Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering avtalsvillkor

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering avtalsvillkor (FK625)

Gäller från och med 1.1.2024

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är ett kapitaliseringsavtal som avses i 4 a § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och ett kapitaliseringsavtal som hör till livförsäkringsklass 6 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) och som inte omfattar försäkrade personer.

Avtalstid är den giltighetstid som avtalats för kapitaliseringsavtalet och som anges i avtalsbrevet.

Avtalsägare är den som har ingått ett kapitaliseringsavtal med Fennia Liv eller till viken
äganderätten till avtalet har överförts.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om
försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland avgifter som tas ut för kapitaliseringsavtal, debiteringar och avtalets kapital.

Försäkringsbolaget som erbjuder kapitaliseringsavtalet till ägaren är Försäkringsaktiebolaget
Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Placeringsplan är en plan där man fastställer hur de betalningar som ägarna till avtalet har
betalat in i kapitaliseringsavtalet och avtalets kapital placeras i den placeringstjänst och de
placeringsobjekt som ansluts till avtalet.

Placeringstjänsteleverantör är det bolag som ingått avtal om skötsel av kapitaliseringsavtalets kapital med Fennia Liv.

Sparbelopp är den ersättning som betalas ut till ägaren när avtalstiden löper ut.

Återköpsvärde är det belopp som betalas ut till ägaren om kapitaliseringsavtalet sägs upp innan det upphör.

2.1 Kapitaliseringsavtalet omfattar rätt till sparbeloppet.

2.2 Sparbeloppet betalas ut till avtalsägaren vid avtalstidens slut. Återköpsvärdet eller en del av det betalas också ut under avtalstiden om avtalsägaren så kräver av Fennia Liv och om något annat inte har överenskommits.

2.3 Kapitaliseringsavtalets innehåll bestäms utifrån avtalsbrevet, årliga meddelanden, avtalsvillkor, produktfakta och beräkningsgrunder. På avtalet tillämpas dessutom lagen om
försäkringsavtal och övrig lagstiftning.

2.4 Avtalsägaren ska innan kapitaliseringsavtalet beviljas och under avtalstiden ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Kapitaliseringsavtalet grundar sig på de uppgifter som ges Fennia Liv vid ansökan om avtalet och under avtalstiden. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs kapitaliseringsavtalets innehåll och Fennia Livs ansvar enligt lagstiftningen och beräkningsgrunderna.

3.1 Kapitaliseringsavtalet träder i kraft när Fennia Liv har godkänt ansökan, som undertecknats av avtalsägaren, och när premien har betalats till Fennia Liv. Premien ska betalas inom tre (3) månader från att ansökan har undertecknats.

3.2 Den första avtalsperioden upphör följande år vid utgången av den månad som föregår kalendermånaden när kapitaliseringsavtalet trädde i kraft. De följande avtalsperioderna är på 12 månader.

3.3 Avtalsägaren har rätt att häva kapitaliseringsavtalet inom 30 dagar från att avtalet trädde i kraft. Meddelandet om hävningen ska göras skriftligt och lämnas in till Fennia Liv inom tidsfristen på 30 dagar. Då återbetalar Fennia Liv de avgifter som betalats enligt avtalet utan ränta till avtalsägaren inom 30 dagar från att meddelandet kom till Fennia Liv. I samband med återbetalningen dras av betalningarna emellertid av ett belopp som motsvarar en eventuell minskning av placeringsobjektens värde.

3.4 Kapitaliseringsavtalet upphör senast när avtalstiden löper ut eller när ett uppsägningsmeddelande som avtalsägaren har skickat har kommit in till Fennia Liv. Avtalet upphör också när kapitalet inte längre räcker till för debiteringarna för att upprätthålla avtalet.

3.5 Fennia Liv har rätt att säga upp kapitaliseringsavtalet om avtalskapitalet efter ett partiellt
återköp från kapitaliseringsavtalet utgör mindre än 10 procent av det sammanlagda
premiebeloppet som betalats in i avtalet.

4.1 Fennia Liv och avtalsägaren kommer överens om premien när kapitaliseringsavtalet ingås. Avtalsägaren kan betala extra premier inom gränserna för de minimi- och maximibelopp som Fennia Liv angett vid respektive tidpunkt. Fennia Liv har rätt att vägra att ta emot tilläggspremier.

4.2 Premien ansluts till avtalskapitalet och placeras enligt placeringsplanen. I avtalskapitalets
värde inräknas även en inbetalning som har gjorts men ännu inte placerats i placeringsobjekt.

4.3 Fennia Liv placerar premien utan onödigt dröjsmål enligt placeringsplanen efter att kapitaliseringsavtalet har trätt i kraft och när Fennia Liv har fått premien och begäran som gäller placeringsplanen. Fennia Liv placerar dock premien tidigast efter att ett avtal om placeringstjänst har ingåtts med ett värdepappersföretag, placeringsobjektet har noterats för första gången och inom teckningstiden.

4.4 Om premien som betalats in i kapitaliseringsavtalet eller en del av det inte kan placeras
enligt placeringsplanen av en orsak som är oberoende av Fennia Liv, underrättas avtalsägaren om förhindret och han eller hon ges tillfälle att lämna en ny begäran som gäller placeringsplanen. Samtidigt förfaller den tidigare begäran. Om Fennia Liv inte får en ny begäran som gäller placeringsplanen av avtalsägaren inom 10 bankdagar från ovannämnda
meddelande, har Fennia Liv rätt att lämna premien på kontot eller placera premien i ett annat placeringsobjekt med låg risk som Fennia Liv valt.

4.5 Vid diskretionär kapitalförvaltning reserverar Fennia Liv och placeringstjänsteleverantören,
vid förändrade marknadsförhållanden eller i motsvarande situationer, efter betalning av varje premie en skälig tid för att uppnå de avtalsenliga placeringsbegränsningarna med beaktande av vad som är i avtalsägarens intresse.

5.1 Kapitaliseringsavtalets kapital består av premier som betalas in i avtalet och av värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som anslutits till avtalet.

5.2 Vid beräkning av avtalskapitalet görs avdrag för förvaltningskostnader för kapitaliseringsavtalet, kostnader för placeringstjänsten och avgifter för särskilda åtgärder, transaktionsavgifter samt avgifter och kostnader som gäller placeringsobjekten och förvaringen av dem. Även uttag av kapital minskar avtalskapitalet. Faktorer som inverkar på hur avtalskapitalet bildas och beräkningssättet definieras närmare i beräkningsgrunderna. Om placeringsobjektet inte har ett offentligt noterat värde, bestäms värdet på placeringsobjektet
enligt dess verkliga värde. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även ändringar i valutakursen på kapitalets värde.

5.3 Fennia Liv betalar varken ränta eller kundåterbäring på kapitalet.

6.1 När kapitaliseringsavtalet ingås kommer Fennia Liv och avtalsägaren överens om placeringsplanen. Avtalsägaren kan ändra placeringsplanen under avtalstiden genom ett
skriftligt meddelande till Fennia Liv.

6.2 Placeringsplanen kan bara innehålla sådana placeringstjänster och placeringsobjekt som Fennia Livs godkänner vid respektive tid. Fennia Liv har rätt att bestämma vilka placeringstjänster och placeringsobjekt man kan ansluta till avtalet vid respektive tidpunkt.
Fennia Liv har rätt att ta bort eller lägga till placeringsobjekt som har anslutits till avtalet. Fennia Liv har också rätt att vid respektive tid begränsa antalet enskilda placeringsobjekt som anslutits till avtalet och beloppet på inbetalningar och kapital som allokeras till ett enskilt
placeringsobjekt.

6.3 Placeringsobjekten ansluter sig till kapitaliseringsavtalet endast kalkylmässigt, och avtalsägaren har ingen äganderätt eller annan rätt till de placeringsobjekt som anslutits till avtalet. Äganderätten till placeringsobjekten tillhör Fennia Liv. Avtalsägaren har inte rätt att
bestämma över den bestämmande- eller rösträtt som placeringsobjekten ger, att bestämma till vem eller med vilka villkor den egendom som är placeringsobjekt överlåts, att bestämma över den nyttjande- eller besittanderätt som gäller placeringsobjektet eller rätt att göra uppdrag som gäller den förmögenhet som är placeringsobjekt eller ingå andra avtal som gäller placeringsobjekt å Fennia Livs vägnar med en tredje part.

6.4 Om avtalet mellan Fennia Liv och placeringstjänsteleverantören upphör eller avtalskapitalet av någon annan orsak inte kan anslutas till placeringstjänsten eller placeringsobjekt, kan Fennia Liv överföra avtalskapitalet till en annan placeringstjänst eller ett annat placeringsobjekt med motsvarande risknivå, eller till ett annat placeringsobjekt med låg risk. Fennia Liv ska meddela avtalsägaren om förändringarna gällande placeringsobjekten så snart som möjligt efter att försäkringsbolaget har fått kännedom om förändringarna gällande placeringstjänsten eller placeringsobjektet. Avtalsägaren har då möjlighet att välja en ny placeringstjänst och ett nytt placeringsobjekt för sparkapitalet bland aktuella alternativ som Fennia Liv godkänt.

7.1 Avtalsägaren har rätt att ändra kapitaliseringsavtalets placeringsplan samt placeringstjänsten och placeringsobjekten genom att lämna en skriftlig ändringsbegäran till Fennia Liv.

7.2 Byte till en annan placeringstjänst eller ändring av placeringsplanen eller placeringsobjekten görs utan onödig fördröjning efter att Fennia Liv fått ändringsbegäran. Om ändringen inte kan genomföras omedelbart på grund av ett avtal mellan Fennia Liv och placeringstjänsteleverantören, placeringsobjektens egenskaper, regler, realiseringstidtabell eller av någon annan orsak som är oberoende av Fennia Liv, genomför Fennia Liv ändringen i
kapitaliseringsavtalet inom ramen för placeringsobjektens teckningstider utan onödigt
dröjsmål när det är möjligt att göra ändringen och det finns en notering för placeringsobjekten.

7.3 Om byte från en placeringstjänst till en annan eller ändring av placeringsplanen eller
placeringsobjekten inte kan genomföras på grund av en orsak som inte beror på Fennia Liv, meddelas avtalsägaren om förhindret och han eller hon ges tillfälle att lämna en ny ändringsbegäran. Samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

7.4 I samband med ändringen kan avgifter i anslutning till placeringstjänsten och placeringsobjekten, transaktionskostnader samt eventuella andra expeditionsavgifter tas ut
från kapitalet.

8.1 Fennia Liv tar ut en överenskommen avgift från premien och den återstående premiedelen ansluts till avtalskapitalet.

8.2 Från kapitaliseringsavtalets kapital tas en avtalad förvaltningsavgift ut. Förvaltningsavgiften räknas ut månatligen utifrån läget på kalendermånadens sista bankdag, och tas ut från kapitalet kvartalsvis. Därtill debiteras kapitalet med avtalsenliga expeditionsavgifter och uttagsavgifter den dag åtgärden eller uttaget görs. När kapitaliseringsavtalet avslutas i sin helhet tas dessa avgifter och kostnader ut innan sparbeloppet eller återköpsvärdet betalas ut.

8.3 Avgifter och arvoden i anknytning till placeringstjänsten tas ut enligt placeringstjänsteleverantörens gällande avtal och praxis. Avgifter och arvoden i anknytning till placeringsobjekten och deras förvaring och handel tas ut enligt deras gällande regler och prislistor.

8.4 Avtalsägaren ska se till att en del av avtalskapitalet vid respektive tid finns som kontanta
medel eller annars snabbt kan realiseras, så att ovan nämnda avgifter och arvoden kan tas ut. Om kostnader inte kan tas ut, har Fennia Liv rätt att enligt eget val realisera ett tillräckligt antal placeringsobjekt som anslutits till avtalet så att avgifterna och arvodena kan tas ut.

8.5 Om det till kapitaliseringsavtalet eller till placeringstjänsten som anslutits till det eller till placeringsobjektet riktas direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera avtalskapitalet med dessa skatter och avgifter. Fennia Liv kan från avtalskapitalet ta ut också sådana arvoden och avgifter som inte ingår i placeringstjänstens eller placeringsobjektets värde och som det i måste betala till placeringstjänsteleverantören eller i egenskap av ägare till placeringsobjekten.

8.6 Fennia Liv har rätt att ändra förvaltningsavgiften som tas ut från kapitaliseringsavtalet.
Förvaltningsavgiften kan ändras till exempel på grund av ändringar i lagstiftningen som gäller försäkringsbolag, ändringar i kostnader som gäller förvaltning och distribution av avtal, av orsaker som har med Fennia Livs soliditet att göra eller av andra orsaker som påverkar Fennia Livs verksamhet. Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till avtalsägaren minst en (1) månad före ändringen. Avtalsägaren anses ha godkänt ändringen om han eller hon skriftligt inte meddelar Fennia Liv något annat.

9.1 Avtalsägaren får rätt till sparbeloppet när avtalstiden går ut. Fennia Liv skickar ett meddelande om utgången till avtalsägaren innan avtalstiden går ut.

9.2 Värdet på sparbeloppet som utbetalas grundar sig på värdet på de realiserade placeringsobjekten. Efter realisering av placeringsobjekten och innan sparbeloppet betalas ut debiteras en eventuell uttags-, inlösningseller återköpsavgift från sparkapitalet.

10.1 Avtalsägaren har rätt att göra återköp från kapitaliseringsavtalet under avtalstiden, om realisering av placeringsobjekt inte har särskilt begränsats. Om endast en del tas ut från sparkapitalet, ska det återstående sparkapitalet vara minst det belopp som anges i punkt 3.5. I annat fall har Fennia Liv rätt att avsluta kapitaliseringsavtalet och betala hela återköpsvärdet till avtalsägaren.

10.2 Vid utbetalningen av återköpsvärdet eller en del av den bestäms dess värde enligt värdet på de realiserade placeringsobjekten. Efter realisering av placeringsobjekten och innan återköpsvärdet betalas ut debiteras en eventuell uttags-, inlösnings- eller återköpsavgift från sparkapitalet.

11.1 Kapitaliseringsavtalets sparbelopp och återköpsvärde ska sökas skriftligt hos Fennia Liv. Avtalsägaren ska till Fennia Liv överlämna de dokument och uppgifter som är nödvändiga för att reda ut Fennia Livs ansvar och som man skäligen kan förutsätta att få av den sökande. Fennia Liv ersätter inte eventuella kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser eller eventuella kostnader för översättning av dem.

11.2 Sparbeloppet ska sökas hos Fennia Liv inom ett (1) år efter att avtalsägaren fick kännedom om kapitaliseringsavtalets giltighet och att avtalstiden har gått ut. Sparbeloppet
ska i vilket fall som helst sökas inom tio (10) år från det att avtalstiden gick ut. Om ansökan om sparbelopp inte läggs fram inom de ovannämnda tidsfristerna, förlorar avtalsägaren sin rätt till sparbeloppet.

11.3 Fennia Liv betalar ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det, eller meddelar att ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från det att Fennia Liv har fått de redogörelser som anges ovan, förutsatt att realiseringen av placeringsobjekten normalt, till
exempel enligt dessas regler, kan göras inom denna tid. Till den del det inte är möjligt att realisera placeringsobjekten inom ovannämnda tid betalar Fennia Liv ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det inom en månad från realiseringen av placeringsobjekten.

11.4 Vid partiellt återköp kan avtalsägaren meddela från vilken del av sparbeloppet som
påverkar placeringsobjekten uttaget görs. Om avtalsägaren inte meddelade detta vid ansökan om återköpsvärde, kan Fennia Liv välja placeringsobjekten.

11.5 Om sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det betalas ut till en omyndig person,
underrättar Fennia Liv förmyndarmyndigheten i den omyndigas hemkommun om ersättningen, om ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

11.6 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade utbetalningar.

11.7 Fennia Liv betalar inte ut ersättningar eller andra förmåner som grundar sig på försäkringsavtalet, om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

12.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkoren om det finns särskilda skäl för en ändring på grund av förändringar i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån. Avtalets innehåll får dock inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga avtalet.

12.2 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på kapitaliseringsavtalets centrala innehåll.

12.3 Fennia Liv har rätt att höja alla gränser och belopp i euro som anges i prislistan, avtalsvillkoren eller beräkningsgrunderna med högst så mycket som levnadskostnadsindexet
har förändrats från den tidpunkt när nämnda belopp i euro senast har fastställts.

12.4 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till avtalsägaren minst en månad innan ändringen träder i kraft. Om avtalsägaren inte godkänner ändringen, har avtalsägaren rätt att säga upp kapitaliseringsavtalet.

13.1 Fennia Liv skickar avtalsbrevet och andra tillkännagivanden och meddelanden till Fennia Livs nättjänst eller till den adress som avtalsägaren meddelat. Fennia Liv lämnar ett årsutdrag till avtalsägaren minst en gång om året.

14.1 Avtalsägaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på kapitaliseringsavtalet. Överlåtande och pantsättning ska meddelas skriftligt till Fennia Liv.

15.1 Avtalsägaren har rätt att säga upp kapitaliseringsavtalet att upphöra vid önskad tidpunkt. Då betalas försäkringens återköpsvärde ut till avtalsägaren enligt punkt 11.

15.2 Fennia Liv har rätt att säga upp kapitaliseringsavtalet och då upphör avtalet efter en
uppsägningstid på tre (3) månader. Fennia Liv ger ett skriftligt meddelande om uppsägningen och det anses ha kommit för kännedom till avtalsägaren den dag som anmälan har kvitterats som mottagen eller den sjunde dagen från datumet på brevet om anmälan har lämnats till posten.

16 ANSVARSBEGRÄNSNING

16.1 Fennia Liv ansvarar inte för hur värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som kommer att anslutas eller som anslutits till kapitaliseringsavtalet inverkar på kapitalets värde.

16.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur kapitaliseringsavtalet beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på kapitaliseringsavtalet, på inbetalningar i avtalet eller på den skattemässiga behandlingen av avtalsparterna i avtalet. Fennia Liv ansvarar inte för eventuella ändringar i den skattemässiga behandlingen eller för skattepåföljder om de beror på ändringar hos avtalsägaren. Om man till avtalet har anslutit placeringsobjekt, för vilka källskatt tas ut på inkomster från utlandet (t.ex. ränta eller vinstutdelning), betalar Fennia Liv inte gottgörelse för dessa källskatter till kapitalet i avtalet.

16.3 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som hänför sig till kapitaliseringsavtalet.

17.1 Om en avtalsägare i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv meddelat i ett ärende som gäller kapitaliseringsavtalet, kan han eller hon överlämna beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen och Investeringsnämnden för behandling. Nämndens utlåtande har karaktären av en rekommendation.

17.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Åtal kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från det att parten skriftligt fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist. Till tidsfristen räknas dock inte den tid ärendet behandlas hos Investeringsnämnden.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor