Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko - tuote-esite
Harraste- ja museoajoneuvokaskon esite

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko - tuote-esite

Voimassa 17.3.2024 alkaen

Kerromme tässä tuote-esitteessä Fennian ajoneuvovakuutusten sisällöstä, tärkeimmistä rajoituksista ja korvausperiaatteista sekä vakuutuksenottajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Vakuutusehdoista löydät tarkemmin kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen.

Liikennevakuutus on lakisääteinen. Liikennevakuutuksen lisäksi kannattaa ottaa kaskovakuutus, joka turvaa ajoneuvosi erilaisten vahinkojen varalta ilkivallasta kolareihin. Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon voit ottaa valmiina vakuutuspakettina.

Vakuutus ei ole voimassa eikä siitä korvata vahinkoa, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muita viranomaispäätöksiä.

Pakotteet, kiellot, rajoitukset ja viranomaispäätökset voivat olla

 • Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai

 • Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia.

Liikennevakuutuslain mukaan kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus. Se korvaa henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.

Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen laajuudesta sekä eri osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista löydät Fennian liikennevakuutusehdoista, liikennevakuutuslaista ja vakuutussopimuslaista.

Moottoriajoneuvo on tarkoitettu kulkemaan mekaanisella voimalla maata, mutta ei raiteita pitkin. Moottoriajoneuvona pidetään myös kytkettyä tai irrallista perävaunua.

Liikennevakuutuslaissa on erikseen mainittu ne ajoneuvot, joita ei tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkuupuimurit ja muut sadonkorjuulaitteet.

Jos ajoneuvoasi ei lain mukaan tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella ja aiheutat sillä liikennevahingon, vahingonkärsijä voi hakea korvausta Liikennevakuutuskeskukselta. Voit myös ottaa vastuuvakuutuksen. Sillä varaudut korvausvelvollisuuteen muissa vahingoissa, jotka liittyvät näiden ajoneuvojen käyttöön.

Moottoriajoneuvo tarvitsee liikennevakuutuslain mukaan vakuutuksen myös silloin, kun sitä käytetään esimerkiksi yksityisellä tiellä, piha-alueella tai jäällä.

Liikennevakuutus korvaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Maksamme korvaukset liikennevakuutuslain, vahingonkorvauslain ja näiden perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella korvataan sellaiset ajoneuvossa mukana olleille aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Jos oma moottoriajoneuvosi aiheuttaa liikennevahingon toiselle moottoriajoneuvolle tai raideliikenneajoneuvolle, vahinko korvataan ajoneuvosi liikennevakuutuksen perusteella vain silloin, jos vahinko on aiheutunut ajoneuvosi

 • omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta eli huolimattomuudesta

 • liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista

 • puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa, että liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvollesi, siihen kiinteästi kytketylle toiselle ajoneuvolle tai näissä oleville tavaroille tai kuormalle aiheutuneita vahinkoja.

Tarvitseeko ajoneuvoni myös kaskovakuutuksen?

Tutustu ensin liikennevakuutukseen. Sen jälkeen osaat paremmin arvioida, tarvitseeko ajoneuvosi sen lisäksi vapaaehtoisen turvan. Liikennevakuutuksen ja kaskon yhdistelmällä varmistat, että vakuutusturvasi liikenteessä on sinulle sopiva.

Miten liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja?

Henkilövahinkoina korvataan sairaanhoitokulut ja vahingosta aiheutuneet muut kulut. Meillä on kuitenkin pääsääntöisesti oikeus valita hoitolaitos, jossa hoito annetaan.

Lisäksi maksetaan korvausta

 • ansionmenetyksestä

 • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta

 • pysyvästä haitasta sekä

 • pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Vahinkoa kärsineellä saattaa olla oikeus myös liikennevakuutuksen hoitotukeen, vaatelisään tai kuntoutukseen. Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut korvataan kohtuulliseen määrään asti.

Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta liikennevakuutuksen korvaus sovitetaan yhteen muiden lakisääteisten korvausten kanssa, jotta samasta vahingosta ei makseta päällekkäisiä korvauksia.

Miten liikennevakuutus korvaa omaisuusvahinkoja?

Ajoneuvon korjauskulut tai sen lunastus

Kun moottoriajoneuvo vaurioituu, sen omistajalla on oikeus saada korvauksena korjauskulut. Jos ajoneuvoa ei voida korjata kohtuullisilla kuluilla, lunastamme ajoneuvon käypää arvoa vastaavaan hintaan. Tällöin omistaja luovuttaa vaurioituneen ajoneuvon Fennialle.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa, että ajoneuvon arvon alentumista ei korvata.

Seisonta-ajan korvaus

Maksamme seisonta-ajan korvauksen moottoriajoneuvon korjausajalta joko liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan vahvistamien suositusten (ohjekorvausten) mukaan tai todellisen menetyksen perusteella.

Muut omaisuusvahingot

Muista kuin moottoriajoneuvoihin kohdistuneista omaisuusvahingoista korvataan korjauskulut tai tuhoutuneen esineen käyvän arvon.

Millaisia rajoituksia liikennevakuutukseen liittyy?

Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksen perusteella, jos moottoriajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen.

Moottoriajoneuvoa ei käytetä liikenteeseen esimerkiksi silloin, kun

 • sitä käytetään liikenneväylien ulkopuolella olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen

 • se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä esimerkiksi korjaamossa, pesuhallissa tai muussa tällaisessa paikassa

 • sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin tai kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Liikennevakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on kohdistunut

 • kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana liikkumattomana olevan moottoriajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka tekee tässä tarkoitettua työtä

 • omaisuuteen, jota kuormataan tai puretaan kuormasta tai johon kohdistuu jokin muu työsuoritus

 • toiseen moottoriajoneuvoon, joka on osallistunut samaan omaisuuden kuormaukseen, kuorman purkamiseen tai muuhun samaan työsuoritukseen.

 • liikenneväylällä ilman valvontaa olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon, ellei ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai huolimattomuuttaan

 • tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen tai ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan omistamaan tai muutoin hallinnassa olevaan omaisuuteen. Tästä poikkeuksena liikennevakuutus korvaa muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleisiin vaatteisiin tai henkilökohtaisiin käyttöesineisiin kohdistuneita vahinkoja.

Omaisuuteen kohdistuneesta liikennevahingosta maksetaan yhteensä korvausta enintään 5 000 000 euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohti.

Vahingonkärsineen oma menettely voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi rattijuopumus ja ajoneuvon anastus.

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen (ETAn) valtioissa.

Nämä valtiot ovat:

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Liikennevakuutus kattaa myös vahingot, jotka aiheutuvat ETAn ulkopuolella välittömällä matkalla ETAn jäsenvaltiosta toiseen. Vahinkojen on tällöin pitänyt aiheutua Suomen tai muiden ETA- maiden kansalaisille tai heidän ajoneuvoilleen.

Liikennevakuutus kattaa joko sen ETA-valtion lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai Suomen liikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos se on tätä parempi.

Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi valita, että Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa aiheutunut liikennevahinko korvataan Suomen lain mukaan. Tämä pätee, vaikka vahinko lainvalintaa koskevien säännösten mukaan tulisi korvattavaksi muun lain mukaan.

Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ilman eri toimia ETAn alueen lisäksi näissä maissa:

 • Iso-Britannia, Monaco, Pohjois-Irlanti, San Marino, Sveitsi ja Vatikaanivaltio.

Vihreä kortti

Suomalainen liikennevakuutus on lisäksi voimassa erillisellä todistuksella, ns. vihreällä kortilla (Green Card), näissä maissa:

 • Albania, Andorra, Azerbaidžan, Bosnia-Hertsegovina, Makedonia F.Y.R.O.M., Marokko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turkki ja Ukraina.

Harkitsemme vihreän kortin myöntämistä näihin maihin tapauskohtaisesti erikseen. Vihreää korttia ei välttämättä myönnetä niin, että se on voimassa kaikissa mainituissa maissa.

Vihreän kortin saat meiltä Fenniasta. Ota se mukaan aina, kun matkustat ajoneuvollasi Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Toimi näin, kun matkasi suuntautuu ulkomaille

Selvitä aina vakuuttamisvelvollisuus, vakuutusturvan laajuus ja korvausten mahdolliset enimmäismäärät. Harkitse myös lisäturvaa, jotta vältät henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun.

Liikennevakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan Fennian maksuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi ajoneuvon merkki, paino ja teho sekä vakuutuksenottajan kotikunta ja ikä.

Vakuutusmaksuun voivat vaikuttaa myös ajoneuvon kuljettajan ajokokemus, mitattu ajotapa sekä ajoneuvolla ajettu kilometrimäärä. Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on aina vähintään vakuutusehdoissa mainittu minimimaksu.

Ikoni - idea

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksusi viivästyy, perimme korvauksen maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista siten kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Jos vakuutuksenhakijalla on maksuhäiriöitä, niiden vakavuuden mukaan Fennia voi vaatia, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Bonus pienentää vakuutusmaksua

Bonus tarkoittaa alennusta vakuutusmaksusta. Mitä enemmän sinulla on bonusta kerättynä, sitä vähemmän sinun tarvitsee maksaa liikennevakuutuksestasi.

Bonusta kertyy vahingottomista vakuutuskausista bonusasteikon mukaisesti. Löydät bonusasteikot sekä yksityishenkilöille että yrityksille jäljempänä tässä esitteessä olevista taulukoista.

Mopojen, moottorikelkkojen, museoajoneuvojen ja eräiden muiden ajoneuvojen liikennevakuutukseen ei sovelleta bonusasteikkoa. Jos vakuutuskausi on alle 120 vuorokautta tai moottoripyörällä alle 90 vuorokautta, bonusta ei kerry.

Bonusta pienentää jokainen korvattu vahinko, johon on ollut syynä

 • ajoneuvon omistajan, kuljettajan tai haltijan huolimattomuus tai

 • ajoneuvon puutteellinen kunto tai virheellinen kuormaus.

Miten määritämme bonusluokan?

Kun otat vakuutuksen yksityishenkilönä, laskemme sinulle liikennevakuutuksen bonusluokan käyttämiemme maksuperusteiden laskentasääntöjen mukaan. Bonusluokka lasketaan kaikista tarjoushetkellä vakuutuksenottajalla olevista vahinkohistorioista. Näin laskettu bonusluokka on voimassa aina yhden vakuutuskauden kerrallaan.

Samaa bonusluokkaa sovelletaan kaikkiin saman vakuutuksenottajan samaan bonusryhmään kuuluviin ajoneuvoihin.

Jos siirrät vakuutuksesi toisesta vakuutusyhtiöstä meille Fenniaan, sijoitamme siirtyvän vakuutuksen siihen bonusluokkaan, johon se vahinkohistoriasi perusteella kuuluu soveltamamme bonusjärjestelmän mukaan.

Bonukset, kun otat vakuutuksen yksityishenkilönä

Bonusryhmiä on kaksi:

 • Bonusryhmä 1: yksityiskäyttöiset autot (ajoneuvoluokat M ja N)

 • Bonusryhmä 2: yksityiskäyttöiset moottoripyörät (ajoneuvoluokat L3 ja L4)

Jos vakuutuksenottajana annat suostumuksesi vahinkohistoriatietojesi tarkistamiseen, aloitamme autosi bonuksen laskemisen bonusluokasta 4. Bonus on tällöin 40 %.

Jos sinulla ei ole vahinkohistoriaa eikä korvattuja vahinkoja edeltävän viiden vuoden ajalta bonusryhmässä 1, yksityishenkilön yksityiskäyttöisen auton vakuutusmaksuun voidaan soveltaa iän mukaan määräytyvää lähtöbonusta:

 • Jos täytät vakuutuksen alkamisvuonna 30 vuotta tai enemmän, sijoitamme autosi vakuutuksen bonusluokkaan 12 (bonus 64 %).

 • Jos täytät vakuutuksen alkamisvuonna 23–29 vuotta, sijoitamme autosi vakuutuksen bonusluokkaan 8 (bonus 52 %).

 • Jos olet vakuutuksen alkamisvuonna alle 23-vuotias, sijoitamme autosi vakuutuksen bonusluokkaan 4 (bonus 40 %).

Jos vakuutuksenottajana annat suostumuksesi vahinkohistoriatietojesi tarkistamiseen, aloitamme moottoripyöräsi bonuksen laskemisen bonusluokasta 3 (bonus 20 %). Yksityishenkilön moottoripyörän vakuutusmaksussa otetaan lisäksi huomioon vakuutuksenottajan muiden moottoripyörien vahinkohistoriat.

Jos et anna suostumustasi vahinkohistoriatietojesi tarkistamiseen, sijoitamme yksityishenkilön yksityiskäyttöisen auton vakuutuksen bonusluokkaan 0 (bonus 0 %) sekä yksityishenkilön yksityiskäyttöisen moottoripyörän bonusluokkaan U (bonus 0 %).

Sovellamme yksityishenkilön liikennevakuutukseen oheisia bonustaulukoita, ellei liikennevakuutusehdoissa mainita toisin.

Jos sinulle on vakuutuskauden aikana maksettu bonusluokkaan vaikuttavaa vahingonkorvausta, uusi bonusluokka määräytyy bonustaulukoiden sekä voimassaolevien vakuutusten ja vahinkojen lukumäärän mukaan.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko (yksityishenkilöiden vakuutukset, autot) 17.3.2024 alkaen
Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bonusturva)
20
19
17
15
13
Liikennevakuutuksen bonustaulukko (yksityishenkilöiden vakuutukset, moottoripyörät) 17.3.2024 alkaen
Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bonusturva)
16
13
11
9
7

Esimerkki: näin bonus määräytyy

Henkilöautosi liikennevakuutus on bonusluokassa 14, ja olet sen perusteella saanut vakuutuksesi perusmaksuun 70 prosentin alennuksen. Jos hankit uuden auton ja vakuutat myös sen Fenniassa, uuden autosi liikennevakuutus sijoitetaan samaan bonusluokkaan 14. Saat siis myös toisen autosi vakuutusmaksusta 70 prosentin alennuksen.

Esimerkki: näin vahinko vaikuttaa vakuutusmaksuun

Jos sinulla on Fenniassa kaksi liikennevakuutusta bonusluokassa 14, saat molemmista vakuutuksista 70 prosentin alennuksen. Tarkistamme bonusluokan kerran vuodessa. Jos kummankaan vakuutuksen perusteella ei ole maksettu korvausta vakuutuskaudella, bonuksesi nousee luokkaan 16. Tällöin alennuksesi perusmaksusta on 76 prosenttia molemmissa vakuutuksissa. Jos toisesta vakuutuksesta on maksettu korvausta, molempien vakuutusten bonusluokka laskee luokkaan 12. Tällöin alennuksesi perusmaksusta laskee molemmissa vakuutuksissa 64 prosenttiin.

Esimerkki: näin bonusturva ja vahinko vaikuttavat vakuutusmaksuun

Jos autollasi on Fenniassa liikennevakuutus korkeimmassa bonusluokassa 20 (bonus 83 %), on sinulla voimassa bonusturva. Jos vakuutuksesi perusteella maksetaan korvausta bonusturvan ollessa voimassa, ensimmäinen vahinko ei alenna bonusta lainkaan. Jos sinulla on useampia ajoneuvoja vakuutettuna, bonus putoaa toisen vahingon perusteella kaikissa samaan bonusluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vakuutuksissa. Bonusturva tulee uudelleen voimaan, kun bonusluokkasi on 20.

Jos vakuutuksenottaja on yritys, ajoneuvon bonusluokka määräytyy jäljempänä olevan yrityksen bonustaulukon ja vahinkojen lukumäärän mukaan.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko yritysten vakuutuksissa 17.3.2024 alkaen
Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Esimerkki: näin vahinko vaikuttaa vakuutusmaksuun

Jos liikennevakuutuksesi bonusluokka on 10, saat perusmaksusta 55 prosentin alennuksen. Tarkistamme bonusluokan kerran vuodessa. Jos vakuutuksesi perusteella ei ole maksettu korvausta seuraavaan tarkistukseen mennessä, bonuksesi nousee luokkaan 12 ja perusmaksusi alennus 65 prosenttiin.

Jos vakuutuksesi perusteella on maksettu korvausta, bonusluokka laskee seitsemään ja perusmaksunalennus 40 prosenttiin.

Saat hyvitystä ajalta, jonka ajoneuvosi on tilapäisesti poissa liikenteestä

Voit poistaa ajoneuvosi tilapäisesti liikennekäytöstä, jolloin sinun ei tarvitsee maksaa poistoajalta liikennevakuutusmaksua. Sinun on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, milloin poistat ajoneuvon liikennekäytöstä ja otat sen uudelleen liikennekäyttöön.

Kun ajoneuvo on poissa liikennekäytöstä, hyvitämme tämän niiden vakuutusten maksuissa, jotka eivät ole voimassa liikennekäytöstä poiston aikana. Moottorikelkan vakuutusmaksua ei kuitenkaan hyvitetä liikennekäytöstä poiston ajalta.

Harrasteajoneuvon on oltava liikennekäytöstä poistettuna vähintään 5 kuukautta vuodessa.

Liikennekäytöstä poisto ei koske museorekisterissä olevia ajoneuvoja, sillä museoajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään 30 päivänä vuodessa.

Huomioi seuraavat asiat, kun poistat ajoneuvon liikennekäytöstä:

 • Liikennekäytöstä poisto on aina voimassa toistaiseksi – sitä ei voi tehdä määräajaksi. Et siis voi ilmoittaa etukäteen, milloin otat ajoneuvon jälleen käyttöön.

 • Liikennekäytöstä poisto ja liikennekäyttöön otto ovat maksullisia rekisteröintitapahtumia. Voit tehdä ilmoituksen Fennian tai Traficomin verkkopalveluissa tai katsastusasemalla.

 • Jos ajoneuvosi rekisteritiedot muuttuvat, esimerkiksi omistaja tai haltija vaihtuu, muutokset on ilmoitettava Traficomin liikenneasioiden rekisteriin myös sinä aikana, kun ajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna.

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä on seurauksia

Et voi käyttää liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa liikenteessä, ennen kuin olet tehnyt Traficomille ilmoituksen sen ottamisesta takaisin liikennekäyttöön.

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on maksettava Fennialle korotettua vakuutusmaksua, jos ajoneuvoa on liikennekäytöstä poiston aikana käytetty liikenteessä. Seurauksena voit joutua maksamaan vakuutusmaksun ja korotuksen, joka voi olla enintään vakuutusmaksu kolminkertaisena.

Jos liikenteessä tavataan liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo, poliisi toteaa ajoneuvon olevan käyttökiellossa ja estää ajoneuvon käytön ottamalla rekisterikilvet pois. Ajoneuvollesi määrätään tällöin jälkiverotuksena ajoneuvovero lisäveroineen.

Fennian vastuu alkaa joko vakuutuksenottajan kanssa sovittuna päivänä tai, jos päivästä ei ole erikseen sovittu, sinä päivänä, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut hyväksyvän vastauksen toisen osapuolen tarjoukseen. Liikennevakuutus ei voi alkaa takautuvasti.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus päättyy.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa liikennevakuutuksen vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Kun olemme lähettäneet sinulle ilmoituksen sopimusehtojen muuttamisesta, muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajana sinulla on oikeus irtisanoa rekisteriin merkittävän ajoneuvosi liikennevakuutus, kun vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy tai keskeytyy liikennekäytöstä poiston ajaksi. Sama pätee silloin, jos siirrät vakuutuksesi toiseen vakuutusyhtiöön. Voit irtisanoa liikennevakuutuksen myös, kun ajoneuvo on anastettu ja olet tehnyt siitä ilmoituksen vakuutusyhtiölle ja poliisille.

Voit myös irtisanoa kirjallisesti liikennevakuutuksen, kun ajoneuvoa, jota ei tarvitse merkitä rekisteriin, ei käytetä liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä.

Liikennevakuutuksen irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön Fennialle tekemä ilmoitus siitä, että

 • ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimella (esim. myynti) uudelle omistajalle

  Päättyneen vakuutuksen perusteella korvataan myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä, jos ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ei ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

 • ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä.

  Jos ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, sille on otettava liikennevakuutus. Vakuutuksenottajan on vakuutuksen pitämiseksi voimassa ilmoitettava siitä Fennialle.

Liikennevakuutuslain mukaisesti Liikennevakuutuskeskus korvaa vakuuttamattoman moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot.

Rajoituksia

Vakuuttamattoman ajoneuvon matkustajana olleelle omistajalle ja haltijalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata.

Kuljettajalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata, jos hän tiesi, ettei ajoneuvolla ole liikennevakuutusta.

Vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu

Jos moottoriajoneuvon omistajalla tai haltijalla ei ole ollut liikennevakuutusta omistus- tai hallinta-aikanaan, hän on velvollinen maksamaan Liikennevakuutuskeskukselle jälkikäteen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja kolminkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun.

Ikoni - idea

Kun ostat rekisteröidyn ajoneuvon, tarkista aina, että myyjä on sama kuin rekisteriin merkitty omistaja ja että myyntipäiväksi merkitään kaupantekopäivä. Näin vältyt mahdolliselta vakuutusmaksua vastaavalta maksulta ja laiminlyöntimaksulta, ja edellisen omistajan vakuutusyhtiön vastuu jatkuu seitsemän päivää seuraavan omistajan hyväksi.

Jos kuitenkin ostat ajoneuvon muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta, toimita ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä selvitykset väliomistajista ja omistusoikeuden siirrosta joko katsastustoimipaikkaan tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Omistusoikeuden ja -suhteiden selvittäminen voi olla jälkikäteen hankalaa, ja siitä voi aiheutua vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun vaatiminen myös aikaisempien omistajien omistusajalta.

Jos ostat ajoneuvon väliomistajalta, sinun kannattaa vakuuttaa ajoneuvo ostopäivästä alkaen, koska väliomistajalla ei välttämättä ole ollut liikennevakuutusta.

Palvelunumeromme

Liikennevakuutukseen ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyvää neuvontaa saa soittamalla palvelunumeroihimme

 • 010 195 030, liikennevakuutukset

 • 010 195 031, liikennevahingot

Soitto näihin numeroihin maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

Alla kerromme Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusten keskeisen sisällön ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen sekä suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista.

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko koostuu valitsemaasi vakuutuspakettiin sisältyvistä vapaaehtoisista vakuutuksista.

Voit saada vakuutuksen harraste- tai museoajoneuvolle.

 • Harrasteajoneuvoksi katsotaan yksityiskäyttöinen yli 15-vuotias ajoneuvorekisterissä oleva ja katsastettu ajoneuvo, joka ei ole museoajoneuvo.

 • Museoajoneuvo on ajoneuvo, joka on museotarkastettu ja hyväksytty museoajoneuvorekisteriin. Museoajoneuvoksi luokiteltua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään 30 päivänä vuodessa.

Vakuutusta ei myönnetä rakenteilla olevalle, osiin puretulle tai kilpailukäytössä olevalle ajoneuvolle. Ajoneuvon rakenteellinen muutosprosentti saa olla korkeintaan 40.

Edellytämme, että harrasteajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna vähintään 5 kuukautta vuodessa.

Vakuutukset on ehdoissa jaoteltu esine- ja varallisuusvakuutuksiin. Esinevakuutukset korvaavat erilaisia omalle ajoneuvolle aiheutuneita esinevahinkoja. Varallisuusvakuutukset ovat täydentäviä vakuutuksia, joita saa vain tiettyjen esinevakuutusten yhteydessä.

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu harraste- tai museoajoneuvo sekä siihen vakuuttamishetkellä kiinteästi asennetut, ajoneuvon käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät varusteet.

Esinevakuutuksia ovat kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutus.

Rajoituksia

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko ei kata esimerkiksi koristemaalauksia tai -teippauksia, tiedostoja, ohjelmistoja tai tallenteita eikä moottoripyörien, moottorikelkkojen, maastoajoneuvojen, kolmi- tai nelipyörien, traktoriksi rekisteröityjen mönkijöiden tai mopojen radioita, kameroita taikka soitin- tai kuvantoistolaitteita.

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko ei kata myöskään puhelimia lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää, ajoneuvoon kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai kypärään liitettyä kypäräpuhelinta.

Varallisuusvakuutuksia ovat hinauspalvelu- ja oikeusturvavakuutus sekä moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus.

Laaja kaskovakuutus sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, hinauspalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen.

Osakasko sisältää hirvivahinko-, palo-, varkaus-, hinauspalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Osakaskoon sisältyy lisäksi ilkivaltavakuutus, jos siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Palo- ja varkausvakuutus sisältää palo-, varkaus- ja oikeusturvavakuutuksen.

Esinevakuutukset korvaavat – kukin vakuutusehtojensa mukaan – vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, vaurioituneen ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutuneet kulut ja hinauksen tai kuljetuksen lähimpään korjaamoon.

Mitä rajoituksia esinevakuutuksiin liittyy?

Esinevakuutukset eivät korvaa esimerkiksi

 • arvonalennusta

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • polttoainetta

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä varallisuusvahinkoa, esimerkiksi ajoneuvoveroa.

Kolarivakuutus

Kolarivakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän vahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

Esimerkki korvattavasta vakuutustapahtumasta

Kolarivakuutus korvaa vahingon, jos törmäät toiseen autoon tai kiinteään esteeseen tai suistut tieltä.

Rajoituksia

Kolarivakuutus ei esimerkiksi korvaa, kun

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvolla osallistutaan kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajetaan muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu

 • vahinko aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • kyseessä on moottoririkko tai ruostumisesta aiheutunut vaurio

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena.

Hirvivahinkovakuutus

Hirvivahinkovakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Ilkivaltavakuutus

Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

Ilkivaltavakuutus esimerkiksi korvaa aiheutuneen vahingon, jos joku on tahallaan naarmuttanut avaimella autoa koko kyljen matkalta tai auton renkaat on viilletty rikki.

Rajoituksia

Ilkivaltavakuutus ei korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • toinen ajoneuvo on vahingoittanut ajoneuvoa.

Ilkivaltavakuutus ei korvaa esimerkiksi, jos tuntematon tai paikalta poistunut auto tai polkupyörä on kolhinut ajoneuvoa pysäköintialueella.

Ilkivaltavakuutus ei myöskään korvaa, jos

 • ajoneuvon sisustus tai sisällä olevat vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vahingoittuneet ja ajoneuvo on vahingon sattuessa ollut lukitsematon

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Palovakuutus

Palovakuutus korvaa, kun ajoneuvoa on vahingoittanut irti päässyt tuli, ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai sähkölaitteiden oikosulku.

Rajoituksia

Palovakuutus ei korvaa sähkölaitteelle aiheutunutta vahinkoa, kun se on vahingoittunut siinä itsessään sattuneen oikosulun tai muun sisäisen rikkoutumisen vuoksi. Sähkölaitteiksi katsotaan ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö, muu sähkölaite, johto tai johtosarja.

Palovakuutus ei myöskään korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sähkölaite on rikkoutunut apuvirran antamisen yhteydessä

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Varkausvakuutus

Varkausvakuutus korvaa lukitun, lukitussa paikassa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön. Tällaisia tapauksia ovat varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja luvaton käyttö.

 • Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

 • Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

 • Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

 • Moottoripyörä, mopo ja maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun sen ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Lisäksi jos ajoneuvossa on elektroninen ajonestolaite, sen on oltava kytkettynä päälle.

 • Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

 • Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun

 • sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

 • sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaavalla välineellä.

Kadonneesta ajoneuvosta maksamme korvauksen, jos ajoneuvoa ei ole saatu takaisin 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta.

Miten maksettava korvaus arvioidaan?

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa rahana vahingon määrä, joka on vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olleen arvon erotus.

Missä korjaus pitää tehdä?

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut ilmoituksen vakuutustapahtumasta ja muut tarvittavat selvitykset, esimerkiksi korjauslaskun.

Huomio nämä asiat, kun ajoneuvosi korjataan

Vakuutus korvaa ajoneuvon kohtuulliset korjauskulut. Ne ovat kohtuulliset, kun vaurioituneen ajoneuvon arvo yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ei ylitä sitä käypää arvoa, joka ajoneuvolla oli ennen vahinkoa.

 • Käytetyt, vahingoittuneet osat korvataan vastaavilla samanlaisilla. Vaurioituneen ajoneuvon korjaukseen käytetään kunnoltaan ja iältään vastaavia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta viivästytä korjausta.

 • Fennia ei ole velvollinen korvaamaan uusilla osilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka voidaan korjata.

 • Fennia ei ole velvollinen korvaamaan ajoneuvon vaurioitumattoman maalauksen, teippauksen tai muun ulkoasun, sisustuksen tai ehjien osien uusimista tai parantamista samanlaisiksi kuin vahingon vuoksi korjattu tai uusittu vastaava ajoneuvon osa.

 • Fennia ei ole velvollinen korvaamaan varaosien hankkimista tai korjauskuluja, jotka aiheutuvat osien huonosta saatavuudesta tai siitä, että korjaamo ei kykene korjaamaan ainutlaatuisia tai harvinaisia ajoneuvoja. Tällöin maksamme rahana arvioidut kohtuulliset korjauskulut. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin ajoneuvon käypä arvo, josta on vähennetty ajoneuvon jäännösarvo.

 • Otamme huomioon ajoneuvon kunnon paranemisen, kun laskemme korvausta. Otamme korvauksen määrässä huomioon, jos korjauksen yhteydessä ajoneuvon kuntoa on olennaisesti parannettu maalaus-, teippaus-, verhoilu- tai muilla vastaavilla töillä tai uusimalla vahingoittuneita, kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia.

Mitä ajoneuvon lunastaminen tarkoittaa ja miten ajoneuvon arvo määritetään?

Ajoneuvo lunastetaan, jos sitä ei voida korjata kohtuullisin kuluin. Lunastushinta on ajoneuvon käypä arvo.

Käypä arvo

Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta olisi saatu, jos se olisi myyty normaalisti ennen vahinkoa. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Käyvän arvon määrityksessä otamme huomioon ajoneuvon markkinahinnan, sen yksilöllisen kunnon ja varusteet, käyttöönottoajan, vuosimallin, käyttötavan, ajetut kilometrit, aikaisempien omistajien ja haltijoiden lukumäärän, ajoneuvon huoltohistorian ja muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Vakuutuksenottajan vakuutusmaksun perusteeksi ilmoittama ajoneuvon arvo ei ole osoitus ajoneuvon vahinkohetken käyvästä arvosta, joten se ei ole korvauksen määrittelyn peruste.

Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään vakuutuksenottajan vakuutusmaksun perusteeksi ilmoittama ajoneuvon arvo, vaikka sen vahinkohetken käypä arvo olisi tätä korkeampi.

Varallisuusvakuutukset kattavat ajoneuvon käyttöön liittyviä taloudellisia menetyksiä.

Hinauspalveluvakuutus

Hinauspalveluvakuutus sisältyy laajan kaskovakuutuksen ja osakaskovakuutuksen vakuutuspaketteihin. Vakuutus kattaa myös matkan aikana mukana olevan perävaunun.

Mitä hinauspalveluvakuutus korvaa?

Hinauspalveluvakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja, kun keskeytymiseen on ollut syynä ajoneuvoon tullut tekninen vika tai tieltä suistuminen.

Korvattavia ovat kulut

 • ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon ja sen perävaunun kuljetuskulut samaan paikkaan

 • kulut tieltä suistuneen ajoneuvon tai sen perävaunun tielle nostamisesta sekä

 • kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua.

Lisäksi vakuutus korvaa kuljettajan ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja.

Ikoni - idea

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella.

Jos vakuutustapahtuma sattuu Suomessa, maksamme korvauksia enintään 500 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Jos vakuutustapahtuma sattuu vakuutuksen voimassaoloalueella Suomen ulkopuolella, maksamme korvausta enintään 1 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Ennen hinauksen tilaamista ota aina yhteys Fenniaan. Meillä on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, maksamme korvauksen enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Hinauspalveluvakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa esimerkiksi vahinkoa, joka aiheutuu

 • polttoaineen tai muun käyttövoimana toimivan energian loppumisesta.

 • siitä, ettei ajoneuvoa saada käyntiin tai liikkeelle tai siihen ei päästä sisään pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvon avaimen, sen korvaavan laitteen tai koodin katoamisesta tai jäämisestä lukittuun ajoneuvoon taikka sen pariston tyhjentymisestä.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • mahdollisia lisäkuluja, jotka aiheutuvat ajoneuvossa olleen omaisuuden tai muiden kuin kuljettajan tai mukana olleiden matkustajien kuljetuksesta

 • vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kuluja, esimerkiksi ansionmenetystä, matka- tai ruokakuluja, puhelimen tai faksin käyttökuluja, tulkin tai kielenkääntäjän palvelujen käytöstä aiheutuneita kuluja tai muita asioidenhoidosta aiheutuneita kuluja

 • kilometrikorvausta ajoneuvon ajamisesta koti- tai määräpaikkakunnalle

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • vahinkopaikalla tehtäviä korjaustöitä

 • korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun noutokuluja korjaamolta.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan (kunkin tässä ominaisuudessaan) välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä riitaisissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvaetua voi käyttää asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon voimassaoloalueella.

Oikeusturvaedun voi saada esimerkiksi, jos

 • virallinen syyttäjä vaatii kuljettajalle käräjäoikeudessa rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

 • ostaja kaupanteon jälkeen huomaa, että auton moottori on epäkuntoinen ja vaatii kauppaa purettavaksi.

Molemmissa tilanteissa oikeusturvavakuutus kattaa asianajajan palkkiot ja muut asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut ehtojen mukaan.

Vakuutuksen perusteella korvattava enimmäismäärä on 10 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Fennian korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin puolet tästä enimmäismäärästä, kun kulut ovat syntyneet ennen oikeuden pääkäsittelyn aloittamista tai kun asia on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainittu euromääräinen vähimmäisomavastuu (300 euroa vuonna 2024).

Rajoituksia

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon oikeusturvavakuutus ei korvaa, jos

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaan – vakuutus kattaa kuitenkin ajoneuvon omistamiseen ja hallintaan liittyvät asiat

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy liikennelupaan tai liikenteen luvattomaan harjoittamiseen tai kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai ajoneuvon luovuttamiseen kuljettajalle, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jolta ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen

 • syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle

 • syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikennerikkomusta

 • syyte koskee ajoneuvorikkomusta. Ajoneuvorikkomus voi olla esimerkiksi ajokiellon rikkomus, ajoneuvon katsastamatta jättäminen tai se, että poliisia tai tullivirkailijaa ei päästetä ajoneuvoon tarkastamaan sitä.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä. Rajoitusta ei myöskään sovelleta, jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausvelvollisuuden, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle ulkomailla moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä vastuuvakuutuksen voimassaoloalueella.

 • Vakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot siltä osin kuin näihin maihin laajennettu suomalainen liikennevakuutus ei niitä korvaa.

 • Vakuutettuja on vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan.

 • Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa vihreä kortin (Green Card) sopimusmaissa.

Lue lisää vihreän kortin sopimusmaista aiemmasta tekstistä tässä esitteessä.

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko on voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja Monacossa, San Marinossa, Sveitsissä ja Vatikaanivaltiossa sekä kuljetuksissa näiden maiden välillä.

Ilman kolarivakuutusta vakuutus on voimassa vain Pohjoismaissa ja näiden maiden välisissä kuljetuksissa.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa. Vakuutukset eivät ole voimassa Venäjällä.

Vähennykset

Arvonlisävero ja muut maksut

Jos sinä tai yrityksesi olette arvonlisäverolain tai muun lain mukaan oikeutettuja vähentämään tai hakemaan takaisin ajoneuvon ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai maksun, vähennämme korvauksesta veron tai maksun osuuden. Samoin menettelemme, jos sinä tai yrityksesi ette ole velvollisia maksamaan tai ette ole maksaneet kyseistä veroa tai maksua.

Lunastuskorvauksesta vähennämme ajoneuvon käyvän arvon ja jäännösarvon erotuksesta lasketun, arvonlisäveroa vastaavan euromäärän. Näin teemme silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen maksamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä.

Omavastuut

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon esinevakuutusten omavastuu voi vaihdella 300 eurosta 5 000 euroon. Mitä suurempi on omavastuu, sitä pienempi on vakuutusmaksu. Valittu omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Lisäomavastuu

Huomioi seuraavat tilanteet, joissa vähennämme vahingon määrästä lisäomavastuun:

 • Kun esinevahinko sattuu Pohjoismaiden ulkopuolella, vähennämme vahingon määrästä kaksinkertaisen perusomavastuun.

 • Vähennämme vahingon määrästä vakuutuskirjassa mainitun lisäomavastuun perusomavastuiden ja muun lisäomavastuun lisäksi, kun varkausvakuutuksen vakuutustapahtuma on sattunut Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa tai Virossa.

 • Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennämme vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuun.

  • Automaattisen palonsammutusjärjestelmän on oltava Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevien ohjeiden FA 127: 16 ja FA 127 B-liite mukainen.

  • Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit.

  • Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemian teollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

 • Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennämme vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu.

  • Lisäomavastuuta ei vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015.

  • Automaattisen palonsammutusjärjestelmän on oltava Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevien ohjeiden FA 127: 16 ja FA 127 B-liite mukainen.

  • Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014–06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

 • Kun moottorityökone tai traktori vajoaa suohon, vähennämme kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden omavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

 • Kun vahingon syynä on ajoneuvon, sen osan tai ajoneuvossa olevan kuorman osuminen yläpuolella olevaan esteeseen ja vakuutettuna on kuorma-auto, perävaunu, linja-auto tai moottorityökone, vähennetään kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

Esimerkki omavastuiden vähentämisestä

Autoosi murtaudutaan Virossa, ja murtovaurioiden korjauskulut ovat 2 300 euroa. Varkausvakuutuksen perusomavastuu on 300 euroa, ja vakuutuskirjassa mainittu lisäomavastuu on 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 510 euroa.

Koska vakuutustapahtuma on sattunut Pohjoismaiden ulkopuolella, vähennämme korvauksesta kaksinkertaisen perusomavastuun eli 600 euroa. Lisäksi vähennämme korvauksesta lisäomavastuun vähimmäismäärän 510 euroa. Omavastuuvähennykset ovat yhteensä 1 110 euroa.

Maksamme korvausta varkausvakuutuksen perusteella 1 190 euroa (kulut 2 300 – omavastuut 600 + 510).

Kun korvausta maksetaan useasta esinevakuutuksesta

Kun vahinko korvataan kahden tai useamman Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon esinevakuutuksen perusteella, vähennämme korvauksesta omavastuut vain siitä vakuutuksesta, jonka omavastuiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

Vähennämme omavastuut ja teemme muut vähennykset peräkkäisinä laskutoimituksina vahingon määrästä tässä järjestyksessä:

 • arvonlisävero ja muut maksut

 • kiinteä euromääräinen omavastuu

 • korvauksen mahdollinen alennus

 • prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Tähän osioon olemme koonneet esine- ja varallisuusvakuutusten tärkeimpiä suojeluohjeita ja rajoituksia sekä käytännön ohjeita vahinkojen selvittelyn ja vakuutuksen irtisanomisen varalle.

Tutustu tämän esitteen lisäksi Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon ja liikennevakuutuksen vakuutusehtoihin ja tuotekuvauksiin. Löydät ehdot verkkosivuiltamme osoitteesta www.fennia.fi, jos haluat tutustua niihin etukäteen.

Kun olet tehnyt vakuutussopimuksen, saat Fennialta vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot. Tutustu niihin tämän tuote-esitteen lisäksi. Niin tiedät tarkasti vakuutusturvasi laajuuden sekä oikeutesi ja velvollisuutesi vakuutuksenottajana ja vakuutettuna.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Perimme jokaisesta paperisena lähetetystä laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun. Maksua emme peri e-laskusta tai pelkkää liikennevakuutusmaksua koskevasta laskusta.

Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskoa tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Suojeluohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä niiden noudattamatta jättäminen vaikuttaa maksettavaan korvaukseen.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä.

Ajoneuvon ajaminen

 • Ajoneuvon kuljettajalla on oltava kuljettamansa ajoneuvon ajo-oikeus. Se voi olla ajoneuvon ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi varmistamatta hänen henkilöllisyyttään ja voimassa olevaa ajo-oikeutta.

 • Ajoneuvoa ei saa luovuttaa kuljetettavaksi henkilölle, joka on alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen.

 • Ajoneuvoa ei saa kuljettaa ajokykyyn vaikuttavien lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ajoneuvoa ei saa ajaa henkilö, jolta puuttuu siihen tarvittavat edellytykset sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä (tieliikennelaki 17 §).

 • Radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta, viestintälaitetta tai muuta elektronista laitetta ei saa käyttää ajon aikana siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muutoin häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään.

 • Ammattiliikenteessä ajoneuvon kuljettajan on noudatettava häntä koskevia tieliikennelain, työaikalain, ajo- ja lepoaika- asetuksen, ajopiirturiasetuksen ja AETR-sopimuksen säännöksiä sekä muita asiaa koskevia säännöksiä kuljettajien ajo- ja lepoajoista sekä ajopiirturin käytöstä. Vakuutuksenottajan on ohjeistettava kuljettajia ja valvottava, että kuljettajat noudattavat näitä säännöksiä.

Avainten säilyttäminen

 • Ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa.

 • Ajoneuvon avaimissa ei saa olla ajoneuvon tai sen omistus- tai hallintasuhteisiin liittyviä yksilöintitietoja, kuten rekisteritunnusta tai omistajan tai haltijan nimeä tai osoitetta.

Ajoneuvon kunto ja ajoneuvosta huolehtiminen

 • Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai ajoneuvon muiden osien lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää vain tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä laitteita. Laitteet on asennettava ja kytkettävä laitteen ja ajoneuvon valmistajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 • Ajoneuvoa ei saa pysäköidä, eikä sitä tai sen varusteita saa jättää sellaiseen paikkaan, jossa ne voivat joutua varkauden, vahingonteon tai muun rikoksen kohteeksi valvonnan tai riittävän silmälläpidon puuttumisen vuoksi.

 • Ajoneuvoa ei saa jättää tien varrelle, pysäköintipaikalle tai muulle alueelle siten ja niin pitkäksi ajaksi, että se kiinnittää sivullisen huomiota tai vaikuttaa hylätyltä. Jos ajoneuvo on jäänyt vahingon vuoksi tien varrelle, ajoneuvo on kuljetettava välittömästi korjaamolle tai muuhun turvalliseen paikkaan.

 • Ajoneuvon on oltava kunnoltaan sitä koskevien säännösten mukainen. Sitä on myös säilytettävä ja suojeltava hyvin.

Paloturvallisuudesta huolehtiminen

 • Konepellin ja moottorin välistä tilaa ei saa peittää millään peitteellä.

 • Jos ajoneuvoa korjataan tai muuten käsitellään hitsaamalla tai tekemällä muuta tulityötä, ajoneuvon verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Lisäksi korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava vartiointi ja alkusammutuskalusto.

 • Ajoneuvon säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen. Siellä ei esimerkiksi saa säilyttää palavia nesteitä, käyttää avotulta eikä tupakoida.

 • Palovaarallisia materiaaleja kuljetettaessa, kuormattaessa tai muuten käsiteltäessä on huolehdittava siitä, ettei materiaalia pääse ajoneuvon rakenteisiin ja aiheuta paloriskiä.

  • Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit.

Ajoneuvon käyttäminen

 • Ajoneuvossa olevaa ajovakauden hallintajärjestelmää tai luistonestojärjestelmää ei saa kytkeä pois päältä.

 • Kun tukijaloin varustettuja kippaavia ajoneuvoja, perävaunuja tai nostureita käytetään työsuoritukseen, ennen työsuorituksen aloittamista on varmistettava maaperän kantavuus. Ajoneuvon kaatumisen estämiseksi ajoneuvossa on käytettävä tukijalkoja työsuorituksen edellyttämällä tavalla.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hänen törkeä huolimattomuutensa on aiheuttanut vakuutustapahtuman. Sama pätee, jos hänen alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Samastaminen

Vakuutettuun samastettavat henkilöt mainitaan vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovelletaan samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki: samastaminen vahinkotilanteessa

Auton omistaja lainaa autonsa tuntemalleen henkilölle, joka menee ravintolaan ja ravintolaillan päätteeksi suistuu autolla tieltä. Lainaaja tuomitaan törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Koska lainaaja samastetaan auton omistajaan, omistaja ei saa autolle aiheutuneista vahingoista korvausta ajoneuvovakuutuksen perusteella, vaikka lainaaja oli lainaushetkellä selvin päin.

Osallistu vahingon selvittelyyn

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti jokaisen vahinkoon osallisen on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn onnettomuuspaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Ilmoita viranomaisille

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen vakuutustapahtumasta on ilmoitettava heti poliisille. Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa. Jos ilmoitus tai rangaistusvaatimus jätetään tekemättä, tämä otetaan huomioon Fennian korvausvastuuta ratkaistaessa.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Jos vahinko sattuu, löydät ajantasaiset toimintaohjeet ja vahinkopalvelut osoitteesta fennia.fi. Fennia Autoapu 24h -palvelu on apunasi vuorokauden ympäri, jos tarvitset apua tien päällä. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vahinko on sattunut.

Korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvaushakemus on joka tapauksessa tehtävä kymmenen vuoden kuluessa

 • vakuutustapahtumasta tai

 • jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvaushakemukseen.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa! Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingonaiheuttajan henkilöllisyys.

Sovi vaurioituneen ajoneuvon tarkastuksesta ennen korjausta

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet ennen korjausta.

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Ikoni - idea

Tarkistuta ajoneuvon vauriot Fennian kumppanikorjaamolla. Toimintaohjeet auton toimittamiseksi vauriotarkastukseen saat osoitteesta fennia.fi/vahingot.

Korvauspäätökseen tai muuhun päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Liikennevahinkoasioissa ratkaisusuosituksia antaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunta päätösten muutoksenhakuohjeissa tarkemmin kerrotuin tavoin (www.liipo.fi ).

Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

VAKUUTUSYHTIÖN TOIMILUPA, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian työsuhteessa olevan myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 705 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet