt fall uppmanar den försäkrade att låta en läkare, som utses av Fennia, undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia betalar kostnaderna för en sådan undersökning.

R290.7 Indexvillkor

Försäkringen är inte indexbunden. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Gäller från och med 1.6.2024

Ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

R300.1 Försäkringens syfte

Syftet med resenärförsäkringen är att enligt dessa villkor ersätta skador som den försäkrade drabbats av till följd av de försäkringsfall som anges i punkt 300.4.

R300.6 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.6.2024

Ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

R350.1 Försäkringens syfte

Syftet med resenärförsäkringen är att enligt dessa villkor ersätta skador som den försäkrade drabbats av till följd av de försäkringsfall som anges i punkt 350.4.

R350.7 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbelopp och -premie justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.6.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

R100.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt 100.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

R100.2 Försäkrade

De försäkrade är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • De personer som hör till den försäkrade gruppen.

 • En namngiven person.

 • En namngiven person och familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register.

R100.9 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.6.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

R110.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen är att enligt dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt 110.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

R110.2 Försäkrade

De försäkrade är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • De personer som hör till den försäkrade gruppen.

 • En namngiven person.

 • En namngiven person och familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register.

R110.9 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.6.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

R440.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för resenär har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt R440.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

R440.2 Försäkrade

De försäkrade är de personer som stadigvarande bor i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • De personer som hör till den försäkrade gruppen.

 • En namngiven person.

 • Den namngivna personen och familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne.

R440.3 Försäkringens giltighet

Ansvarsförsäkringen för resenär gäller i den utsträckning som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.6.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

R540.1 Försäkringens syfte

När en rättsskyddsförsäkring för resenär anges som försäkringsform i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt R540.4.

R540.2 Försäkrade

De försäkrade är de personer som stadigvarande bor i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • De personer som hör till den försäkrade gruppen.

 • En namngiven person.

 • Den namngivna personen och familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

30 373 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor