Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • YT181 Rikosvakuutus

YT181 Rikosvakuutus

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutusehto YT181

Rikosvakuutusehto määrittelee rikosvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainituille yhtiöille sellaisella rikoksella aiheutetut vahingot, josta yhtiön lakiasioista vastaava henkilö, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai johtoryhmän jäsen on tullut tietoiseksi vakuutuskauden aikana.

Tämä vakuutus kattaa seuraavilla Suomen rikoslaissa määritellyillä rikoksilla aiheutetut vahingot: kavallus, petos, väärennys, rahanväärennys, väärän rahan käyttö, luottamusaseman väärinkäyttö sekä kiristys. Vakuutus kattaa myös lievällä ja törkeällä tekomuodolla aiheutetut rikokset. Jos vahingon kärsineen yhtiön kotipaikka on Suomen ulkopuolella, on korvattavuuden edellytyksenä lisäksi se, että kyseinen rikos on rangaistava myös vakuutetun yhtiön kotipaikassa sovellettavan lain mukaan.

Ellei vakuutuskirjalla toisin mainita, vakuutus kattaa sellaiset rikokset, joiden tekohetki on ensimmäisen Fennian myöntämän rikosvakuutuksen alkamisen jälkeen.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

  • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

  • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa -tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

1.2 Sarjavahinko

Vahingot, jotka on aiheutettu saman henkilön tai samojen henkilöiden toimesta ja saman tyyppisillä rikollisilla teoilla, katsotaan tässä vakuutuksessa yhdeksi vahingoksi. Sarjavahinko kohdistetaan siihen vakuutuskauteen, jonka aikana vakuutettu on tullut tietoiseksi ensimmäisestä sarjavahinkoon sisältyvästä rikoksesta vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaisesti.

Vakuutus ei korvaa sellaista sarjavahinkoa, joka on alkanut ennen vakuutuksen alkamista.

1.3 Julkisuuden hallinnasta aiheutuneet kulut

Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, jotka aiheutuvat Fennian etukäteen kirjallisesti hyväksymän asiantuntijan käytöstä tästä vakuutuksesta korvattavasta vahingosta aiheutuvien vahingollisten mainevaikutusten pienentämiseksi. Kustannuksia korvataan enintään kahden kuukauden ajalta vahingon havaitsemisesta ja enintään 10 000 euroon asti.

1.4 Vahingonkorvausvastuu

Vakuutuksesta korvataan tästä vakuutuksesta korvattavan rikoksen tapahtumisen johdosta kolmannelle osapuolelle aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa.

Vakuutetun on ilmoitettava Fennialle välittömästi vahingonkorvausvaatimuksesta. Fennia tutkii vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuuden ja neuvottelee korvauksesta vahingonkärsijän kanssa. Jos asia etenee oikeudenkäyntiin, Fennia hoitaa oikeudenkäynnin vakuutetun puolesta. Vakuutettu ei saa myöntää vahingonkorvausvastuutaan vahingonkärsijälle ilman Fennian nimenomaista suostumusta. Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido Fenniaa.

1.5 Luottokortin väärinkäytöstä aiheutunut vahinko

Vakuutus kattaa lisäksi vakuutetulle yhtiölle yhtiön nimissä ja maksuvastuulla olevan luottokortin väärinkäytöstä aiheutuneen vahingon. Luottokortin myöntäneen tahon vastuu on ensisijainen, eli tämä vakuutus kattaa vahingon siltä osin kuin luottokortin myöntäjä ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Vakuutus kattaa ainoastaan muiden henkilöiden kuin vakuutetun työntekijän aiheuttamia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet 24 tunnin kuluessa kortin katoamisesta tai varastamisesta.

Vakuutus kattaa sellaisen väärinkäytön, josta luottokortin haltija on tullut tietoiseksi vakuutuskauden aikana.

1.6 Vakuutuskauden jälkeen havaitut vahingot

Vakuutuskirjalle lisättävällä merkinnällä on mahdollista laajentaa vakuutus kattamaan myös sellaisia vahinkoja, joista vakuutetun lakiasioista vastaava henkilö, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai johtoryhmän jäsen tulee tietoiseksi vakuutuskauden päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään vakuutuskirjaan merkittynä päivämääränä. Tässäkin tilanteessa vakuutus kattaa vain sellaisia rikoksia, joiden tekohetki on ollut Fennian myöntämän rikosvakuutuksen vakuutuskauden aikana.

2.1 Vakuutusturvan ulkopuolelle rajatut henkilöt

Vakuutuksesta ei korvata rikoksella aiheutettua vahinkoa, jos rikoksen tekijä tai siihen osallinen on vakuutetun yhtiön omistaja, toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja, hallituksen jäsen, vastuunalainen yhtiömies tai äänetön yhtiömies.

2.2 Liikesalaisuudet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu liikesalaisuuden oikeudettomasta käytöstä.

2.3 Käteinen raha ja arvopaperit

Vakuutus ei korvaa käteisen rahan, arvopapereiden, lahjakorttien, lounas- tai virikeseteleiden, alennuskuponkien, kuittien tai vastaavien dokumenttien menettämisestä aiheutunutta vahinkoa.

2.4 Sijoitustoiminta

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu vakuutetun ostaessa tai myydessä arvopapereita tai rahasto-osuuksia tai osana muuta sijoitustoimintaa.

2.5 Muiden vakuutusten ensisijaisuus

Tämä vakuutus on toissijainen suhteessa muihin vakuutetun käytettävissä oleviin vakuutuksiin, kuten omaisuusvakuutukseen. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on korvattavissa jonkin muun vakuutuksen perusteella.

2.6 Välilliset ja epäsuorat vahingot

Vakuutuksesta ei korvata välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten rikoksen tai vakuutetun oikeudellisen aseman selvittämiseen liittyviä kuluja, menetettyä liikevoittoa, korkokuluja, viivästyskorkoa tai käyttöhyödyn menetystä.

2.7 Rikoksen toteamisen jälkeen aiheutuneet vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu sen jälkeen, kun vakuutetun lakiasioista vastaava henkilö, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai johtoryhmän jäsen on tullut tietoiseksi tästä vakuutettuun yhtiöön kohdistuneesta rikoksesta.

2.8 Tietoturvapoikkeaman jälkeen aiheutuneet vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun tietojärjestelmässä tapahtuneesta tai tietojärjestelmää kohtaan suunnatusta tietoturvapoikkeamasta, kuten vahingonteosta tai vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle, tietovarkaudesta tai tietomurrosta, yritysvakoilusta, haittaohjelmasta, viruksesta, tietoliikenteen häirinnästä (esim. palvelunestohyökkäys), tietojen muuttamisesta tai tällaisella teolla uhkaamisella.

2.9 Palkat ja muut työsuhde-edut

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun työntekijälle tai toimitusjohtajalle maksettua palkkaa tai muuta työsuhde-etua.

3.1 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden yläraja kaikista vahingoista, joista vakuutettu on kohdan 1.1 mukaisesti tullut tietoiseksi vakuutuskauden aikana, riippumatta vahinkojen määrästä. Vakuutusmäärä pitää sisällään vahingon selvittämisestä, tutkimisesta ja oikeudenkäynnin hoitamisesta aiheutuneet kulut.

3.2 Omavastuu

Vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vähennetään jokaisesta vahingosta. Omavastuu vähennetään myös silloin, jos vakuutuksesta korvataan ainoastaan vahingon torjunta- ja rajoittamistoimista aiheutuneita kuluja.

3.3 Vahingon ja maksettavan korvauksen määrä

Vakuutuksesta korvataan rikoksella aiheutetun suoran taloudellisen vahingon määrä. Jos vakuutuksesta korvataan fyysisen omaisuuden menettämisestä aiheutunutta vahinkoa, korvauksen suuruus on jälleenhankinta-arvo vähennettynä omaisuuden arvon alenemisella ikääntymisen, käytön, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alentumisen tai muun vastaavan syyn johdosta (ns. päivänarvo).

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava jäljempänä mainittuja suojeluohjeita sekä vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

4.1 Inventaario

Jos vakuutettu varastoi vaihto-omaisuuttaan, on varastoon tehtävä inventaario vähintään kerran vuodessa. Inventaario ja sen tulokset on dokumentoitava ja säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

4.2 Tietojärjestelmien suojaaminen

Vakuutetun käytössä olevien tietojärjestelmien käyttöoikeudet on oltava suojattu salasanalla. Käyttöoikeudet saa antaa ainoastaan henkilöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseksi.

Vakuutetulla on oltava toimintaohje tietojärjestelmien virussuojauksen ja muiden turvallisuusjärjestelyjen tarkistamiseksi ja päivittämiseksi. Vakuutetun on valvottava, että ohjetta noudatetaan.

4.3 Maksujen ja ostosopimusten hyväksyminen

Vakuutetulla on oltava kirjallinen menettelyohje laskujen maksamiselle ja maksujen hyväksymiselle. Ohjeessa on ilmoitettava, kenellä yhtiössä on valtuudet hyväksyä laskuja ja maksuja. Maksettavien laskujen oikeellisuus on tarkistettava. Kaikista yhtiön tekemistä maksuista on oltava vakuutetun ohjeen mukaan hyväksytty tosite.

Vakuutetulla on oltava kirjallinen menettelyohje ostosopimusten tekemiseksi. Ohjeessa on todettava, kenellä yhtiössä on oikeus tehdä ostosopimuksia ja mahdolliset euromääräiset rajat ostosopimusten tekemiselle.

4.4 Tilintarkastus

Tilintarkastus on tehtävä tilikausittain. Tilintarkastajan antamia suosituksia on noudatettava.

4.5 Perehdyttäminen

Uudet työntekijät on perehdytettävä yhtiön toimintatapoihin sekä edellä olevissa suojeluohjeissa viitattuihin ohjeisiin ja menettelytapoihin.

5.1 Vahingon ilmoittaminen

Fennian korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että vakuutettu on ilmoittanut Fennialle vahingosta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vakuutuskauden päättymisestä.

5.2 Vakuutetun velvollisuudet vahingon selvittämisessä

Vakuutetun on tehtävä ilmoitus poliisille havaitsemastaan rikoksesta sekä avustettava poliisia rikosasian selvittämisessä. Jos kyseessä on asianomistajarikos, on vakuutetun vaadittava rangaistusta teosta.

Vakuutetun on varattava Fennialle mahdollisuus vahingon tarkastamiseksi ennen mahdollisen rikosasiaan liittyvän vahingon korjaamista tai vahingoittuneen omaisuuden hävittämistä. Vahinkoon mahdollisesti liittyvät dokumentit ja tallenteet on säilytettävä, kunnes Fennia on antanut luvan niiden tuhoamiselle.

Vakuutetun on toimitettava Fennian pyytämät vahingon selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat ja muut tiedot. Vakuutuksesta ei korvata tällaisista selvityksistä eikä niiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.

Rikosasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä vakuutetun on pyydettävä yleistä syyttäjää esittämään asianomistajan vahingonkorvausvaatimus rikoksesta epäiltyä kohtaan sekä toimitettava syyttäjälle tarvittua näyttöä vaatimuksen ajamiseksi. Vakuutettu ei saa luopua oikeuksistaan epäiltyä kohtaan ilman Fennian etukäteishyväksyntää.

5.3 Fennian takaisinsaantioikeus

Korvauksen suorittamisen jälkeen vakuutetun oikeudet rikoksen tekijää tai siitä epäiltyä kohtaan siirtyvät Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka. Vakuutetun on pyydettäessä avustettava Fenniaa korvausvaatimuksen esittämisessä mm. toimittamalla pyydettyjä dokumentteja sekä muuta näyttöä.

Jos vakuutettu saa korvausta kärsimästään vahingosta Fennian maksaman korvauksen jälkeen, on vakuutettu velvollinen palauttamaan vastaavan osan saamastaan korvauksesta Fennialle. Tätä määräystä ei sovelleta siihen osaan korvausta, joka ylittää vakuutusmäärän.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet