Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Ansvarsförsäkringar för vägtransport, spedition och lagring - broschyr

Företagsskyddets broschyr för ansvarsförsäkringar för vägtransport, spedition och lagring

Gäller från och med 1.1.2019

I den här produktbroschyren redogör vi för det centrala innehållet i ansvarsförsäkringar för vägtransport, spedition och lagring och tar upp några ersättningsexempel och de viktigaste begränsningarna i villkoren. Detaljerade uppgifter om respektive försäkring och samtliga begränsningar finns i försäkringsvillkoren och -brevet.

En ansvarsförsäkring för vägtransport är avsedd för transportföretag som mot vederlag åtar sig att transportera gods på landsväg eller förmedlar sådana transporter.

En ansvarsförsäkring för spedition är avsedd för företag som förmedlar transporter eller förbinder sig att sköta transporter till sjöss, via luft eller över järnväg eller som bedriver annan speditionsverksamhet.

En ansvarsförsäkring för lagring är avsedd för företag som lagrar egendom för annans räkning. Sådana företag är t.ex. företag som bedriver terminal- eller lagerhotellverksamhet.

Giltighetsområdet kan väljas enligt verksamhetsområdet

Giltighetsområdet för dessa försäkringar avtalas när försäkringarna tecknas, och giltighetsområdet anges alltid i försäkringsbrevet. Giltighetsområdets omfattning påverkar försäkringspremien.

Till exempel giltighetsområdet för ansvarsförsäkringen för vägtransport är Finland om transporterna börjar och slutar inom landet. Om ett företag sköter internationella (CMR) transporter, kan giltighetsområdet vara till exempel Norden eller Europa.

Begränsning av försäkringens giltighetsområde

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas (FN) resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens (EU) eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Försäkringsbeloppet är ersättningens maximibelopp

Fennia betalar ut ersättning vid varje skadefall högst upp till försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet för varje försäkring anges i försäkringsbrevet och försäkringsbeloppet är vanligen 500 000–1 000 000 euro. I detta belopp ingår utöver skadestånd också kostnader för utredning av ersättningsansvar och eventuell rättegång.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som försäkrings­tagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga har orsakat

 • uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 • under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel.

Ersättningsbestämmelser

Fennia reder ut om den försäkrade är ersättningsskyldig för det anmälda och enligt försäkringsvillkoren ersättnings-bara försäkringsfallet och förhandlar med den som kräver ersättning. Om den försäkrade ersätter skadan, överenskommer om den eller godkänner kravet, är detta inte bindande för Fennia, om ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden inte är uppenbart korrekta.

Om försäkringsfallet leder till rättegång, ska den försäkrade omedelbart meddela detta till Fennia, som sköter rättegången och betalar nödvändiga och skäliga rättegångskostnader inom ramen för försäkringsbeloppet. Om rättegången också behandlar andra ärenden, ersätts kostnaderna endast för den del av ersättningskravet som omfattas av försäkringen.

Fennia har rätt att besluta om åtgärder i anslutning till en rättegång och om val av ombud. Om den försäkrade inte meddelar Fennia om rättegången på förhand, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader för rättegången.

Om Fennia har meddelat den försäkrade att det är redo att inom försäkringsbeloppets gränser avtala med den skade­lidande om ersättning för hans eller hennes skador, och den försäkrade inte ger sitt samtycke till det, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader som uppkommit efter det eller att utreda ärendet ytterligare.

Försäkringstagarens självrisk

I varje försäkringsfall har försäkringstagaren en överenskommen självrisk som anges i försäkringsbrevet. Försäkringspremien kan minskas genom att välja en större självrisk.

I ansvarsförsäkringen för vägtransport och spedition har försäkringstagaren dessutom en specialsjälvrisk vid vissa skadetyper. Det är fråga om en viss procent av skadebeloppet eller minst en fast självrisk som anges i försäkringsbrevet. (Mer om specialsjälvrisker senare på den här broschyren.)

Försäkringspremie

På premiens storlek inverkar bl.a. företagets omsättning, giltighetsområdets omfattning och den valda självrisken. Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tas en dröjsmålsränta ut enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Enligt lagen om försäkringsavtal har Fennia rätt att säga upp försäkringen om premien inte betalas inom utsatt tid. Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Försäkringstagaren är skyldig att ge Fennia uppgifter om de premiegrunder som anges i försäkringsbrevet för beräkning av försäkringspremien för försäkringsperioden (en försäkringspremie som grundar sig på uppskattning) och för fastställande av den slutliga försäkringspremien vid försäkringsperiodens slut.

Om försäkringen upphör före utgången av den avtalade försäkringsperioden, ska försäkringstagaren ge Fennia uppgifter om de premiegrunder som hänför sig till försäkringens giltighetstid.

Om försäkringstagaren inte ger Fennia de uppgifter bolaget begärt för beräkning av den slutliga försäkringspremien för försäkringsperioden inom en månad från att bolaget skickat en sådan begäran, är Fennia berättigat att i den slutliga försäkringspremien debitera den premie som baserar sig på uppskattningen för den ursprungligen avtalade försäkringsperioden i sin helhet, även om försäkringen upphör före utgången av den avtalade försäkringsperioden.

Fennia har, om bolaget så önskar, rätt att genom att anlita en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren få uppgifter om den försäkrades bokföring och handlingar för att fastställa den slutliga försäkringspremien.

Ikraftträdande, ändring och upphörande av försäkringsavtal

Fennias ansvar börjar antingen den dag som man kommit överens om med försäkringstagaren eller, om man inte separat kommit överens om en dag, den dag Fennia och försäkringstagaren gett ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i taget fram till dess att någondera parten säger upp avtalet.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren. Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med räkningen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som börjar när en månad har gått från att meddelandet skickades.

Uppsägning

En försäkringstagare har rätt att skriftligen eller skriftligen i elektronisk form säga upp en fortlöpande försäkring. En konsument och en försäkringstagare som jämställs med en konsument kan när som helst säga upp en försäkring. När försäkringar för företags- och organisationskunder sägs upp ska försäkringstagaren på yrkande av Fennia följa de tidsfrister som avses i de allmänna avtalsvillkoren för företagsskyddet om uppsägningar. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Fennia kan säga upp en fortlöpande försäkring så att den upphör vid försäkringsperiodens utgång genom att skicka ett skriftligt meddelande om detta senast en månad före försäkringsperioden löper ut. I lagen om försäkringsavtal, i de allmänna avtalsvillkoren för företagsskyddet och i övriga försäkringsvillkor anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp så att den upphör under försäkringsperioden.

VAD OCH HUR ERSÄTTER ANSVARSFÖRSÄKRINGEN FÖR VÄGTRANSPORT

Från ansvarsförsäkringen för vägtransport ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren och -avtalet skador till följd av att gods försvinner, minskar eller skadas eller skador som beror på dröjsmål med överlämnande av gods om den försäkrade är ersättningsansvarig för skadorna enligt lagen om vägbefordringsavtal eller CMR-konventionen.

Skillnaden mellan ansvarsförsäkringen för vägtransport och godstransportförsäkringen .

En godstransportförsäkring tecknas av säljaren eller köparen av gods i händelse av att gods försvinner eller skadas under transporten. Godstransportförsäkringen utesluter inte fraktförarens ansvar, eftersom godsförsäkringsbolaget återkräver beloppet av fraktföraren efter att det betalat försäkringsersättning till sin egen kund.

Fraktförarens högsta ansvar fastställs i lagen om vägbefordringsavtal

Vid godsskador beräknas ersättningen enligt godsets värde på avfärdsorten. Maximiersättning vid inhemska transporter är dock 20 euro per kilo och vid internationella (CMR) transporter 8,33 SDR per kilo (ca 10 euro i augusti 2018). Utöver detta kan man enligt villkoren ersätta kostnader som hör till frakt, tullavgifter och för annat som gäller godstransporten. (SDR = Special Drawing Right, särskild dragningsrätt – varierar enligt valutakurserna.)

Försäkringen omfattar inte större ansvar än vad som anges i lagen om vägbefordringsavtal. Försäkringen omfattar inte heller ett sådant utvidgande av ansvar som den försäkrade har påtagit sig i enlighet med 5 §, 33 §, 35 § 2 mom., 38 § eller 48 § i lagen om väg­befordringsavtal eller motsvarande punkter i CMR-konventionen.

Specialsjälvrisk

Vid vissa typer av skador och vid skador på vissa godsgrupper, som anges i försäkringsbrevet, är självrisken en viss procent av skadebeloppet – dock minst 1 200 euro eller en större självrisk som valts och som anges i försäkringsbrevet.

Till exempel vid transporter till särskilt riskbenägna områden, som Ryssland, tillämpas en höjd självrisk.

Ersättningsexempel

Exempel 1

Ett transportföretag hade ingått ett avtal om att transportera två komponentflak från Uleåborg till Helsingfors. Godset vägde sammanlagt 120 kg och kostade 12 110 euro. På vägen inträffade en trafikolycka till följd av förarens körfel. Komponenterna skadades så att de inte kunde användas längre.

Köparen hade en godstransportförsäkring som ersatte skadan som drabbade honom Godsförsäkrings­bolaget återkrävde den utbetalda ersättningen av frakt­föraren, vars ansvarsförsäkring för vägtransport ersatte i enlighet med lagen om vägbefordringsavtal 20 euro per kilo, sammanlagt 2 400 euro.

Exempel 2

Ett transportföretag hade i uppgift att transportera exportförsändelser för ett finländskt industriföretag från Jyväskylä till Helsingfors en gång i veckan. Försändelserna skulle vara framme senast på onsdag kl. 16 för att hinna med sjötransporten till Tyskland.

På vägen gick bilen sönder och transporten kom inte fram till Helsingfors förrän på torsdagsmorgonen. För att godset skulle hinna fram i tid var säljaren tvungen att skicka det som flygtransport i stället för sjötransport. Detta orsakade säljaren extra kostnader. Fraktförarens ansvarsförsäkring för vägtransport ersatte i enlighet med lagen om vägbefordringsavtal fraktbeloppet för landsvägstransporten.

De viktigaste begränsningarna med exempel

Försäkringens ersättningsområde är mera begränsat än företagets ansvar enligt lagen om vägbefordringsavtal.

Ansvarsförsäkringen för vägtransport ersätter inte skador som företaget inte är ansvarigt för enligt lagen om vägbefordringsavtal.

Om inte något annat anges i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen inte skador på

 • pengar eller värdepapper

 • ädelmetaller eller juveler

 • smycken i ädelmetall eller pärlor

 • värdefulla konstföremål.

Från försäkringen ersätts inte heller tullar, skatter eller andra liknande avgifter på tobaks- och alkoholprodukter vid internationella transporter.

Ansvarsförsäkringen för vägtransport ersätter inte skador till följd av att efterkrav inte drivs in eller av att gods i OSS-länder överlåts till fel mottagare.

Exempel 1

Enligt ett efterkravsuppdrag som ingick i en överenskommelse skulle ett transportföretag överlåta godset till mottagaren mot en kontant betalning på 17 000 euro. Föraren överlämnade dock godset utan att kräva betalning. Transportföretaget var ansvarigt för skadan, men ansvarsförsäkringen för vägtransport ersatte den inte.

Exempel 2

Ett transportföretag hade sålt en transport från Kotka till Moskva. I Moskva stannade föraren för att fråga om vägen av en förbipasserande som sade sig veta vem lasten var avsedd för och lovade visa vägen. När föraren kom fram överlät han fraktdokumenten till en person som uppgav att han var anställd i det bolag som i fraktsedeln stod som mottagare.

Föraren överlät lasten när han fick tillbaka de tullstämplade dokumenten. På återresan meddelade gränsmyndigheterna att tullstämplarna var förfalskade. Till transportföretaget meddelades att lasten inte hade överlåtits till rätt mottagare. Skadan ersattes inte från ansvarsförsäkringen för vägtransport.

Försäkringen ersätter inte

 • kostnader för rengöring av transportmedel, lastbärare, lager eller omgivning

 • extra kostnader till följd av ett försäkringsfall för att fullfölja ett transportuppdrag, såvida det inte är fråga om skäliga kostnader som uppstår när man uppfyller räddningsplikten för att det föreligger en omedelbar fara att det transporterade godset skadas eller förstörs och att godset bland annat bevakas, skyddas, flyttas, lastas om eller transporteras till närmaste lagringsplats för att undvika denna fara

 • böter, skattehöjning eller felavgift som tas ut till följd av tullförseelser eller andra liknande konsekvenser.

Försäkringen ersätter inte skador till följd av att ett fordon eller något annat transportmedel inte har bevakats eller hållits under uppsikt när fordonet har blivit föremål för

 • stöld eller försök till stöld

 • skadegörelse eller försök till skadegörelse

 • olovligt ibruktagande eller försök till sådant.

Med bevakning avses att utomstående inte har tillträde till det område där ett fordon eller ett annat transportmedel lämnats och att den egendom som finns där övervakas, bevakas och observeras dygnet runt.

Med under uppsikt avses att fordonets förare oavbrutet håller fordonet eller ett annat transport­medel under uppsikt – med undantag av den korta tid som behövs för att sköta t.ex. nödvändiga tull­ärenden i anslutning till transportuppdraget.

Exempel 3

På kvällen lämnade en förare sitt fordon på en macks gård och gick hem, som var i närheten, för att sova i avsikt att fortsätta sin färd följande morgon. När han kom tillbaka på morgonen märkte han att bilens presenningar hade skurits sönder och hela lasten hade stulits. Eftersom mackens gård var obevakad, ersatte ansvarsförsäkringen för vägtransport inte skadan.

Från försäkringen ersätts inte skador till följd av ljus eller brist på ljus eller till följd av växlingar i luftfuktighet. Skador till följd av temperatur ersätts endast om den för höga eller för låga temperaturen är en direkt följd av en trafikolycka som försäkringstagaren eller den försäkrade ansvarar för.

Från försäkringen ersätts inte skador till följd
av att en godslast inte har varit ändamålsenligt täckt under transporten eller att gods har lagrats eller för­varats utomhus.

Exempel 4

När godset kom fram märkte mottagaren att alla papplådor var fuktiga. När ärendet utreddes kom det fram att godset hade glömts kvar på terminalens gård för natten och att det då hade snöat. Skadan ersattes inte från ansvarsförsäkringen för vägtransport.

Försäkringen ersätter inte skador till följd av att

 • transport- eller tulldokument eller andra dokument saknas, är bristfälliga eller oriktiga, att dokumenten försvinner eller används felaktigt

 • försäkringstagaren eller den försäkrade inte uppgett i fraktsedeln för utrikestrafik att transporten omfattas av den internationella CMR-konventionen.

VAD OCH HUR ERSÄTTER ANSVARSFÖRSÄKRINGEN FÖR SPEDITION

Ansvarsförsäkringen för spedition ersätter enligt försäkringsvillkoren sådana sak- och förmögenhetsskador som den försäkrade är ersättningsansvarig för enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB).

Enligt NSAB kan försäkringstagarens ersättnings­skyldighet också fastställas enligt de lagar och för­ordningar som gäller för den transportform som anlitas i varje enskilt fall (t.ex. sjö- eller järnvägstransportlagen eller Montrealkonventionen som gäller lufttransporter). I sådana fall omfattar speditionsförsäkringen också detta ansvar.

Om en speditionsfirma har förbundit sig till ett större ersättningsansvar än vad som fastställs i NSAB, ersätter ansvarsförsäkringen för spedition inte detta ansvar.

Specialsjälvrisk

Vid vissa typer av skador och vid skador på vissa godsgrupper, som anges i försäkringsbrevet, är självrisken en viss procent av skadebeloppet – dock minst 1 200 euro eller en större självrisk som valts och som anges i försäkringsbrevet.

Vid godstransporter till särskilt riskbenägna områden, som Ryssland, tillämpas på försäkringen och på ersättningen en specialsjälvrisk.

Maximibelopp för ersättning enlight NSAB

När ersättning betalas ut för att gods försvunnit eller minskat fastställs ersättningen enligt godsets värde på handelsfakturan.

Vid sådana skador är ersättningsbeloppet lika stort som speditörens ansvar enligt NSAB, högst 8,33 SDR per kilo. Dessutom betalas frakt, tullavgifter och övriga kostnader i anslutning till transporten.

Vid förseningsskador ersätts högst det belopp som motsvarar den frakt som överenskommits för uppdraget.

(SDR = Special Drawing Right, särskild dragningsrätt – varierar enligt valutakurserna.) I augusti 2018 var 8,33 SDR ca 10 euro.

Undantag

Om parterna avtalat om ett visst transportsätt eller om det kan påvisas att godset har försvunnit, minskat, skadats eller försenats medan det transporterats med ett visst transportmedel, fastställs speditörens ansvar enligt de lagar som gäller för transportformen i fråga i alla sådana fall där dessa lagar avviker från NSAB:s bestämmelser.

Därför kan maximibeloppet för ersättningen också fastställas till exempel enligt sjölagen, järnvägstransport­lagen eller Montrealkonventionen.

Ersättningsexempel

Exempel 1

En speditionsfirma hade sålt en door-to-door-flygfrakt från Finland till USA av ett mobiltelefonkolli som vägde 23 kg. Vid mottagandet märkte man att förpackningen var skadad och att telefonerna hade gått sönder.

Eftersom man inte visste om skadan hade upp-stått i Finland eller USA, eller om det skett under landsvägs- eller flygtransporten, tillämpades vid fastställandet av ansvaret NSAB:s ersättningsbelopp. Ersättningen var 8,33 SDR per kilo.

Exempel 2

En speditionsfirma hade fått i uppdrag att trans-portera en container med leksaker från Kina till Kotka. Contain­rarna försköt sig under sjöresan och varorna inuti dem skadades. Eftersom skadan inträffade under sjötransporten fastställdes ersättningsskyldigheten och det högsta ersättningsbeloppet enligt sjölagen.

Exempel 3

En speditionsfirma hade fått i uppdrag att transpor­tera datordelar som flygtransport från Helsingfors till Paris. Försändelsen vägde 6 kg. Kollit överläts till flygbolaget i Helsingfors, men i Paris märkte man att det inte kommit fram. Eftersom kollit hade försvunnit under flygtransporten fastställdes speditionsföretagets ansvar enligt Montrealkonventionen och ansvarsförsäkringen för spedition ersatte 17 SDR per kilo.

VAD OCH HUR ERSÄTTER ANSVARSFÖRSÄKRINGEN FÖR LAGRING

Ansvarsförsäkringen för lagring ersätter sak- och förmögenhetsskador som vållats uppdragsgivaren vid lagrings- eller terminalverksamhet och som den försäkrade enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB) är ersättningsansvarig för.

Maximibelopp för ersättning enligt NSAB

När ersättning betalas ut för att gods försvunnit eller minskat fastställs ersättningen enligt godsets värde på handelsfakturan.

Ersättningen är dock högst 8,33 SDR per kilo. (SDR = Special Drawing Right, särskild dragningsrätt – varierar enligt valutakurserna.) I augusti 2018 var 8,33 SDR ca 10 euro.

Exempel på ersättning

En lagerförvaltare satte upp varor på hyllorna. Två lådor föll i golvet och gick sönder. Skadan ersattes från ansvarsförsäkringen för lagring.

De viktigaste begränsningarna i ansvarsförsäkringen för spedition och lagring

Försäkringen täcker inte en skada om försäkringstagaren enligt NSAB inte är ansvarig för skadan.

Försäkringens ersättningsområde är mer begränsat än företagets ansvar enligt NSAB. Försäkringen omfattar t.ex. inte stuveritjänster eller skeppsklarering. Lagringsförsäkringen omfattar inte ansvar som fraktförare.

 1. Försäkringen ersätter inte en ren ekonomisk skada eller indirekta skador.

 2. Försäkringen omfattar inte enbart lastning, lyftning, flyttning och lossning. Den omfattar inte heller installations- eller faktureringsuppgifter eller andra därmed jämförbara arbetsprestationer.

  Exempel

  En speditionsfirma hade åtagit sig att transportera en klädcontainer från Asien till Finland, packa upp den i sin terminal, öppna klädförpackningarna och ångbehandla kläderna, varefter de transporteras upphängda på ställningar till mottagaren.

  Kläderna skadades av ångbehandlingen eftersom ångan var för het. Skadan ersattes inte från ansvarsförsäkringen för spedition.

 3. Ansvarsförsäkringen för spedition omfattar inte speditörens ansvar när godset har transporterats med ett motorfordon och ansvaret grundar sig på lagen om vägbefordringsavtal eller en motsvarande utländsk lag eller på CMR-konventionen.

 4. Försäkringen ersätter inte en skada till följd av temperaturförändring eller för hög eller för låg temperatur, om inte skadan är en direkt följd av en trafikolycka eller ett haveri som försäkringstagaren eller den försäkrade ansvarar för.

 5. Försäkringen ersätter inte skador om orsaken till dessa är förändringar i luftfuktigheten.

  Exempel

  En container med rottingmöbler skickades från Fjärran östern till Finland som sjötransport. När containern togs emot i Finland märkte man att möblerna var mögliga. Enligt inspektionsrapporten hade containerns ventilationshål täppts till, vilket lett till att möblerna hade blivit fuktiga och möglat. Skadan ersattes inte från ansvarsförsäkringen för spedition.

 6. Försäkringen ersätter inte om gods som förvarats i den försäkrades lager blir stulet, försvinner eller förkommer och stölden inte kan preciseras eller om det faktum att gods försvunnit eller förkommit konstateras först i samband med ett inventarium eller en annan kontrollräkning.

 7. Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar eller av skadedjur eller insekter.

 8. Försäkringen inkluderar inte en brand-, vatten- och inbrottsförsäkring som avses i 27 § i NSAB 2000 och i 25 § i NSAB 2015.

 9. Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av att försäkringstagaren har försummat sin skyldighet att teckna en brand-, vatten, inbrotts- eller transportförsäkring eller någon annan försäkring.

 10. Försäkringen ersätter inte skador till följd av att gods har lagrats eller förvarats utomhus eller att gods inte täckts eller skyddats ändamålsenligt.

  Exempel

  Ett transportföretag hade på fredagen lossat gods på terminalens gård, där det hade glömts kvar över veckoslutet.

  På måndagsmorgonen märkte man att godset hade blivit vått. Skadan ersattes inte från ansvarsförsäkringen för lagring.

FÖLJ SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

Säkerhetsföreskrifter finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbreven för ansvarsförsäkringarna för vägtransport, spedition och lagring. Utöver den här broschyren ta även del av säkerhetsföreskrifterna och försäkringsvillkoren.

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna och försummelsen har bidragit till skadan, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Försummelse av säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren, den försäkrade och den för vilkens del de är ersättningsansvariga ska följa lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser om lastningssätt, fästning och surrning av last och om transport.

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga med uppsåt eller oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, underlåtit att följa säkerhetsföreskrifter eller instruktioner som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren, eller som annars utfärdats av Fennia i samband med ett försäkringsfall, och denna underlåtenhet har ett orsakssamband med uppkomsten av skadan eller skadans omfattning, kan ersättningen förvägras eller sänkas.

VAD SKA KUNDEN GÖRA NÄR EN SKADA INTRÄFFAR

Kolla uppdaterade anvisningar på fennia.fi. Där hittar du smidiga sätt att anmäla skador och söka ersättning. Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

En skriftlig ersättningsansökan ska göras inom den tid som anges i försäkringsvillkoren (6-12 månader) från försäkringsfallet eller från det att den ersättningssökande fått kännedom om sin möjlighet till ersättning. Om ersättningsanspråket inte görs inom utsatt tid, är Fennia fritt från ansvar.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och de uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och yrka på straff för gärningsmannen i rätten.

Om du är missnöjd med Fennias ersättningsbeslut

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut. FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger rekommendationer om avgöranden i tvistemål. Mer information finns på www.fine.fi.

LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia-service Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens avtalsspråk är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6

PB 103

00101 Helsingfors

Telefon +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fennia­koncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremie-skattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 315 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor