Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • FS181 Brottsförsäkring

FS181 Brottsförsäkring

Gäller från och med 1.1.2024

Försäkringsvillkor FS181

Brottsförsäkringens villkor fastställer brottsförsäkringens innehåll tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren FS01.7, försäkringsbrevet samt specialvillkoren som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersättas

Försäkringen ersätter de företag som anges i försäkringsbrevet för skador som vållats företaget genom brott som den person som ansvarar för juridiska ärenden i företaget, företagets verkställande direktör, en styrelsemedlem eller en medlem av företagets ledningsgrupp blivit medveten om under försäkringsperioden.

Försäkringen omfattar skador som vållats genom följande brott som definieras i Finlands strafflag: förskingring, bedrägeri, förfalskning, penningförfalskning, användning av falska pengar, missbruk av förtroendeställning och utpressning. Försäkringen omfattar också lindriga och grova brott. Om det skadelidande företagets hemort är utanför Finland är en förutsättning för att ersättning betalas dessutom att brottet i fråga är straffbart också enligt den lag som tillämpas på det försäkrade företagets hemort.

Om inte annat anges i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen brott vars gärningstidpunkt infallit efter att den första brottsförsäkring som Fennia beviljat har trätt i kraft.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

  • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

  • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

1.2 Serieskada

Skador som vållats av samma person eller personer och genom samma typ av brottsliga gärningar betraktas i den här försäkringen som en skada. Serieskadan hänförs till den försäkringsperiod under vilken den försäkrade blivit medveten om det första brott som ingår i serieskada i enlighet med punkt 1.1 i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter inte en sådan serieskada som har börjat innan försäkringen trädde i kraft.

1.3 Kostnader för hantering av publicitet

Från försäkringen ersätts skäliga och nödvändiga kostnader för anlitande av en expert som Fennia på förhand skriftligen har godkänt för att minska skadlig ryktespåverkan som uppstår till följd av en skada som försäkringen ersätter. Kostnader ersätts i högst två månader från det att skadan upptäckts och högst upp till 10 000 euro.

1.4 Skadeståndsansvar

Försäkringen ersätter skador som drabbar en tredje part till följd av ett brott som omfattas av försäkringen och för vilka den försäkrade är skadeståndsansvarig.

Den försäkrade ska omedelbart underrätta Fennia om skadeståndskravet. Fennia reder ut den försäkrades skadeståndsskyldighet och förhandlar om ersättning med den skadelidande. Om ärendet leder till rättegång, sköter Fennia rättegången för den försäkrade. Den försäkrade får inte erkänna sitt skadeståndsansvar gentemot den skadelidande utan Fennias uttryckliga samtycke. Om försäkringstagaren ersätter skadan, överenskommer om den eller godkänner ett krav, binder detta inte Fennia.

1.5 Skada till följd av missbrukat kreditkort

Försäkringen ersätter dessutom skador som vållats det försäkrade företaget genom missbruk av att kreditkort som står i företagets namn och är på företagets betalningsansvar. Kreditkortsbeviljaren bär det primära ansvaret, vilket betyder att den här försäkringen ersätter skador till den del som kreditkortsbeviljaren inte är ansvarig för de vållade skadorna. Försäkringen ersätter endast skador som vållats av andra personer än den försäkrades anställda inom 24 timmar från att kortet försvunnit eller blivit stulet.

Försäkringen ersätter sådant missbruk, som kreditkortets innehavare har blivit medveten om under försäkringsperioden.

1.6 Skador som upptäckts efter försäkringsperiod

Genom anteckning i försäkringsbrevet kan försäkringen utvidgas att omfatta också sådana skador som den person som ansvarar för juridiska ärenden i företaget, företagets verkställande direktör, en styrelsemedlem eller en medlem av företagets ledningsgrupp blir medveten om efter försäkringsperiodens slut, dock senast den dag som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar också i dessa fall endast brott vars gärningstidpunkt infallit efter att den första brottsförsäkring som Fennia beviljat har trätt i kraft.

2.1 Personer som försäkringen inte gäller

Försäkringen ersätter inte skador som vållats genom brott om gärningsmannen eller en person som är delaktig i brottet är ägare, verkställande direktör, verksamhetsledare, styrelsemedlem, ansvarig bolagsman eller tyst bolagsman i det försäkrade företaget.

2.2 Affärshemligheter

Försäkringen ersätter inte skador som beror på obehörigt utnyttjande av affärshemligheter.

2.3 Kontanter och värdepapper

Försäkringen ersätter inte skador till följd av att kontanter, värdepapper, presentkort, lunch- eller motions- och kultursedlar, rabattkuponger, kvitton eller motsvarande dokument gått förlorade.

2.4 Placeringsverksamhet

Försäkringen ersätter inte skador som vållats när den försäkrade köpt eller sålt värdepapper eller fondandelar eller inom ramen för annan placeringsverksamhet.

2.5 Övriga försäkringars primära natur

Den här försäkringen är sekundär i förhållande till andra försäkringar som den försäkrade kan använda, såsom egendomsförsäkring. Försäkringen ersätter inte skador som kan ersättas med stöd av någon annan försäkring.

2.6 Indirekta skador

Försäkringen ersätter inte indirekta skador, såsom kostnader för utredning av brott eller den försäkrades juridiska ställning, förlorad rörelsevinst, räntekostnader, dröjsmålsränta eller förlust för att ett objekt inte kunnat användas.

2.7 Skador som vållats efter att brott konstateras

Försäkringen ersätter inte skador som vållats efter att den person som ansvarar för juridiska ärenden i företaget, företagets verkställande direktör, en styrelsemedlem eller en medlem av företagets ledningsgrupp blivit medveten om brottet mot det försäkrade företaget.

2.8 Skador till följd av datasäkerhetsavvikelser

Försäkringen ersätter inte skador som vållats av avvikelser i datasäkerheten i den försäkrades datasystem eller avvikelser i datasäkerheten som riktas mot datasystemet, såsom skadegörelse eller orsakande av fara för databehandling, datastöld eller datainbrott, företagsspionage, skadeprogram, virus, störningar i datakommunikationen (t.ex. en överbelastningsattack), ändring av data eller hot om en sådan handling.

2.9 Lön och andra anställningsförmåner

Försäkringen ersätter inte lön eller annan anställningsförmån som betalats ut till den försäkrades anställda eller till verkställande direktören.

3.1 Försäkringsbelopp

Det belopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet för alla skador, som den försäkrade har blivit medveten om enligt punkt 1.1 under försäkringsperioden, oberoende av skadornas antal. Försäkringsbeloppet innehåller kostnader för utredning och undersökning av skadan och rättegångskostnader.

3.2 Självrisk

Självrisken som anges i försäkringsbrevet dras av för varje skada. Självrisken dras av även om försäkringen ersätter endast åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada.

3.3 Skadebelopp och ersättning som betalas ut

Försäkringen ersätter skadebeloppet vid direkta ekonomiska skador som vållats genom brott.

Om försäkringen ersätter skador som vållats av att fysisk egendom gått förlorad, är ersättningen återanskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning på grund av egendomens ålder, användning, föråldrad teknik, nedsatt användbarhet eller en annan motsvarande orsak (s.k. dagsvärde)

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa nedan nämnda säkerhetsföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

4.1 Inventering

Om den försäkrade lagrar omsättningstillgångar, ska lagret inventeras minst en gång om året. Inventeringen ska dokumenteras och resultaten från den ska sparas minst tre år.

4.2 Skydd av datasystem

Behörigheterna till datasystem som den försäkrade använder ska vara skyddade med lösenord. Behörighet ska beviljas endast sådana personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Den försäkrade ska ha anvisningar för kontroll och uppdatering av datasystemens virusskydd och övriga säkerhetsarrangemang. Den försäkrade ska övervaka att anvisningarna följs.

4.3 Godkännande av betalningar och köpeavtal

Den försäkrade ska ha skriftliga anvisningar för hur räkningar betalas och betalningar godkänns. Anvisningarna ska innehålla uppgifter om vem i företaget som har rätt att godkänna räkningar och betalningar. Räkningarna som ska betalas ska kontrolleras. Det ska finnas godkända kvitton som motsvarar den försäkrades anvisningar för alla betalningar som företaget har gjort.

Den försäkrade ska ha skriftliga anvisningar för hur köpeavtal ingås. Anvisningarna ska innehålla uppgifter om vem i företaget som har rätt at ingå köpeavtal samt eventuella gränser i euro för köpeavtalen.

4.4 Revision

Revision ska göras för varje räkenskapsperiod. Revisorns rekommendationer ska följas.

4.5 Introduktion i arbetet

Nya anställda ska ges introduktion i företagets verksamhetssätt och i de anvisningar och förfaringssätt som man hänvisar till i säkerhetsföreskrifterna.

5.1 Anmälan om skada

Förutsättning för Fennias ersättningsskyldighet är att den försäkrade har anmält skadan till Fennia så snart som möjligt, dock senast inom sex månader från försäkringsperiodens slut.

5.2 Den försäkrades skyldigheter vid utredning av skadan

Den försäkrade ska göra en polisanmälan om ett brott som uppdagas och bistå polisen vid utredning av brottet. Om det är fråga om ett målsägandebrott, ska den försäkrade yrka straff för gärningen.

Försäkringstagaren ska ge Fennia tillfälle att inspektera skadan innan en skada som eventuellt hänför sig till ett brottmål repareras eller innan skadad egendom förstörs. Dokument och inspelningar som eventuellt hänför sig till skadan ska sparas tills Fennia ger tillstånd att förstöra dem.

Den försäkrade ska lämna in dokument och övriga uppgifter som Fennia begärt och som behövs för utredning av skadan. Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana utredningar eller kostnader för anskaffning av dem.

Vid en rättegång som gäller ett brottmål ska den försäkrade begära att allmänna åklagaren framställer målsägandens skadeståndskrav gentemot den som misstänks för brottet och till åklagaren lämna bevis som krävs för att driva kravet. Den försäkrade får inte avstå från sina rättigheter gentemot den misstänkte utan att Fennia gett sitt samtycke på förhand.

5.3 Fennias återvinningsrätt

När Fennia har betalat ut ersättning övergår den försäkrades rättigheter gentemot gärningsmannen eller den som misstänks för brottet till Fennia upp till det ersättningsbelopp som bolaget har betalat. Den försäkrade ska på begäran bistå Fennia när ersättningskrav framställs, bl.a. genom att lämna in de dokument som begärs samt annan form av bevis.

Om den försäkrade, efter att Fennia har betalat ut ersättning, får ersättning för skadan som vållats, är den försäkrade skyldig att till Fennia återbetala den del som motsvarar ersättningen som Fennia betalat. Den här bestämmelsen tillämpas inte på den del av ersättningen som överskrider försäkringsbeloppet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor