Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT620 Autokuljetusvakuutus

YT620 Autokuljetusvakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT620

Autokuljetusvakuutusehto määrittelee autokuljetusvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutusmäärä, omavastuu ja erityisomavastuut on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on se, joka tekee Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

1.2 Vakuutettu

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

1.3 Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jos ei muuta ole sovittu, vakuutuskausi on vuoden mittainen.

1.4 Vakuutusmaksukausi

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

1.5 Vakuutustapahtuma

Vakuutustapahtuma on tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

1.6 Suojeluohje

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle asettama velvollisuus noudattaa vahingon estämistä tai rajoittamista tarkoittamaa määräystä.

1.7 Fennia

Fennialla tarkoitetaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniaa.

1.8 Vakuutettu tavara

Vakuutetulla tavaralla tarkoitetaan vakuutuskirjassa mainittua, kuljetuksen kohteena olevaa, laillista kauppatavaraa tai muuta, sopimuksessa erikseen mainittua laillista omaisuutta. Ellei muusta ole erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteena eivät ole elävät eläimet, elävät kasvit, käteinen raha, pankki- ja luottokortit ja vastaavat maksamisvälineet, tiedot, tiedostot ja ohjelmat immateriaalioikeudet, arvopaperit, asiakirjat, jalokivet, taideteokset, postimerkit, helmet, arvometallit sekä vastaavat arvoesineet, tavaran kuljetuspakkaus, vahingoittuneet tavarat ja palautustavarat. Arvoesineillä tarkoitetaan esineitä, joiden arvo säilyy tai nousee iän myötä.

1.9 Jälleenhankinta-arvo

Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan omaisuuden korvaamiseksi uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan lähinnä vastaavalla omaisuudella.

1.10 Käypä arvo

Käypä arvo on se rahamäärä, joka saadaan jälleenhankinta-arvosta vähentämällä siitä omaisuuden ikääntymisestä, kulumisesta, tekniikan vanhentumisesta tai muusta syystä johtuva arvon aleneminen. Siten käypä arvo on rahamäärä, joka omaisuudesta olisi saatu normaalisti myytäessä ennen vahinkoa. Käyvän arvon määrittämiseen ei vaikuta omaisuudella vakuutuksenottajalle muutoin oleva käyttöarvo.

1.11 Lastinkantaja

Lastinkantaja on kontti, suurlava tai vastaava.

1.12 Omavastuu

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa.

1.13 Vakuutusarvo

Vakuutusarvo on vakuutetun tavaran käypä arvo.

1.14 Lähetyksen vakuutusmäärä

Lähetyksen vakuutusmäärä on suurin vakuutuskauden aikana toteutuva kuljetettavan tavaran kuljetusvälinekohtainen vakuutusarvo. Lähetyksen vakuutusmäärä on Fennian maksaman korvauksen ylin raja yhtä vakuutustapahtumaa kohti. Lähetyksen vakuutusmäärä perustuu vakuutuksenottajan omaan ilmoitukseen, eikä Fennia ole vastuussa siitä, jos ilmoitettu vakuutusmäärä ei vastaa todellisia arvoja. Fennialla ei ole velvollisuutta tutkia vakuutusmäärän oikeellisuutta.

1.15 Vakuutuksen vakuutusmäärä

Vakuutuksen vakuutusmäärä on Fennian korvausvastuun ylimpänä rajana yhteen vakuutuskauteen kohdistuvista kaikista vakuutustapahtumista niihin liittyvine selvitys- ja muine kuluineen.

1.16 Murto

Murtautumisella tarkoitetaan

 • tunkeutumista lukittuun ajoneuvoon varastamisen tai vahingonteon aikomuksessa sen lukkoja tai rakenteita vaurioittaen tai murron tai ryöstön yhteydessä haltuun saadulla avaimella.

1.17 Ryöstö

Ryöstöllä tarkoitetaan omaisuuden anastamista käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.

1.18 Särkyminen

Särkymisellä tarkoitetaan vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vakuutettu esine on iskusta, töytäyksestä, tärinästä tai muusta sen kaltaisesta ulkoisesta vaikutuksesta murtunut, vääntynyt, lommoutunut, säröytynyt tai muuten vastaavasti vaurioitunut.

1.19 Palo, räjähdys tai salamanisku

Palolla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta. Räjähdyksellä tarkoitetaan kaasun tai höyryn ylipaineesta johtuvaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta esineen rikkoutumista. Salamaniskulla tarkoitetaan suoraa salamaniskua tai salaman aiheuttamaa ylijännitettä.

Vakuutus alkaa, kun tavara on lastattu vakuutuskirjassa mainittuun ajoneuvoon kuljetusta varten ja päättyy sillä hetkellä, kun tavaran purkaminen määräpaikassa aloitetaan.

Vakuutuksen voimassaoloalue on vakuutuskirjaan merkitty alue. Vakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaoloalueella tapahtuneet vahingot.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä.

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

a) vakuutuksenottaja laiminlyö vakuutussopimukseen kuuluvan kuljetuksen ilmoittamisen Fennialle tai jos hän antaa siitä vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja, eikä voida osoittaa, että virhe tai laiminlyönti on muun kuin vakuutuksenottajan aiheuttama

b) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja

c) vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan tai sopimukseen merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä

d) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

e) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutustapahtuman

f) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

g) vakuutuksenottaja tulee maksukyvyttömäksi tai on asetettu konkurssiin tai kun konkurssi on rauennut maksukyvyttömyyden vuoksi

h) vakuutusmaksu on viivästynyt

i) tapahtuu vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan korvattava.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti, ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta.

Mikäli vakuutuksen päättymisen syyt ovat kohtien a, g ja h mukaiset, vakuutus päättyy 14 vuorokauden kuluttua ja muissa tapauksissa kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutusmaksu lasketaan Fennialle ilmoitettujen tietojen perusteella. Vakuutusmaksuun lisätään voimassa olevan lain mukaan maksettavat verot ja maksut.

5.1 Reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee

5.1.1

viipymättä ilmoittaa poliisille, kun vahinkotapahtumaan voidaan olettaa liittyvän rikos.

5.1.2

tarvittaessa keskeyttää tavaran purkaminen pakkauksesta vahingontarkastusta varten vahingon syntyyn ja laatuun vaikuttaneiden tekijöiden selvittämiseksi.

5.1.3

huolehtia vahingoittuneesta tavarasta sekä ilmoittaa vahingosta viipymättä Fennialle tai tämän edustajalle ja noudattaa näiden ohjeita.

5.1.4

varata Fennialle tilaisuus tavaran tarkastamiseen.

5.1.5

ryhtyä viipymättä muihin tarpeellisiin toimiin turvatakseen Fennialle oikeuden korvauksen maksamisen jälkeen vaatia vahingonkorvausta siltä, joka on tai jonka voidaan olettaa olevan vahingon perusteella korvausvelvollinen.

5.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus

a) Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa tulee vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ja samalla pitää huolta siitä, että vahingoittunut tavara ei pääse aiheuttamaan vahinkoa lähetyksen vahingoittumattomalle vakuutetulle osalle. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa Fennian tai sen edustajan antamia ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

b) Fennia korvaa vakuutuksesta korvattavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset vakuutusmäärään asti. Vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksina ei kuitenkaan korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet kasvi-, eläin- tai muiden tautien leviämisen estämisestä tai rajoittamisesta.

c) Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai Fennian ryhtyminen toimenpiteisiin tavaran pelastamiseksi, suojelemiseksi tai palauttamiseksi ei vaikuta oikeuteen vaatia korvausta tai Fennian lopulliseen korvausvelvollisuuteen.

5.3 Velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamukset

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt jonkin edellä mainitun velvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan. Kun harkitaan, onko korvausta alennettava tai se kokonaan evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen, määrään tai vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen saattamiseen.

Fennia on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun alkoholin tai huumaavan aineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.

Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutuksenottajan tai vakuutetun toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Mitä kohdissa 3, 5, 6, 13 ja 15 on sanottu vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai korvauksenhakijasta, koskee soveltuvin osin heidän työntekijöitään sekä niitä, joista he vastaavat tai jotka toimivat heidän edustajinaan.

Vakuutuksen kohteena on vakuutetun oma tavara sekä vakuutuksenottajan huolto- asennus- tai korjaustoimintaan liittyvä tavara, jota vakuutettu tai hänen edustajansa korvauksetta kuljettaa vakuutuskirjassa mainituilla ajoneuvoilla.

Omalla tavaralla tarkoitetaan tässä vakuutuksessa tavaraa, jonka omistus tai muu hallinta on kuljetuksen suorittajalla muulloinkin kuin kuljetuksen ja siihen välittömästi liittyvän toiminnan aikana sekä tavaraa, jonka vakuutuksenottaja on myynyt, ostanut tai antanut tai ottanut vuokralle.

Ellei muusta ole erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteena eivät ole hinattavana olevat tavarat.

9.1 Vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle tavaralle vakuutuksen voimassaoloaikana, sen voimassaoloalueella aiheutunut suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut

a) ajoneuvon törmääminen toiseen kuljetusvälineeseen tai muuhun esineeseen tai esteeseen, kaatuminen, suistuminen tieltä kykenemättä omin voimin palaamaan tielle

b) ajoneuvon rungon, pyörän, levypyörän, pyöränakselin tai vastaavan murtuminen tai katkeaminen

c) ajoneuvoon lastatun tavaran törmääminen maissa tapahtuvan kuljetuksen aikana ajoneuvon ulkopuolella olevaan esineeseen tai esteeseen

d) sillan tai tien sortuminen, lossilta putoaminen, autoon kuulumaton esine ulkoapäin tai

e) palo, räjähdys tai salamanisku. Jos kuljetusvälinettä kuormineen kuljetetaan osan matkaa meritse, rautateitse tai sisävesiteitse, edellä mainittujen lisäksi korvataan.

f) kuljettavan aluksen uppoaminen, kaatuminen tai törmääminen rantaan, pohjaan, toiseen alukseen tai uivaan tai kiinteään esineeseen

g) junaa kohdannut liikenneonnettomuus, joka johtuu törmäämisestä toiseen kuljetusvälineeseen tai muuhun esineeseen tai esteeseen, kaatumisesta tai suistumisesta raiteilta. Törmäämisenä ei pidetä junanvaunujen järjestelyssä tai kytkennässä syntynyttä töytäisyä.

9.2 Yhteishaveri

Vakuutus kattaa lisäksi yhteiseen haveriin liittyvän uhrauksen, osallistumismaksun ja kustannuksen sekä pelastuskustannuksen ja kustannukset tavaran purkamisesta aluksesta hätäsatamassa.

9.3 Vakuutuksen laajennukset

Vakuutusta on mahdollista laajentaa kattamaan lisäksi seuraavien vakuutustapahtumien tavaralle ulkoapäin aiheuttama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko:

9.3.1

murto kiinteällä seinä- ja kattorakenteella varustettuun ajoneuvoon tai perävaunuun.

9.3.2

ryöstö.

9.3.3

särkyminen lastauksessa tai purkauksessa.

9.3.4

särkyminen kuljetuksen aikana.

9.3.5

hinattavan tavaran särkyminen.

9.3.6

ajoneuvon sisällä säilytettävän tavaran palo- ja murtovahingot myös muulloin kuin kuljetuksen aikana (Säilytys ajoneuvossa).

10.1 Vakuutus ei kata

10.1.1

tiekuljetussopimuslain (23.3.1979/345) eikä CMR-yleissopimuksen (SopS 48-50/73) tarkoittamaa tavarankuljettamista.

10.1.2

vahinkoa vakuutuskirjassa mainitulla ajoneuvolla kuljetetulle tavaralle, kun ajoneuvo on vuokrattu tai lainattu ulkopuoliselle ja ajoneuvoa kuljettaa kyseinen ulkopuolinen itse tai joku muu hänen lukuunsa.

10.1.3

myöhästymisestä johtuvaa tavaravahinkoa tai muuta menetystä, vaikka myöhästymisen olisi aiheuttanut vakuutuksen kattama tapahtuma.

10.1.4

ajan menetystä, korko- tai suhdannetappiota, markkinoiden menetystä, kuljetuksen myöhästymisestä aiheutunutta kustannusta tai muuta välillistä menetystä.

10.1.5

vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle.

10.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, menetystä tai kustannusta jonka on aiheuttanut

10.2.1

kylmyys, lämpö, valo, ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelut, ellei vahinko ole syntynyt suorana seurauksena vakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta.

10.2.2

tavanomainen painon tai tilavuuden hupeneminen tai tavanomainen hankaantuminen, kuluminen tai naarmuuntuminen.

10.2.3

se, että tavaraa ei ole ennen kuljetuksen alkamista tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen.

10.2.4

se, että kuljetusväline, lastin kiinnitys tai lastinkantaja ei ollut turvallisen kuljetuksen kannalta sopiva tai asianmukaisessa kunnossa, ja vakuutuksenottaja on ollut tai hänen olisi pitänyt olla tästä tietoinen tavaraa lastattaessa tai ahdettaessa.

10.2.5

kasvi-, eläin- tai muut taudit.

10.3 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä on

10.3.1

tavaran oma ominaisuus.

10.3.2

auton käyttö rikolliseen tekoon.

10.3.3

petos tai kavallus.

10.3.4

sähköiset tai mekaaniset häiriöt, ellei niiden voida osoittaa aiheutuneen kuljetuksen aikana välittömästi vakuutuksen kattaman tapahtuman seurauksena tavaraan ulkoapäin kohdistuneesta iskusta, kolhaisusta tai muusta fyysisestä tapahtumasta.

10.4 Vakuutuksesta ei korvata

10.4.1

vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneita kustannuksia.

10.4.2

kuljetusvälineen, lastinkantajan tai ympäristön puhdistuskuluja.

10.4.3

ajoneuvoon yöpysäköinnin ajaksi jätettyjä arvoesineitä.

10.5 Vakuutus ei kata vahinkoa, vastuuta tai kustannusta, jonka on suoraan tai välillisesti aiheuttanut tai johon on myötävaikuttanut

10.5.1

ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka aiheutuu ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen palamisesta.

10.5.2

ydinlaitoksen, reaktorin tai muun ydinlaitteen tai siihen liittyvän komponentin räjähdysherkkyys tai radioaktiivinen, myrkyllinen tai muu vaarallinen tai saastuttava ominaisuus.

10.5.3

ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla tai muulla vastaavalla reaktiolla tai radioaktiivisella voimalla tai aineella toimiva sota-ase.

10.5.4

tavaran takavarikointi, pidättäminen, pakkotilaus, menetetyksi julistaminen (konfiskaatio), viipyminen karanteenissa tai muut siviili- tai sotilasviranomaisten toimet.

10.5.5

sota, sisällissota, vallankumous, kaappaus tai muu sotatoimen tapainen olosuhde.

10.5.6

lakko, työsulku, mellakka, kansalaislevottomuudet, ryöstely, terrorismi tai sabotaasi.

10.5.7

maanjäristys, maanvyöry, lumivyöry, tulivuorenpurkaus, pyörremyrsky, tulva, ilmansaasteet tai muu kemiallinen päästö.

10.6 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka

10.6.1

aiheutuu muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutusta haettaessa on ilmoitettu tai vakuutuskirjaan merkitty

10.6.2

aiheutuu virheestä, virheellisyydestä tai muusta korvausvastuun perusteesta, josta vakuutettu oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen tullessa voimaan

10.6.3

korvataan vakuutetun muusta vakuutuksesta.

10.7 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että

10.7.1

ajoneuvo, perävaunu tai lastitila ja niiden ovet ja ikkunat eivät ole olleet vahingon tapahtuessa asianmukaisesti suljetut ja lukitut.

10.7.2

ajoneuvossa ei ole ollut pysäköinnin aikana toimintaan kytkettyä ohjauslukkoa tai muuta ajonesto- ja varkaudenestolaitetta.

10.7.3

ajoneuvolla on ajettu tiettömässä maastossa, tiellä tai sillalla, jolla ajaminen on kielletty tai jonka virallinen kantavuus on ajoneuvon bruttopainoa pienempi tai siitä, että ajoneuvo on uponnut jäihin muualla, kuin yleisesti käytettävällä, tieviranomaisten hyväksymällä talvitiellä tai siitä, että vesistö on ylitetty lossilla, jonka virallinen kantavuus on ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän bruttopainoa pienempi.

10.7.4

tavaraa nosturilla käsiteltäessä taakan paino on ollut nosturin nostokykyä suurempi.

10.7.5

taakka ei ole ominaisuuksiltaan ollut nostettavaksi sopiva tai se ei ole rakenteensa puolesta kestänyt noston aiheuttamaa rasitusta.

10.7.6

noston yhteydessä ei ole noudatettu nosturin käytölle välttämätöntä varo-ohjetta, määräystä tai viranomaisten nosturin käytölle asettamia turvaohjeita.

Vahingon määrä lasketaan vahingoittuneen tavaran vakuutusarvon perusteella.

Vahingon määrään lasketaan korjauskustannukset, arvon vähentyminen tai vahingoittumista vastaava osa vakuutusmäärästä sen mukaan, mikä vaihtoehdoista on tarkoituksenmukaisin.

Vahingon määrään ei lasketa välillisiä kustannuksia.

11.1 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Arvonlisäveroa ei makseta vakuutuksesta siltä osin, kun korvauksensaaja voi vähentää sen verotuksessaan.

11.2 Korjauskustannukset

Jos vahingoittunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltäneeseen tai sitä vastaavaan kuntoon korjaamalla esine tai panemalla vahingoittuneen tilalle uusi tai alkuperäistä vastaava osa, korvataan vain tästä johtunut kustannus.

Korjauskustannusten lisäystä, joka on vakuutuksenottajan valitseman, tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän menettelyn aiheuttama (esimerkiksi ylityöt tai pikarahti), ei korvata.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan tulee olla korjaustyön, uudelleenhankinnan ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi.

11.3 Arvon väheneminen

Mikäli vahingon määrää ei pystytä määrittämään kohtien 11 tai 11.2 mukaisesti, määrätään tavaran arvon vähentyminen osapuolten yhteisessä tarkastuksessa tai tarvittaessa virallisella katsastuksella merilaissa selostettua menettelyä noudattaen. Ellei tavaran arvon vähentymistä voida edellä mainituilla tavoilla määrätä, määrätään tavaran arvon vähentyminen myymällä tavara. Jos Fennia niin vaatii, on myyminen toimitettava julkisella huutokaupalla.

Arvon vähentyminen ilmaistaan prosentteina vertaamalla vahingoittuneen tavaran arvoa määräpaikkakunnalla vahingoittumattoman tavaran määräpaikkakunnalla olevaan arvoon. Korvaus on arvon vähentymistä vastaava osuus vakuutusarvosta tai vakuutusmäärästä, jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa alempi.

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 11 mukaisesta vahingonmäärästä vakuutuksenottajan omavastuu ja ottamalla huomioon mahdollinen alivakuutus kohdan 12.1 mukaisesti sekä mahdollisen suojeluohjeiden laiminlyönnin takia tehtävät korvauksen vähennykset.

Korvauksen määrä on kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty lähetyksen vakuutusmäärä.

12.1 Yli- ja alivakuutus

Omaisuus on ylivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa suurempi. Omaisuus on alivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa pienempi. Alivakuutuksessa osa vahingonvaarasta jää vakuutuksenottajan omalle vastuulle.

Mikäli omaisuus on ylivakuutettu, Fennia ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon kattamiseksi tarvittavan, oikean vakuutusarvon mukaisen määrän.

Mikäli omaisuus on alivakuutettu, Fennia korvaa alivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin lähetyksen vakuutusmäärän ja omaisuuden oikean vakuutusarvon välinen suhde osoittaa.

Määräystä sovelletaan myös korvattaessa näissä ehdoissa mainittuja kustannuksia sekä yhteisen haverin osallistumismaksua. Jos kustannuksia tai osallistumismaksua on korvattu yli alivakuutuksen perusteella laskettavan määrän, on vakuutuksenottaja velvollinen maksamaan ylimenevän osan Fennialle.

12.2 Monivakuutus

Jos usea vakuutusyhtiö on myöntänyt samalle tavaralle vakuutuksen saman vahingon varalta, on jokainen heistä vakuutetulle vastuussa, niin kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Mikäli etuus vakuutukset yhteenlaskettuina on ylivakuutettu, vakuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta eri vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä.

Jos usea vakuutusyhtiö on vastuussa samasta vahingosta ja eri vastuumäärät yhteenlaskettuina ylittävät vakuutetulle tulevan korvauksen, jaetaan vastuu vakuutusyhtiöiden kesken vastuumäärien suhteessa.

Jos vakuutettu tavara on toisenkin vakuutusyhtiön vakuuttama, ja jos tämä on asettanut ehdon, joka monivakuutuksen sattuessa vapauttaa sen kokonaan tai osittain vastuusta, on sama ehto voimassa tähänkin vakuutukseen nähden.

13.1 Korvaukseen oikeutettu

Oikeus vakuutuskorvaukseen on vakuutuksenottajalla tai tavaran omistajalla.

Mikäli omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

13.2 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Vahingosta tulee ilmoittaa viipymättä Fennialle ja varata Fennialle tilaisuus tarkastaa tavara.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi kauppalasku, tarkastuskertomus, rasitustodistus ja muu asiakirja, jonka avulla voidaan todeta, onko kyseessä vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Vakuutuksesta ei korvata tällaisista selvityksistä tai niiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta, ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos vakuutettu tai muu korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Fennian vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.

13.3 Korvauksen maksaminen

Fennia maksaa vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut yksilöidyn korvausvaatimuksen. Jos tähän vaatimukseen ei ole liitetty mukaan kaikkia niitä selvityksiä ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen korvausvelvollisuuden ratkaisemista ja korvausmäärän laskemista varten, Fennia maksaa korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa tällaisten asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta.

Mikäli asiakirjojen toimittaminen vakuutuksenottajasta riippumattomista syistä viivästyy kohtuuttomasti, maksetaan se osa korvauksesta, joka käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella voidaan lopullisesti määrätä.

Mikäli korvausta ei makseta edellä mainitussa määräajassa, Fennia maksaa myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan laskettuna siitä päivästä, jona korvaus viimeistään olisi ollut maksettava.

Maksettuaan korvauksen Fennialla on oikeus halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä kokonaan tai osittain korvatusta tavarasta.

13.4 Korvausasian vanhentuminen

a) Korvauksenhakijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vahingosta Fennialle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä tai, jos tätä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, oikeus korvaukseen on kokonaan menetetty.

b) Yksilöity, rahamääräinen korvausvaatimus on lisäksi tehtävä viimeistään yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä, tai jos tätä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli takaisinhakumahdollisuus vahingosta vastuulliselta tai mahdollisuus hyvitykseen yhteishaverissa menetetään sen vuoksi, että korvausvaatimus on viivästynyt, menettää korvauksenhakija vastaavalta osin oikeutensa vakuutuskorvaukseen.

13.5 Maksu väärälle henkilölle

Jos Fennia maksaa vakuutuskorvauksen jollekin muulle kuin sille, jolla on oikeus vakuutuskorvaukseen, Fennia on kuitenkin täyttänyt velvollisuutensa, jos se on maksua suorittaessaan noudattanut olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta.

13.6 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut sekä vakuutussopimukseen perustuvat ja muut Fennian erääntyneet saatavat.

14.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Kun Fennia on maksanut korvausta vahingosta, korvauksen saajan oikeudet vahingosta vastuussa olevaa kolmatta osapuolta kohtaan siirtyvät Fennialle vastaavan määräisinä. Jos vahingon tapahtumisen jälkeen tai sitä ennen tehdyllä sopimuksella vakuutuksenottaja tai vakuutettu on kokonaan tai osittain luopunut oikeudestaan kolmatta osapuolta kohtaan, vapautuu Fennia korvausvastuustaan vastaavassa määrin.

14.2 Fennian takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Fennia on oikeutettu korvauksen palautukseen sellaiselta vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai siltä, josta he vastaavat, joka on

 • aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta solmittaessa

 • laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vaaran lisääntymisestä

 • laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita tai

 • laiminlyönyt velvollisuutensa torjua ja rajoittaa vahinkoa.

Takaisinperittävän korvauksen määrää harkittaessa otetaan huomioon, mikä merkitys toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

15.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että hänen työntekijänsä ja hänen käyttämänsä ulkopuolinen apulainen on tietoinen tähän vakuutussopimukseen sovellettavista suojeluohjeista ja noudattaa niitä toiminnassaan.

15.2 Lait ja viranomaismääräykset

Lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä kuormaustavasta, lastin kiinnityksestä, sitomisesta, tukemisesta ja kuljetuksesta tulee noudattaa.

Edellä mainittuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä ovat muun muassa

 • tieliikennelaki

 • laki liikenteen palveluista

 • määräys ajoneuvojen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta

 • liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista

 • laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

 • liikenneministeriön edellä mainittujen säännösten nojalla antamat päätökset ja määräykset sen sisältöisinä, kuin säännökset ja niiden nojalla annetut päätökset ja määräykset kulloinkin ovat voimassa.

15.3 Kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot

Ajoneuvojen ja perävaunujen tulee olla rekisteröintimaassaan noudatettavien tieliikenteestä annettujen lakien, asetusten ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisessa kunnossa ja käyttöön hyväksyttyjä.

15.4 Kuormankäsittelylaitteet ja niiden kuljettajat

Tavaran käsittelyssä käytettävien trukkien, nostureiden ja muiden kone- tai käsikäyttöisten kuormankäsittelylaitteiden tulee olla huollettu laitteiden valmistajien tai maahantuojien ilmoittamalla tavalla ja soveltua käsiteltävälle tavaralle.

Kuormankäsittelylaitteiden kuljettajien on täytettävä kuljettajille mahdollisesti asetettavat viranomaisten määrittelemät vaatimukset.

15.5 Kuormaaminen ja tavaran ottaminen kuljetettavaksi

Tavara on kuljetettava kyseiselle tavaralle soveltuvalla kuljetusvälineellä. Lastaaminen on sallittu vain ehjään, huollettuun ja puhtaaseen kuormatilaan. Ennen lastaamista kuormatila on tarkistettava.

Mikäli tavaran tai sen pakkauksen kunto on sellainen, että se aiheuttaa ilmeistä vaaraa henkilöille, liikenteelle tai muulle omaisuudelle, kuljetusta ei saa aloittaa tai jatkaa.

15.6 Kuljettaminen

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa henkilö, jolta sairauden, vamman tai väsymyksen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.

Ajoneuvon kuljettaja saa kuljettaa vain sellaista ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava ajo oikeus hänellä on.

Kuljettajan on tarkkailtava kuormaa kuljetuksen aikana ja korjattava ajon aikana mahdollisesti tapahtuneet kuorman sidontaan ja peittämiseen tulleet viat välittömästi ennen kuljetuksen jatkamista.

Arvoesineitä on kuljetuksen aikana säilytettävä lukitussa päällysteessä, joka on peitettävä siten, ettei sitä voi havaita ajoneuvon ulkopuolelta.

15.7 Suojeluohjeen noudattamatta jättäminen

Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt

 • vakuutuskirjassa tai -ehdoissa mainittujen suojeluohjeiden

 • Fennian muutoin antamien suojeluohjeiden

 • Fennian vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamien toimenpideohjeiden noudattamisen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen on syy-yhteydessä vahingon syntymiseen tai vahingon määrään.

Vakuutussopimuksen ja Autokuljetusvakuutusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuslakia 28.6.1994/543 sovelletaan siltä osin kuin näistä vakuutusehdoista tai vakuutuskirjasta ei muuta johdu tai niissä ei ole vastaavaa säännöstöä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet