Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet

Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet

Gäller från och med 1.1.2022

Försäkringsvillkor FS305

Ansvarsförsäkringsvillkoret för konsultverksamhet fastställer innehållet i ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade konsultverksamheten liksom den fakturering av försäkrad konsultverksamhet som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömning av riskens storlek och för försäkringspremien anges i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter person-, sak- och förmögenhetsskador som förorsakats konsultuppdragsbeställare i försäkrad konsultverksamhet och som konstaterats under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och för vilka försäkringstagaren eller den försäkrade enligt de allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet (KSE) som gäller vid tidpunkten i fråga är ersättningsskyldig.

Dessutom krävs att

 • ersättningsskyldigheten grundar sig på ett fel eller en försummelse i undersöknings- eller mätresultat, i kalibreringar eller programmering av maskiner och anordningar, kalkyler, ritningar, arbetsrapporter, råd eller anvisningar

 • felet eller försummelsen kan konstateras i ett skriftligt eller elektroniskt dokument som försäkringstagaren eller den försäkrade upprättat och som hänger samman med konsultuppdraget

 • skadan orsakats av ett fel eller eller en försummelse som begåtts högst tio år innan ersättningsanspråket framförs.

1.2 Försäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.

För skador som konstaterats under en och samma försäkringsperiod ersätts högst det dubbla beloppet av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

1.3 Serieskada

Skador till följd av samma fel eller försummelse betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

1.4 Giltighetsområde

Försäkringen gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet. Med detta avses att ett konsultuppdrag som grundar sig på ett uppdragsavtal utförs inom giltighetsområdet och att en skadepåföljd som grundar sig på ett ersättningsanspråk uppstår inom giltighetsområdet eller något annat område som anges i försäkringsbrevet.

Oavsett vilket som anges i försäkringsbrevet som försäkringens giltighetsområde, så gäller försäkringen inte i länder utanför Finland till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag och inte heller till den del som Förenta nationernas (FN) eller Europeiska unionens (EU) handelsblockad begränsar försäkring eller försäkringens giltighet.

Utöver ersättningsbegränsningar enligt de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 tillämpas följande begränsande villkor:

2.1 Skada som orsakats en själv, delägarkompanjon eller någon som omfattas av samma bestämmanderätt

Försäkringen ersätter inte skada som har orsakats

 • försäkringstagaren eller den försäkrade själv

 • försäkringstagarens eller den försäkrades delägarkompanjon eller underkonsult

 • ett bolag som hör till samma koncern som försäkringstagaren eller den försäkrade

 • ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som på basis av majoritetsinnehav eller i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som försäkringstagaren eller den försäkrade.

2.2 Avtalsenlig arbetsprestation

Försäkringen ersätter inte arbete som utförts för att rätta till resultatet av ett konsultarbete som grundar sig på ett uppdragsavtal eller för att utföra arbetet på nytt ens i det fall att detta arbete utförs av någon annan än försäkringstagaren eller den försäkrade.

2.3 Hävning av avtal

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att avtalet mellan försäkringstagaren eller den försäkrade och uppdragsgivaren hävts.

2.4 Ekonomiska kalkyler

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av ett fel eller en försummelse i massa- eller mängdkalkyler eller i undersöknings- eller mätresultat, kalkyler, ritningar, arbetsrapporter, råd eller anvisningar vars syfte är att fastställa ett värde eller att vara grund för kostnadsberäkningar eller andra ekonomiska beräkningar.

2.5 Misslyckat utseende

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att en byggnad, en produkt eller en produktdel utseendemässigt inte är lyckad när det gäller form, material, färg eller någon annan orsak.

2.6 Försening

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att kalkyler, ritningar och andra skriftliga eller elektroniska dokument som hänger samman med konsultuppdraget inte lämnats in i tid. Försäkringen ersätter inte heller skada som orsakats av något annat dröjsmål.

2.7 Produktutveckling och experimentella metoder

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att nya ännu oprövade material, konstruktioner eller arbetsmetoder använts.

2.8 I strid med bestämmelser

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av en åtgärd eller lösning som står i strid med lagar eller förordningar eller med föreskrifter eller anvisningar som utfärdats av myndigheter och som försäkringstagaren eller den försäkrade var eller borde ha varit medveten om.

2.9 Kontraktsansvar

Försäkringen ersätter inte skador till den del ersättningsskyldigheten grundar sig på en sådan bestämmelse i uppdragsavtalet genom vilken försäkringstagaren eller den försäkrade har åtagit sig mer ansvar än han eller hon skulle ha enligt gällande rätt i samma avtalsförhållande utan en sådan avtalsbestämmelse.

2.10 Bristfällig prestanda

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av för låg verksamhetseffekt, bristfällig prestationsförmåga eller avsaknad av avsedd effekt hos en byggnad, en produkt eller en produktdel som var föremål för konsultarbetet när detta orsakats av någonting annat än ett sådant fel eller en sådan försummelse som avses i punkt 1.1.

2.11 Böter, skatter och liknande påföljder

Försäkringen ersätter inte böter, avtalsböter, gottgörelseavgifter, konkurrensbrottsavgifter, skatt, skatteökning, skattehöjning, avgifter av straffkaraktär, tullar eller avgifter som tullmyndigheten har fastställt eller andra påföljder som liknar de ovannämnda

2.12 Offentliga anskaffningar

Försäkringen ersätter inte skador eller gottgörelseavgifter som orsakats av ett anbudsförfarande som avses i lagen om offentlig upphandling.

2.13 Immateriella rättigheter

Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som orsakats av eller som är en direkt eller indirekt följd av att immateriell rätt kränkts.

2.14 Egen tillverkning eller varuleverans

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats i ett konsultuppdragsobjekt som hänför sig till försäkringstagarens, den försäkrades, eller som kan jämställas med försäkringstagarens eller den försäkrades, bygg-, tillverknings- eller monteringsarbete eller varuleveranser.

2.15 Övervakning och arbetsledning

Försäkringen ersätter inte skador som är förknippad med övervakning, arbetsledning eller administrativ ledning av byggarbete eller något annat motsvarande arbete, om den försäkrade konsultverksamheten inte omfattar antingen byggherreverksamhet och fastighetsledning eller övervakning och granskning.

2.16 Brytnings- och sprängningsarbete

Försäkringen ersätter inte skador som är förknippad med brytnings- eller sprängningsarbete, om bergbyggnadsteknik inte är en försäkrad konsultverksamhet.

2.17 Bedömning och undersökning av skick

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av beräkningar eller undersökningar som utförts för att utreda eller precisera skicket eller reparationsbehovet hos byggnader, konstruktioner, anordningar och system.

2.18 Skador som förorsakats uppsåtligen eller genom grovt vållande

Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakats uppsåtligen eller genom grovt vållande.

2.19 Konkurs

Försäkringen ersätter inte skador som hänför sig till försäkringstagarens, den försäkrades eller underkonsultens företagssanering, konkurs eller någon annan betalningsoförmåga.

2.20 Skador förorsakade av underkonsult

Försäkringen ersätter skador orsakade av ett fel eller en försummelse som förorsakats av en underkonsult endast om

 • det slutits ett skriftligt underkonsultavtal om underkonsultarbetet

 • det i underkonsultavtalet fastställts att underkonsulten ska teckna och hålla i kraft en ansvarsförsäkring för konsultverksamhet som omfattar underkonsultens konsultandel.

Från denna försäkring ersätts skador som förorsakats en beställare endast till den del ersättning inte kan fås från ovannämnda försäkring som underkonsulten tecknat.

2.21 Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skador som ersätts från en annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren eller den försäkrade tecknat.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor