Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Rakennusvirhevakuutus
Talkoovakuutus - esite

Rakennusvirhevakuutus

Voimassa 1.5.2023 alkaen

Turvaa asunto-osakeyhtiölle ja asunto-osakkeen ostajille rakennusvirhevakuutuksella

Rakennusvirhevakuutus tuo turvaa uusia tai uusina myytäviä peruskorjattuja asuntoja ostaville tilanteissa, joissa rakentaja ei pysty korjaamaan tekemäänsä rakennusvirhettä.

Huom!

Ratkaisemme vahinkojen korvattavuuden aina tapauksen erityispiirteiden perusteella.

Rakennusvirhevakuutus tuo turvaa asuntojen ostajille ja asunto-osakeyhtiöille tilanteissa, joissa perustajaosakas ei pysty korjaamaan yhtiönsä tekemää rakennusvirhettä suorituskyvyttömyyden takia. Asuntokauppalain mukaan uusia asuntoja sekä uusiksi asunnoiksi saneerattuja asuntoja ei saa myydä ilman rakennusvirhevakuutusta silloin, kun kohde on asunto-osakeyhtiö tai muutoin yhteisömuotoinen.

Ikoni - idea

Perustajaosakas omistaa asuntoyhtiön osakkeet rakennusvaiheen aikana. Yleensä perustajaosakas on rakennusliike.

Ikoni - idea

Suorituskyvyttömyys tarkoittaa sitä, että rakennusvirheestä vastuussa oleva perustajaosakas on lopettanut toimintansa tai joutunut konkurssiin.

Vakuutuksen kohde on vakuutuskirjassa mainittu rakennus Suomessa. Vakuutus on voimassa vakuutettujen hyväksi. Vakuutettuja ovat rakennuksen omistava asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö ja sen osakkeenomistajat.

Rakennuksessa on virhe, kun

 • se ei vastaa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönoton

 • asunnon ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle

 • sitä ei ole rakennettu tai korjattu hyvän rakentamistavan mukaisesti tai ammatti­taitoisesti ja huolellisesti

 • rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää – tästä poikkeuksena ovat materiaalit, joiden laadusta on sovittu erikseen.

Korvaamme vakuutusehtojen mukaan rakennusvirheestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kuluja, kun rakennusvirhe on todettu ja siitä on ilmoitettu Fennialle sen vastuuaikana.

Vakuutus korvaa

 • rakennusvirheen selvitys- ja korjauskulut ja rakennusvirheestä rakennukselle aiheutuneiden vahinkojen korjauskulut.

 • osakkeenomistajan ja hänen perheenjäsentensä ylimääräiset asumiskulut siltä ajalta, kun asuntoa ei ole voinut käyttää virheen, vahingon tai sen korjauksen vuoksi. Korvaamme asumiskulut kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajalta.

Korvaus maksetaan vain, kun

 • perustajaosakas on asuntokauppalain, asuntokauppalain mukaisen osakekauppasopimuksen ja rakentamista koskevan sopimuksen perusteella korvausvastuussa ja perustajaosakas on todettu suorituskyvyttömäksi

 • vahinko on aiheutunut vakuutetuille ja osakeyhtiön tai osakkeen omistajien hyväksi asetetut muut vakuudet eivät korvaa vahinkoa.

Vakuutetun ja perustajaosakkaan on noudatettava vakuutuskirjassa ja -ehdoissa tai muuten kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Vakuutustapahtuman satuttua tai sen uhatessa vakuutetun on kykyjensä mukaan heti ryhdyttävä toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi. Näiden toimintojen ja suojeluohjeiden laiminlyönti voi vähentää korvauksen määrää.

Vakuutus ei korvaa sellaisten rakennusvirheiden korjauskuluja, jotka on havaittu tai olisi pitänyt havaita viimeistään rakennuksen vuositarkastuksessa tai vuositarkastukselle säädetyn ajan kuluessa, jos vuositarkastusta ei ole tehty määräaikana.

Vakuutus ei korvaa vakuutetun rakennuksen vahingoittumisesta aiheutuneita kuluja, kun

 • niihin on syynä kuluminen tai muu vastaava syy

 • kyseessä on jonkin muun vakuutuksen perusteella korvattava vahinko

 • kyseessä on välillinen tai epäsuora vahinko

 • asuntoon kuuluvat kodinkoneet tai laitteet tai osakeyhtiön yhteistilojen koneet ja laitteet ovat rikkoutuneet tai vahinko on aiheutunut niiden toimimattomuudesta, huoltamattomuudesta tai ikääntymisestä tai muusta vastaavasta syystä

 • vahinko on todettu tai siitä on ilmoitettu Fennialle vasta sen vastuuajan päättymisen jälkeen.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • rakennuksen arvonalennusta

 • rakennusvirheestä aiheutuneita henkilövahinkoja

 • asiamieskuluja

 • rakennuksen ulkonäön korjausta pelkästään siitä syystä, että rakennuksen ulkonäkö ei vastaa annettuja ennakkotietoja, kuten piirustuksia

 • vahinkoa siltä osin kuin sen korvausvastuu perustuu sopimukseen tai muuhun sitoumukseen, jossa vakuutuksenottaja on sitoutunut voimassa olevaa oikeutta laajempaan vastuuseen

 • vahinkoa, joka aiheutuu tai pahenee siksi, ettei havaitun vahingon korjaustoimiin ryhdytä välittömästi

 • vahinkoa, joka aiheutuu laiminlyönneistä rakennuksen ylläpidossa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut ulkopuolisista tekijöistä

 • vahinkoja, jotka aiheutuvat rakennuksen loppukatselmuksen jälkeen tehdyistä rakennustöistä, korjaus- ja huoltotoimista tai muista vastaavista töistä ja toimista, eikä myöskään kuluja, jotka kohdistuvat näihin töihin ja toimiin

 • vahinkoja, jotka kohdistuvat osakkeenomistajien tekemiin tai teettämiin lisä- ja muutostöihin tai niistä aiheutuneiden vahinkojen ja virheiden korjauskuluihin.

Vastuuaikana maksamme vakuutetun rakennuksen rakennusvirheistä aiheutuneita kuluja yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainitun vakuutusmäärän. Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjassa mainittu

 • osakeyhtiön omavastuu, kun rakennusvirhe on ilmennyt niissä rakennuksen osissa, joiden kunnossapitovastuu kuuluu osakeyhtiölle

 • osakkeenomistajan omavastuu, kun rakennusvirhe on ilmennyt niissä rakennuksen osissa, joiden kunnossapitovastuu kuuluu osakkeenomistajalle.

Maksamme korvauksen vain, kun kiinteistön omistaja tai muu vahingonkärsijä on maksanut omavastuunsa. Omavastuuta vähennettäessä sovelletaan asunto-osakeyhtiölain 78. pykälän momenteissa 2 ja 4 säädettyä vastuunjakoa riippumatta siitä, mitä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on sanottu kunnossapitovastuun jakamisesta.

Fennian vastuu alkaa rakennuksen vuositarkastuksesta, joka on määritelty asuntokauppalain 4. luvun 18. pykälässä. Vastuu päättyy 10 vuoden kuluttua siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen hyväksyi rakennuksen käyttöönoton.

Perustajaosakkaan on annettava edustajallemme mahdollisuus osallistua käyttöönottotarkastukseen ja vuositarkastukseen. Siksi Fennialle on ilmoitettava tarkastuksista hyvissä ajoin ennen tarkastusten ajankohtaa.

Perustajaosakkaan on toimitettava käyttöönottotarkastus-, loppukatselmus- ja vuositarkastuspöytäkirjat meille viipymättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkastuksesta tai pöytäkirjan hyväksymisestä. Jos perustajaosakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, Fennialla on oikeus korottaa vakuutusmaksua enintään 50 prosentilla.

Vakuutusmaksu on maksettava etukäteen, jotta vakuutus tulee voimaan. Tämän jälkeen Fennia toimittaa kirjallisen vahvistuksen vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 320 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet