Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets båtförsäkringar - broschyr
Båtförsäkring - broschyr

Fenniaskyddets båtförsäkringar - broschyr

Gäller från och med 1.5.2022

När försäkringsskyddet för din båt är i ordning kan du känna dig trygg till sjöss. Bland Fenniaskyddets båtförsäkringar hittar du alternativ som passar just din båt.

I den här broschyren redogörs för det centrala innehållet i Fenniaskyddets båtförsäkringar och ansvarsförsäkringar för båtförare.

Du kan välja Fenniaskyddets brand- och stöldförsäkring för din båt eller en omfattande båtförsäkring. I båtförsäkringarna ingår alltid ansvarsförsäkring för båtförare. Den omfattande båtförsäkringen kan du teckna antingen med eller utan bonusrätt.

Vi vill påminna att denna broschyr inte är en fullständig beskrivning av Fenniaskyddets båtförsäkringar. För försäkringsavtalets innehåll och villkor redogörs i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren hittar du på www.fennia.fi.

Med en båt avses en helhet som utöver skrovet kan omfatta huvud- och/eller hjälpmotor, rigg, segel och till båten tillhörande utrustning som behövs vid användning av båten till sjöss samt en jolle.

Med en båtförsäkring kan du försäkra

 • båten

 • motorn

 • till båten tillhörande utrustning, som behövs vid användning av båten till sjöss

 • fiskeredskap om de beaktats i försäkringsbeloppet.

Båtförsäkringar

Brand- och stöldförsäkring

En brand- och stöldförsäkringen ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse, stöld, blixtnedslag och brand, men inte skador orsakade av en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Omfattande båtförsäkring

En omfattande båtförsäkring ersätter skador till följd av en oförutsedd och plötslig yttre händelse. Sådana händelser är t.ex. grundstötning, storm och blixtnedslag. Dessutom ersätter den skador till följd av brand, stöld och uppsåtlig skadegörelse.

Ansvarsförsäkring för båtförare

I Fenniaskyddets båtförsäkringar ingår alltid ansvarsförsäkring för båtförare. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som vållats en annan part och för vilka du enligt gällande lag är ersättningsskyldig. De försäkrade är ägaren och innehavaren till den försäkrade båten samt de som med tillstånd av ägaren eller innehavaren använder båten.

Tilläggsskydd till omfattande båtförsäkring

Maskinskadeförsäkring

Till den omfattande båtförsäkringen kan du som tilläggsskydd teckna en maskinskadeförsäkring. Då utvidgar du försäkringen att omfatta även plötsliga och oförutsedda interna maskinhaverier i huvudmotorn, dess kraftöverföring och propeller, som t.ex. en motorskada till följd av att ventilen går av. Maskinskadeförsäkringen kan tecknas för en högst sex år gammal motor.

Självrisken framgår ur försäkringsbrevet, självrisken är dock minst 600 euro.

Mast- och riggförsäkring

För en segelbåt med en omfattande båtförsäkring kan du teckna ett utvidgat försäkringsskydd mot mast- och riggskador. En mast och riggförsäkring ger skydd även mot oförutsedda mast- och riggskador. Sådana är t.ex. att vantskruven ger vika och masten faller ner. Skadan behöver alltså inte bero på en yttre händelse. Försäkringen omfattar högst 20 år gamla båtar.

Självrisken är 15 % av skadans belopp, dock minst 1 200 euro. Vid skada under kappsegling är självrisken 30 % av skadans belopp, dock minst 1 200 euro.

-
Omfattande båtförsäkring
Brand- och stöldförsäkring
Plötslig yttre händelse
ja
nej
Bottenkänning och grundstötning
ja
nej
Kollision
ja
nej
Stormskador
ja
nej
Förvaring och transport
ja
ja
Brand, explosion och blixtnedslag
ja
ja
Stöld och skadegörelse
ja
ja
Skador som vållats andra
ja
ja

Tilläggsskydd till omfattande båtförsäkring

-
Omfattande båtförsäkring
Brand- och stöldförsäkring
Maskinskada
ja
nej
Mast och rigg till segelbåt
ja
nej

Försäkringen gäller i Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks sjösystem, i Östersjön, Finska viken, Saima kanal, Skagerack, Kattegatt och Kielkanalen. Försäkringen gäller också på land när båten förvaras i Finland, Sverige, Norge och Danmark och när båten transporteras mellan dessa länder.

Du kan själv välja en självrisk för båtförsäkringen. Välj det belopp som självrisk som du är redo att betala för en skada som ersätts från båtförsäkringen. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är din försäkringspremie.

Den lägsta självrisk som kan väljas bestäms utifrån försäkringsbeloppet för båten.

Försäkringsbelopp
Lägsta självrisk
under 20 000 €
200 €
20 000 € - 49 999 €
300 €
50 000 € - 99 999 €
500 €
100 000 € - 499 999 €
1000 €

Du kan påverka omfattningen av och priset på båtförsäkringen med dina val.

 • På båtförsäkringspremien inverkar till exempel omfattningen av den försäkring du väljer, båttyp, försäkringsbelopp, försäkringstagarens ålder, motoreffekt och den valda självrisken.

 • Du får 20 procent rabatt på försäkringspremien om du besiktar båten varje år.

 • Om båten är försedd med ett automatiskt släckningssystem, får du 10 procent rabatt på försäkringspremien.

Premierna för din individuella båtförsäkring och tillhörande rabatter står i försäkringsofferten eller i försäkringsbrevet.

Priset på båtförsäkringen

Du ser priset på båtförsäkringen som erbjudits dig på försäkringsofferten. När du har tecknat båtförsäkringen ser du priset och innehållet i försäkringsbrevet på www.fennia.fi/mittfennia.

Bonusbestämmelser för omfattande båtförsäkring med bonusrätt

Med bonus avses premierabatt som ges efter ett skadefritt år. Om du har försäkrat din båt med en omfattande båtförsäkring med bonusrätt, höjs eller sänks bonusen enligt ersatta skador på följande sätt:

 • Bonusen stiger med 10 procentenheter efter varje skadefri försäkringsperiod, högst upp till 70 procent.

 • Bonusen sjunker med 20 procentenheter efter varje försäkringsfall som ersatts. Bonusen sjunker emellertid inte till följd av att ersättning betalats ut till följd av en brand, stöld eller skadegörelse.

När du godkänner försäkringsofferten skickar vi följande dokument till dig:

Försäkringsbrev

Innehåller uppgifter om de försäkringar du tecknat

Fenniaskyddets försäkringsvillkor

Villkor för Fennias försäkringar

Försenad premie

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Betalningsstörningar

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Från båtförsäkringen ersätts sakskador och kostnader för att resan avbrutits. Från försäkringen kan man t.ex. ersätta reparationskostnader, betala ut penningersättning eller skaffa en ny motsvarande vara.

Båtförsäkringar ersätter direkta sakskador på försäkringsobjektet. Ersättningsbeloppet är det belopp som behövs för att återställa båtens sjöduglighet, klass och typ.

Från försäkringen betalar vi antingen reparationskostnaderna eller en penningersättning, löser in försäkringsobjektet eller skaffar ett likvärdigt föremål.

Ersättningens övre gräns är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Dessutom ersätter vi skäliga kostnader för röjning av vrak samt skäliga kostnader upp till sammanlagt högst 850 euro för hemresa, inkvartering och liknande för personer som var med på båtresan och vars resa blev avbruten.

Skadebelopp

Grunden för skadebeloppet är det verkliga värdet på båten som ska lösas in, dvs. båtens kontantförsäljningspris vid skadetidpunkten. När det verkliga värdet fastställs tar man hänsyn till bl.a. båtens ålder och dess allmänna skick. Med verkligt värde avses inte båtaffärens försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad båt. Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är inte en bekräftelse på båtens verkliga värde.

I en inlösningssituation är skadebeloppet för båten eller en del av den kontantförsäljningspriset för ett nytt eller närmast motsvarande föremål om

 • båten eller en del av den har köpts som ny, varit i samma persons ägo eller besittning och varit försäkrad från och med inköpstidpunkten och skadan inträffat innan två år gått från inköpsdagen

 • reparationskostnaderna för båten eller en del av den överstiger 2/3 av kontantförsäljningspriset för en ny likadan båt.

I vissa situationer kan Fennia helt befrias från ansvar eller ersättningen sänkas

Sådana situationer är till exempel följande:

 • Försäkringstagaren gav bristfälliga eller felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades eller i samband med ersättningsansökan.

 • Skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig gärning av försäkringstagaren.

 • Säkerhetsföreskrifterna har inte följts eller skyldigheten att förhindra eller begränsa en skada har försummats.

 • Förändringar som väsentligt ökar risken för en skada har inte meddelats.

Skadefall
Omfattande båtförsäkring
Brand- och stöldförsäkring
Från båtens låsta kajuta stjäls båtutrustning och båten råkar ut för skadegörelse
ja
ja
Båten körs på grund
ja
nej
Båtens utombordsmotor och propeller skadas vid bottenkänning
ja
nej
Båten kör in i bryggan och skadas
ja
nej
Båtens skadas vid kollision med en annan båt i farleden
ja
nej
Eld som kommit lös skadar båten
ja
ja
Båten slungas mot strand i en storm och skadas
ja
nej
Fästlinan ger vika och båten skadas när man sjösätter båten på egen hand
ja
nej
Båten välter i kraftig vindby (ej storm) och dess sidomålningar skadas
ja
nej
Motorn går sönder när ventilen går av
ja (från maskinskadeförsäkringen)
nej
Masten och riggen skadas i plötslig vindby
ja (från mast- och riggförsäkringen)
nej
Snö och is skadar båten i vinterförvaring
nej
nej
Båtens avgasutlopp finns under vattenlinjen. Tätningen som blivit skör läcker och båten fylls så småningom med vatten och sjunker
nej
nej
Fel bränsle används i motorn, med följd att motorn skär ihop och skadas
nej
nej
Båten kolliderar med en annan båt som skadas
ja
ja

Ta del av anvisningar för skadesituationer på fennia.fi/skador.

Gör så här vid skadesituationer

 • Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

 • Du kan anmäla en skada också per telefon på 010 503 2000.

 • Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och de uppgifter som Fennia behöver för att reda ut sitt ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och yrka på straff för gärningsmannen i rätten.

Om du är missnöjd

Ring alltid först oss på 010 503 2000

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Försäkringens innehåll framgår av försäkringsbrevet och -villkoren

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet specificeras i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna.

Vi skickar årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod till dig. Kontakta Fennia om försäkringsobjektet har förändrats väsentligt. Om du till exempel har flyttat, skaffat ny egendom eller sålt egendom.

I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter som gäller försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, skickar vi ett meddelande till dig om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel på identifikation

Om en person, som bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och som använder den försäkrade egendomen tillsammans med den försäkrade, genom grov oaktsamhet orsakar en skada, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

En båtförsäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet.

Hur kan du säga upp försäkringsavtalet?

Du har rätt att när som helst säga upp båtförsäkringen.

Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

När kan vi säga upp försäkringsavtalet?

Vi kan säga upp en försäkring om du har försummat att betala försäkringspremier.

Vi har rätt att säga upp en försäkring under försäkringsperioden om du har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring minst en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Vi spelar in samtal

Vi spelar in samtal vid försäkrings-, ersättnings- och specialgranskningsfunktionerna för att sköta kundrelationer och för att säkerställa innehåll i samtal. Vi kan också spela in samtal i utbildningssyfte för att förbättra vår kundservice.

Samtalspriser

För inrikessamtal från en fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 5 eller med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Bolagen i Fenniakoncernen

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fenniakoncernens bolag har införts i följande offentliga register:

 • handelsregistret

 • skatteförvaltningen

 • förskottsuppbördsregistret

 • registret över mervärdesskattepliktiga

 • registret över försäkrings-
  premieskattskyldiga

 • arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 455 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor