Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Ryhmäeläke vakuutusehdot

Fennia-Ryhmäeläke vakuutusehdot

Voimassa 1.12.2023 alkaen

Tämä ryhmäeläkevakuutus on vakuutussopimuslain 2 §:ssä tarkoitettu vapaamuotoinen
työeläkevakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokkiin 1 ja 3
kuuluva eläkevakuutus.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuu­tuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Eläkeaika on ajanjakso, joka alkaa sen kuu­kauden alussa, kun Henki-Fennia alkaa mak­saa vanhuuseläkettä ja päättyy eläkkeen mak­samisen päättyessä.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edel­lyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan mm. vakuutusmaksut, perittävät kulut ja veloitukset sekä vakuutus­säästö.

Sijoitussuunnitelma on suunnitelma, jossa määritellään, miten vakuutukseen maksetut va­kuutusmaksut ja vakuutussäästö sijoitetaan va­kuutukseen liitettäviin sijoituskohteisiin.

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se yritys tai yhteisö, jo­ka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutus­sopimuksen.

Vakuutettu on vakuutussopimuksessa määri­teltyyn vakuutettavaan henkilöryhmään kuulu­vat työntekijät.

Vakuutuskausi on ajanjakso, joka alkaa va­kuutuksen sopimuksen voimaantulopäivästä ja jatkuu seuraavaan saman kalenterivuoden vii­meiseen päivään asti. Sen jälkeen vakuutus­kausi on kalenterivuosi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan edun­saajalle korvaus. Vakuutustapahtumia ovat elä­keiän täyttäminen, vakuutetun kuolema ja va­kuutetun tuleminen pysyvästi työkyvyttömäksi.

Vapaakirja on maksuttomaksi muutettu vakuu­tus, joka pidetään voimassa vakuutusmaksuis­ta kertyneen vakuutussäästön turvin.

2.1 Vakuutuksen tarkoituksena on lisäeläketur­van järjestäminen vakuutussopimuksessa määri­tellylle henkilöryhmälle.

2.2 Vakuutuksen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa ja laskuperusteissa. Vakuutus sisältää oikeuden vakuutussäästöstä maksettavaan vanhuuseläkkeeseen ja turvan vakuutetun
kuoleman varalta. Vakuutukseen voi erikseen sovittaessa sisältyä turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutukseen sisältyy myös oikeus nostaa kertynyt vakuutussäästö ennen eläkeiän täyttämistä työttömyyden perusteella.

3.1 Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet
perustuvat vakuutussopimukseen, vakuutusehtoihin, laskuperusteisiin, lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin sekä niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutussopimusta tehtäessä ja vakuutuksen voimassaoloaikana.

3.2 Vakuutussopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia ei voi pantata eikä sitä vastaan myönnetä vakuutuskirjalainaa.

4.1 Vakuutettava henkilöryhmä määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutukseen kuuluvat
kaikki vakuutuksenottajan palveluksessa olevat työntekijät, jotka täyttävät vakuutettavaan
henkilöryhmään kuulumiselle asetetut ehdot. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kirjallisesti
Henki-Fennialle kaikki vakuutuksen ryhmämäärittelyn kriteerit täyttävät henkilöt.

5.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutusaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki- Fennian esittämiin kysymyksiin. Jos annetut tiedot eivät ole oikeat ja täydelliset, Henki-Fennian vastuu määräytyy vakuutussopimuslain mukaisesti.

5.2 Henki-Fennia ei pidä vakuutetuista vakuutussopimuslain 76 §:ssä tarkoitettua luetteloa.
Vakuutuksenottajan tulee antaa vakuutetuille tarpeelliset tiedot vakuutuksesta.

6.1 Vakuutus alkaa vakuutussopimuksessa sovittuna ajankohtana, kun Henki-Fennia on saanut
kaikki tarvittavat tiedot vakuutuksenottajalta ja vakuutetulta. Vakuutus jatkuu vakuutuskausittain toistaiseksi voimassa olevana, ellei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu.

6.2 Vakuutus päättyy, kun vakuutuksessa ei ole enää vakuutettuja, eikä vakuutuksenottajan
palveluksessa ole vakuutuksen ryhmämäärittelyn kriteerejä täyttäviä henkilöitä. Vakuutus voidaan kuitenkin vakuutuksenottajan pyynnöstä pitää voimassa, jos vakuutukseen on tarkoitus liittää uusia vakuutettuja vuoden kuluessa siitä, kun vakuutus muuten olisi päättynyt.

6.3 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus, jos vakuutukseen ei ole maksettu
lainkaan vakuutusmaksuja kahden vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Henki-Fennialla
on oikeus irtisanoa vakuutussopimus, jos vakuutuksenottaja on tullut maksukyvyttömäksi
tai laiminlyönyt vakuutussopimuksen tai vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottajalle
kuuluvat velvollisuudet taikka jos vakuutuksenottajan osalta on ryhdytty yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettuun saneerausmenettelyyn. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on lähettänyt irtisanomisilmoituksen vakuutuksenottajalle.

6.4 Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus kirjallisesti.

6.5 Jos vakuutuksenottaja tai Henki-Fennia irtisanoo vakuutussopimuksen, määräytyy vakuutusturvan jatkuminen yksittäisen vakuutetun osalta kohdan 14 mukaisesti. Sama koskee tilannetta, jossa vakuutuksenottaja ei enää maksa vakuutusmaksuja ja pyytää muuttamaan vakuutuksen vapaakirjaksi.

6.6 Vakuutus päättyy ilman irtisanomista, kun vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin.

6.7 Yksittäisen vakuutetun vakuutusturva alkaa vakuutukseen liittämishetkestä tai erikseen
sovitusta ajankohdasta. Jos vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy muutoin kuin vakuutustapahtumaan tai vakuutettu ei enää kuulu vakuutettavaan ryhmään, päättyy myös vakuutetun vakuutusturva saman kalenterikuukauden lopussa. Jos vakuutetulla on vapaakirjaoikeus, noudatetaan kuitenkin sen osalta mitä kohdassa 14 on määrätty. Vakuutetun vakuutusturva päättyy aina, jos vakuutetun vakuutussäästö on maksettu kokonaan eläkkeenä tai työttömyyden perusteella, vakuutetulle on maksettu pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus tai vakuutettu on kuollut. Vakuutus päättyy vakuutetun osalta myös silloin, kun vakuutussäästö ei riitä vakuutusturvan ylläpitämiseksi tehtäviin veloituksiin.

7.1 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

7.2 Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksuja haluaminaan ajankohtina ja haluamansa
suuruisina erinä Henki-Fennian määrittämien enimmäismaksujen rajoissa.

7.3 Vakuutusmaksut jaetaan vakuutettujen kesken vakuutussopimuksen mukaisesti. Jos vakuutussopimuksella ei ole sovittu jakosäännöstä eikä vakuutuksenottaja ole ilmoittanut
Henki-Fennialle, miten vakuutusmaksut jaetaan vakuutettujen kesken, Henki-Fennialla on oikeus jättää vakuutusmaksu korottomalle tilille siihen saakka, kun vakuutuksenottaja on vakuutusmaksujen jakautumisesta ilmoittanut.

8.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus päättää vakuutusmaksun sijoittamisesta ja sijoitussuunnitelmasta ottaen huomioon kohdassa 10 mainitut ehdot. Vakuutuksenottaja voi siirtää oikeutensa päättää sijoitussuunnitelmasta vakuutetuille.

8.2 Jos vakuutuksenottaja ei ole ilmoittanut sijoitussuunnitelmaa ennen vakuutusmaksun
maksamista, on Henki-Fennialla oikeus jättää maksu korottamalle tilille tai sijoittaa vakuutusmaksu Henki-Fennian valitsemaan matalariskiseen sijoituskohteeseen.

8.3 Henki-Fennia sijoittaa vakuutusmaksun viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut Henki-Fennialle ja vakuutuksenottaja on ilmoittanut Henki-Fennialle, miten maksu jaetaan vakuutetuille, jos vakuutussopimus sitä edellyttää. Jos sijoitussuunnitelmassa mainitulle sijoituskohteelle ei ole edellä mainitussa määräajassa saatavissa arvoa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, liittää Henki-Fennia sijoituskohteen vakuutukseen edellä mainitun määräajan jälkeen.

8.4 Jos vakuutusmaksua tai osaa siitä ei voida lainkaan sijoittaa sijoitussuunnitelmassa mainittuun sijoituskohteeseen, Henki-Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle esteestä ja hänelle annetaan tilaisuus muuttaa sijoitussuunnitelmaansa. Jos Henki-Fennia ei saa vakuutuksenottajalta tai vakuutetulta uutta sijoitussuunnitelmaa viiden pankkipäivän kuluessa siitä, kun vakuutusmaksu on saapunut Henki- Fennialle tai Henki-Fennia on pyytänyt muuttamaan sijoitussuunnitelmaa, on Henki-Fennialla oikeus jättää maksu korottomalle tilille tai sijoittaa vakuutusmaksu Henki-Fennian valitsemaan matalariskiseen sijoituskohteeseen.

9.1 Vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksestä ja mahdollisista kuolevuushyvityksistä. Vakuutussäästön
muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja laskentatapa on määritelty tarkemmin laskuperusteissa.

9.2 Vakuutussäästön arvo määräytyy vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvon perusteella. Muissa kuin euromääräisissä sijoituskohteissa valuuttakurssin muutokset vaikuttavat vakuutussäästön arvoon. Henki- Fennia ei maksa vakuutussäästölle korkoa eikä
asiakashyvityksiä.

9.3 Vakuutussäästöä laskettaessa siitä vähennetään vakuutuksen hoitokulut, vakuutukseen
mahdollisesti liittyvän henkivakuutusturvan ja pysyvän työkyvyttömyyden turvan maksut ja
suoritettujen erityistoimenpiteiden maksut. Vakuutussäästöstä vähennetään myös sijoituskohteiden kulut, jos niitä ei ole huomioitu sijoituskohteen arvossa. Vakuutussäästön määrää vähentävät myös maksetut eläkesuoritukset ja vakuutussäästön nostot.

9.4 Vakuutukseen liitettävien sijoituskohteiden osuuksien lukumäärä lasketaan siten, että vakuutusmaksusta perittävien kulujen veloittamisen jälkeen jäljelle jäävä osuus vakuutusmaksusta jaetaan sillä arvolla, joka sijoituskohteen osuudella on käsittelypäivänä.

9.5 Sijoituskohteiden osuuksien lukumäärää vähentävät vakuutussopimuksen mukaiset veloitukset, henkivakuutusturvan ja mahdollisen pysyvän työkyvyttömyyden turvan maksut,
maksetut eläkesuoritukset sekä vakuutussäästön nostot. Vähennettävien sijoituskohteiden
lukumäärä lasketaan sijoituskohteelle veloituspäivänä vahvistetun arvon mukaisesti. Sijoituskohteiden osuuksien määrät muuttuvat myös siirrettäessä vakuutussäästöä sijoituskohteesta toiseen sijoituskohteeseen. Sijoituskohteiden osuuksien määrää lisää kuolevuudesta johtuva hyvitys.

10.1 Henki-Fennialla on oikeus päättää, mitä sijoituskohteita vakuutukseen voidaan kulloinkin
liittää. Henki-Fennialla on oikeus poistaa tai lisätä sijoituskohteita, joita voi olla liitettynä vakuutukseen.

10.2 Sijoituskohteet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti eikä vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai edunsaajalla ole omistus- tai muuta oikeutta vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin. Omistusoikeus vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin kuuluu Henki-Fennialle. Vakuutuksenottajalla tai vakuutetulla ei ole oikeutta päättää sijoituskohteisiin liittyvän määräys- tai äänivallan käyttämisestä, oikeutta päättää siitä, kenelle tai millä ehdoilla sijoituskohteena oleva omaisuus luovutetaan, oikeutta päättää sijoituskohdetta koskevasta käyttö- tai hallintaoikeudesta eikä oikeutta tehdä sijoituskohteena olevaan varallisuuteen liittyviä toimeksiantoja tai muita sijoituskohteeseen liittyviä sopimuksia Henki-Fennian puolesta kolmannen osapuolen kanssa.

10.3 Henki-Fennialla on oikeus rajoittaa vakuutukseen kulloinkin liitettyinä olevien yksittäisten
sijoituskohteiden lukumäärää ja yksittäiseen sijoituskohteeseen liitetyn vakuutusmaksun ja
vakuutussäästön määrää.

10.4 Jos Henki-Fennian yhteistyösopimus rahastoyhtiön, omaisuudenhoitoyhtiön tai muun
sijoituskohteeseen liittyvän tahon kanssa päättyy taikka vakuutukseen valittu sijoituskohde
yhdistetään tai sulautetaan toiseen sijoituskohteeseen tai sijoituskohde jakautuu, Henki- Fennia voi siirtää sijoituskohteeseen liitetyn vakuutussäästön ja siihen kohdistetut tulevat vakuutusmaksut uuteen sijoituskohteeseen tai riskitasoltaan vastaavaan tai muuhun, matalariskiseen sijoituskohteeseen.

10.5 Jos vakuutukseen valittu sijoituskohde lakkautetaan tai sijoituskohdetta ei voi enää
muusta syystä liittää vakuutuksen sijoituskohteeksi, Henki-Fennia voi siirtää sijoituskohteeseen liitetyn vakuutussäästön ja siihen kohdistetut tulevat vakuutusmaksut riskitasoltaan vastaavaan sijoituskohteeseen tai muuhun, matalariskiseen sijoituskohteeseen.

10.6 Henki-Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle sijoituskohteissa tapahtuvista muutoksista mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään muutoksen tapahduttua.

11.1 Sijoitussuunnitelmaa voidaan muuttaa toimittamalla Henki-Fennialle kirjallinen muutospyyntö. Pyyntö voi koskea tulevien vakuutusmaksujen sijoitussuunnitelmaa tai kertyneen vakuutussäästön sijoituskohteita.

11.2 Sijoitussuunnitelman muutos toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun muutospyyntö on saapunut Henki-Fennialle. Jos sijoituskohteelle ei ole saatavissa arvoa, sijoituskohteen säännöt eivät mahdollista muutosta tai muutos ei muusta Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä ole mahdollinen edellä mainitussa ajassa, siirto toteutetaan viimeistään 10. pankkipäivänä siitä, kun muutos on ollut mahdollista toteuttaa.

11.3 Jos sijoitussuunnitelman muutosta ei voida lainkaan toteuttaa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, pyynnön antajalle ilmoitetaan esteestä ja hänelle varataan tilaisuus
antaa uusi muutospyyntö. Samalla annettu muutospyyntö raukeaa.

11.4 Muutoksesta aiheutuvat mahdolliset toimenpidemaksut veloitetaan hinnaston mukaisesti.

12.1 Henki-Fennia veloittaa vakuutusmaksuista laskuperusteiden mukaiset kulut, ja jäljelle
jäävä osuus vakuutusmaksusta liitetään vakuutussäästöön. Vakuutussäästöstä veloitetaan
kuukausittain laskuperusteiden mukaiset vakuutuksen hoitamisesta aiheutuneet kustannukset
ja turvien ylläpitämisestä aiheutuvat maksut. Lisäksi vakuutussäästöstä veloitetaan mahdolliset toimenpidepalkkiot ja nostoprovisiot niiden suorittamispäivänä.

12.2 Henki-Fennia voi veloittaa vakuutussäästöstä sijoituskohteiden arvoon sisältymättömät
palkkiot ja maksut, jotka se joutuu sijoituskohteen omistajana maksamaan.

12.3 Jos vakuutukseen kohdistuu lainsäädännön tai viranomaismääräyksen vuoksi suoraan tai välillisesti veroja tai muita Henki-Fennian maksettavaksi tulevia maksuja, voi Henki-Fennia
veloittaa nämä verot ja maksut vakuutussäästöstä.

13.1 Henki-Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vähintään kerran vuodessa vakuutusotteen.
Henki-Fennialla on oikeus toimittaa vuosittainen vakuutusote myös vakuutetulle.

13.2 Eläkeaikana Henki-Fennia lähettää vakuutetulle vuosittain selvityksen maksettavan eläkkeen määrästä.

14.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen ja muuttaa vakuutus vapaakirjaksi. Vapaakirjaan sovelletaan laskuperusteiden sitä koskevia määräyksiä.

14.2 Vapaakirjaoikeus tarkoittaa sitä, että vakuutetulla on työsuhteen vakuutuksenottajaan
päättyessä muuhun kuin vakuutustapahtumaan oikeus sopimuksen mukaisiin etuuksiin
kertyneen vakuutussäästön mukaisesti. Vakuutetulla on vapaakirjaoikeus, jollei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu. Jos vapaakirjaoikeutta on vakuutussopimuksessa rajoitettu, vakuutetulla on kuitenkin aina vapaakirjaoikeus seuraavissa tilanteissa:

 • vakuutettu on saavuttanut vakuutussopimuksessa määritellyn eläkeiän

 • vakuutuksenottaja on irtisanonut vakuutussopimuksen

 • vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin

 • vakuutettu on irtisanottu tai hänen työsuhteensa on purettu kolmen kuukauden kuluessa ennen vakuutuksenottajan konkurssin alkamista

 • vakuutuksenottajayrityksen toiminta on lakannut.

14.3 Vakuutetulla on aina vapaakirjaoikeus maksamistaan omamaksuosuuksista kertyneisiin
etuuksiin. Omamaksuosuuksilla tarkoitetaan vakuutetun itsensä suorittamia vakuutusmaksuja.

14.4 Vakuutetulla, jonka osalta vakuutus on vapaakirjalla, on oikeus määrätä sijoitussuunnitelmasta ja mahdollisen henkivakuutusturvan edunsaajista.

14.5 Vakuutetulle voidaan hakemuksesta maksaa vapaakirja ennen sopimuksen mukaisen
eläkeiän täyttämistä eläkkeen kertasuorituksena. Edellytyksenä kertasuorituksen maksamiselle
on, että vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan on päättynyt ja että vapaakirjalla oleva vakuutussäästö on suuruudeltaan korkeintaan 7 000 euroa (vastaa työeläkelakien mukaista vuoden 2022 palkkakerrointa).

15.1 Siltä osin kuin vakuutetulla ei ole vapaakirjaoikeutta, on vakuutuksenottajalla vakuutetun
työsuhteen vakuutuksenottajaan päätyttyä oikeus nostaa vakuutetun osalta vakuutuksen
takaisinostoarvo. Takaisinostoarvo voidaan vaihtoehtoisesti jakaa muille samaan vakuutettavaan henkilöryhmään kuuluville vakuutetuille kollektiivisen maksuperusteen mukaisesti.

15.2 Vakuutetulla on oikeus nostaa vapaakirjalla oleva vakuutussäästönsä, jos hän on ollut
työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja on
säästön nostaessaan edelleen työtön työnhakija. Työttömyyden ei edellytetä alkaneen tämän
vakuutussopimuksen mukaisesta työsuhteesta. Vakuutetun on toimitettava Henki-Fennialle selvitys työttömyydestään. Henki-Fennia maksaa työttömyyden perusteella nostettavan vakuutussäästön viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun selvitys on toimitettu Henki-Fennialle.

16.1 Vakuutetulle syntyy oikeus nostaa eläkettä, kun hän on täyttänyt vakuutussopimuksen
mukaisen eläkeiän ja vakuutusturva on hänen osaltaan voimassa. Ensimmäinen eläke-erä
maksetaan aikaisintaan eläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Eläkeaika
alkaa kuitenkin viimeistään sen jälkeen, kun vakuutettu on täyttänyt 80 vuotta. Eläkkeen
maksaminen päättyy, kun vakuutettu kuolee, eläkeaika päättyy tai vakuutussäästö on maksettu kokonaan eläkkeenä.

16.2 Eläkeaika on pituudeltaan vähintään kaksi vuotta. Eläkeaikaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun eläkkeen nostaminen on alkanut.

16.3 Maksettava eläke-erä vähennetään vakuutussäästöstä maksupäivää edeltävän kalenterikuukauden kuluessa.

17.1 Jos vakuutettu kuolee henkivakuutusturvan voimassaoloaikana, maksetaan edunsaajalle
vakuutussopimuksen mukainen henkivakuutuskorvaus. Henkivakuutusturva päättyy eläkeajan päättyessä, kuitenkin viimeistään sen kuukauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 90 vuotta. Henkivakuutusturva päättyy myös, kun vakuutuksesta on maksettu korvaus pysyvän työkyvyttömyyden perusteella.

17.2 Henkivakuutusturvan edunsaajana on omaiset, ellei Henki-Fennialle ole kirjallisesti muuta ilmoitettu. Edunsaajamääräyksen antaa vakuutuksenottaja, mutta vakuutuksenottaja voi siirtää tämän oikeuden vakuutetulle.

18.1 Jos vakuutukseen liittyy turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta, on vakuutetulla oikeus
vakuutussopimuksen mukaiseen kertakorvaukseen, jos hän on tullut vakuutuksen voimassa ollessa sairauden tai vamman johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi siten, että hänellä on oikeus lakisääteisen työeläkevakuutuksen mukaiseen täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi yksinomaan sillä perusteella, että hänellä on jonkin eläkelain nojalla oikeus saada kuntoutustukea.

18.2 Jos vakuutettu on täyttänyt vakuutussopimuksen mukaisen eläkeiän, ei hänellä ole enää oikeutta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan kertakorvaukseen.

19.1 Henkivakuutuskorvauksen määrää laskettaessa sijoituskohteiden lukumäärä on vakuutetun kuolinpäivän mukainen. Pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi maksettavan kertakorvauksen määrää laskettaessa sijoituskohteiden lukumäärä on sen päivän mukainen, kun vakuutetun on katsottu olevan pysyvästi työkyvytön. Mahdolliset edellä mainittujen ajankohtien jälkeiset takaisinostot pienentävät sijoituskohteiden lukumäärää. Sijoituskohteiden arvo on korvauksen käsittelypäivän vahvistetun arvon mukainen.

20.1 Etuuden hakijan on haettava etuutta Henki- Fennialta kirjallisesti. Lisäksi hänen on toimitettava Henki-Fennialle asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen korvausvelvollisuuden selvittämiseksi ja joita etuuden hakijalta voidaan kohtuudella vaatia.

20.2 Henki-Fennia ei korvaa selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia.

20.3 Henkivakuutuskorvausta ja pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvausta on haettava
Henki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.

20.4 Henki-Fennia maksaa eläkettä sovitusta ajankohdasta alkaen, edellyttäen, että vakuutettu
on silloin elossa. Eläke maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Vakuutetun on toimitettava Henki-Fennialle edellä mainitut eläkkeen maksamista koskevat selvitykset viimeistään kuukausi ennen ensimmäisen eläke-erän maksupäivää. Jos vakuutukseen valitulle sijoituskohteelle ei ole saatavissa eläkkeen maksuhetkellä arvoa Henki-Fenniasta riippumattomasta syystä, Henki-Fennialla on oikeus lykätä eläkkeen maksamista siihen asti, kun sijoituskohteelle on taas saatu arvo.

20.5 Eläkettä voidaan maksaa takautuvasti korkeintaan yhden vuoden ajalta. Jos maksettava
kuukausittainen eläkesuoritus on määrältään vähäinen, on Henki-Fennialla oikeus maksaa
eläke kertasuorituksena.

20.6 Henki-Fennia maksaa henkivakuutuskorvauksen tai pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksen viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut kaikki vakuutussopimuslaissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot korvauksen maksamiseksi.

20.7 Viivästyneille suorituksille maksetaan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

20.8 Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia, jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

21.1 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia. Muutos voidaan tehdä seuraavilla perusteilla:

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma

 • muutos kuolleisuuden kehityksessä

 • yleisen korkotason lasku alle sen korkotason, jota on käytetty vakuutusmaksujen laskemisessa tai

 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos, jos muutos johtuu Henki- Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

21.2 Henki-Fennialla on oikeus korottaa kaikkia hinnastoon, vakuutusehtoihin tai laskuperusteisiin sisältyviä euromääräisiä rajoja enintään sen verran, mitä elinkustannusindeksi on muuttunut siitä ajankohdasta, jona mainitut euromäärät viimeksi vahvistettiin.

21.3 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin sellaisia vähäisiä muutoksia,
jotka eivät vaikuta vakuutuksen keskeiseen sisältöön.

21.4 Henki-Fennian vastuuta lisäävien muutosten edellytyksenä on, että vakuutettujen terveydentila täyttää Henki-Fennian asettamat vaatimukset.

22.1 Henki-Fennia ei anna sijoitusneuvontaa, eikä ole vastuussa vakuutukseen liitettävien tai
liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen vaikutuksesta vakuutussäästön arvoon.

22.2 Henki-Fennia ei vastaa yksittäisten verotuspäätösten, verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Henki- Fennia ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista. Henki-Fennia ei myöskään vastaa vakuutuksen verokohtelusta.

23.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi),
Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

23.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 1496059-8

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet