Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yksityishenkilön vastuuvakuutusehdot

Yksityishenkilön vastuuvakuutusehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksenottaja on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan lisäksi hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriin merkittyä osoitetta.

Vakuutustapahtuma

Vakuutustapahtuma on vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta voidaan maksaa ehtojen mukaisesti korvausta.

Rajoitusehto

Rajoitusehdoissa kerrotaan, minkälaisia vahinkoja vakuutuksesta ei voida korvata.

Omavastuu

Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan tai vakuutusehtoihin. Omavastuu on osuus, joka vahingosta jää vakuutuksenottajan vastuulle. Omavastuu vähennetään maksettavasta korvauksesta.

Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan, ja se on vakuutusyhtiön korvauksen enimmäismäärä vahinkotapahtumassa.

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa, kun vastuuvakuutuksen vakuutussopimus on tehty ja merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjalla, vakuutusehdoissa ja yleisissä sopimusehdoissa. Vakuutuskirjalle on merkitty vakuutussopimuksen yksilölliset tiedot.

1.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti toiselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa.

Katso kohdasta 4, millaisiin vakuutustapahtumiin tätä vakuutusturvaa voidaan soveltaa.

2.1 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja muut henkilöt, jotka asuvat hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään osoitetta, joka on merkitty väestörekisteriviranomaisen rekisteriin.

Muualla kuin vakuutuspaikassa vakituisesti asuvat vakuutuksenottajan tai vakuutetun alaikäiset lapset ovat vakuutettuja silloin, kun he asuvat vakuutuksenottajan tai vakuutetun luona.

Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat sellaisissa vahingoissa, jotka liittyvät tällä kotivakuutuksella vakuutetun huoneiston, kiinteistön tai irtaimiston omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen.

Perheenjäsenet ja kuolinpesän osakkaat ovat kuitenkin vakuutettuja vain silloin, jos heillä ei ole omaa vakuutusta.

2.2 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus ei ole voimassa työhön, virkaan tai yrittäjätoimintaan liittyvillä matkoilla.

Valitut vakuutukset on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutus sisältää ne turvat, jotka on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuskirjasi löydät Oma Fennia -verkkopalvelusta.

3.1 Yksityishenkilön vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilön vastuulle kuuluvia vahinkoja, jotka ovat näiden ehtojen mukaan korvattavia.

3.2 Vuokranantajan vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilön vastuulle kuuluvia vahinkoja, jotka perustuvat osakehuoneiston tai kiinteistön omistamiseen tai ovat syntyneet niiden omistamisesta. Vahinkojen on oltava korvattavia näiden ehtojen mukaan.

4.1 Yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

 • joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja

 • josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

4.2 Lapsen aiheuttama vahinko

Jos vahingon aiheuttaa lapsi mutta vahingon sattuessa hän ei ikänsä puolesta ole korvausvelvollinen, noudatetaan seuraavaa:

 • Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän.

 • Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka alle 12-vuotias vakuutettu on aiheuttanut tahallaankin. Tämän ehtokohdan perusteella ei kuitenkaan korvata vahinkoa, josta joku toinen on korvausvastuussa. Tämän ehtokohdan perusteella ei myöskään korvata vahinkoa sille, jonka hoidettavana lapsi vahingon sattuessa on.

4.3 Koiran aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun tuottamuksesta riippumatta henkilövahinko, jonka aiheutuu vakuutetun omistaman koiran puremasta. Korvauksen voi myös saada vahingosta, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Vahingon aiheuttaneen koiran on oltava vakuutuksenottajan tai jonkun muun samassa taloudessa asuvan omistama.

Tämän ehtokohdan perusteella ei kuitenkaan korvata

 • vahinkoa, josta koiran hoitaja tai hallussapitäjä tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa

 • liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu koiran väistämisestä.

4.4 Hallussa olevalle omaisuudelle aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta korvataan äkilliset vahingot rakenteille ja kiinteille laitteille vuokra- tai osakehuoneistossa, jota vakuutettu ja hänen perheensä käyttävät asuntonaan. Korvaus edellyttää, että vahingon kohteet kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle asunto osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ja että vakuutettu on niistä voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta korvataan äkilliset hotellihuoneiston rakenteille, kiinteille laitteille ja kiinteille osille aiheutuvat vahingot, kun vakuutettu on niistä voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Sama pätee myös vahinkoihin, jotka tapahtuvat lyhytaikaiseen majoittumiseen käytetyssä asunnossa, joka on rinnastettavissa hotellihuoneistoon.

Vakuutuksesta korvataan henkilö- tai esinevahinko, jonka vuokralle annetun ja vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön tai huoneiston omistaja on aiheuttanut toiselle taholle. Tämä edellyttää, että vahinko todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja vakuutettu on siitä voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutukseen ei sovelleta kappaleessa 6 mainittuja rajoitusehtoja 6.5 eikä 6.14.

6.1 Itselle aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutetulle itselleen tai muulle samasta vakuutuksesta vakuutetulle

 • vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle henkilölle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta pakollisesta vakuutuksesta.

6.2 Hallussa oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra- tai osakehuoneiston kiinteälle sisustukselle.

Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvun 2–3 pykälien mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta. Tämän omaisuuden piiriin kuuluvat myös huoneistossa tehdyt sisustus- ja parannustyöt.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat huoneiston huonosta hoidosta, kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta tai likaantumisesta.

Poikkeuksellisesti vahingoittumaton pinnoite ja huoneiston kiinteä sisustus voidaan korvata, mutta ainoastaan tilanteissa, joissa se joudutaan purkamaan vain siksi, että asunto osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa rakennetta tai muuta kiinteistön osaa korjataan tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon vuoksi.

Vakuutukseen sisältyy kuitenkin korvausvelvollisuus, joka vakuutetulle aiheutuu hänen ja hänen perheensä asuntona käytetyn tai matkalla majoitustilana käyttämänsä vapaa ajanasunnolle, osake- tai vuokrahuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta. Tämä ei kuitenkaan koske omakotitaloa tai muuta vastaavaa asumiseen käytettyä kiinteistöä.

6.3 Osake- tai vuokrahuoneistoon liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja omaisuudelle, josta vakuutettu on kunnossapitovastuussa asunto-osakeyhtiölain (1599/09) mukaan osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajana.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu osakehuoneiston hoidon laiminlyönnistä tai kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, likaantumisesta tai vastaavasta huoneiston sisäpintojen vahingoittumisesta.

6.4 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä

 • säilytettävänä

 • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

 • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

6.5 Kiinteistön tai asunnon omistaminen ja hallinta

Vakuutuksesta ei korvata kiinteistön, kiinteistön osan, rakennuksen tai osake- tai vuokrahuoneiston hallinnasta tai kunnossapidosta aiheutuvaa vahinkoa, kun kiinteistön, kiinteistön osan, rakennuksen tai osake- tai vuokrahuoneiston enin osa ei ole vakuutetun asumiseen liittyvässä käytössä, ellei tästä ole tehty merkintää vakuutuskirjaan.

6.6 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu lupaukseen, sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumusta.

6.7 Liikennevahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa (460/16) määritellystä liikennevahingosta. Tämä pätee riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka vakuutuksenottaja on aiheuttanut toiselle moottoriajoneuvolle kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana Suomessa. Toisen ajoneuvon on pitänyt osallistua kyseiseen työsuoritukseen, ja vahingon syyn on perustuttava vakuutuksenottajan korvausvastuuseen.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin liikennevahinko, josta on aiheutunut esinevahinko vakuutuksenottajan tai vakuutetun hallinnassa olevalle kiinteistölle ja jota ei korvata liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 40 §:n muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta koskevan rajoituksen perusteella. Jos vahinko on tapahtunut valtiossa, jossa ei ole voimassa Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä.

6.8 Vesi- tai ilma-aluksen käyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutetun omistuksessa olevan veneen tai aluksen käytöstä. Rajoitus ei kuitenkaan koske enintään 10 hv:n moottorilla varustetun veneen tai moottorittoman soutuveneen käyttöä.

 • ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana.

6.9 Ympäristövahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta

 • melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä tai hajusta

 • muusta vastaavasta häiriöstä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti. Vahinko korvataan myös silloin, kun rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti tai odottamatta vakuutuksenottajan korvausvastuuseen perustuvasta syystä.

Lisäksi edellytetään, että

 • vahinko on syntynyt edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena

 • vahinko on sattunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti

 • vahinko ei perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen

 • vahinko ei perustu jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

6.10 Kosteus ja tulviminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • kosteudesta

 • sadevedestä

 • sulamisvedestä tai

 • tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti. Vahingon aiheuttajana voi olla myös vika tai puute, joka on syntynyt rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen äkillisesti tai ennalta arvaamatta vakuutuksenottajan korvausvastuuseen perustuvasta syystä.

Lisäksi edellytetään, että

 • vahinko on syntynyt edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena

 • vahinko on sattunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti

 • vahinko ei perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen

 • vahinko ei perustu jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

6.11 Veden pääsy lattiakaivoon

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, ettei suihku- tai kylpyvesi pääse lattiakaivoon.

6.12 Pohjavesi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä on pohjaveden korkeuden muuttuminen.

6.13 Louhinta ja räjäytystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa louhinta- tai räjäytystyöstä aiheutuvaa vahinkoa, kun työ tehdään vieraalla työmaalla tai suoritetaan toiselle. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jonka aiheuttajana on edellä mainitusta syystä aiheutuva maan painuma tai maan siirtymä.

6.14 Ansio- ja elinkeinotoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa työtehtävässä toisen palveluksessa taikka itsenäisessä ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa.

6.15 Pahoinpitely, tappelu tai muu rikos

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn, tappelun tai muun tahallisen rikoksen yhteydessä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu huumausaineena käytettävien kasvien viljelystä tai muusta huumausaineiden valmistuksesta.

6.16 Tiedossa ollut vahingonuhka

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutuksenottajan tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan.

6.17 Sakko

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta.

6.18 Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

6.19 Pakote

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia

 • kauppa- tai taloudellisia pakotteita

 • kieltoja

 • rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

7.1 Vakuutusmäärä

Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Vakuutuskirjasi löydät Oma Fennia -verkkopalvelusta.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai usean vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, ne katsotaan kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

7.2 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskuluja, jotka vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole Fennian kanssa erikseen sovittu.

Jos vakuutukseen kuuluvaa vakuutustapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa Fennia sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeudenkäyntikulut. Fennialla on oikeus valita asiaa hoitava asiamies. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kuluista.

Oikeudenkäynnistä pitää ilmoittaa etukäteen Fennialle. Jos vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä hyvissä ajoin ennen vastineen antamista, Fennialla ei ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja.

Ilmoita oikeudenkäynnistä aina hyvissä ajoin meille, jotta korvauksien saaminen on mahdollista.

7.3 Omavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu vähennetään korvattavista kuluista.

7.4 Yhteisvastuullisuus

Jos usea taho on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen vakuutustapahtumasta mahdollisesti saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä ole muuta seurausta, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

7.5 Uhkaavan vahingon torjumiskulut

Kun vakuutustapahtuman uhka on välitön tai vakuutustapahtuma on sattunut, vakuutetulla on velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. yleisten sopimusehtojen kohta F6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka. Se ei kuitenkaan koske tätä pidemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei toimista sovita erikseen Fennian kanssa. Välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta.

Jos vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle omaisuudelleen, kuten omalle maaperälle, edellä olevan lisäksi noudatetaan seuraavaa: omalle maaperälle, vedelle tai muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

Torjuntakuluja korvataan vain tilanteessa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta, esimerkiksi jos ympäristöä pilaavat aineet kulkeutuvat pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle. Vain välttämättömät toimenpiteet korvataan: ne, joilla saadaan poistetuksi vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka.

Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään toimenpiteitä, jotka ovat välittömän vaaran torjuntaa laajempia. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen tai syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen ja neutralointi. Niistä syntyneitä kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimenpiteet.

7.6 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

7.7 Viranomaiselle koituneet kulut

Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka koituvat viranomaisille ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 § 1 momentin 2 kohdan mukaisesti. Nämä kulut syntyvät tehdyistä toimenpiteistä, kun kyseisen lain 1 §:ssä tarkoitetun häiriön uhkaa tai sen vaikutusta torjutaan tai pilaantunut ympäristö palautetaan ennalleen.

8.1 Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Vakuutetun on pyrittävä siihen, että Fennialle varataan tilaisuus arvioida vahingon määrä ja mahdollisuus vaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

Vakuutuksenottaja on myös velvollinen

 • osallistumaan vahingon selvittelyyn omalla kustannuksellaan

 • esittämään Fennialle hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä

 • hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenottajan saatavilla.

Jos korvattava vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä Fennialle kohdan 7.2 mukaisesti.

8.2 Vakuutuksenantajan velvollisuudet

Fennia selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta. Fennia myös neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutettu suostu tähän, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan suurempaa vahingonkorvausta eikä tämän ajankohdan jälkeen syntyneitä kuluja eikä selvittelemään asiaa enempää.

Vakuutuksen maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat

 • vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan vakuutuskirjalla mainitut tiedot

 • vakuutetun kohteen vakuutuskirjalla mainitut ominaisuudet ja käyttötarkoitus

 • vakuutusturvan laajuus ja omavastuun suuruus

 • kohteen, vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan ikä ja osoite.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuskauden vaihtuessa, jos yllä mainitut seikat muuttuvat tai tieto niihin liittyvästä tilastollisesta vahinkoriskistä muuttuu.

Yleiset sopimusehdot löydät Oma Fennia -palvelusta.

Yleisissä sopimusehdoissa on kerrottu muut tilanteet, joissa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet