Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Varainhoitovakuutus vakuutusehdot

Fennia-Varainhoitovakuutus vakuutusehdot

Voimassa 1.12.2023 alkaen

Tämä säästöhenkivakuutus on vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkaan 1 ja 3 kuuluva sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus.

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena. Vakuutettu henkilö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei voi muuttaa.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Sijoituspalveluntarjoaja on se yhtiö, jonka kanssa Henki-Fennia on tehnyt sopimuksen vakuutussäästön hoitamisesta.

Säästösumma on määrätylle Edunsaajalle vakuutuksen erääntyessä maksettava korvaus.

Takaisinostoarvo on summa, joka maksetaan Vakuutuksenottajalle, mikäli vakuutus irtisanotaan ennen sen päättymistä.

Henkivakuutuskorvaus on Vakuutetun kuollessa henkivakuutusturvan voimassaoloaikana
Edunsaajalle maksettava korvaus.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden
perusteella lasketaan mm. vakuutusmaksut, hinnaston mukaiset veloitukset ja vakuutussäästö.

2.1 Vakuutus sisältää oikeuden säästösummaan ja henkivakuutuskorvaukseen.

2.2 Säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä edellyttäen, että Vakuutettu on silloin elossa. Takaisinostoarvo tai sen osa maksetaan vakuutuksen voimassa ollessa, jos Vakuutuksenottaja sitä Vakuutetun eläessä vaatii, eikä muuta ole sovittu. Oikeus henkivakuutuskorvaukseen syntyy, jos Vakuutettu kuolee henkivakuutusturvan voimassaoloaikana.

2.3 Vakuutuksen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa ja laskuperusteissa. Vakuutussopimukseen sisältyy vakuutushakemus, vakuutuskirja, mahdollinen terveysselvitys, sijoituspalveluun liittyvä sopimus, muut sopimuksen syntymiseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat, tuote-esite, vakuutusote sekä vakuutusehdot. Vakuutussopimukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

3.1 Vakuutuksenottajan, Vakuutetun, Edunsaajan ja Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet
perustuvat vakuutussopimukseen ja laskuperusteisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

3.2 Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta
haettaessa ja sen voimassaoloaikana. Nämä tiedot ovat Henki-Fennian vastuun perusteena.

3.3 Vakuutuksenottajan ja Vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutuksen voimassaoloaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, määräytyy Henki-Fennian vastuu vakuutussopimuslain ja vakuutuksen laskuperusteiden mukaisesti.

3.4 Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus, ellei peruuttamaton edunsaajamääräys sitä estä. Luovutus ja panttaus ei ole Vakuutuksenottajan
velkojia sitova, ellei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu Henki-Fennialle.

3.5 Henki-Fennia lähettää vakuutuskirjan sekä muut tiedonannot ja ilmoitukset Vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottajalle lähetetään vähintään kerran vuodessa vakuutusote.

4.1 Vakuutus tulee voimaan, kun Henki-Fennia on hyväksynyt Vakuutuksenottajan allekirjoittaman vakuutushakemuksen ja sovitun suuruinen vakuutusmaksu on maksettu Henki-Fennialle. Vakuutusmaksu on maksettava kolmen kuukauden kuluessa vakuutushakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutus voidaan myöntää, jos vakuutettu on vakuutuksen alkaessa enintään 95-vuotias.

4.2 Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava Henki-Fennialle 30 päivän määräajan kuluessa. Tällöin Henki-Fennia palauttaa maksetut vakuutusmaksut ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta Henki-Fenniaan. Vakuutusmaksuista vähennetään kuitenkin palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoituskohteiden arvon alentumista. Vakuutukseen sisältyvä henkivakuutusturva peruuntuu, kun vakuutus peruutetaan.

4.3 Vakuutuksen voimassaoloaika määritellään vakuutussopimuksessa.

4.4 Vakuutus päättyy viimeistään vakuutusajan päättyessä, Vakuutetun kuollessa, koko jäljellä
olevan vakuutussäästön nostamisen yhteydessä tai kun säästön määrä on takaisinoston jälkeen alle 10 prosenttia vakuutukseen maksettujen vakuutusmaksujen yhteismäärästä. Vakuutus päättyy myös, kun vakuutussäästö ei enää riitä vakuutusturvan ylläpitämiseksi tehtäviin veloituksiin.

4.5 Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään haluamanaan ajankohtana.
Tällöin vakuutuksen takaisinostoarvo maksetaan Vakuutuksenottajalle kohdan 10 mukaisesti.

5.1 Vakuutukseen liittyvässä vakuutussäästön sijoituspalvelussa voidaan käyttää vain Henki-Fennian hyväksymiä Sijoituspalveluntarjoajia. Vakuutussopimusta tehtäessä määritellään, mitä Sijoituspalveluntarjoajaa ja sijoituskohteita vakuutuksessa käytetään. Henki-Fennialla on oikeus päättää, mitä sijoituspalveluja ja sijoituskohteita vakuutukseen voi kulloinkin olla liitettynä.

5.2 Jos Henki-Fennian ja Sijoituspalveluntarjoajan välinen sopimus päättyy tai vakuutussäästöä ei muusta syystä voida liittää tiettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen, ilmoittaa Henki-Fennia asiasta Vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottajan on tällöin muutettava vakuutussäästöön liittyvää sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta. Jos Vakuutuksenottaja ei tee muutoksia Henki-Fennian asettamassa kohtuullisessa määräajassa, on Henki-Fennialla oikeus liittää vakuutuksen säästö sopivaksi määrittelemäänsä sijoituskohteeseen.

5.3 Sijoituskohteet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti ja sijoituskohteiden omistusoikeus kuuluu Henki-Fennialle. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta päättää sijoituskohteisiin liittyvän määräys- tai äänivallan käyttämisestä, oikeutta päättää siitä, kenelle tai millä ehdoilla sijoituskohteena oleva omaisuus luovutetaan, oikeutta päättää sijoituskohdetta koskevasta käyttö- tai hallintaoikeudesta eikä oikeutta tehdä sijoituskohteena olevaan varallisuuteen liittyviä toimeksiantoja tai muita sijoituskohteeseen liittyviä sopimuksia Henki-Fennian puolesta kolmannen osapuolen kanssa.

5.4 Vakuutuksenottaja voi vakuutuksen voimassa ollessa vaihtaa valitun sijoituspalvelun toiseen Henki-Fennian hyväksymän Sijoituspalveluntarjoajan sijoituspalveluun tai muuttaa vakuutuksen sijoituskohteita antamalla Henki-Fennialle kirjallisen muutospyynnön.

5.5 Siirto sijoituspalvelusta tai sijoituskohteesta toiseen toteutetaan ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen kun Henki-Fennia on vastaanottanut muutospyynnön. Jos muutosta ei ole mahdollista toteuttaa välittömästi sijoituskohteiden ominaisuuksien, sääntöjen, realisointiaikataulun tai muun Henki-Fenniasta riippumattoman syyn vuoksi, Henki-Fennia toteuttaa muutoksen vakuutukseen ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen kun sijoituskohteille on saatavissa noteeraus ja sijoituskohteiden merkintäaikojen puitteissa.

5.6 Jos siirtoa sijoituspalvelusta tai sijoituskohteesta toiseen ei voida toteuttaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, Vakuutuksenottajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskeva muutospyyntö. Samalla edellinen muutospyyntö raukeaa.

6.1 Edunsaajamääräyksen antaa Vakuutuksenottaja. Säästösumman ja henkivakuutuskorvauksen Edunsaajana voi olla eri henkilö. Edunsaajamääräyksen antaminen, peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole ilmoitettu Henki-Fennialle kirjallisesti.

6.2 Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu Edunsaaja kuolee ennen vakuutustapahtumaa. Edunsaajamääräys pysyy voimassa, vaikka Vakuutuksenottaja luovuttaa vakuutussopimukseen perustuvan oikeuden.

6.3 Vakuutuksenottaja voi antaa Edunsaajalle tai Vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen edunsaajamääräyksen voimassapitämisestä (peruuttamaton edunsaajamääräys). Vakuutuksenottaja on tällöin sidottu olemaan muuttamatta edunsaajamääräystä tai vakuutuksen sisältöä sitoumuksessa määrätyllä tavalla.

7.1 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

7.2 Henki-Fennia ja Vakuutuksenottaja sopivat vakuutusta otettaessa vakuutusmaksusta. Lisämaksusta voidaan sopia vakuutusaikana Henki-Fennian kanssa. Henki-Fennialla on oikeus kieltäytyä lisämaksusta.

8.1 Vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksestä ja kuolevuushyvityksistä. Vakuutussäästöä laskettaessa siitä vähennetään Henki-Fennian hoitokulut, vakuutukseen liittyvän henkivakuutusturvan maksut, sijoituskohteiden kulut, sijoituspalvelusta sekä sijoituskohteiden säilyttämisestä ja kaupankäynnistä aiheutuneet kulut ja palkkiot sekä suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut. Vakuutussäästön määrää pienentävät kohdan 10 mukaiset vakuutussäästön nostot. Edellä mainitut vakuutussäästön muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty laskuperusteissa.

8.2 Vakuutusmaksuilla hankitaan vakuutukseen liitettäviä Henki-Fennian hyväksymiä sijoituskohteita sen mukaan kuin Vakuutuksenottaja ja Henki-Fennia ovat sopineet. Vakuutussäästön arvoon luetaan myös maksettu vakuutusmaksu, jolla ei ole vielä hankittu sijoituskohteita. Henki-Fennia siirtää ensimmäisen maksun sijoituspalvelun piiriin
ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen kun sopimus on tullut voimaan ja maksu sekä sitä koskeva sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskeva pyyntö on saapunut Henki-Fennialle. Henki-Fennia liittää sijoituskohteen sopimukseen kuitenkin aikaisintaan sijoituskohteelle saatavan ensimmäisen noteerauksen jälkeen ja merkintäajan puitteissa.

8.3 Jos maksua tai osaa siitä ei voida sijoittaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, Vakuutuksenottajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus antaa uusi sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskeva pyyntö. Samalla edellinen pyyntö raukeaa. Jos Henki-Fennia ei saa Vakuutuksenottajalta uutta sijoituspalvelua tai sijoituskohdetta koskevaa pyyntöä 10 pankkipäivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta, Henki-Fennialla on oikeus jättää maksu tilille tai sijoittaa maksu johonkin muuhun Vakuutusyhtiön valitsemaan vähäriskiseen sijoituskohteeseen.

8.4 Täyden valtakirjan varainhoitopalvelun osalta Henki-Fennia ja Sijoituspalveluntarjoaja varaavat kunkin vakuutukseen maksettavan maksun jälkeen, markkinaolosuhteiden muuttuessa tai vastaavissa tilanteissa, kohtuullisen ajan sopimuksen mukaisten sijoitusrajoitusten saavuttamiseksi Vakuutuksenottajan etu huomioiden.

8.5 Jos sijoituskohteella ei ole julkisesti noteerattua arvoa, sijoituskohteen arvo määräytyy sen
käyvän arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa myös valuuttakurssin
muutokset vaikuttavat vakuutussäästön arvoon.

8.6 Henki-Fennia ei vastaa vakuutussäästön arvonkehityksestä eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden mahdollisesta arvon alentumisesta.

8.7 Henki-Fennia ei maksa vakuutussäästölle korkoa eikä asiakashyvityksiä.

9.1 Henki-Fennia veloittaa vakuutusmaksuista sopimuksen ja laskuperusteiden mukaiset kustannuserät, ja jäljelle jäävä osuus maksusta liitetään vakuutussäästöön.

9.2 Vakuutussäästöstä veloitetaan laskuperusteiden mukaiset vakuutuksen hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Hoitokulut ja muut maksut lasketaan vakuutussäästön kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän tilanteen perusteella ja veloitetaan vakuutussäästöstä neljännesvuosittain. Sijoituspalveluun liittyvät kulut veloitetaan Sijoituspalveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Koko vakuutuksen päättyessä nämä erät veloitetaan päättymispäivänä.

9.3 Hinnaston mukaiset mahdolliset toimenpidepalkkiot ja nostokulut veloitetaan vakuutussäästöstä niiden suorittamispäivänä.

9.4 Henki-Fennia voi veloittaa vakuutussäästöstä sijoituspalveluun ja sijoituskohteen arvoon sisältymättömät palkkiot ja maksut, jotka se joutuu maksamaan Sijoituspalveluntarjoajalle tai sijoituskohteiden omistajana. Palkkiot ja maksut lasketaan euroina. Sijoituskohteista ja niiden säilyttämisestä ja kaupankäynnistä veloitettavat kulut ja palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaan.

9.5 Vakuutuksenottajalla on velvollisuus huolehtia, että vakuutussäästöstä on kulloinkin riittävä osa helposti ja nopeasti rahaksi muutettavassa muodossa, jotta Henki-Fennia voi veloittaa sopimuksen mukaiset hoitokulut ja palkkiot. Henki-Fennialla on oikeus tarvittaessa realisoida vakuutukseen liitettyä omaisuutta riittävä määrä kustannusten kattamiseksi.

9.6 Jos vakuutukseen tai siihen liitettyyn sijoituspalveluun tai sijoituskohteeseen kohdistuu lainsäädännön muuttumisen tai viranomaismääräyksen vuoksi suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia veloittaa nämä verot ja maksut vakuutussäästöstä.

10.1 Säästösumma maksetaan määrätylle Edunsaajalle vakuutusajan päättyessä edellyttäen, että Vakuutettu on silloin elossa. Henki-Fennia ilmoittaa Vakuutuksenottajalle vakuutusajan päättymisestä ja vakuutuksen erääntymisestä.

10.2 Maksettaessa säästösumma, määräytyy se realisoitujen sijoituskohteiden arvon perusteella. Maksettavasta säästösummasta vähennetään mahdollinen hinnaston mukainen nostokulu.

10.3 Vakuutuksenottajalla on oikeus tehdä vakuutussäästöstä takaisinostoja vakuutuksen voimassa ollessa, ellei sijoituskohteiden realisointia ole rajoitettu. Jos vakuutussäästöstä nostetaan vain osa, vakuutussäästöön on jäätävä vähintään 10 prosenttia vakuutusta tehtäessä maksetun vakuutusmaksun määrästä. Muussa tapauksessa vakuutus päättyy ja koko takaisinostoarvo maksetaan Vakuutuksenottajalle.

10.4 Maksettaessa takaisinostoarvo tai sen osa, määräytyy sen arvo realisoitujen sijoituskohteiden arvon perusteella. Maksettavasta takaisinostoarvosta tai sen osasta vähennetään mahdollinen hinnaston mukainen nostokulu.

11.1 Vakuutussopimuksen mukainen henkivakuutuskorvaus maksetaan Edunsaajalle Vakuutetun kuollessa henkivakuutusturvan voimassaoloaikana.

11.2 Henkivakuutuskorvauksen suuruus määräytyy realisoitujen sijoituskohteiden arvon perusteella.

11.3 Mikäli vakuutukseen on maksettu vakuutusmaksuja Vakuutetun kuoleman jälkeen, palautetaan nämä maksut Vakuutuksenottajalle ennen henkivakuutussumman maksamista. Palautettavaan summaan lisätään tai siitä vähennetään kuitenkin se euromäärä, joka vastaa kyseisillä vakuutusmaksuilla hankittujen sijoituskohteiden arvonkehitystä maksun sijoittamisen ja sen palauttamisen väliseltä ajalta.

12.1 Etuuteen oikeutetun henkilön on haettava etuutta Henki-Fennialta kirjallisesti. Säästösummaa ja henkivakuutuskorvausta haettaessa on toimitettava Henki-Fennialle virallinen selvitys Vakuutetusta ja Edunsaajista sekä Edunsaajien pankkiyhteystiedot. Henkivakuutuskorvausta haettaessa on lisäksi toimitettava Vakuutetun kuolintodistus. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian maksuvelvollisuuden toteamiseksi. Henki-Fennia ei korvaa edellä mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia.

12.2 Henkivakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta ja Vakuutetun kuolemasta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa Vakuutetun kuolemasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

12.3 Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut edellä mainitut selvitykset, edellyttäen, että sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen on tässä ajassa normaalisti mahdollista suorittaa. Siltä osin kuin sijoituskohteiden rahaksi muuttaminen edellä mainitussa ajassa ei ole mahdollista, Henki-Fennia maksaa säästösumman, takaisinostoarvon, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvauksen kuukauden kuluessa realisoinnista.

12.4 Sijoituskohteita realisoitaessa Henki-Fennia ei ole velvollinen etsimään sijoituskohteille ostajaa. Jos realisointi osoittautuu vaikeaksi, Henki-Fennialla on oikeus sijoituskohteen myymisen sijasta siirtää sijoituskohde Vakuutuksenottajan tai Edunsaajan nimiin ja mitätöidä vakuutukseen liitetyt sijoituskohteet. Siirtämisen yhteydessä Henki-Fennialla on oikeus vähentää vakuutussäästöistä tai periä Vakuutuksenottajalta mahdollisesta ennenaikaisesta realisoinnista perittävät maksut, verot, veronluontoiset maksut ja muut Henki-Fennialle toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset.

12.5 Jos säästösumma, takaisinostoarvo, takaisinostoarvon osan tai henkivakuutuskorvaus suoritetaan vajaavaltaiselle henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

12.6 Henki-Fennia maksaa viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa korkolain mukaan.

12.7 Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia, jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

13.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia ja vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen sopimukseen verrattuna. Muutos voidaan tehdä seuraavilla perusteilla:

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaismääräys

 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma

 • muutos kuolleisuuden kehityksessä

 • muutos korkotasossa

 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos, jos muutos johtuu Henki-Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

13.2 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

13.3 Henki-Fennian vastuuta lisäävien muutosten edellytyksenä on, että Vakuutetun terveydentila täyttää Henki-Fennian asettamat vaatimukset.

13.4 Henki-Fennia lähettää muutoksesta ilmoituksen Vakuutuksenottajalle vähintään kuukausi
ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus.

14.1 Henki-Fennia ei anna sijoitusneuvontaa, eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettävien tai liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen vaikutuksesta vakuutussäästöön.

14.2 Henki-Fennia ei vastaa vakuutuksen verokohtelusta. Henki-Fennia ei vastaa myöskään
mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolten verokohteluun. Henki-Fennia ei vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat Vakuutuksenottajan, Vakuutetun tai Edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista.

14.3 Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

14.4 Henkivakuutusturvan Edunsaajana on omaiset, ellei Vakuutuksenottaja ole Henki-Fennialle kirjallisesti muuta ilmoittanut.

15.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Sijoituslautakunnan (www. fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

15.2 Henki-Fennian päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräaika ei kuitenkaan kulu aikana, jona asia on Sijoituslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 1496059-8

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet