Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Fennia-Varainhoitokapitalisaatio sopimusehdot

Fennia-Varainhoitokapitalisaatio sopimusehdot (FK625)

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Fennia-Varainhoitokapitalisaatio on vakuutussopimuslain (543/1994) 4 a §:ssä tarkoitettu kapitalisaatiosopimus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkaan 6 kuuluva kapitalisaatiosopimus, johon ei liity vakuutettua henkilöä.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan muun muassa kapitalisaatiosopimuksesta perittävät kulut ja veloitukset sekä sopimuksen säästö.

Sijoituspalveluntarjoaja on se yhtiö, jonka kanssa Henki-Fennia on tehnyt sopimuksen kapitalisaatiosopimuksen säästön hoitamisesta.

Sijoitussuunnitelma on suunnitelma, jossa määritellään, miten sopimuksen omistajan maksamat kapitalisaatiosopimuksen maksut ja sopimuksen säästö sijoitetaan sopimukseen liitettävään sijoituspalveluun ja sijoituskohteisiin.

Sopimuksen omistaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa kapitalisaatiosopimuksen tai jolle sopimuksen omistusoikeus on siirtynyt.

Sopimusaika on sovittu, sopimuskirjaan merkitty kapitalisaatiosopimuksen voimassaoloaika.

Säästösumma on sopimusajan päättyessä sopimuksen omistajalle maksettava korvaus.

Takaisinostoarvo on summa, joka maksetaan sopimuksen omistajalle, jos kapitalisaatiosopimus irtisanotaan ennen sen päättymistä.

Vakuutusyhtiö, joka tarjoaa sopimuksen omistajalle kapitalisaatiosopimuksen, on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

2.1 Kapitalisaatiosopimus sisältää oikeuden säästösummaan.

2.2 Säästösumma maksetaan sopimuksen omistajalle sopimusajan päättyessä. Takaisinostoarvo tai sen osa maksetaan myös sopimusaikana, jos sopimuksen omistaja hakee sitä Henki-Fennialta, eikä muuta ole sovittu.

2.3 Kapitalisaatiosopimuksen sisältö määräytyy sopimuskirjan, vuositiedotteen, sopimusehtojen, tuoteselosteen ja laskuperusteiden mukaan. Sopimukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia ja muuta lainsäädäntöä.

2.4 Sopimuksen omistajan tulee antaa ennen kapitalisaatiosopimuksen myöntämistä ja sopimusaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Kapitalisaatiosopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle sopimusta haettaessa ja sopimusaikana. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, määräytyy kapitalisaatiosopimuksen sisältö ja Henki-Fennian vastuu lainsäädännön sekä laskuperusteiden mukaisesti.

3.1 Kapitalisaatiosopimus tulee voimaan, kun Henki-Fennia on hyväksynyt sopimuksen
omistajan allekirjoittaman hakemuksen ja maksu on maksettu Henki-Fennialle. Maksu on maksettava kolmen (3) kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

3.2 Ensimmäinen sopimuskausi päättyy kapitalisaatiosopimuksen alkamisvuotta seuraavana
vuonna alkamiskuukautta edeltävän kalenterikuukauden lopussa. Seuraavat sopimuskaudet
ovat 12 kuukauden pituisia.

3.3 Sopimuksen omistajalla on oikeus peruuttaa kapitalisaatiosopimus 30 päivän kuluessa sen voimaantulosta. Peruuttamisilmoitus on annettava kirjallisesti, ja se on toimitettava Henki-Fennialle 30 päivän määräajan kuluessa. Tällöin Henki-Fennia palauttaa sopimukseen maksetut maksut sopimuksen omistajalle ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta Henki-Fenniaan. Maksuista vähennetään kuitenkin palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoituskohteiden arvon alentumista.

3.4 Kapitalisaatiosopimus päättyy viimeistään sopimusajan päättyessä tai sopimuksen omistajan toimittaman irtisanomisilmoituksen saavuttua Henki-Fennialle. Sopimus päättyy myös, kun säästö ei enää riitä sopimuksen ylläpitämisesti tehtäviin veloituksiin.

3.5 Henki-Fennialla on oikeus päättää kapitalisaatiosopimus, jos kapitalisaatiosopimuksesta
tehdään osittainen takaisinosto, jonka jälkeen sopimuksen säästön määrä on alle 10 prosenttia sopimukseen maksettujen maksujen yhteismäärästä.

4.1 Henki-Fennia ja sopimuksen omistaja sopivat sopimukseen maksettavasta maksusta
kapitalisaatiosopimusta otettaessa. Sopimuksen omistaja voi maksaa lisämaksuja Henki-Fennian kulloinkin ilmoittamien vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa. Henki-Fennialla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lisämaksuja.

4.2 Maksu liitetään sopimuksen säästöön ja sijoitetaan sijoitussuunnitelman mukaisesti.
Sopimuksen säästön arvoon luetaan myös maksettu maksu, jota ei ole vielä sijoitettu sijoituskohteisiin.

4.3 Henki-Fennia sijoittaa maksun sijoitussuunnitelman mukaisesti ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen, kun kapitalisaatiosopimus on tullut voimaan ja maksu sekä sijoitussuunnitelmaa koskeva pyyntö on saapunut Henki-Fennialle. Henki-Fennia sijoittaa maksun kuitenkin aikaisintaan sen jälkeen, kun sijoituspalvelua koskeva sopimus sijoituspalveluyhtiön kanssa on tehty, sijoituskohteelle saatavan ensimmäisen noteerauksen jälkeen ja merkintäajan puitteissa.

4.4 Jos kapitalisaatiosopimukseen maksettua maksua tai osaa siitä ei voida sijoittaa sijoitussuunnitelman mukaisesti Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, sopimuksen omistajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoitussuunnitelmaa koskeva pyyntö. Samalla edellinen pyyntö raukeaa. Jos Henki-Fennia ei saa sopimuksen omistajalta uutta sijoitussuunnitelmaa koskevaa pyyntöä 10 pankkipäivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta, Henki-Fennialla on oikeus jättää maksu tilille tai sijoittaa maksu johonkin muuhun Henki-Fennian valitsemaan vähäriskiseen sijoituskohteeseen.

4.5 Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun osalta Henki-Fennia ja sijoituspalveluntarjoaja varaavat kunkin maksun maksamisen jälkeen, markkinaolosuhteiden muuttuessa tai vastaavissa tilanteissa kohtuullisen ajan sopimuksen mukaisten sijoitusrajoitusten saavuttamiseksi sopimuksen omistajan etu huomioiden.

5.1 Kapitalisaatiosopimuksen säästö muodostuu sopimukseen maksetuista maksuista ja sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksestä.

5.2 Sopimuksen säästöä laskettaessa siitä vähennetään kapitalisaatiosopimuksen hoitokulut, sijoituspalveluun liittyvät palkkiot ja suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut, kaupankäyntikulut sekä sijoituskohteisiin ja niiden säilytykseen liittyvät palkkiot ja kulut.
Sopimuksen säästön määrää vähentävät myös säästön nostot. Sopimuksen säästön muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty tarkemmin laskuperusteissa. Jos sijoituskohteella ei ole julkisesti noteerattua arvoa, sijoituskohteen arvo
määräytyy sen käyvän arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa myös valuuttakurssin muutokset vaikuttavat säästön arvoon.

5.3 Henki-Fennia ei maksa säästölle korkoa eikä asiakashyvityksiä.

6.1 Henki-Fennia ja sopimuksen omistaja sopivat kapitalisaatiosopimusta tehtäessä
sijoitussuunnitelmasta. Sopimuksen omistaja voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa sopimusaikana
ilmoittamalla siitä Henki-Fennialle kirjallisesti.

6.2 Sijoitussuunnitelmaan voi sisältyä vain Henki-Fennian kulloinkin hyväksymiä sijoituspalveluja ja sijoituskohteita. Henki-Fennialla on oikeus päättää, mitä sijoituspalveluja ja
sijoituskohteita sopimukseen voi kulloinkin olla liitettynä. Henki-Fennialla on oikeus poistaa tai lisätä sijoituskohteita, joita voi olla liitettynä sopimukseen. Henki-Fennialla on myös oikeus rajoittaa sopimukseen kulloinkin liitettyinä olevien yksittäisten sijoituskohteiden lukumäärää ja yksittäiseen sijoituskohteeseen liitetyn maksun ja säästön määrää.

6.3 Sijoituskohteet liittyvät kapitalisaatiosopimukseen ainoastaan laskennallisesti, eikä sopimuksen omistajalla ole omistus- tai muuta oikeutta kapitalisaatiosopimukseen liitettyihin sijoituskohteisiin. Omistusoikeus sijoituskohteisiin kuuluu Henki-Fennialle. Sopimuksen omistajalla ei ole oikeutta päättää sijoituskohteisiin liittyvän määräys- tai äänivallan käyttämisestä, oikeutta päättää siitä, kenelle tai millä ehdoilla sijoituskohteena oleva omaisuus luovutetaan, oikeutta päättää sijoituskohdetta koskevasta käyttö- tai hallintaoikeudesta eikä oikeutta tehdä sijoituskohteena olevaan varallisuuteen liittyviä
toimeksiantoja tai muita sijoituskohteeseen liittyviä sopimuksia Henki-Fennian puolesta
kolmannen osapuolen kanssa.

6.4 Jos Henki-Fennian ja sijoituspalveluntarjoajan välinen sopimus päättyy tai sopimuksen
säästöä ei muusta syystä voida liittää tiettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen, Henki-Fennia voi siirtää sopimuksen säästön toiseen riskitasoltaan vastaavaan sijoituspalveluun ja sijoituskohteisiin tai muuhun, vähäriskiseen sijoituskohteeseen. Henki- Fennia ilmoittaa sopimuksen omistajalle sijoituskohteissa tapahtuvista muutoksista mahdollisimman aikaisin saatuaan tiedon sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen kohdistuvista muutoksista. Sopimuksen omistajalla on tällöin mahdollisuus valita säästöille uusi sijoituspalvelu ja sijoituskohde Henki-Fennian kulloinkin hyväksymistä vaihtoehdoista.

7.1 Sopimuksen omistajalla on oikeus muuttaa kapitalisaatiosopimuksen sijoitussuunnitelmaa
sekä sijoituspalvelua ja sijoituskohteita antamalla Henki-Fennialle kirjallisen muutospyynnön.

7.2 Siirto sijoituspalvelusta toiseen tai sijoitussuunnitelman ja sijoituskohteiden muutos
toteutetaan ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen, kun Henki-Fennia on vastaanottanut
muutospyynnön. Jos muutosta ei ole mahdollista toteuttaa välittömästi Henki-Fennian ja
sijoituspalveluntarjoajan välisen sopimuksen, sijoituskohteiden ominaisuuksien, sääntöjen,
realisointiaikataulun tai muun Henki-Fenniasta riippumattoman syyn vuoksi, Henki-Fennia
toteuttaa muutoksen kapitalisaatiosopimukseen sijoituskohteiden merkintäaikojen puitteissa
ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen, kun muutos on mahdollista toteuttaa ja sijoituskohteille on saatavissa noteeraus.

7.3 Jos siirtoa sijoituspalvelusta toiseen tai sijoitussuunnitelmaa ja sijoituskohteiden muutosta ei voida toteuttaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, sopimuksen omistajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi muutospyyntö. Samalla edellinen muutospyyntö raukeaa.

7.4 Muutoksen yhteydessä säästöstä voidaan veloittaa sijoituspalveluun ja sijoituskohteisiin
liittyvät palkkiot ja kaupankäyntikulut sekä muut mahdolliset toimenpidemaksut.

8.1 Henki-Fennia veloittaa maksuista sovitun kulun ja jäljelle jäävä osuus maksusta liitetään sopimuksen säästöön.

8.2 Kapitalisaatiosopimuksen säästöstä veloitetaan sopimuksen hoitokulu. Hoitokulu lasketaan kuukausittain kunkin kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän tilanteen perusteella ja veloitetaan säästöstä neljännesvuosittain. Lisäksi säästöstä veloitetaan
sopimuksen mukaiset toimenpidemaksut ja nostokulut niiden suorittamispäivänä. Koko
kapitalisaatiosopimuksen päättyessä nämä maksut ja kulut veloitetaan ennen säästösumman
tai takaisinostoarvon maksamista.

8.3 Sijoituspalveluun liittyvät kulut ja palkkiot veloitetaan sijoituspalveluntarjoajan kulloinkin
voimassa olevan sopimuksen ja käytännön mukaisesti. Sijoituskohteisiin sekä niiden säilyttämiseen ja kaupankäyntiin liittyvät kulut ja palkkiot veloitetaan niiden kulloinkin voimassa olevien sääntöjen ja hinnastojen mukaisesti.

8.4 Sopimuksen omistajan on huolehdittava, että sopimuksen säästöstä on kulloinkin riittävä
osa käteisvaroina tai muutoin nopeasti realisoitavissa, jotta edellä mainitut kulut ja palkkiot voidaan kulloinkin veloittaa. Jos kuluja ei voi veloittaa, Henki-Fennialla on oikeus oman valintansa mukaan muuttaa rahaksi sopimukseen liitettyjä sijoituskohteita riittävä määrä kulujen ja palkkioiden veloittamiseksi.

8.5 Jos kapitalisaatiosopimukseen tai siihen liitettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen
kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia veloittaa nämä verot ja maksut sopimuksen säästöstä. Henki-Fennia voi veloittaa sopimuksen säästöstä myös muut sijoituspalveluun tai sijoituskohteen arvoon sisältymättömät palkkiot ja maksut, jotka se joutuu maksamaan sijoituspalveluntarjoajalle tai sijoituskohteiden omistajana.

8.6 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa kapitalisaatiosopimuksesta perittävän hoitokulun
määrää. Hoitokulun muutoksen perusteena voi olla esimerkiksi vakuutusyhtiöitä koskevan
lainsäädännön muutos, sopimusten hoitoa ja tarjoamista koskevien kustannusten muutos,
Henki-Fennian vakavaraisuuteen liittyvä syy tai muu Henki-Fennian toimintaan vaikuttava syy. Henki-Fennia ilmoittaa muutoksesta sopimuksen omistajalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosta. Sopimuksen omistajan katsotaan hyväksyneen muutoksen, jos hän ei kirjallisesti ilmoita Henki- Fennialle toisin.

9.1 Sopimuksen omistajalle syntyy oikeus säästösummaan sopimusajan päättyessä. Henki-Fennia lähettää sopimuksen omistajalle päättymistä koskevan ilmoituksen ennen sopimusajan päättymistä.

9.2 Maksettavan säästösumman arvo perustuu rahaksi muutettujen sijoituskohteiden arvoon. Sijoituskohteiden realisoinnin jälkeen ja ennen säästösumman maksamista veloitetaan
säästöstä mahdollinen hinnaston mukainen nosto-, lunastus tai takaisinostokulu.

10.1 Sopimuksen omistajalla on oikeus tehdä kapitalisaatiosopimuksesta takaisinostoja
sopimusaikana, ellei sijoituskohteiden rahaksi muuttamista ole erikseen rajoitettu. Jos sopimuksen säästöstä nostetaan vain osa, on jäljelle jäävän säästön oltava vähintään kohdassa 3.5 mainittu määrä. Muussa tapauksessa Henki-Fennialla on oikeus päättää
kapitalisaatiosopimus, jolloin koko takaisinostoarvo maksetaan sopimuksen omistajalle.

10.2 Maksettaessa takaisinostoarvo tai sen osa, perustuu sen arvo rahaksi muutettujen
sijoituskohteiden arvoon. Sijoituskohteiden realisoinnin jälkeen ja ennen takaisinostoarvon
maksamista veloitetaan säästöstä mahdollinen hinnaston mukainen nosto-, lunastus- tai takaisinostokulu.

11.1 Kapitalisaatiosopimuksen säästösummaa ja takaisinostoarvoa on haettava Henki- Fennialta kirjallisesti. Sopimuksen omistajan on annettava Henki-Fennialle asiakirjat ja
tiedot, jotka ovat tarpeen Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä voidaan
kohtuudella vaatia. Henki-Fennia ei korvaa edellä mainittujen selvitysten hankkimisesta ja niiden käännättämisestä mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia.

11.2 Säästösummaa on haettava Henki-Fennialta yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun sopimuksen omistaja on saanut tietää kapitalisaatiosopimuksen voimassaolosta ja sopimusajan päättymisestä. Säästösummaa on joka tapauksessa haettava kymmenen (10)
vuoden kuluessa sopimusajan päättymisestä. Jos säästösummaa ei haeta edellä mainituissa
määräajoissa, sopimuksen omistaja menettää oikeutensa säästösummaan.

11.3 Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon tai takaisinostoarvon osan tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki- Fennia on saanut edellä mainitut selvitykset, edellyttäen, että sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen on tässä ajassa esimerkiksi niiden sääntöjen mukaan normaalisti mahdollista suorittaa. Siltä osin kuin sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen edellä mainitussa ajassa ei ole mahdollista, maksaa Henki- Fennia säästösumman, takaisinostoarvon tai takaisinostoarvon osan kuukauden kuluessa sijoituskohteiden rahaksi muuttamisesta.

11.4 Jos kyse on osittaisesta takaisinostosta, sopimuksen omistajalla on mahdollisuus
ilmoittaa, mitä sijoituskohteita koskevasta säästön osasta nosto tehdään. Jos sopimuksen
omistaja ei ole tällaista ilmoitusta antanut takaisinostoarvoa haettaessa, voi Henki- Fennia valita sijoituskohteet.

11.5 Jos säästösumma, takaisinostoarvo tai takaisinostoarvon osa suoritetaan vajaavaltaiselle
henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

11.6 Henki-Fennia maksaa viivästyneille suorituksille viivästyskorkoa korkolain mukaan.

11.7 Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia,
jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta
viranomaispäätöstä.

12.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä
yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi. Sopimuksen sisältö ei voi
muuttua olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

12.2 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia,
joilla ei ole vaikutusta kapitalisaatiosopimuksen keskeiseen sisältöön.

12.3 Henki-Fennialla on oikeus korottaa kaikkia hinnastoon, sopimusehtoihin tai laskuperusteisiin sisältyviä euromääräisiä rajoja ja summia enintään sen verran, mitä elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin.

12.4 Henki-Fennia lähettää sopimuksen omistajalle muutosta koskevan ilmoituksen
vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Jos sopimuksen omistaja ei hyväksy muutosta, sopimuksen omistajalla on oikeus irtisanoa kapitalisaatiosopimus.

13.1 Henki-Fennia toimittaa sopimuskirjan sekä muut tiedonannot ja ilmoitukset Henki- Fennian verkkopalveluun tai sopimuksen omistajan ilmoittamaan osoitteeseen. Henki-
Fennia toimittaa sopimuksen omistajalle vähintään kerran vuodessa vuositiedotteen.

14.1 Sopimuksen omistajalla on oikeus luovuttaa ja pantata kapitalisaatiosopimukseen
perustuva oikeus. Luovutuksesta tai panttauksesta on ilmoitettava kirjallisesti Henki- Fennialle.

15.1 Sopimuksen omistajalla on oikeus irtisanoa kapitalisaatiosopimus päättymään
haluamanaan ajankohtana. Tällöin sopimuksen takaisinostoarvo maksetaan sopimuksen omistajalle kohdan 11 mukaisesti.

15.2 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa kapitalisaatiosopimus, jolloin se päättyy kolmen (3) kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Henki- Fennia antaa irtisanomisilmoituksen kirjallisesti ja sen katsotaan tulleen sopimuksen omistajan tietoon sinä päivänä, jona ilmoitus on kuitattu vastaanotetuksi tai, jos ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi, seitsemäntenä päivänä kirjeen päiväyksestä.

16.1 Henki-Fennia ei ole vastuussa kapitalisaatiosopimukseen liitettävien tai liitettyjen
sijoituskohteiden arvonkehityksen vaikutuksesta sopimuksen tai sen säästön arvoon.

16.2 Henki-Fennia ei vastaa kapitalisaatiosopimuksen verokohtelusta. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista kapitalisaatiosopimuksen, siihen maksettujen maksujen tai sopimuksen osapuolten verokohteluun. Henki-Fennia ei vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat sopimuksen omistajan piirissä tapahtuvista muutoksista. Jos sopimukseen on liitetty sijoituskohteita, joista saatavista ulkomaisista tuloista (esim. korko tai osinko) veloitetaan lähdevero, ei Henki-Fennia hyvitä tällaisia lähdeveroja sopimuksen säästöön.

16.3 Henki-Fennia ei vastaa kapitalisaatiosopimukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

17.1 Jos Henki-Fennian kapitalisaatiosopimusta koskevassa asiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa sopimuksen omistajaa, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ja Sijoituslautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan lausunto on suositusluontoinen.

17.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne
voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen
tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräaika ei kuitenkaan kulu aikana, jona asia on Sijoituslautakunnan käsiteltävänä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 1496059-8

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet