Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS600 Ansvarsförsäkring för vägtransport

FS600 Ansvarsförsäkring för vägtransport

Gäller från och med 1.1.2024

Försäkringsvillkor FS600

Villkoren för ansvarsförsäkringen för vägtransport fastställer innehållet i försäkringsavtalet tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, säkerhetsföreskrifterna, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknas kan man avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter skador till följd av att gods har försvunnit, minskat eller skadats i samband med sådana inrikestransporter eller internationella transporter som anges i försäkringsbrevet och som utförts med motorfordon, eller skador som beror på dröjsmål i överlåtelsen av godset, om den försäkrade enligt lagen om vägbefordringsavtal eller CMR-konventionen som gäller vid tidpunkten i fråga har ersättningsansvar för dessa.

En förutsättning för ersättning är dessutom att ersättningsansvaret grundar sig på en handling, försummelse eller omständighet som inträffat under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde. Skador till följd av samma handling, försummelse eller omständighet betraktas som ett försäkringsfall.

1.1 Inrikes transporter utomlands (cabotagetransporter)

Försäkringen ersätter enligt försäkringsvillkoren även inrikes transporter inom försäkringens giltighetsområde i Norge och Sverige enligt Norges lag om vägbefordringsavtal (lov om vegfraktavtaler) eller Sveriges lag om vägbefordringsavtal (lag om inrikes vägtransport). Försäkringen omfattar inte cabotagetransporter i andra länder. Om sådana transporter har försäkrats separat, definieras de försäkrade transporterna i försäkringsbrevet.

1.2 Kostnader för destruktion av gods

Vid av försäkringstagaren utförda transporter ersätts även destruktionskostnader för gods som förstörts under transporten, under förutsättning att

 • destruktionsbehovet är en direkt följd av en ersättningsbar transportskada och

 • kostnader inte ersätts från annan försäkring eller enligt avtal

Destruktionskostnader ersätts högst upp till 5 000 euro per skadefall och sammanlagt högst 20 000 euro för skadefall som inträffat under en försäkringsperiod.

Försäkringens giltighetsområde och giltighetstid (försäkringsperiod) anges försäkringsbrevet.

2.1 Begränsning av försäkringens giltighetsområde

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen inte transporter mellan sådana länder där ingetdera landet anslutit sig till CMR-konventionen. Om sådana transporter har försäkrats separat, är dock endast sådana transporter försäkrade där parterna har förbundit sig att utföra transporten i enlighet med CMR-konventionen.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

2.2 Fennias rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden

Med avvikelse från lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) och de allmänna avtalsvillkoren har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden efter att ett sådant försäkringsfall har inträffat som är ersättningsbart enligt försäkringsvillkoren som tillämpas på försäkringen.

I de allmänna avtalsvillkoren anges andra omständigheter som ger Fennia rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden.

3.1 Försäkringen ersätter inte en skada som

3.1.1

orsakats av att efterkrav inte indrivits

3.1.2

orsakats av att gods i transporter mellan OSS-länder överlåtits till fel mottagare eller någon annan än den som är berättigad att ta emot godset

3.1.3

orsakats av att gods överlåtits utan krav på kvitto i original, betald handelsfaktura, konossement, fraktsedel eller någon annan handling som förutsätts för överlåtelsen

3.1.4

drabbat den försäkrade själv eller ett företag som inkluderats i samma ansvarsförsäkring för vägtransporter

3.1.5

drabbat ett bolag eller företag som hör till samma koncern som den försäkrade och som på basis av majoritetsinnehav eller i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som den försäkrade

3.1.6

orsakats av ljus eller brist på ljus eller av växlingar i luftfuktighet

3.1.7

orsakats av temperaturförändring eller för hög eller för låg temperatur, ifall det lastutrymme som används inte är avsett för temperaturreglerad transport.

3.2 Försäkringen ersätter inte

3.2.1

pengar, värdepapper, ädelmetaller eller -stenar, smycken av ädelmetall eller pärlor, värdefulla konstföremål

3.2.2

kostnader för förstöring eller avlägsnande av skadat gods, och inte heller kostnader för rengöring av transportmedlet, lastbäraren, lagret eller omgivningen

3.2.3

extra transportkostnader till följd av ett försäkringsfall, såvida det inte är fråga om skäliga kostnader för att uppfylla den räddningsplikt som anges i punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren och som orsakats av

 • att det föreligger en omedelbar fara för att det transporterade godset skadas eller förstörs och

 • att godset bland annat bevakas, skyddas, flyttas, lastas om eller transporteras till närmaste lagringsplats för att undvika denna fara.

Som kostnader för att begränsa skada ersätts inte transport av godset till bestämmelseorten.

3.2.4

böter, skattehöjning eller felavgift som tas ut till följd av tullförseelser eller andra liknande konsekvenser

3.2.5

tullar, skatter eller andra liknande avgifter på tobaks- och alkoholprodukter vid internationella transporter

3.2.6

en skada till följd av utnyttjande av pant- eller retentionsrätt

3.2.7

embargo, beslag, rekvisition eller konfiskation av gods eller uppehåll i karantän eller någon annan motsvarande åtgärd av civila eller militära myndigheter

3.2.8

egendom som den försäkrade hyrt eller lånat eller som i övrigt utnyttjas till vederbörandes fördel eller som ersätts från någon annan ansvarsförsäkring som den försäkrade tecknat

3.2.9

skada som orsakats av växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar

3.2.10

skada, som direkt eller indirekt orsakats av en smittsam sjukdom eller en annan sjukdom med stor spridning

3.2.11

förlust, skada, ansvar eller kostnad, eller utgift för avvärjande av skada, som direkt eller indirekt orsakats av, stått i samband med eller som uppstått vid användande eller drift av någon som helst dator, datorsystem, programvara, skadlig kod, datorvirus, datorprocess eller andra elektroniska system som ett medel att förorsaka skada.

3.3 Försäkringen ersätter inte en skada som direkt eller indirekt har uppkommit till följd av

3.3.1

krig, inbördeskrig, revolution, statskupp eller någon annan omständighet av krigsliknande natur

3.3.2

terrorism eller sabotage

3.3.3

strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller upplopp

3.3.4

jordbävning, jordskred, snöskred, vulkanutbrott, cyklon, översvämning, luftföroreningar eller kemiskt utsläpp

3.3.5

en atomskada som avses i atomansvarighetslagen eller en motsvarande utländsk lag, eller en explosion av kärnvapen.

3.4 Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av att

3.4.1

varulasten inte var ändamålsenligt täckt och skyddad under transporten

3.4.2

gods har lagrats eller förvarats utomhus

3.4.3

fordonet har körts i väglös terräng eller på en väg eller bro där det är förbjudet att köra eller vars officiella bärighet är mindre än fordonets bruttovikt, eller av att fordonet sjunkit genom is på någon annan vinterväg än en sådan som är i allmänt bruk och godkänd av vägmyndigheterna, eller av att fordonet flyttats över ett vattendrag med en färja, vars officiella bärighet är mindre än fordonets eller fordonskombinationens bruttovikt

3.4.4

transport- eller tulldokument eller andra dokument saknas, är bristfälliga eller oriktiga, att dokumenten försvinner eller används felaktigt

3.4.5

försäkringstagaren eller den försäkrade i fraktsedeln för utrikestrafik inte uppgett att transporten omfattas av den internationella CMR-konventionen.

3.5 Försäkringen ersätter inte en skada som uppkommit till följd av stöld, försvinnande, skadegörelse, olovligt brukande av fordon eller försök till dessa, såvida inte

 • fordonet eller ett annat transportmedel, containern, cisternen, släpvagnen eller lastutrymmet och dörrar och fönster till dessa var ändamålsenligt stängda och låsta när skadan inträffade

 • fordonet när skadan inträffade var försett med ett aktiverat rattlås eller någon annan startspärr eller stöldförebyggande anordning för att förhindra olovligt brukande

 • fordonet eller ett annat transportmedel, containern, cisternen, släpvagnen eller lastutrymmet var bevakat eller under uppsikt

 • godsets lagrings- eller förvaringsplats, dörrar och fönster och andra öppningar till platsen var ändamålsenligt stängda och låsta, och godset som förvaras där bevakades när lagrings- och förvaringsplatsen var stängd och dess personal inte var på plats

 • det gods som fanns på lagrings- eller förvaringsplatsen bevakades och hölls under uppsikt av lagrings- och förvaringsplatsens personal när lagrings- eller förvaringsplatsen var öppen.

Med bevakning avses att det område där fordonet eller ett annat transportmedel, containern, cisternen eller släpvagnen har lämnats eller den lagrings- eller förvaringsplats där godset förvaras spärrats av för utomstående och att den egendom som finns där övervakas, bevakas och står under uppsikt dygnet runt.

Med under uppsikt avses att fordonets förare eller någon annan person som utför transportuppdraget eller som utsetts till dennas ställföreträdare oavbrutet håller fordonet eller ett annat transportmedel, containern, cisternen eller släpvagnen under observation. Observationen får avbrytas endast för en kort tid vid skötsel av tullärenden eller motsvarande angelägenheter som transportuppdraget kräver. Även i detta fall ska fordonet eller ett annat transportmedel, containern, cisternen, släpvagnen eller lastutrymmet vara låst enligt ovannämnda förutsättningar samt dess startspärr eller stöldförebyggande anordning vara påkopplad.

Obs! Med avvikelse från 31 § i lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) är villkorspunkt 3.5 inte en säkerhetsföreskrift, utan ett begränsande villkor vid försäkringsfall.

3.6 Försäkringen ersätter inte en skada som försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga har orsakat

 • uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 • under påverkan av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Obs! Med avvikelse från 31 § i lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) är villkorspunkt 3.6 inte en säkerhetsföreskrift, utan ett begränsande villkor vid försäkringsfall.

3.7 Försäkringen omfattar inte följande:

3.7.1

Uppdrag som föregår transportuppdraget eller som följer på uppdraget och inte heller andra uppdrag som inte utgör en del av det egentliga transportuppdraget. Exempel på uppdrag som försäkringen inte omfattar är enbart lastning, lyftning, flyttning eller lossning eller enbart lagring.

3.7.2

Verksamhet där åtagandet gäller installations-, sorterings-, separerings-, förpacknings-, prissättnings-, märknings- eller faktureringsuppgifter eller andra med dem jämförbara arbetsprestationer som hänför sig till det gods som transporteras eller lagras.

3.7.3

Verksamhet som försäkringstagaren inte har ett sådant tillstånd för som förutsätts av myndigheter eller för vilken registreringsplikten för professionell godstransport försummats. Med ett sådant tillstånd avses till exempel transport-, gemenskaps- eller trafiktillstånd.

4.1 Försäkringspremiegrund

Försäkringspremien beräknas utifrån de grunder som anges i försäkringsbrevet (premiegrunderna). Utöver de försäkringspremier som anges i försäkringsbrevet debiteras de särskilda skatter eller avgifter som ska betalas enligt lag, såvida det inte anges att de ingår i försäkringspremien.

4.2 Premie som grundar sig på omsättning eller något annat nyckeltal

Försäkringstagaren är skyldig att för beräkning av försäkringspremien för försäkringsperioden (försäkringspremie som grundar sig på uppskattning), och för fastställande av den slutliga försäkringspremien vid försäkringsperiodens slut, ge Fennia uppgifter om de premiegrunder som anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringen upphör före utgången av den försäkringsperiod som ursprungligen avtalats, ska försäkringstagaren ge Fennia uppgifter om de premiegrunder som hänför sig till försäkringens giltighetstid.

Om försäkringstagaren inte ger Fennia de uppgifter bolaget begärt för beräkning av den slutliga försäkringspremien för försäkringsperioden inom en månad från att bolaget skickat en sådan begäran, är Fennia berättigat att i den slutliga försäkringspremien debitera den premie som baserar sig på uppskattningen för den ursprungligen avtalade försäkringsperioden i sin helhet, även i det fall att försäkringen upphör före utgången av den försäkringsperiod som ursprungligen avtalats.

Fennia har emellertid, om bolaget så önskar, rätt att genom att anlita en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren få uppgifter om den försäkrades bokföring och handlingar för att fastställa den slutliga försäkringspremien.

5.1 Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet.

5.2 Skadebelopp

5.2.1 Skadeersättning

Skadeersättningen är det belopp som försäkringstagaren enligt 32 §, 34 §, 35 § 1 mom. och 36 § i lagen om vägbefordringsavtal eller motsvarande punkter i CMR-konventionen är skyldig att betala.

Försäkringen omfattar inte ett större ansvar än vad som anges ovan. Därmed omfattar försäkringen till exempel inte ett sådant utvidgande av ansvar som den försäkrade eventuellt har påtagit sig i enlighet med 5 §, 33 §, 35 § 2 mom., 38 § eller 48 § i lagen om vägbefordringsavtal eller motsvarande punkter i CMR-konventionen eller motsvarande bestämmelser i svensk eller norsk lag.

Försäkringen ersätter inte heller det utvidgade ansvar som följer av höjningen av värde på gods enligt artikel 24 eller ett särskilt intresse som avses i artikel 26 i CMR-konventionen.

5.2.2 Kostnader för rättegång, ränta och avvärjande av skada

Utöver skadeersättningen räknas även rättegångs- och räntekostnader samt kostnader för avvärjande av skada in i skadebeloppet.

Om ett skadeersättningsärende leder till rättegång och kravet till sin grund uppenbart gäller en skada som berättigar till ersättning och kravets belopp överstiger beloppet för försäkringstagarens självrisk, ska den försäkrade sedan denna har fått kännedom om rättegången omedelbart meddela Fennia om denna. Rättegångskostnaderna räknas då in i skadebeloppet. Om också andra ärenden behandlas under rättegången, räknas endast den del av ersättningsanspråkets kostnader som omfattas av försäkringen in i skadebeloppet.

5.3 Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebelopp beaktas skatteförfattningar. Sådana är t.ex. mervärdesskattelagen och punktskattelagen samt motsvarande författningar som tillämpas utanför Finland.

Om den försäkrade skulle vara berättigad att göra avdrag för mervärdesskatt på en vara eller tjänst i anslutning till reparation eller återanskaffning av egendom eller berättigad till skatteåterbäring, inräknas denna mervärdesskatt inte i skadebeloppet oberoende av om reparationen eller återanskaffningen har gjorts eller vem som har beställt eller betalat varan eller tjänsten.

5.4 Självrisk

Självrisken är den andel som anges i försäkringsbrevet eller särskilt fastställts i försäkringsvillkoren och som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkningen av ersättningsbeloppet.

Självrisken och eventuella specialsjälvrisker, som dras av, anges i försäkringsbrevet.

5.5 Specialsjälvrisker

5.5.1 Temperatur

Då skada beror på plötslig och oförutsedd förändring av temperaturen eller på grund av för hög eller för låg temperatur, är försäkringstagarens självrisk avvikande från punkt 5.4 25 % av skadebeloppet, dock minst den i försäkringsavtalet angivna grundsjälvrisken.

5.5.1.1

Om skadan är en direkt följd av en trafikolycka, för vilken den försäkrade är ansvarig, är försäkringstagarens självrisk avvikande från ovan försäkringsavtalets grundsjälvrisk.

5.5.1.2

Om skadan har uppstått till följd av ett plötsligt och oförutsett tekniskt fel i fast installerad temperaturregleringsanordning i lastutrymmet, är självrisken avvikande från ovan 10 % av skadans belopp, dock minst den in försäkringsavtalet angivna grundsjälvrisken.

Med ett tekniskt fel avses till exempel inte att bränslet tagit slut, att bränslet stelnat vid kyla eller att fel bränsle använts och inte heller att fel temperatur ställts in eller att temperaturregleringsanordningen inte varit kopplad till elnätet.

5.5.1.3

Med temperaturregleringsanordning avses en anordning

 • som producerar både värme och kyla

 • som gör det möjligt att ställa in temperaturen på ett värde som valts på förhand

 • som är försedd med en termostat och en anordning för att mäta, kontrollera och registrera temperaturvärden

 • vars värme- och kyleffekt kalkylmässigt i förhållande till lastutrymmet är tillräcklig för att upprätthålla den temperatur som krävs för transporten.

Med temperaturregleringsanordning avses inte

 • enbart värmeanordning

 • kyl- eller uppvärmningsanordning eller frysanordning eller annan temperaturregleringsanordning i fartyg, tågvagn, flygplan, terminal eller annat lager.

5.5.1.4

Vid ansökan om ersättning på basis av detta villkor ska utöver de övriga utredningar som krävs följande lämnas till Fennia:

 • en redogörelse för temperaturregleringsanordningen och det tekniska felet av en reparationsverkstad eller annan tillförlitlig instans

 • en kopia på ATP-certifikatet för transportmedlet som gällde vid skadetidpunkten

 • den information som lagrats i instrumenten för mätning, kontroll och registrering av temperatur för transporten i fråga

 • anteckningarna i transportdokumenten om lastens temperatur före transporten och efter att transporten avslutats.

5.5.1.5

Om försäkringstagaren försummar de ovan nämnda åtgärderna, är försäkringstagarens självrisk 25 % av skadans belopp, dock minst försäkringens självrisk.

5.5.2

Om skadan har orsakats av att ett hinder ovanför körbanan träffats, är försäkringstagarens självrisk 25 % av skadebeloppet, minst 1 200 euro per försäkringsfall eller försäkringens självrisk, om den är högre.

5.5.3

Självrisken inom OSS länder är 25 % av det ersättningsbara skadebeloppet för varje skadefall, dock minst 1200 euro eller den självrisk som valts för försäkringen, om den är större.

5.6 Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppet som betalas från försäkringen fås genom att dra av försäkringstagarens självrisk från skadebeloppet enligt punkt 5.2 och de avdrag som dras av från ersättningen till följd av eventuell försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna och de allmänna avtalsvillkoren. Ersättningsbeloppet är emellertid högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

6.1 Försäkringstagarens och den ersättningssökandes skyldigheter

Den ersättningssökande ska överlämna till Fennia fraktsedeln som gäller transportuppdraget, godsets handelsfaktura, följesedeln, uppdragshandlingarna samt övriga handlingar och uppgifter som behövs för att utreda Fennias ansvar.

Fennia betalar inte ut ersättning förrän förpliktelserna i denna punkt uppfyllts.

Den försäkrade ska meddela Fennia om gods hittas eller kommer till rätta efter att Fennia har betalat ut ersättning för det.

Om Fennia har betalat ut ersättning till den skadelidande, ska denna överföra sin rätt till godset på Fennia upp till det ersatta beloppet om Fennia så kräver.

6.2 Fennias skyldigheter och rättigheter

Om det är fråga om en skada som ska ersättas enligt försäkringsvillkoren och skadebeloppet överstiger beloppet av den självrisk som anges i försäkringsbrevet, utreder Fennia huruvida försäkringstagaren är ersättningsskyldig för den anmälda skadan och förhandlar med den som kräver ersättning. Om försäkringstagaren ersätter skadan, överenskommer om det eller godkänner ett krav, binder detta inte Fennia om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppbenbart riktiga.

Fennia har rätt att besluta om åtgärder och att välja ett ombud i anslutning till en rättegång. Om den försäkrade inte på förhand meddelar Fennia om rättegången, är Fennia inte skyldigt att ersätta de kostnader som rättegången medför.

Om Fennia har meddelat försäkringstagaren att bolaget är redo att avtala med den skadelidande om ersättning av skadorna och försäkringstagaren inte samtycker till detta, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader som därefter uppkommer eller att utreda ärendet ytterligare.

7.1

När en skada inträffat är den försäkrade och dennas representant skyldiga att med alla till buds stående medel verka för att begränsa skadan och rädda godset samt att utan dröjsmål anmäla skadan till Fennia och att följa de anvisningar som Fennia ger med anledning av skadan.

7.2

Om omständigheterna, godsets kvalitet eller värde så förutsätter, får gods som till följd av att det skadats eller av någon annan orsak lämnats vid vägen inte lämnas obevakat eller utan skydd.

7.3

Om det i ett försäkringsfall är fråga om en trafikolycka, en brand, ett rån eller en stöld ska den försäkrade eller dennas representant utan dröjsmål anmäla händelsen till polismyndigheterna eller någon annan behörig tillsyns- eller utredningsmyndighet på skadeorten.

7.4

Om någon annan än den försäkrade är eller eventuellt kan vara skyldig att ersätta skadan, ska den försäkrade eller dennas representant omedelbart lägga fram en skriftlig anmärkning för vederbörande om att rätt att kräva ersättning förbehålls. Den försäkrade ska också se till att rätten att kräva ersättning inte preskriberas.

7.5

I fråga om de åtgärder som fastställs i denna punkt ska den försäkrade se till att uppgifterna vidarebefordras och iakttas på det sätt som anges i punkt 9.1.

7.6

Om de åtgärder som fastställs i denna punkt inte vidtagits, kan ersättningen förvägras eller sänkas enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren.

Med avvikelse från lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) och de allmänna avtalsvillkoren tillämpas på försäkringsavtalet villkorspunkterna 8 och 9 i försäkringsvillkoren

Försäkringstagaren ska lämna in till Fennia ett skriftligt ersättningsanspråk, som grundar sig på försäkringsavtalet, inom elva (11) månader från försäkringsfallet eller från att försäkringstagaren fått kännedom om att försäkringsfallet inträffat. Med sådan kännedom avses också en reklamation som riktats till försäkringstagaren, eller att försäkringstagaren har fått kännedom om en reklamation som riktats till den försäkrade (eller till den för vilkens del den försäkrade är ersättningsansvarig).

Om ersättningsanspråket inte framställs inom utsatt tid, är Fennia fritt från ansvar.

9.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifterna.

Försäkringstagaren ska se till att hans eller hennes anställda, utomstående fraktförare och andra medhjälpare som han eller hon anlitar är medvetna om och i sin verksamhet iakttar de säkerhetsföreskrifter som tillämpas på detta försäkringsavtal.

Om en utomstående fraktförare eller någon annan medhjälpare överlåter det uppdrag som denna fått till att utföras av någon annan, ska försäkringstagaren se till att vetskapen om de säkerhetsföreskrifter som tillämpas vidarebefordras till den som verkligen utför uppdraget och att säkerhetsföreskrifterna följs.

9.2 Lagar och myndighetsföreskrifter

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om lastningssätt och fästning, surrning, stödjande och transport av lasten ska iakttas.

Ovannämnda lagar, förordningar och föreskrifter är bl.a.

 • vägtrafiklagen

 • lagen om transportservice

 • bestämmelse om lastkorgar och säkring av last

 • Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon

 • lagen om transport av farliga ämnen

 • Trafikministeriets beslut och föreskrifter som utfärdats med stöd av ovannämnda bestämmelser i den lydelse som bestämmelserna och de beslut och föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa har vid respektive tidpunkt.

9.3 Fordon som används vid transport

Fordon och släpvagnar ska vara godkända för bruk och i ett skick som motsvarar lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser som gäller för vägtrafik i det land där de är registrerade.

9.4 Godshanteringsanordningar och deras förare

Truckar, lyftkranar och andra maskin- eller handdrivna godshanteringsanordningar som används vid hantering av gods ska servade på det sätt som tillverkaren eller importören meddelat och de ska lämpa sig för det hanterade godset.

Förare av godshanteringsanordningar ska uppfylla de krav som myndigheter eventuellt ställer på förare.

9.5 Lastning och mottagning av gods för transport

Godset ska transporteras med ett transportmedel som lämpar sig för godset i fråga. Lastning är tillåten endast in i ett helt, underhållet och rent lastutrymme. Lastutrymmet ska kontrolleras före lastning. Vid lastning av vätskor och annat lösgods ska man särskilt säkerställa att även de anordningar, rör, pumpar m.m. som behövs vid lastning och lossning är rena.

Avsändarens, mottagarens och uppdragsgivarens anvisningar och bestämmelser samt hanteringsinstruktioner på förpackningarna ska följas.

Om godset eller dess förpackning är i ett sådant skick att personer, trafik eller annan egendom utsätts för tydlig fara, ska föraren vägra att ta emot godset för transport.

9.6 Körning

En person som på grund av sjukdom, skada eller trötthet, eller som på grund av en annan motsvarande orsak saknar förutsättning att köra ett fordon, får inte köra fordonet.

Fordonets förare får endast köra ett fordon i den klass för vilken han eller hon har körrätt.

Föraren ska hålla lasten under uppsikt under transporten och omedelbart rätta till eventuella fel som uppstått i surrning eller täckning av lasten innan transporten fortsätter.

9.7 Försäkringsskydd för underleverantör

Om den försäkrade anlitar en utomstående fraktförare eller en annan medhjälpare i sin verksamhet som omfattas av försäkringen, ska den försäkrade kontrollera att den utomstående fraktföraren eller den andra medhjälparen har en sådan vedertagen giltig ansvarsförsäkring vid tidpunkten i fråga som omfattar de uppdrag som denna utför och som till sin omfattning motsvarar ansvarsförsäkringen för den försäkrades egen verksamhet.

9.8 Försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifter

Ersättning kan förvägras eller sänkas om försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga

 • inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt punkt 9.1

 • har försummat uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, att iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet eller -villkoren eller som annars getts av Fennia, eller att iaktta åtgärdsanvisningar som Fennia gett efter att ett försäkringsfall inträffat och att försummelsen har orsakssamband med uppkomsten av skadan eller skadebeloppet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor