Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutusten esite
Tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutukset - esite

Yritysturvan tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutusten esite

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuu­vakuutusten keskeinen sisältö, korvausesimerkkejä ja tärkeimpiä ehtojen rajoituksia. Yksityiskohtaiset tiedot kustakin vakuutuksesta ja kaikki rajoitukset ovat vakuutusehdoissa ja -kirjassa.

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus on tarkoitettu kuljetusliikkeille, jotka vastiketta vastaan ottavat kuljetettavakseen tavaraa maanteitse tai välittävät näitä kuljetuksia.

Huolintavastuuvakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka välittävät kuljetuksia tai sitoutuvat hoitamaan tavaran kuljetuksen meri-, ilma- tai rautateitse tai harjoittavat muuta huolintatoimintaa.

Varastointivastuuvakuutus on tarkoitettu sellaisille yrityksille, jotka varastoivat toisten omaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi terminaalin- tai varastohotellinpitäjät.

Voimassaoloalueen voi valita toiminta-alueen mukaan

Näiden vakuutusten voimassaoloalueesta sovitaan vakuutusta tehtäessä ja voimassaoloalue mainitaan aina vakuutuskirjassa. Voimassaoloalueen laajuus vaikuttaa vakuutusmaksuun.

Esimerkiksi tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen voimassaoloalue on Suomi, jos kuljetukset alkavat ja päättyvät kotimaassa. Jos yrityksellä on kansainvälisiä (CMR) kuljetuksia, voimassaoloalue voi olla esimerkiksi Pohjoismaat tai Eurooppa.

Vakuutuksen voimassaoloalueen rajoitus

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) päätöslauselman tai Euroopan Unionin (EU) tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

Vakuutusmäärä on korvauksen enimmäismäärä

Fennia korvaa jokaisessa vahinkotapahtumassa enintään vakuutusmäärän. Kunkin vakuutuksen vakuutusmäärä on mainittu vakuutuskirjassa ja se on tavallisesti 500 000–1 000 000 euroa. Tähän määrään sisältyvät vahingonkorvausten lisäksi myös korvaus­vastuun selvityksestä ja mahdollisesta oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut.

Rajoituksia

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutuk­­sen­ottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, on aiheuttanut

 • tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai

 • ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Korvaussäännöksiä

Fennia selvittää, onko vakuutetulla korvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisen oikea.

Jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä Fennialle, joka hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kuluista.

Fennialla on oikeus päättää oikeudenkäyntiin liittyvistä toimista ja asiamiehen valinnasta. Jos vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Fenniaan, Fennialla ei ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutettu tähän suostu, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kuluja eikä selvittämään asiaa enempää.

Vakuutuksenottajan omavastuu

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa sovittu omavastuu, joka mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmaksua voi pienentää valitsemalla suuremman omavastuun.

Tiekuljetuksen vastuu- ja huolintavastuuvakuutuksessa vakuutuksenottajalla on lisäksi erityisomavastuu joissakin vahinkotyypeissä. Se on tietty prosentti vahingon määrästä, tai vähintään kiinteä, vakuutuskirjassa mainittu määrä. (Erityisomavastuista myöhemmin tässä esitteessä.)

Vakuutusmaksusta

Vakuutusmaksun määrään vaikuttavat mm. yrityksen liike­vaihto, voimassaoloalueen laajuus ja valittu omavastuu. Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Fennialla on vakuutussopimuslain mukaan oikeus irtisanoa vakuutus, jos maksua ei ole maksettu määräaikana. Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaa-ehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutuksenottaja on velvollinen antamaan Fennialle tiedot vakuutuskirjassa mainituista maksuperusteista, jotta voidaan laskea vakuutusmaksu vakuutuskaudelle (arvioon perustuva vakuutusmaksu) ja määritellä lopullinen vakuutusmaksu vakuutuskauden päätyttyä.

Jos vakuutus päättyy kesken sovitun vakuutuskauden, vakuutuksenottajan on annettava Fennialle tiedot vakuutuksen voimassaoloaikaan kohdistuvista maksuperusteista.

Jos vakuutuksenottaja ei anna Fennialle tämän pyytämiä tietoja vakuutuskauden lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön lähettämisestä, Fennia on oikeutettu veloittamaan lopullisena vakuutusmaksuna alun perin sovitun vakuutuskauden arvioon perustuvan maksun kokonaisuudessaan, vaikka vakuutus päättyisi kesken sovittua vakuutuskautta.

Fennialla on halutessaan oikeus Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa käyttäen saada tietoja vakuutetun kirjanpidosta ja asiapapereista lopullisen vakuutusmaksun määrittelemistä varten.

Vakuutussopimuksen voimaantulo, muuttaminen ja päättyminen

Fennian vastuu alkaa joko vakuutuksenottajan kanssa sovittuna päivänä tai, jollei päivästä ole erikseen sovittu, sinä päivänä, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut hyväksyvän vastauksen toisen osapuolen tarjoukseen.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes toinen osapuolista päättää sopimuksen.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutuksen vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein. Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa. Kuluttaja ja kuluttajaan rinnastuva vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Yritys- ja yhteisö- asiakkaiden vakuutusta irtisanottaessa vakuutuksenottajan on Fennian vaatimuksesta noudatettava irtisanomisessa yritysturvan yleisten sopimusehtojen mukaisia määräaikoja. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Fennia voi irtisanoa jatkuvan vakuutuksen päättymään vakuutuskauden lopussa ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa, yritysturvan yleisissä sopimusehdoissa ja muissa vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan irtisanoa päättymään myös kesken vakuutuskauden.

Kun vakuutusta ei enää tarvita, vakuutuksenottajan on sanottava se irti kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus myös vakuutuskauden aikana sen jälkeen, kun vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

MITÄ JA MITEN TIEKULJETUKSEN VASTUUVAKUUTUKSESTA KORVATAAN

Tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen ja -sopimuksen mukaisesti sellaisia tavaran katoa­misesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneita vahinkoja, joista vakuutettu on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.

Näin tiekuljetuksen vastuuvakuutus eroaa tavarankuljetusvakuutuksesta

Tavarankuljetusvakuutus on tavaran myyjän tai ostajan ottama vakuutus sen varalta, että tavara kuljetuksen aikana katoaa tai vahingoittuu. Tavarankuljetusvakuutus ei poista rahdinkuljettajan vastuuta, sillä maksettuaan vakuutuskorvauksen omalle asiakkaalleen tavaravakuutusyhtiö perii maksamaansa summaa takaisin rahdinkuljettajalta.

Rahdinkuljettajan enimmäisvastuu on säädetty tiekuljetussopimuslaissa

Tavaravahingossa lähtökohtana on tavaran arvo kuljetuksen lähtöpaikkakunnalla. Enimmäiskorvaus on kuitenkin kotimaisissa kuljetuksissa 20 euroa kiloa kohti ja kansainvälisissä (CMR) kuljetuksissa 8,33 SDR:ää kiloa kohti (n. 10 euroa elokuussa 2018). Tämän lisäksi voidaan ehtojen mukaan korvata rahtiin, tullimaksuihin ja muihin tavaran kuljetukseen liittyviä kuluja. (SDR = Special Drawing Right, erityisnosto-oikeus, jonka arvo vaihtelee valuuttakurssien mukaan.)

Vakuutus ei kata tiekuljetussopimuslakia laajempaa vastuuta. Se ei kata myöskään sitä vastuun laajennusta, jonka vakuutettu on ottanut vastatakseen tiekuljetussopimuslain §:ien 5, 33, 35.2, 38tai 48 tai CMR-yleissopimuksen vastaavien kohtien mukaan.

Erityisomavastuu

Joissakin vahinkotyypeissä ja joidenkin vakuutuskirjassa määriteltyjen tavararyhmien vahingoissa omavastuu on tietty prosentti vahingonmäärästä – kuitenkin vähintään 1 200 euroa tai valittu, vakuutuskirjassa mainittu suurempi omavastuu.

Esimerkiksi erityisen riskialttiille alueille, kuten Venäjälle, suuntautuvissa kuljetuksissa on korotettu omavastuu.

Korvausesimerkkejä

Esimerkki 1

Kuljetusliike oli tehnyt sopimuksen kahden komponenttilavan kuljetuksesta Oulusta Helsinkiin. Tavarat painoivat yhteensä 120 kg ja maksoivat 12 110 euroa. Matkalla sattui liikenneonnettomuus kuljettajan ajovirheen vuoksi, ja komponentit tuhoutuivat käyttökelvottomiksi.

Ostajalla oli tavarankuljetusvakuutus, josta korvattiin hänelle aiheutunut vahinko. Tavaravakuutusyhtiö vaati maksamaansa korvausta takaisin rahdinkuljettajalta, jonka tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta korvattiin tiekuljetussopimuslain mukaisesti 20 euroa kiloa kohti, yhteensä 2 400 euroa.

Esimerkki 2

kuljetusliikkeen tehtävänä oli kuljettaa suomalaisen teollisuusyrityksen vientilähetyksiä kerran viikossa Jyväskylästä Helsinkiin, missä niiden tuli olla viimeistään keskiviikkona klo 16 ehtiäkseen Saksaan menevään merikuljetukseen.

Matkalla auto rikkoutui, minkä vuoksi lähetys oli Helsingissä vasta torstaiaamuna. Jotta tavarat olisivat ehtineet ajoissa perille, myyjän täytyi lähettää ne merikuljetuksen sijaan lentokuljetuksena. Tästä aiheutui myyjälle ylimääräisiä kuluja. Rahdinkuljettajan tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta korvattiin tiekuljetussopimuslain mukaisesti maantiekuljetuksen rahdin määrä.

Tärkeimpiä rajoituksia esimerkkeineen

Vakuutuksen korvauspiiri on suppeampi kuin yrityksen tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu.

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus ei kata vahinkoa, jos yritys ei tiekuljetussopimuslain mukaan ole vahingosta vastuussa.

Ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu mm.

 • rahalle tai arvopapereille

 • jalometalleille tai -kiville

 • jalometallikoruille tai helmille

 • arvokkaille taide-esineille.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata kansainvälisissä kuljetuksissa tupakka- tai alkoholituotteisiin liittyviä tulleja, veroja tai muita vastaavia maksuja.

Tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu jälkivaatimuksen perimättä jättämisestä tai IVYn maissa tavaran luovuttamisesta väärälle vastaanottajalle.

Esimerkki 1

Tehtävään sisältyvän jälkivaatimustoimeksiannon mukaan kuljetusliikkeen piti luovuttaa tavarat vastaanottajalle 17 000 euron käteissuoritusta vastaan. Kuljettaja luovutti kuitenkin tavarat maksua vaatimatta. Kuljetusliike oli vahingosta vastuussa, mutta vahinkoa ei korvattu tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta.

Esimerkki 2

Kuljetusliike oli myynyt kuljetuksen Kotkasta Moskovaan. Moskovassa kuljettaja pysähtyi kysymään tietä ohikulkijalta, joka sanoi tietävänsä kenelle lasti oli tarkoitettu ja lupautui ohjaamaan kuljettajan perille. Perille saavuttuaan kuljettaja luovutti kuljetusasiakirjat henkilölle, joka ilmoitti olevansa rahtikirjassa vastaanottajaksi ilmoitetun yhtiön työntekijä.

Saatuaan tullileimoilla varustetut asiakirjat takaisin kuljettaja luovutti lastin. Paluumatkalla rajaviranomaiset ilmoittivat, että tullileimat olivat väärennettyjä. Kuljetusliikkeelle ilmoitettiin, ettei lastia ollut luovutettu oikealle vastaanottajalle. Vahinkoa ei korvattu tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksesta ei korvata

 • kuljetusvälineen, lastinkantajan, varaston tai ympäristön puhdistuskuluja.

 • vakuutustapahtumasta aiheutuneita lisäkustannuksia kuljetustehtävän täyttämiseksi ellei ole kysymys pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneista kohtuullisista kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että kul­jetettava tavara on välittömästi vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja välittömän vaaran välttämiseksi ta­varaa muun muassa vartioidaan, suojataan, siirre­tään, uudelleen kuormataan tai kuljetetaan lähim­pään varastointipaikkaan.

 • sakkoa, tullirikkomuksista määrättyä veronkorotusta tai virhemaksua tai muuta sen kaltaista seuraamusta.

Vakuutuksesta ei korvata aiheutunutta vahinkoa, jos ajoneuvo tai muu kuljetusväline ei ole ollut vartioituna tai silmälläpidon alaisena, kun se on

 • varastettu tai yritetty varastaa

 • joutunut ilkivallan tai sen yrityksen kohteeksi

 • otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön.

Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että ulkopuoliset eivät pääse alueelle, jolle ajoneuvo tai muu kuljetusväline on jätetty ja että alueella olevaa omaisuutta valvotaan, vartioidaan ja tarkkaillaan ympäri vuorokauden.

Silmälläpidolla tarkoitetaan sitä, että ajoneuvo tai muu kuljetusväline on koko ajan kuljettajan nähtävissä – lukuun ottamatta lyhyttä, esimerkiksi kuljetustehtävän vuoksi välttämätöntä tullissa asiointia.

Esimerkki 3

Kuljettaja jätti ajoneuvon illalla huoltoaseman pihaan ja lähti lähellä sijaitsevaan kotiinsa yöksi tarkoituksenaan jatkaa matkaa aamulla. Tultuaan aamulla paikalle kuljettaja huomasi, että auton pressut oli viilletty auki ja koko kuorma oli varastettu. Koska huoltoaseman piha oli vartioimaton, vahinkoa ei korvattu tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos vahingon syynä on valo tai sen puute tai ilman kosteuspitoisuuden vaihtelu. Lämpötilasta aiheutunut vahinko korvataan vain, jos liiallinen tai liian vähäinen lämpötila on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vastuussa.

Vakuutuksesta ei korvata aiheutunutta vahinkoa, jos tavarakuorma ei ole ollut kuljetuksen aikana asianmukaisesti peitetty tai tavaraa on varastoitu tai säilytetty ulkona.

Esimerkki 4

Kun tavara tuli perille, vastaanottaja huomasi, että kaikki pahvilaatikot olivat kosteita. Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että välivarastoinnissa tavarat olivat unohtuneet yöksi terminaalin pihalle ja yöllä oli satanut lunta. Vahinkoa ei korvattu tiekuljetuksen vastuuvakuutuk­sesta.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että

 • kuljetus-, tulli- tai muita asiakirjoja puuttuu, ne ovat vajavaiset tai epäasianmukaiset, ne katoavat tai niitä ei käytetä oikein

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei ulkomaanliikenteessä käyttämässään rahtikirjassa ole ilmoittanut, että kuljetus on kansainvälisen CMR yleissopimuksen alainen.

MITÄ JA MITEN HUOLINTAVASTUUVAKUUTUKSESTA KORVATAAN

Huolintavastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaan esine- ja varallisuusvahinkoja, joista vakuutettu on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYMin) mukaan korvausvastuussa.

PSYMin mukaan vakuutuksenottajan korvausvelvollisuus voi määräytyä myös kulloinkin käytettyä kuljetusmuotoa koskevien lakien ja asetusten (esimerkiksi meri- tai rautatiekuljetuslain tai ilmakuljetuksia koskevan Montrealin yleissopimuksen) mukaan. Näissä tilanteissa huolintavastuuvakuutus kattaa myös tämän vastuun.

Jos huolintaliike on sitoutunut vastaamaan vahingoista laajemmin kuin PSYMin mukaisesti, huolintavastuu­vakuutus ei kata tätä vastuuta.

Erityisomavastuu

Joissakin vahinkotyypeissä ja joidenkin vakuutuskirjassa määriteltyjen tavararyhmien vahingoissa omavastuu on tietty prosentti vahingonmäärästä – kuitenkin vähintään 1200 euroa – tai valittu vakuutuskirjassa mainittu suurempi omavastuu.

Myös kuljetettaessa tavaraa erityisen riskialttiille alueille, kuten Venäjälle, sovelletaan vakuutukseen ja korvaukseen erityisomavastuuta.

Korvauksen enimmäismäärä on PSYMin mukainen

Maksettaessa korvausta tavaran katoamisesta tai vähenemisestä korvauksen lähtökohtana on tavaran kauppalaskun mukainen arvo.

Näissä vahingoissa korvauksen määrä on PSYMissä määritellyn huolitsijan vastuun suuruinen, enintään 8,33 SDR:ää kiloa kohti. Lisäksi maksetaan rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut.

Viivästysvahingoissa maksetaan enintään määrä, joka vastaa tehtävästä sovittua rahtia.

(SDR = Special Drawing Right, erityisnosto-oikeus, jonka arvo vaihtelee valuuttakurssien mukaan. Elokuussa 2018 8,33 SDR:ää oli noin 10 euroa.

Poikkeus

Jos on tehty sopimus tietystä kuljetusmuodosta tai jos osoitetaan, että tavara on kadonnut, vähentynyt, vahingoittunut tai viivästynyt, kun sitä on kuljetettu tietyllä kuljetusvälineellä, huolitsijan vastuu määräytyy kyseistä kuljetusmuotoa koskevien lakien mukaisesti kaikissa niissä tapauksissa, joissa nämä lait poikkeavat PSYMin määräyksistä.

Tästä syystä korvauksen enimmäismäärä voi olla myös esimerkiksi merilain, rautatiekuljetuslain ja Montrealin yleissopimuksen mukainen.

Korvausesimerkkejä

Esimerkki 1

Huolintaliike oli myynyt 23 kg painavan matkapuhe­linkollin door-to-door -lentokuljetuksen Suomesta USA:han. Tavaroita vastaanotettaessa havaittiin, että pakkaus oli kolhiintunut ja tavarat olivat rikki. Koska ei ollut tietoa, oliko vahinko aiheutunut Suomessa vai USA:ssa ja oliko se tapahtunut maantie- vai lentokuljetuksen aikana, sovellettiin vastuun määräytymiseen PSYMin korvausmääriä. Korvaus oli 8,33 SDR:ää kiloa kohti.

Esimerkki 2

Huolintaliike oli saanut tehtäväkseen kuljettaa lelukontin Kiinasta Kotkaan. Matkan aikana laivassa olevat kontit pääsivät liikkumaan ja tavarat konttien sisällä vaurioituivat. Koska vahinko sattui merikuljetuksen aikana, korvausvelvollisuus ja korvauksen enimmäismäärä määräytyivät merilain mukaan.

Esimerkki 3

Huolintaliike oli saanut tehtäväkseen kuljettaa tietokoneen osia lentokuljetuksena Helsingistä Pariisiin. Lähetys painoi 6 kg. Kolli luovutettiin Helsingissä lentoyhtiölle, mutta Pariisissa havaittiin, ettei se ollut tullut perille. Koska kolli oli kadonnut ilmakuljetuksen aikana, huolintaliikkeen vastuu perustui Montrealin yleissopimukseen ja huolintavastuuvakuutuksesta korvattiin sen mukaisesti 17 SDR:ää kiloa kohti.

MITÄ JA MITEN VARASTOINTIVASTUUVAKUUTUKSESTA KORVATAAN

Varastointivastuuvakuutuksesta korvataan varastointi- tai terminaalitoiminnassa toimeksiantajalle aiheutetut esine- ja varallisuusvahingot, joista vakuutettu on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYMin) mukaan korvausvastuussa.

Korvauksen enimmäismäärä on PSYMin mukainen

Maksettaessa korvausta tavaran katoamisesta tai vähenemisestä korvauksen lähtökohtana on tavaran kauppalaskun mukainen arvo.

Korvaus on kuitenkin enintään 8,33 SDR:ää kiloa kohti. (SDR = Special Drawing Right, erityisnosto-oikeus, jonka arvo vaihtelee valuuttakurssien mukaan.) Elokuussa 2018 8,33 SDR:ää oli noin 10 euroa.

Korvausesimerkki

Varastonpitäjä oli hyllyttämässä tavaroita. Kaksi laatikkoa putosi varaston lattialle ja meni rikki. Vahinko korvattiin varastointivastuuvakuutuksesta.

Huolinta- ja varastointivastuuvakuutuksen tärkeimpiä rajoituksia

Vakuutus ei kata vahinkoa, jos vakuutuksenottaja ei PSYMin mukaan ole vahingosta vastuussa.

Vakuutuksen korvauspiiri on suppeampi kuin yrityksen PSYMin mukainen vastuu. Vakuutus ei kata esimerkiksi ahtauspalveluita ja laivanselvitystä. Varastointivastuuvakuutus ei kata vastuuta rahdinkuljettajana.

 1. Vakuutuksesta ei korvata puhdasta taloudellista vahinkoa eikä välillisiä vahinkoja.

 2. Vakuutus ei kata pelkkää lastausta, nostoa, siirtoa ja purkua. Se ei myöskään kata asennus- tai laskutustehtäviä tai muita niihin verrattavia työsuorituksia.

  Esimerkki

  Huolintaliikkeen kanssa oli sovittu, että se kuljettaa vaatekontin Aasiasta Suomeen, purkaa kontin terminaalissaan, avaa vaatepakkaukset ja höyryttää vaatteet, jonka jälkeen ne kuljetetaan vaaterekille ripustettuna vastaanottajalle.

  Vaatteet vahingoittuivat höyrytettäessä liian kuuman höyryn vuoksi. Vahinkoa ei korvattu huolintavastuuvakuutuksesta.

 3. Huolintavastuuvakuutus ei kata huolitsijan vastuuta silloin, kun tavaroita on kuljetettu moottoriajoneuvolla ja vastuu perustuu tiekuljetussopimuslakiin tai vastaavaan ulkomaiseen lakiin tai CMR-yleissopimukseen.

 4. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut lämpötilan muutoksesta tai liiallisesta tai liian vähäisestä lämpötilasta, ellei tällainen vahinko ole suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta tai haverista, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vastuussa.

 5. Vakuutuksesta ei korvata aiheutunutta vahinkoa, jos siihen on syynä ilman kosteuspitoisuuden vaihtelu.

  Esimerkki

  Kaukoidästä lähetettiin rottinkihuonekalukontti Suomeen merikuljetuksena. Suomessa konttia vastaanotettaessa todettiin huonekalujen olevan homeessa.

  Tarkastuskertomuksen mukaan kontin ilmanvaihtoaukot oli tilkitty umpeen, ja tästä syystä tavarat olivat kostuneet ja homehtuneet. Vahinkoa ei korvattu huolintavastuuvakuutuksesta.

 6. Vakuutuksesta ei korvata aiheutunutta vahinkoa, jos vakuutetun varastossa säilytetty tavara varastetaan, katoaa tai häviää ja varkaustapahtumaa ei voida yksilöidä tai tavaran katoaminen tai häviäminen todetaan vasta inventaarin tai muun tarkistuslaskennan yhteydessä.

 7. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa jonka on aiheuttanut kasvi-, eläin- tai muut taudit tai tuhoeläimet tai hyönteiset.

 8. Vakuutus ei sisällä PSYM 2000 27§:n ja PSYM 2015 25 §:n tarkoittamaa palo-, vesi- ja murtovakuutusta.

 9. Vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa palo-, vesi-, murto- tai kuljetusvakuutus tai jokin muu vakuutus.

 10. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tavaraa on varastoitu tai säilytetty ulkona tai tavaraa ei ole asianmukaisesti peitetty ja suojattu.

  Esimerkki

  Kuljetusliike oli purkanut tavarat perjantaina terminaalin pihalle, jonne ne olivat unohtuneet viikonlopuksi.

  Maanantaiaamuna havaittiin, että tavarat olivat kastuneet. Vahinkoa ei korvattu varastointivastuuvakuutuksesta.

NOUDATA SUOJELUOHJEITA

Suojeluohjeita on tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutusten vakuutusehdoissa ja -kirjassa. Tutustu tämän esitteen lisäksi myös suojeluohjeisiin ja vakuutusehtoihin.

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, on tahallaan tai huolimattomuuttaan jättänyt noudattamatta suojeluohjeita ja laiminlyönti on vaikuttanut vahinkoon, korvaus voidaan evätä kokonaan tai sitä voidaan vähentää.

Suojeluohjeiden laiminlyönti

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja sen, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa tulee noudattaa lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä kuormaustavasta, lastin kiinnityksestä ja kuljetuksesta.

Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt vakuutuskirjan, -ehtojen tai Fennian muutoin antamien suojelu- ja toimenpideohjeiden noudattamisen vakuutustapahtuman satuttua, ja tämä ohjeiden noudattamatta jättäminen on syy-yhteydessä vahingon syntymiseen tai vahingon määrään.

MITEN ASIAKKAAN PITÄÄ TOIMIA VAHINGON SATUTTUA

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi, mistä löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Kirjallinen korvaushakemus on tehtävä vakuutusehdoissa mainitussa ajassa (6–12 kuukautta) vakuutustapahtumasta tai siitä, kun korvauksenhakija sai tietää mahdollisuudestaan korvaukseen. Jos korvausvaatimusta ei tehdä vaaditussa ajassa, Fennia on vapaa vastuusta.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Jos olet tyytymätön Fennian korvauspäätökseen

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme. Ratkaisusuosituksia riita-asioihin antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja löydät osoitteesta www.fine.fi.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä Fennia-palvelu Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovel-vollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 315 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja