Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskydd försäkringsvillkor för företag

Fenniaskydd försäkringsvillkor för företag

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F100.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt F100.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

F100.7 Särskilda åtgärder vid inträffat försäkringsfall

F100.7.1

Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild orsak.

F100.7.2

Om föremålet skadats eller försvunnit under transporten, ska skadan anmälas till transport- eller trafikföretagets representant.

F100.9 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari– juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.1.2024

En försäkring ingår i försäkringsavtalet när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F102.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen för utsända är att i enlighet med dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt F102.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor

F102.2 Försäkrade

Försäkrad är den person som anges i försäkringsbrevet, som stadigvarande bor i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland samt andra personer som är med den utsända på utlandsuppdraget och som stadigvarande bor med honom eller henne i samma hushåll i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland.

F102.3 Försäkringens giltighetstid och -område

Försäkringen gäller under utstationeringen överallt i världen antingen som fortlöpande eller tidsbestämd. Försäkringens giltighetstid anges i försäkringsbrevet.

F102.4 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är resgods som är med på resan, pass, visum och färdbiljetter samt egendom som skaffats under resan.

Försäkringen täcker betalningsmedel och värdepapper upp till 350 euro.

I denna försäkring betraktas inte som resgods

 • hemlösöre eller flyttgods

 • separata fraktgodsförsändelser

 • motordrivna fordon, husvagnar eller andra släpvagnar, vatten- eller luftfarkoster, och inte heller delar eller tillbehör till dessa

 • handelsvaror, varuprover, reklammaterial, kommersiella filmer eller undervisningsfilmer och -band, fotografier och ritningar

 • dataprogram, datafiler eller delar av sådana, disketter eller motsvarande

 • egendom som hyrts eller lånats under resan

 • manuskript, samlingar eller delar av sådana

 • djur och växter.

F102.7 Särskilda åtgärder vid inträffat försäkringsfall

Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild orsak.

Om föremålet skadats eller försvunnit under transporten, ska skadan anmälas till transport- eller trafikföretagets representant.

F102.9 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F440.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för resenär har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt F440.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

F440.2 Försäkrade

De försäkrade i en resenärförsäkring är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • försäkringstagaren eller en annan namngiven person

 • familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med den ovannämnda

 • försäkringstagarens eller någon annan namngiven persons barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn under 18 år till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om de ovannämnda barnen och barnbarnen inte bor i samma hushåll med försäkringstagaren eller någon annan namngiven person.

F440.3 Försäkringens giltighet

Ansvarsförsäkringen för resenär gäller i den utsträckning som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F540.1 Försäkringens syfte

När en rättsskyddsförsäkring för resenär anges som försäkringsform i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F540.4.

F540.2 Försäkrade

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för resenär är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • försäkringstagaren eller en annan namngiven person

 • familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med den ovannämnda

 • försäkringstagarens eller någon annan namngiven persons barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn under 18 år till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om de ovannämnda barnen och barnbarnen inte bor i samma hushåll med försäkringstagaren eller någon annan namngiven person.

F540.5 Begränsningar som gäller försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstått för den försäkrade i ärenden

 1. där bestridandet av krav inte kan påvisas

 2. som har samband med den försäkrades eller med honom eller henne i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags administrativa organ eller med en annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst

 3. som har samband med placeringsverksamhet eller en enskild placering, vars värde översteg 100 000 euro då tvisten uppkom eller placeringen gjordes

 4. som har samband med borgen, pant eller annan utfästelse för skuld eller förbindelse som någon annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet

 5. som har samband med lån som beviljats för en annans närings- eller förvärvsverksamhet

 6. som har samband med en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är i den försäkrades eget bruk (begränsningen i denna punkt tillämpas inte om den försäkrade endast äger eller innehar en annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad)

 7. som är av ringa betydelse för den försäkrade

 8. där de försäkrade i denna försäkring är motparter

 9. som har samband med ett tillgodohavande eller en fordran som överförts på den försäkrade, om inte två år gått av överföringen när tvisten uppstår

 10. som gäller ett åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade eller, när ett sådant åtal är anhängigt, ett privaträttsligt krav som den målsägande riktat mot den försäkrade som är åtalad

 11. som gäller ett privaträttsligt krav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av specialbestämmelser

 12. som har samband med besöksförbud

 13. som gäller vinning av ett brott som döms förverkad till staten

 14. som gäller äktenskapsskillnad eller upplösande av ett registrerat partnerskap eller förmögenhetstvister eller andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv eller avslutande av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av ett registrerat eller oregistrerat partnerskap

 15. som har samband med omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller barns boende

 16. där det är fråga om att utse en intressebevakare, en god man, en skiftes-man eller en boutredningsman

 17. som gäller skadeståndskrav mot den försäkrade, om ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsrisken

 18. som har samband med konkurs

 19. som har samband med utsökning, verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet i anslutning till utsökning

 20. som har samband med ett förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999)

 21. där det är fråga om huruvida kostnader som orsakats av ett försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

 22. som behandlas som grupptalan

 23. där den försäkrades kostnader ersätts från rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen. Sådana kostnader ersätts inte heller för den del som överskrider försäkringsbeloppet för rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F570.1 Försäkringens syfte

När en rättsskyddsförsäkring för resenär anges som försäkringsform i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F570.4.

F570.2 Försäkrade

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för resenär är i enlighet med försäkringsbrevet följande personer som är på resa och som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland:

 • försäkringstagaren eller en annan namngiven person

 • familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med den ovannämnda

 • försäkringstagarens eller någon annan namngiven persons barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn under 18 år till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om de ovannämnda barnen och barnbarnen inte bor i samma hushåll med försäkringstagaren eller någon annan namngiven person.

F570.5 Begränsningar som gäller försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstått för den försäkrade i ärenden

 1. där bestridandet av krav inte kan påvisas

 2. som har samband med den försäkrades eller med honom eller henne i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags administrativa organ eller med en annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst

 3. som har samband med placeringsverksamhet eller en enskild placering, vars värde översteg 100 000 euro då tvisten uppkom eller placeringen gjordes

 4. som har samband med borgen, pant eller annan utfästelse för skuld eller förbindelse som någon annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet

 5. som har samband med lån som beviljats för en annans närings- eller förvärvsverksamhet

 6. som har samband med en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är i den försäkrades eget bruk (begränsningen i denna punkt tillämpas inte om den försäkrade endast äger eller innehar en annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad)

 7. som är av ringa betydelse för den försäkrade

 8. där de försäkrade i denna försäkring är motparter

 9. som har samband med ett tillgodohavande eller en fordran som överförts på den försäkrade, om inte två år gått av överföringen när tvisten uppstår

 10. som gäller ett åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade eller, när ett sådant åtal är anhängigt, ett privaträttsligt krav som den målsägande riktat mot den försäkrade som är åtalad

 11. som gäller ett privaträttsligt krav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av specialbestämmelser

 12. som har samband med besöksförbud

 13. som gäller vinning av ett brott som döms förverkad till staten

 14. som gäller äktenskapsskillnad eller upplösande av ett registrerat partnerskap eller förmögenhetstvister eller andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv eller avslutande av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av ett registrerat eller oregistrerat partnerskap

 15. som har samband med omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller barns boende

 16. där det är fråga om att utse en intressebevakare, en god man, en skiftesman eller en boutredningsman

 17. som gäller skadeståndskrav mot den försäkrade, om ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsrisken

 18. som har samband med konkurs

 19. som har samband med utsökning, verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet i anslutning till utsökning

 20. som har samband med ett förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999)

 21. där det är fråga om huruvida kostnader som orsakats av ett försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

 22. som behandlas som grupptalan

 23. där den försäkrades kostnader ersätts från rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen. Sådana kostnader ersätts inte heller för den del som överskrider försäkringsbeloppet för rättsskyddsförsäkringen i anslutning till bilförsäkringen.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.1.2024

Om försäkringstagaren är en privatperson, beviljas olycksfallsförsäkringar endast som tilläggsskydd till Fennias hemförsäkring.

Ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F200.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt F200.4.1.

F200.2 Försäkrade och förmånstagare

Försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet och som stadigvarande bor i Finland, som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt F10 i de allmänna avtalsvillkoren.

F200.6 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.1.2024

Om försäkringstagaren är en privatperson, beviljas olycksfallsförsäkringar endast som tilläggsskydd till Fennias hemförsäkring.

Ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F220.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt F220.4.1.

F220.2 Försäkrade och förmånstagare

Försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet och som stadigvarande bor i Finland, som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt F10 i de allmänna avtalsvillkoren.

F220.6 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

En individuell sjukkostnadsförsäkring för företag kan beviljas om företaget har en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia. Detta försäkringsvillkor tillämpas på försäkringar som trätt i kraft 1.7.2014 och efter det.

F280.1 Innehåll

Företagets sjukdomsskydd inkluderar en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall. Inkluderar även en heltidsförsäkring, som ersätter men och dödsfall till följd av olycksfall eller dagersättning för tillfällig arbetsoförmåga om dessa överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

F280.2 Försäkrade

Försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet och som stadigvarande bor i Finland, som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

F280.3 Förmånstagare

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt F10 i de allmänna avtalsvillkoren.

F280.9 Ansökan om och utbetalning av ersättning

Utöver det som föreskrivs i punkt F11 i de allmänna avtalsvillkoren, ska man innan man söker ersättning för vårdkostnader först söka ersättningar enligt sjukförsäkringslagen för vårdkostnaderna hos Folkpensionsanstalten. Därefter ska den ersättningssökande på egen bekostnad lämna in till Fennia Folkpensionsanstaltens originalverifikat över utbetalda förmåner samt kopior av de kvitton som ansluter sig till dessa. Övriga kvitton över vårdkostnader och utredningar ska lämnas in till Fennia i original. Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia även andra utredningar som han eller hon har tillgång till och som behövs för att ersättningsärendet ska kunna avgöras.

Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen gått förlorad till följd av försummad tidsfrist eller någon annan orsak, drar Fennia av från ersättningen den del som skulle ha betalats med stöd av sjukförsäkringslagen.

Den försäkrade lämnar in ett läkarutlåtande över tiden av arbetsoförmåga och orsaken till den på egen bekostnad.

Om Fennia i något särskilt fall uppmanar den försäkrade att låta en läkare, som utses av Fennia, undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia betalar de kostnader som en sådan undersökning medför.

F280.10 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Operationsskyddsförsäkringen kan beviljas företag om företaget har en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia.

När försäkringstagaren är ett företag och den obligatoriska arbetstidsförsäkringen eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar upphör, upphör också operationsskyddsförsäkringen vid slutet av den pågående försäkringsperioden.

F290.1 Innehåll

Operationsskyddet inkluderar en vårdkostnadsförsäkring, som ersätter operationer och med dem jämförbara behandlingsåtgärder som läkare utför till följd av sjukdomar eller olycksfall. Det som ersätts är operationen, ett läkarbesök direkt före ingreppet och en kontrollundersökning.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

F290.2 Försäkrade

De försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet och som stadigvarande bor i Finland och som enligt gällande lagstiftning har sin hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

F290.6 Ansökan om och utbetalning av ersättning

Utöver det som föreskrivs i punkt F11 i de allmänna avtalsvillkoren, ska man innan man söker ersättning för vårdkostnader först söka ersättningar enligt sjukförsäkringslagen för vårdkostnaderna hos Folkpensionsanstalten. Därefter ska den ersättningssökande på egen bekostnad lämna in till Fennia Folkpensionsanstaltens originalverifikat över utbetalda förmåner samt kopior av tillhörande kvitton. Övriga kvitton över vårdkostnader och redogörelser ska lämnas in till Fennia i original. Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia även andra redogörelser som han eller hon har tillgång till och som behövs för att ersättningsärendet kan avgöras.

Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen gått förlorad till följd av försummad tidsfrist eller någon annan orsak, drar Fennia av från ersättningen den del som skulle ha betalats med stöd av sjukförsäkringslagen.

Om Fennia i något särskilt fall uppmanar den försäkrade att låta en läkare, som utses av Fennia, undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia betalar kostnaderna för en sådan undersökning.

F290.7 Indexvillkor

Försäkringen är inte indexbunden. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Gäller från och med 1.1.2024

Ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F300.1 Försäkringens syfte

Syftet med resenärförsäkringen är att enligt dessa villkor ersätta skador som den försäkrade drabbats av till följd av de försäkringsfall som anges i punkt F300.4.

F300.6 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen
för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Gäller från och med 1.1.2024

En resenärförsäkring för utsända ingår i försäkringsavtalet när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F340.1 Försäkrings innehåll

Försäkringen ersätter skador som den försäkrade drabbats av genom försäkringsfall som definieras i dessa försäkringsvillkor och som uppkommit inom försäkringens giltighetsområde och under dess giltighetstid.

Försäkringsskydd som ingår i resenärförsäkringen:

 • vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall under resa

 • hälsovårdsskydd när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet

 • inställd resa

 • avbruten resa

 • försening från resa

 • ersättning för bestående men till följd av olycksfall under resa när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet

 • ersättning för dödsfall till följd av olycksfall under resa eller en allmänfarlig smittsam sjukdom när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet

 • ersättning för men till följd av sjukdom under resa när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet

 • ersättning för dödsfall till följd av sjukdom under resa när detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Vid dödsfall under resa ersätter försäkringen dessutom skäliga kostnader för hemtransport eller alternativt, till högst samma belopp, kostnader för begravning utomlands.

F340.2 Försäkrade och förmånstagare

F340.2.1 Försäkrade

Försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

F340.2.2 Förmånstagare

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

F340.9 Försening från resa

Med försening från resa avses att den försäkrade inte kommer i tid till den plats varifrån flyg-, båt-, tåg- eller bussresan till utlandet enligt den ursprungliga resplanen börjar, eller till den plats varifrån anslutningen till utlandet avgår, för att ett det färdmedel som den försäkrade använder försenas av tvingande skäl till följd av ett väderhinder, tekniskt fel eller en trafikolycka.

Förseningen ersätts inte om den försäkrade inte avrest i tillräckligt god tid med hänsyn till de förhållanden som rådde innan resan började.

F340.9.1 Ersättning för försening från resa

Till följd av försening från resa ersätts nödvändiga och skäliga extra kostnader som uppstår när den försäkrade fortsätter sin resa. Som ersättning betalas ut högst priset på den ursprungliga resan per försäkrad, dock högst 2 000 euro. Om det är omöjligt att fortsätta resan, ersätts priset som betalats på förhand för resan, som ställts in på grund av försening, till den del den ställts in, dock högst 2 000 euro per försäkrad. Ersättning betalas inte ut till den del researrangören, trafikbolaget eller motsvarande återbetalar betalningen.

F340.14 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Försäkringens övriga delar är inte indexbundna. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

3037120

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor