Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Ryhmäeläke vakuutusehdot

Fennia-Ryhmäeläke vakuutusehdot

Voimassa 1.6.2020 alkaen

Tämä ryhmäeläkevakuutus on vakuutussopimuslain 2 §:ssä tarkoitettu vapaamuotoinen työeläkevakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkiin 1 ja 3 kuuluva eläkevakuutus.

1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se työnantaja, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa ryhmäeläkevakuutussopimuksen.

Vakuutettu on se henkilö, joka on vakuutuksen kohteena.

2 Vakuutuksen tarkoitus ja sisältö

2.1 Vakuutuksen tarkoituksena on lisäeläketurvan järjestäminen vakuutussopimuksessa määritellyille työntekijäryhmille.

2.2 Vakuutuksen sisältö on määritelty vakuutussopimuksessa. Vakuutus sisältää oikeuden vakuutussäästöstä maksettavaan vanhuuseläkkeeseen. Vakuutukseen voi sisältyä sovittu henkivakuutusturva ja turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutukseen sisältyy oikeus nostaa kertynyt vakuutussäästö ennen eläkeiän täyttämistä työttömyyden perusteella.

3 Oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat vakuutussopimukseen, vakuutusehtoihin, laskuperusteisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

3.2 Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen voimassaoloaikana. Nämä tiedot ovat Henki-Fennian vastuun perusteena.

3.3 Vakuutussopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia ei voi pantata eikä sitä vastaan myönnetä vakuutuskirjalainaa.

4 Vakuutukseen kuuluvat henkilöt

4.1 Vakuutettujen henkilöiden ryhmä määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutukseen kuuluvat kaikki vakuutuksenottajan palveluksessa olevat työntekijät, jotka täyttävät vakuutuksen ryhmään kuulumiselle asetetut ehdot. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kirjallisesti Henki-Fennialle vakuutuksen ryhmämäärittelyn kriteerit täyttävät ja siten vakuutettavat henkilöt.

5 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

5.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutuksen voimassaoloaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, määräytyy Henki-Fennian vastuu vakuutussopimuslain ja vakuutuksen laskuperusteiden mukaisesti.

5.2 Henki-Fennia ei pidä vakuutetuista vakuutussopimuslain 76 §:ssä tarkoitettua luetteloa. Vakuutuksenottajan tulee antaa vakuutetuille tarpeelliset tiedot vakuutuksesta.

6 Vakuutuksen voimassaolo

6.1 Vakuutus alkaa vakuutussopimuksessa sovittuna ajankohtana ja jatkuu vakuutuskausittain toistaiseksi voimassa olevana, ellei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu. Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy sopimuksen alkamisvuoden viimeisenä päivänä ja sen jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi.

6.2 Vakuutus päättyy, kun vakuutuksessa ei ole enää vakuutettuja, etuuksien saajia eikä vakuutuksenottajan palveluksessa ole vakuutuksen piiriin sisällytettäviä työntekijöitä. Edellä sanotun estämättä vakuutus voidaan kuitenkin vakuutuksenottajan pyynnöstä pitää voimassa, jos vakuutukseen on tarkoitus liittää uusia vakuutettuja vuoden kuluessa siitä, kun vakuutussopimus olisi päättynyt.

6.3 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus, jos vakuutukseen ei ole maksettu lainkaan vakuutusmaksuja kahden vuoden kuluessa vakuutussopimuksen alkamisesta. Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus, jos vakuutuksenottaja on tullut maksukyvyttömäksi tai laiminlyönyt vakuutussopimuksen tai vakuutussopimuslain mukaan hänelle kuuluvat velvollisuutensa taikka jos vakuutuksenottajan osalta on ryhdytty yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettuun saneerausmenettelyyn. Vakuutussopimus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

6.4 Vakuutus päättyy ilman irtisanomista, kun vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin.

6.5 Jos vakuutuksenottaja irtisanoo kirjallisesti vakuutuksen, ei enää kartuta vakuutusetuja vakuutusmaksuja maksamalla tai Henki-Fennia on irtisanonut vakuutuksen, määräytyy vakuutusturvan jatkuminen yksittäisen vakuutetun osalta kohdan 15 mukaisesti. Sama koskee tilannetta, jossa vakuutus on päättynyt.

6.6 Yksittäisen vakuutetun vakuutusturva alkaa vakuutukseen liittämishetkestä tai erikseen sovitusta ajankohdasta. Vakuutusturva päättyy sen kuukauden lopussa, jona vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan on päättynyt muuhun kuin vakuutustapahtumaan. Jos vakuutetulla on vapaakirjaoikeus, noudatetaan kuitenkin sen osalta mitä kohdassa 15 on määrätty. Vakuutetun vakuutusturva päättyy aina, jos vakuutetun vakuutussäästö on maksettu kokonaan eläkkeenä tai työttömyyden perusteella, edunsaajalle on maksettu pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus tai vakuutettu on kuollut. Vakuutus päättyy vakuutetun osalta
myös silloin, kun vakuutussäästö ei riitä vakuutusturvan ylläpitämiseksi tehtäviin veloituksiin.

7 Vakuutusmaksu ja sen maksaminen

7.1 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

7.2 Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat vakuutusta otettaessa maksusuunnitelmasta. Maksusuunnitelmaa voidaan muuttaa vakuutusaikana joustavasti. Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle laskut vakuutusmaksujen maksamiseksi.

7.3 Vakuutukseen maksetut vakuutusmaksut jaetaan vakuutettujen välillä vakuutussopimuksen mukaisesti. Jos vakuutuksenottaja ei ole ilmoittanut Henki-Fennialle vakuutusmaksujen jakautumisesta vakuutettujen kesken, Henki-Fennialla on oikeus jättää vakuutusmaksu korottomalle tilille siihen saakka, kun vakuutuksenottaja on vakuutusmaksujen jakautumisesta ilmoittanut.

8 Sijoitussidonnainen osa ja vuosikorkoon sidottu osa

8.1 Vakuutukseen maksetut vakuutusmaksut käytetään valittujen sijoituskohteiden hankkimiseen (sijoitussidonnainen osa) tai sijoitetaan vuosikorkoon sidottuun osaan, jolle maksetaan korkoa Henki-Fennian laskuperusteiden mukaisesti (vuosikorkoon sidottu osa). Vakuutuksenottajalla, tai vakuutetulla, jos vakuutuksenottaja on tämän oikeuden vakuutetulle antanut, on oikeus määrätä, missä suhteessa maksetut vakuutusmaksut sijoitetaan vuosikorkoon sidottuun osaan ja/tai HenkiFennian sallimiin sijoituskohteisiin.

8.2 Sijoitussidonnaiseen osaan liitetyille varoille Henki-Fennia ei maksa korkoa eikä asiakashyvityksiä.

9 Vakuutusmaksujen sijoittaminen sijoitussidonnaiseen tai vuosikorkoon sidottuun osaan

9.1 Vakuutusmaksu sijoitetaan sijoitussidonnaiseen osaan tai vuosikorkoon sidottuun osaan.
Sijoitussidonnaiseen osaan sijoitetulla osalla hankitaan vakuutukseen liitettäviä osuuksia Henki-Fennian hyväksymistä sijoituskohteista.

9.2 Sijoituskohteet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai edunsaajalla ole omistus- tai muuta oikeutta vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin. Omistusoikeus vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin kuuluu Henki-Fennialle.

9.3 Ensimmäinen vakuutusmaksu sijoitetaan vakuutuksenottajan tai vakuutetun, jos tämä oikeus on hänelle annettu, vakuutusta tehtäessä ilmoittamiin sijoituskohteisiin tai vuosikorkoon sidottuun osaan tämän määräämässä jakosuhteessa. Myöhemmät vakuutusmaksut sijoitetaan samalla tavalla, ellei vakuutuksenottaja tai vakuutettu ole Henki-Fennialle kirjallisesti tai verkkopalvelun kautta muuta ilmoittanut vakuutusmaksun maksamiseen mennessä.

9.4 Henki-Fennia sijoittaa ensimmäisen vakuutusmaksun viimeistään 10. pankkipäivänä ja myöhemmät vakuutusmaksut viimeistään 5. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu ja sitä koskeva sijoitusohje on saapunut Henki-Fennialle. Jos vakuutusmaksua tai osaa siitä ei voida sijoittaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, määräyksen antajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle varataan tilaisuus muuttaa sijoitusohjettaan. Jos Henki-Fennia ei saa vakuutuksenottajalta tai vakuutetulta sijoitusohjetta viiden pankkipäivän kuluessa siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut, Henki-Fennialla on oikeus sijoittaa vakuutusmaksu vuosikorkoon sidottuun osaan tai jättää korottomalle tilille.

9.5 Jos vakuutukseen liitetty sijoituskohde yhdistetään toiseen kohteeseen tai lopetetaan tai
sijoituskohdetta ei muusta syystä voida enää liittää vakuutukseen, ilmoittaa Henki-Fennia asiasta vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle. Mikäli Henki-Fennia ei ole saanut vakuutuksenottajalta tai vakuutetulta muuta ilmoitusta Henki-Fennian asettamassa määräajassa, Henki-Fennialla on oikeus liittää vakuutussäästöt ja vakuutusmaksut valitsemaansa sijoituskohteeseen tai siirtää vuosikorkoon sidottuun osaan.

10 Veloitukset ja hinnasto

10.1 Henki-Fennia veloittaa vakuutusmaksuista laskuperusteiden mukaiset kustannuserät, ja jäljelle jäävä osuus vakuutusmaksusta siirretään vakuutussäästöön. Vakuutussäästöstä veloitetaan kuukausittain laskuperusteiden mukaiset vakuutuksen hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi vakuutussäästöstä veloitetaan mahdolliset toimenpidepalkkiot ja nostoprovisiot niiden suorittamispäivänä.

10.2 Henki-Fennia voi veloittaa vakuutussäästöstä sijoituskohteiden arvoon sisältymättömät palkkiot ja maksut, jotka se joutuu sijoituskohteen omistajana maksamaan.

10.3 Jos vakuutukseen kohdistuu lainsäädännön tai viranomaismääräyksen vuoksi suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia veloittaa nämä verot ja maksut vakuutussäästöstä.

11 Vakuutussäästön sijoitussidonnaisen osan muodostuminen

11.1 Sijoitussidonnaiseen osaan sijoitettavalla vakuutusmaksulla hankittavien sijoituskohteiden lukumäärä lasketaan siten, että vakuutusmaksu jaetaan arvolla, joka sijoituskohteella tai sen osuudella on sijoituspäivänä.

11.2 Sijoituskohteiden lukumäärää pienentävät kohdan 10 mukaiset veloitukset, mahdollisen henkivakuutusturvan ja työkyvyttömyysturvan maksut sekä kohdan 16 mukaiset vakuutussäästön nostot ja maksetut eläkkeet. Sijoituskohteiden määrät muuttuvat myös siirrettäessä vakuutussäästöä toiseen sijoituskohteeseen tai vuosikorkoon sidottuun osaan. Edellä mainitut veloitukset sekä mahdollisen henkivakuutusturvan ja työkyvyttömyysturvan ylläpitämisestä aiheutuvat maksut peritään kertyneestä vakuutussäästöstä myös vapaakirjaaikana.

11.3 Sijoitussidonnaiseen osaan liitetyn vakuutussäästön arvo määräytyy vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa myös valuuttakurssin muutokset vaikuttavat vakuutussäästön arvoon.

11.4 Henki-Fennia ei vastaa vakuutussäästön sijoitussidonnaisen osan arvonkehityksestä eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden mahdollisesta arvon alentumisesta.

11.5 Kohdassa 10 mainittu maksupalkkio vähennetään sinä päivänä, jolloin vakuutusmaksu sijoitetaan vakuutukseen. Muut hoitokustannukset ja maksut lasketaan sijoituskohdekohtaisesti kunkin vakuutukseen liitetyn sijoituskohteen kalenterikuukauden keskimääräisen tilanteen perusteella ja veloitetaan vakuutussäästöstä kuukausittain. Koko vakuutuksen päättyessä nämä erät veloitetaan päättymispäivänä.

12 Vakuutussäästön vuosikorkoon sidotun osan muodostuminen

12.1 Vuosikorkoon sidotun osan vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista,
vuosikorosta, mahdollisista asiakashyvityksistä ja muista mahdollisista hyvityksistä. Vakuutussäästölle ei hyvitetä laskuperustekorkoa. Vuosikorkoon sidotun osan vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, vuosikorosta, mahdollisista asiakashyvityksistä ja muista mahdollisista hyvityksistä. Vakuutussäästölle ei hyvitetä laskuperustekorkoa. Vakuutussäästöä laskettaessa siitä vähennetään kohdan 10 mukaiset veloitukset sekä vakuutukseen sisältyvän mahdollisen henkivakuutusturvan ja työkyvyttömyysturvan ylläpitämisestä aiheutuneet maksut. Vakuutussäästön määrää pienentävät myös maksetut eläkkeet, kohdan 16 mukaiset vakuutussäästön nostot sekä vakuutussäästön siirrot sijoitussidonnaiseen osaan. Edellä mainitut veloitukset sekä mahdollisen henkivakuutusturvan ja työkyvyttömyysturvan ylläpitämisestä aiheutuvat maksut peritään kertyneestä vakuutussäästöstä myös vapaakirja-aikana.

12.2 Vakuutussäästölle maksettava asiakashyvitys on ehdollinen kolme vuotta sen vahvistamisesta. Asiakashyvityksen määrän vahvistaa Henki-Fennian hallitus.

12.3 Vakuutussäästölle hyvitetään vuosikorko kuukausittain. Asiakashyvitys hyvitetään vakuutussäästölle vuosittain jälkikäteen.

12.4 Kohdassa 10 mainittu maksupalkkio vähennetään sinä päivänä, jolloin vakuutusmaksu sijoitetaan vakuutukseen. Muut hoitokustannukset ja kulut veloitetaan säästöstä kuukausittain. Koko vakuutuksen päättyessä nämä erät veloitetaan päättymispäivänä.

13 Siirto sijoituskohteesta toiseen tai siirto vuosikorkoon sidotun osan ja sijoitussidonnaisen osan välillä

13.1 Vakuutuksenottajalla, tai vakuutetulla, jos vakuutuksenottaja on tämän oikeuden vakuutetulle antanut, on oikeus siirtää johonkin sijoituskohteeseen liitetty vakuutussäästö tai sen osa toiseen sijoituskohteeseen taikka vuosikorkoon sidottuun osaan tai vuosikorkoon sidotussa osassa oleva vakuutussäästö tai sen osa sijoitussidonnaiseen osaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti Henki-Fennialle. Siirrettäessä säästöjä sijoitussidonnaisesta osasta vuosikorkoon sidottuun osaan taikka päinvastoin peritään siitä erillinen hinnaston mukainen siirtoprovisio. Muut mahdolliset toimenpidemaksut peritään hinnaston mukaisesti.

13.2 Siirto sijoituskohteesta toiseen toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä ilmoituksen saapumisesta. Jos sijoituskohteen säännöissä on varattu osuuksien lunastamiselle edellä mainittua pidempi aika, siirto toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun osuuksien lunastaminen on ollut mahdollista. Jos siirtoja yhtä sijoituskohdetta kohti on yli kolmensadantuhannen euron arvosta, toteutetaan siirto viimeistään kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

13.3 Jos siirtoa ei muutoin voida toteuttaa HenkiFenniasta riippumattomasta syystä, määräyksen antajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle varataan tilaisuus muuttaa sijoitusohjettaan. Jos HenkiFennia ei saa määräyksen antajalta uutta sijoitusohjetta 5 pankkipäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus esteestä on määräyksen antajalle annettu, ei Henki-Fennia toteuta siirtoa.

14 Vakuutusote

14.1 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle ennen eläkkeen alkamista vähintään kerran vuodessa vakuutusotteen, josta käy ilmi muun muassa työsuhteessa oleville vakuutetuille kertyneen eläkkeen ja mahdollisen henkivakuutusturvan määrä. Henki-Fennialla on oikeus lähettää vuosittainen vakuutusote suoraan vakuutetulle, jonka osalta vakuutus on vapaakirjalla.

14.2 Eläkkeen maksuaikana Henki-Fennia lähettää eläkkeensaajalle vuosittain selvityksen maksettavan eläkkeen määrästä.

15 Vapaakirja ja vapaakirjaoikeus

15.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen ja muuttaa vakuutus vapaakirjaksi. Vapaakirjalla tarkoitetaan kesken vakuutuksen maksuajan maksuttomaksi muutettua vakuutusta, joka pidetään voimassa vakuutusmaksuista kertyneen vakuutussäästön turvin. Vapaakirjaan sovelletaan laskuperusteiden sitä koskevia määräyksiä.

15.2 Vapaakirjaoikeus tarkoittaa sitä, että vakuutetulla on työsuhteen vakuutuksenottajaan päättyessä muuhun kuin vakuutustapahtumaan oikeus sopimuksen mukaisiin etuuksiin kertyneen vakuutussäästön mukaisesti. Vakuutetulla on vapaakirjaoikeus, jollei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu. Jos vapaakirjaoikeutta on vakuutussopimuksessa rajoitettu, vakuutetulla on kuitenkin aina vapaakirjaoikeus seuraavissa tilanteissa:

 • vakuutettu on saavuttanut vakuutussopimuksessa määritellyn eläkeiän

 • vakuutuksenottaja on irtisanonut vakuutussopimuksen

 • vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin

 • vakuutettu on irtisanottu tai hänen työsuhteensa on purettu kolmen kuukauden kuluessa ennen vakuutuksenottajan konkurssin alkamista

 • vakuutuksenottajayrityksen toiminta on lakannut.

15.3 Vakuutetulla on aina vapaakirjaoikeus maksamistaan omamaksuosuuksista kertyneisiin
etuuksiin.

15.4 Vakuutetulla, jonka osalta vakuutus on vapaakirjalla, on oikeus määrätä vakuutussäästöjensä sijoituskohteiden valinnasta ja edunsaajista.

15.5 Vakuutetulle voidaan hakemuksesta maksaa vapaakirja ennen sopimuksen mukaisen eläkeiän täyttämistä eläkkeen kertasuorituksena. Edellytyksenä kertasuorituksen maksamiselle on, että vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan on päättynyt ja että vapaakirjalla oleva vakuutussäästö on suuruudeltaan korkeintaan 7 000 euroa (vastaa työeläkelakien mukaista vuoden 2019 palkkakerrointa).

16 Vakuutussäästön nostaminen ennen eläkeaikaa

16.1 Siltä osin kuin vakuutetulla ei ole vapaakirjaoikeutta, on vakuutuksenottajalla vakuutetun työsuhteen vakuutuksenottajaan päätyttyä oikeus nostaa vakuutetun osalle kertynyt vakuutussäästön takaisinostoarvo. Syntynyt takaisinostoarvo voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa muille vakuutetuille kollektiivisen maksuperusteen mukaisesti.

16.2 Vakuutetulla on oikeus nostaa vakuutussäästönsä, jos hän on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja on säästön nostaessaan edelleen työtön työnhakija. Työttömyyden ei edellytetä alkaneen tämän vakuutussopimuksen mukaisesta työsuhteesta. Vakuutetun on toimitettava Henki-Fennialle selvitys työttömyydestä. HenkiFennia maksaa työttömyyden perusteella nostettavan vakuutussäästön viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun edellä mainitut selvitykset on
toimitettu Henki-Fennialle.

17 Eläkkeen nostaminen

17.1 Vakuutetulla on oikeus alkaa nostaa ryhmäeläkevakuutuksesta maksettavaa eläkettä sitä
seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona hän on täyttänyt vakuutussopimuksen mukaisen eläkeiän edellyttäen, että vakuutusturva on hänen osaltaan voimassa. Eläkeaika alkaa kuitenkin viimeistään sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, kun vakuutettu täyttää 80 vuotta. Eläkkeen maksaminen päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jona vakuutettu kuolee, määräaikaisen eläkkeen eläkeaika päättyy tai vakuutussäästö on kokonaisuudessaan maksettu.

17.2 Eläkeaika on pituudeltaan vähintään kaksi vuotta. Eläkeaikaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun eläkkeen nostaminen on alkanut.

17.3 Maksettava eläke-erä vähennetään vakuutussäästöstä maksupäivää edeltävän kuukauden kuluessa.

18 Henkivakuutuskorvaus

18.1 Jos vakuutukseen liittyy henkivakuutusturva, maksetaan sen perusteella vakuutussopimuksen mukainen henkivakuutuskorvaus edunsaajalle vakuutetun kuollessa henkivakuutusturvan voimassaoloaikana. Henkivakuutusturva päättyy viimeistään eläkeajan päättyessä tai viimeistään sen kuukauden lopussa, jolloin vakuutettu on täyttänyt 90 vuotta. Henkivakuutusturvan edunsaajana on omaiset, ellei vakuutuksenottaja tai vakuutettu, jos
vakuutuksenottaja on siirtänyt oikeutensa hänelle, ole Henki-Fennialle kirjallisesti muuta ilmoittanut.

19 Korvaus pysyvän työkyvyttömyyden varalta

19.1 Jos vakuutukseen liittyy turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta, on vakuutetulla oikeus vakuutussopimuksen mukaiseen kertakorvaukseen, jos hän on tullut vakuutuksen voimassa ollessa sairauden tai vamman johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi siten, että hänellä on oikeus lakisääteisen työeläkevakuutuksen mukaiseen täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi yksinomaan sillä perusteella, että hänellä on jonkin eläkelain nojalla oikeus saada kuntoutustukea.

19.2 Jos eläkkeen maksaminen vakuutussopimuksen perusteella on alkanut, ei vakuutetulla ole oikeutta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan kertakorvaukseen.

20 Maksettavien kertakorvausten arvon määräytyminen

20.1 Sijoitussidonnaisesta osasta henkivakuutussummaa laskettaessa sijoituskohteiden lukumäärä on vakuutetun kuolinpäivän mukainen. Pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi maksettavaa kertakorvaussummaa laskettaessa sijoituskohteiden lukumäärä on sen päivän mukainen, josta alkaen vakuutetun on katsottu olevan pysyvästi työkyvytön. Edellä mainittujen ajankohtien jälkeiset takaisinostot pienentävät sijoituskohteiden lukumäärää.
Sijoituskohteiden arvo on korvauksen käsittelypäivän vahvistetun arvon mukainen.

20.2 Vuosikorkoon sidotun osan henkivakuutussumma määräytyy vakuutetun kuolinpäivän mukaan. Pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi maksettava kertakorvaussumma määräytyy sen päivän mukaan, josta alkaen vakuutetun on katsottu olevan pysyvästi työkyvytön.

21 Etuuksien hakeminen ja maksaminen

21.1 Etuuteen oikeutetun henkilön on haettava etuutta Henki-Fennialta. Etuuden myöntäminen edellyttää seuraavien selvitysten toimittamista Henki-Fennialle:

 • vanhuuseläke: pankkiyhteystiedot ja verokortti

 • henkivakuutuskorvaus: todistus vakuutetun kuolemasta, selvitys edunsaajista ja pankkiyhteystiedot

 • pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus: päätös lakisääteisen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä tai muu selvitys pysyvästä työkyvyttömyydestä, selvitys edunsaajista ja pankkiyhteystiedot.

21.2 Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian maksuvelvollisuuden toteamiseksi.

21.3 Henki-Fennia ei korvaa edellä mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia.

21.4 Henkivakuutuskorvausta ja pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvausta on haettava HenkiFennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.

21.5 Henki-Fennia maksaa eläkettä sovitusta ajankohdasta alkaen, edellyttäen, että vakuutettu
on silloin elossa. Eläke maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Vakuutetun on toimitettava Henki-Fennialle edellä mainitut eläkkeen maksamista koskevat selvitykset viimeistään kuukausi ennen ensimmäistä eläkkeen maksupäivää.

21.6 Eläkettä voidaan maksaa takautuvasti korkeintaan yhden vuoden ajalta. Jos maksettava
kuukausittainen eläkesuoritus on määrältään vähäinen, on Henki-Fennialla oikeus maksaa eläke puolivuosittain kahden vuoden aikana.

21.7 Henki-Fennia maksaa henkivakuutuskorvauksen tai pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksen viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun edellä mainitut selvitykset on toimitettu HenkiFennialle.

21.8 Viivästyneille suorituksille maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

22 Sopimusehtojen muutos

22.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia. Muutos voidaan tehdä seuraavilla perusteilla:

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma

 • muutos kuolleisuuden kehityksessä

 • yleisen korkotason lasku alle sen korkotason, jota on käytetty vakuutusmaksujen laskemisessa

 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos, jos muutos johtuu Henki-Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

22.2 Henki-Fennialla on oikeus korottaa kaikkia hinnastoon, vakuutusehtoihin tai laskuperusteisiin sisältyviä euromääräisiä rajoja enintään sen verran, mitä elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jolloin mainitut euromäärät viimeksi
vahvistettiin.

22.3 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

22.4 Henki-Fennian vastuuta lisäävien muutosten edellytyksenä on, että vakuutettujen terveydentila täyttää Henki-Fennian asettamat vaatimukset.

23 Vastuunrajoitus

23.1 Henki-Fennia ei anna sijoitusneuvontaa, eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettävien tai liitettyjen rahastojen arvonkehityksen vaikutuksesta vakuutussäästöön.

23.2 Henki-Fennia ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista. Henki-Fennia ei myöskään vastaa vakuutuksen verokohtelusta.

24 Muutoksenhaku

24.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutusja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi), Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (www. kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

24.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät osoitteesta fennia.fi/asiakaspalvelu.


Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus 1496059-8

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussa