Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Ansvarsförsäkring för privatperson, försäkringsvillkor

Ansvarsförsäkring för privatperson, försäkringsvillkor

Gäller från och med 17.6.2024

Försäkringstagare

Försäkringstagaren är den som har ingått ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren anges i försäkringsbrevet.

Försäkrad

Försäkrade är försäkringstagaren och de personer som stadigvarande bor i samma hushåll med försäkringstagaren. Som stadigvarande hemvist ses den adress som är införd i befolkningsdataregistret.

Försäkringsfall

Ett försäkringsfall är en händelse som inträffar under försäkringens giltighetstid och som ligger till grund för ersättning som betalas ut från försäkringen enligt villkoren.

Begränsande villkor

I de begränsande villkoren anges vilka skador försäkringen inte ersätter.

Självrisk

Självrisken anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren. Självrisken är den del av skadan som försäkringstagaren svarar för. Självrisken dras av från den ersättning som betalas ut.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är försäkringsbolagets högsta ersättningsbelopp per skadefall.

Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor när ett avtal om ansvarsförsäkring har ingåtts och antecknats i försäkringsbrevet.

Det centrala innehållet i försäkringsavtalet anges i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Försäkringsbrevet innehåller individuella uppgifter om försäkringsavtalet.

1.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta person- och sakskador som har orsakats en annan person och som den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Se punkt 4 om de försäkringsfall som detta försäkringsskydd är tillämpligt på.

2.1 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll med försäkringstagaren. Som stadigvarande hemvist ses den adress som är införd i befolkningsregistermyndighetens register.

Försäkringstagarens eller den försäkrades minderåriga barn som bor någon annanstans än på försäkringsstället är försäkrade när de bor hos försäkringstagaren eller den försäkrade.

Försäkrade är även delägare i ett oskiftat dödsbo vid skador som har samband med ägande, besittning eller användning av en bostad, en fastighet eller ett lösöre som har försäkrats genom denna hemförsäkring.

Familjemedlemmar och delägare i ett dödsbo är dock endast försäkrade om de inte har en egen försäkring.

2.2 Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller i Finland.

Försäkringen gäller inte under resor i samband med arbete, tjänst eller företagarverksamhet.

De valda försäkringarna anges i försäkringsbrevet.

I försäkringen ingår de skydd som har antecknats i försäkringsbrevet.

Du hittar ditt försäkringsbrev på Mitt Fennia.

3.1 Ansvarsförsäkring för privatperson

Försäkringen ersätter skador som en privatperson är ansvarig för och som enligt dessa villkor kan ersättas.

3.2 Ansvarsförsäkring för hyresvärd

Försäkringen ersätter skador som en privatperson är ansvarig för och som grundar sig på ägande av en aktielägenhet eller en fastighet eller som har inträffat till följd av ägandet av aktielägenheten eller fastigheten, och som enligt dessa villkor kan ersättas.

4.1 Person- och sakskada som en privatperson orsakat någon annan

Ansvarsförsäkringen för privatperson ersätter person- och sakskador som en privatperson har orsakat någon annan,

 • om skadan konstateras inom försäkringens giltighetsområde under försäkringsperioden, och

 • om den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att ersätta skadan.

4.2 Skada som orsakas av ett barn

Om en skada orsakas av ett barn, men barnet på grund av sin ålder inte är ersättningsskyldigt vid skadetidpunkten, iakttas följande:

 • Skadan ersätts i samma utsträckning som om den orsakats av ett barn som uppnått lägsta ålder för ersättningsskyldighet.

 • Försäkringen ersätter dock skador som en försäkrad under 12 år har orsakat uppsåtligen. Skador som någon annan är ersättningsskyldig för kan dock inte ersättas utifrån denna villkorspunkt. Utifrån denna villkorspunkt ersätts inte heller en skada som drabbat den person i vars vård barnet är vid skadetidpunkten.

4.3 Skada som orsakas av en hund

Försäkringen ersätter oberoende av den försäkrades vållande personskador som orsakas av den försäkrades hund genom bitning. Ersättning kan också beviljas för skador som hunden orsakar genom en omedelbar kollision med ett motorfordon. Den hund som har orsakat skadan ska ägas av försäkringstagaren eller någon annan som bor i samma hushåll med försäkringstagaren.

Utifrån denna villkorspunkt ersätts dock inte

 • en skada som hundens skötare eller innehavare eller någon annan än den försäkrade är ersättningsskyldig för

 • trafikskador och andra skador som orsakas av att man väjer för hunden.

4.4 Skador på egendom som innehas

Försäkringen ersätter plötsliga skador på konstruktioner och fasta anordningar i en hyres- eller en aktielägenhet som den försäkrade och den försäkrades familj använder som bostad. Ersättningen förutsätter att bolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen har underhållsansvar för föremålen för skada och att den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för skadorna.

Försäkringen ersätter plötsliga skador på konstruktioner, fasta anordningar och fasta delar i ett hotellrum, om den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för skadorna. Detsamma gäller även skador som inträffar i en bostad som används för kortvarigt boende och som kan jämställas med ett hotellrum.

Försäkringen ersätter en person- eller en sakskada som ägaren till den fastighet eller bostad som anges i försäkringsbrevet och som hyrs ut har orsakat någon annan. Detta förutsätter att skadan konstateras inom försäkringens giltighetsområde under försäkringsperioden och att den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för skadan.

På försäkringen tillämpas inte de begränsande villkoren 6.5 och 6.14 i avsnitt 6.

6.1 Skada som försäkringstagaren vållat sig själv

Försäkringen ersätter inte skador som drabbat

 • den försäkrade själv eller någon annan som är försäkrad genom samma försäkring,

 • den försäkrades arbetstagare eller en person som jämställs med honom eller henne till den del denna är berättigad att få ersättning från den obligatoriska försäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

6.2 Egendom som försäkringstagaren innehar

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som den försäkrade vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan innehar eller innehade, hade lånat eller annars utnyttjade.

Försäkringen ersätter inte skador på fast inredning i en hyres- eller en aktielägenhet som den försäkrade och den försäkrades familj använder som bostad.

Med fast inredning i bostadslägenhet avses enligt 4 kap. 2–3 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) egendom som aktieägaren har underhållsansvar för. Till en sådan egendom hör även inrednings- och förbättringsarbeten som utförs i lägenheten.

Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av vanvård av lägenheten eller slitage, repning, stötar eller nedsmutsning av lägenheten.

Undantagsvis kan oskadad ytbeläggning och fast inredning i lägenheten ersättas, men endast om ytbeläggningen eller inredningen behöver rivas bara på grund av att en konstruktion eller någon annan del av fastigheten, som bolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen har underhållsansvar för, repareras med anledning av en skada som ersätts från denna försäkring.

Försäkringen omfattar emellertid ersättningsskyldighet som uppstår för den försäkrade för en skada som plötsligt drabbar konstruktioner eller fasta apparaturer som hör till en fritidsbostad, hyres- eller aktielägenhet som den försäkrade och den försäkrades familj använder som bostad eller som logi under en resa. Detta gäller dock inte egnahemshus eller någon annan motsvarande fastighet i bostadsbruk.

6.3 Begränsningar som gäller aktie- och hyreslägenheter

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som den försäkrade enligt lagen om bostadsaktiebolag (1599/09) har underhållsansvar för i egenskap av ägare till de aktier som medför rätt att besitta aktielägenheten.

Försäkringen ersätter inte skador som beror på försummelse att vårda aktielägenheten och inte heller skador som beror på slitage, repning, stötar, nedsmutsning eller andra liknande skador på bostadens inre ytor.

6.4 Egendom som innehas för behandling eller skötsel

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som den försäkrade eller någon annan för den försäkrades räkning vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan

 • har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera eller på annat sätt behandla,

 • har eller hade åtagit sig att förvara,

 • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess omedelbara påverkningsområde,

 • på något annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta.

6.5 Ägande och innehav av fastighet eller bostad

Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av besittning eller underhåll av fastigheten, delar av fastigheten, byggnaden, aktie- eller hyreslägenheten, när största delen av fastigheten, delar av fastigheten, byggnaden, aktie- eller hyreslägenheten inte är i den försäkrades bostadsbruk, om detta inte anges i försäkringsbrevet.

6.6 Kontraktsansvar

Försäkringen ersätter inte skador till den del ersättningsansvaret grundar sig på ett löfte, ett avtal, en garanti eller en annan förbindelse, om nämnda ersättningsansvar inte skulle gälla utan denna förbindelse.

6.7 Trafikskada

Försäkringen ersätter inte skador som beror på en sådan trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen (460/2016). Detsamma gäller oberoende av var trafikskadan har inträffat.

Försäkringen ersätter dock skador som försäkringstagaren har orsakat ett annat motorfordon under lastning, lossning eller ett annat arbete i Finland. Det andra fordonet ska ha meddeltagit i den aktuella arbetsprestationen och orsaken till skadan ska basera sig på försäkringstagarens ersättningsansvar.

Försäkringen ersätter dock trafikskador som orsakat sakskador på en fastighet som försäkringstagaren eller den försäkrade innehar och som inte ersätts från trafikförsäkringen enligt begränsningen i 40 § i trafikförsäkringslagen gällande egendom som annars innehas. Om skadan har inträffat i en stat som inte har någon gällande lagstiftning som motsvarar trafikförsäkringen i Finland, ersätter försäkringen inte en skada som har orsakats av användning av ett motorfordon eller en motordriven anordning.

6.8 Användning av vatten- eller luftfarkost

Försäkringen ersätter inte skador till följd av

 • användning av båt eller fartyg som den försäkrade äger. Begränsningen gäller dock inte användning av båt med en motor på högst tio hästkrafter eller roddbåt utan motor.

 • att en luftfarkost används för luftfart när försäkringstagaren är ersättningsskyldig på grund av att denna äger, innehar eller använder luftfarkosten , utför en uppgift i luftfarkosten eller är arbetsgivare till personer som utför nämnda uppgifter.

6.9 Miljöskada

Försäkringen ersätter inte skador till följd av

 • att vatten, luft eller jordmån förorenats,

 • buller, skakning, strålning, drag, värme eller lukt,

 • en annan motsvarande störning.

Försäkringen ersätter dock plötsliga skador till följd av ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse. Skadan ersätts även när ett fel eller en brist på en byggnad, en anläggning eller en anordning har uppstått plötsligt eller oväntat av ett skäl som grundar sig på försäkringstagarens ersättningsansvar.

Dessutom krävs att

 • skadan ska ha uppstått till följd av ett skäl som uppfyller ovannämnda förutsättningar,

 • skadan ska ha inträffat plötsligt, oväntat och snabbt,

 • skadan inte bygger på en långsam, gradvis inverkan,

 • skadan inte bygger på en fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

6.10 Fukt och översvämning

Försäkringen ersätter inte skador till följd av

 • fukt,

 • regnvatten,

 • smältvatten,

 • översvämning.

Försäkringen ersätter dock plötsliga skador till följd av ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse. Skadeorsaken kan även vara ett fel eller en brist som har uppstått på en byggnad, en anläggning eller en anordning, plötsligt eller oförutsett, av ett skäl som grundar sig på försäkringstagarens ersättningsansvar.

Dessutom krävs att

 • skadan ska ha uppstått till följd av ett skäl som uppfyller ovannämnda förutsättningar,

 • skadan ska ha inträffat plötsligt, oväntat och snabbt,

 • skadan inte bygger på en långsam, gradvis inverkan,

 • skadan inte bygger på en fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

6.11 Avledning av vatten till golvbrunn

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakas av att dusch- eller badvatten inte kan rinna ner i golvbrunnen.

6.12 Grundvattenstånd

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av förändrat grundvattenstånd.

6.13 Brytnings- och sprängningsarbete

Försäkringen ersätter inte skador till följd av brytnings- eller sprängningsarbete, när arbetet utförs på någon annans byggarbetsplats eller för någon annan. Försäkringen ersätter inte heller skador som orsakas av jordsänkning eller jordras till följd av ovannämnda skäl.

6.14 Förvärvs- och näringsverksamhet

Försäkringen ersätter inte en skada som den försäkrade orsakar vid utförande av arbetsuppgifter i någon annans tjänst eller vid självständigt utövande av yrke, näringsverksamhet eller förvärvsverksamhet.

6.15 Misshandel, slagsmål eller annat brott

Försäkringen ersätter inte en skada som uppstår i samband med misshandel, slagsmål eller ett annat uppsåtligt brott. Försäkringen ersätter inte en skada till följd av odling av växter som används som narkotika eller till följd av annan tillverkning av narkotika.

6.16 Vetskap om risk för skada

Försäkringen ersätter inte en skada som beror på ett fel, en felaktighet eller en annan grund för ersättningsansvar som försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft.

6.17 Böter

Försäkringen ersätter inte böter eller en annan liknande påföljd.

6.18 Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skada till den del skadan ersätts från en annan ansvarsförsäkring som den försäkrade tecknat.

7.1 Försäkringsbelopp

Högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Du hittar ditt försäkringsbrev på Mitt Fennia.

Skador föranledda av samma handling eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

7.2 Utrednings- och rättegångskostnader

Försäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostnader för utredning av skadan. Försäkringen ersätter dock inte sådana kostnader för utredning av skadan som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren är skyldig att själv betala eller sådana kostnader som inte särskilt avtalats med Fennia.

Kommer frågan om ersättning av ett försäkringsfall som omfattas av försäkringen upp till behandling i rätten, sköter Fennia rättegången och betalar de rättegångskostnader som föranleds av detta. Fennia har rätt att välja det ombud som ska sköta ärendet. Om rättegången också behandlar andra ärenden, ersätts kostnaderna bara för den del av ersättningskravet som omfattas av försäkringen.

Fennia ska meddelas om rättegången på förhand. Om den försäkrade inte meddelar Fennia om rättegången i god tid förrän svaromål ges, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader för rättegången.

Meddela oss alltid om rättegången i god tid för att du ska få ersättning.

7.3 Självrisk

I varje försäkringsfall står den försäkrade för den självriskandel av skadebeloppet som anges i försäkringsbrevet. Självrisken dras av från de kostnader som ersätts.

7.4 Solidariskt ansvar

Om flera parter är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen bara den del av skadan som motsvarar vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel den försäkrade eventuellt haft av försäkringsfallet. Om ingen annan påföljd följer av ovannämnda orsaker, ersätter försäkringen högst den försäkrades andel enligt huvudtalet av hela skadan.

7.5 Kostnader för avvärjning av hotande skada

När hotet om ett försäkringsfall är omedelbart eller ett försäkringsfall har inträffat, är den försäkrade skyldig att se till att avvärja eller begränsa en skada (se punkt F6.2 i de allmänna avtalsvillkoren). Denna skyldighet gäller bara sådana åtgärder som avlägsnar en omedelbar ansvarsskada som hotar att drabba någon annan. Den gäller dock inte åtgärder efter skadan, om man inte överenskommit om åtgärderna separat med Fennia. Kostnaderna för nödvändiga åtgärder ersätts från försäkringen.

Om den försäkrade orsakar en miljöskada som drabbar hans eller hennes egen egendom, som till exempel egen jordmån, ska utöver det ovannämnda även följande iakttas: Skador som drabbar egen jordmån, eget vattenområde eller annan egen egendom ersätts inte.

Kostnader för avvärjning av en skada ersätts bara i situationer där en omedelbar fara hotar någon annans egendom, till exempel om miljöförstörande ämnen kommer via grundvattnet eller jordmånen från det egna området till omkringliggande områden.

Endast nödvändiga åtgärder ersätts: de åtgärder, med vilka man får avlägsnat en från försäkringen ersättningsbar, någon annans egendoms omedelbart hotande skada.

När en miljöskada har inträffat, kan det vara nödvändigt att vidta mer omfattande åtgärder än sådana som omedelbart avvärjer faran. Sådana åtgärder kan till exempel vara transport av förorenade jordmassor och förstöring och neutralisering av problemavfall som uppstått. Kostnader som uppstått för dessa åtgärder ersätts inte från ansvarsförsäkringen som kostnader för avvärjning ens om det är fråga om åtgärder i enlighet med tvingande myndighetsbestämmelser.

7.6 Mervärdesskatt

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i räkningen för advokatuppdrag eller rättegångskostnader, dras den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna av från ersättningen.

7.7 Kostnader som uppstått för myndigheter

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstått för myndigheter enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ersättning för miljöskador (737/94). Dessa kostnader uppstår till följd av vidtagna åtgärder, när ett hot om en sådan störning som avses i 1 § i lagen eller dess inverkan avvärjs eller när en förorenad miljö återställs.

8.1 Försäkringstagarens skyldigheter

Den försäkrade ska sträva efter att ge Fennia tillfälle att beräkna skadebeloppet och att bidra till en uppgörelse i godo.

Försäkringstagaren är även skyldig att

 • delta i utredningen av skadan på egen bekostnad,

 • till Fennia framföra uppgifter och handlingar som är av betydelse för utredningen av skadan,

 • skaffa eller framställa nödvändiga redogörelser och undersökningar som försäkringstagaren till en skälig kostnad har tillgång till.

Om ett ersättningsbart försäkringsfall leder till rättegång, ska den försäkrade omedelbart meddela Fennia detta i enlighet med punkt 7.2.

8.2 Försäkringsgivarens skyldigheter

Fennia reder ut om den försäkrade är skadeståndsskyldig för det anmälda försäkringsfall som omfattas av försäkringen. Dessutom förhandlar Fennia med den som kräver ersättning. Om den försäkrade ersätter skadan, överenskommer om den eller godkänner kravet, är detta inte bindande för Fennia, om ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden inte uppenbart är korrekta.

Om Fennia meddelat försäkringstagaren att bolaget är redo att inom försäkringsbeloppets gränser avtala med den skadelidande om ersättning för hans eller hennes skador, och den försäkrade inte ger sitt samtycke till det, är Fennia inte skyldigt att betala ett större skadestånd och inte heller att ersätta kostnader som uppkommit efter detta eller att utreda ärendet ytterligare.

Faktorer som påverkar försäkringspremien är

 • försäkringstagarens, de försäkrades eller egendomsinnehavarens uppgifter som anges i försäkringsbrevet

 • egenskaper och användningsändamål för det försäkrade objektet, som anges i försäkringsbrevet

 • försäkringsskyddets omfattning och storleken på självrisken

 • objektets, försäkringstagarens, de försäkrades eller egendomsinnehavarens ålder och adress.

Fennia har rätt att ändra försäkringspremien vid övergång till ny försäkringsperiod, om de ovannämnda faktorerna ändras eller uppgifter om den relaterade statistiska skaderisken ändras.

Du hittar Allmänna avtalsvillkor på nättjänsten Mitt Fennia.

I de allmänna avtalsvillkoren nämns de andra situationerna där försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringspremien.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor