Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan yleiset sopimusehdot

Fenniaturvan yleiset sopimusehdot

Voimassa 17.3.2024 alkaen

VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Vakuutussopimuslain (543/1994) tarkoittamiin vahinkovakuutuksiin ja henkilövakuutuksiin sovelletaan vakuutuskohtaisia vakuutusehtoja ja vakuutussopimuslakia.

Vakuutussopimuslaki sisältää asiakkaan ja Fennian väliseen sopimussuhteeseen sekä eräiden kolmansien henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia säännöksiä, joista keskeisimmät kerrotaan jäljempänä. Lisäksi kerrotaan asiat, joista vakuutusehdoissa on lain mukaan määrättävä.

Otsikoiden jälkeen suluissa olevat pykälämerkinnät viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään otsikossa mainittuja asioita. Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan kuitenkin myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty.

F1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet (2 §, 6 §, 17 a §, 31 §, 47 §)

Tässä on kerrottu vakuutussopimuslaista johtuvat keskeiset käsitteet. Vahingon määrää ja korvausta koskevat määritelmät ovat arvioimis-­ ja korvaussäännöksissä.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa tai joka on henkilövakuutuksessa vakuutuksen kohteena.

Ryhmäetuvakuutus on sellainen ryhmälle tarjottava vakuutus, jonka vakuutusmaksun vakuutettu maksaa kokonaan tai osittain.

Vakuutusaika on vakuutuskirjaan merkitty henkilövakuutuksen pisin mahdollinen voimassaoloaika.

Vakuutuskausi on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta. Määräaikainen vakuutus päättyy vakuutuskauden lopussa ilman irtisanomista.

Vakuutusmaksu koostuu vakuutuksen riskimaksusta ja mahdollisesta perusmaksusta (hoito­-osa).

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on säännöllisin väliajoin sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muuten kirjallisesti asettama määräys, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.

Edunsaaja on vakuutuksenottajan määräämä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuskorvaukseen.

Vakuutuksen kohde on vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainittu vakuutettu omaisuus.
Omavastuu merkitään vakuutuskirjaan.

Henkilövakuutus tarkoittaa vakuutusta, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

Vahinkovakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi.

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) tai sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

F2.1 Fennian tiedonantovelvollisuus (4b §, 5 §, 5 b § ja 9 §)

Ennen vakuutuksen tarjoamista Fennia pyytää vakuutuksen hakijalta tietoja tämän vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista ja saadut tiedot huomioon ottaen määrittää vakuutustarpeen.

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä Fennia antaa vakuutuksen hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivat ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja Fennian omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Fennia ei anna vahinko- eikä henkilövakuutuksistaan asiakkaalle henkilökohtaisia suosituksia.

Vakuutuksen etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuojalain 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot kuluttajalle. Etämyynnillä tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkossa.

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt antamatta vakuutuksenottajalle tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

F2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vahinkovakuutuksessa (22 §, 23 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaistava Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama vakuutusmaksuissa ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

F2.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus henkilövakuutuksessa (22 § ja 24 §)

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaistava Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu, Fennia on vastuusta vapaa. Jos Fennia olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muuten toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu, Fennian vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Jos edellä sanotut tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset johtaisivat vakuutuksenottajan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.

F3.1 Fennian vastuun alkaminen (11 §)

Fennian vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun Fennia tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen Fennialle ja jos on ilmeistä, että se olisi hakemuksen hyväksynyt, Fennia vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian edustajalle, katsotaan annetuksi tai lähetetyksi Fennialle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Fennian vastuu ei kuitenkaan ala ennen tämän vakuutuksen maksun maksamista, jos vakuutuksenhakija ei ole maksanut eräpäivään mennessä muiden Fenniasta ottamiensa vakuutusten maksuja.

F3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo vahinkovakuutuksessa (16 §)

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös muista, jäljempänä kohdissa F4.2 ja F17 mainituista syistä.

F3.3 Vakuutussopimuksen voimassaolo henkilövakuutuksessa (17 a §)

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutusmaksukauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutusmaksukauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Jos vakuutusmaksukausi on lyhempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa. Vakuutussopimus voi päättyä myös muista, jäljempänä kohdissa F4.2 ja F17 mainituista syistä.

Vakuutus päättyy aina viimeistään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusajan päättyessä.

F3.4 Perusteet henkilövakuutuksen myöntämiselle (10 §)

Vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät vakuutetun vakuutushakemuksen antamisen tai jättämisen mukaisen ajankohdan terveydentilan perusteella. Fennia ei hylkää henkilövakuutusta koskevaa hakemusta sillä perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut tai sen henkilön, jolle vakuutusta haetaan, terveydentila on huonontunut sen jälkeen, kun hakemusasiakirjat on annettu tai lähetetty Fenniaan.

F4.1 Vakuutusmaksun maksaminen (38 §)

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia lähetti vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Fennian vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos Fennian vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

F4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen (39 §)

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen edellä kohdassa F4.1 tarkoitetussa määräajassa, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Fennia mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituk­sessa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

Jos vakuutusmaksua ei makseta edellä kohdassa F4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan. Jos maksu viivästyy, Fennia perii maksumuistutuksen lähettämisestä lain mukaisen muistutusmaksun.

F4.3 Viivästyneen vakuutusmaksun maksaminen vahinkovakuutuksessa (42 §)

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun kohdan F3.1 mukaisessa ennakkomaksutilanteessa viivästyneenä taikka kohdan F4.2 mukaisessa tilanteessa sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, Fennian vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan.

Jos Fennia ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, Fennia ilmoittaa 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun maksamisesta lukien vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. Fennia ei kieltäydy maksun vastaanottamisesta sillä perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut maksun maksamisen jälkeen.

F4.4 Päättyneen henkilövakuutuksen voimaan saattaminen (39 § ja 43 §)

Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos vakuutuksenottaja maksaa maksamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Fennia mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.

Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, Fennian vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä.

F4.5 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä (45 §)

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdissa F2.2 ja F2.3 tarkoitetuissa tilanteissa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolopäiviä vastaavan maksun yli menevään osaan. Vakuutuksen käsittelymaksuna peritään 10 % palautettavan vakuutusmaksun osasta, kuitenkin enintään 16 euroa.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

F4.6 Paperilaskun toimitusmaksu

Jos vakuutuksenottajalle lähetetään vakuutusmaksua koskeva lasku paperisena, Fennia perii jokaisesta laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun.

F5.1 Fennian tiedonantovelvollisuus (6 §, 7 § ja 9 §)

Vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen Fennia antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia antaa vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla saamiensa tietojen perusteella oli ollut aihetta käsittää, jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka harhaanjohtavien tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka Fennia tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

F5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä vahinkovakuutuksessa (26 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Fennialle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Tällainen muutos on esimerkiksi vakinaisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen jättäminen yli kolmeksi kuukaudeksi vaille jatkuvaa valvontaa, sekä vakinaisessa asuinkäytössä olevan koko rakennuksen vuokraaminen. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Fennialle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Jos vakuutuksenottaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa vaaran lisääntymisestä, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama vakuutusmaksuissa ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

F5.3 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä henkilövakuutuksessa (27 § ja 24 §)

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Fennialle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitettujen ja vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisten vahingonvaaraa lisäävien seikkojen, kuten ammatin, harrastusten, asuinpaikan, oleskelumaan tai työterveyshuollon muutoksista. Tällaisesta muutoksesta on ilmoitettava Fennialle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Terveydentilan muutoksesta ei tarvitse ilmoittaa. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa ilmoitusvelvollisuudesta vuositiedotteessa.

Jos vakuutuksenottaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa edellä mainitusta vaaran lisääntymisestä ja Fennia ei asiantilan muuttumisen vuoksi olisi enää pitänyt vakuutusta voimassa, on Fennia vastuusta vapaa. Jos Fennia tosin olisi jatkanut vakuutusta, mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muuten toisilla ehdoilla, Fennian vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutusta olisi jatkettu.

Jos edellä sanotut tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset johtaisivat vakuutuksenottajan tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.

F6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §)

Vakuutetun on noudatettava vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muuten kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi on otettava huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

F6.1.1 Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin, voidaan korvausta alentaa tai se evätä. Fennia maksaa kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle vastuuvakuutuksesta sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

F6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (Pelastamisvelvollisuus) (32 §, 34 § ja 61 §)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun on kykyjensä mukaan huolehdittava vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin Fennian oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan.

Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viivytyksettä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Fennian etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutenkin noudatettava Fennian antamia ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

Fennia korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

F6.2.1 Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Fennia maksaa kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle vastuuvakuutuksesta sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

F7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vahinkovakuutuksessa (30 § ja 34 §)

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Harkittaessa, onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

F7.1.1 Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Fennia maksaa kuitenkin vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle vastuuvakuutuksesta sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

F7.2 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen henkilövakuutuksessa (28 §)

Fennia on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan, Fennian vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

F7.3 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma henkilövakuutuksessa (29 §)

Jos muu vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, Fennia on häneen nähden vastuusta vapaa.

Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön

 • joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta

 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai

 • joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ­ tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

F9.1 Syyntakeettomuus ja pakkotila vahinkovakuutuksessa (36 §)

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa edellä mainittuihin kohtiin F6 ja F7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman tai laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen taikka pelastamisvelvollisuuden, oli kahtatoista vuotta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin F5, F6 tai F7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman taikka laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös kohdassa F8 tarkoitettuun vakuutettuun samastettavaan henkilöön.

F9.2 Syyntakeettomuus ja pakkotila henkilövakuutuksessa (36 §)

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa edellä mainittuun kohtaan F7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman oli kahtatoista vuotta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin F5 ja F7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.

F10.1 Edunsaaja (47 §)

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta maksettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.

Jos edunsaajamääräys on voimassa, ei vakuutetun kuoleman vuoksi maksettava vakuutuskorvaus kuulu vakuutetun kuolinpesään. Vakuutuskorvaus kuuluu vakuutetun kuolinpesään, jos edunsaajamääräystä ei ole.

F10.2 Edunsaajamääräyksen muoto (48 §)

Edunsaajamääräys taikka sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei sitä ole kirjallisesti ilmoitettu Fennialle.

F10.3 Edunsaajamääräyksen raukeaminen (49 §)

Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu edunsaaja kuolee ennen sitä vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi. Jos nimeltä mainittuja edunsaajia on useita, jää määräys muiden osalta voimaan.

Vakuutuskorvaus on tällöin vakuutustapahtuman satuttua maksettava elossa oleville edunsaajille myös siltä osin, kuin se olisi ollut maksettava aikaisemmin kuolleelle edunsaajalle, ellei vakuutuksenottaja toisin määrää.

Jos vakuutuksenottaja on kuollut, mutta hänen ilmeisenä tarkoituksenaan on ollut, että elossa oleva edunsaaja saa vain määräosan korvauksesta, maksetaan kuolleen edunsaajan osuus vakuutuksenottajan kuolinpesälle.

F10.4 Edunsaajamääräyksen tulkinta (50 §)

Jos edunsaajaksi ei ole määrätty nimeltä mainittua henkilöä, ja jos määräyksestä tai olosuhteista ei muuta seuraa, on noudatettava seuraavaa:

 • Jos vakuutuksenottajan puoliso on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa sen hyväksi, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos puolisoiden avioeroasia oli vireillä vakuutuksenottajan kuollessa tai jos puolisot oli tuomittu asumuseroon, joka vakuutuksenottajan kuollessa ei ollut rauennut.

 • Jos vakuutuksenottajan lapset on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa perintökaaressa (40/1965) tarkoitettujen vakuutuksenottajan rintaperillisten hyväksi. Vakuutuskorvaus jaetaan rintaperillisten kesken siten kuin perintökaaressa säädetään heidän oikeudestaan saada perintö.

 • Jos vakuutuksenottajan puoliso ja lapset on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa 1 kohdassa tarkoitetun puolison ja 2­ kohdassa tarkoitettujen lasten hyväksi. Jos puolisoa ei ole, rintaperilliset saavat yksin vakuutuskorvauksen. Jos rintaperillisiä ei ole, puoliso saa yksin vakuutuskorvauksen. Jos vakuutuskorvaus on jaettava puolison ja rintaperillisten kesken, saavat puoliso ja rintaperilliset kummatkin vakuutuskorvauksesta puolet.

 • Jos vakuutuksenottajan omaiset on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa 1­ kohdassa tarkoitetun puolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten hyväksi. Jos rintaperillisiä ei ole, puoliso saa kuitenkin yksin vakuutuskorvauksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat yksin vakuutuskorvauksen. Perillisille tuleva vakuutuskorvaus jaetaan siten kuin perintökaaressa säädetään heidän oikeudestaan saada perintö.

Mitä edellä on sanottu vakuutuksenottajasta, koskee vakuutettua, jos tämä on eri henkilö kuin vakuutuksenottaja.

F11.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 §, 70 § ja 72 §)

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan. On kuitenkin otettava huomioon myös Fennian mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vahinkovakuutuksessa korvauksen hakijan on vahingon havaitsemisen jälkeen viipymättä varattava Fennialle mahdollisuus tarkastaa vahinko ennen kuin ryhdytään raivaus-­, purku-­, korjaus-­ tai muihin sellaisiin toimiin, jotka voivat estää Fennian tarkastukseen perustuvan selvityksen vahingon syystä ja sen määrästä. Vakuutettu on kuitenkin velvollinen ryhtymään niihin toimiin, joita tarkoitetaan yleisten sopimusehtojen kohdassa F6.2 (Pelastamisvelvollisuus).

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

F11.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määrätyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

F11.3 Fennian velvollisuudet (7 §, 8 §, 9 §, 68 § ja 70 §)

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Fennia antaa korvauksen hakijalle, kuten esimerkiksi vakuutetulle, edunsaajalle ja kohdassa F18.4 tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen maksutavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Fennia maksaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta kohdassa F11.1 mainitut tarpeelliset asiakirjat, tiedot ja selvitykset. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Fennia maksaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä Fennia lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Fennia ilmoittaa vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle maksettavan muun kuin vakuutustapahtuman kustannusten tai varallisuuden menetyksen korvaamisen, jos korvauksen kokonaismäärä on suurempi kuin 1 000 euroa.

Viivästyneelle korvaukselle Fennia maksaa korkolaissa (633/82) säädet­tyä viivästyskorkoa.

F11.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

F12.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto vahinkovakuutuksessa (57 §)

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Fennia ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman vuoksi enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus maksetaan vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

F12.2 Alivakuutus vahinkovakuutuksessa (58 §)

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Fennia korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman vuoksi vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus maksetaan vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena.

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai muulla korvauksen hakijalla on eri keinoja hakea muutosta Fennian päätökseen. Hän voi kysyä neuvoa FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta tai lautakunnilta, jos yhteydenotto Fenniaan ei selvitä asiaa. Hänellä on myös oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan.

Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta tai lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.

F13.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvauksenhakija epäilee virhettä Fennian korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada tarkempaa tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Fennia oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

F13.2 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja lautakunnat

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvauksenhakija on tyytymätön Fennian päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta FINEn Vakuutus-­ ja rahoitusneuvonnasta. Se on puolueeton elin, jonka tehtävä on antaa neuvoja vakuutus- ja korvausasioissa.

Fennian päätös voidaan viedä ratkaistavaksi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tai Vakuutuslautakuntaan. Tässä menettelyssä annetaan ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. Vaihtoehtoisesti Fennian päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Neuvontapalvelut ja ratkaisusuositukset ovat maksuttomia.

F13.3 Käräjäoikeus (74 §)

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvauksenhakija ei tyydy Fennian päätökseen, hän voi panna vireille kanteen Fenniaa vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa tai Fennian kotipaikan taikka vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Kanne Fennian tekemän päätöksen vuoksi on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

F13.4 Merivahingonlaskijan korvausselvitys venevakuutuksissa

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei tyydy Fennian venevakuutusta koskevaan päätökseen, hän voi vaihtoehtoisesti kohdassa F13.3 mainitun muutoksenhaun sijasta pyytää asiassa merivahingonlaskijalta korvausselvityksen (Merilaki (674/1994) 16 a luku).

F14.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Fennialle sen maksamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

F14.2 Fennian takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Fennia saa vaatia kohdassa F18.1 tarkoitetulle vakuutetulle maksamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin samastettavalta henkilöltä (kohta F8), joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden (kohdat F2.2, F5.2) tai velvollisuutensa estää ja rajoittaa vahingon syntymistä (kohdat F6.1 ja F6.2). Fennia voi takautumisoikeuden nojalla vaatia korvauksen takaisin, jos se olisi kohdissa F2.2, F5.2, F6.1, F6.2 ja F7 mainituilla perusteilla vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi edellä mainittujen kohtien mukaisesti alennettu, Fennia voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

F15.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus korvaukseen sairauden tai tapaturman aiheuttamista kuluista ja varallisuuden menetyksestä vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen maksamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy vakuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai jos hän on korvausvastuussa huolimattomuudestaan riippumatta.

F16.1 Vahinkovakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana (18 §)

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa F2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa tai

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamat olot tai vakuutuskirjaan merkitty asiantila on vakuutuskauden aikana muuttunut kohdassa F5.2 tarkoitetulla tavalla.

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta, Fennia ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä vakuutuksenottajalle siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

F16.2 Vahinkovakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa (19 § ja 16 §)

A. Ilmoitusmenettely ennen 1.1.2023 tehdyissä vakuutussopimuksissa

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus)

 • vakuutukseen vaikuttavan, vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainitun indeksin muutos

 • vakuutusten korvausmenon muutos

 • vakuutusten hoitokulujen muutos

 • yleisen kustannustason muutos

 • vakuutetun rakennuksen ikä

 • vakuutuksenottajan asuinpaikka

 • bonuksellisten venevakuutusten bonus (ks. F41.2 tai Y42.2)

 • muutos metsäkeskuksen mukaisten metsäalueiden maksuluokissa

 • asiakasedut; niiden edellytykset määräytyvät etusopimuksen sääntöjen mukaisesti. Etujen muuttuminen tai päättyminen vaikuttaa yksittäisiin vakuutuksiin.

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, Fennia lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimus­ ehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Ilmoitusmenettely 1.1.2023 alkaen tehdyissä vakuutussopimuksissa

Vakuutussopimuksissa, jotka on tehty 1.1.2023 tai sen jälkeen, Fennialla on edellä todetun lisäksi oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • Saman vakuutuksenottajan Fenniassa voimassaolevien ja enintään viimeisen viiden vuoden aikana voimassaolleiden vahinkovakuutusten vahinkokehitys ja -historia siltä osin kuin niillä on vaikutusta tämän vakuutuksen vahinkoriskiin

 • Muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla on vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen tai vahinkoriskiin. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksen kohteen omistajan tai haltijan iän, asuinpaikan tai asiakastyypin muutos tai vakuutetun kohteen tai sen osan ominaisuuksien, iän, käyttötarkoituksen, sijainti- tai vakuutuspaikan muutos.

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutussopimukseen sisältyvistä bonussäännöksistä tai kokonaisasiakkuuteen liittyvistä etuuksista johtuvia vakuutusmaksun muutoksia. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdollisesti annettavat asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.

Ilmoitusmenettely 17.3.2024 alkaen tehdyissä vakuutussopimuksissa

Vakuutussopimuksissa, jotka on tehty 17.3.2024 tai sen jälkeen, Fennialla on edellä todetun lisäksi oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on vakuutuksenottajan ikä.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, ­maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, Fennian on irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

F16.3 Henkilövakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana (20 §)

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita tai muuttuneita olosuhteita, jos:

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuut­taan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa F2.3 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja Fennia, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa F2.3 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutus tästä huolimatta laiminlyönnin seuraamusten sovittelun vuoksi kohdan F2.3 mukaan sitoo vakuutusyhtiötä tai

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa seikoissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa F5.3 tarkoitettu muutos ja vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta, Fennia ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä vakuutuksenottajalle vakuutusmaksun tai ehtojen muutoksesta. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

F16.4 Henkilövakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen vakuutusmaksukauden vaihtuessa (20 a § ja 17 a §)

A. Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutusmaksukauden vaihtuessa muuttaa vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus)

 • vakuutukseen vaikuttavan vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainitun indeksin muutos

 • vakuutusmäärän muutos

 • vakuutusten korvausmenon muutos

 • vakuutusten hoitokulujen muutos

 • yleisen kustannustason muutos

 • vakuutetun ikä

 • vakuutuksenottajan asuinpaikka

 • asiakasedut; niiden edellytykset määräytyvät etusopimuksen sääntöjen mukaisesti. Etujen muuttuminen tai päättyminen vaikuttaa yksittäisiin vakuutuksiin.

Fennialla ei kuitenkaan ole oikeutta muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, Fennia ilmoittaa vakuutusmaksun laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, ­maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, Fennian on irtisanottava vakuutus päättymään vakuutusmaksukauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä.

F17.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus (12 §)

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Fennialle.

F17.2 Fennian oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana (15 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä

 • vakuutettu on tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 • vakuutettu on tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan aiheuttanut vakuutustapahtuman tai

 • vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan F4.2 mukaisesti.

F17.3 Fennian oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutuskauden aikana (17 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa F2.3 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa F2.3 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutussopimus tästä huolimatta kyseisen kohdan perusteella sitoo Fenniaa

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa seikoissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa F5.3 tarkoitettu muutos eikä Fennia olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä

 • vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan

 • vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut Fennialle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisesta koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan F4.2 mukaisesti.

F17.4 Fennian oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden lopussa (16 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa hyvän vakuutustavan mukaisella perusteella. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

F17.5 Fennian oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutusmaksukauden lopussa (17 a §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, Fennialla on vastaavasti oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Vakuutus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste.

Vakuutusta ei kuitenkaan saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. Irtisanomisperusteen on muutenkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

F17.6 Ryhmäetuvakuutuksen päättyminen ja jatkuminen (17 b § ja 41 §)

Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy hänen osaltaan. Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle kirjallisesti päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Jos ryhmäetuvakuutus on vakuutuksenottajan osalta ryhmästä eroamisen tai erottamisen vuoksi päättynyt, vakuutuksen katsotaan kuitenkin olevan voimassa sellaisen vakuutuksenottajan osalta, jota koskevan maksun vakuutuksenantaja on ottanut vastaan.

Ryhmäetuvakuutukseen sovelletaan lisäksi näissä ehdoissa olevia määräyksiä vakuutuksen irtisanomisesta.

F17.7 Omistajan vaihdos vahinkovakuutuksessa (63 §)

Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy oikeustoimen vuoksi muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän ole itse ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Jos omaisuutta koskevaan vakuutukseen on liitetty muita vakuutuksia, esimerkiksi vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, päättyy tällainen vakuutus välittömästi omaisuuden siirtyessä uudelle omistajalle.

F18.1 Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa (62 §)

Sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on muutoin määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

F18.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua (65 §)

Fennia vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta F2.2) tai vaaran lisääntymisestä (kohta F5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa F18.1 tarkoitettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus vakuutustapahtuman vuoksi maksettavaan korvaukseen. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neuvotella Fennian kanssa sekä nostaa korvauksen, paitsi jos vakuutettu on sopimuksessa nimeltä mainittu tai hän on ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan, taikka kysymys on kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

F18.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta (66 §)

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta. Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty.

F18.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuutuksessa (67 §)

Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan Fennialta, jos:

 • vakuutuksen ottaminen on perustunut lakiin tai viranomaisen määräykseen

 • vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön, tai

 • vastuuvakuutuksesta on ilmoitettu vakuutetun elinkeinotoimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Jos Fennialle esitetään korvausvaatimus, Fennian on ilmoitettava tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä sekä varattava hänelle tilaisuus esittää selvitystä vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle on myös lähetettävä tieto asian myöhemmästä käsittelystä.

Jos Fennia hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

F18.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa (68 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa Fennian korvauspäätöksen vuoksi kanne yhtiötä vastaan tai saattaa asia FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan F13 mukaisesti.

F18.6 Ilmoitus vakuutuksenantajan vastuun päättymisestä tai supistumisesta (64 §)

Vakuutuksenantaja on velvollinen ilmoittamaan vastuunsa päättymisestä tai vastuuta supistavasta sopimuksesta tai toimenpiteestä tiedossaan olevalle, kohdassa F18.1 tarkoitetulle vakuutetulle, jonka oikeutta kyseinen sopimus tai toimenpide merkittävästi supistaa. Vakuutuksenantajan vastuu päättyy tai sopimus tai toimenpide tulee voimaan kohdassa F18.1 tarkoitettua vakuutettua kohtaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus on lähetetty hänelle.

F19.1 Sovellettava laki

Vakuutussopimukseen, vakuutussopimuksesta annettuihin tietoihin ja toimivaltaiseen tuomioistuimeen sovelletaan Suomen lakia.

F19.2 Muita vakuutussopimuslaissa käsiteltäviä asioita

Vakuutussopimuslaissa on säännöksiä myös mm. seuraavista asioista:

Soveltamisala (1 §)
Säännösten pakottavuus (3 §)
Virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen merkityksettömyys (35 §)
Vastuun rajoittaminen eräissä tapauksissa (37 §)
Maksun maksaminen pankkiin (44 §)
Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen (46 §)
Ulosmittaus tapaturmavakuutuksessa ja sairausvakuutuksessa (55 §)
Maksu väärälle henkilölle (71 §)
Monivakuutus (59 §)
Vakuutuksenantajan vastuun jakaminen monivakuutuksessa (60 §)

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

31 000 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet