Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Ansvarsförsäkringar för vägtransport, spedition och lagring - broschyr

Företagsskyddets broschyr för ansvarsförsäkringar för vägtransport, spedition och lagring

Gäller från och med 1.2.2023

Försäkra företaget i händelse av ansvarsskador under transport och lagring

Under transport kan det inträffa skador som fraktföraren eller speditören ansvarar för. Hos oss får du transportansvarsförsäkringar som passar just ditt företags behov och som ger skydd i fråga om ersättningsskyldigheten i anslutning till det transporterade godset. När försäkringsskyddet är i ordning, kan du koncentrera dig på affärsverksamheten.

Obs! Detaljerade uppgifter om försäkringarna och begränsningar finns i försäkringsvillkoren och -brevet. I den här broschyren ger vi exempel på ersättning för skador i olika situationer. Vi avgör dock alltid alla ärenden från fall till fall.

Ansvarsförsäkringar för transport är avsedda för dig, om ditt företag verkar som fraktförare, speditör eller lagerförare. Från ansvarsförsäkringen ersätter vi skador som ditt företag är ersättningsskyldigt gentemot någon annan.

En ansvarsförsäkring för vägtransport är avsedd för transportföretag som mot ersättning transporterar andras gods på landsväg eller förmedlar sådana transporter mot vederlag.

En ansvarsförsäkring för spedition är avsedd för företag som

 • förmedlar sjö-, flyg- eller järnvägstransporter

 • förbinder sig att sköta transporter av gods sjö- eller luftvägen eller längs järnväg

 • bedriver annan speditionsverksamhet.

En ansvarsförsäkring för lagring är avsedd för företag som lagrar egendom för annans räkning. Sådana företag är till exempel företag som bedriver terminal- eller lagerhotellverksamhet.

Vilken är självrisken i försäkringarna?

Försäkringstagaren har alltid en självrisk som anges i försäkringsbrevet. Du kan minska försäkringspremien genom att välja en större självrisk.

I ansvarsförsäkringen för vägtransport och spedition har försäkringstagaren dessutom en specialsjälvrisk vid vissa skador. Det är fråga om en viss procent av skadebeloppet eller minst ett fast belopp som anges i försäkringsbrevet. Mer information om specialsjälvrisker ges separat för varje försäkringsprodukt.

Var gäller transportansvarsförsäkringarna?

Du kan välja försäkringens giltighetsområde enligt ditt verksamhetsområde när du tecknar försäkringen. Giltighetsområdet anges alltid i försäkringsbrevet och dess omfattning påverkar försäkringspremien.

Till exempel giltighetsområdet för ansvarsförsäkringen för vägtransport är Finland om dina transporter börjar och slutar inom landet. Om ett företag sköter internationella (CMR) transporter, kan giltighetsområdet vara till exempel Norden eller Europa.

Oavsett försäkringens giltighetsområde, gäller inte försäkringen och från försäkringen betalas inga ersättningar ut

 • i länder utanför Finland om lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas (FN) resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Storbritanniens eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Från ansvarsförsäkringen för vägtransport ersätter vi i enlighet med försäkringsvillkoren och -avtalet skador

 • till följd av att gods försvinner, minskar eller skadas eller skador som beror på dröjsmål med överlämnande av gods, och

 • för vilka den försäkrade är ersättningsansvarig enligt lagen om vägbefordringsavtal eller CMR-konventionen.

Från ansvarsförsäkringen för vägtransport ersätter vi skador när fraktföraren enligt lagen om vägbefordringsavtal är ansvarig för skadan. Skador på gods leder inte alltid till ersättningsansvar och därmed till ersättning.

Fraktförarens högsta ansvar fastställs i lagen om vägbefordringsavtal

Vid godsskador beräknar vi ersättningen enligt godsets värde på avgångsorten. Ersättningen vid inhemska transporter är dock högst 20 euro per kilo och vid internationella transporter (CMR) 8,33 SDR per kilo (cirka 11 euro i augusti 2022). Utöver detta kan vi ersätta kostnader som hör till frakt, tullavgifter och för annat som gäller godstransporten. Vid skador till följd av att godset försenas är fraktförarens ansvar begränsat till det belopp som motsvarar kostnaden för frakten.

Ansvarsförsäkringen för vägtransport omfattar inte större ansvar än vad som anges i lagen om vägbefordringsavtal. Försäkringen omfattar inte heller ett sådant utvidgande av ansvar som den försäkrade har påtagit sig i enlighet med 5 §, 33 §, 35 § 2 mom., 38 § eller 48 § i lagen om vägbefordringsavtal eller motsvarande punkter i CMR-konventionen.

Exempel på ersättning

Exempel 1

Ett transportföretag hade ingått ett avtal om att transportera två lastpallar med komponenter från Uleåborg till Helsingfors. Godset vägde sammanlagt 120 kilo och kostade 12 110 euro. Föraren begick ett körfel vilket ledde till en trafikolycka, där komponenterna skadades så att de inte kunde användas längre.

I enlighet med lagen om vägbefordringsavtal betalade vi ut 20 euro per kilo, sammanlagt 2 400 euro, i ersättning från ansvarsförsäkringen för vägtransport.

Exempel 2

Ett transportföretag transporterade försändelser för ett finländskt industriföretag från Jyväskylä till Helsingfors en gång i veckan. Försändelserna skulle vara i Helsingfors senast på onsdag klockan 16 för att de skulle hinna med sjötransporten till Tyskland.

På vägen gick bilen sönder och försändelsen kom inte fram till Helsingfors förrän på torsdagsmorgonen. För att godset skulle komma fram i tid var säljaren tvungen att skicka det som flygtransport. Detta orsakade säljaren extra kostnader. Från fraktförarens ansvarsförsäkring för vägtransport ersatte vi kostnaderna för landsvägstransporten på grund av förseningen med leveransen i enlighet med lagen om vägbefordringsavtal.

Specialsjälvrisk

På försäkringen tillämpar vi förutom grundsjälvrisken även specialsjälvrisker enligt försäkringsvillkoren och eventuella specialsjälvrisker som anges i försäkringsbrevet.

Specialsjälvrisken kan till exempel hänföra sig till följande fall:

 • lasten har körts fast i ett hinder ovanför körbanan

 • transporter till OSS-länder

 • skador som orsakats av temperatur.

Från ansvarsförsäkringen för spedition ersätter vi enligt försäkringsvillkoren sådana sak- och förmögenhetsskador som den försäkrade är ersättningsansvarig för enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB).

Om en speditionsfirma har förbundit sig till ett större ersättningsansvar än vad som fastställs i NSAB, ersätter ansvarsförsäkringen för spedition inte detta utvidgade ansvar.

Enligt NSAB kan försäkringstagarens ersättningsskyldighet också fastställas enligt de lagar och förordningar som gäller för den transportform som anlitas i varje enskilt fall – dessa är till exempel sjö- eller järnvägstransportlagen eller Montrealkonventionen som gäller lufttransporter. I sådana fall omfattar speditionsförsäkringen också detta ansvar.

Maximibelopp för ersättning enligt NSAB

När vi betalar ut ersättning för att gods försvunnit eller minskat, är utgångspunkten i beräkningen av ersättningen godsets värde på handelsfakturan.

Ersättningsbeloppet är lika stort som speditörens ansvar enligt NSAB, högst 8,33 SDR per kilo (cirka 11 euro i augusti 2022). Dessutom betalar vi frakt, tullavgifter och övriga kostnader i anslutning till transporten.

Om parterna har kommit överens om att använda en viss transportform, fastställs speditörens ansvar enligt de lagar som gäller denna transportform i alla sådana fall där dessa lagar avviker från NSAB:s bestämmelser.

Speditörens ansvar fastställs på detta sätt även om godset har försvunnit, minskat, skadats eller försenats med ett visst transportmedel. Därför kan maximibeloppet för ersättningen också fastställas till exempel enligt sjölagen, järnvägstransportlagen eller Montrealkonventionen.

Exempel på ersättning

En speditionsfirma hade fått i uppgift att transportera en container med leksaker från Kina till Kotka. Containrarna försköt sig på båten och varorna inuti dem skadades. Eftersom skadan inträffade under sjötransporten fastställdes ersättningsskyldigheten och det högsta ersättningsbeloppet enligt sjölagen.

Specialsjälvrisk

På försäkringen tillämpar vi förutom grundsjälvrisken även specialsjälvrisker enligt försäkringsvillkoren och eventuella specialsjälvrisker som anges i försäkringsbrevet.

Specialsjälvrisken kan till exempel hänföra sig till följande fall:

 • transporter till OSS-länder

 • skador som orsakats av temperatur, om försäkringen har utvidgats med temperaturreglerade transporter.

Från ansvarsförsäkringen för lagring ersätter vi sak- och förmögenhetsskador som vållats lagringsuppdragsgivaren vid lagrings- eller terminalverksamhet och som den försäkrade är ersättningsansvarig för enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB).

Maximibelopp för ersättning enligt NSAB

När vi betalar ut ersättning för att gods försvunnit eller minskat, är utgångspunkten i beräkningen av ersättningen godsets värde på handelsfakturan.

Ersättningen är dock högst 8,33 SDR per kilo (cirka 11 euro i augusti 2022).

Exempel på ersättning

En lagerförare satte upp varor på hyllorna. Två lådor föll i golvet och gick sönder. Skadan ersattes från ansvarsförsäkringen för lagring.

I försäkringsvillkoren och försäkringsbreven för ansvarsförsäkringarna för vägtransport, spedition och lagring finns säkerhetsföreskrifter för att hålla godset i skick under hela transportkedjan. Utöver den här broschyren bör du även ta del av säkerhetsföreskrifterna och försäkringsvillkoren.

Försäkringstagaren, den försäkrade och sådan aktör för vilkens del de är ersättningsansvariga ska följa lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser om lastningssätt, fästning och surrning av last och om transport.

Vi kan sänka eller förvägra ersättningen helt om

 • säkerhetsföreskrifterna har försummats uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, och om försummelsen har ett samband med uppkomsten av skadan

 • säkerhetsföreskrifter eller instruktioner har försummats när ett försäkringsfall har inträffat och detta har påverkat skadans storlek och omfattning.

Försäkringsbeloppet är ersättningens maximibelopp

Fennia betalar ut ersättning vid varje skadefall högst upp till försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet. Beloppet är vanligtvis 500 000–1 000 000 euro. I detta belopp ingår utöver skadeersättning även kostnader för utredning av ersättningsansvar och eventuell rättegång.

Begränsningar

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall. Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

Från försäkringen ersätter vi inte heller

 • förluster, skador, ansvar, kostnader eller utgifter för avvärjande av en skada om de på något sätt står i samband med en skada till följd av användningen av vilka som helst datorer, datasystem eller programvara, skadlig kod, datorvirus, datorprocess eller andra elektroniska system som ett medel att förorsaka skada.

 • skador som direkt eller indirekt orsakats av en smittsam sjukdom eller en annan sjukdom med stor spridning.

Ersättningsbestämmelser

Om en händelse som omfattas av försäkringen inträffar och du anmäler händelsen till Fennia, utreder vi om du är ersättningsskyldig och förhandlar med den som kräver ersättning. Om du själv ersätter skadan, kommer överens om den eller godkänner kravet, är det inte bindande för Fennia, om inte ersättningsbeloppet och -grunderna är uppenbart riktiga.

Om ett skadeersättningsärende leder till rättegång och kravet till sin grund uppenbart gäller en skada som berättigar till ersättning, ska du omedelbart när du har fått kännedom om rättegången meddela Fennia om den. Fennia har rätt att besluta om åtgärder i anslutning till en rättegång och om val av ombud. Om du inte meddelar oss om rättegången på förhand, är vi inte skyldiga att ersätta kostnader som uppstått till följd av rättegången. Om rättegången också behandlar andra ärenden, ersätter vi endast kostnaderna för den del av ersättningskravet som omfattas av försäkringen.

Om Fennia har meddelat den försäkrade att bolaget är redo att avtala med den skadelidande om ersättning för skadorna, men den försäkrade inte samtycker till detta, är vi inte skyldiga att ersätta kostnader som uppstår efter det eller att göra ytterligare utredningar i ärendet.

Försäkringspremie

På försäkringspremiens storlek inverkar bland annat företagets omsättning, omfattningen av försäkringens giltighetsområde omfattning och den valda självrisken.

Försäkringstagaren ska till Fennia lämna uppgifter om de premiegrunder som anges i försäkringsbrevet, för att vi ska kunna beräkna försäkringspremien för försäkringsperioden och fastställa den slutliga försäkringspremien vid försäkringsperiodens slut.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift. Enligt lagen om försäkringsavtal har vi rätt att säga upp försäkringen om premien inte har betalats inom utsatt tid.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Försäkringsperioden är en tidsperiod på ett år och den anges i ditt försäkringsbrev. Försäkringsperioden är inte nödvändigtvis ett kalenderår, utan en period som fastställts i ditt avtal.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller alltid en försäkringsperiod i taget fram till dess att någondera parten säger upp avtalet.

Ändring av avtalsvillkor när en ny försäkringsperiod börjar

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor. Grunderna för ändring fastställs i försäkringsvillkoren. Om vi ändrar avtalet skickar vi på förhand ett meddelande om ändringarna tillsammans med räkningen. När vi har skickat meddelandet träder ändringen i kraft vid ingången av nästa försäkringsperiod.

Uppsägning

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. Vi har rätt att säga upp försäkringen även under försäkringsperioden efter att det har inträffat en sådan händelse som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren som tillämpas på försäkringen. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Läs uppdaterade anvisningar på fennia.fi. Där hittar du smidiga sätt att anmäla skador och söka ersättning. Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Försäkringstagaren ska till Fennia lämna ett skriftligt ersättningsanspråk, som grundar sig på försäkringsavtalet, inom elva (11) månader efter försäkringsfallet eller efter att försäkringstagaren fått kännedom om att försäkringsfallet inträffat. Med sådan kännedom avses också en reklamation som riktats till försäkringstagaren, eller att försäkringstagaren har fått kännedom om en reklamation som riktats till den försäkrade (eller till den för vilkens del den försäkrade är ersättningsansvarig). Om ersättningsanspråket inte görs inom utsatt tid, är Fennia fritt från ansvar.

Den ersättningssökande ska till Fennia lämna de handlingar och uppgifter som behövs för att utreda Fennias ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har framkallats av en utomstående, ska du omedelbart göra en skriftlig reklamation och se till att rätten till ersättning inte preskriberas. Om det är fråga om en straffbar gärning ska du genast göra en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

Om du är missnöjd med Fennias ersättningsbeslut

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och Försäkringsnämnden som finns i anslutning till FINE ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

9231520

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor