Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturva - Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Sisältö

R1 Yleiset sopimusehdot

R2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

R3 Fennian vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

R4 Vakuutusmaksu

R5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana

R6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

R7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

R8 Samastaminen vahinkovakuutuksessa (33 §)

R9 Syyntakeettomuus, pakkotila sekä vastuun rajoittaminen

R10 Edunsaajamääräys henkilövakuutuksessa

R11 Korvausmenettely

R12 Yli- ja alivakuutus vahinkovakuutuksessa

R13 Muutoksenhaku Fennian päätökseen (8 §, 68 § ja 74 §)

R14 Fennian takautumisoikeus vahinkovakuutuksessa (75§)

R15 Fennian takautumisoikeus henkilövakuutuksessa (75 §)

R16 Vakuutussopimuksen muuttaminen

R17 Vakuutussopimuksen päättyminen

R18 Kolmannen henkilön oikeudet vahinkovakuutuksessa

R19 Sovellettava laki

HENKILÖVAKUUTUKSET

R200 Aikuisen tapaturmavakuutus

R210 Tapaturmavakuutus

R280 Yrityksen sairausturvavakuutus

R290 Leikkausturvavakuutus

R300 Matkustajavakuutus

R350 Matkapäiväperusteinen matkustajavakuutus

VAHINKOVAKUUTUKSET

R100 Matkatavaravakuutus

R110 Matkapäiväperusteinen matkatavaravakuutus

R440 Matkustajan vastuuvakuutus

R540 Matkustajan oikeusturvavakuutus

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Fenniaturva - Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Voimassa 1.5.2019 alkaen

R1 Yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.7.2018 alkaen

VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3§ ja 4§)

Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan
osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset luetellaan lain 4 §:ssä. Näiden
säännösten, vakuutuskirjan, yleisten sopimusehtojen sekä henkilö- ja vahinkovakuutusehtojen perusteella määräytyvät vakuutetun, muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun ja Fennian väliset oikeudet ja velvollisuudet. Näiden tahojen osalta vakuutussopimuslain ryhmävakuutusta koskevat säännökset ovat pakottavaa oikeutta.

Vakuutussopimuslain ryhmävakuutusta koskevat säännökset eivät ole
pakottavia vaan tahdonvaltaisia vakuutuksenottajaan nähden. Siksi niistä
voidaan suhteessa vakuutuksenottajaan poiketa vakuutusehdoissa ja
vakuutuskirjassa.

Yleisten sopimusehtojen otsikoiden suluissa olevilla pykälillä viitataan vakuutussopimuslakiin vain siltä osin kuin se 4 §:n perusteella koskee lain
pakottavan suojan piirissä olevia tai sen halutaan koskevan myös vakuutuksenottajaa. Jos vakuutuksenottajaa koskevan ehtokohdan otsikon suluissa on pykäläviittaus vakuutussopimuslakiin, mutta ehtokohta poikkeaa
laista vakuutuksenottajaan nähden, sovelletaan sen osalta yksinomaan
sopimusehtoa. Jos yleisten sopimusehtojen otsikon suluissa tai yleisissä
sopimusehdoissa muutoin ei ole viittausta vakuutussopimuslakiin, laki ei
tule sovellettavaksi ehtokohdan tai ehtojen lisäksi.

Omaisuus-, matkatavara-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat vakuutussopimuslain tarkoittamia vahinkovakuutuksia. Tapaturmavakuutukset, Yrityksen sairausturvavakuutus ja matkustajavakuutukset ovat henkilövakuutuksia. Niihin sovelletaan näitä vakuutusehtoja ja vakuutussopimuslakia.

R2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

R3 Fennian vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

R4 Vakuutusmaksu

R4.5 Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen

Vakuutuksenantaja menettää oikeutensa vakuutusmaksuun, jos se ei ole laillisesti hakenut sitä kolmen vuoden kuluessa vakuutusmaksun erääntymisestä.

R5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana

R6 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

R7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

R8 Samastaminen vahinkovakuutuksessa (33 §)

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön

 1. joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta

 2. joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

 3. joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

R9 Syyntakeettomuus, pakkotila sekä vastuun rajoittaminen

R10 Edunsaajamääräys henkilövakuutuksessa

R10.2 Edunsaajamääräyksen muoto (48 §)

Edunsaajamääräys taikka sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei sitä ole kirjallisesti ilmoitettu Fennialle.

R11 Korvausmenettely

R11.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

R11.5 Maksu väärälle henkilölle (71§)

Jos Fennia maksaa vakuutuskorvauksen jollekin muulle kuin sille, jolla on oikeus vakuutuskorvaukseen, Fennia on kuitenkin täyttänyt velvollisuutensa, jos se on maksua maksaessaan noudattanut olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta.

R11.6 Ulosmittaus tapaturmavakuutuksessa ja sairausvakuutuksessa (55§)

Tapaturmavakuutuksen tai sairausvakuutuksen nojalla maksettua kulujen korvausta ei saa ulosmitata.

R12 Yli- ja alivakuutus vahinkovakuutuksessa

R13 Muutoksenhaku Fennian päätökseen (8 §, 68 § ja 74 §)

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, edunsaajalla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai muulla korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta omaan asemaansa vaikuttavaan Fennian päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan. Ennen sitä hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.

R14 Fennian takautumisoikeus vahinkovakuutuksessa (75§)

R15 Fennian takautumisoikeus henkilövakuutuksessa (75 §)

R16 Vakuutussopimuksen muuttaminen

R17 Vakuutussopimuksen päättyminen

R17.4 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa vahinkovakuutuksessa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Vakuutus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

R17.5 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksukauden lopussa henkilövakuutuksessa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Vakuutus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä.

R18 Kolmannen henkilön oikeudet vahinkovakuutuksessa

R18.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa (68 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa Fennian korvauspäätöksen vuoksi kanne yhtiötä vastaan tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan R13 mukaisesti.

R19 Sovellettava laki

R19.1 Sovellettava laki

Vakuutussopimukseen ja toimivaltaiseen tuomioistuimeen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

R19.2 Tyhjentävä luettelo niistä vakuutussopimuslain kohdista, joihin ei ehtojen yhteydessä ole viitattu, mutta jotka koskevat tätä ryhmävakuutusta

Soveltamisala (1 §)
Virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen merkityksettömyys (35 §)
Maksun suorittaminen pankkiin tai postiin (44 §)
Takaisinsaanti konkurssipesään henkilövakuutuksessa (56 §)
Monivakuutus (59 §)
Vakuutuksenantajien vastuun jakaminen monivakuutuksessa (60§)

HENKILÖVAKUUTUKSET

R200 Aikuisen tapaturmavakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

R200.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan R200.4.1 mukaiset tapaturmat.

R200.3 Vakuutuksen voimassaolo

R200.3.1 Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vakuutusmuotoon liittyvät voimassaolosäännökset:
Vapaa-ajan vakuutus on voimassa vain vapaa-aikana. Vapaa ajan vakuutuksesta ei korvata tapaturmia, jotka sattuvat vakuutetun tehdessä työtä ansiotarkoituksessa toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai tällaisesta työstä johtuvista olosuhteista (esim. työmatkat).

R200.3.2 Täysajan tapaturmavakuutus

Vakuutusmuotoon liittyvät voimassaolosäännökset:
Täysajan vakuutus on voimassa sekä työssä että vapaa-aikana.

R200.3.3 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Vakuutetulle aiheutuneista hoitokuluista ei kuitenkaan makseta korvausta, jos ne aiheutuvat sen jälkeen kun ulkomailla oleskelun alkamisesta on kulunut yli 12 kuukautta.

Yhtäjaksoisen ulkomailla oleskelun ei katsota katkenneen tilapäisten alle 30 vuorokautta kestävien Suomessa käyntien vuoksi.

R200.3.5 Voimassaolo lentomatkan aikana

Vakuutus on voimassa lentomatkan aikana, kun vakuutettu on matkustajana kansallisuustunnuksin varustetussa ilma-aluksessa.

Lentohenkilöstöön kuuluvalle tai lentoon liittyvää suorittavalle vakuutus on voimassa lento-onnettomuudessa sattuvan tapaturman varalta vain lisäsopimuksesta ja -maksusta.

R200.3.6 Vakuutusaika

Vakuutus on voimassa enintään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää vakuutuskirjalla mainitun iän.

R200.5 Korvaukset

R200.5.2 Päiväkorvaus

R200.5.2.1
Työkyvyttömyydestä maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut päiväkorvaus tai työkyvyn menetystä vastaava osa siitä. Työkyvyttömyyden arviointi perustuu lääketieteelliseen arvioon ja vaatii lääkärintodistuksen.

Työkyvyttömyys on täydellinen, jos vakuutettu on kokonaan kykenemätön tekemään tavanomaisia työtehtäviään, ja osittainen, jos vakuutettu on osittain kykenemätön tekemään niitä.

R200.5.2.2
Päiväkorvausta maksetaan aikaisintaan lääkärinhoidon alkamispäivästä ja sen maksaminen päättyy viimeistään silloin, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi.

Päiväkorvausta maksetaan kuitenkin vasta vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkityn omavastuuajan päätyttyä.

R200.5.4 Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta

Vakuutetun kuolemasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman vuoksi maksettu kertakorvaus haitasta.

Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen kun kolme vuotta on kulunut tapaturmasta.

R210 Tapaturmavakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

R210.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan R210.4.1 mukaiset tapaturmat.

R210.5 Korvaukset

R210.5.2 Päiväkorvaus

R210.5.2.1
Työkyvyttömyydestä maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut päiväkorvaus tai työkyvyn menetystä vastaava osa siitä. Työkyvyttömyyden arviointi perustuu lääketieteelliseen arviointiin ja vaatii lääkärintodistuksen.

Työkyvyttömyys on täydellinen, jos vakuutettu on kokonaan kykenemätön tekemään tavanomaisia työtehtäviään, ja osittainen, jos vakuutettu on osittain kykenemätön tekemään niitä.

R210.5.2.2
Päiväkorvausta maksetaan aikaisintaan lääkärinhoidon alkamispäivästä ja sen maksaminen päättyy viimeistään silloin, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi.

Päiväkorvausta maksetaan kuitenkin vasta vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkityn omavastuuajan päätyttyä.

R210.5.4 Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta

Vakuutetun kuolemasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman vuoksi maksettu kertakorvaus haitasta.

Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen kun kolme vuotta on kulunut tapaturmasta.

R280 Yrityksen sairausturvavakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksen sairausturvavakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on voimassa vähintään yleislääkäritasoinen työterveyshuoltosopimus sekä Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilainmukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus Fenniassa.

Jos yritys irtisanoo työterveyshuoltosopimuksensa hoitolaitoksen kanssa tai Pakollinen työajan vakuutus tai Yrittäjän tapaturmavakuutus päättyy Fenniassa, Yrityksen sairausturvavakuutus irtisanotaan.

R280.3 Edunsaaja

Edunsaajaa koskevat määräykset on kerrottu yleisten sopimusehtojen kohdassa R10.

R280.5 Korvattavat vakuutustapahtumat

Fennia korvaa alkuperäisten tositteiden perusteella vakuutetun sairaudesta tai tapaturmasta edunsaajalle aiheutuneet ehtokohdassa R280.5.2 määritellyt sairaanhoitokulut siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Sairaanhoitokulut korvataan vain, jos ne ovat syntyneet vakuutuksen voimassa ollessa.

Samasta sairaudesta tai tapaturmasta sairaanhoitokuluja korvataan enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään saakka.

Täydestä ohimenevästä työkyvyttömyydestä maksetaan vakuutuskirjassa mainittu päiväkohtainen euromäärä, kuitenkin koko vakuutusaikana enintään vakuutuskirjassa mainitulta ajalta.

Jos oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei myöskään Fennia korvaa näitä kuluja.

R280.5.1 Omavastuu

Korvattavista sairaanhoitokuluista vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

Päiväkorvausta maksetaan kunkin työkyvyttömyysjakson aikana niin monelta päivältä kuin työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti yli vakuutuskirjassa mainitun omavastuuajan. Jos vakuutettu tulee uudelleen työkyvyttömäksi saman sairauden tai tapaturmavamman vuoksi, maksetaan päiväkorvausta tällöinkin vakuutuskirjassa mainitun omavastuuajan ylittävältä osalta.

R280.5.3 Sairaanhoitolaitokset

Edellä tarkoitettuja sairaanhoitolaitoksia ovat Suomessa olevat

 • valtion, kunnan tai kuntayhtymän sairaalat

 • terveyskeskukset ja

 • viranomaisen antaman luvan perusteella toimivat yksityiset sairaanhoito- ja tutkimuslaitokset.

Sairaanhoitolaitoksiksi ei katsota kylpylä-, vesihoito-, luontaishoitoja kuntoutuslaitoksia.

R280.5.5 Kohtuullinen korvaus

R280.5.5.1
Jos on ilmeistä, että korvattavaksi haettu kulu ylittää huomattavasti kyseisten kulujen normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun tason, Fennialla on oikeus alentaa korvauksen määrää tältä osin, ei kuitenkaan sille edellä kohtuulliseksi määritellyn tason.

R280.5.5.2
Fennialla on oikeus osoittaa lääkärikeskus, sairaala tai hoitolaitos, jossa voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ja antaa tarpeellinen hoito. Jos tutkimus tehdään tai hoito annetaan muussa kuin Fennian osoittamassa hoitolaitoksessa, korvaus maksetaan korkeintaan Fennian osoittaman hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

R280.7 Tapaturmina korvattavat tapahtumat

R280.7.1
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

R280.7.1.1
Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vrk:n kuluessa kipeytymisestä.

Tämän ehtokohdan mukaisen kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

R280.7.1.2
Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä.

R280.7.3 Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta

Vakuutetun kuolemasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman vuoksi maksettu kertakorvaus haitasta.

Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen kun kolme vuotta on kulunut tapaturmasta.

R280.7.4 Tapaturmaa koskevat rajoitukset

Päiväkorvauksen, haittakorvausta tai kuolemantapauskorvausta ei makseta sellaisesta vammasta, joka on aiheutunut

 • vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttamasta vakuutustapahtumasta

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä

 • punkin pureutumisesta. Vakuutuksesta ei korvata myöskään punkin pureutumisesta johtuvaa vammaa ja muuta seurausta, kuten borrelioosia tai aivotulehdusta.

 • muun hyönteisen, kuin ampiaisen, mehiläisen tai kimalaisen
  puremasta tai pistosta. Vakuutuksesta ei korvata myöskään puremisesta tai pistosta aiheutuvaa sairautta, kuten allergista reaktiota.

 • sairauden tai vian hoitamiseksi suoritetusta leikkaus-, hoitoja muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä, ellei kyseessä ole tästä vakuutuksesta ehtokohdan R280.5.2.1 mukaan korvattavasta tapaturmasta johtuva toimenpide.

Jos tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan tai kipeytymiseen on myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, suoritetaan haitta korvausta vain siltä osin kuin haitan on katsottava kohdan R280.5.2 mukaisesta korvattavasta tapaturmasta aiheutuneeksi.

R290 Leikkausturvavakuutus

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksille leikkausturvavakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on Fenniassa pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus.

Kun vakuutuksenottaja on yritys ja pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus päättyy, päättyy myös leikkausturvavakuutus kuluvan vakuutuskauden lopussa.

R290.7 Indeksiehto

Vakuutus ei ole sidottu indeksiin. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

R300 Matkustajavakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

R300.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajavakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetulle kohdassa R300.4 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

R300.4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

R300.4.2 Matkasairaus

R300.4.2.1
Matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

R300.4.2.2
Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.

R300.4.2.3
Vaikka kyseessä ei ole matkasairaus, maksetaan korvausta kuitenkin hoitokuluista, jotka ovat aiheutuneet jo ennen matkaa olleen sairauden äkillisestä pahenemisesta tai tilan muutoksesta matkan aikana, mikäli tämä yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa.

Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti, ensiapuluonteinen, matkakohteessa annettu hoito enintään yhden viikon ajalta.

R300.4.2.4
Vakuutuksesta ei korvata lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttamaa sairautta.

R300.4.4 Matkalta myöhästyminen

R300.4.4.1
Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu myöhästyy alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisen ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja automatkan alkamispaikalta tai ulkomaille suuntautuvan jatkoyhteyden alkamispaikalta sen vuoksi, että vakuutetun käyttämä kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia.

R300.4.4.2
Myöhästymistä ei korvata, jos vakuutettu ei ole lähtenyt matkalle riittävän ajoissa huomioon ottaen ennen matkan alkamista vallitsevat olosuhteet.

R300.4.5
Vakuutuksesta ei korvata vakuutustapahtumaa, joka on aiheutunut

 • sodasta tai aseellisesta selkkauksesta taikka, jos vakuutettu on palvellut Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin.

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta siitä, missä ydinvahinko on sattunut eikä myöskään ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen vaikutuksesta.

 • siitä, että vakuutettu oli tekemässä tai yrittämässä rikollista tekoa. Tässä tapauksessa korvataan kuitenkin vakuutustapahtumasta aiheutunut kuolema.

R300.5 Korvaukset

R300.5.2 Matkan peruuntuminen

Matkan peruuntumisesta korvataan

 • ainoastaan ne välittömät kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan matka- tai sopimusehtojen mukaan vastuussa. Vakuutetun on viivytyksettä ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai palveluntarjoajalle matkan peruuntumisesta. Jos vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutetulle maksettavasta korvauksesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin takia matkanjärjestäjältä tai palveluntarjoajalta saamatta jäänyt hyvitys.

R300.5.4 Matkalta myöhästyminen

Matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta vakuutettua kohti, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen on mahdoton, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa vakuutettua kohti. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkan järjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava maksaa palautusta.

R350 Matkapäiväperusteinen matkustajavakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

R350.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajavakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetulle kohdassa R350.4 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

R350.4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

R350.4.2 Matkasairaus

R350.4.2.1
Matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka on edellyttänyt välitöntä ääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

R350.4.2.2
Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.

R350.4.2.3
Vaikka kyseessä ei ole matkasairaus, maksetaan korvausta kuitenkin hoitokuluista, jotka ovat aiheutuneet jo ennen matkaa olleen sairauden äkillisestä pahenemisesta tai tilan muutoksesta matkan aikana, mikäli tämä yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa.

Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti, ensiapuluonteinen, matkakohteessa annettu hoito enintään yhden viikon ajalta.

R350.4.2.4
Vakuutuksesta ei korvata lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttamaa sairautta.

R350.4.4 Matkalta myöhästyminen

R350.4.4.1
Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu myöhästyy alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisen ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja automatkan alkamispaikalta tai ulkomaille suuntautuvan jatkoyhteyden alkamispaikalta sen vuoksi, että vakuutetun käyttämä kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia.

R350.4.4.2
Myöhästymistä ei korvata, jos vakuutettu ei ole lähtenyt matkalle riittävän ajoissa huomioon ottaen ennen matkan alkamista vallitsevat olosuhteet.

R350.4.5
Vakuutuksesta ei korvata vakuutustapahtumaa, joka on aiheutunut

 • sodasta tai aseellisesta selkkauksesta taikka, jos vakuutettu on palvellut Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä. Tämän kohdan vastuurajoitusta ei sovelleta 14 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta muun kuin suursodan ollessa kysymyksessä, mikäli vakuutettu jo ennen niitä on aloittanut matkansa eikä itse ole osallistunut sanottuihin toimiin.

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta siitä, missä ydinvahinko on sattunut eikä myöskään ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen vaikutuksesta.

 • siitä, että vakuutettu oli tekemässä tai yrittämässä rikollista tekoa. Tässä tapauksessa korvataan kuitenkin vakuutustapahtumasta aiheutunut kuolema.

R350.5 Korvaukset

R350.5.2 Matkan peruuntuminen

R350.5.2.1
Matkan peruuntumisesta korvataan ainoastaan ne välittömät kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan matka- tai sopimusehtojen mukaan vastuussa. Vakuutetun on viivytyksettä ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai palveluntarjoajalle matkan peruuntumisesta. Jos vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutetulle maksettavasta korvauksesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi matkanjärjestäjältä tai palveluntarjoajalta saamatta jäänyt hyvitys.

R350.5.4 Matkalta myöhästyminen

Matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta vakuutettua kohti, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen on mahdoton, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa vakuutettua kohti. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkan järjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava suorittaa palautusta.

VAHINKOVAKUUTUKSET

R100 Matkatavaravakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

R100.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa R100.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

R100.8 Korvaussäännökset

R110 Matkapäiväperusteinen matkatavaravakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

R110.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa R110.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

R110.8 Korvaussäännökset

R440 Matkustajan vastuuvakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

R440.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa 440.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

R440.3 Vakuutuksen voimassaolo

Matkustajan vastuuvakuutus on voimassa vakuutuskirjalla mainitussa laajuudessa.

R440.4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

R540 Matkustajan oikeusturvavakuutus

Voimassa 1.7.2018 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

R540.7 Korvaussäännökset

R540.7.1 Vakuutusmäärä

Riita-asioissa, joissa vakuutettu on vaatimusten esittäjä ja riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahana, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

R540.7.2 Omavastuu

Korvattavista kuluista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

R540.7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kuluista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama määrä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

R540.7.7 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksen asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.fennia.fi/asiakaspalvelu-henkiloasiakkaat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus: 0196826-7

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja