Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT01.9 Yritysturvan yleiset sopimusehdot

YT01.9 Yritysturvan yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutusehto YT01.9

Yritysturvan vakuutukset ovat vakuutussopimuslain (543/94) tarkoittamia vahinkovakuutuksia. Yritysturvan yleiset sopimusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön yhdessä vakuutuslajin yhteisten ehtojen (esimerkiksi omaisuusvakuutusten yhteiset ehdot), vakuutuksen tuote-ehdon (esimerkiksi palovakuutusehto), vakuutuskirjan, erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Näiden lisäksi vakuutussopimuslaki sisältää asiakkaan ja Fennian väliseen sopimukseen ja joidenkin kolmansien henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia säännöksiä.

Yritysturvan vakuutusten vakuutuksenantaja on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Fennian kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Kuluttaja on henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö on sellainen oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka huomioon ottaen hänen toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopimuspuolena rinnastettava kuluttajaan.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustaja voi olla vakuutusmeklari, valtuutettu tai muu lain tai sopimuksen perusteella edustamaan oikeutettu.

Ryhmävakuutus on vakuutus, jossa vakuutettuina ovat tai voivat olla vakuutuksen ottamista koskevassa sopimuksessa (ryhmävakuutussopimus) mainitun ryhmän jäsenet.

Ryhmäetuvakuutus on sellainen ryhmälle tarjottava vakuutus, jossa vakuutettu osittain tai kokonaan maksaa vakuutusmaksun.

Vakuutuskausi on sovittu, vakuutuskirjassa mainittu vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta. Ensimmäinen vakuutuskausi saattaa olla muita vakuutuskausia lyhyempi tai pidempi siitä riippuen, milloin vakuutussopimus on tehty. Määräaikainen vakuutus päättyy kuitenkin sovitun vakuutuskauden lopussa.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Vakuutuksen kohde on vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainittu vakuutettu omaisuus tai etuus.

Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusehdoissa voidaan myös antaa omavastuuta koskevia määräyksiä.

Vakuutuslajien yhteisissä ehdoissa on kerrottu vakuutuslajin yhteiset määritelmät ja korvaussäännökset.

Tuote-ehdoissa on selostettu vakuutusturvan laajuus.

Erityisehdoissa annetaan tuote-ehtoa tarkentavia määräyksiä vakuutusturvan laajuudesta.

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti antama ohje vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi. Vakuutettu on velvollinen noudattamaan suojeluohjetta.

Vahinkovakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi.

1.1 Sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys

Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niitä sovelletaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. vakuutuskirja

 2. erityisehto

 3. tuote-ehto (esimerkiksi palovakuutusehto)

 4. vakuutuslajin yhteiset ehdot (esimerkiksi omaisuusvakuutusten yhteiset ehdot)

2.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

Ennen vakuutuksen tarjoamista Fennia pyytää vakuutuksen hakijalta tietoja tämän vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista ja saadut tiedot huomioon ottaen määrittää vakuutustarpeen.

Fennia määrittää vakuutustarpeen kuitenkin vain kuluttajien ja kuluttajaan rinnastettavien oikeushenkilöiden hakemien vakuutusten osalta. Fennia antaa ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja Fennian omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Kuluttajille ja kuluttajaan rinnastettaville oikeushenkilöille annetaan myös muut vakuutuksenhakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot.

Kuluttajille annetaan vakuutusten etämyynnissä lisäksi kuluttajansuojalain 6a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutusten myyntiä esimerkiksi puhelimitse tai verkossa.

2.2 Fennian tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

2.2.1 Yritykset ja yhteisöt

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa antanut vakuutuksenottajalle puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Fennia oikaisee väärät tiedot viipymättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

2.2.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

2.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

2.3.1 Yritykset ja yhteisöt

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja näiden edustajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin sekä ilmoittaa muutkin tiedot, joilla hän käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja näiden edustajan tulee lisäksi ilman aiheetonta viivytystä vakuutuskauden aikana oikaista Fennialle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

2.3.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja näiden edustajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja näiden edustajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivästystä oikaista Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

2.4 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

2.4.1 Yritykset ja yhteisöt

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä.

Vähäinen poikkeama vakuutusmaksuissa ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

2.4.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä.

Vähäinen poikkeama vakuutusmaksuissa ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

2.5 Tieto kuluttajille ja kuluttajaan rinnastettaville oikeushenkilöille vakuutushakemuksen hylkäysperusteista

Jos vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle ja kuluttajaan rinnastettavalle oikeushenkilölle, Fennia ilmoittaa hakijalle kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukaisen hylkäysperusteen.

3.1 Vastuun alkaminen

Fennian vastuu alkaa Fennian ja vakuutuksenottajan sopimasta ajankohdasta. Jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu, Fennian vastuu alkaa silloin, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Jos on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempi Fennian vakuutusmaksujen laiminlyönti, vakuutuksen laatu tai määräaikaisuus, Fennian vastuu alkaa vasta, kun vakuutuskautta koskeva maksu on maksettu. Tämä merkitään vakuutusmaksua koskevaan laskuun.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen Fennialle ja jos on ilmeistä, että se olisi hakemuksen hyväksynyt, Fennia vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta. Tätä sovelletaan kuitenkin vain kuluttajien ja kuluttajaan rinnastettavien oikeushenkilöiden hakemiin vakuutuksiin.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo

Jatkuva vahinkovakuutus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutus voi päättyä myös jäljempänä kohdissa 4.2 ja 15 mainituista syistä.

Määräaikainen vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun määräajan ja päättyy määräajan lopussa ilman erillistä irtisanomista. Vakuutus voi päättyä myös jäljempänä kohdissa 4.2 ja 15 mainituista syistä.

4.1 Maksaminen

4.1.1 Yritykset ja yhteisöt

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään Fennian lähettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, Fennialla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia vakuutuksenottajan suorituksilla lyhennetään.

4.1.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun.

Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Fennian vastuun alkamista, ellei maksun maksaminen ole vakuutusehtojen mukaan Fennian vastuun alkamisen edellytys, eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutuskauden alkamista. Jos Fennian vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

4.2 Viivästyminen

4.2.1 Irtisanomisoikeus viivästymisen johdosta

4.2.1.1 Yritykset ja yhteisöt

Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja maksaa koko vakuutusmaksun ennen edellä mainitun 14 vuorokauden irtisanomisajan päättymistä, vakuutus on voimassa alun perin sovitun mukaisena, ellei Fennia 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun maksamisesta ilmoita, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

4.2.1.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja maksaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Fennia mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos vakuutusmaksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 vuorokauden kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

4.2.2 Viivästyskorko sekä perintä- ja oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutusmaksua ei makseta edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty. Jos vakuutusmaksu peritään oikeusteitse, Fennia on lisäksi oikeutettu korvauksiin lain mukaisista oikeudenkäyntimaksuista ja -kuluista. Fennia voi siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osapuolelle.

4.2.3 Viivästyneen vakuutusmaksun maksaminen

4.2.3.1 Yritykset ja yhteisöt

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, Fennia palauttaa vakuutusmaksun kohdan 4.2.4.1 mukaisesti.

4.2.3.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, Fennian vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan.

Jos Fennia ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, Fennia ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun maksamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. Fennia ei kieltäydy maksun vastaanottamisesta sillä perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut maksun maksamisen jälkeen.

4.2.4 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

4.2.4.1 Yritykset ja yhteisöt

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa, ellei muusta ole sovittu. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.4 tarkoitetuissa tilanteissa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolovuorokausia vastaavan maksun yli menevään osaan.

Fennialla on kuitenkin oikeus pitää vakuutuksen hoitokuluna 15 % alkuperäisen vakuutuskauden vakuutusmaksusta, kuitenkin vähintään 50 euroa.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 50 euroa.

4.2.4.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.4 tarkoitetuissa tilanteissa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolovuorokausia vastaavan maksun yli menevään osaan.

Palautettavasta vakuutusmaksusta vähennetään käsittelymaksuna 50 euroa.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

4.2.5 Kuittaus palautettavasta maksusta

Fennia voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat. Jos palautettava määrä ei riitä kaikkien erääntyneiden saatavien suoritukseksi, käytetään se saatavien suoritukseksi kohdassa 4.1 mainituilla tavoilla yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

5.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

5.1.1 Yritykset ja yhteisöt

Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan ja/tai muun, vakuutuksen sisältöä koskevan sopimuksen, jos sellainen on tehty ja vakuutusehdot, ellei niitä ole jo aiemmin annettu tai ellei asiasta toisin sovita.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Fennia oikaisee väärät tiedot viipymättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

Fennian tai sen edustajan vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamat tiedot tulevasta vakuutuskorvauksesta eivät sido Fenniaa.

5.1.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan ja vakuutusehdot, ellei vakuutusehtoja ole annettu jo aiemmin.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka harhaanjohtavien tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka Fennia tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

5.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä

5.2.1 Yritykset ja yhteisöt

Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan on viipymättä, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta, ilmoitettava Fennialle kirjallisesti tai sähköisesti, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetut tai vakuutuskirjaan merkityt tiedot ovat olennaisesti muuttuneet ja tämä lisää vahingonvaaraa, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon vakuutussopimusta tehtäessä.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korjaus-, muutos- tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet tai muutokset vakuutetussa toiminnassa, vakuutettujen liikevaihdossa tai palkkasummassa.

Jos vahingonvaaraa lisäävistä muutoksista ei ole ilmoitettu, Fennialla on oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta tai evätä se kokonaan. Lisäksi Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

5.2.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Vakuutuksenottajan on viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta ilmoitettava Fennialle, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetut tai vakuutuskirjaan merkityt tiedot ovat olennaisesti muuttuneet, ja muutokset lisäävät vahingonvaaraa, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon vakuutussopimusta tehtäessä. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korjaus-, muutos- tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet tai muutokset vakuutetussa toiminnassa, vakuutettujen liikevaihdossa tai palkkasummassa.

Jos vahingonvaaraa lisäävistä muutoksista ei ole ilmoitettu, Fennialla on oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta tai evätä se kokonaan, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, voidaan kuitenkin vastuuvakuutuksessa korvausta alentaa tai evätä se vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella tai hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksesta luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan.

6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin Fennian oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Fennian etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutenkin noudatettava Fennian vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

Fennia korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korkeintaan vakuutusmäärään asti tai vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoon asti, jos vakuutuksessa ei ole vakuutusmäärää. Kuluttajien ja kuluttajaan rinnastettavien oikeushenkilöiden osalta Fennia korvaa tarpeelliset ja kohtuulliset pelastamiskulut, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, voidaan vastuuvakuutuksessa alentaa korvausta tai evätä se vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella tai hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksen perusteella luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 1,2 promillea tai että hänellä on ollut vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, korvataan vahinko vain erityisestä syystä. Samoin, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on ollut tuntuvasti huonontunut, korvataan vahinko vain siltä osin kuin muut olosuhteet ovat vaikuttaneet vahinkoon.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 0,5 promillea tai että hänellä on ollut vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, korvausta alennetaan sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon. Samoin, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on ollut huonontunut, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Kun harkitaan korvauksen alentamista tai epäämistä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksen perusteella vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

8.1 Samastaminen yritysten ja yhteisöjen vakuutuksissa

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön tai oikeushenkilöön,

 • joka vakuutetun suostumuksella tai vakuutetun kanssa tehdyn vuokra-, palvelu-, urakka-, korjaus-, asennus-, huolto-, alihankinta- tai muun vastikkeellisen tai vastikkeettoman sopimuksen perusteella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta omaisuudesta tai käyttää omaisuutta hyödykseen

 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa.

Vakuutetun menettelyyn samastetaan lisäksi sellaisen henkilön menettely, joka on työ- tai virkasuhteessa vakuutettuun.

8.2 Samastaminen kuluttajien ja kuluttajaan rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutuksissa

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön,

 • joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta

 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan

 • joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa vakuutetun velvollisuuteen estää vahingon syntymistä ja rajoittaa sen laajuutta (ehtokohta 6) eikä vakuutustapahtuman aiheuttamiseen (ehtokohta 7), jos vakuutettu laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden tai aiheuttaessaan vakuutustapahtuman oli nuorempi kuin 12-vuotias tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa vaaran lisääntymistä koskevan ilmoituksen laiminlyöntiin (ehtokohta 5.2), vakuutetun velvollisuuteen estää vahingon syntymistä ja rajoittaa sen laajuutta (ehtokohta 6) eikä vakuutustapahtuman aiheuttamiseen (ehtokohta 7), jos vakuutettu laiminlyödessään vaaran lisääntymisestä ilmoittamisen tai suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden tai aiheuttaessaan vakuutustapahtuman toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimi oli puolustettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös vakuutettuun samastettavaan henkilöön (ehtokohta 8).

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös Fennian mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Korvauksen hakijan on varattava Fennialle viipymättä vahingon havaitsemisesta mahdollisuus tarkastaa vahinko ennen kuin ryhdytään raivaus-, purku-, korjaus- tai muihin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat estää Fennian mahdollisuuden selvittää vahingon syytä tai määrää. Vakuutettu on kuitenkin velvollinen ryhtymään kohdassa 6.2 tarkoitettuihin toimenpiteisiin (pelastamisvelvollisuus).

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on mahdollisuuksien mukaan, tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti, osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseksi.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen

10.2.1 Yritykset ja yhteisöt

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta kirjallisesti tai sähköisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 3 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimukseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

10.2.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, korvausvaatimus on esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksesta. Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimukseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Tämä koskee myös vahinkoa kärsineen oikeutta hakea korvausta vastuuvakuutuksesta, kun vahinkoa kärsineellä on vakuutussopimuslain 67 §:n ja näiden ehtojen kohdan 16.4 mukaan oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan vakuutuksenantajalta.

10.3 Fennian velvollisuudet

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Fennia antaa korvauksen hakijalle (esimerkiksi vakuutetulle ja vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle) tarpeellisia tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Fennia maksaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Fennia maksaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Fennia ilmoittaa vajaavaltaisen henkilön kotikunnan holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle maksettavasta muusta kuin kulujen tai varallisuuden menetysten korvaamista koskevasta vakuutuskorvauksesta. Korvauksesta ilmoitetaan, jos sen kokonaismäärä on suurempi kuin 1 000 euroa.

Vastuuvakuutuksen korvauspäätöksestä Fennia lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Viivästyneelle korvaukselle Fennia maksaa viivästysajalta korkolaissa (633/82) säädetyn viivästyskoron.

10.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Fennia ei korvaa vakuutustapahtumasta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan oikeushenkilön vakuutuksen vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus maksetaan vakuutusmäärän mukaisena, elleivät vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot ole vaikuttaneet arvioon.

Vakuutuslajien yhteisissä ehdoissa ja tuote-ehdoissa voidaan antaa ylivakuutuksesta tarkentavia määräyksiä.

11.2 Alivakuutus

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Fennia korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneesta vakuutustapahtumasta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden oikean arvon välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan oikeushenkilön vakuutuksen vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvataan vahingon määrä, kuitenkin enintään vakuutusmäärä.

Vakuutuslajien yhteisissä ehdoissa ja tuote-ehdoissa voidaan antaa alivakuutuksesta tarkentavia määräyksiä.

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai muulla korvauksen hakijalla on eri keinoja hakea muutosta Fennian päätökseen. Hän voi kysyä neuvoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnilta, jos yhteydenotto Fenniaan ei selvitä asiaa. Hänellä on myös oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan.

12.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija epäilee, että Fennian korvauspäätös tai muu päätös on virheellinen, hänellä on oikeus saada Fennialta lisäselvitys päätöksen perusteluista ja muista asiaan vaikuttavista seikoista. Fennia oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

12.2 FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja lautakunnat

Fennian päätökseen tyytymätön vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija voi kysyä neuvoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, jonka tehtävänä on antaa puolueettomia neuvoja vakuutus- ja korvausasioissa.

Fennian päätökseen tyytymätön voi pyytää lausuntoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta ja sen yhteydessä toimivalta Vakuutuslautakunnalta. Niiden tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksissä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista.

Jos päätökseen tyytymätön on kuluttajan asemassa, hän voi pyytää lausuntoa myös kuluttajariitalautakunnalta, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä. Sen sijaan lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista käräjäoikeudessa.

Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.

12.3 Käräjäoikeus ja merivahingonlaskija

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija ei tyydy Fennian päätökseen, hän voi nostaa kanteen Fenniaa vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa tai Fennian kotipaikan tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jos Suomen kansainvälisistä sopimuksista ei muuta johdu.

Alusten ja veneiden osalta erimielisyys merivakuutussopimukseen perustuvassa korvausasiassa voidaan vaihtoehtoisesti saattaa merivahingonlaskijan selvitettäväksi (Merilaki (674/1994) 16 a luku).

12.4 Määräaika

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan jälkeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan käsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

13.1 Oikeus vaatia vakuutetulle maksettu korvaus takaisin kolmannelta henkilöltä

Vakuutetun oikeus saada vahingonkorvaus korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Vakuutetun takuun, kuluttajansuoja- tai kauppalain perusteella määräytyvät tai muuhun lakiin tai sopimukseen perustuvat oikeudet saada korvausta myyjältä, maahantuojalta tai valmistajalta siirtyvät Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

13.2 Takautumisoikeus, kun vahinko on sattunut moottoriajoneuvoa käytettäessä

Jos vahinko on aiheutettu kuljetettaessa ajoneuvoa, Fennialla on oikeus edellä kohdassa 13.1 mainitun lisäksi vaatia korvaus takaisin

 • ajoneuvon omistajalta, kuljettajalta, matkustajalta tai haltijalta, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai hänellä on vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksesta taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksesta

 • kun korvausvastuu perustuu liikennevakuutukseen tai vastaavaan ulkomaiseen liikennevakuutukseen.

13.3 Takautumisoikeus, kun korvaus on maksettu muulle vakuutetulle (ehtokohta 16.1)

Ehtokohtien 13.1 ja 13.2 lisäksi Fennia saa vaatia takaisin kohdassa 16.1 tarkoitetulle vakuutetulle, jonka hyväksi vakuutus on voimassa, maksamansa korvauksen tai sen osan siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien 2.3, 5.2, 6.1 tai 6.2 mukaisen velvollisuuden. Näitä velvollisuuksia ovat tiedonantovelvollisuus vakuutusta haettaessa, ilmoitusvelvollisuus vaaran lisääntymisestä, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Fennia saa takautumisoikeuden nojalla vaatia maksetun korvauksen kokonaan takaisin, jos Fennia olisi mainittujen kohtien 2.3, 5.2, 6.1, 6.2 tai vakuutustapahtuman aiheuttamisen (kohta 7) perusteella vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi edellä mainittujen kohtien perusteella alennettu, Fennia voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

13.4 Takautumisoikeus osamaksu- ja leasingvakuutuksessa

Fennialla on takautumisoikeus ehtokohtien 13.1-13.3 lisäksi myös siltä, joka on käsitellyt tai säilyttänyt vakuutuksen kohdetta taikka aiheuttanut vahingon osamaksu- ja leasingvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Oikeus maksetun korvauksen takaisinsaantiin siirtyy Fennialle heti korvauksen maksamisen jälkeen. Takautumisoikeutta tämän ehtokohdan perusteella ei kuitenkaan ole vakuutuksenottajaa tai muuta osamaksu- tai leasingvakuutuksen vakuutettua kohtaan.

13.5 Takautumisoikeus tiekuljetuksen vastuuvakuutuksessa ja CMR-vastuuvakuutuksessa

Fennialla on aina oikeus vaatia vahingosta vastuussa olevalta kolmannelta takaisin vakuutuksenottajalle, vakuutetulle tai muulle korvaukseen oikeutetulle maksamansa korvaus.

Oikeus maksetun korvauksen takaisinsaantiin siirtyy Fennialle heti korvauksen maksamisen jälkeen.

14.1 Vakuutuskauden aikana

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.3 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimuksesta päätettäessä ilmoittamiin olosuhteisiin tai vakuutuskirjassa mainittuun asiantilaan on vakuutuskauden aikana tullut vahingonvaaraa lisääviä muutoksia (kohta 5.2).

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta Fennia ilmoittaa viipymättä kirjallisesti, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

14.2 Vakuutuskauden vaihtuessa

14.2.1 Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus)

 • vakuutusmaksuun ja/tai omavastuun euromäärään vaikuttavan, vakuutuskirjassa tai vakuutusehdossa mainitun indeksin muutos

 • korvausmenon muutos. Korvausmenon muutosta voidaan tarkastella esimerkiksi tilastokeskuksen määrittelemän toimialaluokituksen mukaisesti.

 • hoitokustannusten muutos

 • yleisen kustannustason muutos

 • vakuutusyhtiön jälleenvakuutussuojan sopimusehtojen muutos

 • vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen tai sen putkiston ikä. Korotus on tällä perusteella enintään 15 % siitä alkaen, kun rakennuksen valmistumisesta tai putkiston uusimisesta kulunut aika on vähintään 10 vuotta. Ajan ylittäessä 20 vuotta korotus on enintään 30 % ja ajan ylittäessä 30 vuotta korotus on enintään 50 %. Tässä kohdassa tarkoitettu korotus tehdään riippumatta muista vakuutusmaksuun vaikuttavista muutosperusteista.

 • muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla on Fennian mukaan riskiä ja vakuutusmaksua korottava vaikutus. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • toimialan muutos

  • omaisuuden laadun tai käyttötarkoituksen muutos

  • vakuutusmäärän muutos

  • liikevaihdon, laskutuksen, palkkasumman, henkilömäärän, tilavuuden, pinta-alan tai muun vastaavan, vakuutetun toiminnan, omaisuuden tai etuuden määrää tai laajuutta kuvaavan tunnusluvun muutos

  • rakennuksen paloluokan muutos

  • sammutuslaitteiston, paloilmoittimen, hälytysjärjestelmän, toimintavalmiuden tai muun vastaavan, vahingontorjunnan teknisen tai operatiivisen tason muutos

  • vakuutuksen voimassaoloalueen, voimassaoloajan tai omavastuun muutos.

 • saman vakuutuksenottajan Fenniassa voimassaolevien ja enintään viimeisen viiden vuoden aikana voimassaolleiden vahinkovakuutusten vahinkokehitys ja -historia siltä osin kuin niillä on vaikutusta tämän vakuutuksen vahinkoriskiin. Tätä perustetta sovelletaan muiden kuin kuluttajien ja kuluttajaan rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutuksiin, vakuutusturviin ja kohteisiin, jotka ovat alkaneet 1.11.2014 tai sen jälkeen. Lisäksi tätä perustetta sovelletaan kaikkiin 1.1.2024 alkaen tehtäviin uusiin vakuutuksiin sekä vakuutusturviin ja kohteisiin, jotka lisätään aiemmin tehtyihin vakuutuksiin.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua myös vakuutussopimukseen sisältyvien bonussäännösten tai kokonaisasiakkuuteen liittyvien etuuksien perusteella. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdollisesti annettavat asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, se lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

14.2.2 Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa 14.2.1 luetelluissa tapauksissa, Fennian on irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

15.1.1 Yritykset ja yhteisöt

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisesti tai sähköisesti

 • päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanomisilmoitus on jätettävä tai lähetettävä Fennialle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

 • 30 vuorokauden kuluessa ehtojen muutoksesta tai maksunkorotusta koskevan tiedon lähettämisestä, jos vakuutuksenottaja ei hyväksy ehtojen muutosta tai muusta kuin indeksin muutoksesta aiheutuvaa maksunkorotusta. Vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksessa mainittuna päättymispäivänä, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

 • vakuutetun toiminnan päättyessä. Tällöin vakuutus voidaan irtisanoa päättymään toiminnan päättymispäivänä. Vakuutus päättyy kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

Jos vakuutusta ei irtisanota kirjallisesti tai sähköisesti, irtisanominen on mitätön.

Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutusta päättymään aiemmin, ellei toisin sovita.

Jos vakuutuksenottaja irtisanoo yksittäisen jatkuvan tai määräaikaisen vakuutuksen, voi Fennia samalla irtisanoa kaikki muut vakuutuksenottajan vapaaehtoiset vahinkovakuutukset.

Tätä ehtokohtaa noudatetaan jokaisessa vakuutuksessa, vakuutuksen kohteessa ja vakuutusturvassa, joka on alkanut 1.11.2014 tai sen jälkeen. Jos vakuutus, vakuutuksen kohde tai vakuutusturva on alkanut ennen 1.11.2014, noudatetaan ehtokohtaa 15.1.2.

15.1.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhempi kuin 30 vuorokautta.

15.2 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana

15.2.1 Yritykset ja yhteisöt

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

 • vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

 • vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan Fennialle sopimuksesta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu asetetaan konkurssiin tai konkurssi raukeaa varojen puutteesta

 • vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on laiminlyönyt kohdassa 5.2 tarkoitetun ilmoituksen vaaran lisääntymisestä

 • sattuu vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattava

 • vakuutuksenottajana tai vakuutettuna olevan yrityksen omistuksessa tai kaupparekisteriin merkityissä vastuuhenkilöissä tapahtuu muutos

 • vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden tosiasiallinen edunsaaja määrätään liiketoimintakieltoon

 • vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden tosiasiallinen edunsaaja tulee Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Yhdistyneiden Kuningaskuntien tai Amerikan yhdysvaltojen asettamien kauppa- tai taloudellisten pakotteiden kohteeksi.

Jos Fennialla on edellä määritelty irtisanomisoikeus yhden vakuutuksen osalta ja Fennia käyttää tätä oikeuttaan, se voi samalla irtisanoa vakuutuksenottajan muutkin Yritysturva vakuutukset.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

15.2.2 Kuluttajat ja kuluttajaan rinnastettavat oikeushenkilöt

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimuksesta päätettäessä

 • vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 • vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suorittamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

15.3 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15.4 Omistajan vaihdos

Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 vuorokauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Jos omaisuutta koskevaan vakuutussopimukseen on liitetty muita vakuutuksia, kuten esimerkiksi vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, päättyy tällainen vakuutus välittömästi ja ilman erillistä irtisanomista omaisuuden siirtyessä uudelle omistajalle. Uudella omistajalla ei ole oikeutta korvaukseen muun vakuutuksen kuin omaisuusvakuutuksen perusteella.

15.5 Ryhmäetuvakuutuksen päättyminen

Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy. Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle kirjallisesti päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

16.1 Vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa

Sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on määrätty vakuutetusta, omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

16.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua

Fennia vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.3) tai vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 16.1 tarkoitettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus korvaukseen vakuutustapahtuman johdosta. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neuvotella Fennian kanssa ja nostaa korvauksen, ellei

 • vakuutettu ole sopimuksessa nimetty

 • vakuutettu ole ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan

 • kysymys ole kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

16.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus kyseiseen omaisuuteen, hänellä on oikeus saada maksu vakuutuskorvauksesta ennen omistajaa, vaikka hänen saatavansa ei olisikaan vielä erääntynyt. Tätä etuoikeutta maksuun ei kuitenkaan ole, jos omistaja on korjannut vahingon tai asettanut vakuuden vahingon korjaamiseksi. Näitä sääntöjä sovelletaan vastaavasti sellaisen henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen sellaista henkilöä, joka on ostanut omaisuuden omistuksenpidätysehdoin.

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa, mitä laissa on säädetty kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen.

16.4 Vahinkoa kärsineen oikeus vastuuvakuutuksen korvaukseen

Vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan Fennialta, jos

 • vakuutuksen ottaminen on perustunut lakiin tai viranomaisen määräykseen

 • vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön

 • vastuuvakuutuksesta on ilmoitettu vakuutetun elinkeinotoimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Jos Fennialle esitetään korvausvaatimus, Fennia ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä ja varaa hänelle tilaisuuden antaa selvitystä vakuutustapahtumasta. Fennia lähettää vakuutetulle tiedon myös asian myöhemmästä käsittelystä. Jos Fennia hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

16.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa korvauspäätöksen vuoksi kanne Fenniaa vastaan tai saattaa asia FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan 12 mukaisesti.

16.6 Ilmoitus vakuutuksenantajan vastuun päättymisestä tai supistumisesta

Fennia ilmoittaa tiedossaan olevalle kohdan 16.1 mukaiselle vakuutetulle, jos Fennian vastuu päättyy tai vakuutetun oikeus supistuu merkittävästi jonkin sopimuksen tai toimenpiteen vaikutuksesta.

Fennian vastuu päättyy tai sopimus tai toimenpide tulee voimaan kyseistä vakuutettua kohtaan 14 päivän kuluttua siitä, kun Fennia oli lähettänyt ilmoituksen vakuutetulle.

Vakuutussopimukseen, siitä annettuihin tietoihin ja toimivaltaiseen tuomioistuimeen sovelletaan Suomen lakia.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet