Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutusten esite
Tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutukset - esite

Yritysturvan tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutusten esite

Voimassa 1.2.2023 alkaen

Turvaa yrityksesi kuljetuksen ja varastoinnin vastuuvahinkojen varalta

Kuljetuksen aikana voi tapahtua vahinkoja, joista rahdinkuljettaja tai huolitsija on vastuussa. Meiltä saat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivat kuljetusvastuuvakuutukset, jotka antavat turvaa kuljetettavaan tavaraan liittyvään korvausvelvollisuuteen. Kun vakuutusturva on kunnossa, voit keskittyä liiketoimintaasi.

Huom! Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksista rajoituksineen ovat vakuutusehdoissa ja -kirjassa. Tässä esitteessä annamme esimerkkejä vahinkojen korvattavuudesta erilaisissa tilanteissa. Ratkaisemme vahingot kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Kuljetuksen vastuuvakuutukset on tarkoitettu sinulle, jos yrityksesi on rahdinkuljettaja, huolitsija tai varastoija. Vastuuvakuutuksesta korvaamme vahinkoja, joista yrityksesi on korvausvastuussa jollekin toiselle.

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus on tarkoitettu kuljetusliikkeille, jotka kuljettavat korvausta vastaan muiden tavaroita maantiellä tai välittävät näitä kuljetuksia vastiketta vastaan.

Huolintavastuuvakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka

 • välittävät kuljetuksia meri-, ilma- tai rautateitse

 • sitoutuvat hoitamaan tavaran kuljetuksen meri-, ilma- tai rautateitse

 • harjoittavat muuta huolintatoimintaa.

Varastointivastuuvakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka varastoivat toisten omaisuutta. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi terminaalin- tai varastohotellinpitäjät.

Millainen omavastuu vakuutuksissa on?

Vakuutuksenottajalla on aina omavastuu, joka mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmaksua voi pienentää valitsemalla suuremman omavastuun.

Tiekuljetuksen vastuu- ja huolintavastuuvakuutuksessa vakuutuksenottajalla on lisäksi erityisomavastuu joissain vahingoissa. Se on tietty prosentti vahingon määrästä tai vähintään kiinteä, vakuutuskirjassa mainittu määrä. Erityisomavastuista kerrotaan lisää tuotekohtaisesti.

Missä kuljetusvastuuvakuutukset ovat voimassa?

Vakuutusten voimassaoloalueen voit valita toiminta-alueesi mukaan, kun otat vakuutusta. Voimassaoloalue mainitaan aina vakuutuskirjassa, ja sen laajuus vaikuttaa vakuutusmaksuun.

Esimerkiksi tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen voimassaoloalue on Suomi, jos kuljetuksesi alkavat ja päättyvät kotimaassa. Jos yritykselläsi on kansainvälisiä (CMR) kuljetuksia, voimassaoloalue voi olla esimerkiksi Pohjoismaat tai Eurooppa.

Riippumatta vakuutuksen voimassaoloalueesta vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia

 • Suomen ulkopuolisissa maissa, jos kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) päätöslauselmaa, Euroopan Unionin, Ison-Britannian tai Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

Tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta korvaamme vakuutusehtojen ja -sopimuksen mukaisesti vahinkoja,

 • jotka ovat aiheutuneet tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä ja

 • joista vakuutettu on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.

Tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta korvaamme vahinkoja silloin, kun rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa vahingosta. Tavaran vahingoittuminen ei aina johda korvausvastuuseen ja siten korvaukseen.

Rahdinkuljettajan enimmäisvastuu on säädetty tiekuljetussopimuslaissa

Tavaravahingossa laskemme korvauksen sen pohjalta, mikä tavaran arvo oli kuljetuksen lähtöpaikkakunnalla. Korvaus on kuitenkin kotimaisissa kuljetuksissa enintään 20 euroa kiloa kohti ja kansainvälisissä kuljetuksissa (CMR) 8,33 SDR:ää kiloa kohti (noin 11 euroa elokuussa 2022). Tämän lisäksi voimme korvata rahtiin, tullimaksuihin ja muihin tavaran kuljetukseen liittyviä kuluja. Luovutuksen viivästymisestä aiheutuvissa vahingoissa rahdinkuljettajan vastuu rajautuu rahtia vastaavaan rahamäärään.

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus ei kata tiekuljetussopimuslakia laajempaa vastuuta. Se ei kata myöskään sitä vastuun laajennusta, jonka vakuutettu on ottanut vastatakseen tiekuljetussopimuslain pykälien 5, 33, 35.2, 38 tai 48 tai CMR-yleissopimuksen vastaavien kohtien mukaan.

Korvausesimerkkejä

Esimerkki 1

Kuljetusliike oli tehnyt sopimuksen kahden komponenttilavan kuljetuksesta Oulusta Helsinkiin. Tavarat painoivat yhteensä 120 kiloa ja maksoivat 12 110 euroa. Kuljettajan ajovirhe aiheutti matkalla liikenneonnettomuuden, jossa komponentit tuhoutuivat käyttökelvottomiksi.

Maksoimme korvausta tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta tiekuljetussopimuslain mukaisesti 20 euroa kiloa kohti, yhteensä 2 400 euroa.

Esimerkki 2

Kuljetusliike kuljetti suomalaisen teollisuusyrityksen lähetyksiä kerran viikossa Jyväskylästä Helsinkiin. Niiden piti olla Helsingissä viimeistään keskiviikkona klo 16, jotta ne ehtivät Saksaan menevään merikuljetukseen.

Matkalla auto rikkoutui, ja lähetys oli Helsingissä vasta torstaiaamuna. Jotta tavarat saatiin ajoissa perillä, myyjän täytyi lähettää ne lentokuljetuksena. Tästä aiheutui myyjälle ylimääräisiä kuluja. Rahdinkuljettajan tiekuljetuksen vastuuvakuutuksesta korvasimme toimituksen myöhästymisestä maantiekuljetuksen kuljetuskustannusten määrän tiekuljetussopimuslain mukaisesti.

Erityisomavastuu

Sovellamme vakuutukseen perusomavastuun lisäksi vakuutusehtojen mukaisia erityisomavastuita ja mahdollisia vakuutuskirjaan merkittyjä erityisomavastuita.

Erityisomavastuu voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • kuorma ajettu kiinni ajotien yläpuoliseen esteeseen

 • IVY-maiden kuljetukset

 • lämpötilasta johtuvat vahingot.

Huolintavastuuvakuutuksesta korvaamme vakuutusehtojen mukaan esine- ja varallisuusvahinkoja, joista vakuutettu on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYMin) mukaan korvausvastuussa.

Jos huolintaliike on sitoutunut vastaamaan vahingoista laajemmin kuin PSYMin mukaisesti, huolintavastuuvakuutus ei kata tätä laajennettua vastuuta.

PSYMin mukaan vakuutuksenottajan korvausvelvollisuus voi määräytyä myös kulloinkin käytettyä kuljetusmuotoa koskevien lakien ja asetusten mukaan – näitä ovat esimerkiksi meri- tai rautatiekuljetuslaki tai ilmakuljetuksia koskeva Montrealin yleissopimus. Näissä tilanteissa huolintavastuuvakuutus kattaa myös tämän vastuun.

Korvauksen enimmäismäärä on PSYMin mukainen

Kun maksamme korvausta tavaran katoamisesta tai vähenemisestä, korvauksen laskemisen lähtökohtana on tavaran kauppalaskun mukainen arvo.

Korvauksen määrä on PSYMissä määritellyn huolitsijan vastuun suuruinen, enintään 8,33 SDR:ää kiloa kohti (noin 11 euroa elokuussa 2022). Lisäksi maksamme rahdin, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut.

Jos osapuolet ovat sopineet tietyn kuljetusmuodon käytöstä, huolitsijan vastuu määräytyy tätä kuljetusmuotoa koskevien lakien mukaisesti kaikissa niissä tapauksissa, joissa nämä lait poikkeavat PSYMin määräyksistä.

Huolitsijan vastuu määräytyy näin myös, jos tavara on kadonnut, vähentynyt, vahingoittunut tai viivästynyt kuljetuksessa tietyllä kuljetusvälineellä. Siksi korvauksen enimmäismäärä voi olla myös esimerkiksi merilain, rautatiekuljetuslain ja Montrealin yleissopimuksen mukainen.

Korvausesimerkki

Huolintaliike oli saanut kuljetettavaksi lelukontin Kiinasta Kotkaan. Matkan aikana kontit pääsivät liikkumaan laivassa ja tavarat konttien sisällä vaurioituivat. Koska vahinko sattui merikuljetuksen aikana, korvausvelvollisuus ja korvauksen enimmäismäärä määräytyivät merilain mukaan.

Erityisomavastuu

Sovellamme vakuutukseen perusomavastuun lisäksi vakuutusehtojen mukaisia erityisomavastuita ja mahdollisia vakuutuskirjaan merkittyjä erityisomavastuita.

Erityisomavastuu voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • IVY-maiden kuljetukset

 • lämpötilasta johtuvat vahingot, jos vakuutuksessa on lämpösäädeltyjen kuljetusten laajennus.

Varastointivastuuvakuutuksesta korvaamme varastointitoimeksiannon tekijälle varastointi- tai terminaalitoiminnassa aiheutuneet esine- ja varallisuusvahingot, joista vakuutettu on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYMin) mukaan korvausvastuussa.

Korvauksen enimmäismäärä on PSYMin mukainen

Kun maksamme korvausta tavaran katoamisesta tai vähenemisestä, korvauksen laskemisen lähtökohtana on tavaran kauppalaskun mukainen arvo.

Korvaus on kuitenkin enintään 8,33 SDR:ää kiloa kohti (noin 11 euroa elokuussa 2022).

Korvausesimerkki

Varastonpitäjä oli hyllyttämässä tavaroita. Kaksi laatikkoa putosi varaston lattialle ja meni rikki. Vahinko korvattiin varastointivastuuvakuutuksesta.

Tiekuljetuksen, huolinnan ja varastoinnin vastuuvakuutusten vakuutusehdoissa ja -kirjassa on suojeluohjeita tavaroiden pitämiseksi kunnossa koko kuljetusketjun ajan. Tutustu siis tämän esitteen lisäksi myös suojeluohjeisiin ja vakuutusehtoihin.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja tahon, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, pitää noudattaa lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä kuormaustavasta, lastin kiinnityksestä ja kuljetuksesta.

Voimme evätä korvauksen kokonaan tai pienentää sitä, jos

 • suojeluohjeita on laiminlyöty tahallisesti tai huolimattomuudesta jota ei voida pitää vähäisenä ja tämä laiminlyönti on vaikuttanut vahingon syntymiseen

 • suojelu- ja toimenpideohjeiden noudattamista on laiminlyöty vakuutustapahtuman satuttua ja tämä on vaikuttanut vahingon määrään tai laajuuteen.

Vakuutusmäärä on korvauksen enimmäismäärä

Fennia korvaa jokaisessa vahinkotapahtumassa enintään vakuutusmäärän, joka on mainittu vakuutuskirjassa. Määrä on tavallisesti 500 000–1 000 000 euroa. Tämä sisältää vahingonkorvausten lisäksi myös kulut, jotka aiheutuvat korvausvastuun selvityksestä ja mahdollisesta oikeudenkäynnistä.

Rajoituksia

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vakuutuksesta emme myöskään korvaa

 • menetyksiä, vahinkoja, vastuita, kustannuksia tai vahingontorjuntakuluja, jos ne liittyvät millään tavalla minkä tahansa tietokoneen, tietokonejärjestelmän tai -ohjelmiston, haittakoodin, viruksen, tietojenkäsittelyprosessin tai muun elektronisen järjestelmän käyttöön vahingon aiheuttamisessa

 • vahinkoa, joka aiheutuu tartuntataudista tai muusta laajalle levinneestä sairaudesta suoraan tai välillisesti.

Korvaussäännöksiä

Kun jotain vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaa tapahtuu ja ilmoitat siitä Fennialle, me selvitämme, onko sinulla korvausvelvollisuutta ja neuvottelemme korvauksen vaatijan kanssa. Jos itse korvaat vahingon, sovit siitä tai hyväksyt vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole selvästi oikea.

Jos vahingonkorvauskysymys johtaa oikeudenkäyntiin ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, sinun on välittömästi saatuasi tiedon oikeudenkäynnistä ilmoitettava siitä Fenniaan. Fennialla on oikeus päättää oikeudenkäyntiin liittyvistä toimenpiteistä ja asiamiehen valinnasta. Jos et ilmoita oikeudenkäynnistä meille etukäteen, meillä ei ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvaamme ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan osuuden kuluista.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään sopimuksen vahinkojen korvaamisesta niistä kärsineen kanssa mutta vakuutettu ei suostu tähän, emme ole velvollisia korvaamaan tämän jälkeen aiheutuneita kuluja emmekä selvittämään asiaa enempää.

Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksun määrään vaikuttavat muun muassa yrityksen liike­vaihto, vakuutuksen voimassaoloalueen laajuus ja valittu omavastuu.

Vakuutuksenottajan on annettava Fennialle tiedot vakuutuskirjassa mainituista maksuperusteista, jotta voimme laskea arvioon perustuvan vakuutusmaksun vakuutuskaudelle sekä määritellä lopullisen vakuutusmaksun vakuutuskauden päätyttyä.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun. Meillä on vakuutussopimuslain mukaan oikeus irtisanoa vakuutus, jos maksua ei ole maksettu määräaikana.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutuskausi on vuoden mittainen ajanjakso, joka on merkitty vakuutuskirjaasi. Vakuutuskausi ei ole välttämättä kalenterivuosi, vaan se on sopimukseesi määritelty ajanjakso.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa aina vakuutuskauden kerrallaan, kunnes toinen osapuolista irtisanoo sopimuksen.

Sopimusehtojen muuttaminen, kun vakuutuskausi vaihtuu

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutuksen vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja. Perusteet muutoksille on määritelty vakuutusehdoissa. Jos muutamme sopimusta, lähetämme ilmoituksen tehtävistä muutoksista etukäteen laskun mukana. Kun olemme lähettäneet ilmoituksen, muutos tulee voimaan seuraavan alkavana vakuutuskauden alusta.

Irtisanominen

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Meillä on oikeus irtisanoa vakuutus myös vakuutuskauden aikana sellaisen tapahtuman jälkeen, joka vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan on korvattava. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi, mistä löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Vakuutuksenottajan on esitettävä Fennialle vakuutussopimukseen perustuva kirjallinen korvausvaatimus yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutustapahtuman sattumisesta. Tällaiseksi tiedoksi katsotaan myös vakuutuksenottajalle esitetty reklamaatio tai se, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutetulle (tai sille, jonka puolesta vakuutettu on korvausvastuussa) esitetystä reklamaatiosta. Jos korvausvaatimusta ei tehdä vaaditussa ajassa, Fennia on vapaa vastuusta.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, tee tälle välittömästi kirjallinen huomautus ja huolehdi siitä, ettei oikeus korvaukseen vanhene. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Jos olet tyytymätön Fennian korvauspäätökseen

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

9231510

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet