Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Allmänna avtalsvillkor för Fenniaskyddet

Allmänna avtalsvillkor för Fenniaskyddet

Gäller från och med 17.3.2024

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL

På skadeförsäkringar och personförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal (543/1994) tillämpas försäkringsspecifika försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

Lagen om försäkringsavtal innehåller bestämmelser som inverkar på avtalsförhållandet mellan kunden och Fennia samt på rättigheter som vissa tredje män har. Väsentliga bestämmelser återges i det följande. Dessutom tas frågor upp som enligt lagen ska fastställas i försäkringsvillkoren.

Paragrafnumren inom parentes efter rubrikerna hänvisar till de bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som behandlar de frågor som anges i rubriken. På detta försäkringsavtal tillämpas emellertid också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte återges i det följande.

F1.1 Försäkringsavtalets centrala begrepp (2 §, 6 §, 17 a §, 31 § och 47 §)

Nedan anges de centrala begrepp som härletts ur lagen om försäkringsavtal. Definitioner och begrepp som rör skadebelopp och ersättning finns i värderings- och ersättningsbestämmelserna.

Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren.

Med en försäkringstagare avses den som ingått ett försäkringsavtal med Fennia.

En försäkrad är den till vars förmån skadeförsäkringen gäller eller den som är föremål för personförsäkringen.

Med en gruppförmånsförsäkring avses en sådan försäkring som erbjuds en grupp och där den försäkrade delvis eller helt betalar försäkringspremien.

Med försäkringstid avses personförsäkringens längsta möjliga giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet.

En försäkringsperiod är försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i taget, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. En tidsbestämd försäkring upphör utan uppsägning vid utgången av försäkringsperioden.

En försäkringspremie består av försäkringens riskpremie och en eventuell grundpremie (skötseldel).

En premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringspremien enligt avtal ska betalas med regelbundna mellanrum.

Ett försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

En säkerhetsföreskrift är en bestämmelse som Fennia har fastställt i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller på något annat skriftligt sätt och som syftar till att avvärja eller begränsa en skada.

En förmånstagare är en person som försäkringstagaren förordnat och som i stället för försäkringstagaren eller den försäkrade har rätt till personförsäkringsersättning.

Ett försäkringsobjekt är den försäkrade egendom som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren.

Självrisken anges i försäkringsbrevet.

En personförsäkring är en försäkring där försäkringsobjektet är en fysisk person.

En skadeförsäkring är en försäkring som tecknas för att ersätta den förlust som uppstår till följd av en sakskada, skadeståndsskyldighet eller annan förmögenhetsskada.

Med en omyndig avses en person som är under 18 år (underårig) eller en person som fyllt 18 år (vuxen), men som förklarats omyndig.

F2.1 Fennias informationsplikt (4b §, 5 §, 5 b och 9 §)

Innan försäkringar erbjuds begär Fennia uppgifter om behov av och krav på försäkring hos den som ansöker om försäkring. Dessa uppgifter fastställer försäkringsbehovet.

Innan försäkringsavtalet ingås ger Fennia den som ansöker om en försäkring nödvändig information för det fastställda försäkringsbehovet och för val av försäkring, däribland information om Fennias egna försäkringsformer, försäkringspremier och försäkringsvillkor. När information lämnas, fästs också uppmärksamhet vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Fennia ger inga personliga rekommendationer om skade- och personförsäkringar till kunden.

Vid distansförsäljning av försäkringar lämnas dessutom sådan förhandsinformation som avses i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen till konsumenten. Med distansförsäljning avses t.ex. försäljning av försäkringar per telefon eller på nätet.

Om Fennia eller dess representant vid marknadsföring av försäkringar underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringar eller lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon fick.

F2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt vid skadeförsäkring (22 §, 23 § och 34 §)

Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor som kan ha betydelse för bedömning av Fennias ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gav Fennia och som han eller hon konstaterade vara oriktiga eller bristfälliga.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna, även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens och den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet och omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen.

F2.3 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt vid personförsäkring (22 § och 24 §)

Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor som kan ha betydelse för bedömning av Fennias ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gav Fennia och som han eller hon konstaterade vara oriktiga eller bristfälliga.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna, även om försäkringen upphör att gälla.

Fennia är fritt från ansvar om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt och Fennia överhuvudtaget inte skulle ha beviljat en försäkring i det fall att bolaget hade fått korrekta och fullständiga svar. Om Fennia hade beviljat försäkringen, men bara mot en högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade, begränsas Fennias ansvar till vad som motsvarar den avtalade premien eller de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha beviljats.

Om resultatet av ovannämnda påföljder av försummelse av upplysningsplikten blir uppenbart oskäligt för den försäkrade eller för någon annan som är berättigad till försäkringsersättning, kan påföljderna jämkas.

F3.1 Inträdande av Fennias ansvar (11 §)

Fennias ansvar börjar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud, om inte en annan begynnelsetidpunkt har avtalats individuellt med försäkringstagaren.

Om försäkringstagaren har lämnat eller skickat en skriftlig försäkringsansökan till Fennia, och om det är uppenbart att Fennia skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Fennia också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan lämnades eller skickades.

En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har lämnat eller skickat till Fennias representant anses ha lämnats eller skickats till Fennia.

Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats, anses det ha skett klockan 24.00.

Fennias ansvar börjar dock inte förrän premien för denna försäkring har betalats om den försäkringssökande inte senast på förfallodagen har betalat premierna för andra försäkringar som han eller hon har tecknat hos Fennia.

F3.2 Försäkringsavtalets giltighetstid vid skadeförsäkring (16 §)

Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia inte säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av andra orsaker som anges nedan i punkterna F4.2 och F17.

F3.3 Försäkringsavtalets giltighetstid vid personförsäkring (17 a §)

Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia inte säger upp avtalet. Om premieperioden är kortare än ett år eller inte har avtalats, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra bara vid kalenderårets utgång. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av andra orsaker som anges nedan i punkterna F4.2 och F17.

Försäkringen upphör alltid senast vid utgången av den försäkringstid som anges i försäkringsbrevet.

F3.4 Grunder för beviljande av personförsäkring (10 §)

Premien och de övriga avtalsvillkoren bestäms på grundval av den försäkrades hälsotillstånd vid den tidpunkt när ansökningshandlingarna lämnades in eller skickades till Fennia. Fennia avslår inte en ansökan om personförsäkring på den grund att ett försäkringsfall har inträffat eller att hälsotillståndet hos den person för vilken försäkring söks har försämrats efter det att ansökningshandlingarna har lämnats in eller skickats till Fennia.

F4.1 Premiebetalning (38 §)

Försäkringspremien ska betalas inom en månad från det att Fennia skickade en räkning för premien till försäkringstagaren. Den första premien behöver emellertid inte betalas förrän Fennias ansvar har börjat, och senare premier behöver inte betalas före ingången av den avtalade premieperioden eller försäkringsperioden. Om Fennias ansvar till någon del börjar senare, behöver premien för denna del inte betalas innan ansvaret har börjat.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska betalas av med det belopp han eller hon betalar.

F4.2 Försenad premiebetalning (39 §)

Om försäkringstagaren har försummat att betala premien inom den tid som anges i punkt F4.1, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet skickades.

Om försäkringstagaren betalar premien före uppsägningstidens utgång, upphör försäkringen dock inte när uppsägningstiden löper ut. Fennia nämner denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet.

Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren har råkat i betalningssvårigheter på grund av en sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter det att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter utgången av uppsägningstiden. I uppsägningsmeddelandet anges denna möjlighet till att försäkringen fortsätter att gälla för en viss tid.

Om premien inte betalas inom den utsatta tid som anges i punkt F4.1, ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen för dröjsmålstiden. Om betalningen försenas tar Fennia ut en lagenlig påminnelseavgift för betalningspåminnelsen.

F4.3 Betalning av försenad premie vid skadeförsäkring (42 §)

Om försäkringstagaren betalar försäkringspremien försenad i en sådan förhandsbetalningssituation som beskrivs i punkt F3.1 eller i en sådan situation som beskrivs i punkt F4.2 efter att försäkringen har upphört, börjar Fennias ansvar dagen efter det att premien betalades. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen trädde i kraft på nytt.

Om Fennia emellertid inte önskar återuppliva en försäkring som har upphört att gälla, ska Fennia inom 14 dagar efter det att premien betalades meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien. Fennia vägrar inte att ta emot betalningen på grund av att ett försäkringsfall har inträffat efter det att premien betalades.

F4.4 Ikraftträdande av upphörd personförsäkring (39 § och 43 §)

Om en försäkring har upphört att gälla på grund av att någon annan än den första premien inte har betalats, träder försäkringen i kraft på nytt om försäkringstagaren inom sex månader efter det att försäkringen upphörde att gälla betalar premien som har förfallit. Fennia nämner denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet.

Om försäkringen träder i kraft på nytt, börjar Fennias ansvar dagen efter det att premien betalades.

F4.5 Återbetalning av premie när avtalet upphör (45 §)

Om försäkringen upphör tidigare än vad som avtalats, har Fennia rätt till premien bara för den tid under vilken dess ansvar var i kraft. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet har förfarits bedrägligt i situationer som avses i punkterna F2.2 och F2.3.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dagar som försäkringen har varit giltig. Som expeditionsavgift tas tio procent ut av den återbetalningspliktiga premien, dock högst 16 euro.

Premien återbetalas dock inte separat om det belopp som ska återbetalas är mindre än 8 euro.

F4.6 Expeditionsavgift för pappersfaktura

Om en premiefaktura skickas till försäkringstagaren på papper, tar Fennia ut en gällande expeditionsavgift för varje faktura.

F5.1 Fennias informationsplikt (6 §, 7 § och 9 §)

Efter det att försäkringsavtalet ingås ger Fennia ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor till försäkringstagaren.

Under försäkringens giltighetstid lämnar Fennia försäkringstagaren årligen uppgifter om försäkringsbelopp och andra sådana omständigheter som rör försäkringen och som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren.

Om Fennia eller dess representant har gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen under försäkringens giltighetstid, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon hade fått, i det fall att denna information kan anses ha påverkat försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte uppgifter som Fennia eller dess representant har gett om en kommande ersättning efter ett inträffat försäkringsfall.

F5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt om riskökning vid skadeförsäkring (26 § och 34 §)

Försäkringstagaren ska underrätta Fennia om det under försäkringsperioden i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller om det i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet har skett en sådan förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks. En sådan förändring är till exempel om en byggnad som är i stadigvarande bostadsbruk lämnas utan kontinuerlig tillsyn i över tre månader eller om en byggnad i stadigvarande bostadsbruk helt hyrs ut. Försäkringstagaren ska meddela Fennia om en sådan förändring senast en månad efter det att han eller hon fick det första årliga meddelandet efter förändringen. I det årliga meddelandet påminner Fennia försäkringstagaren om denna upplysningsplikt.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att meddela om riskökning, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens uppsåt eller arten av försäkringstagarens oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen.

F5.3 Försäkringstagarens upplysningsplikt om riskökning vid personförsäkring (27 § och 24 §)

Försäkringstagaren ska underrätta Fennia om det i de omständigheter som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks och som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar har skett förändringar som innebär riskökning, t.ex. i fråga om yrke, fritidsintressen, boningsort, vistelseland eller arbetshälsovård. Fennia ska underrättas om en sådan förändring senast en månad efter det att försäkringstagaren fick det första årliga meddelandet efter förändringen. En förändring i hälsotillståndet behöver inte meddelas. I det årliga meddelandet påminner Fennia försäkringstagaren om upplysningsplikten.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att underrätta om ovannämnda riskökning och Fennia på grund av de förändrade omständigheterna inte skulle ha hållit försäkringen i kraft, är Fennia fritt från ansvar. Om Fennia emellertid hade fortsatt försäkringen, men bara mot en högre premie eller annars på andra villkor, begränsar sig Fennias ansvar till vad som hade motsvarat premien eller de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha fortsatts.

Om resultatet av ovannämnda påföljder av försummelse av upplysningsplikten blir uppenbart oskäligt för försäkringstagaren eller den som är berättigad till försäkringsersättning, kan påföljderna jämkas.

F6.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter (31 § och 34 §)

Den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse försummelsen att inte följa säkerhetsföreskrifterna har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

F6.1.1 Ansvarsförsäkring

Vid ansvarsförsäkring sänks eller förvägras ersättning inte på grund av den försäkrades oaktsamhet.

Ersättningen kan dock sänkas eller förvägras om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift eller om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Fennia betalar dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent.

F6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skada (Räddningsplikt) (32 §, 34 § och 61 §)

Vid ett inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada. Om skadan har orsakats av en utomstående, ska den försäkrade vidta åtgärder som är nödvändiga för att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren.

Den försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela polismyndigheten och i rätten yrka straff för gärningsmännen, om Fennias intresse så kräver. Den försäkrade ska också i övrigt följa föreskrifterna som Fennia har gett för avvärjning och begränsning av skador.

Fennia ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda räddningsplikt, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin ovannämnda räddningsplikt kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse försummelsen har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

F6.2.1 Ansvarsförsäkring

Vid ansvarsförsäkring sänks eller förvägras ersättning inte på grund av den försäkrades oaktsamhet.

Ersättningen kan dock sänkas eller förvägras om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin räddningsplikt eller om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Fennia betalar dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent.

F7.1 Framkallande av försäkringsfall vid skadeförsäkring (30 § och 34 §)

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras i ovannämnda fall, beaktas vilken betydelse den försäkrades åtgärd har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av den försäkrades oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

F7.1.1 Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

F7.2 Framkallande av försäkringsfall vid personförsäkring (28 §)

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan Fennias ansvar minskas enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

F7.3 Försäkringsfall som framkallats av den som är berättigad till försäkringsersättning vid personförsäkring (29 §)

Om någon annan person, som är berättigad till försäkringsersättning än den försäkrade, uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är Fennia fritt från ansvar gentemot personen i fråga.

Om en person har framkallat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet eller i en sådan ålder eller i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte skulle kunna dömas till straff för brott, kan han eller hon få försäkringsersättning eller en del av den bara om detta anses skäligt med beaktande av omständigheterna under vilka försäkringsfallet framkallades.

Om den försäkrade har avlidit, ska den del av försäkringsersättningen som inte utbetalas till den eller dem som har framkallat försäkringsfallet utbetalas till de övriga ersättningsberättigade.

Det som tidigare sagts om den försäkrade, när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, att följa säkerhetsföreskrifter eller om räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på en person som

 • med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg

 • tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

 • bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sägs om den försäkrade när det är fråga om att följa säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av ett anställnings- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

F9.1 Otillräknelighet och nödläge vid skadeförsäkring (36 §)

Fennia får inte för att undgå ansvar eller begränsa det åberopa de ovannämnda punkterna F6 och F7 om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten var under 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa punkterna F5, F6 eller F7 om den försäkrade när han eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten handlade i syfte att hindra en person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

Det som i denna punkt sägs om den försäkrade tillämpas också på den som enligt punkt F8 jämställs med den försäkrade.

F9.2 Otillräknelighet och nödläge vid personförsäkring (36 §)

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa ovannämnda punkt F7 om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet var under 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå eller begränsa ansvar åberopa de ovannämnda punkterna F5 och F7 om den försäkrade när han eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet handlade i syfte att hindra en person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

F10.1 Förmånstagare (47 §)

Försäkringstagaren har rätt att förordna en person (förmånstagare) som i stället för försäkringstagaren eller den försäkrade har rätt till den försäkringsersättning som betalas ut från personförsäkringen. Försäkringstagaren kan ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet om ett försäkringsfall där förordnandet är avsett att tillämpas inte har inträffat.

Om ett förmånstagarförordnande är i kraft, ingår den försäkringsersättning som ska betalas med anledning av den försäkrades död inte i hans eller hennes dödsbo. Försäkringsersättningen ingår i den försäkrades dödsbo om det inte finns något förmånstagarförordnande.

F10.2 Förmånstagarförordnandets form (48 §)

Ett förmånstagarförordnande eller ett återkallande eller en ändring av det är inte giltigt om Fennia inte skriftligen har underrättats om ärendet.

F10.3 Förmånstagarförordnandets återgång (49 §)

Ett förmånstagarförordnande förfaller om den namngivna förmånstagaren avlider före det försäkringsfall där förordnandet är avsett att tillämpas. Om det finns flera namngivna förmånstagare, förblir förordnandet i kraft för de övrigas del.

Efter det att ett försäkringsfall har inträffat ska ersättning betalas ut till de efterlevande förmånstagarna också till den del ersättningen skulle ha betalats ut till en tidigare avliden förmånstagare, om försäkringstagaren inte bestämmer något annat.

Om försäkringstagaren har avlidit men hans eller hennes uppenbara avsikt har varit att en efterlevande förmånstagare får bara en viss del av ersättningen, ska en avliden förmånstagares andel betalas till försäkringstagarens dödsbo.

F10.4 Tolkning av förmånstagarförordnande (50 §)

Om ingen namngiven person har förordnats till förmånstagare ska, om inte något annat följer av förordnandet eller förhållandena, följande iakttas:

 • Om försäkringstagarens make eller maka har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för den som försäkringstagaren var gift eller i ett registrerat parförhållande med vid sin död. Detta gäller dock inte om makarnas äktenskapsskillnadsärende hade väckts vid försäkringstagarens död eller om makarna dömts till hemskillnad, som inte hade förfallit vid försäkringstagarens död.

 • Om försäkringstagarens barn har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för försäkringstagarens bröstarvingar som avses i ärvdabalken (40/1965). Försäkringsersättningen ska delas mellan bröstarvingarna enligt vad som föreskrivs i ärvdabalken om deras rätt till arv.

 • Om försäkringstagarens make eller maka och barn har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för maken eller makan som anges i punkt 1 och barnen som anges i punkt 2. Om försäkringstagaren inte har någon make eller maka, tillfaller försäkringsersättningen uteslutande bröstarvingarna. Om försäkringstagaren inte har några bröstarvingar, tillfaller försäkringsersättningen uteslutande maken eller makan. Om försäkringsersättningen ska delas mellan maken eller makan och bröstarvingarna, får maken eller makan och bröstarvingarna hälften var av försäkringsersättningen.

 • Om försäkringstagarens anhöriga har förordnats till förmånstagare, gäller förordnandet till förmån för maken eller makan som anges i punkt 1 och de arvingar som avses i ärvdabalken. Om försäkringstagaren inte har några bröstarvingar, tillfaller försäkringsersättningen dock uteslutande maken eller makan. Om försäkringstagaren inte har någon make eller maka, tillfaller försäkringsersättningen uteslutande arvingarna. Den försäkringsersättning som tillfaller arvingarna ska delas så som föreskrivs i ärvdabalken om deras rätt till arv.

Vad som ovan sägs om försäkringstagaren gäller på motsvarande sätt den försäkrade, om han eller hon är någon annan än försäkringstagaren.

F11.1 Den ersättningssökandes skyldigheter (69 §, 70 § och 72 §)

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till. Den ersättningssökande är skyldig att skaffa uppgifter som han eller hon bäst får tillgång till. Man ska dock också beakta Fennias möjligheter att skaffa uppgifter.

Vid skadeförsäkring ska den ersättningssökande omedelbart efter det att skadan uppdagats ge Fennia tillfälle att inspektera skadan. Detta ska ske före röjnings-, rivnings- och reparationsåtgärder eller andra sådana åtgärder som kan hindra Fennia från att genom inspektion reda ut orsaken till skadan och dess storlek. Den försäkrade är dock skyldig att vidta sådana åtgärder som avses i punkt F6.2 (Räddningsplikt) i de allmänna avtalsvillkoren.

Fennia är inte skyldigt att betala ut ersättning förrän det har fått ovannämnda uppgifter.

Om den ersättningssökande efter ett inträffat försäkringsfall svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

F11.2 Preskription av ersättningsrätt (73 §)

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia inom ett år efter det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden uppkom. En anmälan om ett försäkringsfall jämställs med framläggande av ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

F11.3 Fennias skyldigheter (7 §, 8 §, 9 §, 68 § och 70 §)

Efter ett inträffat försäkringsfall meddelar Fennia den ersättningssökande, till exempel den försäkrade, förmånstagaren och vid ansvarsförsäkring den skadelidande i fall som avses i punkt F18.4, uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt har fått om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller utbetalningssättet av ersättningen inverkar inte på ersättningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

Till följd av försäkringsfallet betalar Fennia ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddelar utan dröjsmål att ersättning inte betalas ut. Detta ska ske senast en månad efter det att bolaget fick de handlingar, uppgifter och redogörelser som anges i punkt F11.1 och som behövs för utredningen av Fennias ansvar. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar Fennia dock inom ovannämnda tid den ostridiga delen av ersättningen.

Vid ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring underrättar Fennia också den skadelidande.

Fennia underrättar förmyndarmyndigheten i en omyndigs hemkommun om en ersättning, som utbetalas till den omyndige, gäller annat än ersättning för kostnader eller förlust av förmögenhet och om ersättningens totala belopp är större än 1 000 euro.

För försenad ersättning betalar Fennia dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982).

F11.4 Kvittning

Från ersättningen kan obetalda förfallna försäkringspremier och Fennias övriga förfallna fordringar dras av enligt de allmänna förutsättningarna för kvittning.

F12.1 Överförsäkring och berikandeförbud vid skadeförsäkring (57 §)

En egendom eller ett intresse har överförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Vid ersättning för överförsäkrad egendom eller ett överförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia inte ett högre belopp än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter.

F12.2 Underförsäkring vid skadeförsäkring (58 §)

En egendom eller ett intresse har underförsäkrats om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Vid ersättning för underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia bara en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets värde. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt skadebeloppet, dock högst upp till försäkringsbeloppet.

Försäkringstagaren, den försäkrade, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande har olika möjligheter att söka ändring av Fennias beslut. Han eller hon kan be FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning om råd eller anhålla om rekommendation om avgörande hos Försäkrings- och finansrådgivningen eller nämnder, om ärendet inte kan klargöras med Fennia. Han eller hon har också rätt att väcka talan mot Fennia.

Behandling vid en nämnd hindrar inte väckande av talan. Däremot behandlar Försäkrings- och finansrådgivningen eller nämnderna inte ett ärende som behandlats eller inletts vid domstol.

F13.1 Självrättelse

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande misstänker fel i Fennias ersättningsbeslut eller i något annat beslut, är han eller hon berättigad att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Fennia korrigerar beslutet om de nya redogörelserna ger anledning till det.

F13.2 FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning och nämnder

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande är missnöjd med Fennias beslut, kan han eller hon be FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning om råd och handledning. Den är ett opartiskt organ som ger konsumenter råd i försäkrings- och ersättningsärenden.

Fennias beslut kan överlämnas till FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning eller Försäkringsnämnd för avgörande. Vid ett sådant förfarande ges rekommendationer om avgöranden i tvister som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i försäkringsförhållanden. Alternativt kan Fennias beslut överlämnas för avgörande till Konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgörande med stöd av konsumentskyddslagstiftningen.

Rådgivningstjänster och rekommendationer om avgöranden är avgiftsfria.

F13.3 Tingsrätt (74 §)

Om försäkringstagaren eller någon annan ersättningssökande inte nöjer sig med Fennias beslut, kan han eller hon väcka talan mot Fennia. Talan kan väckas antingen vid en tingsrätt på partens hemort eller stadigvarande boningsort i Finland eller vid en tingsrätt på Fennias hemort eller på skadeorten, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal.

En talan med anledning av Fennias beslut ska väckas inom tre år från det att parten fick ett skriftligt besked om Fennias beslut och om denna tidsfrist. Efter det att tidsfristen har löpt ut föreligger inte längre rätt att väcka talan.

F13.4 Ersättningsutredning upprättad av dispaschör vid båtförsäkringar

Om försäkringstagaren eller den försäkrade inte nöjer sig med Fennias beslut om en båtförsäkring, kan han eller hon i stället för ändringsansökan i punkt F13.3 be en dispaschör om en ersättningsutredning (kap. 16 a i sjölagen (674/1994)).

F14.1 Fennias regressrätt gentemot tredje man

Den försäkrades rätt till skadestånd av en tredje man som är ersättningsskyldig för en skada övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget har betalat.

Om en tredje man har framkallat en skada som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga bara om han eller hon har framkallat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen har ersättningsansvar för skadan oberoende av oaktsamhet.

F14.2 Fennias regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som jämställs med den försäkrade

Fennia får helt eller delvis återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en försäkrad som avses i punkt F18.1 av den försäkringstagare, den försäkrade eller av den som jämställs med dem (punkt F8) som framkallat försäkringsfallet eller försummat upplysningsplikten (punkterna F2.2, F5.2) eller skyldigheten att förhindra eller begränsa en skada (punkterna F6.1 och F6.2). Fennia kan med stöd av regressrätten återkräva ersättningen om Fennia på de grunder som anges i punkterna F2.2, F5.2, F6.1, F6.2 och F7 är fritt från ansvar eller berättigat att förvägra ersättningen. Om ersättningen sänks enligt ovannämnda punkter, kan Fennia återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.

F15.1 Fennias regressrätt gentemot tredje man

Den försäkrades rätt till ersättning för kostnader och förmögenhetsförluster till följd av en sjukdom eller ett olycksfall av en tredje man som har ersättningsansvar för skadan övergår till försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp försäkringsbolaget har betalat.

Om en tredje man har orsakat skadan som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppstår försäkringsbolagets regressrätt mot personen i fråga bara om han eller hon har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen har ersättningsansvar oberoende av oaktsamhet.

F16.1 Ändring av avtalsvillkor för skadeförsäkring under försäkringsperioden (18 §)

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat upplysningsplikten i punkt F2.2

 • det under försäkringsperioden i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller som anges i försäkringsbrevet har skett en sådan förändring som avses i punkt F5.2.

När Fennia har fått kännedom om ovannämnda omständighet meddelar Fennia utan obefogat dröjsmål till försäkringstagaren hur och från vilken tidpunkt premien eller andra avtalsvillkor ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen.

F16.2 Ändring av avtalsvillkor för skadeförsäkring vid övergång till ny försäkringsperiod (19 § och 16 §)

A. Anmälningsförfarande i försäkringsavtal som ingåtts före 1 januari 2023

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och andra avtalsvillkor vid övergången till en ny försäkringsperiod på basis av

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • förändrad rättspraxis

 • oförutsedda förändringar i omständigheterna (t.ex. en internationell kris, en exceptionell naturföreteelse, en storolycka)

 • förändringar i det index som försäkringen är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren

 • förändringar i försäkringars skadekostnad

 • förändringar i försäkringars förvaltningskostnader

 • förändringar i den allmänna kostnadsnivån

 • den försäkrade byggnadens ålder

 • försäkringstagarens bostadsort

 • bonusen på båtförsäkringar med bonusrätt (se F41.2 eller Y42.2)

 • förändringar i avgiftsklasserna för skogsområden enligt skogscentralen

 • kundförmåner. Deras förutsättningar bestäms utifrån bestämmelserna i förmånsavtalet. Ändringar i eller upphörande av förmåner påverkar enskilda försäkringar.

Fennia har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll.

Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, ska Fennia i samband med räkningen för försäkringspremien meddela försäkringstagaren hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

Anmälningsförfarande i försäkringsavtal som ingåtts 1 januari 2023 eller senare

I försäkringsavtal som ingåtts 1 januari 2023 eller senare har Fennia utöver det ovannämnda rätt att ändra försäkringsvillkoren, försäkringspremierna och andra avtalsvillkor om grunden är följande:

 • Skadeutvecklingen av och skadehistoriken i gällande försäkringar som den samma försäkringstagaren har hos Fennia och som gällt högst de fem senaste åren, till den del som de påverkar skaderisken för denna försäkring.

 • En förändring i sådana faktorer eller omständigheter som har en inverkan på försäkringspremiens storlek eller skaderisk. Sådana förändringar kan till exempel vara en förändring av åldern på, bostadsorten för eller kundtypen för försäkringstagaren, den försäkrade eller ägaren eller innehavaren av ett försäkrat objekt, eller en förändring av ett försäkrat objekt eller en del därav vad gäller egenskaper, ålder, användningsändamål, läge eller försäkringsställe.

Fennia har dessutom rätt att ändra försäkringspremien på grundval av bonusreglerna som försäkringsavtalet innefattar eller förmåner som rör kundrelationen som helhet. På försäkringspremien inverkar också eventuella beviljade kundförmåner och rabatter, vars omfattning, grunder för beviljande, varaktighet och giltighetstider kan ändras.

Anmälningsförfarande i försäkringsavtal som ingåtts 17 mars 2024 eller senare

I försäkringsavtal som ingåtts 17 mars 2024 eller senare har Fennia utöver det ovannämnda rätt att ändra försäkringsvillkoren, försäkringspremierna och andra avtalsvillkor om grunden är försäkringstagarens ålder.

B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt A eller avlägsnar en kraftigt marknadsförd förmån från försäkringen, ska Fennia säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

F16.3 Ändring av avtalsvillkor för personförsäkring under försäkringsperioden (20 §)

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden, så att de motsvarar de korrekta eller förändrade omständigheterna om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt i punkt F2.3 och Fennia, om korrekta och fullständiga uppgifter hade lämnats, skulle ha beviljat försäkringen bara mot en högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade

 • försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit bedrägligt vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt som anges i punkt F2.3 och försäkringen trots detta på grund av jämkning av påföljderna av försummelsen är enligt punkt F2.3 bindande för försäkringsbolaget

 • det i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade försäkringsbolaget när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt F5.3 och försäkringsbolaget skulle ha beviljat försäkringen bara mot en högre premie eller annars på andra villkor i det fall att omständigheten skulle ha förelegat i förändrad form redan när försäkringen beviljades.

Efter att ha fått kännedom om ovannämnda omständighet meddelar Fennia utan obefogat dröjsmål till försäkringstagaren om att premien eller villkoren ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen.

F16.4 Ändring av avtalsvillkor för personförsäkring vid övergång till ny premieperiod (20 a § och 17 a §)

A. Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att vid övergången till en ny premieperiod ändra premier och övriga avtalsvillkor på basis av

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • förändrad rättspraxis

 • oförutsedda förändringar i omständigheterna (t.ex. en internationell kris, en exceptionell naturföreteelse, en storolycka)

 • förändringar i det index som försäkringen är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren

 • förändringar i försäkringsbeloppet

 • förändringar i försäkringars skadekostnad

 • förändringar i försäkringars förvaltningskostnader

 • förändringar i den allmänna kostnadsnivån

 • den försäkrades ålder

 • försäkringstagarens bostadsort

 • kundförmåner. Deras förutsättningar bestäms utifrån bestämmelserna i förmånsavtalet. Ändringar i eller upphörande av förmåner påverkar enskilda försäkringar.

Fennia har dock inte rätt att ändra premier eller övriga avtalsvillkor av den anledningen att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter att försäkringen tecknades eller av den anledningen att ett försäkringsfall har inträffat.

Fennia har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll.

Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, ska Fennia i samband med räkningen för försäkringspremien meddela försäkringstagaren hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den premieperiod eller, om premieperioden är kortare än ett år eller om det inte avtalats om den, vid ingången av det kalenderår som infaller näst efter en månad efter det att meddelandet skickades.

B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt A eller avlägsnar en kraftigt marknadsförd förmån från försäkringen, ska Fennia säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av premieperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen senast en månad före premieperiodens utgång.

F17.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring (12 §)

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte anger något slutdatum för försäkringen, upphör försäkringen när uppsägningsmeddelandet lämnas in eller skickas till Fennia.

F17.2 Fennias rätt att säga upp en skadeförsäkring under försäkringsperioden (15 §)

Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen beviljades lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha beviljat försäkringen

 • det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet har skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 • den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

 • den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har framkallat ett försäkringsfall

 • den försäkrade efter ett försäkringsfall svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse vid bedömning av Fennias ansvar.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden. Försäkringen upphör en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt F4.2.

F17.3 Fennias rätt att säga upp en personförsäkring under försäkringsperioden (17 §)

Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt som avses i punkt F2.3 och Fennia överhuvudtaget inte skulle ha beviljat försäkringen om korrekta och fullständiga upplysningar hade lämnats

 • försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit bedrägligt vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt som anges punkt i F2.3 och försäkringsavtalet trots detta med stöd av punkten i fråga är bindande för Fennia

 • det i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt F5.3, och Fennia inte skulle ha beviljat försäkringen i det fall att omständigheten skulle ha förelegat i förändrad form redan när försäkringen beviljades

 • den försäkrade uppsåtligen har framkallat försäkringsfallet

 • den försäkrade efter ett inträffat försäkringsfall bedrägligt har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse vid bedömningen av Fennias ansvar.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden. Försäkringen upphör en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt F4.2.

F17.4 Fennias rätt att säga upp en skadeförsäkring vid försäkringsperiodens utgång (16 §)

Fennia har rätt att säga upp en försäkring så att den upphör vid utgången av försäkringsperioden på en grund som är förenlig med god försäkringssed. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

F17.5 Fennias rätt att säga upp en personförsäkring vid premieperiodens utgång (17 a §)

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra vid premieperiodens utgång. Om premieperioden är kortare än ett år eller inte har avtalats, har Fennia på motsvarande sätt rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid kalenderårets utgång. Försäkringen sägs upp skriftligen senast en månad före premieperiodens utgång eller, om det inte har avtalats om någon premieperiod, senast en månad före kalenderårets utgång. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden.

Försäkringen kan dock inte sägas upp av den anledningen att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknades eller av den anledningen att ett försäkringsfall har inträffat. Uppsägningsgrunden ska även i övrigt vara förenlig med god försäkringssed.

F17.6 Upphörande och fortsättning av gruppförmånsförsäkring (17 b § och 41 §)

Om en försäkringstagare till en gruppförmånsförsäkring utträder eller utesluts ur gruppen, upphör gruppförmånsförsäkringen att gälla för försäkringstagarens del. Fennia meddelar försäkringstagaren skriftligen om grunden och tidpunkten för upphörandet. Försäkringen upphör att gälla tidigast en månad efter det att meddelandet har skickats.

Om en gruppförmånsförsäkring har upphört för en försäkringstagare som har utträtt eller uteslutits ur gruppen, anses försäkringen dock gälla för en sådan försäkringstagare för vilken försäkringsgivaren har tagit emot premien.

På gruppförmånsförsäkringen tillämpas därtill bestämmelserna om uppsägning av försäkringen i dessa villkor.

F17.7 Byte av ägare vid skadeförsäkring (63 §)

Ett försäkringsavtal upphör när äganderätten till en försäkrad egendom genom en rättshandling överlåts till en ny ägare än försäkringstagaren själv eller dennas dödsbo. Om ett försäkringsfall inträffar inom 14 dagar från överlåtelsen av äganderätten, har den nya ägaren dock rätt till ersättning i det fall han eller hon inte har tecknat en försäkring för egendomen.

Om det till en försäkring som rör egendom har anslutits andra försäkringar, t.ex. en ansvars-, rättsskydds- eller en avbrottsförsäkring, upphör en sådan försäkring omedelbart att gälla när egendomen övergår till den nya ägaren.

F18.1 Övriga försäkrade, till vars förmån försäkring av egendom gäller vid skadeförsäkring (62 §)

Utöver det som i dessa försäkringsvillkor annars föreskrivs om den försäkrade gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägaren, den som köpt egendom med äganderättsförbehåll, innehavaren av panträtt och retentionsrätt i egendomen samt också i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen.

F18.2 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall inträffat (65 §)

Fennia kan i syfte att sänka eller förvägra en ersättning gentemot en försäkrad som avses i föregående punkt åberopa en försäkringstagares eller en annan försäkrads försummelse av upplysningsplikten (punkt F2.2) eller försummelse av anmälningsplikten vid riskökning (punkt F5.2) bara om den försäkrade som avses i punkt F18.1 före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller en annan försäkrads förfarande.

Varje försäkrad har rätt till ersättning som betalas ut till följd av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får emellertid med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Fennia och ta ut ersättningen, utom i det fall att den försäkrade anges vid namn i avtalet eller har meddelat att han eller hon bevakar sin rätt eller när det är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen.

F18.3 Företrädesrätt till betalning ur ersättning (66 §)

Om en försäkring som rör egendom gäller till förmån för en person som har panträtt på egendomen som säkerhet för fordran, har han eller hon rätt till betalning från ersättningen före ägaren, även om fordran inte har förfallit till betalning, om ägaren inte har reparerat skadan eller har ställt en säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som har retentionsrätt till egendomen som säkerhet för en fordran som har förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll. Angående inteckningshavares rätt till betalning ur ersättningen gäller det som föreskrivs om inteckningshavares rätt till betalning ur försäkringsersättning.

F18.4 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring (67 §)

Den skadelidande har i fråga om ansvarsförsäkring rätt att direkt av Fennia kräva ersättning enligt försäkringsavtalet om

 • tecknandet av försäkringen grundar sig på en lag eller en myndighetsbestämmelse

 • den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent

 • ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades näringsverksamhet.

Om ersättningskrav riktas mot Fennia, ska Fennia utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om det och ge honom eller henne tillfälle att lägga fram en redogörelse för försäkringsfallet. Den försäkrade ska också informeras om ärendets senare handläggning.

Om Fennia godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade.

F18.5 Den skadelidandes rätt att söka ändring vid ansvarsförsäkring (68 §)

Den skadelidande har rätt att med anledning av Fennias ersättningsbeslut väcka talan mot bolaget eller hänskjuta ärendet till FINE:s försäkrings- och finansrådgivning, Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden enligt punkt F13.

F18.6 Meddelande om att försäkringsgivares ansvar upphör eller begränsas (64 §)

En försäkringsgivare är skyldig att upplysa en försäkrad som avses i punkt F18.1 och som försäkringsgivaren känner till om att försäkringsgivarens ansvar upphör eller om ett avtal eller en åtgärd som begränsar ansvaret, om avtalet eller åtgärden kännbart begränsar den försäkrades rättigheter. Försäkringsgivarens ansvar upphör eller avtalet eller åtgärden träder i kraft gentemot en försäkrad som avses i punkt F18.1 tidigast 14 dagar efter det att meddelandet skickades till den försäkrade.

F19.1 Lag som tillämpas

På försäkringsavtalet, på uppgifter som ges om försäkringsavtalet och på en behörig domstol tillämpas Finlands lag.

F19.2 Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal

I lagen om försäkringsavtal finns också bestämmelser om bl.a. följande frågor:

Tillämpningsområde (1 §)
Bestämmelsernas tvingande karaktär (3 §)
Fall där oriktiga upplysningar eller riskökning saknar betydelse (35 §)
Begränsning av ansvaret i vissa fall (37 §)
Premiebetalning genom bank (44 §)
Preskription av premiefordran (46 §)
Utmätning vid olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring (55 §)
Betalning till fel person (71 §)
Dubbelförsäkring (59 §)
Fördelning av försäkringsgivarnas ansvar vid dubbelförsäkring (60 §)

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

31 000 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor