Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS01.8 Allmänna avtalsvillkor för Företagsskyddet

FS01.8 Allmänna avtalsvillkor för Företagsskyddet

Gäller från och med 1.1.2023

Försäkringsvillkor FS01.8

De allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet fastställer innehållet i försäkringsavtalet tillsammans med de gemensamma försäkringsvillkoren för försäkringsgrenen (t.ex. gemensamma villkor för egendomsförsäkringar), försäkringens produktvillkor (t.ex. brandförsäkringsvillkoret), försäkringsbrevet, specialvillkor och säkerhetsföreskrifter.

Försäkringstagare

Med en försäkringstagare avses den som ingått ett försäkringsavtal med Fennia.

Konsument

En konsument är en person som skaffar konsumtionsvaror i huvudsak för ett annat syfte än den näringsverksamhet han eller hon idkar.

Juridisk person som jämställs med konsument

En juridisk person som jämställs med en konsument är en som med beaktande av arten och omfattningen av näringsverksamheten och förhållandena i övrigt i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart ska jämställas med en konsument.

Försäkrad

En försäkrad är den till vars förmån en skadeförsäkring gäller.

Försäkringstagarens eller den försäkrades representant

Försäkringstagarens eller den försäkrades representant kan vara en ställningsfullmäktig, försäkringsmäklare eller någon annan som enligt lag eller avtal har rätt att representera.

Gruppförsäkring

En gruppförsäkring är en försäkring där de försäkrade är eller kan vara medlemmar i en grupp som anges i avtalet om tecknande av försäkring (gruppförsäkringsavtal).

Gruppförmånsförsäkring

Med en gruppförmånsförsäkring avses en sådan försäkring som erbjuds en grupp och där den försäkrade delvis eller helt betalar försäkringspremien.

Försäkringsperiod

Med en försäkringsperiod avses försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i taget, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet.

Försäkringsfall

Med ett försäkringsfall avses den händelse till följd av vilken ersättning utbetalas från försäkringen.

Försäkringsobjekt

Med ett försäkringsobjekt avses den försäkrade egendom eller förmån som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.

Självrisk

Självrisken anges i försäkringsbrevet. I försäkringsvillkoren kan också ges bestämmelser om självrisken.

Gemensamma villkor för försäkringsgrenar

I de gemensamma villkoren för försäkringsgrenarna redogörs för försäkringsgrenens gemensamma definitioner och ersättningsbestämmelser.

Produktvillkor

I produktvillkoren redogörs för försäkringsskyddets omfattning.

Specialvillkor

I specialvillkoren ges mer preciserade bestämmelser om produktvillkoret angående försäkringsskyddets omfattning.

Säkerhetsföreskrift

Med en säkerhetsföreskrift avses den skyldighet att följa en bestämmelse om avvärjning eller begränsning av skada som Fennia ålagt i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen.

Skadeförsäkring

Med skadeförsäkring avses en försäkring som tecknas för att ersätta den förlust som orsakas till följd av en sakskada, skadeståndsskyldighet eller en annan förmögenhetsskada.

1.1 Tillämpningsordning av avtalsdokument

Om avtalsdokumenten är innehållsmässigt motstridiga, tillämpas de i följande ordning:

 1. försäkringsbrev

 2. specialvillkor

 3. produktvillkor (t.ex. brandförsäkringsvillkor)

 4. försäkringsgrenens gemensamma villkor (t.ex. gemensamma villkor för egendomsförsäkringar)

2.1 Fennias informationsskyldighet

Fennia ger den som ansöker om en försäkring nödvändig information för bedömning av försäkringsbehov och för val av försäkring innan försäkringsavtal ingås, däribland information om Fennias egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När information lämnas, fästs vikt också vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Vid distansförsäljning av försäkringar lämnas dessutom till konsumenter sådan förhandsinformation som avses i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen. Med distansförsäljning avses försäljning av försäkringar t.ex. per telefon eller på webben.

2.2 Försummelse av Fennias informationsplikt

2.2.1 Försäkringar för företag och organisationer

Om Fennia eller dess representant gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter vid marknadsföring av försäkringar, korrigerar Fennia dessa felaktiga uppgifter omgående när felet upptäcks. Försäkringsavtalet anses gälla enligt de uppgifter som korrigerats och från den tidpunkt då information om korrigeringen lämnades till försäkringstagaren.

2.2.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om Fennia eller dess representant vid marknadsföring av försäkringar underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringar eller lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon fick.

2.3 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

2.3.1 Försäkringar för företag och organisationer

Med en försäkringstagare avses i denna villkorspunkt även en försäkrad samt en företrädare för försäkringstagaren eller den försäkrade.

Försäkringstagaren ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor samt lämna andra sådana uppgifter som försäkringstagaren uppfattade eller borde ha uppfattat ha betydelse för bedömningen av Fennias ansvar.

Försäkringstagaren ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gett Fennia och som konstaterats vara felaktiga eller bristfälliga.

2.3.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor som kan ha betydelse för bedömningen av Fennias ansvar.

Under försäkringsperioden ska försäkringstagaren och den försäkrade dessutom utan obefogat dröjsmål korrigera de upplysningar som han eller hon gett Fennia och som han eller hon konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

2.4 Försummelse av försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

2.4.1 Försäkringar för företag och organisationer

Med en försäkringstagare avses i denna villkorspunkt även en försäkrad samt en företrädare för försäkringstagaren eller den försäkrade.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens eller den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks.

Mindre avvikelser mellan lämnade uppgifter och fullständiga uppgifter ger dock inte rätt till sänkning av ersättningen.

2.4.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens eller den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks.

Mindre avvikelser mellan lämnade uppgifter och fullständiga uppgifter ger dock inte rätt till sänkning av ersättningen.

2.5 Meddelande till konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter om grunder för avslag på försäkringsansökan

Om en försäkring inte beviljas till en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument, meddelar Fennia en grund för avslaget som är förenlig med lag och god försäkringssed.

3.1 Inträdande av Fennias ansvar

Fennias ansvar börjar från den tidpunkt Fennia och försäkringstagaren avtalat om. Om ingen särskild tidpunkt har avtalats individuellt, börjar Fennias ansvar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud.

Om det finns speciella skäl, t.ex. försäkringstagarens tidigare betalningsförsummelse, försäkringens kvalitet eller längd, inträder Fennias ansvar först när premien för försäkringsperioden i fråga har betalats. Betalningskrav anges på räkningen för försäkringspremien.

Om försäkringstagaren har lämnat eller skickat en skriftlig försäkringsansökan till Fennia, och om det är uppenbart att Fennia skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Fennia också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan lämnades eller skickades.

En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har lämnat eller skickat till Fennias representant anses ha lämnats eller skickats till Fennia.

Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats, anses det ha skett klockan 24.00.

Fennias ansvar börjar dock inte förrän premien för denna försäkring har betalats om den försäkringssökande inte senast på förfallodagen har betalat premierna för andra försäkringar som han eller hon har tecknat hos Fennia, eller annars försummat sin betalningsplikt gentemot Fennia.

3.2 Försäkringsavtalets giltighet

Försäkringsavtalet är antingen fortlöpande eller tidsbestämt.

Ett fortlöpande försäkringsavtal gäller efter den första försäkringsperiodens utgång en avtalad försäkringsperiod i taget om inte försäkringstagaren eller Fennia säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna 4.2 och 15.

Ett tidsbestämt försäkringsavtal gäller för den tid som anges i försäkringsbrevet och upphör vid utgången av tidsfristen utan en separat uppsägning. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna 4.2 och 15.

4.1 Betalning av försäkringspremier

4.1.1 Försäkringar för företag och organisationer

En försäkringspremie ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen, som Fennia skickat.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga av Fennias premiefordringar, har Fennia rätt att bestämma vilka premiefordringar som betalas av med försäkringstagarens betalningar.

4.1.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

En försäkringspremie ska betalas senast inom en månad från det att Fennia skickade en räkning för premien till försäkringstagaren.

Den första premien behöver dock inte betalas förrän Fennias ansvar har börjat, om inte betalning av premien enligt försäkringsvillkoren är en förutsättning för att Fennias ansvar ska börja. De följande premierna behöver inte betalas före den avtalade försäkringsperiodens början. Om Fennias ansvar för någon del börjar senare, behöver premien för denna del inte betalas innan ansvaret har börjat.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska betalas av med det belopp han eller hon betalar.

4.2 Försening med premiebetalning

4.2.1 Uppsägningsrätt till följd av försening

4.2.1.1 Försäkringar för företag och organisationer

Om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dygn efter det att ett uppsägningsmeddelande skickades.

Om försäkringstagaren betalar hela försäkringspremien innan utgången av den ovan nämnda uppsägningstiden på 14 dygn, gäller försäkringen enligt det som ursprungligen överenskommits, om inte Fennia inom 14 dygn från betalningen av försäkringspremien meddelar att det inte tänker ta emot betalningen.

4.2.1.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dygn efter det att ett uppsägningsmeddelande skickades.

Om försäkringstagaren betalar hela premien före utgången av uppsägningstiden, upphör försäkringen dock inte när uppsägningstiden löper ut. Fennia nämner denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet.

Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren har råkat i betalningssvårigheter på grund av en sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dygn efter att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter utgången av uppsägningstiden. I uppsägningsmeddelandet nämns denna möjlighet till att försäkringen fortsätter att gälla för en viss tid.

4.2.2 Dröjsmålsränta, kostnader för indrivning och rättegång

Om premien inte betalas inom den utsatta tid som anges i punkt 4.1, ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen för dröjsmålstiden.

Fennia är berättigat till ersättning för skickande av en betalningspåminnelse samt för kostnader för indrivning av försäkringspremier och kostnader för en betalningsuppmaning i enlighet med lagen om indrivning av fordringar. Om premien drivs in på rättslig väg, är Fennia berättigat till ersättning för lagenliga rättegångsavgifter och -kostnader. Fennia kan överföra fordringarna att drivas in av en tredje part.

4.2.3 Betalning av försenad försäkringspremie

4.2.3.1 Försäkringar för företag och organisationer

Om försäkringstagaren betalar premien efter det att försäkringen upphörde, betalar Fennia tillbaka premien enligt punkt 4.2.4.1.

4.2.3.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringstagaren betalar premien i sin helhet efter det att försäkringen upphörde, börjar Fennias ansvar dagen efter det att premien betalades. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen trädde i kraft på nytt.

Om Fennia emellertid inte vill återuppliva en försäkring som har upphört, ska Fennia inom 14 dygn efter det att premien betalades meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien.

4.2.4 Återbetalning av premie när avtalet upphör

4.2.4.1 Försäkringar för företag och organisationer

Om försäkringen upphör tidigare än vad som har avtalats, har Fennia rätt till premien endast för den tid under vilken dess ansvar har varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet har förfarits bedrägligt i situationer som avses i punkt 2.4.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dygn som försäkringen har varit giltig.

Fennia har dock rätt att behålla 15 procent i förvaltningsavgift för försäkringen av försäkringspremien för den ursprungliga försäkringsperioden, dock minst 50 euro.

Premien återbetalas dock inte separat om beloppet som ska återbetalas är mindre än 50 euro.

4.2.4.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringen upphör tidigare än vad som har avtalats, har Fennia rätt till premien endast för den tid under vilken dess ansvar har varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet har förfarits bedrägligt i situationer som avses i punkt 2.4.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dygn som försäkringen har varit giltig.

Från den återbetalda försäkringspremien avdras 50 euro i expeditionsavgift.

Premien återbetalas dock inte separat om beloppet som ska återbetalas är mindre än 8 euro.

4.2.5 Kvittning av premie som återbetalas

Fennia kan från den försäkringspremie som återbetalas dra av obetalda premier som förfallit till betalning och övriga fordringar som förfallit till betalning. Om det återbetalda beloppet inte räcker till för att betala samtliga fordringar, används beloppet för att betala fordringarna på de sätt som avses i punkt 4.1 i enlighet med de allmänna kvittningsförutsättningarna.

5.1 Fennias informationsskyldighet

5.1.1 Försäkringar för företag och organisationer

Fennia lämnar ett försäkringsbrev och/eller ett annat avtal som gäller försäkringens innehåll, om ett sådant har gjorts, och försäkringsvillkor, om dessa inte tidigare lämnats eller om inte annat överenskommits, till försäkringstagaren efter att försäkringsavtalet har ingåtts.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia till försäkringstagaren årligen uppgifter om försäkringsbeloppet och om andra sådana frågor som gäller försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren (årligt meddelande).

Om Fennia eller dess representant under försäkringens giltighetstid gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen, korrigerar Fennia dessa felaktiga uppgifter omgående när felet upptäcks. Försäkringsavtalet anses gälla enligt de uppgifter som korrigerats från den tidpunkt då information om korrigeringen gavs till försäkringstagaren.

På lämnande av uppgifter efter ett inträffat försäkringsfall tillämpas bestämmelsen i 9 § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal.

5.1.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Fennia lämnar ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor till försäkringstagaren efter att försäkringsavtalet har ingåtts, om försäkringsvillkoren inte tidigare lämnats.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia till försäkringstagaren årligen uppgifter om försäkringsbeloppet och om andra sådana frågor som gäller försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren (årligt meddelande).

Om Fennia eller dess representant har gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen under försäkringens giltighetstid, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon fick, om sådana bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter kan anses ha påverkat försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte uppgifter som Fennia eller dess representant har gett om en kommande ersättning efter ett inträffat försäkringsfall.

5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid riskökning

5.2.1 Försäkringar för företag och organisationer

Med en försäkringstagare avses här även en försäkrad samt en företrädare för försäkringstagaren eller den försäkrade.

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål, senast inom 14 dygn, underrätta Fennia skriftligen eller skriftligen i elektronisk form om det i de uppgifter som angavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de uppgifter som anges i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks.

Väsentliga förändringar som ökar risken för skada kan till exempel vara att försäkringsobjektets bruksändamål förändras, att det repareras, ändras eller utvidgas, att transportförhållandena förändras eller att det sker förändringar i den försäkrade verksamheten.

Om dessa förändringar som ökar risken för skada inte meddelas, är Fennia berättigat att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen, förvägra den helt eller säga upp försäkringsavtalet.

Då upphör försäkringen en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

5.2.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringstagaren ska senast en månad efter det att han eller hon fick det första försäkringsbrevet efter förändringen underrätta Fennia om det i de uppgifter som angavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de uppgifter som anges i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. I det årliga meddelandet påminner Fennia försäkringstagaren om denna upplysningsplikt.

Väsentliga förändringar som ökar risken för skada kan till exempel vara att försäkringsobjektets bruksändamål förändras, att det repareras, ändras eller utvidgas, att transportförhållandena förändras eller att det sker förändringar i den försäkrade verksamheten.

Om dessa förändringar som ökar risken för skada inte meddelas, är Fennia berättigat att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen eller förvägra den helt om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

6.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade ska följa de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller som getts skriftligen på annat sätt. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen att inte följa säkerhetsföreskrifterna har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument, kan dock den ersättning som betalas ut från en ansvarsförsäkring sänkas eller förvägras till följd av den försäkrades oaktsamhet endast om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift eller när hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Oberoende av den försäkrades handlande utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en fysisk person den del av ersättningen som personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat sin skyldighet att följa säkerhetsföreskriften.

6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skada (räddningsplikt)

Vid ett inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada. Om skadan orsakats av utomstående, ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela polismyndigheten och yrka straff för gärningsmännen, om Fennias intresse så kräver. Den försäkrade ska också i övrigt följa föreskrifterna som Fennia har gett för avvärjning och begränsning av skada.

Fennia ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för uppfyllande av räddningsplikten även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, försummat sin ovannämnda räddningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument, kan dock den ersättning som betalas ut från en ansvarsförsäkring sänkas eller förvägras till följd av den försäkrades oaktsamhet endast om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin skyldighet eller om hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Oberoende av den försäkrades handlande utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat sin skyldighet.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet under körning av motorfordon i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen var minst 1,2 promille eller om han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, ersätts skadan endast av särskilda skäl. Likaså, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet under körning av motorfordon under påverkan av alkohol, narkotika eller ett annat berusningsmedel än alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och narkotika eller ett annat berusningsmedel, så att hans eller hennes förmåga till felfria prestationer kännbart var nedsatt, ersätts skadan endast av särskilda skäl.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet i andra än i ovannämnda fall under körning av motorfordon under påverkan av alkohol, narkotika eller ett annat berusningsmedel, eller under gemensam påverkan av alkohol och narkotika eller ett annat berusningsmedel, kan ersättningen sänkas i enlighet med hans eller hennes andel av skadan.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den försäkrade personens handlande har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av den försäkrades oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som han eller hon inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

8.1 Identifikation vid försäkringar för företag och organisationer

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person eller en juridisk person

 • som med den försäkrades samtycke eller på basis av ett hyres-, tjänste-, entreprenad-, monterings-, service-, underleverantörsavtal eller ett annat avtal mot eller utan vederlag är ansvarig för den försäkrade egendomen eller nyttjar den

 • som tillsammans med den försäkrade äger den försäkrade egendomen.

Med den försäkrades förfarande jämställs även en sådan persons förfarande som står i anställnings eller tjänsteförhållande till den försäkrade.

8.2 Identifikation vid försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person

 • som med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller en luftfarkost

 • som tillsammans med den försäkrade äger och använder den försäkrade egendomen

 • som bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder den försäkrade egendomen tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av ett anställnings- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa ovannämnda punkter 6 och 7 om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten var under 12 år eller befann sig i ett sådants sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa punkter 5, 6 eller 7 om den försäkrade när han eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten handlade i syfte att hindra person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

Det som i denna punkt sägs om den försäkrade tillämpas också på den person som jämställs med den försäkrade och som avses i punkt 8.

10.1 Ersättningssökandes skyldigheter

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas till. Den ersättningssökande är skyldig att skaffa de utredningar som han eller hon bäst får tillgång till, dock med beaktande också av Fennias möjligheter att skaffa utredningar.

Den ersättningssökande ska omedelbart efter att skadan uppdagats bereda Fennia tillfälle att inspektera skadan. Detta ska ske före röjnings-, rivnings-, reparationsåtgärder eller andra sådana åtgärder som kan hindra Fennias möjlighet att reda ut orsaken till skadan eller dess omfattning. Den försäkrade är dock skyldig att vidta sådana åtgärder som avses i punkt 6.2 (Räddningsplikt).

En förare av ett motordrivet fordon ska i mån av möjlighet, enligt bestämmelserna om vägtrafik, delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och dess upphovsman.

Fennia är inte skyldigt att utbetala ersättning förrän det har fått ovannämnda utredningar.

Om den ersättningssökande efter ett inträffat försäkringsfall svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

10.2 Preskription av rätt till ersättning

10.2.1 Försäkringar för företag och organisationer

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt i skriftlig form inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram senast inom 3 år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen tecknats för skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden uppkom. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom denna tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

10.2.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt i skriftlig form inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram senast inom 10 år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden uppkom. En anmälan om försäkringsfall jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom denna tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

10.3 Fennias skyldigheter

Efter ett inträffat försäkringsfall meddelar Fennia den ersättningssökande, till exempel den försäkrade och vid ansvarsförsäkring den skadelidande i fall som avses i punkt 16.4, behövliga uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt har fått om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller utbetalningssättet av ersättningen inverkar inte på ersättningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

Fennia betalar ut ersättning till följd av försäkringsfallet enligt försäkringsavtalet eller meddelar utan dröjsmål, senast en månad efter att bolaget har fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredningen av sitt ansvar, att ersättning inte betalas ut. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar Fennia dock inom ovannämnda tid den ostridiga delen av ersättningen.

Vid ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring underrättar Fennia också den skadelidande.

För försenad ersättning betalar Fennia dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982).

10.4 Kvittning

Från ersättningen kan obetalda förfallna försäkringspremier och Fennias övriga förfallna fordringar dras av enligt de allmänna förutsättningarna för kvittning.

11.1 Överförsäkring och berikningsförbud

En egendom eller ett intresse har överförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Vid ersättning för en överförsäkrad egendom eller ett överförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia inte ett högre belopp än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet för en försäkring till en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter.

I de gemensamma villkoren för försäkringsgrenarna och i produktvillkoren kan mer preciserade bestämmelser om överförsäkring anges.

11.2 Underförsäkring

En egendom eller ett intresse har underförsäkrats om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Vid ersättning för en underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets rätta värde. Om försäkringsbeloppet för en försäkring till en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, ersätts skadebeloppet, dock högst försäkringsbeloppet.

I de gemensamma villkoren för försäkringsgrenarna och i produktvillkoren kan mer preciserade bestämmelser om underförsäkring anges.

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande misstänker fel i Fennias ersättningsbeslut eller i något annat beslut, är han eller hon berättigad att av Fennia få ytterligare uppgifter om beslutsmotiveringen och övriga omständigheter som har inverkat på ärendet. Fennia korrigerar beslutet om de nya redogörelserna ger anledning till det.

Om en försäkringstagare, en försäkrad eller vid ansvarsförsäkring en skadelidande eller en annan ersättningssökande inte nöjer sig med Fennias beslut, kan han eller hon väcka talan mot Fennia vid tingsrätten på Fennias hemort, vid tingsrätten på hans eller hennes hemort eller på hans eller hennes stadigvarande bosättningsort i Finland, eller vid tingsrätten på skadeorten, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal.

Försäkrings- och finansrådgivningen är ett opartiskt organ som ger råd i försäkringsärenden. Försäkringsnämnden, som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen, utfärdar rekommendationer om avgöranden. Fennias beslut som gäller ärenden som omfattas av konsumentskyddslagen kan också lämnas till Konsumenttvistenämnden för avgörande.

En talan med anledning av ett beslut som Fennia meddelat ska vid äventyr av att talerätten går förlorad väckas inom 3 år efter det att parten fick skriftligt besked om Fennias beslut och om denna tidsfrist.

Behandlingar vid Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden avbryter preskription av talerätten.

Med avvikelse från ovan ska tvister för fartygs och båtars del i ersättningsärenden som grundar sig på avtal om sjöförsäkring, såvida inte annat avtalats, lämnas till dispaschören för utredning (lagen om utredning av ersättning genom dispaschör i sjöförsäkringsärenden 16.1.1953/10 och förordningen om dispaschörsbefattning 6.3.1936/121).

13.1 Fennias rätt att av tredje man kräva ersättning som utbetalats till en försäkrad

Den försäkrades rätt till skadeersättning av en tredje man som är ersättningsskyldig för skadan övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget har betalat ut.

Den försäkrades rätt till ersättning av en försäljare, importör eller tillverkare enligt garanti, konsumentskyddslag eller handelslag övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget betalat ut.

Om en tredje man har framkallat en skada som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon har framkallat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen har ersättningsansvar för skadan oberoende av oaktsamhet.

13.2 Fennias regressrätt när skadan inträffat vid användning av motorfordon

Om en skada har vållats under körning av fordon, har Fennia rätt att, utöver vad som sägs ovan i punkt 13.1 och utan hinder av vad som sägs ovan, återkräva den ersättning som bolaget betalat ut för skadan

 • av fordonets ägare, förare, passagerare eller innehavare om denna orsakat skadan uppsåtligen eller genom grovt vållande

 • av den som genom oaktsamhet orsakat skadan under körning av ett fordon som olovligt tagits i bruk

 • av föraren till det fordon som vållat skadan om denna vid tidpunkten för skadan kört fordonet i sådant tillstånd att alkoholhalten i blodet under färden eller därefter var minst 1,2 promille eller att han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft

 • av föraren till det fordon som vållat skadan om denna vid tidpunkten för skadan kört fordonet under påverkan av alkohol, narkotika eller ett annat berusningsmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och narkotika eller ett annat berusningsmedel, så att förmågan till felfria prestationer avsevärt försämrats

 • när ersättningsansvaret baserar sig på en trafikförsäkring eller en motsvarande utländsk trafikförsäkring.

13.3 Fennias regressrätt när ersättning utbetalats till en försäkrad som avses i punkt 16.1

Utöver villkorspunkterna 13.1 och 13.2 och utan hinder av vad som sägs i dem, så får Fennia återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en försäkrad som avses i punkt 16.1 och för vars räkning försäkringen gäller, eller en del av den av den försäkringstagare, försäkrad eller den person som jämställs med dem enligt punkt 8 och som framkallat försäkringsfallet eller försummat den plikt som avses i punkterna 2.3, 5.2, 6.1 eller 6.2 (sådana plikter är upplysningsplikt vid tecknande av försäkring, anmälningsplikt om skadeökning, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt). Fennia får med stöd av regressrätten återkräva hela ersättningen om bolaget på de grunder som anges i punkterna 2.3, 5.2, 6.1, 6.2 eller 7 är fritt från ansvar eller berättigat att vägra ersättningen. Om ersättningen sänks på de grunder som anges i ovannämnda punkter, kan Fennia återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.

13.4 Regressrätt vid bilintecknings-, avbetalnings- och leasingförsäkring

Fennia har utöver villkorspunkterna 13.1 13.3 och utan hinder av vad som sägs i dem också regressrätt gentemot den som hanterat eller förvarat ett försäkringsobjekt eller vållat en skada enligt försäkringsvillkoren för bilintecknings-, avbetalnings- och leasingförsäkringen.

Rätten att återfå en ersättning som utbetalats övergår till Fennia efter att ersättningen har betalats. Regressrätten med stöd av denna villkorspunkt gäller dock inte gentemot en försäkringstagare eller någon annan som försäkrats med en bilintecknings-, avbetalnings- eller leasingförsäkring.

13.5 Regressrätt vid ansvarsförsäkring för vägtransport och CMR-ansvarsförsäkring

Fennia har rätt att av en tredje part, som är ersättningsansvarig för skadan, återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en försäkringstagare, en försäkrad eller en annan som har rätt till ersättning.

Rätten att återfå ersättningen som utbetalats övergår till Fennia efter att ersättningen har betalats.

14.1 Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat upplysningsplikten i punkt 2.3

 • det under försäkringsperioden i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller som anges i försäkringsbrevet har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2.

När Fennia har fått kännedom om ovannämnda omständighet meddelar bolaget utan obefogat dröjsmål hur och från vilken tidpunkt premien eller andra försäkringsvillkor ändras. I meddelandet nämns att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen.

14.2 Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

14.2.1 Försäkringar för företag och organisationer

Fennia har rätt att vid övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, premier och andra avtalsvillkor.

Ändringarna tillämpas från början av följande försäkringsperiod. Fennia meddelar om ändringarna senast en månad före början av den nya försäkringsperioden. Försäkringen fortsätter i ändrad form om inte försäkringstagaren säger upp försäkringen skriftligen före början av den nya försäkringsperioden.

Denna villkorspunkt tillämpas på samtliga försäkringar, försäkringsobjekt och försäkringsskydd som börjat den 1 november 2014 eller efter det. Om försäkringen, försäkringsobjektet eller försäkringsskyddet har börjat före den 1 november 2014, tillämpas villkorspunkt 14.2.2.

14.2.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

14.2.2.1 Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och andra avtalsvillkor vid övergången till en ny försäkringsperiod på basis av

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en förändrad rättspraxis

 • en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse eller katastrof)

 • en förändring i det index som försäkringen och/eller självrisken är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoret

 • en förändring i skadekostnaden (Förändringen i skadekostnaden kan t.ex. granskas utifrån statistikcentralens fastställda näringsgrensindelning.)

 • en förändring i förvaltnings- och vårdkostnader

 • en förändring i den allmänna kostnadsnivån

 • åldern på byggnaden eller rörnätet som försäkrats. Höjning enligt denna grund är högst 15 procent från den tidpunkt det gått minst 10 år från det att byggnaden blev färdig eller rörnätet förnyades. När det gått över 20 år är höjningen högst 30 procent och när det gått mer än 30 år är höjningen högst 50 procent. Den höjning som avses här görs oavsett andra ändringsgrunder som inverkar på försäkringspremien.

 • förändringar i sådana frågor och omständigheter som enligt Fennia kan ökar risken och premien. Sådana förändringar kan t.ex. vara

  • förändringar i branschen

  • ändringar i egendomens typ eller användningsändamål

  • ändringar försäkringsbeloppet

  • förändringar i omsättning, fakturering, lönesumma, personantal, volym, area eller andra förändringar i motsvarande nyckeltal som beskriver den försäkrade verksamhetens, egendomens eller förmånens belopp eller omfattning

  • ändringar i byggnadens brandklass

  • ändringar i släckningsanordningar, brandlarm, larmsystem, insatstid eller ändringar i motsvarande skadepreventiva åtgärder på teknisk eller operativ nivå

  • ändringar i försäkringens giltighetsområde, giltighetstid eller självrisk.

Fennia har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll. Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, meddelar bolaget försäkringstagaren i samband med räkningen hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. I meddelandet nämns att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

14.2.2.2 Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller andra avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt 14.2.2.1, ska Fennia säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

15.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring

15.1.1 Försäkringar för företag och organisationer

Försäkringstagaren har rätt att skriftligen eller skriftligen i elektronisk form säga upp en fortlöpande försäkring

 • att upphöra vid utgången av försäkringsperioden (Ett uppsägningsmeddelande ska lämnas eller skickas till Fennia senast en månad före utgången av försäkringsperioden.)

 • inom 30 dygn efter att informationen om villkorsändringen eller premiehöjningen skickades om försäkringstagaren inte godkänner villkorsändringen eller premiehöjningen som beror på annat än en indexförändring (Försäkringen upphör den dag som anges i uppsägningsmeddelandet, dock tidigast den dag då uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades till Fennia.)

 • när den försäkrade verksamheten upphör. Då kan försäkringen sägas upp att upphöra den dag då verksamheten upphörde. Försäkringen upphör dock tidigast den dag då uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades till Fennia.

Om försäkringen inte sägs upp skriftligen eller skriftligen i elektronisk form, är uppsägningen ogiltig.

En tidsbestämd försäkring upphör utan uppsägning efter att tidsfristen löpt ut. Försäkringstagaren har inte rätt att säga upp försäkringen att upphöra tidigare om inte annat överenskommits.

Om försäkringstagaren säger upp en enskild fortlöpande eller en tidsbestämd försäkring, kan Fennia samtidigt säga upp alla andra försäkringstagarens frivilliga skadeförsäkringar.

Denna villkorspunkt tillämpas på samtliga försäkringar, försäkringsobjekt och försäkringsskydd som börjat den 1 november 2014 eller efter det. Om försäkringen, försäkringsobjektet eller försäkringsskyddet har börjat före den 1 november 2014, tillämpas villkorspunkt 15.1.2.

15.1.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angett något slutdatum för försäkringen, upphör försäkringen när uppsägningsmeddelandet har lämnats in eller skickats till Fennia.

Någon uppsägningsrätt finns dock inte om giltighetstiden som avtalats i försäkringsavtalet är kortare än 30 dygn.

15.2 Fennias rätt att säga upp en försäkring under försäkringsperioden

15.2.1 Försäkringar för företag och organisationer

Med en försäkringstagare avses i denna villkorspunkt även en försäkrad och en företrädare för försäkringstagaren eller den försäkrade.

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden om

 • försäkringstagaren innan försäkringen beviljades lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om de rätta omständigheterna inte skulle ha beviljat försäkringen

 • det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren meddelade Fennia då avtalet ingicks skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 • försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

 • försäkringstagaren har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 • försäkringstagaren efter försäkringsfallet svikligen lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter till Fennia, vilka är av betydelse för bedömning av Fennias ansvar

 • försäkringstagaren försätts i konkurs eller om försäkringstagarens konkurs förfaller på grund av brist på medel

 • försäkringstagaren försummat sin plikt att meddela riskökningen som avses i villkorspunkt 5.2

 • det inträffar en skada som ska ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen

 • det sker en ändring i ägandet av det företag som är försäkringstagare eller om de ansvarspersoner som anges i handelsregistret byts ut.

Om Fennias ovan fastställda uppsägningsrätt gäller för en försäkring och Fennia använder denna rätt, kan Fennia samtidigt säga upp försäkringstagarens andra försäkringar.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrund. Försäkringen upphör en månad från att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt 4.2.

15.2.2 Försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen beviljades lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om de rätta omständigheterna inte skulle ha beviljat försäkringen

 • det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia då avtalet ingicks skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 • den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

 • den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 • den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse vid bedömningen av Fennias ansvar.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrund. Försäkringen upphör en månad från att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt 4.2.

15.3 Fennias rätt att säga upp en försäkring vid utgången av försäkringsperioden

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden som är förenlig med god försäkringssed. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

15.4 Ägarbyte

Försäkringsavtalet upphör om den försäkrade egendomen överlåts till en annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller dennas dödsbo. Om ett försäkringsfall inträffar inom 14 dygn från överlåtelsen av äganderätten, har den nya ägaren dock rätt till ersättning om han eller hon inte har tecknat en försäkring för egendomen.

Om det till ett försäkringsavtal som rör egendom har anslutits andra försäkringar, t.ex. en ansvars-, rättsskydds- eller avbrottsförsäkring, upphör en sådan försäkring omedelbart att gälla och utan en separat uppsägning när egendomen övergår till den nya ägaren.

Den nya ägaren har inte rätt till ersättning från någon annan försäkring än från egendomsförsäkringen.

15.5 Upphörande av gruppförmånsförsäkring

Om en försäkringstagare till en gruppförmånsförsäkring utträder eller utesluts ur gruppen, upphör gruppförmånsförsäkringen att gälla. Fennia meddelar försäkringstagaren skriftligen om grunden och tidpunkten för upphörandet. Försäkringen upphör att gälla tidigast en månad efter att meddelandet skickades.

16.1 Övriga försäkrade, till vars förmån försäkring av egendom gäller

Utöver det som i dessa försäkringsvillkor annars förordnas om den försäkrade, gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägaren, den som köpt egendom med äganderättsförbehåll, innehavaren av panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt också i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen.

16.2 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall har inträffa

Fennia kan i syfte att sänka eller förvägra en ersättning gentemot en försäkrad som avses i föregående punkt åberopa en försäkringstagares eller en annan försäkrads försummelse av upplysningsplikten (punkt 5.2) eller försummelse av anmälningsplikten vid riskökning endast om den försäkrad som avses i punkt 16.1 före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller en annan försäkrads förfarande.

Varje försäkrad har rätt till ersättning som utbetalas till följd av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får emellertid med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Fennia och ta ut ersättningen om

 • den försäkrade inte namnges i avtalet

 • den försäkrade inte uppgett att denna själv bevakar sin rätt

 • det inte är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen.

16.3 Företrädesrätt till betalning ur ersättning

Om en egendomsförsäkring gäller till förmån för en person som till säkerhet för fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte har förfallit till betalning, om ägaren inte har reparerat skadan eller har ställt en säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för en fordran som har förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

Angående inteckningshavares rätt till betalning ur ersättningen gäller det som förordnas om inteckningshavares rätt till betalning ur försäkringsersättning.

16.4 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring

Den skadelidande har vid ansvarsförsäkring rätt att direkt av Fennia kräva ersättning enligt försäkringsavtalet om

 • tecknandet av försäkringen grundar sig på en lag eller en myndighetsbestämmelse

 • den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent

 • ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades näringsverksamhet.

Om ett ersättningsanspråk riktas mot Fennia, underrättar Fennia utan obefogat dröjsmål den försäkrade om det och ger honom eller henne tillfälle att lägga fram en redogörelse för försäkringsfallet. Fennia skickar även information om ärendets senare handläggning till den försäkrade. Om Fennia godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade.

16.5 Skadelidandes rätt att söka ändring vid ansvarsförsäkring

Den skadelidande har rätt att med anledning av ett ersättningsbeslut väcka talan mot Fennia eller lämna ärendet till Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden för behandling enligt punkt 12.

På försäkringsavtalet, på uppgifter som ges om försäkringsavtalet och på en behörig domstol tillämpas Finlands lag.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor