Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT01.8 Yritysturvan yleiset sopimusehdot

YT01.8 Yritysturvan yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT01.8

Yritysturvan yleiset sopimusehdot

Yritysturvan yleiset sopimusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön yhdessä vakuutuslajin yhteisten ehtojen (esimerkiksi omaisuusvakuutusten yhteiset ehdot), vakuutuksen tuote-ehdon (esimerkiksi palovakuutusehto), vakuutuskirjan, erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa.

1 Vakuutussopimuksen keskeisiä käsitteitä ja sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Kuluttaja

Kuluttaja on henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö on sellainen, joka huomioon ottaen hänen toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopimuspuolena rinnastettava kuluttajaan.

Vakuutettu

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustaja

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustaja voi olla asemavaltuutettu, vakuutusmeklari tai muu lain tai sopimuksen perusteella edustamaan oikeutettu.

Ryhmävakuutus

Ryhmävakuutus on vakuutus, jossa vakuutettuina ovat tai voivat olla vakuutuksen ottamista koskevassa sopimuksessa (ryhmävakuutussopimus) mainitun ryhmän jäsenet.

Ryhmäetuvakuutus

Ryhmäetuvakuutus on sellainen ryhmälle tarjottava vakuutus, jossa vakuutettu osittain tai kokonaan maksaa vakuutusmaksun.

Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta.

Vakuutustapahtuma

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohde on vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainittu vakuutettu omaisuus tai etuus.

Omavastuu

Omavastuu merkitään vakuutuskirjaan. Vakuutusehdoissa voidaan myös antaa omavastuuta koskevia määräyksiä.

Vakuutuslajien yhteiset ehdot

Vakuutuslajien yhteisissä ehdoissa on selostettu vakuutuslajin yhteiset määritelmät ja korvaussäännökset.

Tuote-ehdot

Tuote-ehdoissa on selostettu vakuutusturvan laajuus.

Erityisehdot

Erityisehdoissa annetaan tuote-ehtoa tarkentavia määräyksiä vakuutusturvan laajuudesta.

Suojeluohje

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti asettama velvollisuus noudattaa vahingon estämistä tai rajoittamista tarkoittavaa määräystä.

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi.

1.1 Sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys

Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niitä sovelletaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. vakuutuskirja

 2. erityisehto

 3. tuote-ehto (esimerkiksi palovakuutusehto)

 4. vakuutuslajin yhteiset ehdot (esimerkiksi omaisuusvakuutusten yhteiset ehdot)

2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

2.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

Fennia antaa ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja Fennian omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Kuluttajille annetaan vakuutusten etämyynnissä lisäksi kuluttajansuojalain 6a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutusten myyntiä esimerkiksi puhelimitse tai verkossa.

2.2 Fennian tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

2.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa antanut vakuutuksenottajalle puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Fennia oikaisee väärät tiedot viipymättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

2.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

2.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

2.3.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä ehtokohdassa myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa.

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin sekä ilmoittaa muutkin tiedot, joilla vakuutuksenottaja käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenottajan tulee lisäksi ilman aiheetonta viivytystä vakuutuskauden aikana oikaista Fennialle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

2.3.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivästystä oikaista Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

2.4 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

2.4.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä ehtokohdassa myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä.

Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

2.4.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä.

Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

2.5 Tieto kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville oikeushenkilöille vakuutushakemuksen hylkäysperusteista

Jos vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle ja kuluttajaan rinnastettavalle oikeushenkilölle, Fennia ilmoittaa lain ja hyvän vakuutustavan mukaisen hylkäysperusteen.

3 Fennian vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

3.1 Fennian vastuun alkaminen

Fennian vastuu alkaa Fennian ja vakuutuksenottajan sopimasta ajankohdasta. Jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu, Fennian vastuu alkaa silloin, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Jos on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempi maksulaiminlyönti, vakuutuksen laatu tai kesto, Fennian vastuu alkaa vasta, kun vakuutuskautta koskeva maksu on maksettu. Maksamisedellytykset merkitään vakuutusmaksua koskevaan laskuun.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen Fennialle ja jos on ilmeistä, että se olisi hakemuksen hyväksynyt, Fennia vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Fennian vastuu ei kuitenkaan ala ennen tämän vakuutuksen maksun maksamista, jos vakuutuksenhakija ei ole maksanut eräpäivään mennessä muiden Fenniasta ottamiensa vakuutusten maksuja, tai on muuten laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa Fennialle.

3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo

Vakuutussopimus on joko jatkuva tai määräaikainen.

Jatkuva vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös jäljempänä kohdissa 4.2 ja 15 mainituista syistä.

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun määräajan ja päättyy määräajan lopussa ilman erillistä irtisanomista. Vakuutussopimus voi päättyä myös jäljempänä kohdissa 4.2 ja 15 mainituista syistä.

4 Vakuutusmaksu

4.1 Vakuutusmaksun maksaminen

4.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään Fennian lähettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, Fennialla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia vakuutuksenottajan suorituksilla lyhennetään.

4.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun.

Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Fennian vastuun alkamista, ellei maksun maksaminen ole vakuutusehtojen mukaan Fennian vastuun alkamisen edellytys, eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutuskauden alkamista. Jos Fennian vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

4.2.1 Irtisanomisoikeus viivästymisen johdosta

4.2.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja maksaa koko vakuutusmaksun ennen edellä mainitun 14 vuorokauden irtisanomisajan päättymistä, vakuutus on voimassa alun perin sovitun mukaisena, ellei Fennia 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun maksamisesta ilmoita, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

4.2.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja maksaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Fennia mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos vakuutusmaksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 vuorokauden kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

4.2.2 Viivästyskorko sekä perintä- ja oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutusmaksua ei makseta edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Fennia on oikeutettu korvauksiin maksumuistutuksen lähettämisestä ja vakuutusmaksun perinnästä sekä maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaisesti kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty. Jos vakuutusmaksu peritään oikeusteitse, Fennia on lisäksi oikeutettu korvauksiin lain mukaisista oikeudenkäyntimaksuista ja -kuluista. Fennia voi siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osapuolelle.

4.2.3 Viivästyneen vakuutusmaksun maksaminen

4.2.3.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, Fennia palauttaa vakuutusmaksun kohdan 4.2.4.1 mukaisesti.

4.2.3.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, Fennian vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan.

Jos Fennia ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, Fennia ilmoittaa 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun maksamisesta vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

4.2.4 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

4.2.4.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.4 tarkoitetuissa tilanteissa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolovuorokausia vastaavan maksun yli menevään osaan.

Fennialla on kuitenkin oikeus pitää vakuutuksen hoitokuluna 15 % alkuperäisen vakuutuskauden vakuutusmaksusta, kuitenkin vähintään 50 euroa.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 50 euroa.

4.2.4.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.4 tarkoitetuissa tilanteissa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolovuorokausia vastaavan maksun yli menevään osaan.

Palautettavasta vakuutusmaksusta vähennetään käsittelymaksuna 50 euroa.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

4.2.5 Kuittaus palautetusta maksusta

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa. Fennia voi vähentää palautetusta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat. Jos palautettava määrä ei riitä kaikkien erääntyneiden saatavien suoritukseksi, käytetään se saatavien suoritukseksi kohdassa 4.1 mainituilla tavoilla yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana

5.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

5.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan ja/tai muun, vakuutuksen sisältöä koskevan sopimuksen, jos sellainen on tehty ja vakuutusehdot, ellei niitä ole jo aiemmin annettu tai ellei asiasta toisin sovita.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Fennia oikaisee väärät tiedot viipymättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

Tietojen antamiseen vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen sovelletaan vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin säännöstä.

5.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan ja vakuutusehdot, ellei vakuutusehtoja ole annettu jo aiemmin.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka harhaanjohtavien tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka Fennia tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä

5.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä kohdassa myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa.

Vakuutuksenottajan on viipymättä, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa, ilmoitettava Fennialle kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetut tai vakuutuskirjaan merkityt tiedot ovat olennaisesti muuttuneet ja tämä lisää vahingonvaaraa, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon vakuutussopimusta tehtäessä.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korjaus-, muutos- tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Jos vahingonvaaraa lisäävistä muutoksista ei ole ilmoitettu, Fennialla on oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta, evätä se kokonaan tai irtisanoa vakuutussopimus. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

5.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Vakuutuksenottajan on viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vakuutuskirjan saamisesta ilmoitettava Fennialle, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetut tai vakuutuskirjaan merkityt tiedot ovat olennaisesti muuttuneet, ja muutokset lisäävät vahingonvaaraa, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon vakuutussopimusta tehtäessä. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi vakuutuskohteen käyttötarkoituksen muuttumisen, korjaus-, muutos- tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Jos vahingonvaaraa lisäävistä muutoksista ei ole ilmoitettu, Fennialla on oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta tai evätä se kokonaan, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

6 Velvollisuus estää vahingon syntyminen ja rajoittaa vahingon laajuutta

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, voidaan kuitenkin vastuuvakuutuksessa korvausta alentaa tai korvaus evätä vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella taikka, milloin hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksesta luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan.

6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin Fennian oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Fennian etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutenkin noudatettava Fennian vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

Fennia korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutuksenottajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, voidaan kuitenkin vastuuvakuutuksessa alentaa korvausta tai evätä korvaus vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella tai, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksen perusteella luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

7 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan moottoriajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, korvataan vahinko vain erityisestä syystä. Samoin, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan moottoriajoneuvoa muuten alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja huumausaineen tai muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut, korvataan vahinko vain erityisestä syystä.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan moottoriajoneuvoa alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja huumausaineen tai muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksen perusteella vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

8 Samastaminen

8.1 Samastaminen yritysten ja yhteisöjen vakuutuksissa

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön tai oikeushenkilöön,

 • joka vakuutetun suostumuksella tai vakuutetun kanssa tehdyn vuokra-, palvelu-, urakka-, korjaus-, asennus-, huolto-, alihankinta- tai muun vastikkeellisen tai vastikkeettoman sopimuksen perusteella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta omaisuudesta tai käyttää omaisuutta hyödykseen

 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa.

Vakuutetun menettelyyn samastetaan lisäksi sellaisen henkilön menettely, joka on työ- tai virkasuhteessa vakuutettuun.

8.2 Samastaminen kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutuksissa

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön,

 • joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma aluksesta

 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan

 • joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

9 Syyntakeettomuus ja pakkotila

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa edellä mainittuihin kohtiin 6 ja 7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman tai laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden oli 12 vuotta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin 5, 6 tai 7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman taikka laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös kohdassa 8 tarkoitettuun, vakuutettuun samastettavaan henkilöön.

10 Korvausmenettely

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös Fennian mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Korvauksen hakijan on varattava Fennialle viipymättä vahingon havaitsemisesta vahingon tarkastusmahdollisuus ennen kuin ryhdytään raivaus-, purku-, korjaus- tai muihin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat estää Fennian mahdollisuuden selvittää vahingon syytä tai määrää. Vakuutettu on kuitenkin velvollinen ryhtymään kohdassa 6.2 tarkoitettuihin toimenpiteisiin (pelastamisvelvollisuus).

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on mahdollisuuksien mukaan, tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti, osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseksi.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen

10.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 3 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

10.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimukseen rinnastetaan ilmoitus vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

10.3 Fennian velvollisuudet

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Fennia antaa korvauksen hakijalle kuten esimerkiksi vakuutetulle ja kohdassa 16.4 tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle tarpeellisia tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Fennia maksaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Fennia maksaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä Fennia lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Viivästyneelle korvaukselle Fennia maksaa korkolaissa (633/82) säädettyä viivästyskorkoa.

10.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

11 Yli- ja alivakuutus

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Fennia ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneesta vakuutustapahtumasta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin kuluttajan tai kuluttajaan rinnastuvan vakuutuksenottajan vakuutuksen vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus maksetaan vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

Vakuutuslajien yhteisissä ehdoissa ja tuote-ehdoissa voidaan antaa ylivakuutuksesta tarkentavia määräyksiä.

11.2 Alivakuutus

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Fennia korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneesta vakuutustapahtumasta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden oikean arvon välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan oikeushenkilön vakuutuksen vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvataan vahingon määrä, kuitenkin enintään vakuutusmäärä.

Vakuutuslajien yhteisissä ehdoissa ja tuote-ehdoissa voidaan antaa alivakuutuksesta tarkentavia määräyksiä.

12 Muutoksenhaku Fennian päätökseen

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvauksen hakija epäilee, että Fennian korvauspäätös tai muu päätös on virheellinen, hänellä on oikeus saada Fennialta lisäselvitys päätöksen perusteluista ja muista asiaan vaikuttavista seikoista. Fennia oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsinyt tai muu korvauksen hakija ei tyydy Fennian päätökseen, hän voi panna vireille kanteen Fenniaa vastaan sen kotipaikan käräjäoikeudessa, Suomessa olevassa kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeudessa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on puolueeton vakuutusasioissa neuvova ja opastava elin. Toimiston yhteydessä toimii ratkaisusuosituksia antava Vakuutuslautakunta. Fennian päätös voidaan saattaa myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi kuluttajansuojalain piiriin kuuluvien asioiden osalta.

Kanne Fennian tekemän päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

Vakuutuslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan käsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Edellä olevasta poiketen alusten ja veneiden osalta erimielisyys merivakuutussopimukseen perustuvassa korvausasiassa tulee, ellei toisin ole sovittu, saattaa merivahingonlaskijan selvitettäväksi (laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa 16.1.1953/10 ja asetus merivahingonlaskijan toimesta 6.3.1936/121).

13 Fennian takautumisoikeus

13.1 Fennian oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä vakuutetulle suorittamansa korvaus

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Vakuutetun takuun, kuluttajansuoja- tai kauppalain perusteella määräytyvät oikeudet saada korvausta myyjältä, maahantuojalta tai valmistajalta siirtyvät Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

13.2 Fennian takautumisoikeus, kun vahinko on sattunut moottoriajoneuvoa käytettäessä

Jos vahinko on aiheutettu kuljetettaessa ajoneuvoa, Fennialla on oikeus edellä kohdassa 13.1 sanotun lisäksi ja siinä sanotun estämättä vaatia takaisin vahingosta maksamansa korvaus

 • ajoneuvon omistajalta, kuljettajalta, matkustajalta tai haltijalta, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan

 • siltä, joka on huolimattomuudestaan aiheuttanut vahingon ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa muuten alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja huumausaineen ja tai muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut

 • kun korvausvastuu perustuu liikennevakuutukseen tai vastaavaan ulkomaiseen liikennevakuutukseen.

13.3 Fennian takautumisoikeus, kun korvaus on maksettu kohdassa 16.1 tarkoitetulle vakuutetulle

Ehtokohtien 13.1 ja 13.2 lisäksi ja niissä sanotun estämättä Fennia saa vaatia takaisin kohdassa 16.1 tarkoitetulle vakuutetulle, jonka hyväksi vakuutus on voimassa, maksamansa korvauksen tai sen osan siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin kohdan 8 mukaan samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien 2.3, 5.2, 6.1 tai 6.2 mukaisen velvollisuuden (näitä velvollisuuksia ovat: tiedonantovelvollisuus vakuutusta haettaessa, ilmoitusvelvollisuus vaaran lisääntymisestä, suojeluohjeiden noudattaminen, pelastamisvelvollisuus). Fennia saa takautumisoikeuden nojalla vaatia maksetun korvauksen kokonaan takaisin, jos Fennia olisi kohtien 2.3, 5.2, 6.1, 6.2 tai 7 perusteella vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi edellä mainittujen kohtien perusteella alennettu, Fennia voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

13.4 Takautumisoikeus autokiinnitys-, osamaksu- ja leasingvakuutuksessa

Fennialla on takautumisoikeus ehtokohtien 13.1 - 13.3 lisäksi ja niissä sanotun estämättä myös siltä, joka on käsitellyt tai säilyttänyt vakuutuksen kohdetta taikka aiheuttanut vahingon autokiinnitys-, osamaksu- ja leasingvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Oikeus maksetun korvauksen takaisinsaantiin siirtyy Fennialle sen jälkeen, kun korvaus on maksettu. Takautumisoikeutta tämän ehtokohdan perusteella ei kuitenkaan ole vakuutuksenottajaa tai muuta autokiinnitys-, osamaksu- tai leasingvakuutuksen vakuutettua kohtaan.

13.5 Takautumisoikeus tiekuljetuksen vastuuvakuutuksessa ja CMR-vastuuvakuutuksessa

Fennialla on aina oikeus vaatia vahingosta vastuussa olevalta kolmannelta takaisin vakuutuksenottajalle, vakuutetulle tai muulle korvaukseen oikeutetulle maksamansa korvaus.

Oikeus maksetun korvauksen takaisinsaantiin siirtyy Fennialle sen jälkeen, kun korvaus on maksettu.

14 Vakuutussopimuksen muuttaminen

14.1 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.3 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimuksesta päätettäessä ilmoittamat olosuhteet tai vakuutuskirjaan merkitty asiantila on vakuutuskauden aikana muuttunut kohdassa 5.2 tarkoitetulla tavalla.

Fennia lähettää ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

14.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

14.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, maksuja ja muita sopimusehtoja.

Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien. Fennia ilmoittaa muutoksista viimeistään yhtä kuukautta ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutus jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutusta kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.

Tätä ehtokohtaa noudatetaan jokaisessa vakuutuksessa, vakuutuksen kohteessa ja vakuutusturvassa, joka on alkanut 1.11.2014 tai sen jälkeen. Jos vakuutus, vakuutuksen kohde tai vakuutusturva on alkanut ennen 1.11.2014, noudatetaan ehtokohtaa 14.2.2.

14.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

14.2.2.1 Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus)

 • vakuutusmaksuun ja/tai omavastuun euromäärään vaikuttavan, vakuutuskirjassa tai vakuutusehdossa mainitun indeksin muutos

 • korvausmenon muutos. Korvausmenon muutosta voidaan tarkastella esimerkiksi tilastokeskuksen määrittelemän toimialaluokituksen mukaisesti.

 • hoitokustannusten muutos

 • yleisen kustannustason muutos

 • vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen tai sen putkiston ikä. Korotus on tällä perusteella enintään 15 % siitä alkaen, kun rakennuksen valmistumisesta tai putkiston uusimisesta kulunut aika on vähintään 10 vuotta. Ajan ylittäessä 20 vuotta korotus on enintään 30 % ja ajan ylittäessä 30 vuotta korotus on enintään 50 %. Tässä kohdassa tarkoitettu korotus tehdään riippumatta muista vakuutusmaksuun vaikuttavista muutosperusteista.

 • muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla on Fennian mukaan riskiä ja vakuutusmaksua korottava vaikutus. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • toimialan muutos

  • omaisuuden laadun tai käyttötarkoituksen muutos

  • vakuutusmäärän muutos

  • liikevaihdon, laskutuksen, palkkasumman, henkilömäärän, tilavuuden, pinta-alan tai muun vastaavan, vakuutetun toiminnan, omaisuuden tai etuuden määrää tai laajuutta kuvaavan tunnusluvun muutos

  • rakennuksen paloluokan muutos

  • sammutuslaitteiston, paloilmoittimen, hälytysjärjestelmän, toimintavalmiuden tai muun vastaavan, vahingontorjunnan teknisen tai operatiivisen tason muutos

  • vakuutuksen voimassaoloalueen, voimassaoloajan tai omavastuun muutos.

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, se lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

14.2.2.2 Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa 14.2.2.1 luetelluissa tapauksissa, Fennian on irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15 Vakuutussopimuksen päättyminen

15.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

15.1.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa

 • päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanomisilmoitus on jätettävä tai lähetettävä Fennialle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

 • 30 vuorokauden kuluessa ehtojen muutoksesta tai maksunkorotusta koskevan tiedon lähettämisestä, jos vakuutuksenottaja ei hyväksy ehtojen muutosta tai muusta kuin indeksin muutoksesta aiheutuvaa maksunkorotusta. Vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksessa mainittuna päättymispäivänä, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

 • vakuutetun toiminnan päättyessä. Tällöin vakuutus voidaan irtisanoa päättymään toiminnan päättymispäivänä. Vakuutus päättyy kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

Jos vakuutusta ei irtisanota kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa, irtisanominen on mitätön.

Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutusta päättymään aiemmin, ellei toisin sovita.

Jos vakuutuksenottaja irtisanoo yksittäisen jatkuvan tai määräaikaisen vakuutuksen, voi Fennia samalla irtisanoa kaikki muut vakuutuksenottajan vapaaehtoiset vahinkovakuutukset.

Tätä ehtokohtaa noudatetaan jokaisessa vakuutuksessa, vakuutuksen kohteessa ja vakuutusturvassa, joka on alkanut 1.11.2014 tai sen jälkeen. Jos vakuutus, vakuutuksen kohde tai vakuutusturva on alkanut ennen 1.11.2014, noudatetaan ehtokohtaa 15.1.2.

15.1.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhempi kuin 30 vuorokautta.

15.2 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana

15.2.1 Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä ehtokohdassa myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa.

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

 • vakuutuksenottaja on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

 • vakuutuksenottajan Fennialle sopimuksesta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimuksesta päätettäessä

 • vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 • vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • vakuutuksenottaja on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

 • vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai vakuutuksenottajan konkurssi raukeaa varojen puutteesta

 • vakuutuksenottaja on laiminlyönyt ehtokohdassa 5.2 tarkoitetun ilmoituksen vaaran lisääntymisestä

 • sattuu vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattava

 • vakuutuksenottajana olevan yrityksen omistuksessa tai kaupparekisteriin merkityissä vastuuhenkilöissä tapahtuu muutos.

Jos Fennialla on edellä määritelty irtisanomisoikeus yhden vakuutuksen osalta ja Fennia käyttää tätä oikeuttaan, se voi samalla irtisanoa vakuutuksenottajan muutkin vakuutukset.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

15.2.2 Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimuksesta päätettäessä

 • vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 • vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suorittamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

15.3 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15.4 Omistajan vaihdos

Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 vuorokauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Jos omaisuutta koskevaan vakuutussopimukseen on liitetty muita vakuutuksia, kuten esimerkiksi vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, päättyy tällainen vakuutus välittömästi ja ilman erillistä irtisanomista omaisuuden siirtyessä uudelle omistajalle. Uudella omistajalla ei ole oikeutta korvaukseen muun vakuutuksen kuin omaisuusvakuutuksen perusteella.

15.5 Ryhmäetuvakuutuksen päättyminen

Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy. Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle kirjallisesti päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

16 Kolmannen henkilön oikeudet

16.1 Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa

Sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on muutoin määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan hyväksi sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

16.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua

Fennia vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.3) tai vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 16.1 tarkoitettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus vakuutustapahtuman johdosta maksettavaan korvaukseen. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neuvotella Fennian kanssa sekä nostaa korvauksen, ellei

 • vakuutettu ole sopimuksessa nimeltä mainittu

 • vakuutettu ole ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan

 • kysymys ole kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

16.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty.

16.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuutuksessa

Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan Fennialta, jos

 • vakuutuksen ottaminen on perustunut lakiin tai viranomaisen määräykseen

 • vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön

 • vastuuvakuutuksesta on ilmoitettu vakuutetun elinkeinotoimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Jos Fennialle esitetään korvausvaatimus, Fennia ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä sekä varaa hänelle tilaisuuden esittää selvityksen vakuutustapahtumasta. Fennia lähettää vakuutetulle tiedon myös asian myöhemmästä käsittelystä. Jos Fennia hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

16.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa korvauspäätöksen vuoksi kanne Fenniaa vastaan tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan 12 mukaisesti.

17 Sovellettava laki

Vakuutussopimukseen, vakuutussopimuksesta annettuihin tietoihin ja toimivaltaiseen tuomioistuimeen sovelletaan Suomen lakia.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet