Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Vakuutusehto YT300

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutusehto määrittelee toiminnan vastuuvastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi palkkasumma tai henkilömäärä) on merkitty vakuutuskirjaan.

1 Korvattavat vahingot, sarjavahinko ja voimassaoloalue

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa aiheutetut tietosuoja-asetuksen mukaiset taloudelliset vahingot, jotka ovat seurausta henkilötietojen asetuksen vastaisesta käsittelystä. Nämä vahingot korvataan 25 000 euroon saakka. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tietosuojasakoista tai muista sanktioista aiheutuneita vahinkoja. Yhden vakuutuskauden aikana todettuja tietosuoja-asetuksen mukaisia vahinkoja korvataan yhteensä enintään 50 000 euroa.

1.2 Sarjavahinko

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, onko vahinko todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

1.3 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka on todettu ja joiden vahinkoseuraamus on ilmennyt vakuutuksen voimassaoloalueella.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

2 Korvausrajoitukset

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen YT390 korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia korvausrajoituksia:

2.1 Itselle tai työntekijälle aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu

 • vakuutuksenottajalle itselleen

 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevalle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta pakollisesta vakuutuksesta, liikennevakuutuksesta tai vastaavista pakollisista tai vapaaehtoisista työntekijälle työssä aiheutuneen vahingon varalle otettavista vakuutuksista. Vapaaehtoisella vakuutuksella tarkoitetaan kyseistä riskiä varten yleisesti kyseisessä maassa otettavaa vakuutusta.

 • samaan vakuutukseen sisällytetylle yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle.

2.2 Hallussa oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan, vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä

 • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

 • huolehdittavana muulla tavoin.

2.4 Virheellinen työsuoritus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

2.5 Myyty tai luovutettu tuote

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu

 • myydylle tavaralle, jota ei vielä ole luovutettu

 • luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tuotteen oma ominaisuus taikka tuotteen tai siitä annetun tiedon tai ohjeen virheellisyys tai puutteellisuus, eikä vahinkoa,

 • joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn tuloksen virheellisyys.

2.6 Tuotevastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle luovutetun tuotteen tai valmisteen virheellisyydestä tai siitä, että tuotteen käyttöä, valmistusta tai säilytystä koskeva kirjallinen ohje on ollut väärä tai puutteellinen.

2.7 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

2.8 Neuvonta- ja konsulttitoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai puutteellisuudesta tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, valvonnassa tai hallinnollisessa työnjohdossa, ohjelmoinnissa, työselostuksissa tai työselvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutusehtojen mukaisesti ammattimaisessa neuvonta- tai konsulttitoiminnassa muulle kuin konsulttitehtävän tilaajalle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko edellyttäen, että vakuutuksenottajalla on Fenniassa voimassa oleva Konsultin vastuuvakuutus. Lisäksi edellytetään, että vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja että se johtuu enintään 10 vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä sekä ettei vakuutuksenottaja ollut vakuutuksen voimaan tullessa tietoinen kyseisestä virheestä tai laiminlyönnistä.

2.9 Kiinteistönomistajan vastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisen kiinteistön omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta, jota ei ole vastuuvakuutuksen vakuutuskirjaan merkitty tai josta enin osa ei ole vakuutuksenottajan omassa ja vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan liittyvässä käytössä.

2.10 Puhdas taloudellinen vahinko

Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tietosuoja-asetuksen mukainen taloudellinen vahinko kohdan 1.1 mukaisesti.

2.11 Kosteus ja tulviminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, vesialtaan, vesistön tai meren tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on taloteknisen järjestelmän suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Jos tässä ehtokohdassa tarkoitetun vahingon syynä on vakuutuksenottajan työsuorituksessa tapahtunut asennus- tai työvirhe, on kosteudesta aiheutuneen vahingon korvaamisen edellytyksenä lisäksi se, että kosteudesta aiheutunut vahinko ilmenee 12 kuukauden kuluessa asennuksesta.

2.12 Ympäristövahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • veden, pohjaveden, ilman tai maaperän pilaantumisesta tai saastumisesta

 • melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, noesta, valosta, savusta, höyrystä, kaasusta, pölystä tai

 • muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen tai veteen.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen Fennialle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta ks. Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot YT390, kohdat 2.2, 3.4.2 sekä 4.1.

2.13 Vakuuttamaton toiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

2.14 Avainvahinko

Vakuutuksesta korvataan toisen käytössä olevien tilojen avaimen katoamisen seurauksena syntyneitä sellaisia sarjoitus- tai uusimiskuluja, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen väärinkäyttämisen estämiseksi seuraavien edellytysten täyttyessä yhtäaikaisesti:

 • vakuutuksenottajan palveluksessa oleva työntekijä tai hallintoelimiin kuuluva henkilö on virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut avaimen katoamisen

 • on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla siihen ei ole oikeutta ja tämän seurauksena välitön anastuksen vaara uhkaa tiloissa säilytettävää omaisuutta ja

 • vakuutuksenottaja olisi vahingonkorvausvastuussa anastusvahingosta.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esimerkiksi sarjoitettavan lukon sellaisen haitan (haittalevyn) poistaminen, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai lukkosarjan uudistaminen.

Avaimella tarkoitetaan mekaanisten avainten lisäksi kaikkia lukituksen avaamisessa käytettäviä välineitä ja tunnisteita.

2.15 Pohjavesi ja räjäytystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • pohjaveden korkeuden muuttumisesta

 • räjäytystyöstä tai räjähteillä suoritetuista louhintatöistä tai niistä aiheutuvasta maanpainaumasta tai maansiirtymästä.

2.16 Liikennevahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa sattunut liikennevakuutuslain 40 § 2 momentissa mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, joka on aiheutunut ajoneuvon omistajan tai haltijan muulle kuin ajoneuvossa olevalle omaisuudelle.

Vakuutuksesta korvataan myös liikennevakuutuslain 42 §:ssä mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana

 • ajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajalle, kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä

 • työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle taikka tähän toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata

 • vakuutetun nosto-, hinaus- tai kuljetustoiminnan kohteena olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa

 • vakuutetun omalle tai ehtokohdassa 2.2 mainitulle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa

 • henkilövahinkoa siltä osin kuin se korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen perusteella.

Poiketen kohdasta 2.2, vakuutuksesta korvataan lisäksi liikennevahinko, josta on aiheutunut esinevahinko vakuutuksenottajan hallinnassa olevalle kiinteistölle ja jota ei korvata liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 40 §:n muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta koskevan rajoituksen perusteella.

Jos vahinko on tapahtunut valtiossa, jossa ei ole voimassa Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä.

2.17 Veneen ja ilma-aluksen käyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen tai

 • ilma-aluksen käyttämisestä.

2.18 Potilasvahinko ja lääkevahingot

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka aiheutuu hoitovirheestä ihmiselle Suomen ulkopuolella

 • potilasvakuutuslaissa (948/2019) tarkoitettua henkilövahinkoa riippumatta siitä, onko vahinko potilasvahinkona korvattava vai ei

 • lääkkeen ihmiselle aiheuttamaa henkilövahinkoa tai lääkevahinkovakuutuksen piiriin kuuluvaa vahinkoa

2.19 Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutuksenottajan muusta vastuuvakuutuksesta.

2.20 Sakko tai muu sen kaltainen seuraamus

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa, veroa, veronlisäystä tai veronkorotusta, hyvitysmaksua, kilpailunrikkomismaksua, rangaistusluonteista korvausta, tulleja tai tulliviranomaisen määräämiä maksuja, taikka muita edellä mainittujen kaltaisia seuraamuksia.

2.21 Uitto

Vakuutuksesta ei korvata vesilaissa tarkoitettua uittovahinkoa.

3 Omavastuu ja korotetut omavastuut

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. Omavastuu vähennetään myös silloin, jos vakuutuksesta korvataan ainoastaan vahingon torjunta- tai rajoittamistoimenpiteitä.

3.1 Tulityöt, kattotyöt ja maankaivu

Omavastuu on 10 %:a vahingon määrästä, vähintään 2 000 euroa tai tätä suurempi omavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai mainittu erityisehdossa YT322, YT377 tai YT383

 • tulityöstä aiheutuneessa vahingossa

 • kattotyön yhteydessä sadevedestä aiheutuneessa vahingossa ja

 • maankaivu- ja maansiirtotyössä aiheutuneessa vahingossa.

3.2 Öljysäiliö ja siihen liittyvä putkisto

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun omistamasta tai hallinnoimasta öljysäiliöstä tai siihen liittyvästä putkistosta aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi omavastuun määrä.

3.3 Avaimen katoaminen

Avaimen katoamisesta aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 25 %:a vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

Avaimella tarkoitetaan mekaanisten avainten lisäksi kaikkia lukituksen avaamisessa käytettäviä välineitä ja tunnisteita.

4 Suojeluohjeet

Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja suojeluohjeita sekä vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä (sen mukaisesti, mitä on sanottu yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.1). Fennia tekee saman suojeluohjevähennyksen tai epäyksen, mikäli suojeluohjetta on laiminlyönyt henkilö tai taho, joka tekee tehtävää tai toimeksiantoa vakuutuksenottajan lukuun ja jonka aiheuttamasta vahingosta vakuutuksenottaja on korvausvastuussa.

4.1 Tulityöt

Tulitöissä on noudatettava erillistä Tulityöt -suojeluohjetta YTS15. Tulityöstä aiheutuneessa vahingossa on korotettu omavastuu, ks. kohta 3.1.

4.2 Maankaivu- ja maansiirtotyöt

Tämä suojeluohje koskee kaikkia maankaivu- ja maansiirtotöitä.

Vakuutuksenottajan tulee ennen työhön ryhtymistä hankkia selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden haltijalta ja ottaa niiden sijainti huomioon työn suorittamisessa.

Kun vahinko koskee maahan upotettua kaapelia tai putkea, Fennialle on toimitettava kaapelin tai putken haltijan kirjallinen todistus siitä, että kartta tai maastossa suoritettu näyttö oli toimitettu ennen työhön ryhtymistä ja että kaapelin tai putken haltijan kaivutyölle asettamia varomääräyksiä on kaivutyössä noudatettu.

Maakaapeli- ja putkivahingossa on korotettu omavastuu ks. kohta 3.1.

4.3 Öljysäiliöt

Metalliset öljysäiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava säännöllisesti. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset säiliöt on tarkastettava kuntoluokituksen mukaisesti seuraavasti:

 • A -luokan metallinen säiliö on tarkastettava uudelleen 5 vuoden välein ja muusta materiaalista valmistettu A -luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 10 vuoden välein

 • B -luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden välein

 • C -luokan säiliö on poistettava käytöstä 6 kuukauden kuluessa tarkastuksesta

 • D -luokan säiliö on poistettava käytöstä välittömästi

Säiliön materiaalista riippumatta pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset säiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava 10 vuoden välein.

Tarkastuksessa tulee käyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymiä tarkastusliikettä. Tarkastuksessa annettuja ohjeita on noudatettava, havaitut puutteet on korjattava viipymättä ja tarkastuspöytäkirja on säilytettävä vähintään seuraavaan tarkastukseen saakka.

Käytöstä poistettava säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava ja sen uudelleen täyttö on estettävä.

Öljysäiliöstä tai siihen liittyvästä putkistosta aiheutuneessa vahingossa on korotettu omavastuu, ks. kohta 3.2.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus 0196826-7
Kotipaikka Helsinki
Postiosoite 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Usein kysyttyä Ajankohtaista Medialle Henkilöasiakkaat Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja