Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennias hobby- och museifordonskasko - produktbroschyr
Hobby- och museifordonskasko - broschyr

Fennias hobby- och museifordonskasko - produktbroschyr

Gäller från och med 17.3.2024

I denna produktbroschyr redogör vi för innehållet i Fennias fordonsförsäkringar, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt om försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter. I försäkringsvillkoren hittar du mer detaljerat alla försäkringsfall och skador som ersätts med begränsningar.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Förutom trafikförsäkringen lönar det sig att teckna en kaskoförsäkring som skyddar ditt fordon mot olika slags skador från skadegörelse till kollisioner. Du kan teckna Fennias hobby- och museifordonskasko som ett färdigt försäkringspaket.

Försäkringen gäller inte och ersätter inga skador om beviljandet av försäkringsskyddet eller utbetalningen av ersättningar strider mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar eller andra myndighetsbeslut.

Sanktioner, förbud, begränsningar och myndighetsbeslut kan vara

 • Förenta nationernas resolution eller

 • i överensstämmelse med Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten.

Närmare uppgifter om försäkringens omfattning samt om de olika parternas rättigheter och skyldigheter hittar du i Fennias trafikförsäkringsvillkor, trafikförsäkringslagen och lagen om försäkringsavtal.

Ett motorfordon är avsett att framdrivas med mekanisk kraft längs marken, men inte på spår. Som motorfordon betraktas även en kopplad eller fristående släpvagn.

I trafikförsäkringslagen anges separat de fordon som inte behöver försäkras med en trafikförsäkring. Sådana är t.ex. skördetröskor och andra skördemaskiner.

Om ditt fordon enligt lag inte behöver försäkras med en trafikförsäkring och du orsakar en trafikskada med fordonet, kan den skadelidande ansöka om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen. Du kan också teckna en ansvarsförsäkring. Den skyddar dig mot ersättningsskyldighet vid andra skador i samband med användningen av dessa fordon.

Enligt trafikförsäkringslagen behöver ett motorfordon en försäkring även när det används till exempel på en privat väg, ett gårdsområde eller på is.

En trafikförsäkring ersätter person- och egendomsskador. Vi betalar ut ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, skadeståndslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Om ditt eget motorfordon orsakar en trafikskada på ett annat motorfordon eller ett spårvägsfordon, ersätts skadan från ditt fordons trafikförsäkring endast om skadan

 • vållats av ditt fordons ägare, innehavare, förare eller passagerare av oaktsamhet

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller av felaktig lastning.

Utropstecken - ikon

Observera att trafikförsäkringen inte ersätter skador på ditt fordon, på ett annat fordon som kopplats fast till det eller på föremål som befunnit sig i dem eller på deras last.

Behöver mitt fordon också en kaskoförsäkring?

Ta först del av trafikförsäkringen. Därefter kan du bättre bedöma om ditt fordon dessutom behöver ett frivilligt skydd. Med en kombination av trafikförsäkring och Fenniakasko säkerställer du att ditt försäkringsskydd i trafiken är lämpligt för dig.

Hur ersätter trafikförsäkringen personskador?

Personskador som ersätts är sjukvårdskostnader och övriga kostnader som uppstått till följd av skadan. Vi har dock i regel rätt att välja den vårdinrättning som ger vården i fråga.

Dessutom betalas ersättning ut för

 • inkomstbortfall

 • sveda och värk samt för annat tillfälligt men

 • bestående men samt

 • bestående kosmetiskt men.

Den skadelidande kan också vara berättigad till vårdbidrag, klädtillägg eller rehabilitering, som betalas ut från trafikförsäkringen. Begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen ersätts till ett skäligt belopp.

Frånsett vissa undantag samordnas ersättningen som betalas ut från trafikförsäkringen med övriga lagstadgade ersättningar för att undvika dubbel ersättning för samma skada.

Hur ersätter trafikförsäkringen egendomsskador?

Reparationskostnader för fordonet eller inlösning av det

När ett fordon skadas har motorfordonets ägare har rätt att få ersättning för reparationskostnaderna. Om fordonet inte kan repareras till rimliga kostnader löser vi in fordonet till ett pris som motsvarar dess verkliga värde. Då överlämnar ägaren sitt skadade fordon till Fennia.

Utropstecken - ikon

Observera att minskningen av fordonets värde inte ersätts.

Ersättning för stilleståndstid

Vi betalar ut ersättning för motorfordonets stilleståndstid för den tid fordonet repareras antingen enligt rekommendationer som Trafik- och patientskadenämnden har fastställt (normersättning) eller enligt den faktiska förlusten.

Övriga egendomsskador

För övriga egendomsskador än sådana som drabbar motorfordon ersätts reparationskostnader eller det förstörda föremålets verkliga värde.

Vilka begränsningar har trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter inte skadan om motorfordonet inte har använts i trafik.

Ett motorfordon används inte i trafik t.ex. när

 • det används utanför trafiklederna för väsentligt annat ändamål än person- eller godstransport

 • det förvaras, repareras, servas eller tvättas t.ex. i en verkstad, tvätthall eller på ett motsvarande ställe

 • det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller teständamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

Trafikförsäkringen ersätter inte heller en skada

 • som har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som har utfört angivet arbete under lastning, lossning eller ett annat arbete medan motorfordonet stod stilla

 • på egendom som lastas eller lossas eller som är föremål för någon annan arbetsprestation

 • på ett annat motorfordon som har deltagit i samma lastning eller lossning av egendom eller i någon annan liknande arbetsprestation

 • på något annat djur än en ren som utan uppsikt har befunnit sig på en trafikled, om inte fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat skadan

 • på egendom som har funnits i detta motorfordon eller på egendom som fordonsägaren, fordonsinnehavaren eller fordonsföraren äger eller annars innehar. Trafikförsäkringen ersätter dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som en annan passagerare än fordonsägaren eller fordonsinnehavaren haft på sig eller med sig.

För en trafikskada som drabbat egendom betalas sammanlagt högst 5 000 000 euro i ersättning ut per varje trafikförsäkring som omfattar skadan.

Den skadelidandes eget förfarande kan leda till att ersättningen sänks eller förvägras. Sådana grunder är till exempel rattfylleri och tillgrepp av fordon.

Trafikförsäkringen för ett motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dessa länder är:

 • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen täcker också skador som uppstår utanför EES på en direkt resa från ett EES-land till ett annat. Skadorna måste då ha orsakats finska medborgare eller medborgare i andra EES-länder eller deras fordon.

Trafikförsäkringen omfattar antingen försäkringsskyddet enligt lagstiftningen i det EES-land där skadan inträffade eller försäkringsskyddet enligt trafikförsäkringslagen i Finland, om det är mer omfattande.

En i Finland bosatt skadelidande kan välja att trafikskada som orsakats av användning av ett enligt trafikförsäkringslagen försäkrat fordon i trafik i något annat EES-land än Finland ersätts enligt finsk lag. Detta gäller även om skadan enligt bestämmelserna om lagval bör ersättas enligt en annan lag.

Utanför EES gäller den finska trafikförsäkringen i följande länder utan separata åtgärder:

 • Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Grönt kort

Den finska trafikförsäkringen gäller dessutom med ett särskilt intyg, det så kallade gröna kortet (Green Card), i dessa länder:

 • Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Makedonien F.Y.R.O.M., Marocko, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Vi överväger att utfärda det gröna kortet till dessa länder från fall till fall. Det gröna kortet utfärdas inte nödvändigtvis på ett sådant sätt att det är giltigt i alla nämnda länder.

Det gröna kortet får du hos Fennia. Ta alltid med dig kortet när du gör en resa med ditt fordon utanför Norden.

Så här gör du när du reser utomlands

Ta alltid reda på försäkringsskyldigheten, försäkringsskyddets omfattning och eventuella maximibelopp för ersättningarna. Överväg även ett tilläggsskydd för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Trafikförsäkringspremien beräknas enligt Fennias beräkningsgrunder. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder.

Dessutom kan fordonsförarens körerfarenhet, uppmätt körsätt och antalet kilometrar som körts med fordonet påverka premien. Försäkringspremien för varje försäkringsperiod är alltid minst den minimipremie som anges i försäkringsvillkoren.

Ikon - idea

Betala alltid försäkringspremien senast på den förfallodag som står på fakturan. Om försäkringspremien försenas tar vi ut en avgift för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremien, i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har betalningsstörningar kan Fennia kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Bonusen minskar försäkringspremien

Bonus betyder rabatt på försäkringspremien. Ju mer bonus du har samlat, desto mindre behöver du betala för din trafikförsäkring.

Bonusen består av skadefria försäkringsperioder enligt en bonusskala. Du hittar bonusskalorna för både privatpersoner och företag i tabellerna nedan i denna broschyr.

Bonusskalan tillämpas inte på trafikförsäkringen för mopeder, snöskotrar, museifordon och vissa andra fordon. Om försäkringsperioden är kortare än 120 dygn, eller för motorcyklar kortare än 90 dygn, får du ingen bonus.

Bonusen minskar för varje ersatt skada som orsakats av

 • fordonsägarens, fordonsförarens eller fordonsinnehavarens oaktsamhet eller

 • fordonets bristfälliga skick eller felaktiga lastning.

Hur definierar vi bonusklassen?

När du tecknar en försäkring som privatperson räknar vi ut trafikförsäkringens bonusklass enligt beräkningsreglerna för de premiegrunder som vi använder. Bonusklassen beräknas utifrån all skadehistorik som försäkringstagaren har vid tidpunkten för erbjudandet. Bonusklassen som beräknas på detta sätt gäller alltid en försäkringsperiod i taget.

Samma bonusklass gäller för alla fordon i samma bonusgrupp för samma försäkringstagare.

Om du överför din försäkring från ett annat försäkringsbolag till oss på Fennia, placerar vi försäkringen som överförs i den bonusklass till vilken den hör på basis din skadehistorik enligt det bonussystem som vi tillämpar.

Bonusar när du tecknar en försäkring som privatperson

Det finns två bonusgrupper:

 • Bonusgrupp 1: bilar i privat bruk (fordonsklasserna M och N)

 • Bonusgrupp 2 motorcyklar i privat bruk (fordonsklasserna L3 och L4).

Om du som försäkringstagare ger ditt samtycke till att kontrollera din skadehistorik, börjar vi beräkna bonusen för din bil i bonusklass 4. Bonusen är då 40 procent.

Om du inte har någon skadehistorik eller ersatta skador under de senaste fem åren i bonusgrupp 1, kan vi på försäkringspremien för en privatpersons privata bil tillämpa en startbonus som fastställs efter ålder:

 • Om du fyller minst 30 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för din bil i bonusklass 12 (bonus 64 %).

 • Om du fyller 23–29 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för din bil i bonusklass 8 (bonus 52 %).

 • Om du är yngre än 23 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för din bil i bonusklass 4 (bonus 40 %).

Om du som försäkringstagare ger ditt samtycke till att kontrollera din skadehistorik, börjar vi beräkna bonusen för din motorcykel i bonusklass 3 (bonus 20 %). I försäkringspremien för en privatpersons motorcykel beaktas dessutom skadehistoriken för försäkringstagarens övriga motorcyklar.

Om du inte ger ditt samtycke till att kontrollera skadehistoriken, placerar vi försäkringen för en privatpersons privata bil i bonusklass 0 (bonus 0 %) och försäkringen för en privatpersons privata motorcykel i bonusklass U (bonus 0 %).

Om inget annat anges i trafikförsäkringsvillkoren tillämpar vi de bifogade bonustabellerna på trafikförsäkringarna för privatpersoner.

Om du under försäkringsperioden har fått skadestånd som påverkar bonusklassen, fastställs den nya bonusklassen enligt bonustabellerna och antalet giltiga försäkringar och antalet skador.

Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, bilar) från och med 17.3.2024
Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bonusskydd)
20
19
17
15
13
Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, motorcyklar) från och med 17.3.2024
Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bonusskydd)
16
13
11
9
7

Exempel: så här fastställs bonusen

Bonusklassen för trafikförsäkringen för din personbil är 14 och du har på basis av den fått 70 procent rabatt på grundpremien för försäkringen. Om du skaffar en ny bil och försäkrar också den hos Fennia, placeras trafikförsäkringen för den nya bilen i samma bonusklass 14. Du får alltså 70 procent rabatt på försäkringspremien även för din andra bil.

Exempel: så här påverkar en skada försäkringspremien

Om du har två trafikförsäkringar hos Fennia i bonusklass 14, får du 70 procent rabatt på de båda försäkringarna. Vi kontrollerar bonusklassen en gång om året. Om ingen ersättning har betalats ut med stöd av någon av försäkringarna under försäkringsperioden, stiger din bonus till klass 16. Då är din rabatt på grundavgiften 76 procent för båda försäkringarna. Om ersättning har betalats ut från den andra försäkringen, sjunker bonusklassen för båda försäkringarna till klass 12. Då minskar din rabatt på grundavgiften till 64 procent i båda försäkringarna.

Exempel: så här påverkar bonusskyddet och en skada på försäkringspremien

Om din bil har en trafikförsäkring hos Fennia i den högsta bonusklassen 20 (bonus 83 %), har du ett giltigt bonusskydd. Den första skadan som man betalar ut ersättning för från försäkringen när bonusskyddet är giltigt sänker inte bonusen. Om du har flera försäkrade fordon, sänks bonusen på grund av den andra skadan i samtliga försäkringar för fordon som du har i samma bonusklass. Bonusskyddet träder i kraft på nytt när bonusklassen är 20.

Om försäkringstagaren är ett företag, bestäms bonusklassen för fordonet enligt nedanstående bonustabell för företag och enligt antalet skador.

Trafikförsäkringens bonustabell i försäkringar för företag från och med 17.3.2024
Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Exempel: så här påverkar en skada försäkringspremien

Om bonusklassen för din trafikförsäkring är 10, får du 55 procent rabatt på grundpremien. Vi kontrollerar bonusklassen en gång om året. Om ingen ersättning har betalats ut från din försäkring före nästa kontroll, stiger din bonus till klass 12 och rabatten för grundpremien till 65 procent.

Om ersättning har betalats ut från din försäkring, sänks bonusklassen till sju och rabatten för grundpremien till 40 procent.

Du får en gottgörelse för tiden som fordonet är tillfälligt avställt

Du kan tillfälligt ta ditt fordon ur trafik, varvid du inte behöver betala trafikförsäkringspremier för perioden. Du måste meddela Trafik- och kommunikationsverket Traficom när du avställer fordonet och påställer det igen.

När fordonet har avställts gottgör vi det här i premierna för de försäkringar som inte är giltiga under avställningstiden. Försäkringspremien för snöskoter gottgörs dock inte för avställningstiden.

Ett hobbyfordon ska vara taget ur trafik minst 5 månader om året.

Fordon som finns i museiregistret berörs inte av bestämmelserna om avställning, eftersom ett museifordon får användas i trafik högst 30 dagar om året.

Observera följande när du ställer av ett fordon:

 • Avställningen gäller alltid tills vidare – den kan inte göras för viss tid. Du kan alltså inte meddela i förväg när du kommer att ställa på fordonet igen.

 • Avställning och påställning av fordon är avgiftsbelagda registreringsåtgärder. Du kan göra anmälan i Fennias eller Traficoms nättjänst eller på en besiktningsstation.

 • Om registreringsuppgifterna för ditt fordon ändras, till exempel om ägaren eller innehavaren byts ut, ska ändringarna anmälas till Traficoms trafik- och transportregister även när fordonet är avställt.

Att använda ett avställt fordon får konsekvenser

Du kan inte använda ett avställt fordon i trafiken förrän du har meddelat Traficom att det kommer att ställas på igen.

En motorfordonsägare eller -innehavare ska betala en höjd premie till Fennia om fordonet har använts i trafik under den tid det har varit avställt. Som en följd av detta kan du bli tvungen att betala försäkringspremien och en höjning, som kan vara högst tre gånger så stor som försäkringspremien.

Om ett avställt fordon påträffas i trafik, konstaterar polisen att fordonet är i användningsförbud och förhindrar användning av fordonet genom att beslagta registreringsskyltarna. För ditt fordon fastställs då fordonsskatten som efterbeskattning med tilläggsskatt.

Fennias ansvar börjar antingen den dag som man kommit överens om med försäkringstagaren eller, om man inte separat kommit överens om en dag, den dag Fennia och försäkringstagaren gett ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Trafikförsäkringen kan inte träda i kraft retroaktivt.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i sänder tills fordonets försäkringsplikt upphör.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra villkor för trafikförsäkringen, premien och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med fakturan. När vi har skickat ett meddelande till dig om att avtalsvillkoren har ändrats, träder ändringen i kraft vid början av den försäkringsperiod som följer efter att en månad förflutit efter det att meddelandet skickades.

Uppsägning

Som försäkringstagare har du rätt att säga upp trafikförsäkringen för ett fordon som införs i registret när din försäkringsskyldighet upphör eller avbryts på grund av avställning. Detsamma gäller om du flyttar din försäkring till ett annat försäkringsbolag. Du kan säga upp trafikförsäkringen också när ett fordon har blivit stulet och du har anmält detta till försäkringsbolaget och polisen.

Du kan också säga upp trafikförsäkringen skriftligen om ett fordon som inte behöver införas i registret inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Som meddelande om uppsägning av trafikförsäkringen räknas också följande anmälningar som Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag ger till Fennia:

 1. Ett fordon har genom en rättshandling (t.ex. försäljning) överlåtits till en ny ägare.

  Från den avslutade försäkringen ersätts också de skador som inträffat inom sju dagar från att ägande- eller besittningsrätten överfördes, om fordonets nya ägare eller innehavare inte tecknat en försäkring inom ovannämnda tid.

 2. Fordonet har avregistrerats.

  Om fordonet trots det fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, ska en trafikförsäkring tecknas för det. Försäkringstagaren ska meddela Fennia om det för att hålla försäkringen i kraft.

Enligt trafikförsäkringslagen ersätter Trafikförsäkringscentralen de skador som ett oförsäkrat motorfordon har orsakat.

Begränsningar

Om fordonet är oförsäkrat, ersätts inte personskador som drabbat en ägare och innehavare som var passagerare.

Förarens personskador ersätts inte heller om han eller hon var medveten om att fordonet inte var trafikförsäkrat.

Avgift som motsvarar försäkringspremien samt försummelseavgift

Om motorfordonets ägare eller innehavarare inte har tecknat en trafikförsäkring för den tid han eller hon har ägt eller innehaft motorfordonet, är han eller hon skyldig att i efterhand betala Trafikförsäkringscentralen en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift som motsvarar en trefaldig försäkringspremie.

Ikon - idea

När du köper ett registrerat fordon ska du alltid kontrollera att säljaren är densamma som den registrerade ägaren och att köpdagen antecknas som transaktionsdag. På så sätt undviker du en eventuell avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift, och ansvaret hos den tidigare ägarens försäkringsbolag fortgår sju dagar till din förmån.

Om du emellertid köper fordonet av någon annan än den registrerade ägaren, ska du i samband med registreringen av fordonet lämna redogörelserna för tillfälliga ägare och överlåtelse av äganderätt till antingen besiktningsstationen eller Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Det kan vara besvärligt att reda ut äganderätten och ägarförhållandena i efterhand, och du kan bli tvungen att betala en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift för den tid fordonet har varit i de andra ägarnas ägo.

Om du köper ett fordon av en temporär ägare, lönar det sig att försäkra fordonet från och med inköpsdagen, eftersom den temporära ägaren inte nödvändigtvis har tecknat en trafikförsäkring.

Våra servicenummer

Rådgivning i anslutning till trafikförsäkring och ersättning av trafikskador ges på följande servicenummer:

 • 020 693 101, trafikförsäkringar

 • 010 195 031, trafikskador

För inrikessamtal till dessa nummer från en fast telefon tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Nedan redogör vi för det centrala innehållet och för de viktigaste begränsningarna i försäkringarna i Fennias hobby- och museifordonskasko. Samtliga försäkringsfall och ersättningsbara skador inklusive begränsningar och säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

Fennias hobby- och museifordonskasko består av de frivilliga försäkringar som du valt och som ingår i försäkringspaketet.

Du kan teckna en försäkring för hobby- eller museifordon.

 • Som hobbyfordon betraktas ett besiktat fordon som är över 15 år gammalt och i privat bruk, som finns i fordonsregistret och som inte är ett museifordon.

 • Ett museifordon är ett fordon som genom besiktning godkänts som museifordon och som accepterats i museifordonsregistret. Ett fordon som klassificerats som museifordon får användas i trafik högst 30 dagar om året.

Försäkringen beviljas inte för ett fordon som håller på att byggas, som har tagits isär eller som används i tävlingar. Fordonets konstruktionsmässiga ändringsprocent får vara högst 40.

Vi förutsätter att hobbyfordonet är avställt minst fem månader om året.

I villkoren har försäkringarna delats upp i sak- och förmögenhetsförsäkringar. Sakförsäkringarna ersätter olika typer av sakskador som uppstått på ditt fordon. Förmögenhetsförsäkringarna är kompletterande försäkringar, som endast beviljas i samband med vissa sakförsäkringar.

Försäkringsobjektet är det hobby- eller museifordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den utrustning som vid tidpunkten för försäkrandet är fast monterad i fordonet och som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte.

Sakförsäkringar är kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringar.

Begränsningar

Fennias hobby- och museifordonskasko omfattar till exempel inte dekorationslackeringar eller dekorationstejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror, ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terrängfordon, tre- eller fyrhjulingar eller terränghjulingar som registrerats som traktor eller mopeder.

Fennias hobby- och museifordonskasko omfattar inte heller telefoner, med undantag av telefoners handsfreeanordningar som är fastmonterade i fordonet eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Förmögenhetsförsäkringar är bogseringsserviceförsäkring, rättsskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

En omfattande kaskoförsäkring omfattar kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bogseringsservice- och rättsskyddsförsäkringar samt en ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

Delkasko omfattar älgskade-, brand-, stöld-, bogseringsservice- och rättsskyddsförsäkringar. I delkasko ingår även en skadegörelseförsäkring om detta separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

En brand- och stöldförsäkring omfattar brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkringar.

Sakförsäkringar ersätter – enligt respektive försäkringsvillkor – en direkt sakskada som har orsakats av försäkringsfallet, kostnader för att lyfta upp det skadade fordonet på vägen och bärgning eller transport till närmaste verkstad.

Vilka begränsningar har sakförsäkringar?

Sakförsäkringar ersätter t.ex. inte

 • värdeminskning

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med en reparation

 • bränsle

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • en förmögenhetsskada som har uppkommit i samband med sakskadan, till exempel fordonsskatt.

Kollisionsförsäkring

En kollisionsförsäkring ersätter direkta skador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Exempel på försäkringsfall som ersätts

Kollisionsförsäkringen ersätter skadan om du kör in i en annan bil eller ett fast hinder eller kör av vägen.

Begränsningar

Kollisionsförsäkringen ersätter till exempel inte när

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • det är fråga om ett motorfel eller en korrosionsskada

 • det är fråga om en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar.

Älgskadeförsäkring

En älgskadeförsäkring ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

Skadegörelseförsäkring

En skadegörelseförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse.

Skadegörelseförsäkringen ersätter t.ex. om någon avsiktligt har repat bilen längs hela sidan med en nyckel eller om bildäcken har skurits sönder.

Begränsningar

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte när

 • det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • ett annat fordon har orsakat en skada på fordonet.

Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel inte om en bil eller en cykel, som inte har identifierats eller som har smitit från platsen, har bucklat till fordonet på ett parkeringsområde.

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte heller

 • en skada på fordonets inredning eller standardutrustning och tilläggsanordningar inne i fordonet och fordonet var olåst när skadan inträffade.

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Brandförsäkring

En brandförsäkring ersätter när fordonet har skadats av eld som kommit lös, ett direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller en kortslutning i fordonets elanordning.

Begränsningar

Brandförsäkringen ersätter inte skador på elanordningar när de har skadats på grund av en kortslutning eller något annat fel inuti dem. Som elanordningar betraktas fordonets generator, elmotor, batteri, elektroniska styrenhet och annan elanordning, ledning eller ledningsserie.

Brandförsäkringen ersätter inte heller

 • när det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • skador på fordonets elanordning till följd av starthjälp

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Stöldförsäkring

En stöldförsäkring ersätter direkta sakskador på ett fordon eller ett annat försäkringsobjekt som har varit låst, som har förvarats på en låst eller oavbrutet bevakad förvaringsplats och som har blivit skadat eller gått förlorat till följd av eller försök till olovligt bruk. Sådana fall är stöld, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovligt bruk.

 • Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

 • En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

 • En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

 • En motorcykel, moped och terränghjuling, tre- eller fyrhjuling och terränghjuling som är registrerad som traktor är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk. Om fordonet har en elektronisk startspärr, ska den vara påkopplad.

 • En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

 • Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när

 • det förvaras i ett annat olåst fordon eller en olåst fordonskombination eller släpvagn

 • det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som kan öppna låsningen till förvaringsplatsen.

Vi betalar ersättning för ett försvunnet fordon om det inte har återfunnits inom 30 dygn från att vi har fått en bevislig anmälan om händelsen.

Hur beräknas ersättningen?

Fennia har rätt att

 • betala reparationskostnader för försäkringsobjektet

 • betala ett överenskommet belopp för reparationskostnaderna i pengar

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala skadebeloppet i pengar, vilket är skillnaden mellan försäkringsobjektets verkliga värde före skadan och dess värde i oreparerat skick.

Var ska reparationen göras?

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Ersättningen betalas ut inom en månad från att Fennia har fått en anmälan om försäkringsfallet och andra nödvändiga redogörelser, till exempel reparationsfakturan.

Observera följande när ditt fordon repareras

Försäkringen ersätter skäliga reparationskostnader för fordonet. Reparationskostnaderna anses vara skäliga om det skadade fordonets värde tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna inte överstiger fordonets verkliga värde före skadan.

 • Begagnade, skadade delar ersätts med motsvarande delar. Vid reparation av det skadade fordonet används till sitt skick och sin ålder motsvarande brukbara delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationen.

 • Fennia är inte skyldigt att förnya sådana skadade delar som går att reparera.

 • Fennia är inte skyldigt att ersätta fordonets oskadade lackering, tejpning eller annan exteriör, interiör, eller att förnya eller förbättra oskadade delar att motsvara de delar på fordonet som reparerats eller förnyats på grund av skadan.

 • Fennia är inte skyldigt att ersätta anskaffning av reservdelar eller reparationskostnader som orsakats av dålig tillgång på delar eller av att verkstaden inte klarar av att reparera unika eller ovanliga fordon. Då betalar vi de beräknade rimliga reparationskostnaderna i pengar. Maximibeloppet för ersättningen är dock högst fordonets verkliga värde med avdrag för fordonets restvärde.

 • Vi beaktar förbättringen av fordonets skick när vi beräknar ersättningen. I ersättningsbeloppet beaktar vi om det i samband med reparationen av fordonet har förnyats skadade, slitna, rostiga eller korroderade delar eller om lackeringsarbeten, tejpningsarbeten, beklädningsarbeten eller andra arbeten som på ett väsentligt sätt förbättrar fordonets skick har utförts.

Vad innebär det att lösa in ett fordon och hur fastställs fordonets värde?

Fordonet löses in om det inte kan repareras till skäliga kostnader. Inlösningspriset är fordonets verkliga värde.

Verkligt värde

Verkligt värde avser det kontantpris som man skulle ha fått för fordonet om det hade sålts normalt före skadan. Med verkligt värde avses inte bilaffärernas försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad bil.

Vid fastställande av det verkliga värdet beaktar vi fordonets marknadspris, dess individuella skick och utrustning, när det har tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körkilometrar, antalet tidigare ägare och innehavare, servicehistorik och övriga faktorer som inverkar på priset.

Det värde på fordonet som försäkringstagaren meddelat som grund för försäkringspremien utgör inte en bekräftelse på fordonets verkliga värde vid skadetidpunkten och därmed inte heller en grund för fastställande av ersättning.

Maximibeloppet för ersättningen är dock högst det värde på fordonet som försäkringstagaren meddelat som grund för försäkringspremien, även om fordonets verkliga värde vid skadetidpunkten skulle vara högre.

Förmögenhetsförsäkringar omfattar ekonomiska förluster i samband med användningen av ett fordon.

Bogseringsserviceförsäkring

En bogseringsserviceförsäkring ingår i försäkringspaketen för den omfattande kaskoförsäkringen och delkaskoförsäkringen. Försäkringen omfattar också en släpvagn som är med på resan.

Vad ersätter bogseringsserviceförsäkringen?

Bogseringsserviceförsäkringen ersätter kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet har varit ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning.

Kostnader som ersätts är kostnader för

 • bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad och kostnader för transport av dess släpvagn till samma plats

 • lyftning av ett fordon som kört av vägen eller dess släpvagn upp på vägen

 • bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet.

Dessutom ersätter försäkringen förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Ikon - idea

Med resa avses en färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan.

Om försäkringsfallet inträffar i Finland, betalar vi ersättningar på högst 500 euro per försäkringsfall. Om försäkringsfallet inträffar inom försäkringens giltighetsområde utanför Finland, betalar vi ersättning upp till högst 1 000 euro per försäkringsfall.

Kontakta alltid Fennia innan du beställer bogsering. Vi har rätt att välja en bärgningsfirma eller någon annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos något annat ställe än hos det som Fennia bestämt, betalar vi ersättning till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på det anskaffningsställe som Fennia bestämt.

Bogseringsserviceförsäkringen har ingen självrisk.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte till exempel skador till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut

 • fordonet inte kan startas eller fås att rulla eller det inte är möjligt att komma in i fordonet på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • fordonets nyckel eller den anordning eller kod som ersätter nyckeln har försvunnit eller lämnats i det låsta fordonet, eller batteriet till fordonets nyckel har laddats ur.

Försäkringen ersätter inte heller

 • eventuella extra kostnader för transport av egendom som har befunnit sig i fordonet eller av andra än fordonets förare eller passagerare

 • indirekta kostnader i anslutning till skadereglering eller skada, t.ex. inkomstbortfall, rese- och matkostnader, kostnader för användning av telefon eller fax, kostnader för tolk eller översättare eller andra kostnader för skötsel av ärenden

 • kilometerersättning för körande av fordonet till hem- eller bestämmelseorten

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • reparationsarbeten som utförs på skadeplatsen

 • kostnader för avhämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn som vid skadetidpunkten var kopplad till det från verkstaden.

Rättsskyddsförsäkring

En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet (var och en i denna egenskap), för anlitande av juridisk hjälp i stridiga tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till fordonet i fråga.

Rättsskyddsförmånen kan användas i ärenden som kan behandlas av en tingsrätt i Finland eller en motsvarande utländsk domstol inom giltighetsområdet för Fennias hobby- och museifordonskasko.

Rättsskyddsförmånen kan t.ex. användas om

 • den allmänna åklagaren i tingsrätten yrkar straff för föraren för äventyrande av trafiksäkerheten

 • en köpare efter köpet märker att motorn i bilen inte fungerar och kräver att köpet hävs.

I båda fallen omfattar rättsskyddsförsäkringen advokatarvoden och övriga kostnader för anlitande av advokat i enlighet med villkoren.

Maximibeloppet för ersättning som betalas ut från försäkringen är 10 000 euro per försäkringsfall. Den övre gränsen för Fennias ersättningsskyldighet är dock hälften av detta maximibelopp, då kostnaderna har uppkommit innan en huvudförhandling i domstol har inletts eller då ärendet har avgjorts utan rättegång.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av de ersättningsbara kostnaderna, dock minst den minimisjälvrisk i euro som anges i försäkringsbrevet (300 euro år 2024).

Begränsningar

Rättsskyddsförsäkringen i Fennias hobby- och museifordonskasko ersätter inte om

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet ansluter sig till arbete, yrkesutövning eller närings- eller förvärvsverksamhet – försäkringen omfattar emellertid ärenden som ansluter sig till ägande och besittning av fordon

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet gäller trafiktillstånd eller idkande av trafik utan tillstånd eller olaglig körning av fordon, eller överlåtande av ett fordon till en förare som inte har erforderlig körrätt eller som uppenbarligen saknar förutsättningar att köra fordonet

 • åtalet gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning i vägtrafik eller överlåtande av ett fortskaffningsmedel till en berusad person

 • åtalet gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sådant äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning

 • åtalet gäller en fordonsförseelse. En fordonsförseelse kan till exempel vara ett brott mot ett körförbud, underlåtenhet att besikta fordonet eller att polisen eller en tulltjänsteman inte tillåts kontrollera fordonet.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts eller förbundit sig att betala.

Denna begränsning tillämpas dock inte om den försäkrades motpart inte har följt de beslut i ärendet som har fattats av Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ. Begränsningen tillämpas inte heller om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller hans eller hennes underlydande och behandlingen av den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lagstiftning och konsumenternas allmänna intresse.

Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

En ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands omfattar skadeståndsskyldighet som drabbar ett motorfordons ägare, innehavare eller förare till följd av att motorfordonet har använts i trafik utomlands inom ansvarsförsäkringens giltighetsområde.

 • Försäkringen ersätter person- och sakskador till den del som den finländska trafikförsäkringen som utvidgats till dessa länder inte ersätter dem.

 • De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

 • Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Du kan läsa mer om Green Card-avtalsländer tidigare i den här broschyren.

Fennias hobby- och museifordonskasko gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten samt under transporter mellan dessa länder.

Utan en kollisionsförsäkring gäller försäkringen endast i Norden och under transporter mellan de nordiska länderna.

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Försäkringarna gäller inte i Ryssland.

Avdrag

Mervärdesskatt och övriga avgifter

Om du eller ditt företag enligt mervärdesskattelagen eller en annan lag är berättigad att dra av eller återkräva den skatt eller en annan avgift som ansluter sig till köp eller reparation av fordon eller till någon annan anskaffning eller tjänst i samband med fordonet, drar vi av skatten eller avgiften från ersättningen. Det samma gäller om du eller ditt företag inte är skyldiga att betala skatt eller inte har betalat skatten eller avgiften i fråga.

Från inlösningsersättningen drar vi av ett belopp som i euro motsvarar mervärdesskatten och som har beräknats utifrån skillnaden mellan fordonets verkliga värde och restvärde. Det här gör vi när den försäkrade skulle ha varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade.

Självrisker

Självrisken i sakförsäkringarna i Fennias hobby- och museifordonskasko kan variera mellan 300 euro och 5 000 euro. Ju större självrisken är, desto mindre är försäkringspremien. Den valda självrisken anges i försäkringsbrevet.

Extra självrisk

Observera följande situationer där vi drar av en tilläggssjälvrisk från skadebeloppet:

 • När en sakskada inträffar utanför de nordiska länderna drar vi av en dubbel grundsjälvrisk från skadebeloppet.

 • Vi drar från skadebeloppet av den tilläggssjälvrisk som anges i försäkringsbrevet utöver grundsjälvrisken och annan tilläggssjälvrisk när ett försäkringsfall som omfattas av stöldförsäkringen inträffat i Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, eller Polen.

 • Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem, drar vi från skadebeloppet av en tilläggssjälvrisk på 25 procent utöver grundsjälvrisken och andra tilläggssjälvrisker.

  • Det automatiska brandsläckningssystemet ska uppfylla Finanssiala ry:s anvisningar om släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127: 16 och FA 127 bilaga B.

  • Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier.

  • Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

 • Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem drar vi från skadebeloppet av en tilläggssjälvrisk på 25 procent utöver grundsjälvrisken och andra tilläggssjälvrisker.

  • Tilläggssjälvrisken dras inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

  • Det automatiska brandsläckningssystemet ska uppfylla Finanssiala ry:s anvisningar om släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127: 16 och FA 127 bilaga B.

  • I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller senare kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014–06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i föreskriften R107 (UNECE R107) från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

 • Om ett motorredskap eller en traktor sjunker ner i ett träsk drar vi av förutom grundsjälvrisken och andra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

 • När skadan uppstått till följd av att fordonet, en fordonsdel eller fordonets last träffat ett överliggande hinder och försäkringsobjektet är en lastbil, släpvagn, buss eller ett motorredskap avdras förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

Exempel på hur självrisker dras av

Det sker ett inbrott i din bil i Estland och reparationskostnaderna för inbrottsskadorna uppgår till 2 300 euro. Grundsjälvrisken i stöldförsäkringen är 300 euro, och den tilläggssjälvrisk som anges i försäkringsbrevet är 10 procent av skadebeloppet, dock minst 510 euro.

Eftersom försäkringsfallet har inträffat utanför Norden drar vi av dubbel grundsjälvrisk, det vill säga 600 euro, från ersättningen. Dessutom drar vi av minimibeloppet för tilläggssjälvrisken, det vill säga 510 euro, från ersättningen. Självriskavdragen uppgår totalt till 1 110 euro.

Vi betalar 1 190 euro i ersättning med stöd av stöldförsäkringen (kostnader 2 300 – självrisker 600 + 510).

När ersättning betalas ut från flera sakförsäkringar

När en skada ersätts från två eller flera sakförsäkringar i Fennias hobby- och museifordonskasko, drar vi från ersättningen av endast självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är störst.

Vi drar av självrisker och gör andra avdrag från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning:

 1. mervärdesskatt och övriga avgifter

 2. fast självrisk i euro

 3. eventuell nedsättning av ersättningen

 4. procentuell extra självrisk.

I det här avsnittet har vi samlat de viktigaste säkerhetsföreskrifterna och begränsningarna som gäller sak- och förmögenhetsförsäkringar samt praktiska råd för utredning av skador och eventuell uppsägning av försäkringen.

Ta utöver den här broschyren även del av försäkringsvillkoren och produktbroschyrerna för Fennias hobby- och museifordonskasko och trafikförsäkringen. Villkoren finns på vår webbplats på www.fennia.fi, om du vill ta del av dem på förhand.

När du har tecknat ett försäkringsavtal får du ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor från Fennia. Ta del av dem utöver den här produktbroschyren. Då vet du exakt vad ditt försäkringsskydd omfattar samt dina rättigheter och skyldigheter som försäkringstagare och försäkrad.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Vi tar inte ut avgiften för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien.

Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar kan Fennia avstå från att bevilja Fennias hobby- och museifordonskasko eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna, eftersom underlåtenhet att följa dem påverkar den ersättning som betalas ut.

Ersättningen kan sänkas eller förvägras om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift.

Körning av fordon

 • Fordonsföraren ska ha körrätt till det fordon han eller hon kör. Det kan vara körrätt i den fordonsklass som motsvarar det fordon som han eller hon kör eller rätt att köra fordon med stöd av ålder. Fordonet får inte överlåtas att köras av en annan person utan att bestyrka hans eller hennes identitet och gällande körrätt.

 • Ett fordon får inte överlåtas att köras av en person som är påverkad av alkohol eller berusningsmedel.

 • Ett fordon får inte köras av en person som har intagit läkemedel som påverkar körförmågan.

 • Ett fordon får inte föras av en person som på grund av sjukdom, men, skada, trötthet eller berusning eller av någon annan motsvarande orsak saknar behövliga förutsättningar för detta (17 § i vägtrafiklagen).

 • En radio- eller televisionsmottagare, någon annan ljud- eller bildåtergivningsapparat, en kommunikationsapparat eller någon annan elektronisk apparat får inte användas under körning på ett sätt som kan inverka menligt på användningen av fordonets manöveranordningar eller på något annat sätt störa förarens koncentration i trafiken. Föraren av ett fordon får inte under körning använda mobiltelefon så att telefonen hålls i handen.

 • En fordonsförare ska i yrkestrafik följa de bestämmelser som gäller honom eller henne och som avses i vägtrafiklagen, arbetstidslagen, förordningen om kör- och vilotider och färdskrivare samt AETR-överenskommelsen och övriga bestämmelser som gäller kör- och vilotider för förare och användning av färdskrivare. Försäkringstagaren ska instruera förarna och övervaka att de följer dessa bestämmelser.

Förvaring av nycklar

 • Nycklarna till fordonet eller dess förvaringsplats eller uppgifter som behövs för att tillverka dem får inte förvaras synligt eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan veta att nycklarna finns. Nycklar eller uppgifter som behövs för att tillverka dem får inte heller förvaras i fordonet eller på dess förvaringsplats.

 • På fordonsnycklar får inte finnas identifikationsuppgifter om fordonet eller dess ägar- eller besittningsförhållanden, som registreringsnummer eller ägarens eller innehavarens namn eller adress.

Fordonets skick och fordonstillsyn

 • För uppvärmning av fordonets motor, kraftöverföringsanordningar eller övriga delar får utöver standardutrustning endast anordningar som godkänts för detta ändamål användas. Anordningarna ska installeras och kopplas enligt anordnings- och fordonstillverkarens instruktioner och bestämmelser.

 • Fordonet får inte parkeras eller lämnas, eller dess utrustningar lämnas, på en sådan plats där de kan bli föremål för stöld, skadegörelse eller något annat brott till följd av bristfällig övervakning eller tillsyn.

 • Fordonet får inte lämnas vid vägrenen, på en parkeringsplats eller något annat område på så sätt och för så lång tid att det väcker utomstående personers uppmärksamhet eller verkar övergivet. Ett fordon som till följd av en skada lämnats vid vägrenen ska omedelbart transporteras till en verkstad eller ett annat säkert ställe.

 • Fordonet ska vara i ett skick som uppfyller bestämmelserna för fordonet. Fordonet ska också förvaras och skyddas väl.

Säkerställande av brandsäkerheten

 • Det är inte tillåtet att placera någon form av täcke mellan motorhuven och motorn.

 • Om fordonet repareras eller annars behandlas genom svetsning eller andra heta arbeten, ska beklädning och övriga brandfarliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område. Dessutom ska nödvändig bevakning ordnas och handsläckningsutrustning finnas på reparationsplatsen.

 • Förvaringsplatsen där fordonet förvaras får inte användas till något som helst ändamål som äventyrar brandsäkerheten. Man får t.ex. inte förvara brandfarliga vätskor, använda öppen eld eller röka där.

 • Vid transport, lastning eller vid annan behandling av brandfarligt material ska man se till att materialet inte hamnar i fordonets konstruktioner och orsakar brandfara.

  • Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier.

Användning av fordon

 • Fordonets stabiliserings- eller antispinnsystem får inte kopplas bort.

 • När tippande fordon, släpvagnar eller lyftkranar försedda med stödben används för en arbetsprestation, ska jordmånens bärkraft säkerställas innan arbetsprestationen inleds. För att förhindra att fordonet välter ska stödben användas på det sätt som arbetsprestationen kräver.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om han eller hon framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet. Detsamma gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller ett annat berusningsmedel har inverkat på försäkringsfallet.

Identifikation

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. Samma villkor som gäller den försäkrade när det är fråga om uppsåt, grov vårdslöshet, följderna av alkoholpåverkan eller påverkan av något annat berusningsmedel i försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt tillämpas också på personer som jämställs med den försäkrade.

Exempel: identifikation vid skadefall

En bilägare lånar ut sin bil till en person som ägaren känner och som efter en kväll på en restaurang kör av vägen med bilen. Den som lånade bilen blir dömd för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten.

Eftersom den som lånade bilen jämställs med bilens ägare, får ägaren inte ersättning för skadorna på bilen med stöd av fordonsförsäkringen, även om den som lånade bilen var nykter när bilen lånades.

Delta i skadeutredningen

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska samtliga som är delaktiga i skadan om möjligt delta i utredningen av skadan på skadeplatsen och medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och vem upphovsmannen är.

Meddela myndigheter

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen ska omedelbart meddelas polisen. För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om du låter bli att göra en anmälan eller yrka straff beaktas det när Fennias ersättningsansvar fastställs.

Gör så här vid skadesituationer

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om skadan så snart som möjligt efter det att skadan har inträffat.

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet. En ersättningsansökan ska i varje fall läggas fram inom tio år efter

 • försäkringsfallet, eller

 • om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden har uppkommit.

En anmälan om ett försäkringsfall jämställs med ansökan om ersättning.

Utropstecken - ikon

Obs! Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska utbetalas.

Om skadan har orsakats av en utomstående, ska du försöka utreda skadevållarens identitet.

Kom överens om inspektion av det skadade fordonet före reparationen

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning före reparationen.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Ikon - idea

Låt Fennias partnerverkstad undersöka fordonets skador. Anvisningar för hur du lämnar in bilen för skadeinspektion får du på fennia.fi/skador.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning tillhandahåller avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi/sv ).

En frivillig fordonsförsäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av personal som är anställd inom försäljning hos Fennia grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 705 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor