Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Gruppension försäkringsvillkor

Fennia-Gruppension försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.12.2023

Denna gruppensionsförsäkring är en sådan fritt formad arbetspensionsförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal och en pensionsförsäkring som hör till livförsäkringsklasserna
1 och 3 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Förmånstagaren är en person som har rätt till den försäkringsersättning som betalas ut från
försäkringen.

Pensionstiden är den period som börjar i början av den månad när Fennia Liv börjar betala ut ålderspension och slutar när utbetalningen av pension upphör.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts i lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat försäkringspremier,
kostnader och debiteringar samt försäkringskapitalet.

Placeringsplan är en plan där man fastställer hur de försäkringspremier som betalats för försäkringen och försäkringskapitalet ska placeras i de placeringsobjekt som anslutas till försäkringen.

Försäkringsgivaren är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är det företag eller den sammanslutning som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Den försäkrade är de arbetstagare som hör till den grupp av personer som ska försäkras och
som definieras i försäkringsavtalet.

Försäkringsperiod är den tidsperiod som börjar när försäkringsavtalet träder i kraft och som
fortsätter till den sista dagen under samma kalenderår. Därefter är försäkringsperioden ett kalenderår.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning betalas ut till förmånstagaren från försäkringen. Försäkringsfall är situationer där den försäkrade når pensionsåldern, avlider
eller blir bestående arbetsoförmögen.

Fribrev är en försäkring som ändrats till en försäkring utan premie och som hålls i kraft med det försäkringskapital som ackumulerats av försäkringspremierna.

2.1 Försäkringens syfte är att ordna ett tilläggspensionsskydd för den grupp av personer som
definieras i försäkringsavtalet.

2.2 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet och i beräkningsgrunderna. Försäkringen omfattar rätt till ålderspension som betalas ut från försäkringskapitalet och skydd om den försäkrade avlider. Försäkringen kan enligt separat överenskommelse omfatta ett skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga (invaliditetsskydd). I försäkringen ingår också rätt att på grund av arbetslöshet ta ut det influtna försäkringskapitalet innan pensionsåldern uppnåtts.

3.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Fennia Livs rättigheter och
skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna,
lagstiftningen, myndighetsföreskrifterna och de uppgifter som lämnades till Fennia Liv när försäkringsavtalet ingicks och medan försäkringen var i kraft.

3.2 Försäkringsavtalet eller de rättigheter som grundar sig på avtalet kan inte pantsättas och
mot det beviljas inte lån mot försäkringsbrev.

4.1 Den grupp av personer som ska försäkras definieras i försäkringsavtalet. Försäkringen
omfattar alla de anställda i försäkringstagarens tjänst som uppfyller villkoren för att höra till gruppen av personer som ska försäkras. Försäkringstagaren ska skriftligen meddela Fennia Liv alla de personer som uppfyller de kriterier som anges i definitionen av grupp i försäkringen.

5.1 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas och under försäkringstiden ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal.

5.2 Fennia Liv för inte en sådan förteckning över de försäkrade som avses i 76 § i lagen om försäkringsavtal. Försäkringstagaren ska ge de försäkrade nödvändiga uppgifter om försäkringen.

6.1 Försäkringen börjar gälla vid den tidpunkt som överenskommits i försäkringsavtalet, när
Fennia Liv har fått alla nödvändiga uppgifter av försäkringstagaren och de försäkrade. Försäkringen fortsätter att gälla tillsvidare en försäkringsperiod i taget, om inte annat överenskommits i försäkringsavtalet.

6.2 Försäkringen upphör när det inte längre finns några försäkrade i försäkringen och det i
försäkringstagarens tjänst inte finns personer som uppfyller de kriterier som anges i definitionen av grupp i försäkringen. Försäkringen kan dock på begäran av försäkringstagaren hållas i kraft, om avsikten är att till försäkringen ansluta nya försäkrade inom ett år från det att försäkringen annars skulle ha upphört.

6.3 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringsavtalet om inga försäkringspremier har betalats för försäkringen under en period på två år från det att försäkringen trädde i kraft. Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringsavtalet om försäkringstagaren har blivit insolvent eller har försummat de skyldigheter som försäkringstagaren har enligt försäkringsavtalet eller lagen om försäkringsavtal, eller om man i fråga om försäkringstagaren har inlett saneringsförfarande som avses i lagen om sanering av företag. Försäkringen upphör en månad efter att Fennia Liv har skickat ett meddelande om uppsägning till försäkringstagaren.

6.4 Försäkringstagaren har rätt att skriftligen säga upp försäkringsavtalet.

6.5 Om försäkringstagaren eller Fennia Liv säger upp försäkringsavtalet, fastställs försäkringsskyddets fortsättning för en enskild försäkrad i enlighet med punkt 14. Det samma
gäller en situation där försäkringstagaren inte längre betalar försäkringspremier och begär att
försäkringen ska ändras till ett fribrev.

6.6 Försäkringen upphör utan uppsägning när försäkringstagaren har försatts i konkurs.

6.7 Försäkringsskyddet för en enskild försäkrad börjar när han eller hon ansluts till försäkringen eller från en separat avtalad tidpunkt. Om den försäkrades anställningsförhållande hos försäkringstagaren upphör på något annat sätt än genom ett försäkringsfall eller om den försäkrade inte längre hör till gruppen som ska försäkras, upphör också den försäkrades försäkringsskydd i slutet av samma kalendermånad. Om den försäkrade har rätt till fribrev, tillämpas dock vad som föreskrivs i punkt 14. Den försäkrades försäkringsskydd upphör alltid om den försäkrades försäkringskapital i sin helhet har betalats ut i form av pension eller på basis av arbetslöshet, den försäkrade har fått en engångsersättning för bestående arbetsoförmåga eller den försäkrade har avlidit. Försäkringen upphör för den försäkrades del också när försäkringskapitalet inte räcker till för
debiteringar för att upprätthålla försäkringsskyddet.

7.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

7.2 Försäkringstagaren kan betala försäkringspremierna vid de tidpunkter och i så stora delbetalningar som försäkringstagaren själv valt, dock inom de gränser för maximipremien som Fennia Liv fastställt.

7.3 Försäkringspremierna fördelas mellan de försäkrade i enlighet med försäkringsavtalet. Om försäkringsavtalet inte innefattar några överenskomna fördelningsbestämmelser och försäkringstagaren inte har meddelat Fennia Liv hur premierna skulle fördelas mellan de försäkrade, har Fennia Liv rätt att lämna premien på ett räntefritt konto fram till dess att försäkringstagaren har meddelat hur premierna ska fördelas.

8.1 Försäkringstagaren har rätt att besluta om försäkringspremiens placering och om placeringsplanen med beaktande av de villkor som anges i punkt 10. Försäkringstagaren kan överföra sin rätt att besluta om placeringsplanen till de försäkrade.

8.2 Om försäkringstagaren inte har meddelat placeringsplanen före betalningen av försäkringspremien, har Fennia Liv rätt att lämna premien på ett räntefritt konto eller placera försäkringspremien i ett placeringsobjekt med låg risk som Fennia Liv valt.

8.3 Fennia Liv placerar försäkringspremien senast den 10:e bankdagen efter det att Fennia Liv har mottagit försäkringspremien och försäkringstagaren har meddelat Fennia Liv hur premien ska fördelas mellan de försäkrade, om försäkringsavtalet förutsätter det. Om det för det placeringsobjekt som anges i placeringsplanen, av en orsak som inte beror på Fennia Liv, inte finns någon tillgänglig notering inom ovannämnda tidsfrist, ansluter Fennia Liv placeringsobjektet till försäkringen efter den ovannämnda tidsfristen.

8.4 Om försäkringspremien eller en del av den inte alls kan placeras i det placeringsobjekt som anges i placeringsplanen, underrättar Fennia Liv försäkringstagaren eller den försäkrade om hindret och han eller hon ges möjlighet att ändra sin placeringsplan. Om Fennia Liv inte får en ny placeringsplan av försäkringstagaren eller den försäkrade inom fem bankdagar från det att Fennia Liv har mottagit premien eller Fennia Liv har begärt att placeringsplanen ska ändras, har Fennia Liv rätt att lämna premien på ett räntefritt konto eller placera försäkringspremien i ett placeringsobjekt med låg risk som Fennia Liv valt.

9.1 Försäkringskapitalet består av inbetalda försäkringspremier, värdeutvecklingen av de
placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och eventuella dödlighetsåterbäringar. Faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas och beräkningssättet definieras närmare i beräkningsgrunderna.

9.2 Värdet på försäkringskapitalet fastställs enligt värdet på de placeringsobjekt som anslutits
till försäkringen. När det gäller andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar
förändringar i valutakursen på försäkringskapitalets värde. Fennia Liv betalar varken ränta eller kundåterbäring på försäkringskapitalet.

9.3 Vid beräkningen av försäkringskapitalet görs avdrag för kostnader för förvaltningen av försäkringen, premier för livförsäkringsskydd och skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga, vilka eventuellt anslutits till försäkringen, och avgifter för specialåtgärder som vidtagits. På försäkringskapitalet görs även avdrag för kostnaderna för placeringsobjekten, om de inte har beaktats i placeringsobjektets värde. Försäkringskapitalet
minskas också av utbetalda pensioner och uttag av försäkringskapital.

9.4 Antalet andelar i placeringsobjekt som ansluts till försäkringen beräknas så att den andel
som återstår när de kostnader som tagits ut från försäkringspremien fördelas med det värde som placeringsobjektets andel har på behandlingsdagen.

9.5 Avgifter enligt försäkringsavtalet, premier för livförsäkringsskydd och ett eventuellt skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga, betalda pensioner och uttag av försäkringskapital
minskar antalet andelar i placeringsobjekten. Antalet placeringsobjekt som minskas beräknas enligt det värde som fastställs på debiteringsdagen. Antalet andelar i placeringsobjekten
förändras också när man överför försäkringskapital från ett placeringsobjekt till ett annat. Antalet andelar i placeringsobjekten ökar genom dödlighetsåterbäring.

10.1 Fennia Liv har rätt att bestämma vilka placeringsobjekt som vid respektive tidpunkt kan
anslutas till försäkringen. Fennia Liv har rätt att ta bort eller lägga till placeringsobjekt som kan vara anslutna till försäkringen.

10.2 Placeringsobjekten ansluts till försäkringen endast kalkylmässigt, och varken försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har äganderätt eller någon annan rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. Äganderätten till de placeringsobjekt som ansluts till försäkringen tillhör Fennia Liv. Försäkringstagaren eller den försäkrade har inte rätt att fatta beslut om hur bestämmande- eller rösträtten ska utövas på placeringsobjekten, eller till vem eller på vilka villkor den egendom som är placeringsobjekt ska överlåtas, att bestämma över den nyttjande- eller besittningsrätt som gäller placeringsobjektet eller rätt att lämna uppdrag som gäller den förmögenhet som är placeringsobjekt eller å Fennia Livs vägnar ingå andra avtal som gäller placeringsobjektet med en tredje part.

10.3 Fennia Liv har rätt att begränsa antalet enskilda placeringsobjekt som vid respektive tidpunkt anslutits till försäkringen och beloppet på försäkringspremien och försäkringskapitalet som allokeras till ett enskilt placeringsobjekt.

10.4 Om samarbetsavtalet mellan Fennia Liv och fondbolaget, kapitalförvaltningsbolaget
eller en annan aktör med koppling till placeringsobjektet upphör eller om det placeringsobjekt som anslutits till försäkringen slås samman eller fusioneras med ett annat försäkringsobjekt eller om placeringsobjektet fördelas, kan Fennia Liv överföra det försäkringskapital som anslutits till placeringsobjektet samt tillhörande kommande försäkringspremier till ett nytt placeringsobjekt eller till ett annat placeringsobjekt med motsvarande risknivå eller till ett annat placeringsobjekt med låg risk.

10.5 Om det placeringsobjekt som valts till försäkringen avskaffas eller om placeringsobjektet
av någon annan orsak inte längre kan anslutas som försäkringsobjekt i försäkringen, kan
Fennia Liv överföra det försäkringskapital som anslutits till placeringsobjektet samt tillhörande kommande försäkringspremier till ett annat placeringsobjekt med motsvarande risknivå eller till ett annat placeringsobjekt med låg risk.

10.6 Fennia Liv meddelar försäkringstagaren eller den försäkrade om förändringar i placeringsobjekten snarast möjligt, dock senast när förändringen ägt rum.

11.1 Placeringsplanen kan ändras genom att lämna in en skriftlig ändringsbegäran till Fennia
Liv. Begäran kan gälla placeringsplanen för kommande försäkringspremier eller placeringsobjekt som har förvärvats med influtet försäkringskapital.

11.2 Ändringen av placeringsplanen genomförs senast på den 10:e bankdagen efter att
ändringsbegäran har kommit till Fennia Liv. Om inget värde finns tillgängligt för placeringsobjektet, om reglerna för placeringsobjektet inte möjliggör en ändring eller om en ändring inom ovan nämnda tid inte är möjlig av en anledning som är oberoende av Fennia Liv, genomförs överföringen senast den 10:e bankdagen efter att ändringen har varit möjlig att genomföras.

11.3 Om ändringen av placeringsplanen inte alls kan genomföras av en anledning som är oberoende av Fennia Liv, underrättas personen som skickat begäran om hindret och han eller hon ges möjlighet att lämna en ny ändringsbegäran. Samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

11.4 Eventuella expeditionsavgifter till följd av ändringen tas ut enligt prislistan.

12.1 För försäkringspremierna tar Fennia Liv ut avgifter enligt beräkningsgrunderna och den
återstående premiedelen ansluts till försäkringskapitalet. Försäkringskapitalet debiteras varje
månad med kostnaderna enligt beräkningsgrunderna för förvaltningen av försäkringen och avgifterna för att upprätthålla skyddet. Därtill debiteras försäkringskapitalet med eventuella
avgifter för utförda åtgärder och uttagsavgifter den dag åtgärden eller uttaget görs.

12.2 Fennia Liv kan debitera försäkringspremierna med de arvoden och avgifter som inte ingår i placeringsobjektens värde och som det i egenskap av ägare till placeringsobjekten ska
betala.

12.3 Om det till försäkringen på grund av lagstiftningen eller till följd av myndighetsbestämmelser riktas direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera dessa skatter och avgifter från försäkringskapitalet.

13.1 Fennia Liv lämnar ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren minst en gång om året.
Fennia Liv har rätt att skicka det årliga försäkringsutdraget även till den försäkrade.

13.2 Under pensionstiden skickar Fennia Liv till den försäkrade årligen en redogörelse för den
pension som betalas ut.

14.1 Försäkringstagaren har rätt att sluta betala försäkringspremier och att ändra försäkringen
till ett fribrev. På fribrevet tillämpas de bestämmelser i beräkningsgrunderna som gäller fribrev.

14.2 Rätt till fribrev betyder att den försäkrade, när anställningen hos försäkringstagaren upphör av en annan orsak än ett försäkringsfall, har rätt till avtalsenliga förmåner på basis av
influtet försäkringskapital. Den försäkrade har rätt till fribrev om inte annat har avtalats i försäkringsavtalet. Om rätten till fribrev har begränsats i försäkringsavtalet, har den försäkrade emellertid alltid rätt till fribrev i följande situationer:

 • den försäkrade har nått den pensionsålder som fastställs i försäkringsavtalet

 • försäkringstagaren har sagt upp försäkringsavtalet

 • försäkringstagaren har försatts i konkurs

 • den försäkrade har sagts upp eller hans eller hennes anställning har upphävts inom tre månader från det att försäkringstagarens konkurs börjat

 • försäkringstagarföretagets verksamhet har upphört.

14.3 Den försäkrade har alltid rätt till fribrev för de förmåner som influtits av de premieandelar som han eller hon själv har betalat.

14.4 En försäkrad vars försäkring är ett fribrev har rätt att bestämma om placeringsplanen och
eventuella förmånstagare till livförsäkringsskyddet.

14.5 På ansökan kan fribrevet, innan den avtalsenliga pensionstiden uppnås, betalas ut som
engångsbelopp i form av pension till den försäkrade. Förutsättningen för betalning av engångsbeloppet är att den försäkrades anställning hos försäkringstagaren har upphört och
att försäkringskapitalet i fribrevet uppgår till högst 7 000 euro (motsvarar lönekoefficienten
enligt arbetspensionslagarna 2022).

15.1 Till den del den försäkrade inte har rätt till fribrev har försäkringstagaren när den försäkrades anställning hos försäkringstagaren upphör rätt att ta ut återköpsvärdet av försäkringen för den försäkrades del. Alternativt kan återköpsvärdet delas ut till de andra försäkrade i samma grupp av försäkrade personer enligt en kollektivt betalningsgrund.

15.2 Den försäkrade har rätt att ta ut sitt försäkringskapital i fribrevet om han eller hon har
varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå oavbrutet i minst ett år och fortfarande
är arbetslös arbetssökande när försäkringskapitalet tas ut. Arbetslösheten förutsätts inte ha börjat efter ett anställningsförhållande som omfattas av detta försäkringsavtal. Den försäkrade ska lämna in en redogörelse över sin arbetslöshet till Fennia Liv. Fennia Liv betalar
ut försäkringskapitalet som tas ut på grund av arbetslöshet senast inom en månad från att Fennia Liv har mottagit redogörelsen.

16.1 Den försäkrade får rätt till pension när han eller hon har uppnått den pensionsålder som
anges i försäkringsavtalet och försäkringsskyddet är i kraft för honom eller henne. Den första
pensionsutbetalningen sker tidigast under den kalendermånad som följer efter att den försäkrade uppnått pensionsåldern. Pensionstiden börjar dock senast när den försäkrade har
fyllt 80 år. Utbetalningen av pension upphör när den försäkrade avlider, pensionstiden upphör eller försäkringskapitalet i sin helhet har betalats ut i form av pension.

16.2 Längden på pensionstiden är minst två år. Pensionstiden kan inte ändras efter det att
pension har börjat tas ut.

16.3 Den pension som ska betalas ut dras av från försäkringskapitalet under kalendermånaden som föregår utbetalningsdagen.

17.1 Om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid, betalas den livförsäkringsersättning son fastställs i försäkringsavtalet ut till förmånstagaren. Livförsäkringsskyddet upphör när pensionstiden upphör, dock senast i slutet av den månad under vilken den försäkrade fyller 90 år. Livförsäkringsskyddet upphör också när man har betalat ut ersättning från försäkringen på basis av bestående arbetsoförmåga.

17.2 Förmånstagare som omfattas av livförsäkringsskyddet är de anhöriga, såvida Fennia Liv inte skriftligen har fått ett meddelande om något annat. Förmånstagarförordnandet ges av försäkringstagaren, men försäkringstagaren kan överföra den här rätten till den försäkrade.

18.1 Om ett skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga har anslutits till försäkringen, har den försäkrade rätt till en engångsersättning enligt försäkringsavtalet om han eller hon under försäkringens giltighetstid har blivit bestående arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller en skada på så sätt att han eller hon har rätt till full invalidpension enligt den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen. Den försäkrade anses inte vara bestående arbetsoförmögen enbart på grund av att han eller hon har rätt till rehabiliteringsstöd med stöd av någon pensionslag.

18.2 Om den försäkrade har uppnått den försäkringsavtalsenliga pensionsåldern, har han eller hon inte längre rätt till engångsersättning som betalas ut på grundval av arbetsoförmåga.

19.1 Vid beräkningen av livförsäkringsersättningen baserar sig antalet placeringsobjekt på den försäkrades dödsdatum. När engångsersättningen som betalas ut för bestående
arbetsoförmåga räknas ut, beaktas antalet placeringsobjekt på den dag från vilken den
försäkrade anses vara bestående arbetsoförmögen. Eventuella återköp efter ovannämnda
dagar minskar antalet placeringsobjekt. Placeringsobjektens värde är det fastställda värdet den dag ersättningen handläggs.

20.1 Den person som ansöker om förmån ska göra en skriftlig ansökan om förmånen hos Fennia Liv. Dessutom ska han eller hon lämna in de handlingar och uppgifter till Fennia Liv
som är nödvändiga för att utreda ersättningsskyldigheten och som rimligen kan krävas av den sökande.

20.2 Fennia Liv ersätter inte eventuella kostnader för anskaffandet av ovannämnda redogörelser.

20.3 Livförsäkringsersättning och engångsersättning för bestående arbetsoförmåga ska sökas
hos Fennia Liv inom ett år från det att den som ansöker om ersättning fick kännedom om sin möjlighet till ersättning, dock senast tio år från försäkringsfallet.

20.4 Fennia Liv betalar ut pension från avtalad tidpunkt, förutsatt att den försäkrade då lever.
Pensionen betalas ut varje månad den första bankdagen i månaden. Den försäkrade ska lämna in ovannämnda redogörelser för utbetalningen av pensionen till Fennia Liv senast en månad innan det första pensionsbeloppet betalas ut. Om värdet av det placeringsobjekt som valts för försäkringen inte är tillgängligt vid tidpunkten för utbetalning av pensionen av en anledning som inte beror på Fennia Liv, har Fennia Liv rätt att skjuta upp utbetalningen av
pensionen tills värdet av placeringsobjektet är tillgängligt igen.

20.5 Pension kan betalas ut retroaktivt för högst ett år. Om pensionsbeloppet som betalas ut varje månad är litet, har Fennia Liv rätt att betala ut pensionen som en engångsbetalning.

20.6 Fennia Liv betalar ut en livförsäkringsersättning eller en engångsersättning för bestående
arbetsoförmåga senast en månad efter det att Fennia Liv har tagit emot alla handlingar och uppgifter som avses i lagen om försäkringsavtal och behövts för att betala ut ersättningen.

20.7 På försenade utbetalningar betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.

20.8 Fennia Liv betalar inte ersättningar eller andra utbetalningar på basen av ett försäkringsavtal om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller mot annat myndighetsbeslut.

21.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkoren om det finns särskilda skäl till en ändring på grund av oförutsedda förändringar i omständigheterna. En ändring kan göras av följande
orsaker:

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en internationell kris, storolycka eller exceptionell naturhändelse

 • en förändring i dödlighetsutvecklingen

 • en sänkning av den allmänna räntenivån under den räntenivå som använts vid uträkningen av försäkringspremierna, eller

 • en förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen om förändringen skett av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

21.2 Fennia Liv har rätt att höja alla gränser i euro som anges i prislistan, försäkringsvillkoren
eller beräkningsgrunderna i högst samma grad som levnadskostnadsindexet har förändrats från den tidpunkt när de angivna beloppen i euro senast har fastställts.

21.3 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte
inverkar på försäkringens centrala innehåll.

21.4 En förutsättning för ändringar som ökar Fennia Livs ansvar är att de försäkrades hälsotillstånd fyller de krav som Fennia Liv ställer.

22.1 Fennia Liv tillhandahåller inte placeringsrådgivning och ansvarar inte för hur värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som kommer att anslutas eller som anslutits till försäkringen inverkar på försäkringskapitalets värde.

22.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur ändringar i enskilda beskattningsbeslut, beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller behandlingen av parter i ett försäkringsavtal vid beskattningen. Fennia Liv ansvarar inte heller
för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur försäkringen beskattas.

23.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i
ett försäkringsärende, kan han eller hon hänskjuta beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi), Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden
(www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

23.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Åtal kan väckas vid Helsingfors tingsrätt
eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från det att parten skriftligt fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor