Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Byggfelsförsäkring
Talkoförsäkring - broschyr

Byggfelsförsäkring

Gäller från och med 1.5.2023

Trygghet för bostadsaktiebolag och köpare av bostadsaktier med byggfelsförsäkringen

Byggfelsförsäkringen ger trygghet för köpare av nya eller renoverade bostäder som säljs som nya i situationer där byggaren inte kan reparera ett byggfel som han eller hon gjort.

Obs!

Vi avgör alltid om skadorna är ersättningsbara utifrån de specifika omständigheterna i det enskilda fallet.

Byggfelsförsäkringen ger trygghet för bostadsköpare och bostadsaktiebolag i situationer där den stiftande delägaren inte kan reparera ett byggfel som bolaget gjort på grund insolvens. Enligt lagen om bostadsköp får nya bostäder och bostäder som byggts om på ett med nybyggnad jämförbart sätt inte säljas utan en byggfelsförsäkring, om objektet är ett bostadsaktiebolag eller har formen av en sammanslutning.

Ikon - idea

Den stiftande delägaren äger aktierna i bostadsbolaget under byggnadsfasen. Den stiftande delägaren är vanligtvis ett byggföretag.

Ikon - idea

Att inte kunna fullgöra sin prestationsskyldighet innebär att den stiftande delägaren som ansvarar för byggfelet har lagt ned sin verksamhet eller gått i konkurs.

Försäkringsobjektet är den byggnad i Finland som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller till förmån för de försäkrade. Försäkrade är bostads- eller fastighetsaktiebolaget som äger byggnaden och dess aktieägare.

Byggnaden har fel när

 • byggnaden inte överensstämmer med de krav i bestämmelser eller föreskrifter som den skulle ha uppfyllt när byggnadstillsynsmyndigheten godkände den för användning

 • bostadens egenskaper vållar eller med fog kan antas vålla men för hälsan

 • byggandet eller ombyggnaden inte har utförts enligt god byggsed eller med yrkesskicklighet och omsorg

 • det material som har använts vid byggandet eller ombyggnaden inte till hållbarheten eller andra egenskaper är av normalt god kvalitet – ett undantag är material vars kvalitet har avtalats separat.

Vi ersätter enligt försäkringsvillkoren nödvändiga och skäliga kostnader som uppstått till följd av ett byggfel, om byggfelet har konstaterats och anmälts till Fennia inom ansvarstiden.

Försäkringen ersätter

 • utrednings- och reparationskostnader för byggfelet och reparationskostnader för skador som byggfelet orsakat byggnaden

 • extra boendekostnader som orsakats aktieägaren och hans eller hennes familjemedlemmar för den tid som bostaden inte har kunnat användas på grund av fel, skada eller reparation. Boendekostnader ersätts dock högst under sex månaders tid.

Ersättning betalas ut endast om

 • den stiftande delägaren med stöd av lagen om bostadsköp, avtal om aktiehandel enligt lagen om bostadsköp och byggavtal är ersättningsskyldig och om den stiftande delägaren har konstaterats vara insolvent

 • skadan har drabbat de försäkrade och andra försäkringar till förmån för aktiebolaget eller aktieägarna ersätter inte skadan.

Den försäkrade och den stiftande delägaren ska följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Vid ett inträffat eller hotande försäkringsfall ska den försäkrade efter förmåga genast vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada. Försummelse av dessa åtgärder och säkerhetsföreskrifter kan sänka ersättningsbeloppet.

Försäkringen ersätter inte kostnaderna för reparation av byggfel som upptäckts eller borde ha upptäckts senast vid årsgranskningen av byggnaden eller inom den tid som föreskrivits för årsgranskningen om årsgranskningen inte har skett inom utsatt tid.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit till följd av skador på den försäkrade byggnaden, om

 • de uppkommit till följd av slitage eller av annan motsvarande orsak

 • det är fråga om en skada som ersätts med stöd av någon annan försäkring

 • det är fråga om en indirekt skada

 • hushållsmaskiner eller utrustning som hör till bostaden eller maskiner eller utrustning i aktiebolagets gemensamma utrymmen har gått sönder eller när skadan har orsakats av att de inte fungerat eller underhållits, av att de är gamla eller av annan motsvarande orsak

 • skadan har konstaterats eller anmälts till Fennia först efter att ansvarstiden gått ut.

Försäkringen ersätter inte heller

 • byggnadens värdeminskning

 • personskador som uppkommit till följd av byggfel

 • kostnader för ombud

 • reparation av byggnadens exteriör enbart på grund av att byggnaden till utseendet inte motsvarar given förhandsinformation, till exempel ritningar

 • skadan till den del ersättningsansvaret för skadan baserar sig på avtal eller någon annan förbindelse, där försäkringstagaren har förbundit sig till ett större ansvar än vad som förutsätts i gällande lag

 • skada som orsakas eller förvärras av att man inte genast vidtagit åtgärder för att reparera den upptäckta skadan

 • skada som orsakas av att underhållet av byggnaden har försummats

 • skada som orsakas av externa faktorer

 • skador som orsakas av byggarbeten, reparationer eller underhållsarbeten eller andra motsvarande arbeten och åtgärder som gjorts efter slutsyn av byggnaden och inte heller kostnader som hänför sig till kostnader för dessa arbeten och åtgärder

 • skador som uppstått vid tilläggs- eller ändringsarbeten som aktieägare utfört eller låtit utföra och inte heller reparationskostnader för skador och fel som orsakats av dessa arbeten.

Under ansvarstiden betalar vi kostnader som orsakats av byggfel i den försäkrade byggnaden sammanlagt upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Från ersättningen avdras den i försäkringsbrevet angivna

 • självrisken för aktiebolag, om byggfelet uppstått i de delar av byggnaden som aktiebolaget har underhållsansvar för

 • självrisken för aktieägare, om byggfelet uppstått i de delar av byggnaden som aktieägarna har underhållsansvar för.

Vi betalar ut ersättning bara om fastighetsägaren eller en annan skadelidande har betalat sin självrisk. Oavsett vad som fastställts i bostadsaktiebolagets bolagsordning om fördelningen av underhållsansvar, tillämpas den ansvarsfördelning som anges i 78 § 2 och 4 mom. i lagen om bostadsaktiebolag när självriskdelen dras av.

Fennias ansvar börjar vid tidpunkten för årsgranskningen av byggnaden, som definieras i 4 kap. 18 § i lagen om bostadsköp. Ansvaret upphör tio år efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning.

En stiftande delägare ska ge vår representant möjlighet att delta i ibruktagningsbesiktningen och årsgranskningen. Därför ska Fennia underrättas om granskningarna i god tid före dem.

Stiftande delägare ska utan dröjsmål tillställa oss protokoll över ibruktagningsgranskningen, slutsynen och årsgranskningen – dock senast inom två månader efter granskningen eller godkännandet av protokollet. Om en stiftande delägare försummar denna skyldighet har Fennia rätt att höja försäkringspremien med högst 50 procent.

Försäkringspremien ska betalas på förhand för att försäkringen ska träda i kraft. Därefter skickar Fennia en skriftlig bekräftelse på att försäkringen tecknats.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 320 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor