Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Fennia-Spar försäkringsvillkor

Fennia-Spar försäkringsvillkor

Effektivt från 1.4.2016

Fennia-Spar är en personförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och en fondanknuten eller en beräkningsräntebunden sparlivförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 och 3 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008).

1 Definitioner

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkrad är en person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs i försäkringsavtalet och kan inte ändras.

Förmånstagare är en person som har rätt till försäkringsersättning som betalas ut från försäkringen.

Livförsäkringsersättning är en ersättning som betalas ut till en förmånstagare om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid.

Sparbelopp är den ersättning som betalas ut till en bestämd förmånstagare när försäkringen löper ut.

Återköpsvärde är det belopp som betalas ut till försäkringstagaren om försäkringen sägs upp innan den upphör.

Försäkringstid är den giltighetstid som avtalats för försäkringen och som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat försäkringspremier, debiteringar enligt prislistan och försäkringskapitalet.

Kundåterbäring är utöver en fast beräkningsränta en extra förmån som gottskrivs försäkringskapitalet och som ges i form av tilläggsränta.

2 Försäkringens innehåll

2.1 Försäkringen omfattar rätt till sparbeloppet och livförsäkringsersättningen.

2.2 Sparbeloppet betalas ut vid försäkringstidens utgång under förutsättning att den försäkrade då är vid liv. Återköpsvärdet eller en del av det betalas ut under försäkringens giltighetstid om försäkringstagaren så kräver medan den försäkrade ännu lever och om något annat inte har överenskommits. Rätt till livförsäkringsersättning uppstår om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid.

2.3 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna. Försäkringsavtalets innehåll utgörs av försäkringsansökan, försäkringsbrevet, en eventuell hälsodeklaration, placeringsplanen och andra dokument som ansluter sig till avtalet, produktbroschyren, försäkringsutdraget och av försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas även lagen om försäkringsavtal och övrig lagstiftning i Finland.

3 Parters rättigheter och skyldigheter

3.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna samt på gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

3.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som ges Fennia Liv vid ansökan om försäkringen och under dess giltighetstid. Dessa uppgifter ligger till grund för Fennia Livs ansvar.

3.3 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas och under försäkringens giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder.

3.4 Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på försäkringen, utom om ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande hindrar det. Överlåtelsen och pantsättningen binder inte försäkringstagarens borgenärer, om Fennia Liv inte skriftligen meddelats om det.

3.5 Fennia Liv skickar försäkringsbrevet och andra tillkännagivanden och meddelanden till den adress som försäkringstagaren meddelat. Fennia Liv skickar försäkringstagaren ett försäkringsutdrag minst en gång om året.

4 Försäkringes giltighet

4.1 Försäkringen börjar då avtalshandlingarna har undertecknats och den första försäkringspremien har betalats till Fennia Liv. Den första försäkringspremien ska betalas inom tre månader från det att försäkringsavtalet har undertecknats. Försäkringen kan beviljas om den försäkrade är högst 95 år då försäkringen träder i kraft.

4.2 Den första försäkringsperioden upphör följande år vid utgången av den månad som föregår månaden när försäkringen trädde i kraft. De följande försäkringsperioderna är 12 månader långa.

4.3 Försäkringen gäller under den tid som fastställs i försäkringsavtalet eller under den försäkrades livstid.

4.4 Försäkringstagaren har rätt att häva försäkringsavtalet inom 30 dagar från att försäkringen trädde i kraft. Hävningen ska göras skriftligen och lämnas in till Fennia Liv inom tidsfristen på 30 dagar. Då återbetalar Fennia Liv de betalda försäkringspremierna utan ränta inom 30 dagar från det att meddelandet kom till Fennia Liv. I samband med återbetalningen avdras från försäkringspremierna emellertid ett belopp som motsvarar en eventuell minskning i värdet på den fondanknutna delen av placeringsobjekten.

4.5 Försäkringen upphör senast när försäkringstiden löper ut, när den försäkrade fyller 100 år, när den försäkrade avlider eller i samband med att försäkringen sägs upp och hela det återstående försäkringskapitalet återköps, när det skriftliga meddelandet om det kommer till Fennia Liv. Försäkringen upphör också när försäkringskapitalet inte längre räcker till för debiteringar för att upprätthålla försäkringsskyddet.

4.6 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen om de försäkringspremier som betalats in i försäkringen inom tre år från att försäkringen började är under 200 euro. Försäkringen upphör efter en månad från att meddelandet om uppsägningen har skickats till den adress som försäkringstagaren meddelat.

4.7 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid önskad tidpunkt. Då betalas försäkringens återköpsvärde ut till försäkringstagaren enligt punkt 15.

5 Förmånstagarförordnande

5.1 Försäkringstagaren förordnar förmånstagaren. Förmånstagaren till sparbeloppet och till livförsäkringsersättningen behöver inte vara samma person. Ett givande, hävande eller ändrande av ett förmånstagarförordnande gäller inte om det inte skriftligen har meddelats Fennia Liv.

5.2 Förmånstagarförordnandet återgår om den namngivna förmånstagaren avlider före försäkringsfallet. Förmånstagarförordnandet förblir i kraft fastän försäkringstagaren överlåter den rätt som grundar sig på försäkringsavtalet.

5.3 Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft (oåterkalleligt förmånstagarförordnande). Därmed förbinder sig försäkringstagaren att inte ändra förmånstagarförordnandet eller försäkringens innehåll på det sätt som förbindelsen anger.

6 Försäkringspremie

6.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

6.2 Fennia Liv och försäkringstagaren avtalar om en premieplan. Försäkringstagaren kan betala försäkringspremierna vid de tidpunkter och till så stora belopp som han eller hon själv väljer inom gränserna för de minimi- och maximibelopp som Fennia Liv angett vid respektive tidpunkt. Fennia Liv har rätt att vägra ta emot försäkringspremier som avviker från betalningsplanen.

6.3 Fennia Liv skickar försäkringstagaren debiteringarna för betalning av försäkringspremierna. I försäkringsavtalet kan man komma överens om att försäkringspremierna årligen justeras enligt levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100).

7 Placering av premiebetalning

7.1 Försäkringspremien placeras i en fondanknuten del eller i en beräkningsräntebunden del eller i en kombination av dessa två. Sparbeloppet i den fondanknutna delen ansluts till värdeutvecklingen av placeringsobjekt som godkänts av Fennia Liv. Till den beräkningsräntebundna delen betalas ränta enligt Fennia Livs beräkningsgrunder. I värdet på försäkringskapitalet inräknas även en försäkringspremie som har betalats, men med vilken placeringsobjekt ännu inte förvärvats.

7.2 Fennia Liv och försäkringstagaren avtalar om en placeringsplan. Försäkringstagaren eller den försäkrade, om försäkringstagaren har gett den försäkrade denna rätt, har rätt att bestämma i vilken proportion de inbetalda premierna placeras i den fondanknutna delen och den beräkningsräntebundna delen. Placeringsplanen kan med Fennia Livs godkännande ändras under försäkringstiden.

7.3 Fennia Liv placerar den första betalningen senast på den 10:e bankdagen och senare betalningar senast på den 5:e bankdagen efter att betalningen och placeringsplanen kommit till Fennia Liv. Om det för det placeringsobjekt som anges i placeringsplanen inte finns någon tillgänglig notering inom ovannämnda tidsfrist, ansluter Fennia Liv placeringsobjektet enligt den första tillgängliga noteringen efter tidsfristen. Om betalningen eller en del av den inte kan placeras av en orsak som är oberoende av Fennia Liv, underrättas ordergivaren om förhindret och han eller hon bereds tillfälle att ändra sin placeringsplan. Om Fennia Liv inte får en placeringsplan av försäkringstagaren eller den försäkrade inom 5 bankdagar från det att betalningen kommit in eller Fennia Liv begärt att ändra placeringsplanen, har Fennia Liv rätt att placera betalningen i den del som är bunden till beräkningsräntan eller lämna betalningen på ett räntelöst konto.

8 Försäkringskapitalets fondanknutna del

8.1 Försäkringskapitalet i den fondanknutna delen består av inbetalda försäkringspremier, värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och dödlighetsåterbäringen. Vid beräkning av försäkringskapitalet görs avdrag för förvaltningskostnader för försäkringen, premier för livförsäkringsskyddet som hör till försäkringen, kostnader för placeringsobjekten och avgifter för särskilda åtgärder. Uttag från försäkringskapitalet och överföringar från försäkringskapitalet till den beräkningsräntebundna delen minskar försäkringskapitalet. Faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas och beräkningssättet definieras i beräkningsgrunderna.

8.2 Antalet placeringsobjekt eller deras andelar som förvärvas med en försäkringspremie som placeras i den fondanknutna delen beräknas på så sätt att den andel som återstår när kostnadsposterna enligt prislistan debiterats från försäkringspremien fördelas med det värde som placeringsobjektets andel har på placeringsdagen. Antalet placeringsobjekt ökar också genom dödlighetsåterbäringen.

8.3 Debiteringar enligt prislistan, premier för livförsäkringsskyddet och uttag av försäkringskapitalet minskar antalet andelar i placeringsobjekt. Antalet placeringsobjekt som minskas beräknas enligt det värde som fastställs på debiteringsdagen. Antalet andelar i placeringsobjekt förändras också då man överför försäkringskapital till ett annat placeringsobjekt.

8.4 Värdet på det fondanknutna försäkringskapitalet fastställs enligt värdet på de andelar i placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även förändringar i valutakursen på försäkringskapitalets värde.

8.5 Fennia Liv ansvarar inte för värdeutvecklingen av den fondanknutna delen av försäkringskapitalet och inte heller för en eventuell nedgång i värdet på andelarna i de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen.

8.6 På medel som anslutits till den fondanknutna delen betalar Fennia Liv varken ränta eller kundåterbäring.

9 Placeringsobjekt i den fondanknutna delen

9.1 Fennia Liv har rätt att bestämma vilka placeringsobjekt som vid tidpunkten i fråga kan anslutas till försäkringen.

9.2 Placeringsobjekten ansluter sig till försäkringen endast kalkylmässigt, och varken försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har äganderätt eller någon annan rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. Äganderätten till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen tillkommer Fennia Liv.

9.3 Fennia Liv har rätt att begränsa antalet andelar i enskilda placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och beloppet på försäkringspremien och försäkringskapitalet som allokeras till ett enskilt placeringsobjekt.

9.4 Om den placeringsfond som används som placeringsobjekt fusioneras i en annan placeringsfond, delas i flera fonder, avskaffas, förvaltningen av placeringsfonden övergår till ett annat fondbolag eller avtalet mellan Fennia Liv och fondbolaget upphör, meddelar Fennia Liv försäkringstagaren.

9.5 Vid en fusion fogas försäkringskapitalet till andelarna i den övertagande placeringsfonden. Vid fördelning fogas försäkringskapitalet till målfondernas andelar.

9.6 Om placeringsfonden avskaffas, förvaltningen av placeringsfonden övergår till ett annat fondbolag eller avtalet mellan Fennia Liv och fondbolaget upphör, ska försäkringstagaren eller den försäkrade meddela om en ny placeringsplan inom den tidsfrist som Fennia Liv anger. Om ett meddelande inte lämnas inom tidsfristen, har Fennia Liv rätt att foga försäkringskapitalet och försäkringspremierna till de placeringsfonder som det väljer eller att överföra dem till den beräkningsräntebundna delen.

10 Försäkringskapitalets beräkningsräntebundna del

10.1 Försäkringskapitalet i den beräkningsräntebundna delen bildas av inbetalda försäkringspremier, beräkningsräntan, eventuella kundåterbäringar och dödlighetsåterbäringen. Vid beräkning av försäkringskapitalet görs avdrag för förvaltningskostnader för försäkringen, premier för livförsäkringsskyddet som hör till försäkringen och avgifter för särskilda åtgärder. Uttag från försäkringskapitalet och överföringar från försäkringskapitalet till den fondanknutna delen minskar försäkringskapitalet. Ovannämnda debiteringar och avgifter för att upprätthålla livförsäkringsskyddet tas ut från det influtna försäkringskapitalet även under fribrevstid. Faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas och beräkningssättet definieras i beräkningsgrunderna.

10.2 Den kundåterbäring som betalas på försäkringskapitalet är villkorlig tre år efter att den fastställs. Beloppet för kundåterbäringen fastställs av Fennia Livs styrelse.

11 Ändringar i placeringsplan

11.1 Försäkringstagaren har rätt att överföra försäkringskapital som har anslutits till något placeringsobjekt eller en del av försäkringskapitalet till ett annat placeringsobjekt eller till en beräkningsräntebunden del samt att överföra försäkringskapital i den del som är bunden till beräkningsräntan eller en del av försäkringskapitalet till en fondanknuten del genom att lämna en skriftlig ändringsbegäran om placeringsplanen till Fennia Liv.

11.2 Fennia Liv har rätt att begränsa överföring av försäkringskapital som anslutits till den fondanknutna delen till den bräkningsräntebundna delen.

11.3 När sparkapital överförs från den fondanknutna delen till den beräkningsräntebundna delen tas en separat överföringsprovision ut enligt prislistan. Andra eventuella handläggningsavgifter tas ut enligt prislistan.

11.4 En överföring från ett placeringsobjekt till ett annat görs senast på den 10:e bankdagen efter att meddelandet kommit fram. Om det i bestämmelserna för placeringsobjektet har reserverats en tid som är längre än den ovannämnda tiden för inlösning av andelar, görs överföringen senast den 10:e bankdagen från att inlösning av andelar varit möjlig. Om ett placeringsobjekt har överföringar för ett värde på över 300 000 euro, görs överföringen senast inom en månad från att meddelandet kommit fram.

11.5 Om överföringen inte kan göras av en anledning som är oberoende av Fennia Liv, underrättas försäkringstagaren om förhindret och han eller hon bereds tillfälle att lämna en ny ändringsbegäran om placeringsplan och samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

12 Debiteringar för försäkringen

12.1 Premieavgiften enligt prislistan dras av den dag då försäkringspremien placeras i försäkringen.

12.2 Från försäkringskapitalet debiteras månatligen förvaltningsavgifter enligt prislistan och premier för livförsäkringsskyddet som gäller försäkringen. När hela försäkringen upphör debiteras dessa poster på dagen för upphörandet.

12.3 Eventuella handläggningsarvoden och uttagsprovisioner enligt prislistan debiteras från försäkringskapitalet den dag åtgärden eller uttaget görs.

12.4 Fennia Liv kan debitera försäkringskapitalet med de arvoden och avgifter som inte ingår i placeringsobjektets värde och som det i egenskap av ägare till placeringsobjekten blir tvunget att betala. Arvoden och premier beräknas i euro. Kostnader och arvoden som debiteras från placeringsobjekten för förvaring och handel av dem bestäms utifrån gällande prislistor.

12.5 Om det till försäkringen på grund av ändringar i lagstiftningen eller till följd av myndighetsbestämmelser ansluter sig direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera dessa skatter och avgifter från försäkringskapitalet.

13 Uttag av försäkringskapitalet

13.1 Sparbeloppet betalas ut till en bestämd förmånstagare vid försäkringstidens utgång under förutsättning att den försäkrade då är vid liv. Fennia Liv meddelar försäkringstagaren om försäkringstidens utgång och när försäkringen förfaller.

13.2 När sparbeloppet betalas ut från den fondanknutna delen motsvarar antalet placeringsobjekt antalet den dag försäkringen upphör. Placeringsobjektens värde motsvarar värdet den dag ersättningen handläggs. Från det sparbelopp eller den del av det som betalas ut dras en uttagsavgift av enligt prislistan. Sparbeloppet för den beräkningsräntebundna delen fastställs utifrån den dag försäkringen upphör.

13.3 Försäkringstagaren har rätt att göra återköp av försäkringskapitalet under försäkringens giltighetstid. Om endast en del tas ut från försäkringskapitalet, måste det återstående försäkringskapitalet vara minst 600 euro. I annat fall upphör försäkringen och hela återköpsvärdet betalas till försäkringstagaren.

13.4 När återköpsvärdet eller dess del av den fondanknutna delen betalas ut, är antalet placeringsobjekt och placeringsobjektens värde enligt värdet den dag uttaget handläggs. Från det återköpsvärde som betalas ut dras en uttagsavgift av enligt prislistan. Återköpsvärdet på den beräkningsräntebundna delen fastställs enligt den dag uttaget handläggs.

14 Livförsäkringsskydd och livförsäkringsersättning

14.1 Om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid, betalas till förmånstagaren en livförsäkringsersättning ut enligt försäkringsavtalet.

14.2 När livförsäkringsersättningen utbetalas från den fondanknutna delen, är antalet placeringsobjekt detsamma som på den försäkrades dödsdag. Återköp som görs efter dödsdagen minskar antalet placeringsobjekt. Placeringsobjektens värde är i enlighet med det fastställda värdet den dag ersättningen handläggs.

14.3 Livförsäkringssumman från den del som är bunden till beräkningsräntan fastställs enligt den försäkrades dödsdag.

14.4 Förmånstagare till livförsäkringsskyddet är de anhöriga, om inte försäkringstagaren skriftligen har meddelat Fennia Liv om något annat.

15 Ansökan och utbetalning av förmåner

15.1 Den person som är berättigad till en förmån ska skriftligen ansöka om förmånen hos Fennia Liv. Vid ansökan om sparbeloppet och livförsäkringsersättningen ska en officiell redogörelse för den försäkrade och förmånstagarna samt förmånstagarnas bankuppgifter lämnas till Fennia Liv. Vid ansökning om livförsäkringsersättning ska dessutom den försäkrades dödsattest lämnas in. Vid behov ska till Fennia Liv även lämnas in en annan redogörelse som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändig för konstaterande av Fennia Livs betalningsskyldighet. Fennia Liv ersätter inte eventuella kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser.

15.2 Livförsäkringsersättningen ska sökas hos Fennia Liv inom ett år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet och den försäkrades död. Ett ersättningsanspråk ska i vilket fall som helst framläggas inom tio år från den försäkrades död. Om ersättningsanspråket inte läggs fram inom den ovannämnda tidsfristen, förlorar den ersättningsberättigade sin rätt till ersättning.

15.3 Fennia Liv betalar ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen, eller meddelar att ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från att Fennia Liv har fått de redogörelser som anges ovan, förutsatt att realiseringen av placeringsobjekten normalt kan göras inom denna tid. Till den del det inte är möjligt att realisera placeringsobjekten inom ovannämnda tid betalar Fennia Liv ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen inom en månad från realiseringen.

15.4 Om sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen betalas ut till en omyndig person, underrättar Fennia Liv förmyndarnämnden på den omyndigas hemort om ersättningen, om ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

15.5 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade betalningar.

16 Ändring av avtalsvillkoren

16.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkor om det finns särskilda skäl till en ändring på grund av oförutsedda förändringar i omständigheterna och om innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med den ursprungliga försäkringen. En ändring kan göras av följande orsaker:

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse
 • en internationell kris, storolycka eller en exceptionell naturhändelse
 • en förändring i dödlighetsutvecklingen
 • en nedgång i den allmänna räntenivån under den räntenivå till vilken den del av försäkringen som är bunden till beräkningsräntan är berättigad
 • en förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen, om förändringen skettav en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

16.2 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådan mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

16.3 Fennia Liv har rätt att höja alla gränser i euro som anges i prislistan, försäkringsvillkoren eller beräkningsgrunderna med högst så mycket som levnadskostnadsindexet har förändrats från den tidpunkt när nämnda belopp i euro senast har fastställts.

16.4 En förutsättning för ändringar som ökar Fennia Livs ansvar är att de försäkrades hälsotillstånd fyller de krav som Fennia Liv ställer.

16.5 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren minst en månad innan ändringen träder i kraft. Om försäkringstagaren inte godkänner förändringen, har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen.

17 Ansvarsbegränsning

17.1 Fennia Liv ger inte placeringsrådgivning eller ansvarar för hur värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som kommer att anslutas eller som anslutits till försäkringen inverkar på försäkringskapitalet.

17.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur försäkringen beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parterna i ett försäkringsavtal. Fennia Liv ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna.

17.3 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som gäller pensionsförsäkringsavtalet.

18 Sökande av ändring

18.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan han eller hon hänskjuta beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden (www.fine.fi) eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

18.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligen fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist. Till tidsfristen räknas inte den tid ärendet behandlas i Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden.

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till?

Kontaktinformation till vår kundtjänst finns på www.fennia.fi/kundservice-privatkunder.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, tfn 010 5031, FO-nummer 1496059-8

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd