Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS620 Biltransportförsäkring

FS620 Biltransportförsäkring

Gäller från och med 1.1.2023

Försäkringsvillkor FS620

Biltransportförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i biltransportförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsbeloppet, självrisken och specialsjälvrisker anges i försäkringsbrevet.

1.1 Försäkringstagare

En försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med Fennia.

1.2 Försäkrad

En försäkrad är den till vars förmån försäkringen gäller.

1.3 Försäkringsperiod

Med försäkringsperiod avses försäkringens giltighetstid som anges i försäkringsbrevet. Om inte något annat överenskommits är försäkringsperioden ett år.

1.4 Premieperiod

En premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringspremien betalas enligt avtal.

1.5 Försäkringsfall

Ett försäkringsfall är den händelse för vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

1.6 Säkerhetsföreskrift

Med säkerhetsföreskrift avses den skyldighet att iaktta en bestämmelse om att förhindra eller begränsa en skada som Fennia ålagt försäkringstagaren eller den försäkrade i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen.

1.7 Fennia

Med Fennia avses Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

1.8 Försäkrat gods

Med försäkrat gods avses lagligt gods som är föremål för transport och som anges i försäkringsbrevet eller annan laglig egendom som separat anges i avtalet. Om inte annat separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen inte levande djur, levande växter, kontanter, bank- och kreditkort och motsvarande betalmedel, data, filer, program, immateriella rättigheter, värdepapper, dokument, ädelstenar, konstverk, frimärken, pärlor, ädelmetaller och motsvarande värdeföremål, godsets transportförpackning, skadat gods och returgods. Med värdeföremål avses föremål som behåller sitt värde eller vilkas värde stiger med åldern.

1.9 Återanskaffningsvärde

Ett återanskaffningsvärde är det penningbelopp som behövs för att ersätta en egendom med en ny likadan eller till sin beskaffenhet närmast motsvarande egendom.

1.10 Verkligt värde

Ett verkligt värde är det penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av det värde som en egendom förlorat på grund av ålder, slitage, föråldrad teknik eller någon annan orsak. Det verkliga värdet motsvarar således det penningbelopp som man normalt skulle ha fått för egendomen om den hade sålts före skadan. Det bruksvärde som egendomen i övrigt har för försäkringstagaren inverkar inte på fastställande av egendomens verkliga värde.

1.11 Lastbärare

Med lastbärare avses en container, ett storflak eller motsvarande.

1.12 Självrisk

En självrisk är den andel som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbeloppet och som anges i försäkringsbrevet eller som separat fastställs i försäkringsvillkoren.

1.13 Försäkringsvärde

Ett försäkringsvärde är det försäkrade godsets verkliga värde.

1.14 Försäkringsbelopp för försändelse

Försäkringsbeloppet för en försändelse är det transporterade godsets högsta transportmedelsspecifika försäkringsvärde som uppnås under försäkringsperioden. Försäkringsbeloppet för försändelsen utgör övre gräns för den ersättning som Fennia betalar ut per försäkringsfall. Försäkringsbeloppet för försändelsen grundar sig på försäkringstagarens anmälan. Fennia ansvarar inte för om det anmälda försäkringsbeloppet inte motsvarar faktiska värden. Fennia är inte skyldigt att undersöka försäkringsbeloppets riktighet.

1.15 Försäkringens försäkringsbelopp

Försäkringens försäkringsbelopp utgör högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid samtliga försäkringsfall som inträffar under en försäkringsperiod inklusive tillhörande utredningskostnader och övriga kostnader.

1.16 Inbrott

Med inbrott avses

 • intrång i ett låst fordon för att stjäla eller göra skada genom att skada dess lås eller konstruktioner eller med en nyckel som tillgripits genom inbrott eller rån.

1.17 Rån

Med rån avses att egendom tillgripits under användning av våld eller hot om våld mot en person.

1.18 Bräckage

Med bräckage avses en skada som orsakats av att det försäkrade föremålet har krossats, vridits, blivit tillbucklat, fått sprickor eller i övrigt skadats på ett motsvarande sätt till följd av slag, stöt, skakning eller någon annan liknande yttre verkan.

1.19 Brand, explosion eller blixtnedslag

Med brand avses eld som kommit lös. Med explosion avses att ett föremål plötsligt och oförutsett går sönder till följd av övertryck av gas eller ånga. Med blixtnedslag avses direkt blixtnedslag eller överspänning förorsakad av blixt.

Försäkringen börjar när godset har lastats i det fordon som anges i försäkringsbrevet för transport och upphör vid tidpunkten då lossningen av godset inleds på bestämmelseorten.

Försäkringens giltighetsområde är det område som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter endast skador som inträffat inom försäkringens giltighetsområde.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra under en pågående försäkringsperiod om

a) försäkringstagaren försummar att underrätta Fennia om en transport som omfattas av försäkringsavtalet eller om han eller hon ger oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter om den och det inte kan påvisas att felet eller försummelsen orsakats av någon annan än försäkringstagaren

b) försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter innan försäkringen beviljades

c) det under försäkringsperioden, i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet eller avtalet, har skett en sådan förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

d) försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

e) försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

f) försäkringstagaren eller den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar

g) försäkringstagaren blir insolvent eller försätts i konkurs, eller när en konkurs har förfallit på grund av insolvens

h) en premiebetalning har försenats

i) det inträffar en skada som ska ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål.

Om försäkringen upphör av de orsaker som anges i punkterna a, g och h, upphör försäkringen efter 14 dygn och i annat fall efter en månad efter att uppsägningsmeddelandet skickades.

Försäkringspremien beräknas utifrån de uppgifter som lämnats till Fennia. På försäkringspremien läggs till de skatter och avgifter som enligt gällande rätt ska betalas.

5.1 Reklamations- och anmälningsskyldighet

Försäkringstagaren eller den försäkrade ska

5.1.1

utan dröjsmål anmäla ett skadefall till polisen när skadefallet kan antas vara brottsrelaterat.

5.1.2

vid behov avbryta uppackningen av godset för besiktning av skadan för att reda ut de faktorer som medverkat till skadans uppkomst och art.

5.1.3

ta hand om det skadade godset samt utan dröjsmål underrätta Fennia eller bolagets representant om skadan och följa deras anvisningar.

5.1.4

bereda Fennia tillfälle att inspektera godset.

5.1.5

utan dröjsmål vidta andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa Fennias rätt att efter utbetald ersättning återkräva ersättning för skadan av den som är eller som kan antas vara ersättningsskyldig med anledning av skadan.

5.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skador

a) När ett försäkringsfall inträffar eller omedelbart hotar att inträffa ska försäkringstagaren eller den försäkrade vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan och samtidigt se till att det skadade godset inte skadar den oskadda försäkrade delen av försändelsen. Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa Fennias eller dess representants anvisningar för avvärjande och begränsning av skadan.

b) Fennia ersätter skäliga och nödvändiga kostnader, som uppstår av skyldigheten att avvärja och begränsa en ersättningsbar skada, upp till försäkringsbeloppet. Som kostnader för avvärjning och begränsning av skada ersätts emellertid inte kostnader som uppstått för att förhindra eller begränsa spridning av växt- och djursjukdomar eller andra sjukdomar.

c) Åtgärder som vidtagits av försäkringstagaren, den försäkrade eller Fennia för att rädda, skydda eller återbörda godset inverkar inte på rätten att kräva ersättning eller på Fennias slutliga ersättningsskyldighet.

5.3 Påföljder om skyldigheter försummas

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat någon av sina ovannämnda skyldigheter, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av huruvida ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen haft för skadans uppkomst, skadebeloppet eller för utkrävandet av skadestånd av skadevållaren.

Fennia är fritt från ansvar om försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om försäkringstagarens eller den försäkrades bruk av alkohol eller berusningsmedel har medverkat till försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras i ovannämnda fall, beaktas vilken betydelse försäkringstagarens eller den försäkrades åtgärd haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas arten av försäkringstagarens eller den försäkrades oaktsamhet samt övriga omständigheter.

Vad som i punkterna 3, 5, 6, 13 och 15 sägs om försäkringstagaren, den försäkrade eller den ersättningssökande, gäller i tillämpliga delar deras anställda och de vilka de ansvarar för eller som verkar som deras representanter.

Försäkringsobjekt är den försäkrades eget gods och gods som hör till försäkringstagarens service-, monterings- eller reparationsverksamhet och som den försäkrade eller hans eller hennes representant utan vederlag transporterar med ett fordon som anges i försäkringsbrevet.

Med eget gods avses i denna försäkring gods som transportutföraren äger eller innehar också vid andra tillfällen än vid transporten och verksamheten som direkt ansluter sig till transporten samt gods som försäkringstagaren har sålt, köpt eller hyrt ut eller hyrt.

Om inget annat separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet, så är bogserat gods inte försäkringsobjekt.

9.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter en direkt sakskada som uppkommit under försäkringens giltighetstid och inom dess giltighetsområde på det försäkrade godset till följd av

a) att fordonet kolliderat med ett annat transportmedel eller med ett annat föremål eller ett hinder, att fordonet vält eller kört av vägen och inte på egen hand kunnat ta sig tillbaka upp på vägen

b) att fordonets chassi, hjul, fälg, hjulaxel eller motsvarande gått sönder eller gått av.

c) att gods som lastats i fordonet kolliderat med ett föremål eller hinder utanför fordonet under transport på land.

d) bro- eller vägras, fall från färja, ett utifrån kommande föremål som inte hör till bilen.

e) brand, explosion eller blixtnedslag. Om transportmedlet med last transporteras en del av resan till havs, på järnväg eller på inre vattenvägar, ersätts utöver ovannämnda också.

f) om transportfartyget sjunker, kantrar, strandar, stöter på grund, kolliderar med ett annat fartyg eller med ett flytande eller fast föremål.

g) en trafikolycka som ett tåg råkat ut för till följd av kollision med ett annat transportmedel eller med ett annat föremål eller hinder, vältning eller urspårning. Stötar vid växling eller koppling av tågvagnar räknas inte som kollision.

9.2 Gemensamt haveri

Försäkringen ersätter dessutom uppoffring, haveribidrag, kostnader och bärgningskostnader i anslutning till gemensamt haveri samt kostnader för lossning av gods från ett fartyg i nödhamn.

9.3 Utvidgning av försäkring

Det är möjligt att utvidga försäkringen att omfatta en plötslig och oförutsedd skada som drabbar godset utifrån vid följande försäkringsfall:

9.3.1

inbrott i ett fordon eller en släpvagn med en fast vägg- eller takkonstruktion.

9.3.2

rån.

9.3.3

bräckage vid lastning eller lossning.

9.3.4

bräckage under transport.

9.3.5

bräckage av bogserat gods.

9.3.6

brand och inbrott vid förvaring av gods i fordon även vid andra tillfällen än under transport (Förvaring i fordon).

10.1 Försäkringen omfattar inte

10.1.1

godstransport som avses i lagen om vägbefordringsavtal (23.3.1979/345) eller i CMR konventionen (FördrS 48-50/73)

10.1.2

skada på gods som transporteras med ett fordon som anges i försäkringsbrevet när fordonet har hyrts eller lånats till utomstående och fordonet körs av den utomstående i fråga eller av någon annan för den utomståendes räkning.

10.1.3

skada på godset eller någon annan förlust till följd av försening, även om förseningen skulle ha orsakats av en händelse som omfattas av försäkringen.

10.1.4

tidsförlust, ränte- eller konjunkturförlust, marknadsförlust, kostnader till följd av försenad transport eller någon annan indirekt förlust.

10.1.5

skadeståndsskyldighet gentemot en tredje person.

10.2 Försäkringen ersätter inte en skada, förlust eller kostnader till följd av

10.2.1

köld, värme, ljus, växlingar i utomhustemperatur eller luftfuktighet, om inte skadan uppstått som direkt följd av en händelse som ersätts från försäkringen.

10.2.2

sedvanlig minskning i vikt eller volym, eller sedvanlig skavning, sedvanligt slitage eller sedvanlig repning.

10.2.3

att godset inte packats, skyddats och försetts ändamålsenligt före transporten för att tåla sedvanlig påfrestning med beaktande av godsets skadebenägenhet samt transport-, hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2.4

att transportmedlet, surrningen av lasten eller lastbäraren inte var lämpad eller i ändamålsenligt skick för en trygg transport, och att försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om detta när godset lastades eller stuvades.

10.2.5

växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

10.3 Försäkringen ersätter inte skada som beror på

10.3.1

godsets egenskap.

10.3.2

att en bil används vid brott.

10.3.3

bedrägeri eller förskingring.

10.3.4

elektriska eller mekaniska störningar, om inte dessa kan påvisas ha orsakats under transporten omedelbart till följd av en händelse, som omfattas av försäkringen, på grund av ett utifrån kommande slag, en stöt eller en annan fysisk händelse som drabbat godset.

10.4 Försäkringen ersätter inte

10.4.1

kostnader för avlägsnande eller destruktion av skadat gods.

10.4.2

kostnader för rengöring av transportmedel, lastbärare eller omgivning.

10.4.3

värdeföremål som lämnats i fordon under nattparkering.

10.5 Försäkringen täcker inte en skada, ett ansvar eller en kostnad som direkt eller indirekt har orsakats av eller till vilken en bidragande orsak varit

10.5.1

joniserande strålning eller radioaktiv förorening, som orsakas av kärnbränsle eller kärnavfall eller av brinnande kärnbränsle.

10.5.2

explosionskänslighet eller radioaktiv, giftig eller någon annan farlig eller nedsmutsande egenskap hos ett kärnkraftverk, en reaktor eller en annan kärnutrustning eller hos en komponent i anslutning till en sådan.

10.5.3

krigsvapen som fungerar genom kärnfission och/eller -fusion eller genom en annan motsvarande reaktion eller radioaktiv kraft eller radioaktivt ämne.

10.5.4

embargo, beslag, rekvisition eller konfiskation av gods eller uppehåll i karantän eller andra åtgärder av civila eller militära myndigheter.

10.5.5

krig, inbördeskrig, revolution, statskupp eller någon annan omständighet av krigsliknande natur.

10.5.6

strejk, lockout, upplopp, kravaller, rån, terrorism eller sabotage.

10.5.7

jordbävning, jordskred, snöskred, vulkanutbrott, cyklon, översvämning, luftföroreningar eller något annat kemiskt utsläpp.

10.6 Försäkringen ersätter inte en skada som

10.6.1

orsakas av en annan verksamhet än den verksamhet som uppgavs då försäkringen söktes eller som anges i försäkringsbrevet.

10.6.2

orsakas av ett fel, en felaktighet eller av en annan grund för ersättningsskyldighet, som den försäkrade var eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft.

10.6.3

ersätts från en annan försäkring som den försäkrade har.

10.7 Försäkringen ersätter inte skada till följd av att

10.7.1

fordonet, släpvagnen eller lastutrymmet och dörrar och fönster till dessa inte var ändamålsenligt stängda och låsta då skadan inträffade.

10.7.2

fordonet inte hade försetts med ett aktiverat rattlås eller en annan startspärr eller stöldförebyggande anordning under parkeringen.

10.7.3

fordonet har körts i väglös terräng eller på en väg eller bro där det är förbjudet att köra eller vars officiella bärighet är mindre än fordonets bruttovikt, eller av att fordonet sjunkit genom is på någon annan vinterväg än en sådan som är i allmänt bruk och godkänd av vägmyndigheterna, eller av att fordonet flyttats över ett vattendrag med en färja, vars officiella bärighet är mindre än fordonets eller fordonskombinationens bruttovikt.

10.7.4

godsets vikt överskridit lyftkranens lyftkapacitet vid hantering av gods med en lyftkran.

10.7.5

godset till sina egenskaper inte var lämpligt för lyftet eller att det till sin struktur inte höll för den påfrestning som lyftet medförde.

10.7.6

man vid lyftet inte följt övriga nödvändiga säkerhetsföreskrifter för hantering av lyftkranen eller bestämmelser eller skyddsinstruktioner som myndigheterna ställt för hantering av lyftkranen.

Skadebeloppet beräknas utifrån försäkringsvärdet på det skadade godset.

Reparationskostnader, värdeminskning eller den del av försäkringsbeloppet som motsvarar skadan, beroende på vilket alternativ som är mest ändamålsenligt, räknas med i skadebeloppet.

Indirekta kostnader räknas inte med i skadebeloppet.

11.1 Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna i mervärdeskattelagen. Mervärdesskatt betalas inte för försäkringen för den del som ersättningstagaren kan avdra i beskattningen.

11.2 Reparationskostnader

Om det skadade föremålet kan återställas till det skick det hade före skadan eller motsvarande skick genom att reparerar det eller genom att byta den skadade delen mot en ny eller mot en del som motsvarar den ursprungliga delen, ersätts endast dessa kostnader.

Extra reparationskostnader till följd av att försäkringstagaren valt ett reparationssätt som avviker från det sedvanliga eller till följd av ett förfarande i anslutning till detta (t.ex. övertid eller snabbfrakt), ersätts inte.

En mervärdesskatteskyldig ägare eller innehavare av egendom ska vara beställare av reparationsarbetet, nyinskaffningen eller den köpta tjänsten och ska anges som betalare av fakturan.

11.3 Värdeminskning

Om skadebeloppet inte kan fastställas enligt punkterna 11 eller 11.2, fastställs värdeminskningen av godset i samband med parternas gemensamma granskning eller vid behov genom en officiell besiktning enlig förfarandet som anges i sjölagen. Om värdeminskningen av godset inte kan fastställas på ovannämnda sätt, fastställs värdeminskningen genom försäljning av godset. Om Fennia så kräver, ska försäljningen ske genom offentlig auktion.

Värdeminskningen anges i procent genom att jämföra värdet på det skadade godset på bestämmelseorten med värdet på ett oskadat gods på bestämmelseorten. Ersättningen är den andel som motsvarar värdeminskningen av försäkringsvärdet eller försäkringsbeloppet om försäkringsbeloppet är mindre än försäkringsvärdet.

Det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen fås genom att från skadebeloppet enligt punkt 11 dra av försäkringstagarens självrisk med beaktande av en eventuell underförsäkring i enlighet med punkt 12.1 och eventuella ersättningsavdrag till följd av försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna.

Ersättningsbeloppet är dock högst det försäkringsbelopp för försändelsen som anges i försäkringsbrevet.

12.1 Över- och underförsäkring

En egendom är överförsäkrad om försäkringsbeloppet är högre än den försäkrade egendomens försäkringsvärde. En egendom är underförsäkrad om försäkringsbeloppet är mindre än den försäkrade egendomens försäkringsvärde. Vid underförsäkring bär försäkringstagaren själv ansvar för en del av risken.

Om egendomen är överförsäkrad, ersätter Fennia inte mer för en skada på en överförsäkrad egendom till följd av ett försäkringsfall än det belopp som behövs för att täcka skadan och som motsvarar det riktiga försäkringsvärdet.

Om egendomen är underförsäkrad, ersätter Fennia för ett försäkringsfall som drabbat den underförsäkrade egendomen endast en så stor del av skadebeloppet, med avdrag för självrisken, som motsvarar proportionen mellan försändelsens försäkringsbelopp och egendomens riktiga försäkringsvärde.

Bestämmelsen tillämpas också vid ersättning av de kostnader som anges i dessa villkor samt vid bidrag i gemensamt haveri. Om ersättningar för kostnader eller haveribidrag har betalats ut mer än det belopp som beräknas utifrån underförsäkringen, är försäkringstagaren skyldig att återbetala den överskridande delen till Fennia.

12.2 Dubbelförsäkring

Om flera försäkringsbolag har beviljat en försäkring för samma gods mot samma skada, ansvarar vart och ett av dem gentemot den försäkrade som om bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Om en sammanräkning av försäkringarna visar att intresset är överförsäkrat, har den försäkrade dock inte rätt att ur flera försäkringar få ut en ersättning som är mer än skadebeloppet.

Om flera försäkringsbolag ansvarar för samma skada och summan av de sammanräknade ansvarsbeloppen överstiger den ersättning som ska betalas till den försäkrade, delas ansvaret mellan försäkringsbolagen i förhållande till deras ansvarsbelopp.

Om det försäkrade godset är försäkrat även i ett annat försäkringsbolag och om bolaget har uppställt ett förbehåll som i händelse av dubbelförsäkring befriar det helt eller delvis från ansvar, gäller motsvarande förbehåll också för denna försäkring.

13.1 Rätt till ersättning

Försäkringstagaren eller ägaren av godset har rätt till försäkringsersättning.

Om en försäkring som gäller egendom gäller till förmån för en sådan person som till säkerhet för en fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte har förfallit till betalning, om ägaren inte har reparerat skadan eller har ställt en säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för en fordran som förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

13.2 Ersättningssökandens skyldigheter

En skada ska utan dröjsmål anmälas till Fennia och bolaget ska beredas tillfälle att inspektera skadan.

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är t.ex. en handelsfaktura, en besiktningsrapport, ett gravitationsbevis eller en annan handling som gör det möjligt att fastställa om det är fråga om ett försäkringsfall, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till. Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana utredningar eller kostnader för anskaffningen av dem.

Fennia är inte skyldigt att betala ut ersättning förrän det har fått ovannämnda utredningar. Om en försäkrad eller en annan ersättningssökande efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för utredning av försäkringsfallet och Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

13.3 Utbetalning av ersättning

Fennia betalar ut ersättning enligt försäkringsavtalet inom en (1) månad från det bolaget fått ett specificerat ersättningsanspråk. Om det till detta anspråk inte bifogats alla sådana utredningar och handlingar som behövs för att avgöra ersättningsskyldigheten och för att beräkna ersättningsbeloppet, utbetalar Fennia ersättningen inom en (1) månad efter att dessa handlingar och uppgifter lämnats in.

Om lämnandet av handlingarna fördröjs oskäligt utan försäkringstagarens förskyllan, utbetalas den del av ersättningen som med stöd av tillgängliga handlingar slutgiltigt kan fastställas.

Om ersättningen inte utbetalas inom ovannämnda tidsfrist, betalar Fennia årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningen räknat från den dag då ersättningen senast borde ha betalats.

När ersättningen har utbetalats kan Fennia, om det så önskar, utnyttja sin rätt att disponera över gods som blivit fullt eller delvis ersatt.

13.4 Preskription av ersättningsärende

a) Den ersättningssökande ska lämna in en skriftlig skadeanmälan till Fennia senast inom sex (6) månader efter att den försäkrade transporten slutade eller sannolikt slutade, eller om detta inte kan utredas eller tillämpas, från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om anmälan inte görs, går rätten till ersättning helt förlorad.

b) Ett specificerat ersättningsanspråk med angivet penningbelopp ska dessutom lämnas in senast elva (11) månader efter att den försäkrade transporten slutade eller sannolikt slutade, eller om detta inte kan utredas eller tillämpas, från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om möjligheten till regress gentemot den som är ansvarig för skadan eller möjligheten till gottgörelse i gemensamt haveri går förlorad på grund av att ersättningsanspråket försenats, mister den ersättningssökande till motsvarande del sin rätt till försäkringsersättning.

13.5 Betalning till fel person

Om Fennia betalar ut en försäkringsersättning till en annan än den som har rätt till försäkringsersättningen, har Fennia dock fullgjort sin förpliktelse om det vid betalningen iakttagit den omsorg som förhållandena kräver.

13.6 Kvittning

Premier som lämnats obetalda och som förfallit till betalning samt fordringar som grundar sig på försäkringsavtalet och Fennias övriga fordringar som förfallit till betalning kan dras av från ersättningen.

14.1 Fennias regressrätt gentemot tredje part

När Fennia har betalat ut ersättning för en skada övergår ersättningstagarens rätt gentemot en tredje part som är ansvarig för skadan till Fennia till motsvarande belopp. Om försäkringstagaren eller den försäkrade helt eller delvis avstått från sin rätt gentemot en tredje part efter att en skada inträffat eller före det genom avtal, är Fennia i motsvarande mån fritt från ersättningsansvar.

14.2 Fennias regressrätt gentemot en försäkringstagare, försäkrad eller person som jämställs med den försäkrade

Fennia har rätt att återkräva ersättning av en försäkringstagare, en försäkrad eller av den som dessa ansvarar för som

 • framkallat ett försäkringsfall

 • försummat sin upplysningsplikt när avtalet ingicks

 • försummat sin skyldighet att meddela om ökad risk

 • försummat sin skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter eller

 • försummat sin skyldighet att avvärja och begränsa en skada.

Vid övervägande av det ersättningsbelopp som ska återkrävas beaktas vilken betydelse åtgärden eller försummelsen haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas uppsåt eller arten av oaktsamhet samt övriga omständigheter.

15.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller som getts skriftligen på annat sätt. Försäkringstagaren ska se till att hans eller hennes anställda och andra medhjälpare som han eller hon anlitar är medvetna om och i sin verksamhet iakttar de säkerhetsföreskrifter som tillämpas på detta försäkringsavtal.

15.2 Lagar och myndighetsföreskrifter

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om lastningssätt, fästning, surrning och stödjande av last och transport ska följas.

Ovannämnda lagar, förordningar och föreskrifter är bl.a.

 • vägtrafiklagen

 • lagen om transportservice

 • bestämmelse om lastkorgar och säkring av last

 • Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon

 • lagen om transport av farliga ämnen

 • Trafikministeriets beslut och föreskrifter som utfärdats med stöd av ovannämnda bestämmelser i den lydelse som bestämmelserna och de beslut och föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa har vid respektive tidpunkt.

15.3 Fordon som används vid transport

Fordon och släpvagnar ska vara godkända för bruk och i ett skick som motsvarar lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser som gäller vägtrafik i det land där de är registrerade.

15.4 Godshanteringsanordningar och deras förare

Truckar, lyftkranar och andra maskin- eller handdrivna godshanteringsanordningar som används vid hantering av gods ska vara servade på det sätt som tillverkaren eller importören av anordningarna meddelat och de ska lämpa sig för det hanterade godset.

Förare av lasthanteringsanordningar ska uppfylla de krav som myndigheter eventuellt ställer på förare.

15.5 Lastning och mottagning av gods för transport

Gods ska transporteras med ett transportmedel som är lämpar sig för godset i fråga. Lastning är tillåten endast in i ett helt, underhållet och rent lastutrymme. Lastutrymmet ska kontrolleras före lastning.

Om godset eller dess förpackning är i ett sådant skick att personer, trafik eller annan egendom utsätts för tydlig fara, får transporten inte börjas eller fortsättas.

15.6 Körning

En person som på grund av sjukdom, skada, eller trötthet, eller som på grund av en annan motsvarande orsak saknar förutsättning att köra ett fordon, får inte köra fordonet.

Fordonets förare får endast köra ett fordon i den klass för vilken han eller hon har körrätt.

Föraren ska hålla lasten under uppsikt under transporten och omedelbart rätta till eventuella fel som uppstått i surrning eller täckning av lasten innan transporten fortsätter.

Värdeföremål ska under transporten förvaras i ett låst emballage, som ska täckas så att det inte kan upptäckas utanför fordonet.

15.7 Försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifter

Ersättning kan förvägras eller sänkas om försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga har försummat uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, att iaktta

 • de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet eller -villkoren

 • de säkerhetsföreskrifter som annars getts av Fennia

 • de åtgärdsanvisningar som Fennia gett efter att ett försäkringsfall inträffat och försummelsen har orsakssamband med uppkomsten av skadan eller skadebeloppet.

16 Bestämmelser som tillämpas

Vid tolkning av försäkringsavtalet och Biltransportförsäkringsvillkoren tillämpas Finlands lag. Lagen om försäkringsavtal 28.6.1994/543 tillämpas till den del inte något annat följer av dessa försäkringsvillkor eller försäkringsbrevet eller om dessa inte innehåller motsvarande bestämmelser.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor