Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Gruppension försäkringsvillkor

Fennia-Gruppension försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.6.2020

Denna gruppensionsförsäkring är en sådan fritt formad arbetspensionsförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal och en pensionsförsäkring som hör till livförsäkringsklasserna 1 och 3 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008).

1 Definitioner av använda begrepp

Försäkringsgivaren är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagaren är den arbetsgivare som har ingått ett avtal om gruppensionsförsäkring
med Fennia Liv.

Den försäkrade är den person som är föremål för försäkringen.

2 Försäkringens syfte och innehåll

2.1 Försäkringens syfte är att ordna ett tilläggspensionsskydd för de grupper av anställda som
definieras i försäkringsavtalet.

2.2 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet. Försäkringen omfattar rätt till ålderspension som betalas ut från försäkringskapitalet. I försäkringen kan ingå ett separat avtalat livförsäkringsskydd och ett skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga. I försäkringen ingår rätt att på grund av arbetslöshet ta ut det influtna försäkringskapitalet innan pensionsåldern uppnås.

3 Rättigheter och skyldigheter

3.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Fennia Livs rättigheter och
skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna, gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

3.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som gavs Fennia Liv vid ansökan om försäkring och som ges under försäkringens giltighetstid. Dessa uppgifter ligger till grund för Fennia Livs ansvar.

3.3 Försäkringsavtalet eller de rättigheter som grundar sig på avtalet kan inte pantsättas och mot det beviljas inte lån mot försäkringsbrev.

4 Personer som omfattas av försäkringen

4.1 Den grupp av personer som omfattas av försäkringen fastställs i försäkringsavtalet. Försäkringen omfattar alla anställda i försäkringstagarens tjänst som uppfyller villkoren för att höra till den försäkrade gruppen. Försäkringstagaren ska skriftligen meddela Fennia Liv de personer som uppfyller kriterierna för gruppdefinitionen och som följaktligen ska försäkras.

5 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

5.1 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas och under försäkringens giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder.

5.2 Fennia Liv för inte en sådan förteckning över de försäkrade som avses i 76 § i lagen om försäkringsavtal. Försäkringstagaren ska ge de försäkrade nödvändiga uppgifter om försäkringen.

6 Försäkringens giltighet

6.1 Försäkringen träder i kraft vid den tidpunkt som överenskommits i försäkringsavtalet och
fortsätter att gälla tillsvidare en försäkringsperiod i taget, om inte annat överenskommits i försäkringsavtalet. Den första försäkringsperioden upphör den sista dagen det år avtalet ingicks, varefter försäkringsperioden är ett kalenderår.

6.2 Försäkringen upphör när det i försäkringen inte längre finns några försäkrade, förmånstagare eller anställda i försäkringstagarens tjänst som omfattas av försäkringen. Utan hinder av det ovan sagda kan försäkringen trots allt på begäran av försäkringstagaren hållas i kraft om avsikten är att till försäkringen ansluta nya försäkrade inom ett år från det att försäkringsavtalet skulle ha upphört.

6.3 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringsavtalet om försäkringspremier inte alls har betalats till försäkringen under två år från det att försäkringsavtalet trädde i kraft. Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringsavtalet om försäkringstagaren har blivit betalningsoförmögen eller har försummat de skyldigheter som han eller hon har enligt försäkringsavtalet eller lagen om försäkringsavtal eller om man i fråga om försäkringstagaren har inlett saneringsförfarande som avses i lagen om sanering av företag. Försäkringsavtalet upphör inom en månad från att meddelandet om uppsägning har skickats till den adress som försäkringstagaren meddelat.

6.4 Försäkringen upphör utan uppsägning när försäkringstagaren har försatts i konkurs.

6.5 Om försäkringstagaren skriftligen säger upp försäkringen, inte längre utökar försäkringsförmånerna genom att betala in premier eller om Fennia Liv har sagt upp försäkringen, bestäms försäkringsskyddets fortsättning för en enskild försäkrad enligt punkt 15. Samma gäller en situation där försäkringen har upphört.

6.6 Försäkringsskyddet för en enskild försäkrad börjar när han eller hon ansluts till försäkringen eller från en separat avtalad tidpunkt. Försäkringsskyddet upphör i slutet av den månad under vilken den försäkrades anställning hos försäkringstagaren upphör till följd av något annat än ett försäkringsfall. Om den försäkrade har rätt till fribrev, tillämpas dock vad som föreskrivs i punkt 15. Den försäkrades försäkringsskydd upphör alltid om den försäkrades försäkringskapital i sin helhet har betalats ut i pension eller på basis av arbetslöshet, förmånstagaren har fått en engångsersättning för bestående arbetsoförmåga eller den försäkrade har avlidit. Försäkringen upphör för den försäkrades del också när försäkringskapitalet inte räcker till för debiteringar för att upprätthålla försäkringsskyddet.

7 Försäkringspremie och betalning av den

7.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

7.2 När försäkringen tecknas kommer Fennia Liv och försäkringstagaren överens om en premieplan. Premieplanen kan ändras flexibelt under försäkringstiden. Fennia Liv skickar försäkringstagaren räkningar för betalning av försäkringspremierna.

7.3 De försäkringspremier som betalas till försäkringen delas mellan de försäkrade enligt försäkringsavtalet. Om försäkringstagaren inte har meddelat Fennia Liv om hur premierna ska fördelas mellan de försäkrade, har Fennia Liv rätt att lämna premien på ett räntelöst konto fram till det att försäkringstagaren meddelar hur premierna ska fördelas.

8 Fondanknuten del och årsräntebunden del

8.1 Premier som betalas in i försäkringen används för att skaffa valda placeringsobjekt (fondanknuten del) eller placeras i den årsräntebundna delen, för vilken ränta betalas enligt Fennia Livs beräkningsgrunder (årsräntebunden del). Försäkringstagaren eller den försäkrade, om försäkringstagaren har givit den försäkrade denna rätt, har rätt att bestämma i vilken proportion de inbetalda premierna placeras i den del som är bunden till årsräntan och/eller i placeringsfonder som Fennia Liv godkänt.

8.2 På medel som anslutits till den fondanknutna delen betalar Fennia Liv varken ränta eller kundåterbäring.

9 Placering av försäkringspremien i en fondanknuten eller i en årsräntebunden del

9.1 Försäkringspremien placeras i en fondanknuten del eller i en årsräntebunden del. Med den del som placeras i den fondanknutna delen skaffas andelar från placeringsobjekt som godkänts av Fennia Liv. Dessa andelar ansluts sedan till försäkringen.

9.2 Placeringsobjekten ansluter sig till försäkringen endast kalkylmässigt, och varken försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har äganderätt eller någon annan rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. Äganderätten till de placeringsobjekt som ansluts till försäkringen tillhör Fennia Liv.

9.3 Den första försäkringspremien placeras i de placeringsobjekt som försäkringstagaren eller
den försäkrade, om han eller hon har beviljats denna rätt, uppgav när försäkringen tecknades,
eller i den årsräntebundna delen enligt den fördelning som försäkringstagaren eller den försäkrade har bestämt. Senare försäkringspremier placeras på samma sätt, såvida försäkringstagaren eller den försäkrade inte skriftligen eller via nättjänsten meddelar Fennia Liv något annat innan försäkringspremien ska betalas.

9.4 Fennia Liv placerar den första försäkringspremien senast den 10:e bankdagen och senare försäkringspremier senast den 5:e bankdagen efter att försäkringspremien och placeringsanvisningen kommit till Fennia Liv. Om försäkringspremien eller en del av den inte kan placeras av en orsak som är oberoende av Fennia Liv, underrättas den som givit anvisningen om förhindret och han eller hon bereds tillfälle att ändra sin placeringsanvisning. Om Fennia Liv inte får en placeringsanvisning av försäkringstagaren eller den försäkrade inom fem bankdagar från det att premien kommit in, har Fennia Liv rätt att placera premien i den del som är bunden till årsräntan eller lämna premien på ett räntelöst konto.

9.5 Om ett placeringsobjekt som anslutits till en försäkring fusioneras med ett annat objekt, om det avskaffas eller om placeringsobjektet på grund av andra orsaker inte kan anslutas till försäkringen, meddelar Fennia Liv försäkringstagaren eller den försäkrade om detta. Om Fennia Liv inte har fått något annat meddelande av försäkringstagaren eller den försäkrade inom den tidsfrist som Fennia Liv fastställt, har Fennia Liv rätt att ansluta försäkringskapitalet och försäkringspremierna till de placeringsobjekt som Fennia Liv väljer eller att överföra dem till den årsräntebundna delen.

10 Debiteringar och prislista

10.1 Fennia Liv debiterar försäkringspremierna med kostnadsposter enligt beräkningsgrunderna, och den återstående premieandelen överförs till försäkringskapitalet. Försäkringskapitalet debiteras varje månad med kostnaderna för förvaltningen av försäkringen i enlighet med beräkningsgrunderna. Därtill debiteras försäkringskapitalet med eventuella avgifter för utförda åtgärder och uttagsavgifter den dag åtgärden eller uttaget görs.

10.2 Fennia Liv kan debitera försäkringspremierna med de arvoden och avgifter som inte ingår i placeringsobjektens värde och som det i egenskap av ägare till placeringsobjekten ska betala.

10.3 Om det till försäkringen på grund av lagstiftningen eller till följd av myndighetsbestämmelser ansluter sig direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera dessa skatter och avgifter från försäkringskapitalet.

11 Hur försäkringskapitalets fondanknutna del bildas

11.1 Antalet placeringsobjekt som förvärvas med en försäkringspremie som placeras i den fondanknutna delen beräknas så att premien fördelas med det värde som placeringsobjektet eller dess andel har på placeringsdagen.

11.2 Antalet placeringsobjekt minskar genom debiteringar enligt punkt 10, premier för ett eventuellt livförsäkringsskydd och ett skydd i händelse av arbetsoförmåga samt genom uttag av försäkringskapital enligt punkt 16 och utbetalda pensioner. Antalet placeringsobjekt ändras också då man överför försäkringskapital till ett annat placeringsobjekt eller till den årsräntebundna delen. Ovannämnda debiteringar och avgifter för att upprätthålla det eventuella livförsäkringsskyddet och invaliditetsskyddet tas ut från det influtna försäkringskapitalet även under fribrevstid.

11.3 Värdet på det fondanknutna försäkringskapitalet fastställs enligt värdet på de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även förändringar i valutakursen på försäkringskapitalets värde.

11.4 Fennia Liv ansvarar inte för värdeutvecklingen av den fondanknutna delen av försäkringskapitalet och inte heller för en eventuell nedgång i värdet på de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen.

11.5 Den premieavgift som anges i punkt 10 dras av den dag då premien placeras i försäkringen. Övriga förvaltningskostnader och avgifter räknas ut per placeringsobjekt utifrån genomsnittsläget varje kalendermånad för varje placeringsobjekt som anslutits till försäkringen, och försäkringskapitalet debiteras med dessa varje månad. Dessa poster debiteras den dag då hela försäkringen upphör.

12 Hur försäkringskapitalets årsräntebundna del bildas

12.1 Försäkringskapitalet i den del som är bunden till årsräntan bildas av de betalda försäkringspremierna, årsräntan, eventuella kundåterbäringar och eventuella andra gottgörelser. Beräkningsräntan gottskrivs inte på försäkringskapitalet. Försäkringskapitalet i den del som är bunden till årsräntan bildas av betalda försäkringspremier, årsräntan, eventuella kundåterbäringar och eventuella andra gottgörelser. Beräkningsräntan gottskrivs inte på försäkringskapitalet. Vid beräkning av försäkringskapitalet dras från det av debiteringar enligt punkt 10 och avgifter för att upprätthålla livförsäkringsskyddet och invaliditetsskyddet, som eventuellt ingår i försäkringen. Också utbetalda pensioner, uttag från försäkringskapitalet enligt punkt 16 och överföringar av försäkringskapitalet till den fondanknutna delen minskar försäkringskapitalet. Ovannämnda debiteringar och avgifter för att upprätthålla det eventuella livförsäkringsskyddet och invaliditetsskyddet tas ut från det influtna försäkringskapitalet även under fribrevstid.

12.2 Den kundåterbäring som betalas på försäkringskapitalet är villkorlig tre år efter att den fastställs. Beloppet för kundåterbäringen fastställs av Fennia Livs styrelse.

12.3 Årsräntan gottskrivs på försäkringskapitalet månatligen. Kundåterbäringen gottskrivs på försäkringskapitalet årligen i efterhand.

12.4 Den premieavgift som anges i punkt 10 dras av den dag då premien placeras i försäkringen. Övriga förvaltningskostnader och utgifter debiteras från sparkapitalet varje månad. Dessa poster debiteras den dag då hela försäkringen upphör.

13 Överföring från ett placeringsobjekt till ett annat eller överföring mellan den årsräntebundna delen och den fondanknutna delen

13.1 Försäkringstagaren eller den försäkrade, om försäkringstagaren har givit den försäkrade denna rätt, har rätt att överföra försäkringskapital som är bundet till något placeringsobjekt eller en del av försäkringskapitalet till ett annat placeringsobjekt eller till den del som är bunden till årsräntan samt att överföra försäkringskapital i den del som är bunden till årsräntan eller en del av försäkringskapitalet till den fondanknutna delen genom att skriftligen meddela Fennia Liv om detta. När sparkapital överförs från den fondanknutna delen till den del som är bunden till årsräntan eller vice versa tas en separat överföringsprovision ut enligt prislistan. Andra eventuella handläggningsavgifter tas ut enligt prislistan.

13.2 En överföring från ett placeringsobjekt till ett annat görs senast på den 10:e bankdagen efter att meddelandet kommit in. Om det i bestämmelserna för placeringsobjektet har reserverats en tid som är längre än den ovannämnda tiden för inlösning av andelar, görs överföringen senast den 10:e bankdagen från att inlösning av andelar varit möjlig. Om ett placeringsobjekt har överföringar för ett värde på över trehundratusen euro, görs överföringen senast inom en månad från att meddelandet kommit in.

13.3 Om överföringen inte kan verkställas av en orsak som är oberoende av Fennia Liv, underrättas den som givit anvisningen om förhindret och han eller hon bereds tillfälle att ändra sin placeringsanvisning. Om Fennia Liv inte av den som givit anvisningen får en ny placeringsanvisning inom 5 bankdagar från att meddelandet om förhinder har givits den som givit anvisningen, verkställer Fennia Liv inte överföringen.

14 Försäkringsutdrag

14.1 Innan pensionen börjar skickar Fennia Liv försäkringstagaren minst en gång per år ett försäkringsutdrag, av vilket framgår bland annat det intjänade pensionsbeloppet och beloppet av ett eventuellt livförsäkringsskydd för de anställda försäkrade. Fennia Liv har rätt att skicka det årliga försäkringsutdraget direkt till den försäkrade för vars del försäkringen är ett fribrev.

14.2 Under den tid pensionen betalas ut skickar Fennia Liv pensionstagaren årligen en redogörelse för den pension som betalas ut.

15 Fribrev och rätt till fribrev

15.1 Försäkringstagaren har rätt att sluta betala in försäkringspremier och att ändra försäkringen till ett fribrev. Med ett fribrev avses en försäkring som mitt under försäkringens betalningstid ändras till en försäkring utan premie och som hålls i kraft med det försäkringskapital som influtit av försäkringspremierna. På fribrevet tillämpas de bestämmelser i beräkningsgrunderna som gäller fribrev.

15.2 Med rätt till fribrev avses att den försäkrade när anställningen hos försäkringstagaren upphör av en annan orsak än ett försäkringsfall har rätt till avtalsenliga förmåner på basis av influtet försäkringskapital. Den försäkrade har rätt till fribrev om inte annat har avtalats i försäkringsavtalet. Om rätten till fribrev har begränsats i försäkringsavtalet, har den försäkrade emellertid alltid rätt till fribrev i följande situationer:

 • den försäkrade har nått pensionsåldern som fastställs i försäkringsavtalet

 • försäkringstagaren har sagt upp försäkringsavtalet

 • försäkringstagaren har försatts i konkurs

 • den försäkrade har sagts upp eller hans eller hennes anställning har upphävts inom tre månader från det att försäkringstagarens konkurs börjat

 • försäkringstagarföretagets verksamhet har upphört.

15.3 Den försäkrade har alltid rätt till fribrev för de förmåner som influtit av de premieandelar som han eller hon själv har betalat.

15.4 En försäkrad vars försäkring är ett fribrev har rätt att bestämma om valet av placeringsobjekt för och förmånstagare till sitt försäkringskapital.

15.5 På ansökan kan fribrevet, innan den avtalsenliga pensionstiden uppnås, betalas ut som
engångsbelopp i form av pension till den försäkrade. Förutsättningen för betalning av engångsbeloppet är att den försäkrades anställning hos försäkringstagaren har upphört och att försäkringskapitalet i fribrevet uppgår till högst 7 000 euro (motsvarar lönekoefficienten enligt arbetspensionslagarna 2019).

16 Uttag av försäkringskapital före pensionstid

16.1 Till den del den försäkrade inte har rätt till fribrev har försäkringstagaren när den försäkrades anställning hos försäkringstagaren upphör rätt att ta ut återköpsvärdet av det försäkringskapital som influtit för den försäkrades del. Det återköpsvärde som uppstår kan alternativt placeras för de övriga försäkrade enligt en kollektiv betalningsgrund.

16.2 Den försäkrade har rätt ta ut försäkringskapitalet om han eller hon har varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå oavbrutet i minst ett år och om den försäkrade fortfarande är arbetslös arbetssökande när försäkringskapitalet tas ut. Arbetslösheten förutsätts inte ha börjat efter ett anställningsförhållande som omfattas av detta försäkringsavtal. Den försäkrade ska lämna in en redogörelse över arbetslösheten till Fennia
Liv. Fennia Liv betalar ut försäkringskapitalet som tas ut på grund av arbetslöshet senast inom en månad från att Fennia Liv har fått de redogörelser som anges ovan.

17 Uttag av pension

17.1 Den försäkrade har rätt att börja ta ut den pension som betalas från gruppensionsförsäkringen från ingången av den kalendermånad som följer efter att han eller hon uppnår pensionsåldern som avses i försäkringsavtalet, förutsatt att försäkringsskyddet är giltigt för honom eller henne. Pensionstiden börjar dock senast från ingången av den kalendermånad som följer efter att den försäkrade fyller 80 år. Utbetalningen av pensionen upphör vid utgången av den kalendermånad då den försäkrade avlider, då pensionstiden för en visstidspension löper ut eller då försäkringskapitalet har betalats ut i sin helhet.

17.2 Längden på pensionstiden är minst två år. Pensionstiden kan inte ändras efter det att pension har börjat tas ut.

17.3 Den pensionspost som betalas ut dras av från försäkringskapitalet inom den månad som föregår utbetalningsdagen.

18 Livförsäkringsersättning

18.1 Om ett livförsäkringsskydd har anslutits till försäkringen, betalas från det en livförsäkringsersättning ut till förmånstagaren enligt försäkringsavtalet om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid. Livförsäkringsskyddet upphör senast när utbetalningen av pensionen upphör eller senast i slutet av den månad under vilken den försäkrade fyller 90 år. De anhöriga är förmånstagare till livförsäkringsskyddet, såvida försäkringstagaren eller den försäkrade, om försäkringstagaren har överfört sin rätt till den försäkrade, inte skriftligen har meddelat Fennia Liv om något annat.

19 Ersättning för bestående arbetsoförmåga

19.1 Om ett skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga har anslutits till försäkringen, har den försäkrade rätt till en engångsersättning enligt försäkringsavtalet om han eller hon under försäkringens giltighetstid har blivit bestående arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller en skada på så sätt att han eller hon har rätt till full invalidpension enligt den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen. Den försäkrade anses inte vara bestående arbetsoförmögen enbart på grund av att han eller hon har rätt till rehabiliteringsstöd med stöd av någon pensionslag.

19.2 Om utbetalningen av pensionen har börjat på basis av försäkringsavtalet, har den försäkrade inte rätt till engångsersättning som betalas ut för arbetsoförmåga.

20 Hur bestäms värdet på de engångsersättningar som betalas ut

20.1 Vid utbetalningen av livförsäkringsbeloppet från den fondanknutna delen beaktas antalet placeringsobjekt den dag den försäkrade avlider. När engångsersättningen som betalas ut för bestående arbetsoförmåga räknas ut beaktas antalet placeringsobjekt på den dag från vilken den försäkrade anses vara bestående arbetsoförmögen. Återköp efter ovan nämnda dagar minskar antalet placeringsobjekt. Placeringsobjektens värde är det fastställda värdet den dag ersättningen handläggs.

20.2 Den del av livförsäkringsbeloppet som är bundet till årsräntan fastställs enligt den försäkrades dödsdag. Engångsersättningen som betalas ut för bestående arbetsoförmåga bestäms enligt den dag från vilken den försäkrade anses vara bestående arbetsoförmögen.

21 Ansökan om och utbetalning av förmåner

21.1 Den person som är berättigad till en förmån ska ansöka om förmånen hos Fennia Liv. Beviljande av förmånen förutsätter att följande redogörelser lämnas in till Fennia Liv:

 • ålderspension: bankuppgifter och skattekort

 • livförsäkringsersättning: den försäkrades dödsattest, en redogörelse för förmånstagarna samt bankuppgifter

 • engångsersättning för bestående arbetsoförmåga: beslut om att lagstadgad invalidpension beviljats eller en annan redogörelse för bestående arbetsoförmåga, redogörelse för förmånstagarna samt bankuppgifter.

21.2 Vid behov ska till Fennia Liv även lämnas andra redogörelser som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändiga för konstaterande av Fennia Livs betalningsskyldighet.

21.3 Fennia Liv ersätter inte den försäkrade för eventuella kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser.

21.4 Livförsäkringsersättning och engångsersättning för bestående arbetsoförmåga ska sökas hos Fennia Liv inom ett år från det att den som är berättigad till ersättning fick kännedom om sin möjlighet till ersättning, dock senast tio år från försäkringsfallet.

21.5 Fennia Liv betalar ut pension från avtalad tidpunkt, förutsatt att den försäkrade då lever.
Pensionen betalas ut varje månad den första bankdagen i månaden. Den försäkrade ska lämna in till Fennia Liv ovannämnda redogörelser för utbetalningen av pensionen senast en månad före den första utbetalningsdagen för pensionen.

21.6 Pension kan betalas ut retroaktivt under högst ett år. Om pensionsbeloppet som betalas ut varje månad är litet, har Fennia Liv rätt att betala ut pension halvårsvis under två år.

21.7 Fennia Liv betalar ut livförsäkringsersättningen eller engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga senast inom en månad från att Fennia Liv har fått de redogörelser som anges ovan.

21.8 På försenade utbetalningar betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.

22 Ändring av avtalsvillkor

22.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkoren om det finns särskilda skäl till en ändring på grund av oförutsedda förändringar i omständigheterna. En ändring kan göras av följande orsaker:

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en internationell kris, storolycka eller exceptionell naturhändelse

 • en förändring i dödlighetsutvecklingen

 • en sänkning av den allmänna räntenivån under den räntenivå som använts vid uträkningen av försäkringspremierna

 • en förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen om förändringen skett av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

22.2 Fennia Liv har rätt att höja alla gränser i euro som anges i prislistan, försäkringsvillkoren eller beräkningsgrunderna med högst så mycket som levnadskostnadsindexet har förändrats från den tidpunkt när nämnda belopp i euro senast har fastställts.

22.3 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

22.4 En förutsättning för ändringar som ökar Fennia Livs ansvar är att de försäkrades hälsotillstånd fyller de krav som Fennia Liv ställer.

23 Ansvarsbegränsning

23.1 Fennia Liv ger inte placeringsrådgivning, ansvarar inte för hur värdeutvecklingen i de fonder som kommer att anslutas eller som anslutits till försäkringen inverkar på försäkringskapitalet.

23.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parter i ett försäkringsavtal. Fennia Liv ansvarar inte heller för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur försäkringen beskattas.

24 Sökande av ändring

24.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan han eller hon hänskjuta beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi), Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

24.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligen fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist.

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till ?

Kontaktinformation till vår kundtjänst finns på www.fennia.fi/kundservice-privatkunder.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, tfn 010 5031, FO-nummer 1496059-8

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänsten