Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Vakuutusehto YT305

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutusehto määrittelee konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu konsulttitoiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva, Fennialle ilmoitettu vakuutetun konsulttitoiminnan laskutus on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän tilaajalle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on kulloinkin voimassa olevien konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaan korvausvastuussa.

Lisäksi edellytetään, että

 • korvausvastuu perustuu virheeseen tai laiminlyöntiin tutkimus- tai mittaustuloksissa, koneiden tai laitteiden kalibroinnissa tai ohjelmoinnissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, neuvoissa tai ohjeissa

 • virhe tai laiminlyönti on todettavissa vakuutuksenottajan tai vakuutetun laatimasta, konsulttitehtävään liittyvästä kirjallisesta tai sähköisestä dokumentista

 • vahinko on aiheutunut enintään kymmenen vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä.

1.2 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.

1.3 Sarjavahinko

Samasta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, onko vahinko todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

1.4 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. Tällä tarkoitetaan sitä, että toimeksiantosopimukseen perustuva konsultointitehtävä suoritetaan voimassaoloalueella ja korvausvaatimuksen perusteena oleva vahinkoseuraamus ilmenee voimassaoloalueella tai muulla vakuutuskirjaan merkityllä alueella.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutus ei ole voimassa Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä, eikä siltä osin kuin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Euroopan Unionin (EU) julistama kauppa- tai taloussaarto vakuuttamista tai vakuutuksen voimassaoloa rajoittaa.

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen YT390 korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia rajoitusehtoja.

2.1 Itselle, osakaskumppanille tai samaan määräysvaltaan kuuluvalle aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu

 • vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle itselleen

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun osakaskumppanille tai alikonsultille

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle

 • yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja tai vakuutettu.

2.2 Sopimuksen mukainen työsuoritus

Vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan konsulttityön tuloksen korjaamiseksi tehtyä työtä tai työn uudelleen tekemistä siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn tekee joku muu kuin vakuutuksenottaja vai vakuutettu.

2.3 Sopimuksen purkautuminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksenottajan tai vakuutetun ja toimeksiantajan välisen sopimuksen purkautumisesta.

2.4 Taloudelliset laskelmat

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut massa- tai määrälaskelmissa, kustannusarvioiden tai muiden taloudellisten arvioiden perustaksi tai arvon määrittämiseksi tarkoitetuissa tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, neuvoissa tai ohjeissa tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä.

2.5 Epäonnistunut ulkonäkö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, ettei rakennus, tuote tai tuotteen osa muodoltaan, materiaaliltaan, väriltään tai muusta syystä ole ulkonäöltään onnistunut.

2.6 Viivästyminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, ettei laskelmia, piirustuksia tai muita konsulttitehtävään liittyviä kirjallisia tai sähköisiä dokumentteja ole toimitettu ajoissa tai muusta viivästymisestä.

2.7 Tuotekehitys ja kokeelliset menetelmät

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut uusien vielä kokeilemattomien materiaalien, rakenteiden tai työmenetelmien käytöstä.

2.8 Määräystenvastaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut lakien, asetusten tai viranomaisten antamien määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä tai ratkaisusta, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tiennyt tai josta sen olisi pitänyt tietää.

2.9 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu perustuu toimeksiantosopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ottanut itselleen enemmän vastuuta kuin sillä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä.

2.10 Puutteellinen suorituskyky

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut konsulttityön kohteena olleen rakennuksen, tuotteen tai tuotteen osan liian alhaisesta toimintatehosta, puutteellisesta suorituskyvystä tai tarkoitetun vaikutuksen puutteesta ja jonka on aiheuttanut muu kuin kohdassa 1.1 tarkoitettu virhe tai laiminlyönti.

2.11 Sakot, verot ja sen kaltaiset seuraamukset

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa, hyvitysmaksua, kilpailunrikkomismaksua, veroa, veronlisäystä, veronkorotusta, rangaistusluonteista korvausta, tulleja tai tulliviranomaisen määräämiä maksuja tai muita edellä mainittujen kaltaisia seuraamuksia.

2.12 Julkiset hankinnat

Vakuutuksesta ei korvata laissa julkisista hankinnoista tarkoitetusta tarjousmenettelystä aiheutunutta vahinkoa tai hyvitysmaksua.

2.13 Immateriaalioikeudet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tai ovat suoraan tai välillisesti seurausta immateriaalioikeuden loukkauksesta.

2.14 Oma valmistus tai tavaratoimitus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut konsulttitoimeksiannon kohteessa, johon liittyy vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenottajaan tai vakuutettuun rinnastettavan rakennus-, valmistus- tai asennustyötä tai tavaratoimituksia.

2.15 Valvonta ja työnjohto

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka liittyy rakennus- tai muun vastaavan työn valvontaan, työnjohtoon tai hallinnolliseen johtoon, ellei vakuutettuna konsulttitoimintana ole joko rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen tai valvonta ja tarkastus.

2.16 Louhinta- ja räjäytystyö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka liittyy louhinta- tai räjäytystyöhön ellei vakuutettuna konsulttitoimintana ole kalliorakennustekniikka.

2.17 Kuntoarviointi ja -tutkimus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennusten, rakenteiden, laitteiden ja järjestelmien kunnon tai korjaustarpeen selvittämiseksi tai täsmentämiseksi tehdyistä arvioinneista tai tutkimuksista.

2.18 Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

2.19 Konkurssi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka liittyy vakuutuksenottajan, vakuutetun tai alikonsultin yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyyteen.

2.20 Alikonsultin aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta korvataan alikonsultin virheestä tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko vain, kun

 • alikonsultoinnista on tehty kirjallinen alikonsulttisopimus

 • alikonsulttisopimuksessa on määrätty, että alikonsultin on otettava ja pidettävä voimassa alikonsultin konsulttiosuuden kattava konsulttitoiminnan vastuuvakuutus.

Tästä vakuutuksesta korvataan tilaajalle aiheutunut vahinko vain siltä osin, kuin korvausta ei ole mahdollista saada edellä tarkoitetusta alikonsultin ottamasta vakuutuksesta.

2.21 Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuutuksenottajan tai vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet