Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS300 Ansvarsförsäkring för verksamhet

FS300 Ansvarsförsäkring för verksamhet

Gäller från och med 1.1.2022

Försäkringsvillkor FS300

Ansvarsförsäkringsvillkoret för verksamhet fastställer innehållet i ansvarsförsäkringen för verksamhet tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade verksamheten samt de nyckeltal (t.ex. lönesumma eller personantal) som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömning av riskens omfattning och försäkringspremien anges i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter person- och sakskador som vid utövande av den verksamhet som anges i försäkringsbrevet förorsakats någon annan och som konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och som försäkringstagaren eller den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Försäkringen ersätter också ekonomiska skador enligt dataskyddsförordningen, vilka förorsakats i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet och vilka är en följd av personuppgiftsbehandling som strider mot förordningen. Dessa skador ersätts upp till 25 000 euro. Försäkringen ersätter dock inte skador till följd av dataskyddsböter eller andra sanktioner. Skador enligt dataskyddsförordningen vilka konstateras under en försäkringsperiod ersätts med sammanlagt högst 50 000 euro.

1.2 Serieskada

Skador till följd av samma händelse eller omständighet betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

1.3 Giltighetsområde

Försäkringen gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter skador som konstaterats och vars skadepåföljd framkommit inom försäkringens giltighetsområde.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Utöver ersättningsbegränsningar enligt de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 tillämpas följande begränsande villkor:

2.1 Skador som förorsakats försäkringstagaren, den försäkrade eller arbetstagaren

Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakats

 • försäkringstagaren eller den försäkrade själv

 • försäkringstagarens eller den försäkrades arbetstagare eller en person som kan jämställas med honom eller henne till den del han eller hon är berättigad att få ersättning från den obligatoriska försäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringen eller från motsvarande obligatoriska eller frivilliga försäkringar som tecknats för den händelse att arbetstagaren drabbas av en skada i sitt arbete. Med frivilliga försäkringar avses försäkringar som i landet i fråga allmänt tecknas för denna risk

 • ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som omfattas av samma försäkring.

2.2 Egendom som försäkringstagaren eller den försäkrade innehar

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som försäkringstagaren eller den försäkrade vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan innehar eller innehade, hade lånat eller annars utnyttjade.

Tilläggsskydd för hyrd fastighet eller lägenhet

Försäkringen ersätter försäkringstagarens eller den försäkrades ansvar enligt gällande rätt vid skador på byggnader, fastigheter, lokaler eller lägenheter som försäkringstagaren eller den försäkrade hyrt eller som försäkringstagaren eller den försäkrade innehar i form av ett avtal som liknar ett hyreskontrakt.

Försäkringen ersätter dock inte skador

 • på byggnader, fastigheter, lokaler eller lägenheter till följd av planerings-, grund-, monterings eller byggfel

 • till följd av vanvård eller av försummelse av servicereparationer och underhåll

 • som orsakats genom repning, stötar, nedsmutsning eller ett annat motsvarande slitage till följd av normal användning

 • som orsakats genom rost, frätning, lukt, förskämning, mögel, murknande, svampbildning, materialtrötthet, föråldrande eller motsvarande fenomen som sker gradvis

 • som orsakats av försäkringstagarens eller den försäkrades upprepade oaktsamhet.

Ersättning från utvidgningen av detta försäkringsskydd betalas bara ut till den del ersättning inte kan fås från egendomsförsäkringen. Försäkringsbeloppet för utvidgningen är 250 000 euro per skada och försäkringsperiod, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet utgör en del av försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen för verksamhet och är inte ett tillägg till det.

2.3 Egendom som innehas för behandling eller skötsel

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan för dennas räkning vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan

 • har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, förvara eller på annat sätt behandla

 • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde, eller på annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta.

2.4 Felaktig arbetsprestation

Försäkringen ersätter inte skador som beror på att resultatet av ett arbete som utförts felaktigt korrigeras eller på att arbetet utförs på nytt ens i det fall att arbetet utförs av en annan än försäkringstagaren eller den försäkrade.

2.5 Såld eller levererad produkt

Försäkringen ersätter inte en skada på

 • en såld produkt som ännu inte har levererats

 • en levererad produkt när skadan beror på produktens egenskap eller ett fel eller en brist i produkten eller i de uppgifter eller anvisningar som getts om denna och inte heller en skada som kan avhjälpas genom att reparera felaktigheten på den levererade produkten eller arbetsresultatet.

2.6 Produktansvar

Försäkringen ersätter inte en skada som beror på en felaktighet hos en produkt eller ett fabrikat som har levererats till en annan eller på att den skriftliga anvisningen om produktens användning, tillverkning eller förvaring varit felaktig eller bristfällig.

2.7 Kontraktsansvar

Försäkringen ersätter inte en skada där ersättningsskyldighet grundar sig enbart på ett avtal, en förbindelse, utfästelse eller garanti om det utan nämnda förbindelse inte skulle finnas någon sådan ersättningsskyldighet.

2.8 Rådgivnings- och konsultverksamhet

Försäkringen ersätter inte en skada till följd av fel eller brister i undersöknings- eller mätningsresultat, beräkningar, ritningar, övervakning eller administrativ arbetsledning, programmering, arbetsrapporter eller arbetsutredningar, rådgivningar eller anvisningar.

Försäkringen ersätter dock i enlighet med försäkringsvillkoren person- och sakskador som i professionell rådgivnings- eller konsultverksamhet förorsakats någon annan än den som beställt konsultuppdraget, förutsatt att försäkringstagaren eller den försäkrade har en giltig ansvarsförsäkring för konsultverksamhet hos Fennia. Vidare förutsätts att skadan har konstaterats under försäkringsperioden och att den beror på ett fel eller en försummelse, som gjorts högst tio år före ersättningskravet framställdes, och att försäkringstagaren eller den försäkrade, när försäkringen trädde i kraft, inte var medveten om felet eller försummelsen i fråga.

2.9 Fastighetsägarens ansvar

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av ägande, innehav eller underhåll av en sådan fastighet som inte anges i ansvarsförsäkringens försäkringsbrev eller som inte till största delen är i försäkringstagarens eller den försäkrades egen användning eller som inte används i anslutning till sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

2.10 Rent ekonomisk skada

Försäkringen ersätter inte en sådan ekonomisk skada som inte har något samband med en person eller sakskada. Försäkringen ersätter dock sådana ekonomiska skador som avses i dataskyddsförordningen, i enlighet med punkt 1.1.

2.11 Fukt och översvämning

Försäkringen ersätter inte en skada till följd av fukt eller av att regnvatten, smältvatten, avloppsvatten, en vattenbassäng, ett vattendrag eller hav svämmar över.

Försäkringen ersätter dock plötsliga skador som beror på ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått på en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens eller den försäkrades ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser. Försäkringen ersätter dock inte en skada till följd av översvämning som orsakats av ett planerings-, mätnings- eller monteringsfel i det hustekniska systemet.

Om orsaken till en skada som avses i denna villkorspunkt är ett monterings eller arbetsfel under försäkringstagarens eller den försäkrades arbetsprestation, förutsätter utbetalning av ersättning för en skada till följd av fukt dessutom att skadan till följd av fukt framträder inom 12 månader från monteringen.

2.12 Miljöskada

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av

 • att vatten, grundvatten, luft eller jordmån förorenats

 • buller, vibration, strålning, drag, värme, lukt, sot, ljus, rök, ånga, gas, damm

 • någon annan inverkan på jordmån, byggnad eller vatten.

Försäkringen ersätter dock plötsliga skador som beror på ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått på en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens eller den försäkrades ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

Utbetalning av ersättning förutsätter dessutom att försäkringstagaren eller den försäkrade har fått kännedom om föroreningen, utsläppet eller en annan störning senast fjorton dygn efter att de börjat och har lagt fram ett skriftligt ersättningskrav till Fennia inom sextio dygn från det föroreningen, utsläppet eller störningen började.

För åtgärder för avvärjande av miljöskador och ersättning för de kostnader som de orsakar se punkterna 2.2, 3.4.2 och 4.1 i de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390.

2.13 Oförsäkrad verksamhet

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakas av någon annan verksamhet än vad som anges i försäkringsbrevet.

2.14 Nyckelskada

Försäkringen ersätter kostnader för programmering eller förnyande av lås till följd av att nycklar till lokaler som en annan person använder har förkommit och som är omedelbart nödvändiga för att förhindra olovligt bruk av dessa nycklar, om följande förutsättningar samtidigt uppfylls:

 • En arbetstagare i försäkringstagarens eller den försäkrades tjänst eller en person som är medlem i ett förvaltningsorgan är genom fel eller försummelse skyldig till att nyckeln förkommit.

 • Det är uppenbart att nyckeln innehas av en sådan person som inte har rätt till den och därför finns det en omedelbar risk för att den egendom som förvaras i lokalerna blir stulen.

 • Försäkringstagaren eller den försäkrade skulle vara skadeståndsskyldig för en stöldskada.

En omedelbar nödvändig åtgärd är till exempel att från det programmerade låset avlägsna en sådan besättning (spärrskiva) som gör att den förkomna nyckeln inte kan användas i låsen i fråga. En omedelbar nödvändig åtgärd är inte att förnya nyckeln eller låset.

Med en nyckel avses utöver mekaniska nycklar även alla redskap och identifierare som används vid öppnande av lås.

2.15 Grundvatten och sprängningsarbeten

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av

 • en förändring i grundvattenståndet

 • sprängningsarbete eller brytningsarbete som utförs genom sprängning eller av marksättning eller markförskjutning som uppkommit som en följd av dessa.

2.16 Trafikskada

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att ett motorfordon eller en motordriven anordning har använts i trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande utländsk lag.

Från försäkringen ersätts dock en trafikskada som har inträffat i Finland och som enligt 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen inte ersätts från trafikförsäkringen, om skadan har drabbat annan egendom som ägs av fordonets ägare eller innehavare än sådan som finns i fordonet.

Från försäkringen ersätts också en sådan trafikskada som enligt 42 § i trafikförsäkringslagen inte ersätts från trafikförsäkringen, om skadan har inträffat under lastning, lossning eller en annan arbetsprestation, om den drabbar

 • fordonets ägare, förare eller en annan person som utför arbetet i fråga medan fordonet står stilla

 • egendom som är föremål för en arbetsprestation eller ett annat fordon som deltar i verksamheten i fråga.

Försäkringen ersätter dock inte

 • skador på egendom som varit föremål för försäkringstagarens eller den försäkrades lyft-, bogserings- eller transportverksamhet

 • skador som förorsakats försäkringstagarens eller den försäkrades egendom eller egendom som anges i villkorspunkt 2.2

 • personskador till den del de ersätts med stöd av en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Med avvikelse från punkt 2.2 ersätter försäkringen dessutom trafikskador som orsakat sakskador på en fastighet som försäkringstagaren eller den försäkrade innehar och som inte ersätts från trafikförsäkringen enligt begränsningen i 40 § i trafikförsäkringslagen om egendom som annars innehas.

Om skadan har inträffat i en stat som inte har någon gällande lagstiftning som motsvarar trafikförsäkringen i Finland, ersätter försäkringen inte en skada som har orsakats av användning av ett motorfordon eller en motordriven anordning.

2.17 Användning av båt och luftfarkost

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av

 • användning av ett registreringspliktigt fartyg eller en registreringspliktig båt

 • användning av en luftfarkost.

2.18 Patientskada och läkemedelsskador

Försäkringen ersätter inte

 • en skada som drabbat en människa till följd av ett vårdfel utanför Finland

 • en personskada som avses i patientförsäkringslagen (948/2019) oberoende av om skadan ersätts som patientskada eller inte

 • en personskada som drabbat en människa och som orsakats av ett läkemedel eller en skada som omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen.

2.19 Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skador som ersätts från en annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren eller den försäkrade tecknat.

2.20 Böter eller annan liknande påföljd

Försäkringen ersätter inte böter, avtalsböter, skatt, skatteökning eller skattehöjning, gottgörelseavgifter, konkurrensbrottsavgifter, avgifter av straffkaraktär, tullar eller avgifter som tullmyndigheten har fastställt eller andra påföljder som liknar de ovannämnda.

2.21 Flottning

Försäkringen ersätter inte en flottningsskada som avses i vattenlagen.

Självrisken är den andel som anges i försäkringsbrevet eller som särskilt fastställts i försäkringsvillkoren och som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbeloppet. Självrisken dras av även om försäkringen ersätter endast åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada.

3.1 Heta arbeten, tak- och schaktningsarbeten

Självrisken är 10 procent av skadebeloppet, minst 2 000 euro eller en högre självrisk som anges i försäkringsbrevet eller i specialvillkoren FS322, FS377 eller FS383

 • för skador till följd av heta arbeten

 • för skador till följd av regn eller smältvatten i samband med takarbeten

 • för skador till följd av schaktningsarbeten.

3.2 Oljecistern och rörnät i anslutning till den

Vid skador som orsakas av en oljecistern eller ett rörnät som anslutits till den och som försäkringstagaren eller den försäkrade äger eller ansvarar för är självrisken 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är emellertid högst 30 000 euro eller ett större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet.

3.3 Förkommen nyckel

Vid skador som orsakas av att en nyckel förkommer är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

Med en nyckel avses utöver mekaniska nycklar även alla redskap och identifierare som används vid öppnande av lås.

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa nedan nämnda säkerhetsföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras (enligt vad som anges i punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet). Fennia gör samma säkerhetsföreskriftsavdrag eller avslag om iakttagandet av säkerhetsföreskriften försummats av en person eller aktör som utför en uppgift eller ett uppdrag på försäkringstagarens eller den försäkrades räkning och som förorsakat en skada som försäkringstagaren eller den försäkrade är ersättningsskyldig för.

4.1 Heta arbeten

Vid heta arbeten ska den separata säkerhetsföreskriften Heta arbeten FSS15 iakttas. På skador som orsakas av heta arbeten tillämpas höjd självrisk, se punkt 3.1.

4.2 Schaktningsarbeten

Denna säkerhetsföreskrift gäller samtliga schaktningsarbeten.

Innan arbetet inleds ska försäkringstagaren eller den försäkrade skaffa en redogörelse för kablar och rör inom arbetsområdet av den som innehar dessa, och kablarnas och rörens placering ska beaktas i arbetet.

När skadan gäller underjordiska kablar eller rör, ska kabel- eller rörinnehavaren lämna till Fennia ett skriftligt intyg över att en karta lämnats eller en kabelvisning utförts i terrängen innan arbetet påbörjades och att säkerhetsföreskrifterna som kabel- eller rörinnehavaren ställt för schaktningen har beaktats.

Vid skador på jordkablar och rörskador tillämpas höjd självrisk, se punkt 3.1.

4.3 Oljecistern

Oljecisterner i metall och rörnät som anslutits till dem ska granskas regelbundet. Den första granskningen ska göras inom tio år från det cisternen togs i bruk. Efter den första granskningen ska underjordiska cisterner på ett grundvattenområde granskas i enlighet med konditionsklassificeringen enligt följande:

 • En cistern i metall i klass A ska granskas på nytt med fem års mellanrum och en cistern i ett annat material i klass A ska granskas på nytt med tio års mellanrum

 • En cistern i klass B ska granskas på nytt med två års mellanrum.

 • En cistern i klass C ska tas ur bruk inom sex månader efter granskningen.

 • En cistern i klass D ska tas ur bruk omedelbart.

Oberoende av cisternens material ska underjordiska cisterner utanför ett grundvattenområde och anslutande rörnät granskas med tio års mellanrum.

Vid granskningen ska granskningsföretag som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) anlitas. De anvisningar som ges vid granskningen ska följas, observerade brister ska omedelbart åtgärdas och granskningsprotokollet ska förvaras åtminstone fram till följande granskning.

En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och det ska förhindras att den fylls på nytt.

På skador som orsakas av oljecisterner och rörnät som anslutits till dem tillämpas höjd självrisk, se punkt 3.2.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor