Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT600 Tiekuljetuksen vastuuvakuutus

YT600 Tiekuljetuksen vastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutusehto YT600

Tiekuljetuksen vastuuvakuutusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, suojeluohjeiden, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainittujen kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on kulloinkin voimassaolevan tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.

Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella sattuneeseen tekoon, laiminlyöntiin tai olosuhteeseen. Saman teon, laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi.

1.1 Maan sisäiset kuljetukset ulkomailla (kabotaasikuljetukset)

Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti myös maiden sisäiset kuljetukset vakuutuksen voimassaoloalueella Norjassa ja Ruotsissa Norjan tiekuljetussopimuslain (lov om vegfraktavtaler) tai Ruotsin tiekuljetussopimuslain (lag om inrikes vägtransport) mukaan. Vakuutus ei kata kabotaasikuljetuksia muissa maissa. Mikäli tällaiset kuljetukset on erikseen vakuutettu, vakuutetut kuljetukset on määritelty vakuutuskirjassa.

1.2 Tavaran hävittämiskulut

Vakuutuksenottajan itse suorittamissa kuljetuksissa korvataan myös tuhoutuneen kuljetettavan tavaran hävityskuluja edellyttäen, että

 • tavaran hävittämistarve on suoranainen seuraus korvattavasta kuljetusvahingosta ja

 • kuluja ei korvata muun vakuutuksen tai sopimuksen perusteella.

Hävityskuluja korvataan enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti ja yhteensä enintään 20 000 euroa yhden vakuutuskauden aikana tapahtuneita vahinkoja kohti.

Vakuutuksen voimassaoloalue ja voimassaoloaika (vakuutuskausi) on merkitty vakuutuskirjaan.

2.1 Vakuutuksen voimassaoloalueen rajoitus

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutus ei kata kuljetuksia sellaisten maiden välillä, joista kumpikaan ei ole CMR yleissopimuksen osapuoli. Mikäli tällaiset kuljetukset on erikseen vakuutettu, vakuutettuja ovat kuitenkin ainoastaan ne kuljetukset, joissa on sitovasti sovittu kuljetuksen suorittamisesta CMR-yleissopimusta noudattaen.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

2.2 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana

Poiketen vakuutussopimuslaista (28.6.1994/543) ja yleisistä sopimusehdoista Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana sellaisen vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen, joka vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan on korvattava.

Yleisiin sopimusehtoihin on merkitty muut seikat, jotka oikeuttavat Fennian irtisanomaan vakuutuksen vakuutuskauden aikana.

3.1 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

3.1.1

jälkivaatimuksen perimättä jättämisestä

3.1.2

IVY-maiden kuljetuksissa tavaran luovuttamisesta väärälle vastaanottajalle tai muulle kuin tavaran vastaanottamiseen oikeutetulle

3.1.3

tavaran luovuttamisesta alkuperäistä kuittia, maksettua kauppalaskua, konossementtia, rahtikirjaa tai muuta luovutuksen edellytyksenä olevaa asiakirjaa vaatimatta

3.1.4

vakuutetulle itselleen tai samaan tiekuljetuksen vastuuvakuutukseen sisällytetylle yritykselle

3.1.5

vakuutetun kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yritykselle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutettu

3.1.6

valosta tai sen puutteesta tai ilman kosteuspitoisuuden vaihtelusta

3.1.7

lämpötilan muutoksesta tai liiallisesta tai liian vähäisestä lämpötilasta, ellei käytettävä kuormatila ole lämpösäädeltyyn kuljetukseen tarkoitettu.

3.2 Vakuutuksesta ei korvata

3.2.1

rahaa, arvopapereita, jalometalleja tai -kiviä, jalometallikoruja tai helmiä tai arvokkaita taide-esineitä

3.2.2

vahingoittuneen tavaran hävittämisestä tai poistamisesta aiheutuneita kustannuksia eikä kuljetusvälineen, lastinkantajan, varaston tai ympäristön puhdistuskuluja

3.2.3

vakuutustapahtumasta aiheutuneita kuljetuksen lisäkustannuksia, ellei ole kysymys yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.2 mainituista pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneista kohtuullisista kuluista, jotka aiheutuvat seuraavista syistä:

 • kuljetettava tavara on välittömästi vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja

 • välittömän vaaran välttämiseksi tavaraa muun muassa vartioidaan, suojataan, siirretään, uudelleen kuormataan tai kuljetetaan lähimpään varastointipaikkaan.

Vahingon rajoittamiskuluina ei korvata tavaran kuljettamista määränpäähän.

3.2.4

sakkoa, tullirikkomuksista määrättyä veronkorotusta tai virhemaksua tai muuta sen kaltaista seuraamusta

3.2.5

kansainvälisissä kuljetuksissa tupakka- ja alkoholituotteisiin liittyviä tulleja, veroja tai muita vastaavia maksuja

3.2.6

pantti- tai pidätysoikeuden käyttämisestä johtuvaa vahinkoa

3.2.7

tavaran takavarikointia, pidättämistä, pakkotilausta, menetetyksi julistamista (konfiskaatio), viipymistä karanteenissa tai muuta vastaavaa siviili- tai sotilasviranomaisten toimenpidettä

3.2.8

omaisuutta, joka on vakuutetun vuokraama, lainaama tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä tai joka korvataan vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

3.2.9

vahinkoa, jonka on aiheuttanut kasvi-, eläin- tai muut taudit.

3.2.10

vahinkoa, joka suoraan tai välillisesti aiheutuu tartuntataudista tai muusta laajalle levinneestä sairaudesta

3.2.11

menetyksiä, vahinkoja, vastuita, kustannuksia tai vahingontorjuntakuluja, jotka suoraan tai välillisesti aiheutuvat, liittyvät tai johtuvat minkä tahansa tietokoneen, tietokonejärjestelmän, -ohjelmiston, haittakoodin, tietokoneviruksen, tietojenkäsittelyprosessin tai muun elektronisen järjestelmän käytöstä välineenä, jolla aiheutetaan vahinkoa.

3.3 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syntymiseen on välittömästi tai välillisesti vaikuttanut

3.3.1

sota, sisällissota, vallankumous, -kaappaus tai muu sotatoimen tapainen olosuhde

3.3.2

terrorismi tai sabotaasi

3.3.3

lakko, työnseisaus, työsulku tai kansalaislevottomuus

3.3.4

maanjäristys, maanvyöry, lumivyöry, tulivuorenpurkaus, pyörremyrsky, tulva, ilmansaasteet tai kemiallinen päästö

3.3.5

ydinvastuulaissa tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitettu ydinvahinko taikka ydinaseen räjähtäminen

3.4 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että

3.4.1

tavarakuorma ei ole ollut kuljetuksen aikana asianmukaisesti peitetty ja suojattu

3.4.2

tavaraa on varastoitu tai säilytetty ulkona

3.4.3

ajoneuvolla on ajettu tiettömässä maastossa, tiellä tai sillalla, jolla ajaminen on kielletty tai jonka virallinen kantavuus on ajoneuvon bruttopainoa pienempi. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla, kuin yleisesti käytettävällä, tieviranomaisten hyväksymällä talvitiellä tai siitä, että vesistö on ylitetty lossilla, jonka virallinen kantavuus on ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän bruttopainoa pienempi

3.4.4

kuljetus-, tulli- tai muita asiakirjoja puuttuu, ne ovat vajavaiset tai epäasianmukaiset, ne katoavat tai niitä ei käytetä oikein

3.4.5

vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei ulkomaanliikenteessä käyttämässään rahtikirjassa ole ilmoittanut, että kuljetus on kansainvälisen CMR-yleissopimuksen alainen.

3.5 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut varkaudesta, katoamisesta, ilkivallasta, ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai näiden yrityksestä, ellei

 • ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö, perävaunu tai lastitila ja niiden ovet ja ikkunat ole olleet vahingon tapahtuessa asianmukaisesti suljetut ja lukitut

 • ajoneuvossa ole ollut vahingon tapahtuessa toimintaan kytkettyä ohjauslukkoa tai muuta ajonesto- ja varkaudenestolaitetta luvattoman käyttöönoton estämiseksi

 • ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö tai perävaunu ole vahingon tapahtuessa ollut vartioitu tai silmälläpidon alaisena

 • tavaran varastointi- tai säilytystila, sen ovet ja ikkunat ja muut aukot ole olleet asianmukaisesti suljetut ja lukitut ja siellä oleva tavara vartioitu silloin, kun varastointi- ja säilytystila on suljettu eikä sen henkilökunta ole paikalla

 • tavaran varastointi- ja säilytystilassa oleva tavara ole ollut varastointi- ja säilytystilan henkilökunnan valvoma ja tarkkailema silloin, kun varastointi- tai säilytystila on avoinna.

Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö tai perävaunu on jätetty tai varastointi- tai säilytystila, jossa tavaraa säilytetään, on ulkopuolisilta suljettu ja siellä oleva omaisuus on ympäri vuorokauden valvottu, vartioitu ja tarkkailtu.

Silmälläpidolla tarkoitetaan sitä, että ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö tai perävaunu on ajoneuvon kuljettajan tai muun kuljetustehtävän suorittajan tai hänen sijaansa asetetun henkilön keskeytymättömän näköhavainnoinnin kohteena. Näköhavainnointi saa keskeytyä ainoastaan lyhyen, kuljetustehtävälle välttämättömän tulli- tai vastaavan asioinnin ajaksi. Tällöinkin ajoneuvon tai muu kuljetusvälineen, kontin, säiliön, perävaunun tai lastitilan tulee edellä kerrottujen edellytysten mukaisesti olla lukittu sekä ajoneuvon ajonestolaitteet olla toimintaan kytkettyinä.

Huom! Ehtokohta 3.5 on poiketen vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 31 §:stä vakuutustapahtuman rajoitus, ei suojeluohje.

3.6 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, on aiheuttanut

 • tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai

 • ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Huom! Ehtokohta 3.6 on poiketen vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 31 §:stä vakuutustapahtuman rajoitus, ei suojeluohje.

3.7 Vakuutus ei kata

3.7.1

kuljetuksen alkamista edeltäviä tai sen päättymistä seuraavia eikä muitakaan tehtäviä, jotka eivät ole osa varsinaista kuljetustehtävää. Tehtäviä, joita vakuutus ei kata, ovat esimerkiksi pelkkä lastaus-, nosto-, siirto- tai purkaustoiminta tai pelkkä varastointitoiminta.

3.7.2

toimintaa, jossa on otettu suoritettavaksi kuljetettavalle tai varastoitavalle tavaralle asennus-, lajittelu-, erottelu-, pakkaus-, hinnoittelu-, merkintä- tai laskutustehtäviä tai muita niihin verrattavia työsuorituksia.

3.7.3

toimintaa, johon vakuutuksenottajalla ei ole viranomaisen edellyttämää lupaa tai jonka ammattimaisen tavarankuljetuksen rekisteröitymisvelvoite on laiminlyöty. Luvalla tarkoitetaan esimerkiksi kuljetus-, yhteisö- tai liikennelupaa.

4.1 Vakuutusmaksuperuste

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutuskirjassa ilmoitettujen perusteiden (maksuperusteet) mukaan. Lain mukaan suoritettavat erityisverot tai -maksut veloitetaan vakuutuskirjassa mainittujen vakuutusmaksujen lisäksi, ellei niiden ole ilmoitettu sisältyvän vakuutusmaksuun.

4.2 Liikevaihtoon tai muuhun tunnuslukuun perustuva vakuutusmaksu

Vakuutuksenottaja on velvollinen antamaan Fennialle tiedot vakuutuskirjassa mainituista maksuperusteista vakuutusmaksun laskemiseksi vakuutuskaudelle (arvioon perustuva vakuutusmaksu) ja lopullisen vakuutusmaksun määrittelemiseksi vakuutuskauden päätyttyä.

Mikäli vakuutus päättyy kesken alun perin sovitun vakuutuskauden, vakuutuksenottajan on annettava Fennialle tiedot vakuutuksen voimassaoloaikaan kohdistuvista maksuperusteista.

Jos vakuutuksenottaja ei anna Fennialle tämän pyytämiä tietoja vakuutuskauden lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön lähettämisestä, Fennia on oikeutettu veloittamaan lopullisena vakuutusmaksuna alun perin sovitun vakuutuskauden arvioon perustuvan maksun kokonaisuudessaan siinäkin tapauksessa, että vakuutus päättyy kesken alun perin sovittua vakuutuskautta.

Fennialla on kuitenkin niin halutessaan oikeus Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa käyttäen saada tietoja vakuutetun kirjanpidosta ja asiapapereista lopullisen vakuutusmaksun määrittelemistä varten.

5.1 Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

5.2 Vahingon määrä

5.2.1 Korvaus vahingosta

Korvaus vahingosta on se määrä, jonka vakuutuksenottaja on tiekuljetussopimuslain 32, 34, 35.1 ja 36 §:n tai CMR-yleissopimuksen vastaavien kohtien mukaan velvollinen maksamaan.

Vakuutus ei kata laajempaa vastuuta, kuin edellä on kerrottu. Siten vakuutus ei kata esimerkiksi sitä vastuun laajennusta, josta vakuutettu on tiekuljetussopimuslain 5, 33, 35.2, 38 tai 48 §:n tai CMR-yleissopimuksen vastaavien kohtien mukaan tai vastaavien Ruotsin tai Norjan lain säännösten perusteella mahdollisesti ottanut vastatakseen.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata sitä vastuun laajennusta, joka johtuu CMR yleissopimuksen 24 artiklan mukaisesta tavaran arvon korotuksesta tai 26 artiklassa tarkoitetusta erityisestä etuudesta.

5.2.2 Oikeudenkäynti-, korko- ja vahingontorjuntakulut

Vahingon määrään lasketaan vahingonkorvauksen lisäksi oikeudenkäynti-, korko- ja vahingontorjuntakulut.

Jos vahingonkorvauskysymys johtaa oikeudenkäyntiin ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa ja vaatimuksen määrä ylittää vakuutuksenottajan omavastuun määrän, vakuutetun on oikeudenkäynnistä tiedon saatuaan välittömästi ilmoitettava asiasta Fennialle. Vahingon määrään lasketaan tällöin oikeudenkäyntikulut. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vahingon määrään lasketaan ainoastaan vakuutukseen sisältyvän korvausvaatimuksen osuus kustannuksista.

5.3 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon verosta annetut säädökset. Tällaisia ovat esimerkiksi arvonlisäverolaki ja valmisteverotuslaki sekä vastaavat, Suomen ulkopuolella sovellettavat säädökset.

Jos korvauksen saaja olisi oikeutettu tekemään omaisuuden korjaamiseen tai jälleenhankintaan liittyvästä tavarasta tai palvelusta arvonlisäverovähennyksen tai olisi oikeutettu veron palautukseen, tätä arvonlisäveroa ei lasketa vahingon määrään riippumatta siitä, onko korjaus tai jälleenhankinta tehty tai kuka tavaran tai palvelun on tilannut tai maksanut.

5.4 Omavastuu

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa.

Vähennettävä omavastuu ja mahdolliset erityisomavastuut on merkitty vakuutuskirjaan.

5.5 Erityisomavastuut

5.5.1 Lämpötila

Vahingon johtuessa äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta lämpötilan muutoksesta tai liiallisesta tai liian vähäisestä lämpötilasta vakuutuksenottajan omavastuu on kohdasta 5.4 poiketen 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutussopimuksen mukainen perusomavastuu.

5.5.1.1

Jos vahinko on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutettu on vastuussa, vakuutuksenottajan omavastuu on edellä mainitusta poiketen vakuutussopimuksen mukainen perusomavastuu.

5.5.1.2

Jos vahinko on johtunut kuorma- tai lastitilaan kiinteästi asennetun lämpötilansäätölaitteen kuljetuksen aikana tapahtuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, teknisestä viasta, omavastuu on edellä mainitusta poiketen 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutussopimuksen mukainen perusomavastuu.

Teknisenä vikana ei pidetä esimerkiksi polttoaineen loppumista, polttoaineen jähmettymistä pakkasella tai väärää polttoainetta eikä väärää lämpötilan säätöä tai sitä, ettei lämpötilansäätölaitetta ollut kytketty sähköverkkoon.

5.5.1.3

Lämpötilansäätölaitteella tarkoitetaan laitetta,

 • joka tuottaa sekä lämpöä että kylmää

 • jolla on mahdollista asettaa lämpötila ennalta valittuun arvoon

 • joka on varustettu termostaatilla sekä lämpötilan mittaus-, seuranta- ja tallennuslaiteella

 • jonka lämmitys- ja jäähdytysteho on laskennallisesti kuorma- tai lastitilaan nähden riittävä ylläpitämään kuljetukselle vaadittua lämpötilaa.

Lämpötilansäätölaitteeksi ei katsota

 • pelkkää lämmityslaitetta

 • laivan, rautatievaunun, lentokoneen, säiliön, terminaalin tai muun varaston kylmä- tai lämmityslaitetta tai pakastuslaitetta tai muuta lämpötilansäätölaitetta.

5.5.1.4

Fennialle on tämän ehdon perusteella korvausta pyydettäessä esitettävä muiden vaadittavien selvitysten lisäksi

 • korjaamon tai muun luotettavan tahon selvitys lämpötilansäätölaitteesta ja sen teknisestä viasta

 • jäljennös kuljetusvälineen vahinkohetkellä voimassa olleesta ATP-todistuksesta

 • lämpötilan mittaus-, seuranta- ja tallennuslaitteiden tallenteet kyseisen kuljetuksen osalta

 • kuljetusasiakirjoihin tehdyt merkinnät kuorman lämpötilasta ennen kuljetusta ja sen päätyttyä.

5.5.1.5

Jos vakuutuksenottaja laiminlyö edellä mainitut toimenpiteet, vakuutuksenottajan omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuksen omavastuu.

5.5.2

Jos vahinko on aiheutunut ajotien yläpuolella olevaan esteeseen osumisesta, vakuutuksenottajan omavastuu on 25 % vahingon määrästä, vähintään 1 200 euroa vakuutustapahtumaa kohti tai vakuutuksen omavastuu, jos se on tätä suurempi.

5.5.3

Omavastuu IVY-maissa on 25 % vahingon määrästä vakuutustapahtumaa kohti, kuitenkin vähintään 1200 euroa tai vakuutuksen omavastuu, jos se on tätä suurempi.

5.6 Korvauksen määrä

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 5.2 mukaisesta vahingon määrästä vakuutuksenottajan omavastuu ja mahdolliset suojeluohjeiden laiminlyönnin ja yleisten sopimusehtojen perusteella tehtävät korvauksen vähennykset. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

6.1 Vakuutuksenottajan ja korvauksenhakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle kuljetustehtävää koskeva rahtikirja, tavaran kauppalasku, lähetysluettelo, toimeksianto sekä muut asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi.

Fennia ei maksa korvausta, ennen kuin tässä kohdassa olevat velvoitteet on täytetty. Vakuutetun on ilmoitettava Fennialle tavarasta, josta Fennia on maksanut korvauksen, jos tavara myöhemmin löytyy tai saadaan takaisin.

Kun Fennia on maksanut korvausta vahingon kärsineelle, tämän on siirrettävä oikeutensa tavaraan Fennialle korvattuun määrään saakka Fennian niin vaatiessa.

6.2 Fennian velvollisuudet ja oikeudet

Jos kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko ja vahingon määrä ylittää vakuutuskirjaan merkityn omavastuun määrän, Fennia selvittää, onko vakuutuksenottajalla korvausvelvollisuutta ilmoitetusta vahingosta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Fennialla on oikeus päättää toimenpiteistä ja asiamiehen valinnasta oikeudenkäyntiin liittyen. Jos vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Fennialle, Fennialla ei ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä selvittelemään asiaa enempää.

7.1

Vakuutettu ja hänen edustajansa ovat vahingon tapahduttua velvollisia kaikin käytettävissä olevin keinoin toimimaan vahingon rajoittamiseksi ja tavaran pelastamiseksi sekä viipymättä ilmoittamaan Fennialle sattuneesta vahingosta ja noudattamaan Fennian antamia, vahinkoon liittyviä ohjeita.

7.2

Jos olosuhteet, tavaran laatu tai arvo sitä edellyttää, vahingoittumisen johdosta tai muusta syystä matkan varrelle jäänyttä tavaraa ei saa jättää vartioimattomaksi tai suojaamattomaksi.

7.3

Jos vakuutustapahtumassa on kysymys liikenneonnettomuudesta, palosta, ryöstöstä tai varkaudesta, vakuutetun tai hänen edustajansa on välittömästi ilmoitettava tapahtumasta vahinkopaikan poliisiviranomaisille tai muille asiaankuuluville valvonta- ja selvitysviranomaisille.

7.4

Milloin joku muu, kuin vakuutettu on tai saattaa olla velvollinen korvaamaan vahingon, vakuutetun tai hänen edustajansa on välittömästi tehtävä tälle kirjallinen huomautus, jolla pidätetään oikeus vaatia korvausta. Vakuutetun on myös huolehdittava siitä, ettei oikeus korvauksen vaatimiseen vanhene.

7.5

Tässä kohdassa määriteltyjen toimenpiteiden osalta vakuutetun on huolehdittava tiedon siirtämisestä ja noudattamisesta, kuten kohdassa 9.1 on määrätty.

7.6

Mikäli tässä kohdassa määriteltyjä toimenpiteitä ei ole tehty, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 mukaan.

Poiketen vakuutussopimuslaista (28.6.1994/543) ja yleisistä sopimusehdoista tähän vakuutussopimukseen sovelletaan seuraavia vakuutusehtojen kohtia 8 - 9:

Vakuutuksenottajan on esitettävä Fennialle vakuutussopimukseen perustuva kirjallinen korvausvaatimus yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutustapahtuman sattumisesta. Tällaiseksi tiedoksi katsotaan myös vakuutuksenottajalle esitetty reklamaatio tai se, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutetulle (tai sille, jonka puolesta vakuutettu on korvausvastuussa) esitetystä reklamaatiosta.

Jos korvausvaatimusta ei tehdä vaaditussa ajassa, Fennia on vapaa vastuusta.

9.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että hänen työntekijänsä, hänen käyttämänsä ulkopuolinen rahdinkuljettaja ja muu apulainen on tietoinen tähän vakuutussopimukseen sovellettavista suojeluohjeista ja noudattaa niitä toiminnassaan.

Mikäli ulkopuolinen rahdinkuljettaja tai muu apulainen luovuttaa saamansa toimeksiannon edelleen jonkun toisen hoidettavaksi, vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että tieto sovellettavista suojeluohjeista siirtyy edelleen tehtävän varsinaiselle suorittajalle ja että suojeluohjeiden noudattamisesta huolehditaan.

9.2 Lait ja viranomaismääräykset

Lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä kuormaustavasta, lastin kiinnityksestä, sitomisesta, tukemisesta ja kuljetuksesta tulee noudattaa.

Edellä mainittuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä ovat muun muassa

 • tieliikennelaki

 • laki liikenteen palveluista

 • määräys ajoneuvojen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta

 • liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista

 • laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

 • liikenneministeriön edellä mainittujen säännösten nojalla antamat päätökset ja määräykset sen sisältöisinä, kuin säännökset ja niiden nojalla annetut päätökset ja määräykset kulloinkin ovat voimassa.

9.3 Kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot

Ajoneuvojen ja perävaunujen tulee olla rekisteröintimaassaan noudatettavien, tieliikenteestä annettujen lakien, asetusten ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisessa kunnossa ja käyttöön hyväksyttyjä.

9.4 Kuormankäsittelylaitteet ja niiden kuljettajat

Tavaran käsittelyssä käytettävien trukkien, nostureiden ja muiden kone- tai käsikäyttöisten kuormankäsittelylaitteiden tulee olla huollettu laitteiden valmistajien tai maahantuojien ilmoittamalla tavalla ja soveltua käsiteltävälle tavaralle.

Kuormankäsittelylaitteiden kuljettajien on täytettävä kuljettajille mahdollisesti asetettavat viranomaisten määrittelemät vaatimukset.

9.5 Kuormaaminen ja tavaran ottaminen kuljetettavaksi

Tavara on kuljetettava kyseiselle tavaralle soveltuvalla kuljetusvälineellä. Lastaaminen on sallittu vain ehjään, huollettuun ja puhtaaseen kuormatilaan. Ennen lastaamista kuormatila on tarkistettava. Nesteiden ja muun irtotavaran kuormauksessa on erityisesti varmistuttava siitä, että myös kuormaamisessa ja purkamisessa tarvittavat laitteet, putket, pumput ja yms. ovat puhtaat.

Lähettäjän, vastaanottajan ja toimeksiantajan ohjeita ja määräyksiä sekä pakkauksen käsittelymerkintöjä on noudatettava.

Mikäli tavaran tai sen pakkauksen kunto on sellainen, että se aiheuttaa ilmeistä vaaraa henkilöille, liikenteelle tai muulle omaisuudelle, kuljettajan on kieltäydyttävä ottamasta tavaraa kuljetettavaksi.

9.6 Kuljettaminen

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa henkilö, jolta sairauden, vamman tai väsymyksen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.

Ajoneuvon kuljettaja saa kuljettaa vain sellaista ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on.

Kuljettajan on tarkkailtava kuormaa kuljetuksen aikana ja korjattava ajon aikana mahdollisesti tapahtuneet kuorman sidontaan ja peittämiseen tulleet viat välittömästi ennen kuljetuksen jatkamista.

9.7 Alihankkijan vakuutusturva

Jos vakuutettu käyttää ulkopuolisen rahdinkuljettajan tai muun apulaisen palveluksia vakuutuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan, vakuutetun on tarkistettava, että ulkopuolisella rahdinkuljettajalla tai muulla apulaisella on kulloinkin voimassa oleva, tämän suorittamat tehtävät kattava tavanomainen vastuuvakuutus, joka vastaa laajuudeltaan vakuutetun oman toiminnan kattavaa vastuuvakuutusta.

9.8 Suojeluohjeen noudattamatta jättäminen

Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa

 • ei ole huolehtinut kohdan 9.1 velvoitteistaan

 • on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt vakuutuskirjassa tai -ehdoissa mainittujen tai Fennian muutoin antamien suojeluohjeiden tai Fennian vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamien toimenpideohjeiden noudattamisen, ja ohjeiden noudattamatta jättäminen on syy-yhteydessä vahingon syntymiseen tai vahingon määrään.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet