Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring försäkringsvillkoren

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring försäkringsvillkoren

Gäller från och med 1.12.2023

Den här sparlivförsäkringen är en personförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och en placeringsbunden sparlivförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 och 3 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkrad är en person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs i
försäkringsavtalet och kan inte ändras.

Förmånstagare är en person som har rätt till försäkringsersättning som betalas ut från försäkringen.

Placeringstjänsteleverantör är det bolag som ingått avtal om skötsel av försäkringskapitalet
med Fennia Liv.

Sparbelopp är den ersättning som betalas ut till en bestämd förmånstagare när försäkringen löper ut.

Återköpsvärde är det belopp som betalas ut till försäkringstagaren om försäkringen sägs upp innan den upphör.

Livförsäkringsersättning är en ersättning som betalas ut till en Förmånstagare om den Försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid.

Försäkringstid är den giltighetstid som avtalats för försäkringen och som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om
försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat försäkringspremier, debiteringar enligt prislistan och försäkringskapitalet.

2.1 Försäkringen omfattar rätt till sparbeloppet och livförsäkringsersättningen.

2.2 Sparbeloppet betalas ut vid försäkringstidens utgång under förutsättning att den Försäkrade då är vid liv. Återköpsvärdet eller en del av det betalas ut under försäkringens giltighetstid om Försäkringstagaren så kräver medan den Försäkrade ännu lever och om något annat inte har överenskommits. Rätt till livförsäkringsersättning uppstår om den Försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid.

2.3 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna. Försäkringsavtalets innehåll utgörs av försäkringsansökan, försäkringsbrevet, en eventuell hälsodeklaration, ett avtal om placeringstjänsten, andra dokument som hänför sig till avtalets uppkomst, produktbroschyren, försäkringsutdraget och försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas även lagen om försäkringsavtal och övrig lagstiftning i Finland.

3.1 Försäkringstagarens, den Försäkrades, Förmånstagarens och Fennia Livs rättigheter och
skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna samt på gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

3.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som ges Fennia Liv vid ansökan om försäkringen och under dess giltighetstid. Dessa uppgifter ligger till grund för Fennia Livs ansvar.

3.3 Försäkringstagaren och den Försäkrade ska innan försäkringen beviljas och under försäkringens giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder.

3.4 Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta den rätt som grundar sig på försäkringen, utom om ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande hindrar det. Överlåtelsen och pantsättningen binder inte försäkringstagarens borgenärer, om Fennia Liv inte skriftligen meddelats om det.

3.5 Fennia Liv skickar försäkringsbrevet och andra tillkännagivanden och meddelanden till Försäkringstagaren. Fennia Liv skickar Försäkringstagaren ett försäkringsutdrag minst en gång om året.

4.1 Försäkringen träder i kraft när Fennia Liv har godkänt försäkringsansökan, som undertecknats av försäkringstagaren, och när den överenskomna försäkringspremien har betalats till Fennia Liv. Försäkringspremien ska betalas inom tre månader från att försäkringsansökan har undertecknats. Försäkringen kan beviljas om den Försäkrade är högst 95 år då försäkringen träder i kraft.

4.2 Försäkringstagaren har rätt att häva försäkringsavtalet inom 30 dagar från att försäkringen trädde i kraft. Hävningen ska göras skriftligen och lämnas in till Fennia Liv inom tidsfristen på 30 dagar. Då återbetalar Fennia Liv de betalda försäkringspremierna utan ränta inom 14 dagar från det att meddelandet kom till Fennia Liv. I samband med återbetalningen avdras från försäkringspremierna emellertid ett belopp som motsvarar en eventuell minskning i värdet på den placeringsbundna delen av placeringsobjekten. Det livförsäkringsskydd som ingår i försäkringen återgår när försäkringen hävs.

4.3 Försäkringens giltighetstid fastställs i försäkringsavtalet.

4.4 Försäkringen upphör senast när försäkringstiden löper ut, när den Försäkrade avlider, när
hela det återstående försäkringskapitalet tas ut eller när kapitalet efter återköp utgör mindre än 10 procent av det sammanlagda försäkringspremiebelopp som betalats in i försäkringen. Försäkringen upphör också när försäkringskapitalet inte längre räcker till för debiteringar för att upprätthålla försäkringsskyddet.

4.5 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid önskad tidpunkt. Då betalas försäkringens återköpsvärde ut till försäkringstagaren enligt punkt 10.

5.1 För försäkringskapitalets placeringstjänst som ansluts till försäkringen kan bara Placeringstjänsteleverantörer som är godkända av Fennia Liv anlitas. När försäkringsavtal ingås fastställer man vilka Placeringstjänsteleverantörer man anlitar och vilka placeringsobjekt man använder. Fennia Liv har rätt att bestämma vilka placeringstjänster och placeringsobjekt man kan ansluta till försäkringen vid respektive tidpunkt.

5.2 Om avtalet mellan Fennia Liv och Placeringstjänsteleverantören upphör eller om försäkringskapitalet av någon annan orsak inte kan anslutas till en viss placeringstjänst eller ett placeringsobjekt, meddelar Fennia Liv Försäkringstagaren. Försäkringstagaren ska då ändra försäkringskapitalets placeringstjänst eller placeringsobjekt. Om Försäkringstagaren inte gör ändringarna inom den skäliga tidsfrist som Fennia Liv fastställt, har Fennia Liv rätt att ansluta försäkringskapitalet till ett placeringsobjekt som bolaget anser vara lämpligt.

5.3 Placeringsobjekten hänför sig bara kalkylmässigt till försäkringen, och Fennia Liv har äganderätten till placeringsobjekten. Försäkringstagaren har inte rätt att bestämma över den bestämmande- eller rösträtt som hör placeringsobjekten ger, att bestämma till vem eller med vilka villkor den egendom som är placeringsobjekt överlåts, att bestämma över den nyttjande- eller besittanderätt som gäller placeringsobjektet eller rätt att göra uppdrag som gäller den förmögenhet som är placeringsobjekt eller ingå andra avtal som gäller placeringsobjekt å Fennia Livs vägnar med en tredje part.

5.4 Försäkringstagaren kan under försäkringens giltighetstid byta placeringstjänsten till en annan Placeringstjänsteleverantörs placeringstjänst som Fennia Liv godkänt eller byta försäkringens placeringsobjekt genom att lämna en skriftlig ändringsbegäran till Fennia Liv.

5.5 Bytet till en annan placeringstjänst eller ett annat placeringsobjekt görs utan onödig fördröjning efter att Fennia Liv fått ändringsbegäran. Om ändringen inte kan genomföras omedelbart på grund av placeringsobjektens egenskaper, regler, realiseringsschema eller av någon annan orsak som inte beror på Fennia Liv, genomför Fennia Liv ändringen i försäkringen utan onödig fördröjning efter att placeringsobjekten noterats och inom
placeringsobjektens teckningstid.

5.6 Om byte från en placeringstjänst till en annan eller från ett placeringsobjekt till ett annat inte kan genomföras på grund av en orsak som inte beror på Fennia Liv, meddelas Försäkringstagaren om hindret och denna ges tillfälle att lämna en ny ändringsbegäran om placeringstjänsten eller placeringsobjektet. Samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

6.1 Försäkringstagaren förordnar Förmånstagaren. Förmånstagaren till sparbeloppet och till livförsäkringsersättningen behöver inte vara samma person. Ett givande, hävande eller ändrande av ett förmånstagarförordnande gäller inte om det inte skriftligen har meddelats Fennia Liv.

6.2 Förmånstagarförordnandet återgår om den namngivna Förmånstagaren avlider före försäkringsfallet. Förmånstagarförordnandet förblir i kraft fastän Försäkringstagaren överlåter den rätt som grundar sig på försäkringsavtalet.

6.3 Försäkringstagaren kan ge Förmånstagaren eller den Försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft (oåterkalleligt förmånstagarförordnande). Därmed förbinder sig Försäkringstagaren att inte ändra förmånstagarförordnandet eller försäkringens innehåll på det sätt som förbindelsen anger.

7.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

7.2 När försäkringen tecknas kommer Fennia Liv och Försäkringstagaren överens om försäkringspremien. Under försäkringstiden kan man avtala om tilläggspremier med Fennia Liv. Fennia Liv har rätt att neka tilläggspremier.

8.1 Försäkringskapitalet består av betalda försäkringspremier, värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och dödlighetsåterbäringar. Vid beräkning av försäkringskapitalet görs avdrag för Fennia Livs förvaltningskostnader, premier för livförsäkringsskyddet som hör till försäkringen, kostnader för placeringsobjekten, kostnader för förvaring av placeringsobjekt och handel samt för arvoden och avgifter för särskilda åtgärder. Uttag av försäkringskapital enligt punkt 10 minskar försäkringskapitalet. De ovannämnda faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas samt uträkningssättet fastställs i beräkningsgrunderna.

8.2 Med försäkringspremier förvärvas placeringsobjekt, som godkänts av Fennia Liv och som
ansluts till försäkringen enligt vad Försäkringstagaren och Fennia Liv överenskommit. I försäkringskapitalets värde inräknas även den försäkringspremie som har betalats, men med vilken placeringsobjekt ännu inte förvärvats. Fennia Liv överför den första premien till placeringstjänsten utan onödig fördröjning efter att avtalet trätt i kraft och när premien och begäran om placeringstjänsten eller placeringsobjektet anlänt till Fennia Liv. Fennia Liv ansluter placeringsobjektet till avtalet dock först när placeringsobjektet noterats och inom ramen för teckningstiden.

8.3 Om premien eller en del av den inte kan placeras på grund av en orsak som inte beror på
Fennia Liv, meddelas Försäkringstagaren om hindret och denna ges tillfälle att lämna en ny begäran om placeringstjänsten eller placeringsobjektet. Samtidigt förfaller den tidigare begäran. Om Fennia Liv inte får en ny begäran av Försäkringstagaren om placeringstjänsten eller placeringsobjektet inom 10 bankdagar från ovannämnda meddelande, har Fennia Liv rätt att lämna premien på kontot eller placera premien i ett annat placeringsobjekt med låg risk, som försäkringsbolaget valt.

8.4 Vad gäller diskretionär kapitalförvaltningstjänst avsätter Fennia Liv och Placeringstjänsteleverantören efter varje premie som betalas in i försäkringen, om marknadsläget förändras eller i motsvarande situationer, en skälig tid att nå avtalsenliga placeringsbegränsningar med beaktande av Försäkringstagarens fördel.

8.5 Om placeringsobjektet inte har ett offentligt noterat värde, bestäms värdet på placeringsobjektet enligt dess verkliga värde. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även ändringar i valutakursen på försäkringskapitalets värde.

8.6 Fennia Liv ansvarar inte för sparkapitalets värdeutveckling och inte heller för en eventuell nedgång i värdet på de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen.

8.7 Fennia Liv betalar varken ränta eller kundåterbäring på försäkringskapitalet.

9.1 Fennia Liv debiterar försäkringspremierna med kostnadsposter enligt avtalet och beräkningsgrunderna, och den återstående delen av premien ansluts till försäkringskapitalet.

9.2 Försäkringskapitalet debiteras med kostnader för förvaltningen av försäkringen i enlighet
med beräkningsgrunderna. Förvaltningskostnader och övriga betalningar räknas utifrån läget för försäkringskapitalet på kalendermånadens sista bankdag, och försäkringskapitalet debiteras med dessa kvartalsvis. Kostnader för placeringstjänsten debiteras enligt Placeringstjänsteleverantörens gällande praxis. När hela försäkringen upphör debiteras dessa poster på dagen för upphörandet.

9.3 Eventuella handläggningsarvoden och uttagsprovisioner enligt prislistan debiteras från
försäkringskapitalet den dag åtgärden eller uttaget görs.

9.4 Fennia Liv kan debitera försäkringskapitalet med de arvoden och avgifter som inte ingår i placeringstjänsten eller i placeringsobjektets värde och som det måste betala till Placeringstjänsteleverantören eller i egenskap av ägare till placeringsobjekten. Arvoden och premier beräknas i euro. Kostnader och arvoden som debiteras från placeringsobjekten för förvaring och handel av dem bestäms utifrån gällande prislistor.

9.5 Försäkringstagaren är skyldig att se till att det i försäkringskapitalet vid respektive tidpunkt finns en tillräckligt stor andel som snabbt och smidigt kan realiseras så att Fennia Liv kan ta ut avtalsenliga förvaltningskostnader och arvoden. Fennia Liv har rätt att vid behov realisera en tillräckligt stor andel av egendomen som är anknuten till försäkringen för att täcka utgifterna.

9.6 Om det till försäkringen eller till placeringstjänsten som anslutits till den eller till placeringsobjektet på grund av ändringar i lagstiftningen eller till följd av myndighetsbestämmelser riktas direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter
som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera försäkringskapitalet med dessa skatter och
avgifter.

10.1 Sparbeloppet betalas ut till en bestämd förmånstagare vid försäkringstidens utgång under förutsättning att den försäkrade då är vid liv. Fennia Liv meddelar försäkringstagaren om försäkringstidens utgång och när försäkringen förfaller.

10.2 Vid utbetalning bestäms storleken på sparbeloppet enligt värdet på de realiserade placeringsobjekten. Från det sparbelopp som betalas ut dras eventuella uttagskostnader av enligt prislistan.

10.3 Försäkringstagaren har rätt att göra återköp av försäkringskapitalet under försäkringens giltighetstid, om inte realisering av placeringsobjekten har begränsats. Om bara en del av försäkringskapitalet tas ut, ska av försäkringskapitalet bli kvar minst 10 procent av det premiebelopp som betalades in när försäkringen tecknades. I annat fall upphör försäkringen och hela återköpsvärdet betalas till försäkringstagaren.

10.4 Vid utbetalning av återköpsvärdet eller en del av den bestäms värdet på det enligt de realiserade placeringsobjekten. Från återköpsvärdet som betalas ut eller en del av den dras uttagskostnader av enligt prislistan.

11.1 Om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid, betalas till förmånstagaren en livförsäkringsersättning enligt försäkringsavtalet.

11.2 Livförsäkringsersättningens storlek bestäms enligt värdet på de realiserade placeringsobjekten.

11.3 Om det har betalats försäkringspremier in i försäkringen efter den försäkrades död, återbetalas dessa till försäkringstagaren innan livförsäkringssumman betalas ut. Till eller från den summa som återbetalas fogas eller avdras emellertid det eurobelopp som motsvarar värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som förvärvats med de aktuella försäkringspremierna från dagen för placeringen till dagen för återbetalningen.

12.1 Den person som är berättigad till en förmån ska skriftligen ansöka om förmånen hos Fennia Liv. Vid ansökan om sparbeloppet och livförsäkringsersättningen ska en officiell redogörelse för den Försäkrade och Förmånstagarna samt förmånstagarnas bankuppgifter lämnas till Fennia Liv. Vid ansökning om livförsäkringsersättning ska dessutom den Försäkrades dödsattest lämnas in. Vid behov ska till Fennia Liv även lämnas in en annan redogörelse som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändig för konstaterande av Fennia Livs betalningsskyldighet. Fennia Liv ersätter inte eventuella kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser.

12.2 Livförsäkringsersättningen ska sökas hos Fennia Liv inom ett år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet och den Försäkrades död. Ett ersättningsanspråk ska i vilket fall som helst framläggas inom tio år från den försäkrades död. Om ersättningsanspråket inte läggs fram inom den ovannämnda tidsfristen, förlorar den ersättningsberättigade sin rätt till ersättning.

12.3 Fennia Liv betalar ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen, eller meddelar att ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från att Fennia Liv har fått de redogörelser som anges ovan, förutsatt att realiseringen av placeringsobjekten normalt kan göras inom denna tid. Till den del det inte är möjligt att realisera placeringsobjekten inom ovannämnda tid betalar Fennia Liv ut sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen inom en månad från realiseringen.

12.4 När placeringsobjekten realiseras är Fennia Liv inte skyldigt att hitta en köpare till placeringsobjekten. Om realiseringen visar sig vara svår, har Fennia Liv istället för att sälja placeringsobjekten rätt att överföra dem i Försäkringstagarens eller Förmånstagarens namn och ogiltigförklara de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. I samband med överföringen har Fennia Liv rätt att från försäkringskapitalet dra av eller av Försäkringstagaren driva in betalningar, skatter, avgifter av skattenatur och andra kostnader som uppstår för Fennia Liv på grund av en eventuell förtida realisering.

12.5 Om sparbeloppet, återköpsvärdet eller en del av det eller livförsäkringsersättningen betalas ut till en omyndig person, underrättar Fennia Liv förmyndarnämnden på den omyndigas hemort om ersättningen, om ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

12.6 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade betalningar.

12.7 Fennia Liv betalar inte ersättningar eller andra utbetalningar på basen av ett försäkringsavtal om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller mot annat myndighetsbeslut.

13.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkor om det finns särskilda skäl till en ändring på grund av oförutsedda förändringar i omständigheterna och om innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med den ursprungliga försäkringen. En ändring kan göras av följande orsaker:

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en internationell kris, storolycka eller en exceptionell naturhändelse

 • en förändring i dödlighetsutvecklingen

 • en förändring i räntenivån

 • en förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen, om förändringen skett
  av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

13.2 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådan mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

13.3 En förutsättning för ändringar som ökar Fennia Livs ansvar är att de försäkrades hälsotillstånd fyller de krav som Fennia Liv ställer.

13.4 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till Försäkringstagaren minst en månad
innan ändringen träder i kraft. Om Försäkringstagaren inte godkänner förändringen, har Försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen.

14.1 Fennia Liv ger inte placeringsrådgivning eller ansvarar för hur värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som kommer att anslutas eller som anslutits till försäkringen inverkar på försäkringskapitalet.

14.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur försäkringen beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parterna i ett försäkringsavtal. Fennia Liv ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos Försäkringstagaren, de Försäkrade eller Förmånstagarna.

14.3 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som gäller pensionsförsäkringsavtalet.

14.4 Förmånstagare till livförsäkringsskyddet är de anhöriga, om inte Försäkringstagaren skriftligen har meddelat Fennia Liv om något annat.

15.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan han eller hon överlämna beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Investeringsnämnden (www.fine.fi) eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

15.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligen fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist. Till tidsfristen räknas inte den tid ärendet behandlas i Investeringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor