Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan vakuutusehdot yrityksille

Fenniaturvan vakuutusehdot yrityksille

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa.

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

F100.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F100.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F100.7 Erityisiä toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

F100.7.1

Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.

F100.7.2

Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen aikana, vahingosta on ilmoitettava kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.

F100.9 Indeksiehto

Jatkuvan vakuutuksen vakuutusmäärät ja -maksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään neljä kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun.

Jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

F102.1 Vakuutuksen tarkoitus

Komennusmatkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F102.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F102.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa ja komennusmatkalla mukana olevat muut hänen kanssaan samassa taloudessa Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa.

F102.3 Vakuutuksen voimassaoloaika ja -alue

Vakuutus on voimassa komennuksen aikana kaikkialla maailmassa vakuutussopimuksessa jatkuvana tai määräaikaisena sovitun ajan. Vakuutuksen voimassaoloaika mainitaan vakuutuskirjassa.

F102.4 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena ovat matkalla mukana olevat matkatavarat, passi ja viisumi sekä matkalla hankittu omaisuus ja matkaliput.

Maksuvälineet ja arvopaperit vakuutus kattaa 350 euroon asti.

Matkatavaraksi ei tässä vakuutuksessa katsota

 • koti-irtaimistoa tai muuttotavaroita

 • erillisiä rahtitavaralähetyksiä

 • moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, matkailu- tai muita perävaunuja, vesi- tai ilma-aluksia eikä edellä mainittujen osia tai tarvikkeita

 • kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaalia, kaupallisia filmejä tai opetusfilmejä ja - nauhoja, valokuvia eikä piirustuksia

 • atk-ohjelmia, -tiedostoja tai niiden osia, levykkeitä tai vastaavia

 • matkan aikana vuokrattua tai lainattua omaisuutta

 • käsikirjoituksia, kokoelmia eikä näiden osia

 • eläimiä eikä kasveja.

F102.7 Erityisiä toimenpiteitä vakuutustapahtuman satuttua

Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.

Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen aikana, vahingosta on ilmoitettava kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.

F102.9 Indeksiehto

Jatkuvan vakuutuksen vakuutusmäärät ja -maksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään neljä kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten, jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F440.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F440.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F440.2 Vakuutetut

Matkustajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa olevan merkinnän mukaisesti matkalla olevat Suomessa vakituisesti asuvat ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat

 • vakuutuksenottaja tai

 • muu nimetty henkilö

 • edellä mainitun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet

 • alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison tai avopuolison alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Mainitut lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuina, vaikka he eivät asuisi vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön kanssa samassa taloudessa.

F440.3 Vakuutuksen voimassaolo

Matkustajan vastuuvakuutus on voimassa vakuutuskirjalla mainitussa laajuudessa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F540.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F540.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F540.2 Vakuutetut

Matkustajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa olevan merkinnän mukaisesti matkalla olevat Suomessa vakituisesti asuvat ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat

 • vakuutuksenottaja tai

 • muu nimetty henkilö

 • edellä mainitun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet

 • alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison tai avopuolison alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Mainitut lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuina, vaikka he eivät asuisi vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön kanssa samassa taloudessa.

F540.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 2. joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

 3. joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 100 000 euroa

 4. joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

 5. joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan

 6. joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Tämän kohdan rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona

 7. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

 8. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina

 9. joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

 10. jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

 11. joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella

 12. joka koskee lähestymiskieltoa

 13. joka koskee rikoshyödyn menettämistä valtiolle

 14. joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

 15. joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, kouluavustukseen tai asumiseen

 16. jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä

 17. joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin

 18. joka liittyy konkurssiin

 19. joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa

 20. jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/99) mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

 21. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

 22. joka käsitellään ryhmäkanteena

 23. josta vakuutetulle aiheutuneet kulut korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Tällaisia kuluja ei korvata myöskään siltä osin kuin autovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä ylitetään.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F570.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön, huoneiston tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F570.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F570.2 Vakuutetut

Matkustajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa olevan merkinnän mukaisesti matkalla olevat Suomessa vakituisesti asuvat ja Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat

 • vakuutuksenottaja tai

 • muu nimetty henkilö

 • edellä mainitun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet

 • alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison tai avopuolison alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Mainitut lapset ja lapsenlapset ovat vakuutettuina, vaikka he eivät asuisi vakuutuksenottajan tai muun nimetyn henkilön kanssa samassa taloudessa.

F570.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 2. joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

 3. joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 100 000 euroa

 4. joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

 5. joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan

 6. joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Tämän kohdan rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona

 7. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

 8. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina

 9. joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

 10. jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

 11. joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella

 12. joka koskee lähestymiskieltoa

 13. joka koskee rikoshyödyn menettämistä valtiolle

 14. joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

 15. joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, kouluavustukseen tai asumiseen

 16. jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä

 17. joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin

 18. joka liittyy konkurssiin

 19. joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon

 20. jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/99) mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

 21. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

 22. joka käsitellään ryhmäkanteena

 23. josta vakuutetulle aiheutuneet kulut korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Tällaisia kuluja ei korvata myöskään siltä osin kuin autovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä ylitetään.

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F200.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F200.4.1. mukaiset tapaturmat.

F200.2 Vakuutetut ja edunsaajat

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

Edunsaajaa koskevat määräykset on kerrottu yleisten sopimusehtojen kohdassa F10.

F200.6 Indeksiehto

Vakuutusmäärät ja -maksu on kuoleman, haitan ja päiväkorvauksen osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Vakuutuksen muut osat eivät ole indeksiin sidottuja. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään 4 kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F220.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F220.4.1. mukaiset tapaturmat.

F220.2 Vakuutetut ja edunsaajat

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

Edunsaajaa koskevat määräykset on kerrottu yleisten sopimusehtojen kohdassa F10.

F220.6 Indeksiehto

Vakuutusmäärät ja -maksu on kuoleman, haitan ja päiväkorvauksen osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Vakuutuksen muut osat eivät ole indeksiin sidottuja. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään 4 kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksen yksilöllinen sairauskuluvakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on Fenniassa Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus. Tätä ehtokohtaa noudatetaan 1.7.2014 tai sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin.

F280.1 Sisältö

Yrityksen Sairausturva sisältää sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Sisältää myös täysajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman aiheuttaman haitan, kuoleman tai päiväkorvauksen ohimenevästä työkyvyttömyydestä, jos niistä on sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

F280.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

F280.3 Edunsaaja

Edunsaajaa koskevat määräykset on kerrottu yleisten sopimusehtojen kohdassa F10.

F280.9 Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Sen lisäksi, mitä ehtojen yleisten sopimusehtojen kohdassa F11 on määrätty, hoitokuluista on ensin haettava sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kansaneläkelaitokselta. Sen jälkeen korvauksen hakijan on toimitettava omalla kustannuksellaan Fennialle Kansaneläkelaitoksen alkuperäiset tositteet maksetuista etuuksista ja jäljennökset niihin liittyvistä tositteista. Muut hoitokulutositteet ja selvitykset on toimitettava Fennialle alkuperäisinä. Korvauksen hakijan on toimitettava Fennialle muukin hänen saatavillaan oleva selvitys, joka on tarpeen korvausasian ratkaisemiseksi.

Jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty määräajan laiminlyönnin tai muun syyn vuoksi, Fennia vähentää korvauksesta sen osuuden, joka olisi maksettu sairausvakuutuslain perusteella.

Vakuutettu toimittaa omalla kustannuksellaan lääkärinlausunnon työkyvyttömyyden syystä ja työkyvyttömyysajasta.

Jos Fennia erikoistapauksessa kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa Fennian määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Fennia maksaa tällaisista tutkimuksista aiheutuvat kustannukset.

F280.10 Indeksiehto

Vakuutusmäärät ja -maksu on kuoleman, haitan ja päiväkorvauksen osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Vakuutuksen muut osat eivät ole indeksiin sidottuja. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään 4 kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksille Leikkausturvavakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on Fenniassa Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus.

Kun vakuutuksenottaja on yritys ja Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus päättyy, päättyy myös Leikkausturvavakuutus kuluvan vakuutuskauden lopussa.

F290.1 Sisältö

Leikkausturva sisältää hoitokuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia leikkaus -tai siihen verrattavia lääkärin suorittamia hoitotoimenpiteitä. Korvattavia ovat leikkaustoimenpide ja sen lisäksi yksi lääkärikäynti välittömästi ennen toimenpidettä sekä yksi jälkitarkastuskäynti.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

F290.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

F290.6 Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Sen lisäksi, mitä yleisten sopimusehtojen kohdassa F11 on määrätty, hoitokuluista on ensin haettava sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kansaneläkelaitokselta. Sen jälkeen korvauksen hakijan on toimitettava omalla kustannuksellaan Fennialle Kansaneläkelaitoksen alkuperäiset tositteet maksetuista etuuksista ja jäljennökset niihin liittyvistä tositteista. Muut hoitokulutositteet ja selvitykset on toimitettava Fennialle alkuperäisinä. Korvauksen hakijan on toimitettava Fennialle muukin hänen saatavillaan oleva selvitys, joka on tarpeen korvausasian ratkaisemiseksi.

Jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty määräajan laiminlyönnin tai muun syyn vuoksi, Fennia vähentää korvauksesta sen osuuden, joka olisi maksettu sairausvakuutuslain perusteella.

Jos Fennia erikoistapauksessa kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa Fennian määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Fennia maksaa tällaisista tutkimuksista aiheutuvat kustannukset.

F290.7 Indeksiehto

Vakuutus ei ole sidottu indeksiin. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F300.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajavakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetulle kohdassa F300.4 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

F300.6 Indeksiehto

Jatkuvan vakuutuksen vakuutusmäärät ja -maksu on kuoleman ja haitan osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Vakuutuksen muut osat eivät ole indeksiin sidottuja. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään 4 kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F340.1 Vakuutussopimuksen sisältö

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle näissä vakuutusehdoissa määritellyistä vakuutustapahtumista vakuutuksen voimassaoloalueella ja -aikana aiheutuneet vahingot.

Matkustajavakuutukseen sisältyvät vakuutusturvat:

 • matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut

 • terveydenhoitoturva, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan

 • matkan peruuntuminen

 • matkan keskeytyminen

 • matkalta myöhästyminen

 • korvaus matkatapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan

 • korvaus matkatapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttamasta kuolemantapauksesta, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan

 • korvaus matkasairauden aiheuttamasta haitasta, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan

 • korvaus matkasairauden aiheuttamasta kuolemantapauksesta, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan

Lisäksi vakuutuksesta korvataan matkalla sattuneesta kuolemantapauksesta aiheutuneet kohtuulliset kotiinkuljetuskulut tai enintään niitä määrältään vastaavat hautauskulut ulkomailla.

F340.2 Vakuutetut ja edunsaajat

F340.2.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

F340.2.2 Edunsaajat

Edunsaajaa koskevat määräykset on kerrottu yleisten sopimusehtojen kohdassa F10.

F340.9 Matkalta myöhästyminen

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu myöhästyy alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisen ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikalta tai ulkomaille suuntautuvan jatkoyhteyden alkamispaikalta sen vuoksi, että vakuutetun käyttämä kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia.

Myöhästymistä ei korvata, jos vakuutettu ei ole lähtenyt matkalle riittävän ajoissa huomioon ottaen ennen matkan alkamista vallitsevat olosuhteet.

F340.9.1 Korvaus matkalta myöhästymisestä

Matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta vakuutettua kohti, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen on mahdoton, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa vakuutettua kohti. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkan järjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava maksaa palautusta.

F340.14 Indeksiehto

Jatkuvan vakuutuksen vakuutusmäärät ja -maksu on kuoleman ja haitan osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Vakuutuksen muut osat eivät ole indeksiin sidottuja. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään 4 kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

3037110

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet