Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Spar försäkringsvillkor

Fennia-Spar försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.12.2023

Fennia-Spar är en personförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och en fondanknuten sparlivförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 och 3 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkrad är en person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs i försäkringsavtalet. Den försäkrade personen kan inte ändras under försäkringstiden.

Förmånstagare är en person som har rätt till den försäkringsersättning som betalas ut från försäkringen.

Livförsäkringsersättning är den ersättning som betalas ut till en bestämd förmånstagare om den försäkrade avlider under försäkringstiden.

Betalningsplan är en plan där man fastställer hur stora försäkringspremierna är och när de betalas in i försäkringen.

Placeringsplan är en plan där man fastställer hur de försäkringspremier som försäkringstagaren betalat in och försäkringskapitalet placeras i de placeringsobjekt som ansluts till försäkringen.

Sparbelopp är den ersättning som betalas ut till en bestämd förmånstagare när försäkringen förfaller.

Återköpsvärde är det belopp som betalas till försäkringstagaren om försäkringen sägs upp innan försäkringstiden löper ut.

Försäkringstid är den giltighetstid som avtalats för försäkringen och som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning betalas ut från försäkringen. Försäkringsfall är när försäkringstiden löper ut och när den försäkrade avlider under försäkringstiden.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts i lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat försäkringspremier, kostnader och debiteringar samt försäkringskapitalet.

2.1 Försäkringen omfattar rätt till sparbelopp och livförsäkringsersättning.

2.2 Sparbeloppet betalas ut vid försäkringstidens utgång under förutsättning att den försäkrade då är vid liv. Återköpsvärdet eller en del av det betalas också ut under försäkringstiden om försäkringstagaren så kräver och om ingenting annat har överenskommits. Rätt till livförsäkringsersättning uppstår om den försäkrade avlider under försäkringstiden.

2.3 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet och i beräkningsgrunderna. Försäkringsavtalets innehåll utgörs av försäkringsansökan, försäkringsbrevet, en eventuell hälsodeklaration, placeringsplanen och av eventuella andra dokument som hänför sig till avtalet, produktbroschyren, prislistan, försäkringsutdraget och av försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och övrig lagstiftning.

3.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna samt på gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

3.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som ges Fennia Liv vid ansökan om försäkring och under försäkringstiden.

3.3 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas och under försäkringstiden ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs försäkringsavtalets innehåll och Fennia Livs ansvar enligt lagstiftningen och beräkningsgrunderna.

3.4 Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på försäkringen, utom om ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande hindrar det. Överlåtelsen eller pantsättningen binder inte försäkringstagarens borgenärer om Fennia Liv inte skriftligen meddelats om det.

3.5 Fennia Liv skickar försäkringsbrevet och andra tillkännagivanden och meddelanden till Fennia Livs nättjänst eller till den adress som försäkringstagaren meddelat. Fennia Liv skickar ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren minst en gång om året.

4.1 Försäkringen träder i kraft när Fennia Liv godkänner försäkringsansökan, som undertecknas av försäkringstagaren, och när den första försäkringspremien betalas till Fennia Liv. Den första försäkringspremien ska betalas inom tre månader från det att försäkringsansökan undertecknas. Försäkringen kan beviljas om den försäkrade är högst 95 år då försäkringen träder i kraft.

4.2 Den första försäkringsperioden upphör följande år vid utgången av den månad som föregår månaden när försäkringen trädde i kraft. De följande försäkringsperioderna är på 12 månader.

4.3 Försäkringstagaren har rätt att häva försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att försäkringen trädde i kraft. Meddelandet om hävningen ska göras skriftligt och lämnas in till Fennia Liv inom tidsfristen på 30 dagar. Då återbetalar Fennia Liv de betalda försäkringspremierna utan ränta inom 30 dagar från det att meddelandet kom in till Fennia Liv. I samband med återbetalningen dras dock från försäkringspremierna av ett belopp som motsvarar en eventuell minskning av placeringsobjektens värde. Det livförsäkringsskydd som ingår i försäkringen återgår när försäkringen hävs.

4.4 Försäkringen upphör senast då försäkringstiden löper ut, när den försäkrade fyller 100 år, när den försäkrade avlider eller i samband med att försäkringen sägs upp och hela det återstående försäkringskapitalet återköps när det skriftliga meddelandet om uppsägningen kommer till Fennia Liv. Försäkringen upphör också när försäkringskapitalet inte längre räcker till för debiteringar för att upprätthålla försäkringsskyddet.

4.5 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen om de försäkringspremier som betalats in i försäkringen inom tre år från det att försäkringen började är under 200 euro eller om försäkringskapitalet efter ett återköp av försäkringen är mindre än 600 euro. Försäkringen upphör efter en månad från det att Fennia Liv skickade meddelandet om uppsägningen till den adress som försäkringstagaren meddelat.

4.6 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid önskad tidpunkt. Då betalas försäkringens återköpsvärde ut till försäkringstagaren enligt punkt 14.

5.1 Försäkringstagaren bestämmer förmånstagare till försäkringen genom ett förmånstagarförordnande. Ett förmånstagarförordnande upprättas separat för sparbeloppet och livförsäkringsersättningen. Förmånstagarförordnandet eller ett återkallande eller en ändring av det är inte giltigt om Fennia Liv inte underrättas skriftligt.

5.2 Om förmånstagarförordnandet gäller en namngiven förmånstagare, upphör förmånstagarförordnandet om förmånstagaren avlider under försäkringstiden.

5.3 Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft (oåterkalleligt förmånstagarförordnande). Då kan försäkringstagaren inte utan godkännande av förbindelsemottagaren ändra förmånstagarförordnandet eller försäkringens innehåll på det sätt som förbindelsen anger.

6.1 Fennia Liv och försäkringstagaren avtalar om en premieplan. Försäkringstagaren kan betala försäkringspremierna vid de tidpunkter och i så stora delbetalningar som försäkringstagaren själv valt inom gränserna för de minimi- och maximibelopp som Fennia Liv vid respektive tidpunkt angett. Fennia Liv har rätt att vägra att ta emot försäkringspremier som avviker från premieplanen.

6.2 Fennia Liv skickar försäkringstagaren räkningar enligt betalningsplanen för betalning av försäkringspremierna, om inte annat överenskommits. I försäkringsavtalet kan man komma överens om att försäkringspremierna årligen justeras enligt levnadskostnadsindex (oktober 1951=100).

7.1 Fennia Liv och försäkringstagaren avtalar om en placeringsplan. Försäkringspremierna kan anslutas till värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som Fennia Liv vid respektive tidpunkt godkänt. Försäkringstagaren kan ändra placeringsplanen under försäkringstiden genom ett skriftligt meddelande till Fennia Liv.

7.2 Fennia Liv placerar den första försäkringspremien senast på den 10:e bankdagen efter det att försäkringspremien och placeringsplanen kommit till Fennia Liv. Senare betalningar placeras enligt placeringsplanen senast på den 5:e bankdagen efter det att försäkringspremien kommit till Fennia Liv. Om det för det placeringsobjekt som anges i placeringsplanen, av en orsak som inte beror på Fennia Liv, inte finns någon tillgänglig notering inom ovannämnda tidsfrist, ansluter Fennia Liv placeringsobjektet enligt den första tillgängliga noteringen efter ovannämnda tidsfrist.

7.3 Om försäkringspremien eller en del av den inte alls kan placeras i den placeringsobjekt som anges i placeringsplanen, underrättar Fennia Liv försäkringstagaren om förhindret och han eller hon ges möjlighet att ändra placeringsplanen. Om Fennia Liv inte får en ny placeringsplan av försäkringstagaren inom 5 bankdagar från det att betalningen kommit in till Fennia Liv eller Fennia Liv begärt att ändra placeringsplanen, har Fennia Liv rätt att placera betalningen på ett räntelöst konto eller att placera försäkringspremien i ett placeringsobjekt med låg risk, som Fennia Liv valt.

8.1 Försäkringskapitalet består av inbetalda försäkringspremier, värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och eventuella dödlighetsåterbäringar. Vid beräkning av försäkringskapitalet görs avdrag för förvaltningskostnader för försäkringen, premier för livförsäkringsskyddet som eventuellt hör till försäkringen, kostnader för placeringsobjekten och avgifter för särskilda åtgärder. Uttag från försäkringskapitalet minskar försäkringskapitalet. Faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas och beräkningssättet definieras närmare i beräkningsgrunderna.

8.2 Antalet andelar i placeringsobjekt som ansluts till försäkringen beräknas så att den andel som återstår när de kostnader som tas ut från försäkringspremien fördelas med det värde som placeringsobjektets andel har på placeringsdagen. Antalet andelar i placeringsobjekten förändras också när man överför försäkringskapital från ett placeringsobjekt till ett annat. Antalet andelar i placeringsobjekten ökar också genom dödlighetsåterbäringen.

8.3 Debiteringar enligt försäkringsavtalet, premier för livförsäkringsskyddet och uttag från försäkringskapitalet minskar antalet andelar i placeringsobjekten. Antalet placeringsobjekt som minskas beräknas enligt det värde som fastställs på debiteringsdagen. Antalet andelar i placeringsobjekten förändras också när man överför försäkringskapital från ett placeringsobjekt till ett annat.

8.4 Värdet på försäkringskapitalet fastställs enligt värdet på de andelar i placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även förändringar i valutakursen på försäkringskapitalets värde.

8.5 Fennia Liv betalar varken ränta eller kundåterbäring på försäkringskapitalet.

9.1 Fennia Liv har rätt att bestämma vilka placeringsobjekt som vid respektive tidpunkten kan anslutas till försäkringen. Fennia Liv har rätt att ta bort eller lägga till placeringsobjekt som har anslutits till försäkringen.

9.2 Placeringsobjekten ansluter sig till försäkringen endast kalkylmässigt, och varken försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har äganderätt eller någon annan rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. Äganderätten till de placeringsobjekt som ansluts till försäkringen tillhör Fennia Liv. Försäkringstagaren har inte rätt att fatta beslut om den bestämmande- eller rösträtt som placeringsobjekten ger, att bestämma till vem eller med vilka villkor den egendom som är placeringsobjekt överlåts, att bestämma över den nyttjande- eller besittanderätt som gäller placeringsobjektet eller rätt att lämna uppdrag som gäller den förmögenhet som är placeringsobjekt eller ingå andra avtal som gäller placeringsobjekt å Fennia Livs vägnar med en tredje part.

9.3 Fennia Liv har rätt att begränsa antalet enskilda placeringsobjekt som vid respektive tidpunkt anslutits till försäkringen och beloppet på försäkringspremien och försäkringskapitalet som allokeras till ett enskilt placeringsobjekt.

9.4 Om samarbetsavtalet mellan Fennia Liv och fondbolaget, kapitalförvaltningsbolaget eller en annan aktör med koppling till placeringsobjektet upphör eller det placeringsobjekt som anslutits till försäkringen slås samman eller fusioneras med ett annat försäkringsobjekt eller om placeringsobjektet fördelas, kan Fennia Liv överföra det försäkringskapital som anslutits till placeringsobjektet samt tillhörande kommande försäkringspremier till ett nytt placeringsobjekt eller till ett annat placeringsobjekt med motsvarande risknivå eller till ett annat placeringsobjekt med låg risk.

9.5 Om det placeringsobjekt som valts till försäkringen avskaffas eller om placeringsobjektet av någon annan orsak inte längre kan anslutas som försäkringsobjekt i försäkringen, kan Fennia Liv överföra det försäkringskapital som anslutits till placeringsobjektet samt tillhörande kommande försäkringspremier till ett annat placeringsobjekt med motsvarande risknivå eller till ett annat placeringsobjekt med låg risk.

9.6 Fennia Liv meddelar försäkringstagaren om ändringar i placeringsobjekten snarast möjligt, dock senast när förändringen har ägt rum.

10.1 Försäkringstagaren har rätt att överföra försäkringskapital som anslutits till ett placeringsobjekt eller en del av försäkringskapitalet till ett annat placeringsobjekt som Fennia Liv godkänt genom att lämna en skriftlig ändringsbegäran om placeringsplanen till Fennia Liv.

10.2 Ändringen av placeringsplanen genomförs senast på den 10:e bankdagen efter att en ny placeringsplan kommit till Fennia Liv. Om det i reglerna för placeringsobjektet har reserverats en tid som är längre än den ovannämnda tiden för inlösning eller teckning av andelar eller om en notering för placeringsobjektet av någon annan orsak inte är tillgänglig inom ovannämnda tidsfrist, görs överföringen senast på den 10:e bankdagen från att inlösning eller teckning av andelar varit möjlig.

10.3 Om ändringen av placeringsplanen inte alls kan göras av en anledning som är oberoende av Fennia Liv, underrättas försäkringstagaren om förhindret och han eller hon ges möjlighet att lämna en ny ändringsbegäran om placeringsplanen. Samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

10.4 Eventuella expeditionsavgifter till följd av ändringen tas ut enligt prislistan.

11.1 Premieavgiften tas ut den dag då Fennia Liv placerar försäkringspremien i försäkringen.

11.2 Från försäkringskapitalet tas månatligen ut förvaltningsavgifter enligt försäkringsavtalet och premier för livförsäkringsskyddet som hör till försäkringen. När hela försäkringen upphör debiteras dessa poster på dagen för upphörandet.

11.3 Expeditions- och uttagsavgifter enligt prislistan tas ut från försäkringskapitalet på betalningsdagen.

11.4 Om kostnader för placeringsobjekt inte beaktats i deras värden, kan Fennia Liv ta ut sådana arvoden och avgifter från försäkringskapitalet. Arvoden och premier beräknas i euro. Kostnader och arvoden som tas ut från placeringsobjekten bestäms utifrån gällande regler och prislistor.

11.5 Om det till försäkringen på grund av ändringar i lagstiftningen eller till följd av myndighetsbestämmelser hänförs direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv ta ut sådana skatter och avgifter från försäkringskapitalet.

11.6 Fennia Liv har rätt att ändra förvaltningsavgiften som tas ut från försäkringen. Förvaltningsavgiften kan ändras till exempel på grund av ändringar i lagstiftningen som gäller försäkringsbolag, ändringar i kostnader som gäller förvaltning och distribution av försäkringar, av orsaker som har med Fennia Livs soliditet att göra eller av andra orsaker som påverkar Fennia Livs verksamhet. Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren minst en månad före ändringen. Försäkringstagaren anses ha godkänt ändringen om han eller hon skriftligt inte meddelar Fennia Liv något annat. Om försäkringstagaren inte godkänner förändringen, har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen.

12.1 Fennia Liv betalar ut sparbeloppet till en bestämd förmånstagare vid försäkringstidens utgång under förutsättning att den försäkrade då är vid liv. Fennia Liv meddelar försäkringstagaren innan försäkringstiden löper ut att försäkringen förfaller.

12.2 När sparbeloppet betalas ut motsvarar antalet andelar i placeringsobjekten antalet den dag försäkringen upphör. Värdet på andelarna i placeringsobjekten motsvarar värdet den dag ersättningen handläggs. Från det sparbelopp eller den del av det som betalas ut dras en uttagsavgift av enligt försäkringsavtalet.

13.1 Försäkringstagaren har rätt att göra återköp från försäkringen under försäkringstiden.

13.2 När återköpsvärdet eller en del av det betalas ut till försäkringstagaren motsvarar antalet andelar i placeringsobjekten och deras värde värdet den dag uttaget handläggs. Från det återköpsvärde som betalas ut dras en uttagsavgift enligt prislistan av.

14.1 Fennia Liv betalar ut livförsäkringsersättning enligt försäkringsavtalet till en bestämd förmånstagare när den försäkrade avlider under försäkringstiden.

14.2 När livförsäkringsersättningen betalas ut, motsvarar antalet andelar i placeringsobjekten antalet den dag den försäkrade avled. Återköp som görs efter dödsdagen minskar antalet andelar i placeringsobjekten. Värdet på andelarna i placeringsobjekten motsvarar värdet den dag ersättningen handläggs.

14.3 Förmånstagare till livförsäkringsskyddet är de anhöriga, om inte försäkringstagaren skriftligen meddelat Fennia Liv något annat.

15.1 Försäkringens sparbelopp, återköpsvärde och livförsäkringsersättning ska sökas skriftligt hos Fennia Liv. Vid ansökan om sparbelopp och livförsäkringsersättning ska ämbetsbetyg över den försäkrade och förmånstagarna samt förmånstagarnas bankuppgifter lämnas till Fennia Liv. Vid behov ska till Fennia Liv även lämnas andra redogörelser som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändiga för att konstatera Fennia Livs ersättningsskyldighet. Fennia Liv ersätter inte eventuella kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser eller eventuella kostnader för översättning av dem.

15.2 Livförsäkringsersättning ska sökas hos Fennia Liv inom ett år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet och den försäkrades död. Ett ersättningsanspråk ska i vilket fall som helst framläggas inom tio år från den försäkrades död. Om ersättningsanspråket inte läggs fram inom den ovannämnda tidsfristen, förlorar den ersättningsberättigade sin rätt till ersättning.

15.3 Fennia Liv betalar ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen, eller meddelar att ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från det att Fennia Liv har fått de redogörelser som anges ovan, förutsatt att realiseringen av placeringsobjekten normalt kan göras inom denna tid. Till den del det inte är möjligt att realisera placeringsobjekten inom ovannämnda tid betalar Fennia Liv ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen inom en månad från realiseringen av placeringsobjekten.

15.4 Om sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen betalas ut till en omyndig person, underrättar Fennia Liv förmyndarnämnden på den omyndigas hemort om ersättningen, om ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som fastställs i lagen.

15.5 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade utbetalningar.

15.6 Fennia Liv betalar inte ersättningar eller andra utbetalningar på basen av ett försäkringsavtal om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller mot annat myndighetsbeslut.

16.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkor om det finns särskilda skäl till en ändring på grund av oförutsedda förändringar i omständigheterna och om innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med den ursprungliga försäkringen. En ändring kan göras av följande orsaker:

 • en ny eller förändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en internationell kris, storolycka eller exceptionell naturhändelse

 • en förändring i dödlighetsutvecklingen

 • en förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen om förändringen skett av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

16.2 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

16.3 Fennia Liv har rätt att höja alla gränser och belopp i euro som anges i prislistan, försäkringsvillkoren eller beräkningsgrunderna med högst så mycket som levnadskostnadsindexet har förändrats från den tidpunkt när nämnda belopp i euro senast har fastställts.

16.4 Förutsättningen för ändringar som ökar Fennia Livs ansvar är att den försäkrades hälsotillstånd fyller de krav som Fennia Liv ställer.

16.5 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren minst en månad innan ändringen träder i kraft. Om försäkringstagaren inte godkänner förändringen, har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen.

17.1 Fennia Liv ansvarar inte för hur värdeutvecklingen i de placeringsobjekt som kommer att anslutas eller som anslutits till försäkringen inverkar på försäkringskapitalet.

17.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur försäkringen beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parterna i ett försäkringsavtal. Fennia Liv ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna.

17.3 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som har anknytning till försäkringen.

18.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv meddelat i ett försäkringsärende, kan han eller hon överlämna beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen och Investeringsnämnden för behandling. Nämndens utlåtande har karaktären av en rekommendation.

18.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från det att parten skriftligt fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist. Till tidsfristen räknas dock inte den tid ärendet behandlas hos Investeringsnämnden.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor