Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Säästö vakuutusehdot

Fennia-Säästö vakuutusehdot

Voimassa 1.12.2023 alkaen

Fennia-Säästö on vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkiin 1 ja 3 kuuluva sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus.

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena. Vakuutettu henkilö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei voi vakuutusaikana muuttaa.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Henkivakuutuskorvaus on vakuutetun kuollessa vakuutusaikana määrätylle edunsaajalle maksettava korvaus.

Maksusuunnitelma on suunnitelma, jossa määritellään, milloin ja minkä suuruisia vakuutusmaksuja vakuutukseen maksetaan.

Sijoitussuunnitelma on suunnitelma, jossa määritellään, miten vakuutuksenottajan maksamat vakuutusmaksut ja vakuutussäästö sijoitetaan vakuutukseen liitettäviin sijoituskohteisiin.

Säästösumma on vakuutuksen erääntyessä määrätylle edunsaajalle maksettava korvaus.

Takaisinostoarvo on summa, joka maksetaan vakuutuksenottajalle, mikäli vakuutus irtisanotaan ennen vakuutusajan päättymistä.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvaus. Vakuutustapahtumia ovat vakuutusajan päättyminen ja vakuutetun kuolema vakuutusaikana.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan mm. vakuutusmaksut, perittävät kulut ja veloitukset sekä vakuutussäästö.

2.1 Vakuutus sisältää oikeuden säästösummaan ja henkivakuutuskorvaukseen.

2.2 Säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä edellyttäen, että vakuutettu on silloin elossa. Takaisinostoarvo tai sen osa maksetaan myös vakuutusaikana, jos vakuutuksenottaja sitä hakee, eikä muuta ole sovittu. Oikeus henkivakuutuskorvaukseen syntyy, jos vakuutettu kuolee vakuutusaikana.

2.3 Vakuutuksen sisältö määritetään vakuutussopimuksessa ja laskuperusteissa. Vakuutussopimuksen sisällön muodostavat vakuutushakemus, vakuutuskirja, mahdollinen terveysselvitys, sijoitussuunnitelma ja muut sopimukseen liittyvät asiakirjat, tuote-esite, hinnasto, vakuutusote sekä vakuutusehdot. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta lainsäädäntöä.

3.1 Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat vakuutussopimukseen ja laskuperusteisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

3.2 Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutusaikana.

3.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutusaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, määräytyy vakuutussopimuksen sisältö ja Henki-Fennian vastuu lainsäädännön sekä laskuperusteiden mukaisesti.

3.4 Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus, ellei peruuttamaton edunsaajamääräys sitä estä. Luovutus tai panttaus ei ole vakuutuksenottajan velkojia sitova, ellei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu Henki-Fennialle.

3.5 Henki-Fennia toimittaa vakuutuskirjan sekä muut tiedonannot ja ilmoitukset Henki-Fennian verkkopalveluun tai vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen. Henki-Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vähintään kerran vuodessa vakuutusotteen.

4.1 Vakuutus tulee voimaan, kun Henki-Fennia on hyväksynyt vakuutuksenottajan allekirjoittaman vakuutushakemuksen ja ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu Henki-Fennialle. Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kolmen kuukauden kuluessa vakuutushakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutus voidaan myöntää, jos vakuutettu on vakuutuksen alkaessa enintään 95-vuotias.

4.2 Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy vakuutuksen alkamisvuotta seuraavana vuonna alkamiskuukautta edeltävän kuukauden lopussa. Seuraavat vakuutuskaudet ovat 12 kuukauden pituisia.

4.3 Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti, ja se on toimitettava Henki-Fennialle 30 päivän määräajan kuluessa. Tällöin Henki-Fennia palauttaa maksetut vakuutusmaksut vakuutuksenottajalle ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta Henki-Fenniaan. Vakuutusmaksuista vähennetään kuitenkin palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoituskohteiden arvon alentumista. Vakuutukseen sisältyvä henkivakuutusturva peruuntuu, kun vakuutus peruutetaan.

4.4 Vakuutus päättyy viimeistään vakuutusajan päättyessä, vakuutetun täyttäessä 100 vuotta, vakuutetun kuollessa tai vakuutuksen irtisanomisen ja koko jäljellä olevan vakuutussäästön takaisinoston yhteydessä, kun irtisanomista koskeva kirjallinen ilmoitus saapuu Henki-Fenniaan. Vakuutus päättyy myös, kun vakuutussäästö ei enää riitä vakuutusturvan ylläpitämiseksi tehtäviin veloituksiin.

4.5 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutukseen on maksettu kolmen vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta lukien vakuutusmaksuja alle 200 euroa tai vakuutuksesta tehdään takaisinosto, jonka jälkeen vakuutussäästön määrä on alle 600 euroa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on lähettänyt irtisanomisilmoituksen vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

4.6 Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään haluamanaan ajankohtana. Tällöin vakuutuksen takaisinostoarvo maksetaan vakuutuksenottajalle kohdan 14 mukaisesti.

5.1 Vakuutuksenottaja päättää vakuutuksen edunsaajasta antamalla edunsaajamääräyksen. Edunsaajamääräys annetaan erikseen säästösumman ja henkivakuutuskorvauksen osalta. Edunsaajamääräys, sen peruuttaminen tai sen muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole ilmoitettu Henki-Fennialle kirjallisesti.

5.2 Jos edunsaajamääräys koskee nimeltä mainittua edunsaajaa, edunsaajamääräys raukeaa, jos edunsaaja kuolee vakuutusaikana.

5.3 Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen edunsaajamääräyksen voimassapitämisestä (peruuttamaton edunsaajamääräys), jolloin Vakuutuksenottaja ei voi muuttaa ilman sitoumuksensaajan suostumusta edunsaajamääräystä tai vakuutuksen sisältöä sitoumuksessa määrätyllä tavalla.

6.1 Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat maksusuunnitelmasta. Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksuja valitseminaan ajankohtina valitsemansa suuruisina erinä Henki-Fennian kulloinkin ilmoittamien vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa. Henki-Fennialla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta maksusuunnitelmasta poikkeavia vakuutusmaksuja.

6.2 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle laskut maksusuunnitelman mukaisesti vakuutusmaksujen maksamiseksi, ellei toisin ole sovittu. Vakuutussopimuksessa voidaan sopia vakuutusmaksuja tarkistettavaksi vuosittain elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) perusteella.

7.1 Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat sijoitussuunnitelmasta. Vakuutusmaksut voidaan liittää Henki-Fennian kulloinkin hyväksymien sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa vakuutusaikana ilmoittamalla siitä Henki-Fennialle kirjallisesti.

7.2 Henki-Fennia sijoittaa ensimmäisen vakuutusmaksun viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu ja sitä koskeva sijoitussuunnitelma on saapunut Henki-Fennialle. Myöhemmät maksut sijoitetaan sijoitussuunnitelman mukaisesti viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut Henki-Fennialle. Jos sijoitussuunnitelmassa mainitulle sijoituskohteelle ei ole edellä mainitussa määräajassa saatavissa arvoa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, liittää Henki-Fennia sijoituskohteen edellä mainitun määräajan jälkeen saatavan ensimmäisen arvon mukaisesti.

7.3 Jos vakuutusmaksua tai osaa siitä ei voida lainkaan sijoittaa sijoitussuunnitelmassa mainittuun sijoituskohteeseen, Henki-Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus muuttaa sijoitussuunnitelmaansa. Jos Henki-Fennia ei saa vakuutuksenottajalta uutta sijoitussuunnitelmaa viiden pankkipäivän kuluessa siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut Henki-Fennialle tai Henki-Fennia on pyytänyt muuttamaan sijoitussuunnitelmaa, on Henki-Fennialla oikeus jättää maksu korottomalle tilille tai sijoittaa vakuutusmaksu Henki-Fennian valitsemaan vähäriskiseen sijoituskohteeseen.

8.1 Vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksestä ja mahdollisista kuolevuushyvityksistä. Vakuutussäästöä laskettaessa siitä vähennetään vakuutuksen hoitokulut, mahdolliset vakuutukseen liittyvän henkivakuutusturvan maksut, sijoituskohteiden kulut ja suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut. Vakuutussäästön määrää vähentävät vakuutussäästön nostot. Vakuutussäästön muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty tarkemmin laskuperusteissa.

8.2 Vakuutukseen liitettävien sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä lasketaan siten, että vakuutusmaksusta perittävien kulujen veloittamisen jälkeen jäävä osuus vakuutusmaksusta jaetaan sillä arvolla, joka sijoituskohteen osuudella on käsittelypäivänä. Sijoituskohteiden osuuksien määrät muuttuvat myös siirrettäessä vakuutussäästöä sijoituskohteeseen toisesta sijoituskohteesta. Sijoituskohteiden osuuksien määrää lisää myös kuolevuudesta johtuva hyvitys.

8.3 Sijoituskohteiden osuuksien lukumäärää vähentävät vakuutussopimuksen mukaiset veloitukset, henkivakuutusturvan maksut sekä vakuutussäästön nostot. Vähennettävien sijoituskohteiden lukumäärä lasketaan sijoituskohteelle veloituspäivänä vahvistetun arvon mukaisesti. Sijoituskohteiden osuuksien määrät muuttuvat myös siirrettäessä vakuutussäästöä sijoituskohteesta toiseen sijoituskohteeseen.

8.4 Vakuutussäästön arvo määräytyy vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden osuuksien arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa myös valuuttakurssin muutokset vaikuttavat vakuutussäästön arvoon.

8.5 Henki-Fennia ei maksa vakuutussäästölle korkoa eikä asiakashyvityksiä.

9.1 Henki-Fennialla on oikeus päättää, mitä sijoituskohteita vakuutukseen voidaan kulloinkin liittää. Henki-Fennialla on oikeus poistaa tai lisätä sijoituskohteita, joita voi olla liitettynä vakuutukseen.

9.2 Sijoituskohteet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti, eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai edunsaajalla ole omistus- tai muuta oikeutta vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin. Omistusoikeus vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin kuuluu Henki-Fennialle. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta päättää sijoituskohteisiin liittyvän määräys- tai äänivallan käyttämisestä, oikeutta päättää siitä, kenelle tai millä ehdoilla sijoituskohteena oleva omaisuus luovutetaan, oikeutta päättää sijoituskohdetta koskevasta käyttö- tai hallintaoikeudesta eikä oikeutta tehdä sijoituskohteena olevaan varallisuuteen liittyviä toimeksiantoja tai muita sijoituskohteeseen liittyviä sopimuksia Henki-Fennian puolesta kolmannen osapuolen kanssa.

9.3 Henki-Fennialla on oikeus rajoittaa vakuutukseen kulloinkin liitettyinä olevien yksittäisten sijoituskohteiden lukumäärää ja yksittäiseen sijoituskohteeseen liitetyn vakuutusmaksun ja vakuutussäästön määrää.

9.4 Jos Henki-Fennian yhteistyösopimus rahastoyhtiön, omaisuudenhoitoyhtiön tai muun sijoituskohteeseen liittyvän tahon kanssa päättyy taikka vakuutukseen valittu sijoituskohde yhdistetään tai sulautetaan toiseen sijoituskohteeseen tai sijoituskohde jakautuu, Henki-Fennia voi siirtää sijoituskohteeseen liitetyn vakuutussäästön ja siihen kohdistetut tulevat vakuutusmaksut uuteen sijoituskohteeseen tai riskitasoltaan vastaavaan tai muuhun, vähäriskiseen sijoituskohteeseen.

9.5 Jos vakuutukseen valittu sijoituskohde lakkautetaan tai sijoituskohdetta ei voi enää muusta syystä liittää vakuutuksen sijoituskohteeksi, Henki-Fennia voi siirtää sijoituskohteeseen liitetyn vakuutussäästön ja siihen kohdistetut tulevat vakuutusmaksut riskitasoltaan vastaavaan sijoituskohteeseen tai muuhun, vähäriskiseen sijoituskohteeseen.

9.6 Henki-Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle sijoituskohteissa tapahtuvista muutoksista mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään muutoksen tapahduttua.

10.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää johonkin sijoituskohteeseen liitetty vakuutussäästö tai sen osa toiseen Henki-Fennian hyväksymään sijoituskohteeseen tekemällä Henki-Fennialle kirjallinen sijoitussuunnitelman muutospyyntö.

10.2 Sijoitussuunnitelman muutos toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun uusi sijoitussuunnitelma on saapunut Henki-Fennialle. Jos sijoituskohteen säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle tai merkitsemiselle edellä mainittua pidempi aika tai sijoituskohteelle ei muusta syystä ole saatavissa arvoa edellä mainitussa ajassa, siirto toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun osuuksien lunastaminen tai merkitseminen on ollut mahdollista.

10.3 Jos sijoitussuunnitelman muutosta ei voida lainkaan toteuttaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, vakuutuksenottajalle ilmoitetaan esteestä ja vakuutuksenottajalle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoitussuunnitelman muutospyyntö. Samalla edellinen muutospyyntö raukeaa.

10.4 Muutoksesta aiheutuvat mahdolliset toimenpidemaksut veloitetaan hinnaston mukaisesti.

11.1 Vakuutusmaksusta perittävä kulu veloitetaan päivänä, jolloin Henki-Fennia sijoittaa vakuutusmaksun vakuutukseen.

11.2 Vakuutussäästöstä veloitetaan kuukausittain vakuutussopimuksen mukainen hoitokulu ja vakuutukseen liittyvän henkivakuutusturvan maksu. Koko vakuutuksen päättyessä nämä erät veloitetaan päättymispäivänä.

11.3 Hinnaston mukaiset toimenpidepalkkiot ja nostokulut veloitetaan vakuutussäästöstä niiden suorittamispäivänä.

11.4 Jos sijoituskohteiden kuluja ei ole otettu huomioon niiden arvossa, Henki-Fennia voi veloittaa tällaiset palkkiot ja maksut vakuutussäästöstä. Palkkiot ja maksut lasketaan euroina. Sijoituskohteista veloitettavat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin niiden voimassa olevien sääntöjen ja hinnastojen mukaan.

11.5 Jos vakuutukseen kohdistuu lainsäädännön muuttumisen tai viranomaismääräyksen vuoksi suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia veloittaa tällaiset verot ja maksut vakuutussäästöstä.

11.6 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa vakuutuksesta perittävän hoitokulun määrää. Hoitokulun muutoksen perusteena voi olla esimerkiksi vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muutos, vakuutusten hoitoa ja tarjoamista koskevien kustannusten muutos, Henki-Fennian vakavaraisuuteen liittyvä syy tai muu Henki-Fennian toimintaan vaikuttava syy. Henki-Fennia ilmoittaa muutoksesta vakuutuksenottajalle vähintään yksi kuukausi ennen muutosta. Vakuutuksenottajan katsotaan hyväksyneen muutoksen, jos hän ei kirjallisesti ilmoita Henki-Fennialle toisin. Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, on hänellä oikeus irtisanoa vakuutus ilman takaisinostokulua.

12.1 Henki-Fennia maksaa säästösumman määrätylle edunsaajalle vakuutusajan päättyessä edellyttäen, että vakuutettu on silloin elossa. Henki-Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle ennen vakuutusajan päättymistä vakuutuksen erääntymisestä.

12.2 Maksettaessa säästösumma, on sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä vakuutuksen päättymispäivän mukainen. Sijoituskohteiden osuuksien arvo on korvauksen käsittelypäivän arvon mukainen. Maksettavasta säästösummasta tai sen osasta vähennetään vakuutussopimuksen mukainen nostokulu.

13.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus tehdä vakuutuksesta takaisinostoja vakuutusaikana.

13.2 Maksettaessa vakuutuksenottajalle takaisinostoarvo tai sen osa, on sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä ja arvo noston käsittelypäivän arvon mukainen. Maksettavasta takaisinostoarvosta vähennetään hinnaston mukainen nostokulu.

14.1 Henki-Fennia maksaa vakuutussopimuksen mukaisen henkivakuutuskorvauksen määrätylle edunsaajalle, kun vakuutettu kuolee vakuutusaikana.

14.2 Maksettaessa henkivakuutuskorvaus, on sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä vakuutetun kuolinpäivän mukainen. Kuolinpäivän jälkeen toteutetut takaisinostot pienentävät kuitenkin sijoituskohteiden osuuksien lukumäärää. Sijoituskohteiden osuuksien arvo on korvauksen käsittelypäivän arvon mukainen.

14.3 Henkivakuutusturvan edunsaajana on omaiset, ellei vakuutuksenottaja ole Henki-Fennialle kirjallisesti muuta ilmoittanut.

15.1 Vakuutuksen säästösummaa, takaisinostoarvoa ja henkivakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta kirjallisesti. Säästösummaa ja henkivakuutuskorvausta haettaessa Henki-Fennialle on toimitettava virkatodistukset vakuutetusta ja edunsaajista sekä edunsaajien pankkiyhteystiedot. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian korvausvelvollisuuden toteamiseksi. Henki-Fennia ei korvaa edellä mainittujen selvitysten hankkimisesta ja niiden käännättämisestä mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia.

15.2 Henkivakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutetun kuolemasta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutetun kuolemasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

15.3 Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut edellä mainitut selvitykset, edellyttäen, että sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen on tässä ajassa normaalisti mahdollista suorittaa. Siltä osin kuin sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen edellä mainitussa ajassa ei ole mahdollista, Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvauksen kuukauden kuluessa sijoituskohteiden rahaksi muuttamisesta.

15.4 Jos säästösumma, takaisinostoarvo, takaisinostoarvon osa tai henkivakuutuskorvaus suoritetaan vajaavaltaiselle henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää laissa määritellyn rajan.

15.5 Henki-Fennia maksaa viivästyneille suorituksille viivästyskorkoa korkolain mukaan.

15.6 Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia, jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

16.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja perustetta vastaavasti, jos muutokseen on erityistä syytä ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia ja vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen verrattuna. Muutos voidaan tehdä seuraavilla perusteilla:

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma

 • muutos kuolleisuuden kehityksessä

 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos, jos muutos johtuu Henki-Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

16.2 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

16.3 Henki-Fennialla on oikeus korottaa kaikkia hinnastoon, vakuutusehtoihin tai laskuperusteisiin sisältyviä euromääräisiä rajoja ja summia enintään sen verran, mitä elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin.

16.4 Henki-Fennian vastuuta lisäävien muutosten edellytyksenä on, että vakuutetun terveydentila täyttää Henki-Fennian asettamat vaatimukset.

16.5 Henki-Fennia lähettää muutoksesta ilmoituksen vakuutuksenottajalle vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus.

17.1 Henki-Fennia ei ole vastuussa vakuutukseen liitettävien tai liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen vaikutuksesta vakuutussäästön arvoon.

17.2 Henki-Fennia ei vastaa vakuutuksen verokohtelusta. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolten verokohteluun. Henki-Fennia ei vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista.

17.3 Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

18.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ja Sijoituslautakunnan (www.fine.fi) käsiteltäväksi. Lautakunnan lausunto on suositusluontoinen.

18.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräaika ei kuitenkaan kulu aikana, jona asia on Sijoituslautakunnan käsiteltävänä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 1496059-8

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet