Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Varainhoito (S-Pankki)
 • Ohjeet
Yritysasiakkaat
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
 • Etusivu
 • Fennia-Säästö vakuutusehdot

Fennia-Säästö vakuutusehdot

Voimassa 1.4.2016 alkaen

Fennia-Säästö on vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkiin 1 ja 3 kuuluva sijoitussidonnainen tai laskuperustekorkosidonnainen säästöhenkivakuutus.

1 Määritelmiä

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena. Vakuutettu henkilö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei voi muuttaa.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Henkivakuutuskorvaus on vakuutetun kuollessa henkivakuutusturvan voimassaoloaikana edunsaajalle maksettava korvaus.

Säästösumma on vakuutuksen erääntyessä määrätylle edunsaajalle maksettava korvaus.

Takaisinostoarvo on summa, joka maksetaan vakuutuksenottajalle, mikäli vakuutus irtisanotaan ennen sen päättymistä.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan mm. vakuutusmaksut, hinnaston mukaiset veloitukset ja vakuutussäästö.

Asiakashyvitys on kiinteän laskuperustekoron lisäksi vakuutussäästölle hyvitettävä lisäetu, joka annetaan lisäkorkona.

2 Vakuutuksen sisältö

2.1 Vakuutus sisältää oikeuden säästösummaan ja henkivakuutuskorvaukseen.

2.2 Säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä edellyttäen, että vakuutettu on silloin elossa. Takaisinostoarvo tai sen osa maksetaan myös vakuutuksen voimassa ollessa, jos vakuutuksenottaja sitä vakuutetun eläessä vaatii, eikä muuta ole sovittu. Oikeus henkivakuutuskorvaukseen syntyy, jos vakuutettu kuolee henkivakuutusturvan voimassaoloaikana.

2.3 Vakuutuksen sisältö määritetään vakuutussopimuksessa ja laskuperusteissa. Vakuutussopimuksen sisällön muodostavat vakuutushakemus, vakuutuskirja, mahdollinen terveysselvitys, sijoitussuunnitelma ja muut sopimukseen liittyvät asiakirjat, tuote-esite, vakuutusote sekä vakuutusehdot. Vakuutussopimukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat vakuutussopimukseen ja laskuperusteisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

3.2 Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen voimassaoloaikana. Nämä tiedot ovat Henki-Fennian vastuun perusteena.

3.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutuksen voimassaoloaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, määräytyy Henki-Fennian vastuu vakuutussopimuslain ja vakuutuksen laskuperusteiden mukaisesti.

3.4 Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus, ellei peruuttamaton edunsaajamääräys sitä estä. Luovutus tai panttaus ei ole vakuutuksenottajan velkojia sitova, ellei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu Henki-Fennialle.

3.5 Henki-Fennia lähettää vakuutuskirjan sekä muut tiedonannot ja ilmoitukset vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen. Vakuutuksenottajalle lähetetään vähintään kerran vuodessa vakuutusote.

4 Vakuutuksen voimassaolo

4.1 Vakuutus alkaa kun sopimusasiakirjat ovat allekirjoitettu ja ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu Henki-Fennialle. Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kolmen kuukauden kuluessa vakuutussopimuksen allekirjoittamisesta. Vakuutus voidaan myöntää, jos vakuutettu on vakuutuksen alkaessa enintään 95-vuotias.

4.2 Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy vakuutuksen alkamisvuotta seuraavana vuonna alkamiskuukautta edeltävän kuukauden lopussa. Seuraavat vakuutuskaudet ovat 12 kuukauden pituisia.

4.3 Vakuutus on voimassa vakuutussopimuksessa määritellyn määräajan tai vakuutetun eliniän.

4.4 Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti, ja se on toimitettava Henki-Fennialle 30 päivän määräajan kuluessa. Tällöin Henki-Fennia palauttaa maksetut vakuutusmaksut ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta Henki-Fenniaan. Vakuutusmaksuista vähennetään kuitenkin palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoitussi-donnaisen osan sijoituskohteiden arvon alentumista.

4.5 Vakuutus päättyy viimeistään vakuutusajan päättyessä, vakuutetun täyttäessä 100 vuotta, vakuutetun kuollessa tai irtisanomisen ja koko jäljellä olevan vakuutussäästön takaisinoston yhteydessä, kun sitä koskeva kirjallinen ilmoitus saapuu Henki-Fenniaan. Vakuutus päättyy myös, kun vakuutussäästö ei enää riitä vakuutusturvan ylläpitämiseksi tehtäviin veloituksiin.

4.6 Henki-Fennialla oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutukseen on maksettu kolmen vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta lukien vakuutusmaksuja alle 200 euroa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

4.7 Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään haluamanaan ajankohtana. tällöin vakuutuksen takaisinostoarvo maksetaan vakuutuksenottajalle kohdan 15 mukaisesti.

5 Edunsaajamääräys

5.1 Edunsaajamääräyksen antaa vakuutuksenottaja. Säästösumman ja henkivakuutuskorvauksen edunsaajana voi olla eri henkilö. Edunsaajamääräyksen antaminen, peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole ilmoitettu Henki-Fennialle kirjallisesti.

5.2 Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu edunsaaja kuolee ennen vakuutustapahtu-maa. Edunsaajamääräys pysyy voimassa, vaikka vakuutuksenottaja luovuttaa vakuutussopimukseen perustuvan oikeuden.

5.3 Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen määräyksen voimassapitämisestä (peruuttamaton edunsaajamääräys). Vakuutuksenottaja on tällöin sidottu olemaan muuttamatta edunsaajamääräystä tai vakuutuksen sisältöä sitoumuksessa määrätyllä tavalla.

6 Vakuutusmaksu

6.1 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

6.2 Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat maksusuunnitelmasta. Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksuja valitseminaan ajankohtina valitsemansa suuruisina erinä Henki-Fennian kulloinkin ilmoittamien vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa. Henki-Fennialla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta maksusuunnitelmasta poikkeavia vakuutusmaksuja.

6.3 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle laskun vakuutusmaksujen maksamiseksi. Vakuu-tussopimuksessa voidaan sopia vakuutusmaksuja tarkistettavaksi vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella.

7 Vakuutusmaksuun sijoittaminen

7.1 Vakuutusmaksu sijoitetaan sijoitussidonnaiseen osaan tai laskuperustekorkoon sidottuun osaan tai näiden yhdistelmään. Sijoitussidonnaisen osan säästö liitetään Henki-Fennian hyväk-symien sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Laskuperustekorkoiselle osalle maksetaan korkoa Henki-Fennian laskuperusteiden mukaisesti. Vakuutussäästön arvoon luetaan myös maksettu vakuutusmaksu, jolla ei ole vielä hankittu sijoituskohteita.

7.2 Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat sijoitussuunnitelmasta. Vakuutuksenottajalla, tai vakuutetulla, jos vakuutuksenottaja on tämän oikeuden vakuutetulle antanut, on oikeus määrätä, missä suhteessa maksetut vakuutusmaksut sijoitetaan sijoitussidonnaiseen osaan ja laskuperustekorkoon sidottuun osaan. Sijoitussuunnitelmaa voidaan vakuutusaikana muuttaa Henki-Fennian suostumuksella.

7.3 Henki-Fennia sijoittaa ensimmäisen maksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät maksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun maksu ja sitä koskeva sijoitussuunnitelma on saapunut Henki-Fennialle. Jos sijoitussuunnitelmassa mainitulle sijoituskohteelle ei ole edellä mainitussa määräajassa saatavissa noteerausta, liittää Henki-Fennia sijoituskohteen määräajan jälkeen saatavan ensimmäisen noteerauksen mukaisesti. Jos maksua tai osaa siitä ei voida sijoittaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, määräyksen antajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus muuttaa sijoitussuunnitelmaansa. Jos Henki-Fennia ei saa vakuutuksenottajalta tai vakuutetulta sijoitussuunnitelmaa 5 pankkipäivän kuluessa siitä, kun maksu on saapunut tai Henki-Fennia on pyytänyt muuttamaan sijoitussuunnitelmaa, on Henki-Fennialla oikeus sijoittaa maksu laskuperustekorkoon sidottuun osaan tai jättää maksu korottomalle tilille.

8 Vakuutussäästön sijoitussidonnainen osa

8.1 Sijoitussidonnaisen osan vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksestä ja kuolevuushyvityksistä. Vakuutussäästöä laskettaessa siitä vähennetään vakuutuksen hoitokulut, vakuutukseen liittyvän henkivakuutusturvan maksut, sijoituskohteiden kulut ja suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut. Vakuutussäästön määrää vähentävät vakuutussäästön nostot sekä vakuutussäästön siirrot laskuperustekorkoon sidottuun osaan. Vakuutussäästön muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty laskuperusteissa.

8.2 Sijoitussidonnaiseen osaan sijoitettavalla vakuutusmaksulla hankittavien sijoituskohteiden tai niiden osuuksien lukumäärä lasketaan siten, että maksusta hinnaston mukaisten kulujen veloittamisen jälkeen jäävä osuus jaetaan sillä arvolla, joka sijoituskohteen osuudella on sijoittamispäivänä. Sijoituskohteiden määrää lisää myös kuolevuudesta johtuva hyvitys.

8.3 Sijoituskohteiden osuuksien lukumäärää vähentävät hinnaston mukaiset veloitukset, henkivakuutusturvan maksut sekä vakuutussäästön nostot. Vähennettävien sijoituskohteiden lukumäärä lasketaan sijoituskohteelle veloituspäivänä vahvistetun arvon mukaisesti. Sijoituskohteiden osuuksien määrät muuttuvat myös siirrettäessä vakuutussäästöä toiseen sijoituskohteeseen.

8.4 Sijoitussidonnaiseen osaan liitetyn vakuutussäästön arvo määräytyy vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden osuuksien arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa myös valuuttakurssin muutokset vaikuttavat vakuutussäästön arvoon.

8.5 Henki-Fennia ei vastaa vakuutussäästön sijoitussidonnaisen osan arvonkehityksestä eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden osuuksien arvon mahdollisesta alentumisesta.

8.6 Sijoitussidonnaiseen osaan liitetyille varoille Henki-Fennia ei maksa korkoa eikä asiakashyvityksiä.

9 Sijoitussidonnaisen osan sijoituskohteet

9.1 Henki-Fennialla on oikeus päättää, mitä sijoituskohteita voidaan kulloinkin liittää vakuutukseen.

9.2 Sijoituskohteet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai edunsaajalla ole omistus- tai muuta oikeutta vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin. Omistusoikeus vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin kuuluu Henki-Fennialle.

9.3 Henki-Fennialla on oikeus rajoittaa vakuutukseen liitettyinä olevien yksittäisten sijoituskohteiden lukumäärää ja yksittäiseen sijoituskohteeseen liitetyn vakuutusmaksun ja vakuutussäästön määrää.

9.4 Jos sijoituskohteena käytetty sijoitusrahasto sulautuu toiseen sijoitusrahastoon, jakautuu useammaksi rahastoksi, lakkautetaan, sijoitusrahaston hallinnointi luovutetaan toiselle rahastoyhtiölle tai Henki-Fennian ja rahastoyhtiön välinen sopimus päättyy, ilmoittaa Henki-Fennia asiasta vakuutuksenottajalle.

9.5 Sulautumisen yhteydessä vakuutussäästö liitetään vastaanottavan sijoitusrahaston osuuksiin. Jakautumisen yhteydessä vakuutussäästö liitetään kohderahastojen osuuksiin.

9.6 Jos sijoitusrahasto lakkautetaan, sijoitusrahaston hallinnointi luovutetaan toiselle rahastoyhtiölle tai Henki-Fennian ja rahastoyhtiön välinen sopimus päättyy, on vakuutuksenottajan ilmoitettava uudesta sijoitussuunnitelmasta Henki-Fennian ilmoittamassa määräajassa. Jos ilmoitusta ei anneta määräajassa, Henki-Fennialla oikeus liittää vakuutussäästö ja vakuutusmaksut valitsemiinsa sijoitusrahastoihin tai siirtää laskuperustekorkoon sidottuun osaan.

10 Vakuutussäästön laskuperustekorkoon sidottu osa

10.1 Laskuperustekorkoon sidotun osan vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, laskuperustekorosta, mahdollisista asiakashyvityksistä ja kuolevuushyvityksestä. Vakuutussäästöä laskettaessa siitä vähennetään vakuutuksen hoitokulut sekä vakuutukseen liittyvän henkivakuutusturvan maksut ja suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut. Vakuutussäästön määrää vähentävät myös vakuutussäästön nostot sekä vakuutussäästön siirrot sijoitussidonnaiseen osaan. Edellä mainitut veloitukset sekä henkivakuutusturvan ylläpitämisestä aiheutuvat maksut peritään kertyneestä vakuutussäästöstä myös vapaakirjaaikana. Vakuutussäästön muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty laskuperusteissa.

10.2 Vakuutussäästölle maksettava asiakashyvitys on ehdollinen kolme vuotta sen vahvistamisesta. Asiakashyvityksen määrän vahvistaa Henki-Fennian hallitus.

11 Sijoitussuunnitelman muuttaminen

11.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää johonkin sijoituskohteeseen liitetty vakuutussäästö tai sen osa toiseen sijoituskohteeseen taikka laskuperustekorkoon sidottuun osaan tai laskuperustekorkoon sidotussa osassa oleva vakuutussäästö tai sen osa sijoitussidonnaiseen osaan tekemällä Henki-Fennialle kirjallinen sijoitussuunnitelman muutospyyntö.

11.2 Henki-Fennialla on oikeus rajoittaa sijoitussidonnaiseen osaan liitetyn vakuutussäästön siirtämistä laskuperustekorkoon sidottuun osaan.

11.3 Siirrettäessä säästöjä sijoitussidonnaisesta osasta laskuperustekorkoon sidottuun osaan veloitetaan siirrosta hinnaston mukainen siirtokulu. Muut mahdolliset toimenpidemaksut veloitetaan hinnaston mukaisesti.

11.4 Siirto sijoituskohteesta toiseen toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä ilmoituksen saapumisesta lukien. Jos sijoituskohteen säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle edellä mainittua pidempi aika, siirto toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun osuuksien lunastaminen on ollut mahdollista. Jos siirtoja yhtä sijoituskohdetta kohti on yli 300 000 euron arvosta, toteutetaan siirto viimeistään kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

11.5 Jos siirtoa ei muutoin voida toteuttaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, vakuutuksenottajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoitussuunnitelman muutospyyntö, ja samalla edellinen muutospyyntö raukeaa.

12 Vakuutuksesta tehtävät veloitukset

12.1 Hinnaston mukainen maksupalkkio veloitetaan sinä päivänä, jolloin maksu sijoitetaan vakuutukseen.

12.2 Vakuutussäästöstä veloitetaan kuukausittain hinnaston mukaiset hoitokulut ja vakuutukseen liittyvän henkivakuutusturvan maksut. Koko vakuutuksen päättyessä nämä erät veloitetaan päättymispäivänä.

12.3 Hinnaston mukaiset toimenpidepalkkiot, nostokulut ja siirtokulut veloitetaan vakuutussäästöstä niiden suorittamispäivänä.

12.4 Henki-Fennia voi veloittaa vakuutussäästöstä sijoituskohteen arvoon sisältymättömät palkkiot ja maksut, jotka se joutuu sijoituskohteiden omistajana maksamaan. Palkkiot ja maksut lasketaan euroina. Sijoituskohteista veloitettavat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaan.

12.5 Jos vakuutukseen kohdistuu lainsäädännön muuttumisen tai viranomaismääräyksen vuoksi suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia veloittaa nämä verot ja maksut vakuutussäästöstä.

13 Vakuutussäästön nostaminen

13.1 Säästösumma maksetaan määrätylle edunsaajalle vakuutusajan päättyessä edellyttäen, että vakuutettu on silloin elossa. Henki-Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle vakuutusajan päättymisestä ja vakuutussäästön erääntymisestä.

13.2 Maksettaessa säästösumma sijoitussidonnaisesta osasta, on sijoituskohteiden lukumäärä vakuutuksen päättymispäivän mukainen. Sijoituskohteiden arvo on korvauksen käsittelypäivän arvon mukainen. Maksettavasta säästösummasta tai sen osasta vähennetään hinnaston mukainen nostokulu. Laskuperustekorkoon sidotun osan säästösumma määräytyy vakuutuksen päättymispäivän mukaan.

13.3 Vakuutuksenottajalle on oikeus tehdä vakuutussäästöstä takaisinostoja vakuutuksen voimassa ollessa. Jos vakuutussäästöstä nostetaan vain osa, on jäljelle jäävän vakuutussäästön oltava vähintään 600 euroa. Muussa tapauksessa vakuutus päättyy ja takaisinostoarvo maksetaan vakuutuksenottajalle.

13.4 Maksettaessa takaisinostoarvo tai sen osa sijoitussidonnaisesta osasta, on sijoituskohteiden lukumäärä ja sijoituskohteiden arvo noston käsittelypäivän arvon mukainen. Maksettavasta takaisinostoarvosta vähennetään hinnaston mukainen nostokulu. Laskuperustekorkoon sidotun osan takaisinostoarvo määräytyy noston käsittelypäivän mukaan.

14 Henkivakuutusturva ja henkivakuutuskorvaus

14.1 Vakuutussopimuksen mukainen henkivakuutuskorvaus maksetaan edunsaajalle vakuutetun kuollessa henkivakuutusturva voimassaoloaikana.

14.2 Maksettaessa henkivakuutuskorvaus sijoitussidonnaisesta osasta, on sijoituskohteiden lukumäärä vakuutetun kuolinpäivän mukainen. Kuolinpäivän jälkeiset takaisinostot pienentävät kuitenkin sijoituskohteiden lukumäärää. Sijoituskohteiden arvo on korvauksen käsittelypäivän vahvistetun arvon mukainen.

14.3 Laskuperustekorkoon sidotun osan henkivakuutuskorvaus määräytyy vakuutetun kuolinpäivän mukaan.

14.4 Henkivakuutusturvan edunsaajana on omaiset, ellei vakuutuksenottaja ole Henki-Fennialle kirjallisesti muuta ilmoittanut.

15 Etuuksien hakeminen ja maksaminen

15.1 Etuuteen oikeutetun henkilön on haettava etuutta Henki-Fennialta kirjallisesti. Säästösummaa ja henkivakuutuskorvausta haettaessa on toimitettava Henki-Fennialle virallinen selvitys vakuutetusta ja edunsaajista sekä edunsaajien pankkiyhteystiedot. Henkivakuutuskorvausta haettaessa on lisäksi toimitettava vakuutetun kuolintodistus. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian maksuvelvollisuuden toteamiseksi. Henki-Fennia ei korvaa edellä mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia.

15.2 Henkivakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutetun kuolemasta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutetun kuolemasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

15.3 Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut edellä mainitut selvitykset, edellyttäen, että sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen on tässä ajassa normaalisti mahdollista suorittaa. Siltä osin kuin sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen edellä mainitussa ajassa ei ole mahdollista, Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvauksen kuukauden kuluessa sijoituskohteiden rahaksi muuttamisesta.

15.4 Jos säästösumma, takaisinostoarvo, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvaus suoritetaan vajaavaltaiselle henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

15.5 Henki-Fennia maksaa viivästyneille suorituksille viivästyskorkoa korkolain mukaan.

16 Sopimusehtojen muutos

16.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja perustetta vastaavasti, jos muutokseen on erityistä syytä ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia ja vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen verrattuna. Muutos voidaan tehdä seuraavilla perusteilla:

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma
 • muutos kuolleisuuden kehityksessä
 • yleisen korkotason lasku alle sen korkotason, johon vakuutuksen laskuperustekorkoon sidottu osa on oikeutettu
 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos, jos muutos johtuu Henki-Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

16.2 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

16.3 Henki-Fennialla on oikeus korottaa kaikkia hinnastoon, vakuutusehtoihin tai laskuperusteisiin sisältyviä euromääräisiä rajoja ja summia enintään sen verran, mitä elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin.

16.4 Henki-Fennian vastuuta lisäävien muutosten edellytyksenä on, että vakuutetun terveydentila täyttää Henki-Fennian asettamat vaatimukset.

16.5 Henki-Fennia lähettää muutoksesta ilmoituksen vakuutuksenottajalle vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus.

17 Vastuunrajoitus

17.1 Henki-Fennia ei anna sijoitusneuvontaa, eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettävien tai liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen vaikutuksesta vakuutussäästöön.

17.2 Henki-Fennia ei vastaa vakuutuksen verokohtelusta. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolten verokohteluun. Henki-Fennia ei vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista.

17.3 Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

18 Muutoksenhaku

18.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakunnan (www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

18.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräaika ei kuitenkaan kulu aikana, jona asia on Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä.

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät osoitteesta fennia.fi/asiakaspalvelu.


Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus 1496059-8

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja