Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring försäkringsvillkoren

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring försäkringsvillkoren (FVV006)

Gäller från och med 1.1.2024

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring är en personförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och en fondanknuten sparlivförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 och 3 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat avgifter och debiteringar för försäkringen och försäkringskapital.

Förmånstagare är en person som har rätt till den försäkringsersättning som betalas ut från försäkringen.

Försäkrad är den person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs
när försäkringen tecknas. Den försäkrade personen kan inte ändras.

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den person som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkringstid är den giltighetstid som avtalats för försäkringen och som anges i försäkringsbrevet.

Livförsäkringsersättning är den ersättning som betalas ut till en förmånstagare om den försäkrade avlider under försäkringstiden.

Placeringsplan är en plan där man fastställer hur de försäkringspremier som försäkringstagaren betalat in och försäkringskapitalet placeras i den placeringstjänst och de placeringsobjekt som ansluts till försäkringen.

Placeringstjänsteleverantör är det bolag som ingått avtal om skötsel av försäkringskapitalet
med Fennia Liv.

Sparbelopp är den ersättning som betalas ut till förmånstagaren vid försäkringstidens slut.

Återköpsvärde är det belopp som betalas till försäkringstagaren om försäkringen sägs upp
innan den upphör.

2.1 Försäkringen omfattar rätt till sparbelopp och livförsäkringsersättning.

2.2 Rätt till sparbeloppet uppstår om den försäkrade är vid liv när försäkringstiden går ut. Återköpsvärdet eller en del av det betalas också ut under försäkringstiden, om försäkringstagaren så kräver av Fennia Liv och om något annat inte har överenskommits. Rätt till livförsäkringsersättning uppstår om den försäkrade avlider under försäkringstiden.

2.3 Försäkringens innehåll bestäms utifrån försäkringsbrevet, försäkringsutdrag, försäkringsvillkor, produktbroschyren och beräkningsgrunder. På försäkringen tillämpas dessutom lagen om försäkringsavtal och övrig lagstiftning.

2.4 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas och under försäkringstiden ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Försäkringen grundar sig på de uppgifter som ges Fennia Liv vid ansökan om försäkring och under försäkringstiden. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs försäkringens innehåll och Fennia Livs ansvar enligt lagstiftningen och beräkningsgrunderna.

3.1 Försäkringen träder i kraft när Fennia Liv godkänner försäkringsansökan, som undertecknas av försäkringstagaren, och när försäkringspremien betalas till Fennia Liv. Försäkringspremien ska betalas inom tre (3) månader från att försäkringsansökan har undertecknats. Försäkringen kan beviljas om den försäkrade är högst 95 år då försäkringen träder i kraft.

3.2 Den första försäkringsperioden upphör följande år vid utgången av den månad som föregår månaden när försäkringen trädde i kraft. De följande försäkringsperioderna är på 12 månader.

3.3 Försäkringstagaren har rätt att häva försäkringen inom 30 dagar från att den trädde i kraft. Meddelandet om hävningen ska göras skriftligt och lämnas in till Fennia Liv inom tidsfristen på 30 dagar. Då återbetalar Fennia Liv de betalda försäkringspremierna utan ränta inom 30 dagar från det att meddelandet kom in till Fennia Liv. I samband med återbetalningen dras dock från försäkringspremierna av ett belopp som motsvarar en eventuell minskning av placeringsobjektens värde. Det livförsäkringsskydd som ingår i
försäkringen återgår när försäkringen hävs.

3.4 Försäkringen upphör senast när försäkringstiden löper ut, när den försäkrade fyller 100 år
eller avlider eller när försäkringstagarens uppsägningsmeddelande har kommit in till Fennia
Liv. Försäkringen upphör också när försäkringskapitalet inte längre räcker till för debiteringar
enligt försäkringsavtalet.

3.5 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen om försäkringskapitalet efter ett partiellt återköp från försäkringen utgör mindre än 10 procent av det sammanlagda försäkringspremiebeloppet som betalats in i försäkringen.

4.1 Försäkringstagaren bestämmer förmånstagare till försäkringen genom ett förmånstagarförordnande. Ett förmånstagarförordnande upprättas separat för sparbeloppet och livförsäkringsersättningen. Förmånstagarförordnandet eller ett återkallande eller en ändring av det är inte giltigt om Fennia Liv inte underrättas skriftligt.

4.2 Om förmånstagarförordnandet gäller en namngiven förmånstagare, upphör förmånstagarförordnandet om förmånstagaren avlider under försäkringstiden.

5.1 Fennia Liv och försäkringstagaren kommer överens om försäkringspremien. Försäkringstagaren kan betala extra premier inom gränserna för de minimi- och maximibelopp som Fennia Liv angett vid respektive tidpunkt. Fennia Liv har rätt att vägra att ta emot tilläggspremier.

5.2 Försäkringspremien ansluts till försäkringskapitalet och placeras enligt placeringsplanen. I försäkringskapitalets värde inräknas även en premie som har betalats men ännu inte placerats
i placeringsobjekt.

5.3 Fennia Liv placerar premien utan onödigt dröjsmål enligt placeringsplanen efter att försäkringen har trätt i kraft och när Fennia Liv har fått försäkringspremien och begäran som
gäller placeringsplanen. Fennia Liv placerar dock försäkringspremien tidigast efter att ett
avtal om placeringstjänst har ingåtts med ett värdepappersföretag, placeringsobjektet har
noterats för första gången och inom teckningstiden.

5.4 Om försäkringspremien eller en del av den inte kan placeras enligt placeringsplanen av en orsak som är oberoende av Fennia Liv, underrättas försäkringstagaren om förhindret och han eller hon bereds tillfälle att lämna en ny begäran som gäller placeringsplanen. Samtidigt förfaller den tidigare begäran. Om Fennia Liv inte får en ny begäran som gäller placeringsplanen av försäkringstagaren inom 10 bankdagar från ovannämnda meddelande, har Fennia Liv rätt att lämna försäkringspremien på ett räntefritt konto eller att placera försäkringspremien i ett placeringsobjekt med låg risk som Fennia Liv valt.

5.5 Vid diskretionär kapitalförvaltning reserverar Fennia Liv och placeringstjänsteleverantören,
vid förändrade marknadsförhållanden eller i motsvarande situationer, efter betalning av varje försäkringspremie en skälig tid för att uppnå de avtalsenliga placeringsbegränsningarna med beaktande av vad som är i försäkringstagarens intresse.

6.1 Försäkringskapitalet består av inbetalda försäkringspremier, värdeutvecklingen av de
placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och eventuella dödlighetsåterbäringar.

6.2 Vid beräkning av försäkringskapitalet görs avdrag för förvaltningskostnader för försäkringen, premier för livförsäkringsskyddet som hör till försäkringen, kostnader för placeringstjänsten och avgifter för särskilda åtgärder, transaktionsavgifter samt avgifter och kostnader som gäller placeringsobjekten och för förvaring av dem. Även uttag från försäkringskapitalet minskar försäkringskapitalet. Faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas och beräkningssättet definieras närmare i beräkningsgrunderna. Om placeringsobjektet inte har ett offentligt noterat värde, bestäms värdet på placeringsobjektet enligt dess verkliga värde. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även förändringar i valutakursen på försäkringskapitalets värde.

6.3 Fennia Liv betalar varken ränta eller kundåterbäring på försäkringskapitalet.

7.1 När försäkringen tecknas kommer Fennia Liv och försäkringstagaren överens om en
placeringsplan. Försäkringstagaren kan ändra placeringsplanen under försäkringstiden genom ett skriftligt meddelande till Fennia Liv.

7.2 Placeringsplanen kan bara innehålla sådana placeringstjänster och placeringsobjekt som Fennia Livs godkänner vid respektive tid. Fennia Liv har rätt att bestämma vilka placeringstjänster och placeringsobjekt man kan ansluta till försäkringen vid respektive tidpunkt. Fennia Liv har rätt att ta bort eller lägga till placeringsobjekt som har anslutits till
försäkringen. Fennia Liv har också rätt att begränsa antalet enskilda placeringsobjekt som vid respektive tidpunkt anslutits till försäkringen och beloppet på försäkringspremien och försäkringskapitalet som allokeras till ett enskilt placeringsobjekt.

7.3 Placeringsobjekten ansluter sig till försäkringen endast kalkylmässigt, och varken försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har äganderätt eller någon annan rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. Äganderätten till de placeringsobjekt som ansluts till försäkringen tillhör Fennia Liv. Försäkringstagaren har inte rätt att fatta beslut om den bestämmande- eller rösträtt som placeringsobjekten ger, att bestämma till vem eller med vilka villkor den egendom som är placeringsobjekt överlåts, att bestämma över den nyttjande- eller besittanderätt som gäller placeringsobjektet eller rätt att lämna uppdrag som gäller den förmögenhet som är placeringsobjekt eller ingå andra avtal som gäller placeringsobjekt å Fennia Livs vägnar med en tredje part.

7.4 Om avtalet mellan Fennia Liv och placeringstjänsteleverantören upphör eller om försäkringskapitalet av någon annan orsak inte kan anslutas till placeringstjänsten eller
placeringsobjekt, kan Fennia Liv överföra försäkringskapitalet till en annan placeringstjänst eller ett annat placeringsobjekt med motsvarande risknivå, eller till ett annat placeringsobjekt
med låg risk. Fennia Liv ska meddela försäkringstagaren om förändringarna gällande placeringsobjekten så snart som möjligt efter att försäkringsbolaget har fått kännedom om förändringarna gällande placeringstjänsten eller placeringsobjektet. Försäkringstagaren har då möjlighet att välja en ny placeringstjänst och ett nytt placeringsobjekt för sparkapitalet bland aktuella alternativ som Fennia Liv godkänt.

8.1 Försäkringstagaren har rätt att ändra försäkringens placeringsplan samt placeringstjänsten och placeringsobjekten genom att lämna en skriftlig ändringsbegäran till Fennia Liv.

8.2 Byte till en annan placeringstjänst eller ändring av placeringsplanen eller placeringsobjekten görs utan onödig fördröjning efter att Fennia Liv fått ändringsbegäran. Om ändringen inte kan genomföras omedelbart på grund av ett avtal mellan Fennia Liv och placeringstjänsteleverantören, placeringsobjektens egenskaper, regler, realiseringstidtabell eller av någon annan orsak som är oberoende av Fennia Liv, genomför Fennia Liv ändringen i
försäkringen inom ramen för placeringsobjektens teckningstider utan onödigt dröjsmål när det är möjligt att göra ändringen och det finns en notering för placeringsobjekten.

8.3 Om byte från en placeringstjänst till en annan eller ändring av placeringsplanen eller
placeringsobjekten inte kan genomföras på grund av en orsak som inte beror på Fennia Liv, meddelas försäkringstagaren om förhindret och han eller hon ges tillfälle att lämna en ny ändringsbegäran. Samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

8.4 I samband med ändringen kan avgifter i anslutning till placeringstjänsten och placeringsobjekten, transaktionskostnader samt eventuella andra expeditionsavgifter tas ut från försäkringskapitalet.

9.1 Fennia Liv tar ut en överenskommen avgift från försäkringspremien och den återstående premiedelen ansluts till försäkringskapitalet.

9.2 Från försäkringskapitalet tas en förvaltningsavgift ut för försäkringen. Förvaltningsavgiften
räknas ut månatligen utifrån läget på kalendermånadens sista bankdag, och tas ut från försäkringskapitalet kvartalsvis. Därtill debiteras försäkringskapitalet med avtalsenliga
expeditionsavgifter den dag åtgärden görs. När försäkringen avslutas i sin helhet tas dessa avgifter och kostnader ut innan sparbeloppet, livförsäkringsersättningen eller återköpsvärdet betalas ut.

9.3 Avgifter och arvoden i anknytning till placeringstjänsten tas ut enligt placeringstjänsteleverantörens gällande avtal och praxis. Avgifter och arvoden i anknytning till placeringsobjekten och deras förvaring och handel tas ut enligt deras gällande regler och prislistor.

9.4 Försäkringstagaren ska se till att en del av försäkringskapitalet vid respektive tid finns som kontanta medel eller annars snabbt kan realiseras, så att ovan nämnda avgifter och arvoden kan tas ut vid respektive tidpunkt. Om kostnader inte kan tas ut, har Fennia Liv rätt att enligt eget val realisera ett tillräckligt antal placeringsobjekt som anslutits till försäkringen så att avgifterna och arvodena kan tas ut.

9.5 Om det till försäkringen eller till placeringstjänsten som anslutits till den eller till placeringsobjektet riktas direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera försäkringskapitalet med dessa skatter och avgifter. Fennia Liv kan från försäkringskapitalet ta ut också sådana arvoden och avgifter som inte ingår i placeringstjänstens eller placeringsobjektets värde och som det i måste betala till placeringstjänsteleverantören eller i egenskap av ägare till placeringsobjekten.

9.6 Fennia Liv har rätt att ändra förvaltningsavgiften som tas ut från försäkringen. Förvaltningsavgiften kan ändras till exempel på grund av ändringar i lagstiftningen som gäller
Fennia Liv, ändringar i kostnader som gäller förvaltning och distribution av försäkringar, av orsaker som har med Fennia Livs soliditet att göra eller av andra orsaker som påverkar Fennia Livs verksamhet. Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren minst en (1) månad före ändringen. Försäkringstagaren anses ha godkänt ändringen om han eller hon skriftligt inte meddelar Fennia Liv något annat.

10.1 Förmånstagaren får rätt till sparbeloppet när försäkringstiden går ut under förutsättning
att den försäkrade då är vid liv. Fennia Liv skickar ett meddelande om utgången till försäkringstagaren innan försäkringstiden går ut.

10.2 Värdet på sparbeloppet som utbetalas grundar sig på värdet på de realiserade placeringsobjekten.

11.1 Försäkringstagaren har rätt att göra återköp från försäkringen under försäkringstiden, om realisering av placeringsobjekt inte särskilt har begränsats. Om endast en del tas ut från försäkringskapitalet, ska det återstående försäkringskapitalet vara minst det belopp som anges i punkt 3.5. I annat fall har Fennia Liv rätt att säga upp försäkringen att upphöra, varvid hela återköpsvärdet betalas till försäkringstagaren.

11.2 Vid utbetalningen av återköpsvärdet eller en del av den bestäms dess värde enligt värdet
på de realiserade placeringsobjekten.

12.1 Förmånstagaren får rätt till livförsäkringsersättning om den försäkrade avlider under
försäkringstiden.

12.2 Förmånstagare till livförsäkringsskyddet är den försäkrades dödsbo, om inte försäkringstagaren skriftligen meddelat Fennia Liv något annat.

12.3 Storleken på livförsäkringsersättningen grundar sig på värdet på de realiserade placeringsobjekten. Dessutom kan Fennia Liv från medlen ta ut arvoden för förvaring och
avgifter som det måste betala som ägare till medlen.

13.1 Försäkringens sparbelopp, återköpsvärde och livförsäkringsersättning ska sökas skriftligt hos Fennia Liv. Den sökande ska till Fennia Liv överlämna de dokument och uppgifter som är nödvändiga för att reda ut Fennia Livs ansvar och som man skäligen kan förutsätta att få av den sökande. Fennia Liv ersätter inte eventuella kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser eller eventuella kostnader för översättning av dem.

13.2 Sparbeloppet ska sökas hos Fennia Liv inom ett (1) år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet och att försäkringstiden har gått ut. Sparbeloppet
ska i vilket fall som helst sökas inom tio (10) år från det att försäkringstiden gick ut. Livförsäkringsersättning ska sökas hos Fennia Liv inom ett (1) år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet och den försäkrades död. Ett
ersättningsanspråk ska i vilket fall som helst framläggas inom tio (10) år från den försäkrades
död. Om ansökan om sparbelopp eller ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom den
ovannämnda tidsfristen, förlorar den ersättningsberättigade sin rätt till ersättning.

13.3 Fennia Liv betalar ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen, eller meddelar att ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från det att Fennia Liv har fått de redogörelser som anges ovan, förutsatt att realiseringen av placeringsobjekten normalt, till exempel enligt dessas regler, kan göras inom denna tid. Till den del det inte är möjligt att realisera placeringsobjekten inom ovannämnda tid betalar Fennia Liv ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen inom en månad från realiseringen av placeringsobjekten.

13.4 Vid partiellt återköp kan försäkringstagaren meddela från vilken del av försäkringskapitalet som påverkar placeringsobjekten uttaget görs. Om försäkringstagaren inte meddelade detta vid ansökan om återköpsvärde, kan Fennia Liv välja placeringsobjekten.

13.5 Om sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen
betalas ut till en omyndig person, underrättar Fennia Liv förmyndarnämnden på den omyndigas hemort om ersättningen, om ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som
fastställs i lagen om försäkringsavtal.

13.6 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade utbetalningar.

13.7 Fennia Liv betalar inte ut ersättningar eller andra förmåner som grundar sig på försäkringsavtalet, om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

14.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkoren om det finns särskilda skäl för en ändring på grund av förändringar i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån. Avtalets innehåll får dock inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga avtalet.

14.2 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

14.3 Fennia Liv har rätt att höja alla gränser och belopp i euro som anges i prislistan, försäkringsvillkoren eller beräkningsgrunderna med högst så mycket som levnadskostnadsindexet har förändrats från den tidpunkt när nämnda belopp i euro senast har fastställts.

14.4 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren minst en månad innan ändringen träder i kraft. Om försäkringstagaren inte godkänner förändringen, har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen.

15.1 Fennia Liv skickar försäkringsbrevet och andra tillkännagivanden och meddelanden till
Fennia Livs nättjänst eller till den adress som försäkringstagaren meddelat. Fennia Liv lämnar ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren minst en gång om året.

16.1 Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på försäkringen, om försäkringstagaren inte har gett ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande.
Överlåtande och pantsättning ska meddelas skriftligt till Fennia Liv.

17.1 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid önskad tidpunkt. Då betalas försäkringens återköpsvärde ut till försäkringstagaren enligt punkt 13.

18.1 Fennia Liv tillhandahåller inte placeringsrådgivning och ansvarar inte för hur värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som ska anslutas till eller som anslutits till försäkringen inverkar på försäkringens eller försäkringskapitalets värde.

18.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur försäkringen beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parterna i en försäkring. Fennia Liv ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna. Om man till försäkringen har anslutit placeringsobjekt, för vilka källskatt tas ut på inkomster från utlandet (t.ex. ränta eller vinstutdelning), betalar Fennia Liv inte gottgörelse för dessa källskatter till försäkringskapitalet.

18.3 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som hänför sig till försäkringen.

19.1 Om en försäkringstagare eller förmånstagare i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv meddelat i ett försäkringsärende, kan han eller hon överlämna
beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen och Investeringsnämnden för behandling.
Nämndens utlåtande har karaktären av en rekommendation.

19.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Åtal kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från det att parten skriftligt fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist. Till tidsfristen räknas dock inte den tid ärendet behandlas hos Investeringsnämnden.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor