Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Rättsskyddsförsäkring för fastighet

Rättsskyddsförsäkring för fastighet

Gäller från och med 1.1.2022

FS407

Försäkringsavtalets innehåll fastställs utifrån villkoren för rättsskyddsförsäkring för fastighet tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som antecknats i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa har antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsvillkoren och säkerhetsföreskrifterna skickas tillsammans med det första försäkringsbrevet samt alltid när ett försäkringsvillkor eller en säkerhetsföreskrift ändras. De byggnader och byggnadsvolymer som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömningen av riskens omfattning och försäkringspremien har antecknats i försäkringsbrevet.

Ändamålet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats av anlitande av juristhjälp i samband med ägande, innehav, skötsel eller användning av i försäkringsbrevet nämnd fastighet och byggnad i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende i sådana försäkringsfall som avses i punkt 4.

Försäkrade är

 • försäkringstagaren

 • personer som arbetar i försäkringstagarens tjänst

 • sådana oavlönade eller tillfälliga arbetstagare som försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig för, om de orsakar skada

 • självständiga företagare som kan jämställas med försäkringstagarens arbetstagare och som försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig för, om de orsakar skada.

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som i Finland anhängiggjorts vid tingsrätt eller tagits upp till behandling i skiljemannaförfarande. Om det är fråga om tvistemål som kan avgöras utan rättegång eller skiljemannaförfarande, kan försäkringen användas i sådana ärenden som i Finland direkt hade kunnat anhängiggöras vid tingsrätt.

Försäkringen ersätter inte kostnader för ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverk, förvaltningsdomstol, försäkringsdomstol, arbetsdomstol, marknadsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för ärenden som behandlas i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska unionens domstol eller Europeiska unionens allmänna domstol.

4.1 Definition på försäkringsfall

4.1.1 Tvistemål och ansökningsärende

Försäkringsfall i tvistemål och ansökningsärenden är uppkomsten av en tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund och sitt belopp uttryckligen bestridits till grunden eller beloppet.

4.1.2 Brottmål

Försäkringsfall i brottmål är

 • när brottmålet inleds vid domstol och den försäkrade är målsägande

 • väckande eller fullföljande av åtal gentemot den försäkrade på målsägandens initiativ, då allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller lagt ned åtalet. Åtal har väckts, när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Åtal har fullföljts när målsäganden skriftligen har meddelat domstolen om förande av talan efter det att allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

4.2 Tidpunkten när ett försäkringsfall uppkommit

Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under denna försäkrings giltighetstid. Om den här försäkringen emellertid har varit i kraft en kortare tid än två år när försäkringsfallet inträffar, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid.

Som försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av de eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid under vilken försäkringen som sådan eller tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit gällande för den försäkrades del. Om flera rättsskyddsförsäkringar är gällande när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till giltighetstiden.

4.3 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall, då

 • två eller flera som försäkrats med denna försäkring står på samma sida i tvist, brottmål eller ansökningsärende eller

 • den försäkrade har flera pågående tvister, brottmål eller ansökningsärenden, vilka grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning.

5.1 Kravet har inte bestridits

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärenden där bestridande av kravet inte kan påvisas.

5.2 Ärende i annan egenskap än som ägare, innehavare, skötare eller användare av nämnd fastighet

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som gäller den försäkrade i annan egenskap än ägare, innehavare, skötare eller användare av den fastighet och byggnad som nämns i försäkringsbrevet.

5.3 Arbeten som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som hänför sig till byggnads-, renoverings- eller rivningsarbete som påbörjats på fastigheten eller dess byggnader innan försäkringen trädde i kraft eller som hänför sig till planeringsarbete eller avtal, garantier eller säkerheter som gäller dessa arbeten.

5.4 Hyresförhållande som avser lägenhet, byggnad eller byggverk

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som gäller hyresförhållande avseende lägenhet, byggnad eller byggverk.

5.5 Ekonomisk eller produktionsmässig verksamhet

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som hänför sig till ekonomisk eller produktionsmässig verksamhet som utövats i fastighet eller byggnad. Försäkringen ersätter emellertid kostnader i ärenden där försäkringstagaren är part i egenskap av fastighetens ägare eller innehavare.

5.6 Ringa betydelse

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som är av ringa betydelse för den försäkrade. Sådana ärenden är till exempel ärenden vars ekonomiska värde är högst så stort som minimisjälvrisken i denna rättsskyddsförsäkring.

5.7 De försäkrade är motparter

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende där de försäkrade i denna försäkring är motparter. Försäkringen ersätter emellertid försäkringstagarens kostnader.

5.8 Fordran som överförts på den försäkrade

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som hänför sig till fordran eller anspråk som överförts på den försäkrade, såvida det inte gått två år sedan överföringen när tvisten uppstår.

5.9 Åtal och privaträttsligt anspråk i anslutning till det

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende, där det är fråga om åtal som allmänna åklagaren driver mot den försäkrade, eller det då ett sådant åtal anhängiggjorts är fråga om ett privaträttsligt krav som målsägande riktat mot den försäkrade som är åtalad.

5.10 Privaträttsligt anspråk som riktats mot den försäkrade i brottmål

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ett ärende, som gäller privaträttsligt krav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av särskilda grunder eller specialbestämmelser. Försäkringen ersätter emellertid försäkringstagarens kostnader om ärendet för hans eller hennes del gäller arbetsgivarens ersättningsansvar.

5.11 Privaträttsligt anspråk som den försäkrade framfört i brottmål

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ett ärende som gäller ett privaträttsligt anspråk som den försäkrade framfört och som hänför sig till en utredning eller rättegång som handlar om en sådan gärning för vilken den försäkrade har dömts till straff eller meddelats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av särskilda grunder eller specialbestämmelser.

5.12 Konkurs

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som hänför sig till konkurs.

5.13 Utsökning och verkställighet

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som hänför sig till utsökning, verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet som hänför sig till utsökning.

5.14 Skuldsanering

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som ansluter sig till förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller till frivillig skuldsanering för lantbruksföretagare enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.

5.15 Kostnader från ansvarsförsäkring eller från rättsskyddsförsäkring i samband med bilförsäkring

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende där kostnaderna ersätts ur en ansvarsförsäkring eller en rättsskyddsförsäkring i samband med bilförsäkring.

5.16 Tvist om rättsskyddsförmån

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende, där det är fråga om huruvida kostnaderna till följd av ett försäkringsfall som den försäkrade anmält antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring.

5.17 Skada som ersätts från ansvarsförsäkringen

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som gäller ett skadeståndskrav mot den försäkrade, om försäkringstagarens ansvarsförsäkring täcker skadeståndsrisken.

5.18 Grupptalan

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som behandlas såsom grupptalan och där den försäkrade är sökande eller medlem i gruppen.

5.19 Patent eller annan immateriell rätt

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ärende som gäller patent eller annan immateriell rätt.

5.20 Förverkande av vinning av brott

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller förverkande av vinning av brott till staten.

6.1 Försäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.

Maximibeloppet av de ersättningar som betalas från försäkringen för fler än ett försäkringsfall under en och samma försäkringsperiod utgör emellertid högst försäkringsbeloppet till dubbelt belopp.

6.2 Självrisk

Självrisken är den andel som antecknats i försäkringsbrevet eller särskilt fastställts I försäkringsvillkoren och som i varje försäkringsfall dras av från beloppet av de kostnader som ersätts.

6.3 Kostnader som ersätts

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som försäkringsfallet orsakat den försäkrade enligt följande:

6.3.1 I tvist- och ansökningsärende

Försäkringen ersätter kostnader som orsakats den försäkrade för anlitande av ombud och för bevisföring.

Om förutsättningen för att ett ärende kan hänskjutas till prövning av domstol är rättshandling eller beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till prövning av tingsrätten.

Om ärendet har behandlats genom förlikning i domstol, ersätter försäkringen också arvoden för förlikningsmannens eventuella biträde och den del av kostnaderna som enligt parternas huvudtal utgör den försäkrades andel.

6.3.2 Ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller förlikning

Arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut eller andra skiljedomsinstitut ersätts inte.

6.3.3 I brottmål

6.3.3.1 Som målsägande

Försäkringen ersätter den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring till den del det vid rättegången är fråga om den försäkrades privaträttsliga krav som gäller annat än rättegångskostnader till följd av brott.

6.3.3.2 Som svarande

Försäkringen ersätter den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring, om det är fråga om åtal som målsäganden driver mot den försäkrade i det fall då allmänna åklagaren inte yrkar på straff för samma gärning eller har lagt ned åtalet.

6.3.4 Sökande av ändring hos högsta domstolen

Om sökande av ändring hos högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd, ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att tillstånd har beviljats.

Kostnader på grund av användning av extraordinära rättsmedel ersätts endast om högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytandet av dom eller återställt försutten fatalietid.

6.3.5 Gemensamt intresse

Om det i ett ärende är fråga om något väsentligt annat än den försäkrades privata intresse eller om den försäkrade i ett försäkringsfall har att bevaka ett gemensamt intresse med sådana som inte är försäkrade i denna försäkring, ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel.

6.4 Ersättningsbelopp och uträkning av ersättning

6.4.1 Fastställande av de advokat- och rättegångskostnader som ersätts

De advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen fastställs enligt rättsnormerna för rättegångskostnader i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål. Om domstolen på grund av parternas medgivande eller någon annan orsak inte har uttalat sig om advokat- eller rättegångskostnaderna i sitt utslag, eller om ärendet har avgjorts genom förlikning, fastställs de kostnader som ska ersättas även med beaktande av de kostnader som vanligen utdömts eller betalats i motsvarande ärenden. Av kostnaderna ersätts emellertid högst det kostnadsbelopp som domstolen dömt den försäkrades motpart att betala, utom då domstolen på de grunder som framgår av domslutet uttryckligen har ansett att den försäkrade helt eller delvis själv ska bära sina kostnader.

För anlitande av ombud ersätts skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid fastställande av vad som är skäliga arvoden och kostnader beaktas värdet av den förmån som gjorts stridig, ärendets svårighetsgrad och omfattning samt det utförda arbetets mängd och art. Det kostnadsbelopp som ersätts uppgår dock högst till beloppet av det kostnadsanspråk som den försäkrade har framlagt för motparten.

6.4.2 Mervärdesskatt

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i räkningen för advokatuppdrag eller rättegångskostnader, drar Fennia av den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna från ersättningen.

6.4.3 Underförsäkring

Om byggnadens volym som utgör grund för bedömningen av riskens omfattning och försäkringspremien har meddelats Fennia till ett mindre belopp än det faktiska beloppet, är det fråga om underförsäkring. Försäkringen ersätter då, sedan självrisken har avdragits, endast en så stor del av det kostnadsbelopp som även i övrigt skulle ersättas enligt försäkringsvillkoren som förhållandet mellan den anmälda volymen och den faktiska volymen utvisar. Byggnadsvolymen uträknas enligt definitionen i RT-kortet 120.12.

6.5 Kostnader som försäkringen inte ersätter

6.5.1 Motpartens rättegångskostnader

Försäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala ersätts dock på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader då detta särskilt har avtalats om och antecknats i försäkringsbrevet.

6.5.2 Kostnader för verkställande

Försäkringen ersätter inte kostnader för verkställande av dom eller beslut.

6.5.3 Den försäkrades egna kostnader

Försäkringen ersätter inte den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader, inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom förfarande där den försäkrade orsakar ökade eller onödiga kostnader.

6.5.4 Kostnader för juridiskt sakkunnigutlåtande

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas av införskaffande av juridiskt sakkunnigutlåtande.

6.5.5 Kostnader för brottsanmälan, undersökningsbegäran eller förundersökning i brottmål

Försäkringen ersätter inte kostnader för uppgörande av brottsanmälan eller utredningsbegäran eller för förundersökning i brottmål.

6.5.6 Kostnader för bevis som domstolen inte beaktar

Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar på grund av att de framförts för sent.

6.5.7 Obefogade kostnader

Försäkringen ersätter inte kostnader som den försäkrade eller hans eller hennes ombud har orsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att framlägga ett påstående, som de visste eller borde ha vetat vara obefogat, eller kostnader som de i övrigt genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat.

6.5.8 Obefogad rättegång

Försäkringen ersätter inte kostnader för rättegång som den försäkrade eller hans eller hennes ombud har inlett utan att motparten givit anledning till det, eller för en onödig rättegång som de i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet har föranlett.

6.5.9 Arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut eller
andra skiljedomsinstitut

Försäkringen ersätter inte arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut eller andra skiljedomsinstitut.

6.5.10 Offentlig rättshjälp

Försäkringen ersätter inte kostnader för ansökan om offentlig rättshjälp.

6.5.11 Avstående från yrkande före bestridande

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstått genom åtgärder som vidtagits före försäkringsfallet eller genom preliminärt utredande av ärendet eller genom utredande eller skötande av även ett sådant stridigt ärende som leder till att den försäkrade med fog avstår från sina krav gentemot motparten.

7.1 Skriftligt meddelande till Fennia på förhand

Om den försäkrade önskar använda sig av försäkringen, ska detta på förhand skriftligen anmälas till Fennia. Fennia utfärdar ett skriftligt ersättningsbeslut för den försäkrade efter att det fått de dokument och uppgifter som är nödvändiga för att utreda Fennias ansvar.

7.2 Ombudets behörighetskrav

Den försäkrade ska som sitt ombud använda en advokat eller annan jurist som avlagt högre högskoleexamen i juridik. Om den försäkrade inte alls anlitar ombud eller anlitar någon annan än en person som avlagt en högre högskoleexamen i juridik eller en motsvarande utländsk examen som sitt ombud, utbetalas inte ersättning från försäkringen.

7.3 Framställande av kostnadsersättning för motparten

Den försäkrade ska i ärenden som framskridit till huvudförhandling i en tingsrätt kräva full ersättning av motparten för sina advokat- och rättegångskostnader. Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning av motparten eller avstår från kravet, kan ersättningen från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal.

7.4 Kostnader som den försäkrade godtagit binder inte Fennia

Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för Fennia medge beloppet av kostnaderna för skötsel av ärendet.

Ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader är inte bindande för Fennia vid bedömning av huruvida rättegångskostnaderna är skäliga.

8.1 Tidpunkt för utbetalning av ersättning

Fennia betalar ut slutlig ersättning för den försäkrades rättegångs- och advokatkostnader efter lagakraftvunnet domstolsbeslut eller efter att förlikning träffats.

8.2 Kostnader som motparten ålagts att betala och skyldighet att inlämna överlåtelsehandling

Fennia betalar inte kostnadsersättning, som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade, såvida denna ersättning kunnat inkasseras av den betalningsskyldige.

Om motparten har dömts eller förbundit sig att till den försäkrade betala kostnadsersättningar som är obetalda då ersättning utbetalas från försäkringen, är den försäkrade skyldig att innan ersättning betalas överföra sin rätt till kostnadsersättning till Fennia upp till det ersättningsbelopp som Fennia betalat.

Om den försäkrade själv varit tvungen att betala en del av kostnaderna på grund av att kostnaderna överstiger det i punkt 6.1 nämnda högsta ersättningsbeloppet, är den försäkrade skyldig att till Fennia överföra den del av motpartens kostnadsersättning som överskrider den del som den försäkrade själv betalat.

Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala har betalats till den försäkrade, eller om han eller hon annars fått räkna den till godo, ska den försäkrade återbetala kostnadsersättningen jämte ränta till Fennia upp till det ersättningsbelopp som betalas med stöd av försäkringen.

Om den försäkrade endast är skyldig att överföra en del av kostnadsersättningen som överskrider den del som den försäkrade själv betalat för kostnaderna för anlitande av jurist, är det belopp som ska återbetalas denna andel jämte ränta.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor