Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YTS01 Omaisuus- ja keskeytysvakuutusten yleiset suojeluohjeet

YTS01 Omaisuus- ja keskeytysvakuutusten yleiset suojeluohjeet

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Suojeluohje YTS01

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava tätä suojeluohjetta sekä vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita ja valvottava, että suojeluohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa, joka vaikuttaa vakuutettuun omaisuuteen tai toimintaan. Kaikkea, mikä tässä suojeluohjeessa on asetettu vakuutuksenottajan velvollisuudeksi, sovelletaan myös kaikkiin vakuutettuihin. Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

Vakuutuksenottajan on varmistettava, että suojeluohjeissa edellytetyt olosuhteet vallitsevat kaikessa vakuutetussa toiminnassa. Vakuutuksenottajan on saatettava suojeluohjeet kaikkien toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden tietoon. Jos vakuutettua omaisuutta on annettu vuokralle tai toimintaa on ulkoistettu, suojeluohjeet on saatettava vuokralle ottajien ja palvelun tuottajien tietoon ja kirjallisesti edellytettävä, että nämä noudattavat suojeluohjeita. Tällaisiksi palvelun tuottajiksi katsotaan myös kaikki vakuutuksenottajan toimitiloissa asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekevät. Suojeluohjeet on saatettava myös kaikkien vakuutettujen tietoon.

Tämän lisäksi on noudatettava muita Fennian antamia velvoittavia ohjeita vahinkojen torjumiseksi ja toteutettava Fennian erikseen edellyttämät, turvallisuutta parantavat toimet ja järjestelmät, kuten esimerkiksi vartiointi, murtohälytysjärjestelmä, paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto.

Jos suojeluohjeita ei noudateta ja noudattamatta jättäminen vaikuttaa vahingon syntyyn tai sen laajuuteen, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä.

Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutettua omaisuutta ja toimintaa koskevia säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastuslainsäädäntö, rakennuslainsäädäntö, sähköturvallisuuslainsäädäntö, elintarvikelainsäädäntö ja kemikaalilainsäädäntö. Vakuutetun rakennuksen on täytettävä rakennusluvan myöntämishetkellä voimassa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset.

Säädösten edellyttämät ja viranomaisten määräämät suunnitelmat, ohjelmat ja tarkastukset on laadittava ja toteutettava ja niiden mukaisesti on toimittava. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastussuunnitelma, palotarkastus, nuohous, sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus, räjähdyssuojausasiakirja (ATEX), omavalvontaohjelma sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys. Tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi ja tarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettava.

Rakennuksen huollossa ja kunnossapidossa on noudatettava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta (huoltokirja).

Koneet, laitteet ja laitteistot on asennettava, niitä on käytettävä ja ne on huollettava ja pidettävä kunnossa niitä koskevien säädösten ja viranomaismääräysten sekä valmistajan ja maahantuojan antamien ohjeiden mukaisesti. Sähköasennuksille on järjestelmän asentajan tehtävä sähköturvallisuuslain vaatima käyttöönottotarkastus ja tarkastuspöytäkirja. Lisäksi kohteissa, joissa on aurinkosähköjärjestelmää, on huomioitava

 • katon vesitiiviys kiinnikkeiden ja läpivientien osalta sekä asennuspaikalla paneeleihin kohdistuvat tuuli- ja lumikuormat kinostumisvaikutuksineen.

 • Rakennuksen pelastussuunnitelma, huolto- ja pelastushenkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi asennetut laitteet eivät saa vaikeuttaa pelastustöitä. Kohteet, joissa on aurinkosähköjärjestelmä, on merkittävä kyltein.

Sähköasennusten jälkeen, ennen jännitteen kytkemistä, on tehtävä tarkastukset ja mittaukset, jotka takaavat asennusten turvallisuuden. Lisäksi on tehtävä Fennian erikseen edellyttämät tarkastukset, kuten sähkölaitteistojen lämpökuvaukset.

Sähkö- ja turvallisuuslaitteistoille sekä vakuutetun toiminnan jatkuvuuden kannalta merkityksellisille koneille, laitteille ja laitteistoille on laadittava kirjallinen huolto- ja kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettava. Ohjelman mukaiset tarkastukset on tehtävä edellä mainittujen säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastusvälistä ei ole muuta säädetty, tarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa ja todetut viat on korjattava välittömästi.

Sähkölaitteistolla tarkoitetaan sähkölaitteista ja mahdollisista muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta.

Turvallisuuslaitteistoja ovat esimerkiksi murtohälytysjärjestelmä, savunpoistolaitteisto, paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja muut rakennusluvan, vakuutuksen myöntämisen tai vakuutusmaksualennuksen edellytyksenä olevat suojalaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuuslaitteistojen ilmoituksensiirtoyhteyskokeilu on tehtävä kuukausittain laitevalmistajan ja hälytys- tai hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti. Kuukausikokeilusta on pidettävä päiväkirjaa.

Vialliset sähkölaitteet on poistettava käytöstä välittömästi vian ilmettyä. Tällaisia ovat esimerkiksi vilkkuvat tai päistään hehkuvat loistevalaisimet sekä laitteet, kytkentärasiat ja johdot, joiden suojaeristys on vioittunut tai jotka lämpenevät normaalista poikkeavasti. Sähkölaitteet ja kaapelihyllyt on pidettävä puhtaina pölystä ja muusta syttyvästä materiaalista.

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava ja ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat on huollettava ja puhdistettava pelastuslain ja nuohousasetuksen edellyttämällä tavalla. Vakuutuksenottajan on varmistettava, että nuohoojalla on nuohoojan ammattitutkinto.

Öljysäiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava säännöllisesti. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset säiliöt on tarkastettava kuntoluokituksen mukaisesti seuraavasti:

 • A -luokan metallinen säiliö on tarkastettava uudelleen 5 vuoden välein ja muusta materiaalista valmistettu säiliö on tarkastettava uudelleen 10 vuoden välein

 • B -luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden välein

 • C -luokan säiliö on poistettava käytöstä 6 kuukauden kuluessa tarkastuksesta

 • D -luokan säiliö on poistettava käytöstä välittömästi

Säiliön materiaalista riippumatta pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset säiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava 10 vuoden välein.

Säiliön tarkastuksessa on käytettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymää tarkastusliikettä. Tarkastuksessa annettuja ohjeita on noudatettava, havaitut puutteet on korjattava viipymättä ja tarkastuspöytäkirja on säilytettävä vähintään seuraavaan tarkastukseen saakka. Käytöstä poistettava säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava ja sen uudelleen täyttö on estettävä.

Pakasteiden, kylmäsäilytettävien elintarvikkeiden ja muiden, tiettyä säilytyslämpötilaa edellyttävien tuotteiden säilytystilojen kylmälaitteet ja lämpötilan mittaus-, tallennus- ja hälytyslaitteet on tarkastettava ja huollettava vähintään puolen vuoden välein siten, että toinen tarkastus ja huolto tehdään juuri ennen kesäkauden alkua.

Vakuutuksenottajan on määritettävä tietojenkäsittelylaitteistojen, ohjelmistojen ja tiedostojen käyttövaltuudet ja suojausperiaatteet ja valvottava niiden noudattamista.

Vakuutuksenottajan on määritettävä tiedostojen ja ohjelmistojen varmuuskopiointi. Vakuutettujen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta merkityksellisten tietojen, tiedostojen ja ohjelmistojen varmuuskopiointi on tehtävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

 • Tiedostojen muuttuneet tiedot on varmuuskopioitava päivittäin.

 • Kaikki tiedot varmistava täysvarmistus on tehtävä vähintään viikon välein.

 • Varmuuskopioitavissa olevat ohjelmistot on varmuuskopioitava ennen tietojärjestelmään asentamista ja aina muutosten yhteydessä.

 • Varmuuskopiot, alkuperäistuotteet ja asentamiseen oikeuttavat tunnukset on säilytettävä siten, etteivät ne voi tuhoutua samassa vahingossa tietojärjestelmään asennettujen tiedostojen ja ohjelmiston kanssa.

Turvalliseksi säilytystavaksi katsotaan säilyttäminen eri palo-osastossa vähintään S 120 DIS luokan dataturvakaapissa tai kokonaan eri rakennuksessa. Alkuperäistuotteiden ja asentamiseen oikeuttavien tunnusten lisäksi varmuusarkistossa pitää olla vähintään kaksi viimeistä tiedostojen täysvarmistusta ja ohjelmistojen muutosvarmistusta. Varmuuskopioinnin onnistuminen ja varmistusten palauttaminen laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi on testattava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa.

Tietojärjestelmä on kokonaisuudessaan pidettävä niin ajantasaisena, eheänä, yhteensopivana ja varmistettuna, että ohjelmisto- ja tiedostovarmistukset voidaan esinevahingon jälkeen palauttaa korjattuihin tai jälleen hankittuihin laitteistoihin ja että koko tietojärjestelmä voidaan palauttaa vahinkohetkeä edeltävään tasoon kohtuullisella työmäärällä.

Jos tietojenkäsittelyyn liittyviä palveluita on ulkoistettu, vakuutuksenottajan on kirjallisesti edellytettävä ja mahdollisuuksiensa mukaan käytännössä varmistettava, että kaikki palvelun tuottajat noudattavat vähintään edellä mainittuja vaatimuksia.

Syttyvää jätettä tai muuta syttyvää materiaalia tai tavaraa ei saa säilyttää rakennuksen alla eikä alle kahdeksan (8) metrin etäisyydellä rakennuksesta. Määräys koskee myös rakennuksen ulkopuolella olevia jäteastioita ja jätevarastoja. Etäisyys lasketaan lyhimpänä etäisyytenä rakennuksen räystäslinjasta tai muusta, rakennuksen uloimmasta osasta.

Edellisestä kappaleesta poiketen vakuutettuun toimintaan liittyvää syttyvää jätettä tai muuta syttyvää materiaalia tai tavaraa voi säilyttää alle kahdeksan (8) metrin etäisyydellä rakennuksesta, jos palon leviäminen rakennukseen on estetty rakenteellisin keinoin. Tällaiseksi rakenteelliseksi keinoksi katsotaan lukittu umpinainen varasto, jonka kaikki alle kahdeksan (8) metrin etäisyydellä rakennuksesta olevat seinät ja katto ovat vähintään luokkaa EI60 ja rakennettu vähintään A2-s1, d0-luokan tarvikkeista, edellyttäen, että voimassa olevat säädökset tai viranomaismääräykset eivät edellytä parempaa osastointia.

Rakennuksessa kiinni olevilla lastauslaitureilla ja -katoksissa saa säilyttää syttyvää jätettä tai muuta syttyvää materiaalia tai tavaraa vain siinä tapauksessa, että asiattomien pääsy näihin kohteisiin on estetty lastauslaituriin ja -katokseen välittömästi liittyvillä, riittävän vahvoilla rakenteilla ja lukituksilla. Rakenteet ja lukitukset on toteutettava siten, ettei lastauslaiturilla tai -katoksessa olevaa syttyvää materiaalia voi sytyttää pääsyn estävän rakenteen ulkopuolelta.

Rakennuksen uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien, varastojen ja vastaavien tilojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään materiaalia tai tavaraa. Ullakot, kellarit, varastot ja vastaavat tilat on lukittava siten, että asiattomien pääsy näihin tiloihin on estetty. Näissä tiloissa ei saa säilyttää tarpeetonta syttyvää materiaalia tai tavaraa.

Vakuutuksenottajan toimitiloissa on oltava vähintään yksi käsisammutin toimitilan jokaista alkavaa 150 m²:ä kohden kuitenkin niin, että

 • jokaisessa palo-osastossa on vähintään yksi käsisammutin

 • jokaisessa kerroksessa on vähintään yksi käsisammutin

 • käyttäjän matka lähimmälle käsisammuttimelle kulkutietä pitkin on enintään 30 metriä.

Käsisammuttimen teholuokka pitää olla vähintään 43A 233BC (yleensä 6 kg) standardin SFS EN 3 mukaisesti. Käsisammuttimet voidaan korvata pikapaloposteilla vain kiinteiden, orgaanisten aineiden varastossa edellyttäen, että jokaiseen paikkaan ylletään vähintään yhdellä suihkulla. Alkusammutuskaluston on oltava selkeästi merkitty ja helposti käyttöön otettavissa.

Kaikissa yli 3 000 kiloa painavissa polttomoottorikäyttöisissä työkoneissa ja traktoreissa on oltava vähintään kaksi pakkasen kestävää (-30 °C), vähintään 43A 233BC -teholuokan (standardi SFS-EN 3) kemiallista käsisammutinta.

Alle 3 000 kiloa painavissa trukissa on oltava vähintään yksi pakkasen kestävä (-30 °C) käsisammutin, jonka teholuokka on vähintään 27A 183BC (vähintään 4 kg) standardin SFS-EN 3 mukaisesti. Jos trukkiin ei voi kiinnittää tällaista sammutinta, sen voi korvata kahdella, vähintään teholuokan 13A 89BC (yleensä 2 kg) sammuttimella.

Henkilöstölle on järjestettävä säännöllisesti alkusammutuskoulutusta niin, että henkilökunta osaa käyttää alkusammutuskalustoa. Henkilöstöksi katsotaan myös vuokrattu henkilöstö.

Palo-osastoiviin rakennusosiin ei saa tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat rakennusosien kykyyn rajoittaa palon ja savukaasujen leviämistä. Suojaverhoukset ja osastoivat rakennusosat on pidettävä ehjinä ja tiiviinä. Palo-osastoinnin on toteuduttava aina vähintään sen tasoisena, kuin rakennus- tai toimenpideluvassa on määritetty.

Jos osastoiviin rakennusosiin tehdään läpivientejä, ne on tiivistettävä välittömästi läpiviennin tekemisen jälkeen siten, ettei läpivienti heikennä rakennusosan osastoivuutta. Esimerkiksi asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekeviltä on aina edellytettävä osastoiviin rakenteisiin tehtävien läpivientien välitöntä tiivistämistä.

Palo-osastoivan oven saa pitää auki vain, jos se on varustettu toimilaitteella, joka palon sattuessa sulkee ja salpaa oven automaattisesti. Palo-oven sulkeutumista ja salpautumista ei saa estää.

Tulitöissä on noudatettava erillistä Tulityöt -suojeluohjetta YTS15. Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Muulla tavalla tulta ja syttyvää, räjähtävää tai muutoin palonarkaa ainetta käsiteltäessä on toimittava huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ajoneuvosuojassa saa tehdä tulitöitä vain, jos sinne on järjestetty Tulityöt -suojeluohjeen YTS15 mukainen vakituinen tulityöpaikka.

Kuumat jätteet on säilytettävä niin, etteivät ne voi sytyttää muita materiaaleja tai rakenteita. Itsesyttyvät jätteet, kuten pellavaöljyä sisältävien tuotteiden yhteydessä käytetyt tarvikkeet, on säilytettävä hapettomassa tilassa tai itsesyttymisriski on poistettava kastelemalla.

Kemikaalien ja palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyssä ja säilytyksessä on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä, käyttöturvallisuustiedotteita, pakkausmerkintöjä ja valvontaviranomaisen hyväksymiä enimmäismääriä. Valvontaviranomaisia ovat esimerkiksi pelastusviranomaiset sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Ajoneuvosuojassa, kuten autotallissa tai -katoksessa, saa säilyttää palavaa nestettä ja kaasua vain ajoneuvoon kiinteästi liitetyn polttoainesäiliön tilavuuden mukaisen määrän. Tämän lisäksi ajoneuvosuojassa saa säilyttää erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä ja kaasuja (esimerkiksi bensiiniä ja aerosolimaaleja) yhteensä enintään 60 litraa. Dieselpolttoainetta ja voiteluöljyä tai muita palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 celsiusastetta, saa säilyttää yhteensä enintään 200 litraa.

Sähköajoneuvojen lataaminen, sekä latauspisteiden, pistoketyyppien ja kaapeloinnin toteutus ja asennus on toteutettava voimassa olevien sähköturvallisuuslakien, -asetusten, viranomaismääräysten ja standardien mukaan

 • vakuutuksenottajan on etukäteen varmistettava, että kiinteistön sähköverkko laitteineen soveltuu sähkö- ja hybridiautojen ja -moottoripyörien lataukseen. Nykyiset autolämmityspistorasiat ja muut kotitalouspistorasiat eivät sovellu pitkäaikaiseen suuritehoiseen lataukseen teknisten rajoitusten vuoksi.

 • lupaa lataukseen ei saa antaa ennen sähköasennusliikkeen kirjallista todistusta sähköverkon ja -laitteiden soveltuvuudesta.

 • latausaseman toimintatarkastus tulee toteuttaa laitevalmistajan ohjeiden mukaan.

 • latauspaikkojen sulakkeet on nimettävä selkeästi sähkökeskuksissa.

 • latausasemaa ei saa sijoittaa tuotanto- tai varastorakennukseen sisälle.

 • tilassa on oltava automaattinen palohälytin, joka hälyttää myös tilan ulkopuolella esim. sireenillä. Ei koske autokatoksia.

 • jatkojohtoja, pistorasiaan liitettyjä kellokytkimiä, energiamittareita tai vastaavia ei saa käyttää.

Autoliikkeissä lataamista saa suorittaa sisällä vain, jos lataaminen tehdään jatkuvassa henkilövalvonnassa, tiloissa on paloilmoitinlaitteisto tai siten, että latauspaikka on suojattu savun havaitsevalla, latausvirran katkaisevalla palovaroittimella.

Akun lataamisessa tulee noudattaa akun valmistajan ohjeita.

Työkoneen ja ajoneuvon käynnistys- tai ajovoima-akun latauspaikan pitää olla puhdas ja hyvin tuulettuva eikä ladattavan akun läheisyydessä, vähintään kahden (2) metrin etäisyydellä, saa olla syttyvää materiaalia. Latauspaikalla avotuli, tupakointi ja kipinöivien työkalujen käyttö on ehdottomasti kielletty aina, kun latauskaapeli on kytkettynä. Latausprosessi tulee pysäyttää akkulaturista aina ennen latausliittimen irrottamista. Lataaminen tulee suorittaa lämpimässä tilassa.

Latauspaikan välittömässä läheisyydessä on oltava soveltuva sammutin, vähintään teholuokan 43A 233BC käsisammutin tai 89 B luokan (5kg) CO2-sammutin. Latauskoje ja -kaapelit pitää suojata kolhuilta ja hankaumilta sekä käytön että säilytyksen aikana. Latauspaikalla pitää olla sekä latauskojeen käyttöohjeet että ladattavien koneiden ja laitteiden latausohjeet.

Ajoneuvon, kulkuvälineen tai työkoneen käynnistys- tai ajovoima-akkua saa ladata tuotanto-, kauppa tai varastorakennuksessa vain, jos latauspaikka on palo-osastoitu muusta rakennuksesta vähintään EI 60 -rakennusosin tai jos lataaminen tehdään jatkuvassa henkilövalvonnassa tai siten, että latauspaikka on suojattu savun havaitsevalla, latausvirran katkaisevalla palovaroittimella, paloilmoittimeen kytketyllä savuilmaisimella tai automaattisella sammutuslaitteistolla.

Lisäksi Li-ion akussa tulee olla asianmukainen akunhallinta- ja ohjausjärjestelmä (Battery Management System).

Ennen lataamista akku tulee tarkastaa mekaanisten vaurioiden varalta. Vaurioitunutta akkua ei tule ladata. Latauslaitteiden kunto tulee tarkastaa säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Viallisella laitteistolla ei tule ladata.

Sähköpyörän ja vastaavan kulkuneuvon akkujen lataus on suoritettava henkilövalvonnassa ja lämpimässä. Jos kiinteistön omistaja on hyväksynyt, niin akun lataus voidaan suorittaa esim. lämpimässä pyörävarastossa. Tällöin tilassa on oltava alkusammutusvälineet ja palohälytin, joka hälyttää tilan ulkopuolelle esim. sireenillä.

Käsityökalujen akkujen lataus on suoritettava lämpimässä tilassa ja palamattomalla alustalla.

Yli viiden (5) kilowatin tehoista polttomoottorikäyttöistä työkonetta saa säilyttää ulkona, alle kahdeksan (8) metrin etäisyydellä rakennuksen ulkoseinustasta vain, jos ulkoseinä ja räystäs on palo-osastoitu vähintään EI 60 -rakennusosin tai jos työkoneen päävirtakytkin on avattuna siten, että se katkaisee virran työkoneen kaikista laitteista automaattista palonsammutusjärjestelmää lukuun ottamatta. Palo-osastoinnin on oltava koko seinän ja räystäsrakenteen korkuinen ja ulotuttava molemmissa sivusuunnissa vähintään neljän (4) metrin etäisyydelle työkoneen säilytyspaikasta.

Yli viiden (5) kilowatin tehoista polttomoottorikäyttöistä työkonetta saa säilyttää tuotanto-, kauppa- tai varastorakennuksessa vain, jos säilytystila on palo-osastoitu muusta rakennuksesta vähintään EI 60 -rakennusosin tai jos työkoneen päävirtakytkin on avattuna siten, että se katkaisee virran työkoneen kaikista laitteista automaattista palonsammutusjärjestelmää lukuun ottamatta.

Pelastustiet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä ja ne on merkittävä. Pelastustielle ei saa pysäköidä, varastoida tavaraa tai asettaa muita esteitä.

Vakuutuksenottajan toimitilat ja omaisuus on suojattava murroilta ja ilkivallalta vähintään tavalla, joka on kuvattu erillisessä murtosuojausohjeessa YTS21, YTS22 tai YTS23. Vakuutukseen sovellettava murtosuojausohje on merkitty vakuutuskirjaan.

Tietojenkäsittely-, tietoliikenne-, mittaus-, tutkimus- tai hoitolaitteita, äänen tai kuvan tallennus-, toisto- tai käsittelylaitteita tai muuta vastaavaa, helposti rahaksi muutettavaa tai anastamiseen houkuttelevaa omaisuutta ei saa lainkaan jättää yön ajaksi pysäköityyn tai ulkopuolisen huostaan jätettyyn ajoneuvoon, kulkuvälineeseen tai työkoneeseen eikä päiväsaikaan siten, että se voidaan nähdä ajoneuvon, kulkuvälineen tai työkoneen ulkopuolelta. Tällä ei tarkoiteta lukittuun ohjaamo- tai kuormatilaan kiinteästi asennettuja laitteita eikä pysäköintiä vain vakuutuksenottajan omassa käytössä olevassa, murtosuojeluohjeen mukaisesti suljetussa ajoneuvosuojassa.

Rahaa, arvopapereita, jalometalleja, kelloja, koruja, jalokiviä ja muita arvoesineitä ei saa lainkaan jättää pysäköityyn tai ulkopuolisen huostaan jätettyyn ajoneuvoon, kulkuvälineeseen tai työkoneeseen.

Kassa-, data- ja paloturvakaappien ja -holvien ovet on suljettava käytön jälkeen eikä niiden avainta saa työajan päätyttyä säilyttää kaapin tai holvin kanssa samassa huoneistossa. Avaimella tarkoitetaan mekaanisten avainten lisäksi kaikkia lukituksen avaamisessa käytettäviä välineitä ja tunnisteita. Työajan päätyttyä kassakoneet on tyhjennettävä ja niiden rahalokerot on jätettävä auki.

Myytävänä tai esiteltävänä olevan, lukitsemattoman omaisuuden on oltava henkilökunnan jatkuvan valvonnan alaisena. Kellot, korut, jalometallit, jalokivet, tietojenkäsittely- ja tietoliikennelaitteet, äänen tai kuvan tallennus-, toisto- ja käsittelylaitteet ja muu vastaava, helposti rahaksi muutettava tai anastamiseen houkutteleva omaisuus on säilytettävä lukitussa kaapissa tai lukitussa myyntikalusteessa tai myyntipaikan rakenteisiin lukittuna siten, ettei niitä voi ottaa käyttöön ennen kuin henkilökuntaan kuuluva on avannut lukituksen.

Putkistot, säiliöt, altaat ja niihin liittyvät laitteet on suojattava jäätymiseltä. Jos rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman lämmitystä tai alle +12 °C:een tasaista, koko rakennuksen peruslämpöä, on vettä tai muuta 0 °C:ssa jäätyvää ainetta sisältävät putkistot, säiliöt, altaat ja laitteet tyhjennettävä.

Vettä tai muuta nestettä käyttävien laitteiden liitokset on tehtävä valmistajan tai maahantuojan sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Vesijohtoverkkoon letkulla liitettyjen laitteiden liitoksessa on oltava tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana ja tällainen venttiili tai hana on pidettävä suljettuna aina, kun laite ei ole käytössä.

Kosteudesta vahingoittuva omaisuus on sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta. Ohje ei koske käyttöomaisuuteen kuuluvia, lattialle sijoitettavaksi tarkoitettuja laitteita ja kalusteita.

Vakuutuksenottajan hallinnassa tai omistuksessa olevan rakennuksen ja tontin osalta on noudatettava seuraavia ohjeita:

 • Vesikatto on tarkastettava vuosittain ja tarvittaessa korjattava. Kattokaivot ja sadevesikourut on tarkastettava ja puhdistettava syksyllä ja keväällä.

 • Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, tontin ojat, salaojat ja hulevesikaivot sekä -pumppaamot.

 • Hulevesiviemärit ja -kaivot on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarvittaessa huollettava.

 • Tontti on liitettävä kunnalliseen tai muuhun yleiseen hulevesiverkostoon, jos alueella on sellainen.

 • Perusvesikaivossa on oltava padotusventtiili, joka estää veden tulvimisen salaojien kautta rakennukseen.

 • Rakennuksen tonttiviemärissä on oltava padotusventtiili aina, jos rakennuksessa on padotuskorkeuden alapuolella sijaitsevia viemäripisteitä. Lisäksi on noudatettava vesilaitoksen liittymissääntöjä.

Asuin- ja majoitustiloissa vakuutuksenottajan on paikanpäällä tehtävin tarkastuksin varmistettava, että

 • vesijohtoverkkoon letkulla liitettyjen laitteiden liitännässä on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana

 • vesijohtoverkkoon liitetyn laitteen alla (esim. astianpesukone) on vesitiivis, vuodon esille ohjaava suojarakenne, jos laite sijaitsee tilassa, jossa ei ole lattiakaivoa tai jonka lattiassa ei ole vedeneristystä

 • käyttölaitteen liitäntä on suljettu sulkutulpalla, jos siinä ei ole käyttölaitetta.

Tarkastus on tehtävä vähintään viiden (5) vuoden välein ja lisäksi aina, kun vakituiseen asumiseen tarkoitetun huoneiston asukas vaihtuu.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet