Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FSS01 Allmänna säkerhetsföreskrifter för egendoms- och avbrottsförsäkringar

FSS01 Allmänna säkerhetsföreskrifter för egendoms- och avbrottsförsäkringar

Gäller från och med 1.1.2024

Säkerhetsföreskrift FSS01

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa denna säkerhetsföreskrift samt övriga säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet och se till att säkerhetsföreskrifterna följs inom samtlig verksamhet som påverkar den försäkrade egendomen eller verksamheten. Allt som i denna säkerhetsföreskrift ålagts som försäkringstagarens plikt tillämpas också på samtliga försäkrade. En försäkrad är den till vars förmån en skadeförsäkring gäller.

Försäkringstagaren ska säkerställa att de omständigheter som förutsätts i säkerhetsföreskrifterna råder i samtlig försäkrad verksamhet. Försäkringstagaren ska se till att alla personer som ansvarar för verksamheten får kännedom om säkerhetsföreskrifterna. Om försäkrad egendom har hyrts ut eller verksamhet har lagts ut på entreprenad, ska man se till att hyrestagarna och tjänsteleverantörerna får kännedom om säkerhetsföreskrifterna och skriftligen kräva att de följer säkerhetsföreskrifterna. Som tjänsteleverantörer betraktas även alla som utför installations-, reparations- och underhållsarbete i försäkringstagarens lokaler. Säkerhetsföreskrifterna ska också lämnas för kännedom till samtliga försäkrade.

Därtill ska andra förpliktande anvisningar som Fennia gett om förebyggande av skador följas och de åtgärder och system som Fennia separat krävt, t.ex. bevakning, inbrottslarmsystem, brandlarm och automatiskt släckningssystem, för förbättring av säkerheten genomföras.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs och försummelsen att följa dem bidrar till att en skada uppstår eller till dess omfattning, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Försäkringstagaren ska följa de författningar och myndighetsbestämmelser som gäller för den försäkrade egendomen och verksamheten. Sådana är till exempel räddningslagstiftningen, bygglagstiftningen, elsäkerhetslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och kemikalielagstiftningen. En försäkrad byggnad ska uppfylla bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling som gällde vid den tidpunkt när bygglovet beviljades.

De planer, program och inspektioner som författningarna förutsätter och myndigheterna föreskriver ska utarbetas och genomföras och man ska handla enligt dem. Sådana är till exempel räddningsplaner, brandinspektioner, sotning, periodiska besiktningar av elanordningar, explosionsskyddsdokument (ATEX), egenkontrollprogram samt handlingar över säkerhetsprinciper och säkerhetsutredningar när det gäller industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier. Fel och brister som konstateras under inspektionerna ska åtgärdas omedelbart och de direktiv som ges under inspektionerna ska följas.

Vid service och underhåll av byggnader ska byggnadens användnings- och serviceanvisningar följas (servicebok).

Maskiner, anordningar och apparaturer ska installeras, användas, servas och underhållas enligt författningar och myndighetsbestämmelser som gäller dem och enligt de anvisningar som tillverkaren och importören gett. För elinstallationer ska systemmontören göra en ibruktagningsbesiktning och ett besiktningsprotokoll som krävs i elsäkerhetslagen. Dessutom ska man i objekt med solelsystem beakta följande:

 • Takets vattentäthet vid fästen och genomföringar samt installationsplatsens vindbelastning och snömängder med drivbildning på paneler.

 • Byggnadens räddningsplan. Anordningar som monterats för att säkra underhålls- och räddningspersonal får inte försvåra räddningsarbeten. Objekt med solelsystem ska förses med skyltar.

Efter utförda elinstallationer och innan spänning kopplas till ska inspektioner och mätningar som garanterar att installationen är säker göras. Dessutom ska inspektioner som Fennia separat kräver, t.ex. värmefotografering av elanordningar, göras.

För el- och säkerhetsanordningar och för maskiner, anordningar och apparaturer av betydelse för kontinuiteten i den försäkrade verksamheten ska ett skriftligt service- och underhållsprogram som ska följas utarbetas. Programenliga inspektioner ska utföras enligt ovannämnda författningar, bestämmelser och anvisningar. Om ingenting annat har föreskrivits om inspektionsintervallet, ska inspektionen utföras åtminstone en gång om året. Över inspektionerna ska föras bok och konstaterade fel ska åtgärdas omedelbart.

Med en elapparatur avses en funktionell helhet som består av elanordningar och eventuellt andra apparater, tillbehör och konstruktioner.

Säkerhetsanordningar är till exempel inbrottslarmsystem, rökventilationsanordningar, brandlarm, automatiska släckningsanordningar och andra skyddsanordningar och -system som är en förutsättning för beviljande av bygglov, försäkring eller försäkringspremierabatt. Säkerhetsanordningars larmöverföringsförbindelse ska prövas varje månad i enlighet med tillverkarens och larm- eller nödcentralens anvisningar. Det måste föras bok över de månatliga prövningarna.

Defekta elanordningar ska omedelbart tas ur bruk när felet uppstår. Sådana är till exempel lysrörsarmaturer som blinkar eller glöder i ändarna samt anordningar, kopplingsdosor och ledningar vars skyddsisolering är defekt eller som blir varma på ett sätt som avviker från det normala. Elanordningar och kabelhyllor ska hållas fria från damm och annat brandfarligt material.

Eldstäder och rökkanaler ska sotas och ventilationsanordningar och -kanaler ska servas och rengöras enligt det sätt som avses i räddningslagen och förordningen om sotning. Försäkringstagaren ska se till att sotaren har en yrkesexamen för sotare.

Oljecisterner och tillhörande rörnät ska granskas regelbundet. Den första granskningen ska göras inom tio år från det cisternen togs i bruk. Efter den första granskningen ska underjordiska cisterner på ett grundvattenområde granskas i enlighet med konditionsklassificeringen enligt följande:

 • En cistern i metall i klass A ska granskas på nytt med fem års mellanrum och en cistern i ett annat material ska granskas på nytt med tio års mellanrum.

 • En cistern i klass B ska granskas på nytt med två års mellanrum.

 • En cistern i klass C ska tas ur bruk inom sex månader efter granskningen.

 • En cistern i klass D ska tas ur bruk omedelbart.

Oberoende av cisternens material ska underjordiska cisterner utanför ett grundvattenområde och tillhörande rörnät granskas med tio års mellanrum.

Granskning av cisterner ska utföras av en besiktningsorgan som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). De anvisningar som ges vid granskningen ska följas, observerade brister ska omedelbart åtgärdas och granskningsprotokollet ska förvaras åtminstone fram till följande granskning. En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och det ska förhindras att den fylls på nytt.

Kylanordningar och temperaturmät-, temperaturregistrerings- och temperaturlarmanordningar i förvaringsutrymmen för frysvaror, livsmedel som ska förvaras kallt och andra varor som kräver en viss förvaringstemperatur ska inspekteras och servas minst varje halvår, så att den andra inspektionen och servicen görs precis innan sommarsäsongen börjar.

Försäkringstagaren ska fastställa användarbehörigheter och skyddsprinciper för databehandlingsanordningar, program och filer samt övervaka att de följs.

Försäkringstagaren ska fastställa säkerhetskopiering av filer och program. Säkerhetskopiering av uppgifter, filer och program som är av betydelse för de försäkrade och för affärsverksamhetens kontinuitet ska dock göras åtminstone enligt följande:

 • Uppgifter som förändrats i filer ska säkerhetskopieras varje dag.

 • En fullständig säkerhetskopiering som säkerställer alla uppgifter ska göras minst en gång i veckan.

 • Program som kan säkerhetskopieras ska säkerhetskopieras innan de installeras i ett datasystem och alltid i samband med förändringar.

 • Säkerhetskopior, originalprodukter och koder som berättigar till installation ska förvaras på ett sådant sätt att de inte kan förstöras vid samma skada som filer och program som installerats i datasystemet.

Som ett tryggt förvaringssätt betraktas förvaring i en annan brandsektion i ett dataskyddsskåp som är åtminstone av klass S 120 DIS eller i en helt annan byggnad. Utöver originalprodukter och koder som berättigar till installation ska det i säkerhetsarkivet finnas åtminstone de två senaste fullständiga säkerhetskopiorna av filer och de två senaste säkerhetskopiorna av programändringar. Att säkerhetskopieringen lyckas och att säkerhetskopiorna kan återställas till en fungerande helhet med anordningarna och programmen ska regelbundet testas, dock åtminstone två gånger om året.

Hela datasystemet ska hållas så uppdaterat, komplett och kompatibelt och man ska säkerställa att säkerhetskopior av program och filer kan återställas efter en sakskada i reparerade eller återanskaffade anordningar och att hela datasystemet kan återställas med en rimlig arbetsinsats till den nivå som föregick skadetidpunkten.

Om tjänster som hänger samman med databehandling har lagts ut på entreprenad, ska försäkringstagaren skriftligen kräva och om möjligt säkerställa i praktiken att alla leverantörer av tjänsten uppfyller åtminstone de ovannämnda kraven.

Brandfarligt avfall eller annat brandfarligt material eller brandfarliga saker får inte förvaras under en byggnad eller närmare än åtta (8) meter från byggnaden. Bestämmelsen gäller också avfallsbehållare och sopförråd utanför byggnaden. Avståndet räknas som kortaste avstånd från byggnadens takutsprångslinje eller från någon annan av byggnadens yttersta del.

Med avvikelse från föregående stycke får brandfarligt avfall eller annat brandfarligt material eller brandfarliga saker som hänger samman med den försäkrade verksamheten förvaras under åtta (8) meters avstånd från byggnaden om spridning av en eventuell brand till byggnaden har förhindrats genom byggnadstekniska åtgärder. Med en sådan byggnadsteknisk åtgärd avses ett låst slutet lager, vars samtliga väggar och tak som är närmare än åtta (8) meter från byggnaden är i minst klass EI60 och byggda i material av minst klass A2-s1, d0, förutsatt att giltiga föreskrifter och myndighetsbestämmelser inte förutsätter bättre sektionering.

På lastkajer med eller utan tak vid byggnaden får brandfarligt avfall eller annat brandfarligt material eller brandfarliga saker förvaras endast i det fall att man med tillräckligt starka konstruktioner och låsanordningar i direkt anslutning till lastkajen med eller utan tak har förhindrat obehörigas tillträde till dessa platser. Konstruktionerna och låsanordningarna ska genomföras på ett sådant sätt att man inte kan antända de brandfarliga material som finns på lastkajen med eller utan tak från utsidan av den konstruktion som förhindrar tillträdet.

Vid byggnadens utgångar samt på rutter till vindar, källare, lager och motsvarande rum får inga material eller saker förvaras. Vindsutrymmen, källare, lager och andra motsvarande rum ska vara låsta så att obehöriga inte har tillträde. I dessa lokaler får man inte förvara onödiga brandfarliga material eller saker.

I försäkringstagarens lokaler ska det finnas åtminstone en handbrandsläckare per varje 150 m² i lokalen, dock så att

 • varje brandsektion har åtminstone en handbrandsläckare

 • varje våning har åtminstone en handbrandsläckare

 • användaren har högst 30 meter, mätt längs gångvägen, till närmaste handbrandsläckare.

Handbrandsläckarens effektivitetsklass ska vara åtminstone 43A 233BC (vanligen 6 kg) enligt standarden SFS-EN 3. Handbrandsläckare kan ersättas med brandposter endast i ett lager för fasta och organiska ämnen under förutsättning att varje plats nås med åtminstone en stråle. Handbrandsläckningsutrustning ska markeras tydligt och den ska vara lättillgänglig.

I samtliga arbetsmaskiner och traktorer med förbränningsmotor och som väger över 3 000 kg ska det finnas åtminstone två köldbeständiga (-30 °C) kemiska handbrandsläckare i minst effektivitetsklass 43A 233B C (standard SFS-EN 3).

I truckar som väger under 3 000 kg ska det finnas åtminstone en köldbeständig (-30 °C) handbrandsläckare, vars effektivitetsklass är minst 27A 183BC (minst 4 kg) enligt standarden SFS-EN 3. Om en sådan släckare inte kan fästas på trucken, kan den ersättas med två släckare i minst effektivitetsklass 13A 89BC (vanligen 2 kg).

För personalen ska regelbundet ordnas släckningsutbildning, så att personalen kan använda handsläckningsutrustningen. Som personal avses även hyrd personal.

Ändringar får inte göras i brandsektionerande byggnadsdelar om ändringarna minskar byggnadsdelarnas brandförebyggande effekt eller förmåga att förhindra spridning av rökgaser. Skyddsbeklädnader och sektionerande byggnadsdelar ska hållas hela och täta. Brandsektionering ska alltid genomföras på minst den nivå som fastställs i bygglovet eller i åtgärdstillståndet.

Om det görs genomföringar i sektionerande byggnadsdelar, ska genomföringarna genast tätas efter att de gjorts, så att genomföringen inte försämrar den sektionerande förmågan hos byggnadsdelen. Det ska alltid krävas att personer som utför installationer, reparationer och underhåll omedelbart tätar genomföringar som görs i sektionerande konstruktioner.

En brandsektionerande dörr får hållas öppen endast om den är försedd med ett drivorgan som vid brand stänger och reglar dörren automatiskt. Man får inte förhindra att branddörrar stängs och reglas.

Vid heta arbeten ska den separata säkerhetsföreskriften Heta arbeten FSS15 iakttas. Heta arbeten är arbeten där det uppstår gnistor eller där man använder låga eller någon annan värme som orsakar brandfara. Vid hantering på annat sätt av eld samt av ett lättantändligt eller explosivt ämne eller av något annat brandfarligt ämne ska man vara noggrann och iaktta tillräcklig aktsamhet. I ett väderskydd för fordon får heta arbeten utföras endast om en permanent arbetsplats för heta arbeten inrättats enligt säkerhetsföreskriften för heta arbeten FSS15.

Varmt avfall ska förvaras så att det inte kan tända eld på annat material eller konstruktioner. Självantändligt avfall, t.ex. tillbehör som använts i samband med produkter som innehåller linolja, ska förvaras i ett syrefritt rum eller så ska risken för självantändning avlägsnas genom att blöta ner avfallet.

Vid hantering och förvaring av kemikalier och brännbara vätskor och gaser ska man följa den gällande lagstiftningen, skyddsinformationsblad, förpackningspåskrifter och de maximimängder som tillsynsmyndigheterna godkänt. Tillsynsmyndigheter är till exempel räddningsmyndigheter samt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). I väderskydd för fordon, till exempel i garage eller carportar, får man förvara brännbara vätskor och gaser endast i den mängd som motsvarar volymen för en fastmonterad bränsletank på ett fordon. Därutöver får man i väderskydd för fordon förvara totalt högst 60 liter av extremt brandfarliga, mycket brandfarliga och brandfarliga brännbara vätskor och gaser (till exempel bensin och sprayfärg). Man får förvara totalt högst 200 liter av dieselbränsle och smörjolja och andra brännbara vätskor, vars flampunkt överstiger 55 grader Celsius.

Laddning av elfordon samt utförande och installation av laddningsställen, kontakttyper och kablar ska genomföras i enlighet med gällande elsäkerhetslagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och standarder.

 • försäkringstagaren ska på förhand försäkra sig om att fastighetens elnät jämte anordningar lämpar sig för laddning av el- och hybridfordon. På grund av tekniska begränsningar lämpar sig de nuvarande eluttagen för bilvärme och andra hushållseluttag inte för långvarig laddning med hög effekt.

 • tillstånd för laddning får inte ges förrän elinstallationsföretaget har utfärdat ett skriftligt intyg över elnätets och elanordningarnas lämplighet.

 • driftkontrollen av laddningsstationen ska utföras enligt anordningstillverkarens anvisningar.

 • säkringarna för laddningsplatserna ska tydligt anges i elcentralerna.

 • en laddningsstation får inte placeras inne i en produktions- eller lagerbyggnad.

 • lokalen ska vara försedd med ett automatiskt brandlarm som även larmar utanför lokalen med t.ex. siren. Gäller inte carportar.

 • anslutningsledningar, urkopplare, energimätare eller liknande som är anslutna till eluttaget får inte användas.

 • Laddning i bilaffärer får utföras inomhus endast om laddningen utförs under kontinuerlig personövervakning, om det finns en brandlarmanläggning i lokalen eller så att laddningsplatsen är skyddad med en rökdetekterande brandvarnare som bryter laddningsströmmen.

När batteriet laddas ska anvisningarna från batteritillverkaren följas.

En arbetsmaskins och ett fordons start- eller framdrivningsbatteris laddningsplats ska vara ren och väl ventilerad och det får inte finnas något brandfarligt material i närheten av det batteri som ska laddas, på minst två (2) meters avstånd. Det är absolut förbjudet att använda öppen eld, att röka och använda gnistrande verktyg på laddningsplatsen när laddningskabeln är ansluten. Laddningsprocessen ska alltid stoppas innan laddningskontakten tas bort från batteriet. Laddningen ska utföras i en varm lokal.

I laddningsplatsens omedelbara närhet ska finnas en lämplig brandsläckare, en handbrandsläckare av minst effektklass 43A 233BC eller en CO2-släckare av 89 B (5kg). Laddningsanordning och kablar måste skyddas mot stötar och skakningar under både drift och förvaring. På laddningsplatsen ska det finnas både bruksanvisningar för laddningsverktyget och anvisningar för laddning av de maskiner och anordningar som ska laddas.

Start- eller framdrivningsbatteri för fordon eller arbetsmaskiner får laddas i produktions-, butiks- eller lagerbyggnader endast om laddningsplatsen är brandsektionerad från en annan byggnad åtminstone i byggnadsdelar av EI 60 eller om laddningen utförs under kontinuerlig personövervakning eller så att laddningsplatsen är skyddad med en rökdetekterande brandvarnare som bryter laddningsströmmen, en rökdetektor som är kopplad till brandlarmet eller en automatisk släckanordning.

Dessutom ska Li-ion batteri ha ett lämpligt batterihanterings- och styrsystem (Battery Management System).

Före laddningen ska batteriet kontrolleras med avseende på mekaniska skador. Ett skadat batteri får inte laddas. Laddningsanordningarnas skick ska kontrolleras regelbundet i enlighet med tillverkarens anvisningar. Man får inte använda defekt utrustning för laddning.

Batterier på elcyklar och motsvarande fordon ska laddas under personövervakning och i varm omgivning. Om fastighetens ägare har godkänt, kan batteriladdningen utföras t.ex. i ett varmt cykelförråd. I detta fall ska det finnas primärsläckningsutrustning och brandlarm som larmar utanför förrådet med t.ex. sirener.

Laddningen av batterierna till handverktyg ska utföras i en varm miljö och på ett icke brännbart underlag.

En arbetsmaskin med en förbränningsmotor på över fem (5) kilowatt får förvaras utomhus inom ett avstånd på mindre än åtta (8) meter från en byggnads yttervägg endast om ytterväggen och takutsprånget har avskilts med brandsektioner med byggnadsdelar i minst klass EI 60, eller om arbetsmaskinens huvudströmbrytare är påslagen så att den stänger av strömmen till arbetsmaskinens samtliga anordningar med undantag av det automatiska släckningssystemet. Brandsektioneringen ska på höjden omfatta hela väggen och takutsprånget och den ska i sidled nå i båda riktningarna minst fyra (4) meter från arbetsmaskinens förvaringsplats.

En arbetsmaskin med en förbränningsmotor på över fem (5) kilowatt får förvaras i en produktions-, handels- eller lagerbyggnad endast om förvaringsutrymmet har avskilts med brandsektioner från den övriga byggnaden med byggnadsdelar i minst klass EI 60, eller om arbetsmaskinens huvudströmbrytare är påslagen så att den stänger av strömmen till arbetsmaskinens samtliga anordningar med undantag av det automatiska släckningssystemet.

Räddningsvägar ska hållas kördugliga och framkomliga och de ska markeras. Man får inte parkera, förvara saker eller lägga andra hinder på en räddningsväg.

Försäkringstagarens lokaler och egendom ska skyddas mot inbrott och skadegörelse åtminstone på ett sådant sätt som beskrivs i den separata inbrottsskyddsanvisningen FSS21, FSS22 eller FSS23. Den inbrottsskyddsanvisning som tillämpas på försäkringen anges i försäkringsbrevet.

Databehandlings-, datakommunikations-, mät-, undersöknings- eller behandlingsanordningar, inspelnings-, återgivnings- eller behandlingsanordningar för ljud och bild eller någon annan motsvarande egendom som lätt kan omvandlas till pengar och som lockar till stöld får inte alls lämnas över natten i ett fordon, ett färdmedel eller en arbetsmaskin som parkerats eller som överlåtits till någon utomstående. Ovannämnda föremål får inte heller dagtid lämnas så att de från utsidan kan ses i ett fordon, ett färdmedel eller en arbetsmaskin. Med detta avses inte fast monterade anordningar i ett låst styr- eller lastutrymme och inte heller parkering i ett väderskydd för fordon när väderskyddet är endast i försäkringstagarens eget bruk och stängt enligt inbrottsskyddsanvisningen.

Pengar, värdepapper, ädelmetaller, klockor, smycken, juveler och andra värdeföremål får inte alls lämnas i ett fordon, ett färdmedel eller en arbetsmaskin som parkerats eller som överlåtits till någon utomstående.

Dörrar till kassa-, data- och brandskyddsskåp och -holv ska stängas efter användning och efter arbetstid får deras nyckel inte förvaras i samma lokal där skåpet eller holvet finns. Med en nyckel avses utöver mekaniska nycklar även alla redskap och identifierare som används vid öppnande av lås.

Efter arbetstid ska kassaapparater tömmas och deras penningfack ska lämnas öppna.

Olåst egendom som säljs eller visas ska ständigt övervakas av personalen. Klockor, smycken, ädelmetaller, juveler, databehandlings- och datakommunikationsanordningar, inspelnings-, återgivnings- eller behandlingsanordningar för ljud och bild eller någon annan motsvarande egendom som lätt kan omvandlas till pengar och som lockar till stöld ska förvaras i ett låst skåp eller i en låst försäljningsmöbel eller fastlåst i försäljningsställets konstruktioner, så att de inte kan börja användas innan någon ur personalen har öppnat låset.

Rörnät, cisterner, bassänger och tillhörande anordningar ska skyddas mot frysning. Om en byggnad lämnas utan värme under den kalla årstiden eller om grundvärmen ställs in på under +12 °C i hela byggnaden, ska rörnät, cisterner, bassänger och anordningar som innehåller vatten eller annat ämne som fryser vid 0 °C tömmas.

Anslutningar till anordningar som använder vatten eller annan vätska ska göras enligt tillverkarens eller importörens och myndigheternas bestämmelser och anvisningar. Vid anslutningen där anordningar kopplas med slang till vattenledningsnätet ska det finnas en ändamålsenlig ventil eller kran, och en sådan ventil eller kran ska alltid vara stängd när anordningen inte används.

Egendom som skadas av fukt ska placeras minst 10 cm ovanför golvytan. Anvisningen gäller inte för anordningar och möbler som hör till anläggningstillgångar och som är avsedda att placeras på golvet.

När det gäller en byggnad eller tomt som försäkringstagaren innehar eller äger ska följande anvisningar följas:

 • Yttertaket ska inspekteras årligen och vid behov renoveras. Takbrunnar och takrännor ska granskas och rengöras på hösten och våren.

 • Regn- och smältvatten, dvs. dagvatten, ska hindras att rinna in i byggnaden genom vattenisolering och system för avledning av dagvatten, t.ex. marklutning (bort från byggnaden), diken, dränering samt dagvattenbrunnar och -pumpstationer på tomten.

 • Dagvattenavlopp och -brunnar ska granskas minst årligen och vid behov servas.

 • Tomten ska anslutas till kommunens eller något annat allmänt dagvattensystem om det finns ett sådant i området.

 • Uppsamlingsbrunnen ska ha en backventil som hindrar att vatten rinner in i byggnaden via dräneringsdiken.

 • I byggnadens tomtavlopp ska det alltid finnas en backventil om det i byggnaden finns avloppsställen som ligger under uppdämningsnivån. Dessutom ska vattenverkets anslutningsbestämmelser följas.

Vid granskningar i bostads- och inkvarteringslokaler ska försäkringstagaren se till att

 • det i anslutningar där anordningar kopplas med slang till vattenledningsnätet finns en ändamålsenlig ventil eller kran

 • det under den anordning (t.ex. en diskmaskin) som ansluts till vattenledningsnätet finns ett underlägg som styr fram eventuellt läckagevatten om anordningen finns i ett rum där det inte finns en golvbrunn eller golvet saknar vattenisolering

 • anslutningar för anordningar har stängts med avstängningsproppar om inte anordningar kopplats in.

En granskning ska göras minst vart femte (5) år och dessutom alltid när den som bor i en lägenhet avsedd för permanent boende byts.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor