Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS01.9 Allmänna avtalsvillkor för Företagsskyddet

FS01.9 Allmänna avtalsvillkor för Företagsskyddet

Gäller från och med 1.1.2024

Försäkringsvillkor FS01.9

Företagsskyddets försäkringar är skadeförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal (543/94). De allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet fastställer innehållet i försäkringsavtalet tillsammans med de gemensamma försäkringsvillkoren för försäkringsgrenen (t.ex. gemensamma villkor för egendomsförsäkringar), försäkringens produktvillkor (t.ex. brandförsäkringsvillkoret), försäkringsbrevet, specialvillkor och säkerhetsföreskrifter. Lagen om försäkringsavtal (543/1994) innehåller dessutom bestämmelser som inverkar på avtalet mellan kunden och Fennia och på rättigheter som vissa tredje män har.

Försäkringsgivaren av försäkringen Företagsskydd är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Fennias hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Med en försäkringstagare avses den som ingått ett försäkringsavtal med Fennia.

En konsument är en person som skaffar konsumtionsvaror i huvudsak för ett annat syfte än den näringsverksamhet han eller hon idkar.

En juridisk person som jämställs med en konsument är en fysisk eller juridisk person, som med beaktande av arten och omfattningen av verksamhet och förhållandena i övrigt i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart ska jämställas med en konsument.

En försäkrad är den till vars förmån en skadeförsäkring gäller.

Försäkringstagarens eller den försäkrades representant kan vara en försäkringsmäklare, fullmaktstagare eller någon annan som enligt lag eller avtal har rätt att representera.

En gruppförsäkring är en försäkring där de försäkrade är eller kan vara medlemmar i en grupp som anges i avtalet om tecknande av försäkring (gruppförsäkringsavtal).

Med en gruppförmånsförsäkring avses en sådan försäkring som erbjuds en grupp och där den försäkrade delvis eller helt betalar försäkringspremien.

En försäkringsperiod är försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i taget, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Den första försäkringsperioden kan vara kortare eller längre än de övriga förskringsperioderna beroende av när ett avtal om försäkring har ingåtts. En tidsbestämd försäkring upphör dock vid utgången av den avtalade försäkringsperioden.

Med ett försäkringsfall avses den händelse till följd av vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

Med ett försäkringsobjekt avses den försäkrade egendom eller förmån som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.

En självrisk anges i försäkringsbrevet. I försäkringsvillkoren kan också ges bestämmelser om självrisken.

I de gemensamma villkoren för försäkringsgrenarna redogörs för försäkringsgrenens gemensamma definitioner och ersättningsbestämmelser.

I produktvillkore redogörs för försäkringsskyddets omfattning.

I specialvillkoren ges mer preciserade bestämmelser om produktvillkoret angående försäkringsskyddets omfattning.

En säkerhetsföreskrift är en anvisning för att avvärja eller begränsa en skada och som anges i Fennias försäkringsbrev, försäkringsvillkoren eller som annars på ett sätt skriftligt. Den försäkrade är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna.

En skadeförsäkring är en försäkring som tecknas för att ersätta den förlust som uppstår till följd av en sakskada, skadeståndsskyldighet eller annan förmögenhetsskada.

1.1 Tillämpningsordning av avtalsdokument

Om avtalsdokumenten är innehållsmässigt motstridiga, tillämpas de i följande ordning:

 1. försäkringsbrev

 2. specialvillkor

 3. produktvillkor (t.ex. brandförsäkringsvillkor)

 4. försäkringsgrenens gemensamma villkor (t.ex. gemensamma villkor för egendomsförsäkringar)

2.1 Fennias informationsskyldighet

Innan försäkringar erbjuds begär Fennia uppgifter om behov av och krav på försäkring hos den som ansöker om försäkring. Dessa uppgifter fastställer försäkringsbehovet. Fennia fastställer försäkringsbehovet endast för de försäkringar som konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter ansöker om.

Fennia ger den som ansöker om en försäkring nödvändig information för bedömning av försäkringsbehov och för val av försäkring innan försäkringsavtal ingås, däribland information om Fennias egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När information lämnas, fästs också uppmärksamhet vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter ges även en annan nödvändig information som det fastställda försäkringsbehovet och val av försäkring kräver.

Vid distansförsäljning av försäkringar lämnas dessutom till konsumenter sådan förhandsinformation som avses i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen. Med distansförsäljning avses försäljning av försäkringar t.ex. per telefon eller på webben.

2.2 Försummelse av Fennias informationsplikt

2.2.1 Företag och organisationer

Om Fennia eller dess representant gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter vid marknadsföring av försäkringar, korrigerar Fennia dessa felaktiga uppgifter omgående när felet upptäcks. Försäkringsavtalet anses gälla enligt de uppgifter som korrigerats och från den tidpunkt då information om korrigeringen lämnades till försäkringstagaren.

2.2.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om Fennia eller dess representant vid marknadsföring av försäkringar underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringar eller lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon fick.

2.3 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

2.3.1 Företag och organisationer

Försäkringstagaren, den försäkrade och deras representant ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor samt lämna andra sådana uppgifter som hon eller han uppfattade eller borde ha uppfattat ha betydelse för bedömningen av Fennias ansvar.

Försäkringstagaren, den försäkrade och deras representant ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gett Fennia och som konstaterats vara felaktiga eller bristfälliga.

2.3.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringstagaren, den försäkrade och deras representant ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor som kan ha betydelse för bedömning av Fennias ansvar.

Försäkringstagaren, den försäkrade och deras representant ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gett Fennia och som konstaterats vara felaktiga eller bristfälliga.

2.4 Försummelse av försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

2.4.1 Företag och organisationer

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna, även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens, den försäkrades eller deras representants uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks.

Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen.

2.4.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens eller den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks.

Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen.

2.5 Meddelande till konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter om grunder för avslag på försäkringsansökan

Om en försäkring inte beviljas till en konsument och en juridisk person som jämställs med en konsument, meddelar Fennia till den försäkringssökande skriftligen en grund för avslaget som är förenlig med lag och god försäkringssed.

3.1 Inträdande av ansvar

Fennias ansvar börjar från den tidpunkt Fennia och försäkringstagaren avtalat om. Om ingen särskild tidpunkt har avtalats individuellt, börjar Fennias ansvar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud.

Om det finns speciella skäl, till exempel försäkringstagarens tidigare betalningsförsummelse av Fennias försäkringspremier, försäkringens kvalitet eller tidsbestämdhet, inträder Fennias ansvar först när premien för försäkringsperioden i fråga har betalats. Detta anges på räkningen för försäkringspremien.

Om försäkringstagaren har lämnat eller skickat en skriftlig försäkringsansökan till Fennia, och om det är uppenbart att Fennia skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Fennia också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan lämnades eller skickades. Detta tillämpas dock endast på försäkringar för konsumenter och för juridiska personer som jämställs med konsumenter.

En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har lämnat eller skickat till Fennias representant anses ha lämnats eller skickats till Fennia.

Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats, anses det ha skett klockan 24.00.

3.2 Försäkringsavtalets giltighet

Ett fortlöpande skadeförsäkring gäller efter den första försäkringsperiodens utgång en avtalad försäkringsperiod i taget om inte försäkringstagaren eller Fennia säger upp avtalet. En försäkring kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna 4.2 och 15.

En tidsbestämd försäkring gäller för den tid som anges i försäkringsbrevet och upphör vid utgången av tidsfristen utan en separat uppsägning. En försäkring kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna 4.2 och 15.

4.1 Betalning

4.1.1 Företag och organisationer

En försäkringspremie ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen, som Fennia skickat.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga av Fennias premiefordringar, har Fennia rätt att bestämma vilka premiefordringar som betalas av med försäkringstagarens betalningar.

4.1.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

En försäkringspremie ska betalas inom en månad från det att Fennia skickade en räkning för premien till försäkringstagaren.

Den första premien behöver dock inte betalas förrän Fennias ansvar har börjat, om inte betalning av premien enligt försäkringsvillkoren är en förutsättning för att Fennias ansvar ska börja. De följande premierna behöver inte betalas före den avtalade försäkringsperiodens början. Om Fennias ansvar för någon del börjar senare, behöver premien för denna del inte betalas innan ansvaret har börjat.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska betalas av med det belopp han eller hon betalar.

4.2 Försening

4.2.1 Uppsägningsrätt till följd av försening

4.2.1.1 Företag och organisationer

Om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dygn efter det att ett uppsägningsmeddelande skickades.

Om försäkringstagaren betalar hela försäkringspremien innan utgången av den ovan nämnda uppsägningstiden på 14 dygn, gäller försäkringen enligt det som ursprungligen överenskommits, om inte Fennia inom 14 dygn från betalningen av försäkringspremien meddelar att det inte tänker ta emot betalningen.

4.2.1.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dygn efter det att ett uppsägningsmeddelande skickades.

Om försäkringstagaren betalar hela premien före utgången av uppsägningstiden, upphör försäkringen dock inte när uppsägningstiden löper ut. Fennia nämner denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet.

Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren har råkat i betalningssvårigheter på grund av en sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dygn efter att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter utgången av uppsägningstiden. I uppsägningsmeddelandet nämns denna möjlighet till att försäkringen fortsätter att gälla för en viss tid.

4.2.2 Dröjsmålsränta, kostnader för indrivning och rättegång

Om premien inte betalas inom den utsatta tid som anges i punkt 4.1, ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen för dröjsmålstiden.

Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar. Om premien drivs in på rättslig väg, är Fennia berättigat till ersättning för lagenliga rättegångsavgifter och -kostnader. Fennia kan överföra fordringarna att drivas in av en tredje part.

4.2.3 Betalning av försenad premie

4.2.3.1 Företag och organisationer

Om försäkringstagaren betalar premien efter det att försäkringen upphörde, betalar Fennia tillbaka premien enligt punkt 4.2.4.1.

4.2.3.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringstagaren betalar premien i sin helhet efter det att försäkringen upphörde, börjar Fennias ansvar dagen efter det att premien betalades. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen trädde i kraft på nytt.

Om Fennia emellertid inte vill återuppliva en försäkring som har upphört, ska Fennia inom 14 dygn efter det att premien betalades meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien. Fennia vägrar inte att ta emot betalningen på grund av att ett försäkringsfall har inträffat efter det att premien betalades.

4.2.4 Återbetalning av premie när avtalet upphör

4.2.4.1 Företag och organisationer

Om försäkringen upphör tidigare än vad som avtalats, har Fennia rätt till premien bara för den tid under vilken dess ansvar gällde, om inte annat överenskommits. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet har förfarits bedrägligt i situationer som avses i punkt 2.4.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dygn som försäkringen har varit giltig.

Fennia har dock rätt att behålla 15 procent i förvaltningsavgift för försäkringen av försäkringspremien för den ursprungliga försäkringsperioden, dock minst 50 euro.

Premien återbetalas dock inte separat om beloppet som ska återbetalas är mindre än 50 euro.

4.2.4.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Om försäkringen upphör tidigare än vad som har avtalats, har Fennia rätt till premien endast för den tid under vilken dess ansvar har varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet har förfarits bedrägligt i situationer som avses i punkt 2.4.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dygn som försäkringen har varit giltig.

Från den återbetalda försäkringspremien avdras 50 euro i expeditionsavgift.

Premien återbetalas dock inte separat om beloppet som ska återbetalas är mindre än 8 euro.

4.2.5 Kvittning av premie som återbetalas

Fennia kan från den försäkringspremie som återbetalas dra av obetalda premier och övriga fordringar som förfallit. Om det återbetalda beloppet inte räcker till för att betala samtliga fordringar, används beloppet för att betala fordringarna på de sätt som avses i punkt 4.1 i enlighet med de allmänna kvittningsförutsättningarna.

5.1 Fennias informationsskyldighet

5.1.1 Företag och organisationer

Fennia lämnar ett försäkringsbrev och/eller ett annat avtal som gäller försäkringens innehåll, om ett sådant har gjorts, och försäkringsvillkor, om dessa inte tidigare lämnats eller om inte annat överenskommits, till försäkringstagaren efter att försäkringsavtalet har ingåtts.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia till försäkringstagaren årligen uppgifter om försäkringsbeloppet och om andra sådana frågor som gäller försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren (årligt meddelande).

Om Fennia eller dess representant under försäkringens giltighetstid gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen, korrigerar Fennia dessa felaktiga uppgifter omgående när felet upptäcks. Försäkringsavtalet anses gälla enligt de uppgifter som korrigerats från den tidpunkt då information om korrigeringen gavs till försäkringstagaren.

Uppgifter som Fennia eller dess representant gett efter ett inträffat försäkringsfall om kommande försäkringsersättning är inte bindande för Fennia.

5.1.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Fennia lämnar ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor till försäkringstagaren efter att försäkringsavtalet har ingåtts, om försäkringsvillkoren inte tidigare lämnats.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia till försäkringstagaren årligen uppgifter om försäkringsbeloppet och om andra sådana frågor som gäller försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren (årligt meddelande).

Om Fennia eller dess representant har gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen under försäkringens giltighetstid, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon fick, om sådana bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter kan anses ha påverkat försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte uppgifter som Fennia eller dess representant har gett om en kommande ersättning efter ett inträffat försäkringsfall.

5.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt om riskökning

5.2.1 Företag och organisationer

Försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant ska utan dröjsmål, senast inom 14 dygn från förändringen, underrätta Fennia skriftligen eller i elektronisk form om det i de uppgifter som angavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de uppgifter som anges i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks.

Väsentliga förändringar som ökar risken för skada kan till exempel vara att försäkringsobjektets bruksändamål förändras, att det repareras, ändras eller utvidgas, att transportförhållandena förändras eller att det sker förändringar i den försäkrade verksamheten, de försäkrades omsättning eller lönesumma.

Om dessa förändringar som ökar risken för skada inte meddelas, är Fennia berättigat att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen eller förvägra den helt. Fennia har dessutom rätt att säga upp försäkringsavtalet. Då upphör försäkringen en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens uppsåt eller arten av försäkringstagarens oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

5.2.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringstagaren ska senast en månad efter det att han eller hon fick det första årsmeddelandet underrätta Fennia om det i de uppgifter som angavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de uppgifter som anges i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. I det årliga meddelandet påminner Fennia försäkringstagaren om denna upplysningsplikt.

Väsentliga förändringar som ökar risken för skada kan till exempel vara att försäkringsobjektets bruksändamål förändras, att det repareras, ändras eller utvidgas, att transportförhållandena förändras eller att det sker förändringar i den försäkrade verksamheten, de försäkrades omsättning eller lönesumma.

Om dessa förändringar som ökar risken för skada inte meddelas, är Fennia berättigat att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen eller förvägra den helt om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens uppsåt eller arten av försäkringstagarens oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

6.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen att inte följa säkerhetsföreskrifterna haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument, kan dock den ersättning som betalas ut från en ansvarsförsäkring sänkas eller förvägras till följd av den försäkrades oaktsamhet endast om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift eller när hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Oberoende av den försäkrades handlande utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en fysisk person den del av ersättningen som personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat att följa en säkerhetsföreskrift.

6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skada (räddningsplikt)

Vid ett inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada. Om skadan orsakats av utomstående, ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela polismyndigheten och yrka straff för gärningsmännen, om Fennias intresse så kräver. Den försäkrade ska också i övrigt följa föreskrifterna som Fennia har gett för avvärjning och begränsning av skada.

Fennia ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för uppfyllande av räddningsplikten högst till försäkringsbeloppet. Om det inte har fastställts ett försäkringsbelopp för försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga kostnader till den försäkrade egendomens försäkringsvärde. För konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsument ersätter Fennia nödvändiga och skäliga räddningskostnader, även om försäkringsbeloppet då överskrids.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, försummat sin ovannämnda räddningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument, kan dock den ersättning som betalas ut från en ansvarsförsäkring sänkas eller förvägras till följd av den försäkrades oaktsamhet endast om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin skyldighet eller när hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Oberoende av den försäkrades handlande utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat sin skyldighet.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen var minst 1,2 promille eller han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, ersätts skadan endast av särskilda skäl. Likaså, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon under påverkan av ett annat berusningsmedel än alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att hans eller hennes förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt, ersätts skadan bara till den del som övriga omständigheter har påverkat skadan.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen var minst 0,5 promille eller han eller hon hade minst 0,22 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, sänks ersättningen i enlighet med hans eller hennes andel av skadan. Likaså, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon under påverkan av ett annat berusningsmedel än alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att hans eller hennes förmåga till felfria prestationer var nedsatt, kan ersättningen sänkas i enlighet med hans eller hennes andel av skadan.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den försäkrades åtgärd har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av den försäkrades oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som han eller hon inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

8.1 Identifikation vid försäkringar för företag och organisationer

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person eller en juridisk person

 • som med den försäkrades samtycke eller på basis av ett hyres-, tjänste-, entreprenad-, monterings-, service-, underleverantörsavtal eller ett annat avtal mot eller utan vederlag är ansvarig för den försäkrade egendomen eller nyttjar den

 • som tillsammans med den försäkrade äger den försäkrade egendomen.

Med den försäkrades förfarande jämställs även en sådan persons förfarande som står i anställningseller tjänsteförhållande till den försäkrade.

8.2 Identifikation vid försäkringar för konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person

 • med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg

 • som tillsammans med den försäkrade äger och använder den försäkrade egendomen

 • som bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder den försäkrade egendomen tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av ett anställnings- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

Fennia får inte för att undgå ansvar eller begränsa det åberopa den försäkrades skyldighet att förhindra skadan och begränsa skadans omfattning (villkorspunkt 6) eller framkallande av försäkringsfall (villkorspunkt 7) om den försäkrade när han eller hon eller försummade att iaktta säkerhetsföreskriften eller sin räddningsplikt eller när han eller hon framkallade försäkringsfallet eller räddningsplikten var under 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå ansvar eller begränsa det åberopa försummelse av upplysningsplikten vid ökad risk (villkorspunkt 5.2), den försäkrades skyldighet att förhindra skadan och begränsa skadans omfattning (villkorspunkt 6) eller framkallande av försäkringsfall (villkorspunkt 7) om den försäkrade när han eller hon försummade sin upplysningsplikt om riskökningen eller att iaktta säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten eller när han eller hon framkallade försäkringsfallet handlade i syfte att hindra person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

Det som i denna punkt sägs om den försäkrade tillämpas också på den person som jämställs med den försäkrade (villkorspunkt 8).

10.1 Ersättningssökandes skyldigheter

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas till. Den ersättningssökande är skyldig att skaffa de utredningar som han eller hon bäst får tillgång till, dock med beaktande också av Fennias möjligheter att skaffa utredningar.

Den ersättningssökande ska omedelbart efter att skadan uppdagats ge Fennia tillfälle att inspektera skadan. Detta ska ske före röjnings-, rivnings-, reparationsåtgärder eller andra sådana åtgärder som kan hindra Fennias möjlighet att reda ut orsaken till skadan eller dess omfattning. Den försäkrade är dock skyldig att vidta sådana åtgärder som avses i punkt 6.2 (Räddningsplikt).

En förare av ett motordrivet fordon ska i mån av möjlighet, enligt bestämmelserna om vägtrafik, delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och dess upphovsman.

Fennia är inte skyldigt att utbetala ersättning förrän det har fått ovannämnda utredningar.

Om den ersättningssökande efter ett inträffat försäkringsfall svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

10.2 Preskription av rätt till ersättning

10.2.1 Företag och organisationer

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram senast inom 3 år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen tecknats för skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden uppkom. Anmälan om försäkringsfall jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom den tid som anges ovan, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

10.2.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram senast inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för en personskada eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram senast inom tio år efter att skadepåföljden har uppkommit. Anmälan om försäkringsfall jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom den tid som anges ovan, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Detta gäller även den skadelidandes rätt att ansöka om ersättning från ansvarsförsäkringen när den skadelidande enligt 67 § i lagen om försäkringsavtal och enligt punkten 16.4 i dessa villkor har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsgivaren.

10.3 Fennias skyldigheter

Efter inträffat försäkringsfall meddelar Fennia den som söker ersättning (till exempel den försäkrade och vid ansvarsförsäkringen den skadelidande) uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt har fått om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller utbetalningssättet av ersättningen inverkar inte på ersättningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

Fennia betalar ut ersättning till följd av försäkringsfallet enligt försäkringsavtalet eller meddelar utan dröjsmål, senast en månad efter att bolaget har fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredningen av sitt ansvar, att ersättning inte betalas ut. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar Fennia dock inom ovannämnda tid den ostridiga delen av ersättningen.

Fennia underrättar förmyndarnämnden på den omyndiga personens hemort om försäkringsersättningen, som utbetalas till den omyndige, gäller något annat än ersättning för kostnader eller förlust av förmögenhet. Ett meddelande om ersättningen ges om dess totala belopp är större än 1 000 euro.

Vid ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring underrättar Fennia också den skadelidande.

För försenad ersättning betalar Fennia dröjsmålsränta för dröjsmålstiden enligt räntelagen (633/82).

10.4 Kvittning

Från ersättningen kan obetalda förfallna försäkringspremier och Fennias övriga förfallna fordringar dras av enligt de allmänna förutsättningarna för kvittning.

11.1 Överförsäkring och berikningsförbud

En egendom eller förmån har överförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade förmånens rätta värde.

Fennia ersätter inte mer för ett försäkringsfall än det belopp som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet för en försäkring till en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter.

I de gemensamma villkoren för försäkringsgrenarna och i produktvillkoren kan mer preciserade bestämmelser om överförsäkring anges.

11.2 Underförsäkring

En egendom eller förmån har underförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade förmånens rätta värde.

Vid ersättning för en underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets rätta värde. Om försäkringsbeloppet för en försäkring till en konsument eller en juridisk person som jämställs med en konsument väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, ersätts skadebeloppet, dock högst försäkringsbeloppet.

I de gemensamma villkoren för försäkringsgrenarna och i produktvillkoren kan mer preciserade bestämmelser om underförsäkring anges.

Försäkringstagaren, den försäkrade, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande har olika möjligheter att söka ändring av Fennias beslut. Han eller hon kan be FINE Försäkrings- och finansrådgivning om råd eller anhålla om rekommendation om avgörande hos nämnder, om ärendet inte kan klargöras med Fennia. Han eller hon har också rätt att väcka talan mot Fennia.

12.1 Självrättelse

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande misstänker fel i Fennias ersättningsbeslut eller i något annat beslut, är han eller hon berättigad att av Fennia få ytterligare uppgifter om beslutsmotiveringen och övriga omständigheter som har inverkat på ärendet. Fennia korrigerar beslutet om de nya redogörelserna ger anledning till det.

12.2 FINE Försäkrings- och finansrådgivning och nämnder

En försäkringstagare eller ersättningssökande som är missnöjd med Fennias beslut kan be FINE Försäkrings- och finansrådgivning om råd. Försäkrings- och finansrådgivningen ger opartisk rådgivning i försäkrings- och ersättningsärenden.

Den som är missnöjd med Fennias beslut kan be om ett utlåtande av FINE Försäkrings- och finansrådgivning och av Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Försäkringsnämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgörande vid meningsskiljaktigheter som rör tolkning och tillämpning av lagar och försäkringsvillkor.

Om den som är missnöjd med beslutet är en konsument, kan han eller hon dessutom be om ett utlåtande från Konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgörande med stöd av konsumentskyddslagstiftningen.

Nämnderna behandlar inte ärenden som behandlats eller är anhängigt vid domstol. Däremot hindrar behandling vid en nämnd inte väckande av talan i tingsrätten.

Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden är avgiftsfria.

12.3 Tingsrätt och dispaschör

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande inte nöjer sig med Fennias beslut, kan han eller hon väcka talan mot Fennia. Talan kan väckas antingen vid en tingsrätt på partens hemort eller stadigvarande boningsort i Finland eller vid en tingsrätt på Fennias hemort eller på skadeorten, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal.

För fartygs och båtars del kan en meningsskiljaktighet i ett ersättningsärende som grundar sig på avtal om sjöförsäkring, alternativt lämnas till dispaschören för utredning (kap. 16 a i sjölagen (674/1994).

12.4 Tidsfristen

Talan måste väckas inom tre år från att parten fick skriftligt besked om Fennias beslut och denna tidsfrist. Efter att tidsfristen löpt ut föreligger det inte längre rätt att väcka talan.

Behandlingar vid FINE Försäkrings- och finansrådgivning, Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden avbryter preskription av talerätten.

13.1 Rätt att av tredje man återkräva den ersättning som betalats ut till den försäkrade

Den försäkrades rätt till skadeersättning av tredje man som har ersättningsansvar för skadan övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget betalat ut.

Den försäkrades rätt till ersättning av en försäljare, importör eller tillverkare enligt garanti, konsumentskyddslag eller handelslag eller en annan lag eller ett annat avtal övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget betalat ut.

Om tredje man har framkallat en skada i egenskap av privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppkommer regressrätt för Fennia mot personen i fråga endast om han eller hon har framkallat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen har ersättningsansvar för skadan oberoende av oaktsamhet.

13.2 Fennias regressrätt när skadan inträffat vid användning av motorfordon

Om skadan inträffat vid körande av fordon, har Fennia rätt att, utöver vad som sägs ovan i punkt 13.1, återkräva ersättningen

 • av fordonets ägare, förare, passagerare eller innehavare om denna orsakat skadan uppsåtligen eller genom grovt vållande

 • av föraren till det fordon som orsakat skadan om denna vid tidpunkten för skadan kört fordonet i sådant tillstånd att alkoholhalten i blodet under färden eller därefter var minst 1,2 promille eller att han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft

 • av föraren till det fordon som orsakat skadan om han eller hon vid tidpunkten för skadefallet har framfört fordonet i ett sådant tillstånd att hans eller hennes förmåga att utföra de prestationer som uppgiften kräver varit kännbart nedsatt av påverkan av något annat berusningsmedel än alkohol eller av samverkan mellan alkohol och något annat berusningsmedel.

 • när ersättningsansvaret baserar sig på en trafikförsäkring eller en motsvarande utländsk trafikförsäkring.

13.3 Fennias regressrätt när ersättning betalats till en annan försäkrad (villkorspunkt 16.1)

Utöver villkorspunkterna 13.1 och 13.2 får Fennia återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en försäkrad som avses i punkt 16.1 och för vars räkning försäkringen gäller, eller en del av den av den försäkringstagare, försäkrad eller den person som jämställs med dem enligt och som framkallat försäkringsfallet eller försummat den plikt som avses i punkterna 2.3, 5.2, 6.1 eller 6.2. Sådana plikter är upplysningsplikt vid tecknande av försäkring, anmälningsplikt om skadeökning, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Fennia får med stöd av regressrätten återkräva hela ersättningen om bolaget på de grunder som anges i punkterna 2.3, 5.2, 6.1, 6.2 eller framkallande av ett försäkringsfall (punkt 7) är fritt från ansvar eller berättigat att vägra ersättningen. Om ersättningen sänks på de grunder som anges i ovannämnda punkter, kan Fennia återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.

13.4 Regressrätt vid avbetalnings- och leasingförsäkring

Fennia har utöver villkorspunkterna 13.1-13.3 också regressrätt gentemot den som hanterat eller förvarat ett försäkringsobjekt eller vållat en skada enligt försäkringsvillkoren för avbetalnings- och leasingförsäkring.

Rätten att återfå den utbetalda ersättningen övergår till Fennia genast när ersättningen har betalats. Regressrätten med stöd av denna villkorspunkt gäller dock inte gentemot en försäkringstagare eller någon annan som försäkrats med en avbetalnings- eller leasingförsäkring.

13.5 Regressrätt vid ansvarsförsäkring för vägtransport och CMR-ansvarsförsäkring

Fennia har rätt att av en tredje part, som är ersättningsansvarig för skadan, återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en försäkringstagare, en försäkrad eller en annan som har rätt till ersättning.

Rätten att återfå den utbetalda ersättningen övergår till Fennia genast när ersättningen har betalats.

14.1 Under försäkringsperioden

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat upplysningsplikten i punkt 2.3

 • det under försäkringsperioden i de omständigheter, som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelat Fennia när avtalet ingicks eller som har antecknats i försäkringsbrevet, skett förändringar som ökar risken för en skada (punkt 5.2).

När Fennia har fått kännedom om ovannämnda omständighet, meddelar bolaget skriftligen utan dröjsmål hur och från vilken tidpunkt premien eller andra avtalsvillkor ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen.

14.2 Vid övergång till ny försäkringsperiod

14.2.1 Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och andra avtalsvillkor vid övergången till en ny försäkringsperiod på basis av

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en förändrad rättspraxis

 • en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse eller katastrof)

 • en förändring i det index som försäkringen och/eller självrisken är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoret

 • en förändring i skadekostnaden (Förändringen i skadekostnaden kan t.ex. granskas utifrån statistikcentralens fastställda näringsgrensindelning.)

 • en förändring i förvaltnings- och vårdkostnader

 • en förändring i den allmänna kostnadsnivån

 • ändring av avtalsvillkor i återförsäkringsskyddet för försäkringsbolaget

 • åldern på byggnaden eller rörnätet som försäkrats. Höjning enligt denna grund är högst 15 procent från den tidpunkt det gått minst 10 år från det att byggnaden blev färdig eller rörnätet förnyades. När det gått över 20 år är höjningen högst 30 procent och när det gått mer än 30 år är höjningen högst 50 procent. Den höjning som avses här görs oavsett andra ändringsgrunder som inverkar på försäkringspremien.

 • förändringar i sådana frågor och omständigheter som enligt Fennia kan ökar risken och premien. Sådana förändringar kan t.ex. vara

  • förändringar i branschen

  • ändringar i egendomens typ eller användningsändamål

  • ändringar försäkringsbeloppet

  • förändringar i omsättning, fakturering, lönesumma, personantal, volym, area eller andra förändringar i motsvarande nyckeltal som beskriver den försäkrade verksamhetens, egendomens eller förmånens belopp eller omfattning

  • ändringar i byggnadens brandklass

  • ändringar i släckningsanordningar, brandlarm, larmsystem, insatstid eller ändringar i motsvarande skadepreventiva åtgärder på teknisk eller operativ nivå

  • ändringar i försäkringens giltighetsområde, giltighetstid eller självrisk.

 • Skadeutvecklingen av och skadehistoriken för samma försäkringstagares gällande skadeförsäkringar och de skadeförsäkringar som varit i kraft under högst de fem senaste åren i Fennia, till den del som de påverkar skaderisken för denna försäkring. Denna grund tillämpas på försäkringar, försäkringsskydd och objekt som börjat gälla 1.11.2014 eller efter detta och är avsedda för andra parter än konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter. Dessutom tillämpas denna grund på alla nya försäkringar som tecknas från och med 1.1.2024 samt på försäkringsskydd och objekt som läggs till i försäkringar som tecknats före detta.

Fennia har dessutom rätt att ändra försäkringspremien på grundval av bonusregler i försäkringsavtalet eller förmåner som rör kundrelationen som helhet. På försäkringspremien inverkar också eventuella beviljade kundförmåner och rabatter, vars omfattning, grunder för beviljande, varaktighet och giltighetstider kan ändras.

Fennia har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll. Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, meddelar bolaget försäkringstagaren i samband med räkningen hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den första försäkringsperiod som infaller efter att en månad förflutit efter att meddelandet skickades.

14.2.2 Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller andra avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt 14.2.1, ska Fennia säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

15.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring

15.1.1 Företag och organisationer

En försäkringstagare har rätt att skriftligen eller i elektronisk form säga upp en fortlöpande försäkring

 • att upphöra vid utgången av försäkringsperioden (Ett uppsägningsmeddelande ska lämnas eller skickas till Fennia senast en månad före utgången av försäkringsperioden.)

 • inom 30 dygn efter att informationen om villkorsändringen eller premiehöjningen skickades om försäkringstagaren inte godkänner villkorsändringen eller premiehöjningen som beror på annat än en indexförändring (Försäkringen upphör den dag som anges i uppsägningsmeddelandet, dock tidigast den dag då uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades till Fennia.)

 • när den försäkrade verksamheten upphör. Då kan försäkringen sägas upp att upphöra den dag då verksamheten upphörde. Försäkringen upphör dock tidigast den dag då uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades till Fennia.

Om försäkringen inte sägs upp skriftligen eller i elektronisk form, är uppsägningen ogiltig.

En tidsbestämd försäkring upphör utan uppsägning efter att tidsfristen löpt ut. Försäkringstagaren har inte rätt att säga upp försäkringen att upphöra tidigare om inte annat överenskommits.

Om försäkringstagaren säger upp en enskild fortlöpande eller en tidsbestämd försäkring, kan Fennia samtidigt säga upp alla andra försäkringstagarens frivilliga skadeförsäkringar.

Denna villkorspunkt tillämpas på samtliga försäkringar, försäkringsobjekt och försäkringsskydd som börjat den 1 november 2014 eller efter det. Om försäkringen, försäkringsobjektet eller försäkringsskyddet har börjat före den 1 november 2014, tillämpas villkorspunkt 15.1.2.

15.1.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angett något slutdatum för försäkringen, upphör försäkringen när uppsägningsmeddelandet har lämnats in eller skickats till Fennia.

Någon uppsägningsrätt finns dock inte om giltighetstiden som avtalats i försäkringsavtalet är kortare än 30 dygn.

15.2 Fennias rätt att säga upp en försäkring under försäkringsperioden

15.2.1 Företag och organisationer

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden om

 • försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant innan försäkringen beviljades gav oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha beviljat försäkringen

 • det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant meddelade Fennia när avtalet ingicks skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 • en försäkringstagare eller försäkrad uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

 • en försäkringstagare eller försäkrad uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har framkallat ett försäkringsfall

 • en försäkringstagare, försäkrad eller deras representant efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för bedömning av Fennias ansvar

 • en försäkringstagare eller försäkrad försätts i konkurs eller om konkursen förfaller på grund av brist på medel

 • en försäkringstagare, en försäkrad eller deras representant försummat sin plikt att meddela riskökningen som avses i villkorspunkt 5.2

 • det inträffar en skada som ska ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen

 • det sker en ändring i ägandet av det företag som är försäkringstagare eller det företag som är den försäkrade eller om de ansvarspersoner som anges i handelsregistret byts ut.

 • försäkringtagaren, den försäkrade eller deras verkliga förmånstagare påförs näringsförbud

 • försäkringtagaren, den försäkrade eller deras verkliga förmånstagare blir föremål av Förenta nationernas, Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner.

Om Fennias ovan fastställda uppsägningsrätt gäller för en försäkring och Fennia använder denna rätt, kan Fennia samtidigt säga upp försäkringstagarens andra försäkringar i Företagsskyddet.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrund. Försäkringen upphör en månad från att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt 4.2.

15.2.2 Konsumenter och juridiska personer som jämställs med konsumenter

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen beviljades lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om de rätta omständigheterna inte skulle ha beviljat försäkringen

 • det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia då avtalet ingicks skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 • den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

 • den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 • den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse vid bedömningen av Fennias ansvar.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrund. Försäkringen upphör en månad från att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt 4.2.

15.3 Fennias rätt att säga upp en försäkring vid utgången av försäkringsperioden

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden som är förenlig med god försäkringssed. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

15.4 Byte av ägare

Försäkringsavtalet upphör om den försäkrade egendomen överlåts till en annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller dennas dödsbo. Om ett försäkringsfall inträffar inom 14 dygn från överlåtelsen av äganderätten, har den nya ägaren dock rätt till ersättning om han eller hon inte har tecknat en försäkring för egendomen.

Om det till ett försäkringsavtal som rör egendom har anslutits andra försäkringar, t.ex. en ansvars-, rättsskydds- eller avbrottsförsäkring, upphör en sådan försäkring omedelbart att gälla och utan en separat uppsägning när egendomen övergår till den nya ägaren. Den nya ägaren har inte rätt till ersättning från någon annan försäkring än från egendomsförsäkringen.

15.5 Upphörande av gruppförmånsförsäkring

Om en försäkringstagare till en gruppförmånsförsäkring utträder eller utesluts ur gruppen, upphör gruppförmånsförsäkringen att gälla. Fennia meddelar försäkringstagaren skriftligen om grunden och tidpunkten för upphörandet. Försäkringen upphör att gälla tidigast en månad efter att meddelandet skickades.

16.1 Försäkrade, till vars förmån försäkring av egendom gäller

Utöver det som i dessa försäkringsvillkor annars föreskrivs om den försäkrade gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägaren, den som köpt egendom med äganderättsförbehåll, innehavaren av panträtt och retentionsrätt i egendomen samt också i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen.

16.2 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall har inträffa

Fennia kan i syfte att sänka eller förvägra en ersättning gentemot en försäkrad som avses i föregående punkt åberopa en försäkringstagares eller en annan försäkrads försummelse av upplysningsplikten (punkt 5.2) eller försummelse av anmälningsplikten vid riskökning endast om den försäkrad som avses i punkt 16.1 före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller en annan försäkrads förfarande.

Varje försäkrad har rätt till ersättning till följd av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får emellertid med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Fennia och ta ut ersättningen utom i det fall

 • den försäkrade anges vid namn i avtalet

 • den försäkrade inte uppgett att denna själv bevakar sin rätt

 • det inte är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen.

16.3 Företrädesrätt till betalning ur ersättning

Om egendomsförsäkringen gäller till förmån för en person som till säkerhet för fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte förfallit till betalning. Förmånsrätt för betalning gäller inte om ägaren har reparerat skadan eller ställt säkerhet för dess reparation. Dessa regler tillämpas på motsvarande sätt till förmån för den person som har retentionsrätt till egendomen som säkerhet för en fordran som har förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

Angående inteckningshavarens rätt till betalning ur ersättningen gäller det som i lagen föreskrivs om inteckningshavarens rätt till betalning ur försäkringsersättning.

16.4 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring

Den skadelidande har vid ansvarsförsäkring rätt att direkt av Fennia kräva ersättning enligt försäkringsavtalet om

 • tecknandet av försäkringen grundar sig på en lag eller en myndighetsbestämmelse

 • den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent

 • ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades näringsverksamhet.

Om ersättningskrav riktas mot Fennia, ska Fennia utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om det samt ge honom eller henne möjlighet att lägga fram en redogörelse för försäkringsfallet. Fennia skickar även information om ärendets senare handläggning till den försäkrade. Om Fennia godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade.

16.5 Skadelidandes rätt att söka ändring vid ansvarsförsäkring

Den skadelidande har rätt att med anledning av Fennias ersättningsbeslut väcka talan mot bolaget eller hänskjuta ärendet till FINE Försäkrings- och finansrådgivning, Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden enligt punkt 12.

16.6 Meddelande om att en försäkringsgivares ansvar upphör eller begränsas

Fennia meddelar den försäkrade som Fennia känner till och som avses i punkt 16.1 om Fennias ansvar upphör eller om den försäkrades rättigheter minskas avsevärt på grund av ett avtal eller en åtgärd.

Fennias ansvar upphör eller avtalet eller åtgärden träder i kraft gentemot den försäkrade i fråga 14 dagar efter att Fennia har skickat meddelandet till den försäkrade.

På försäkringsavtalet, på uppgifter som ges om försäkringsavtalet och på en behörig domstol tillämpas Finlands lag.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor