Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Fennia-Varainhoitovakuutus vakuutusehdot

Fennia-Varainhoitovakuutus vakuutusehdot (FVV006)

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Fennia-Varainhoitovakuutus on vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu
henkilövakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkaan 1 ja 3 kuuluva sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Henkivakuutuskorvaus on korvaus, joka vakuutetun kuollessa vakuutusaikana maksetaan
edunsaajalle.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt,
joiden perusteella lasketaan muun muassa vakuutuksesta perittävät kulut ja veloitukset sekä vakuutussäästö.

Sijoituspalveluntarjoaja on se yhtiö, jonka kanssa Henki-Fennia on tehnyt sopimuksen vakuutussäästön hoitamisesta.

Sijoitussuunnitelma on suunnitelma, jossa määritellään, miten vakuutuksenottajan maksamat vakuutusmaksut ja vakuutussäästö sijoitetaan vakuutukseen liitettävään sijoituspalveluun ja sijoituskohteisiin.

Säästösumma on vakuutusajan päättyessä edunsaajalle maksettava korvaus.

Takaisinostoarvo on summa, joka maksetaan vakuutuksenottajalle, jos vakuutus irtisanotaan
ennen vakuutuksen päättymistä.

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena. Vakuutettu henkilö määritellään vakuutusta otettaessa. Vakuutettua henkilöä ei voi muuttaa.

Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

2.1 Vakuutus sisältää oikeuden säästösummaan ja henkivakuutuskorvaukseen.

2.2 Oikeus säästösummaan syntyy, jos vakuutusaika päättyy vakuutetun ollessa elossa. Takaisinostoarvo tai sen osa maksetaan myös vakuutusaikana, jos vakuutuksenottaja hakee
sitä Henki-Fennialta, eikä muuta ole sovittu. Oikeus henkivakuutuskorvaukseen syntyy, jos vakuutettu kuolee vakuutusaikana.

2.3 Vakuutuksen sisältö määräytyy vakuutuskirjan, vakuutusotteiden, vakuutusehtojen, tuoteesitteen ja laskuperusteiden mukaan. Vakuutukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia ja muuta lainsäädäntöä.

2.4 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutusaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Vakuutus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutusaikana. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, määräytyy vakuutuksen sisältö ja Henki-Fennian vastuu lainsäädännön sekä laskuperusteiden mukaisesti.

3.1 Vakuutus tulee voimaan, kun Henki-Fennia on hyväksynyt vakuutuksenottajan allekirjoittaman vakuutushakemuksen ja vakuutusmaksu on maksettu Henki-Fennialle. Vakuutusmaksu on maksettava kolmen (3) kuukauden kuluessa vakuutushakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutus voidaan myöntää, jos vakuutettu on vakuutuksen alkaessa enintään 95-vuotias.

3.2 Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy vakuutuksen alkamisvuotta seuraavana vuonna alkamiskuukautta edeltävän kuukauden lopussa. Seuraavat vakuutuskaudet ovat 12 kuukauden pituisia.

3.3 Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutus 30 päivän kuluessa sen voimaantulosta. Peruuttamisilmoitus on annettava kirjallisesti, ja se on toimitettava Henki-Fennialle 30 päivän määräajan kuluessa. Tällöin Henki-Fennia palauttaa maksetut vakuutusmaksut vakuutuksenottajalle ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta Henki-Fenniaan. Vakuutusmaksuista vähennetään kuitenkin palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoituskohteiden arvon alentumista. Vakuutukseen sisältyvä henkivakuutusturva peruuntuu, kun vakuutus peruutetaan.

3.4 Vakuutus päättyy viimeistään vakuutusajan päättyessä, vakuutetun täyttäessä 100 vuotta,
vakuutetun kuollessa tai vakuutuksenottajan toimittaman irtisanomisilmoituksen saavuttua
Henki-Fennialle. Vakuutus päättyy myös, kun vakuutussäästö ei enää riitä vakuutussopimuksen mukaisiin veloituksiin.

3.5 Henki-Fennialla on oikeus päättää vakuutus, jos vakuutuksesta tehdään osittainen takaisinosto, jonka jälkeen vakuutussäästön määrä on alle 10 prosenttia vakuutukseen maksettujen vakuutusmaksujen yhteismäärästä.

4.1 Vakuutuksenottaja päättää vakuutuksen edunsaajasta antamalla edunsaajamääräyksen.
Edunsaajamääräys annetaan erikseen säästösumman ja henkivakuutuskorvauksen osalta.
Edunsaajamääräys, sen peruuttaminen tai sen muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole ilmoitettu Henki-Fennialle kirjallisesti.

4.2 Jos edunsaajamääräys koskee nimeltä mainittua edunsaajaa, edunsaajamääräys raukeaa,
jos edunsaaja kuolee vakuutusaikana.

5.1 Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat vakuutusmaksusta vakuutusta otettaessa.
Vakuutuksenottaja voi maksaa lisämaksuja Henki-Fennian kulloinkin ilmoittamien vähimmäis-
ja enimmäismäärien rajoissa. Henki- Fennialla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lisämaksuja.

5.2 Vakuutusmaksu liitetään vakuutussäästöön ja sijoitetaan sijoitussuunnitelman mukaisesti.
Vakuutussäästön arvoon luetaan myös maksettu vakuutusmaksu, jota ei ole vielä sijoitettu
sijoituskohteisiin.

5.3 Henki-Fennia sijoittaa vakuutusmaksun sijoitussuunnitelman mukaisesti ilman tarpeetonta
viivytystä sen jälkeen, kun vakuutus on tullut voimaan ja vakuutusmaksu sekä sijoitussuunnitelmaa koskeva pyyntö on saapunut Henki-Fennialle. Henki-Fennia sijoittaa
vakuutusmaksun kuitenkin aikaisintaan sen jälkeen, kun sijoituspalvelua koskeva sopimus
sijoituspalveluyhtiön kanssa on tehty, sijoituskohteelle saatavan ensimmäisen noteerauksen
jälkeen ja merkintäajan puitteissa.

5.4 Jos vakuutusmaksua tai osaa siitä ei voida sijoittaa sijoitussuunnitelman mukaisesti
Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, vakuutuksenottajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoitussuunnitelmaa koskeva pyyntö. Samalla edellinen pyyntö raukeaa. Jos Henki-Fennia ei saa vakuutuksenottajalta uutta sijoitussuunnitelmaa koskevaa pyyntöä 10 pankkipäivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta, Henki-Fennialla on oikeus jättää vakuutusmaksu korottomalle tilille tai sijoittaa vakuutusmaksu johonkin muuhun Henki-Fennian valitsemaan vähäriskiseen sijoituskohteeseen.

5.5 Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun osalta Henki-Fennia ja sijoituspalveluntarjoaja varaavat kunkin vakuutusmaksun jälkeen, markkinaolosuhteiden muuttuessa tai vastaavissa tilanteissa kohtuullisen ajan sopimuksen mukaisten sijoitusrajoitusten saavuttamiseksi vakuutuksenottajan etu huomioiden.

6.1 Vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, vakuutukseen liitettyjen
sijoituskohteiden arvonkehityksestä ja mahdollisista kuolevuushyvityksistä.

6.2 Vakuutussäästöä laskettaessa siitä vähennetään vakuutuksen hoitokulut, mahdolliset
vakuutukseen liittyvän henkivakuutusturvan maksut, sijoituspalveluun liittyvät palkkiot ja suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut, kaupankäyntikulut sekä sijoituskohteisiin ja niiden säilytykseen liittyvät palkkiot ja kulut. Vakuutussäästön määrää vähentävät myös vakuutussäästön nostot. Vakuutussäästön muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty tarkemmin laskuperusteissa. Jos sijoituskohteella ei ole julkisesti noteerattua arvoa, sijoituskohteen arvo määräytyy sen käyvän arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa myös valuuttakurssin muutokset vaikuttavat vakuutussäästön arvoon.

6.3 Henki-Fennia ei maksa vakuutussäästölle korkoa eikä asiakashyvityksiä.

7.1 Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat vakuutusta otettaessa sijoitussuunnitelmasta.
Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa vakuutusaikana ilmoittamalla siitä Henki-Fennialle kirjallisesti.

7.2 Sijoitussuunnitelmaan voi sisältyä vain Henki-Fennian kulloinkin hyväksymiä sijoituspalveluja ja sijoituskohteita. Henki-Fennialla on oikeus päättää, mitä sijoituspalveluja ja
sijoituskohteita vakuutukseen voi kulloinkin olla liitettynä. Henki-Fennialla on oikeus poistaa tai lisätä sijoituskohteita, joita voi olla liitettynä vakuutukseen. Henki-Fennialla on myös oikeus rajoittaa vakuutukseen kulloinkin liitettyinä olevien yksittäisten sijoituskohteiden lukumäärää ja yksittäiseen sijoituskohteeseen liitetyn vakuutusmaksun ja vakuutussäästön
määrää.

7.3 Sijoituskohteet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti, eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai edunsaajalla ole omistus- tai muuta oikeutta vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin. Omistusoikeus vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin kuuluu Henki-Fennialle. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta päättää sijoituskohteisiin liittyvän määräys- tai äänivallan käyttämisestä, oikeutta päättää siitä, kenelle tai millä ehdoilla sijoituskohteena oleva omaisuus luovutetaan, oikeutta päättää sijoituskohdetta koskevasta käyttö- tai hallintaoikeudesta eikä oikeutta tehdä sijoituskohteena olevaan varallisuuteen liittyviä toimeksiantoja tai muita sijoituskohteeseen
liittyviä sopimuksia Henki-Fennian puolesta kolmannen osapuolen kanssa.

7.4 Jos Henki-Fennian ja sijoituspalveluntarjoajan välinen sopimus päättyy tai vakuutussäästöä ei muusta syystä voida liittää tiettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen, Henki- Fennia voi siirtää vakuutussäästön toiseen riskitasoltaan vastaavaan sijoituspalveluun ja sijoituskohteisiin tai muuhun, vähäriskiseen sijoituskohteeseen. Henki-Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle sijoituskohteissa tapahtuvista muutoksista mahdollisimman aikaisin saatuaan tiedon sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen kohdistuvista muutoksista. Vakuutuksenottajalla on tällöin mahdollisuus valita säästöille uusi sijoituspalvelu ja sijoituskohde Henki-Fennian kulloinkin hyväksymistä vaihtoehdoista.

8.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus muuttaa vakuutuksen sijoitussuunnitelmaa sekä
sijoituspalvelua ja sijoituskohteita antamalla Henki-Fennialle kirjallisen muutospyynnön.

8.2 Siirto sijoituspalvelusta toiseen tai sijoitussuunnitelman ja sijoituskohteiden muutos
toteutetaan ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen, kun Henki-Fennia on vastaanottanut
muutospyynnön. Jos muutosta ei ole mahdollista toteuttaa välittömästi Henki-Fennian ja
sijoituspalveluntarjoajan välisen sopimuksen, sijoituskohteiden ominaisuuksien, sääntöjen,
realisointiaikataulun tai muun Henki-Fenniasta riippumattoman syyn vuoksi, Henki-Fennia
toteuttaa muutoksen vakuutukseen sijoituskohteiden merkintäaikojen puitteissa ilman
tarpeetonta viivytystä sen jälkeen, kun muutos on mahdollista toteuttaa ja sijoituskohteille on saatavissa noteeraus.

8.3 Jos siirtoa sijoituspalvelusta toiseen tai sijoitussuunnitelmaa ja sijoituskohteiden muutosta ei voida toteuttaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, vakuutuksenottajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi muutospyyntö. Samalla edellinen muutospyyntö raukeaa.

8.4 Muutoksen yhteydessä vakuutussäästöstä voidaan veloittaa sijoituspalveluun ja sijoituskohteisiin liittyvät palkkiot ja kaupankäyntikulut sekä muut mahdolliset toimenpidemaksut.

9.1 Henki-Fennia veloittaa vakuutusmaksuista sovitun kulun ja jäljelle jäävä osuus vakuutusmaksusta liitetään vakuutussäästöön.

9.2 Vakuutussäästöstä veloitetaan vakuutuksen hoitokulu. Hoitokulu lasketaan kuukausittain
kunkin kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän tilanteen perusteella ja veloitetaan
vakuutussäästöstä neljännesvuosittain. Lisäksi vakuutussäästöstä veloitetaan sopimuksen mukaiset toimenpidemaksut niiden suorittamispäivänä. Koko vakuutuksen päättyessä nämä maksut ja kulut veloitetaan ennen säästösumman, henkivakuutuskorvauksen tai takaisinostoarvon maksamista.

9.3 Sijoituspalveluun liittyvät kulut ja palkkiot veloitetaan sijoituspalveluntarjoajan kulloinkin
voimassa olevan sopimuksen ja käytännön mukaisesti. Sijoituskohteisiin sekä niiden säilyttämiseen ja kaupankäyntiin liittyvät kulut ja palkkiot veloitetaan niiden kulloinkin
voimassa olevien sääntöjen ja hinnastojen mukaisesti.

9.4 Vakuutuksenottajan on huolehdittava, että vakuutussäästöstä on kulloinkin riittävä osa
käteisvaroina tai muutoin nopeasti realisoitavissa, jotta edellä mainitut kulut ja palkkiot
voidaan kulloinkin veloittaa. Jos kuluja ei voi veloittaa, Henki-Fennialla on oikeus oman valintansa mukaan muuttaa rahaksi vakuutukseen liitettyjä sijoituskohteita riittävä määrä
kulujen ja palkkioiden veloittamiseksi.

9.5 Jos vakuutukseen tai siihen liitettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen kohdistuu
suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia veloittaa nämä verot ja maksut vakuutussäästöstä. Henki-Fennia voi veloittaa vakuutussäästöstä myös muut sijoituspalveluun tai sijoituskohteen arvoon sisältymättömät palkkiot ja maksut, jotka se joutuu maksamaan sijoituspalveluntarjoajalle tai sijoituskohteiden omistajana.

9.6 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa vakuutuksesta perittävän hoitokulun määrää.
Hoitokulun muutoksen perusteena voi olla esimerkiksi Henki-Fenniaa koskevan lainsäädännön muutos, vakuutusten hoitoa ja tarjoamista koskevien kustannusten muutos,
Henki-Fennian vakavaraisuuteen liittyvä syy tai muu Henki-Fennian toimintaan vaikuttava
syy. Henki-Fennia ilmoittaa muutoksesta vakuutuksenottajalle vähintään yksi (1) kuukausi
ennen muutosta. Vakuutuksenottajan katsotaan hyväksyneen muutoksen, jos hän ei kirjallisesti ilmoita Henki-Fennialle toisin.

10.1 Edunsaajalle syntyy oikeus säästösummaan vakuutusajan päättyessä edellyttäen, että vakuutettu on silloin elossa. Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle päättymistä koskevan ilmoituksen ennen vakuutusajan päättymistä.

10.2 Maksettavan säästösumman arvo perustuu rahaksi muutettujen sijoituskohteiden arvoon.

11.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus tehdä vakuutuksesta takaisinostoja vakuutusaikana, ellei sijoituskohteiden rahaksi muuttamista ole erikseen rajoitettu. Jos vakuutussäästöstä
nostetaan vain osa, on jäljelle jäävän vakuutussäästön oltava vähintään kohdassa 3.5 mainittu määrä. Muussa tapauksessa Henki-Fennialla on oikeus päättää vakuutus, jolloin koko takaisinostoarvo maksetaan vakuutuksenottajalle.

11.2 Maksettaessa takaisinostoarvo tai sen osa, perustuu sen arvo rahaksi muutettujen
sijoituskohteiden arvoon.

12.1 Edunsaajalle syntyy oikeus henkivakuutuskorvaukseen, jos vakuutettu kuolee vakuutusaikana.

12.2 Henkivakuutusturvan edunsaajana on vakuutetun kuolinpesä, ellei vakuutuksenottaja
ole Henki-Fennialle kirjallisesti muuta ilmoittanut.

12.3 Henkivakuutuskorvauksen suuruus perustuu realisoitujen sijoituskohteiden arvoon. Lisäksi Henki-Fennia voi veloittaa varoista kaikki niiden säilyttämiseen liittyvät palkkiot ja
maksut, jotka se joutuu maksamaan varojen omistajana.

13.1 Vakuutuksen säästösummaa, takaisinostoarvoa ja henkivakuutuskorvausta on haettava
Henki-Fennialta kirjallisesti. Korvauksen hakijan on annettava Henki-Fennialle asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi ja joita hakijalta voidaan kohtuudella vaatia. Henki-Fennia ei korvaa edellä mainittujen selvitysten hankkimisesta ja niiden käännättämisestä mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia.

13.2 Säästösummaa on haettava Henki- Fennialta yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusajan päättymisestä. Säästösummaa on joka tapauksessa haettava kymmenen (10) vuoden kuluessa vakuutusajan päättymisestä. Henkivakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutetun kuolemasta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen (10) vuoden kuluessa vakuutetun kuolemasta. Jos säästösummaa ei haeta tai korvausvaatimusta ei
esitetä edellä mainituissa määräajoissa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

13.3 Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai
henkivakuutuskorvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden
kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut edellä mainitut selvitykset, edellyttäen, että sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen on tässä ajassa esimerkiksi niiden sääntöjen mukaan
normaalisti mahdollista suorittaa. Siltä osin kuin sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen
edellä mainitussa ajassa ei ole mahdollista, maksaa Henki-Fennia säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvauksen kuukauden kuluessa
sijoituskohteiden rahaksi muuttamisesta.

13.4 Jos kyse on osittaisesta takaisinostosta, vakuutuksenottajalla on mahdollisuus
ilmoittaa, mitä sijoituskohteita koskevasta vakuutussäästön osasta nosto tehdään. Jos vakuutuksenottaja ei ole tällaista ilmoitusta antanut takaisinostoarvoa haettaessa, voi Henki-Fennia valita sijoituskohteet.

13.5 Jos säästösumma, takaisinostoarvo, takaisinostoarvon osa tai henkivakuutuskorvaus
suoritetaan vajaavaltaiselle henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

13.6 Henki-Fennia maksaa viivästyneille suorituksille viivästyskorkoa korkolain mukaan.

13.7 Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia, jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

14.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä
yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi. Sopimuksen sisältö ei voi
muuttua olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

14.2 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia,
joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

14.3 Henki-Fennialla on oikeus korottaa kaikkia hinnastoon, vakuutusehtoihin tai laskuperusteisiin sisältyviä euromääräisiä rajoja ja summia enintään sen verran, mitä elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin.

14.4 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle muutosta koskevan ilmoituksen vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

15.1 Henki-Fennia toimittaa vakuutuskirjan sekä muut tiedonannot ja ilmoitukset Henki- Fennian verkkopalveluun tai vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen. Henki-Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vähintään kerran vuodessa vakuutusotteen.

16.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus, ellei vakuutuksenottaja ole antanut peruuttamatonta edunsaajamääräystä. Luovutuksesta tai panttauksesta on ilmoitettava kirjallisesti Henki-Fennialle.

17.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään haluamanaan ajankohtana. Tällöin vakuutuksen takaisinostoarvo maksetaan vakuutuksenottajalle kohdan 13 mukaisesti.

18.1 Henki-Fennia ei anna sijoitusneuvontaa, eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettävien tai liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen vaikutuksesta vakuutuksen tai vakuutussäästön
arvoon.

18.2 Henki-Fennia ei vastaa vakuutuksen verokohtelusta. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista
vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutuksen osapuolten verokohteluun. Henki-Fennia ei vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista. Jos vakuutukseen on liitetty sijoituskohteita, joista saatavista ulkomaisista tuloista (esim. korko tai osinko) veloitetaan lähdevero, ei Henki-Fennia hyvitä tällaisia lähdeveroja vakuutussäästöön.

18.3 Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

19.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa vakuutuksenottajaa tai edunsaajaa, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ja Sijoituslautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan lausunto on suositusluontoinen.

19.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen
tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräaika ei kuitenkaan kulu aikana, jona asia on Sijoituslautakunnan käsiteltävänä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 1496059-8

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet