Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Regler för Fennias Rabatt för kundåren, företags- och organisationskunder

Regler för Fennias Rabatt för kundåren, företags- och organisationskunder

Gäller från och med 1.1.2024

Reglerna för Fennias Rabatt för kundåren för privatkunder hittar du på fennia.fi/rabatt-for-kundaren.

Som Fennias försäkringstagarkund får du enligt reglerna för Fennias Rabatt för kundåren (nedan ”Rabatt för kundåren”) rabatt på frivilliga försäkringar som omfattas av Rabatt för kundåren. Rabatt för kundåren påverkar inte försäkringsvillkoren för enskilda försäkringar.

I Rabatt för kundåren anges

 • tidpunkter då beräkningen av den kundrelation som omfattas av Rabatt för kundåren (nedan Kundrelationen) börjar och slutar

 • försäkringar som omfattas av rabatten

 • rabattens belopp.

Dessa regler gäller från och med 1.1.2024. Vi informerar dig om eventuella ändringar i reglerna på vår webbplats senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

De kunder som beviljas rabatten identifieras med FO-nummer. Du kan inte överföra Rabatt för kundåren och Kundrelationen till ett annat företag eller till en annan organisation.

Kundrelationens längd som påverkar din Rabatt för kundåren börjar räknas från den dag som din försäkring på Fennia eller Fennia Liv träder i kraft.

Vid beräkningen av Kundrelationens längd beaktas inte

 • försäkringar som erbjuds av ombud på Fennia Liv och som ombuden marknadsför och tillhandahåller med sina egna produktnamn.

Beräkningen av Kundrelationens längd upphör när du inte har en sådan gällande försäkring i Fennia eller Fennia Liv som beaktas vid beräkningen av Kundrelationens längd. Vi anser att din Kundrelation fortsätter om den avbryts för högst 30 dagar. Om din Kundrelation avbryts för mer än 30 dagar anses Kundrelationen börja efter avbrottet på samma sätt som för en ny kund.

Även om tecknandet av en viss försäkring leder till en beräkning av Kundrelationens längd, beviljas rabatt inte på alla försäkringar.

Vi beviljar Rabatt för kundåren på premier för försäkringar som tecknats på Fennia.

Rabatten för kundåren omfattar dock inte följande försäkringar:

 • Fennia Livs försäkringar

 • Trafikförsäkring

 • Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

 • Företagarens arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

 • Miljöskadeförsäkring

 • Cyberförsäkring

 • Patientförsäkring

 • Byggfelsförsäkring

 • Allframtidsförsäkringar

 • Borgensförsäkring

 • Trafikkaskon för finansbolag

 • Försäkringar för objekt som är försäkrade genom samarbetsnätverket INI (International Network of Insurance)

 • Försäkringar som omfattas av upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (t.ex. Hansel)

Rabatt för kundåren beviljas enligt tabellen nedan från och med ingången av året (den 1 januari) som följer på det år Kundrelationen började gälla.

Vi ger rabatten på premierna för försäkringsperioder eller premieperioder för försäkringar som omfattas av Rabatt för kundåren enligt följande:

Rabatt baserad på kundrelationens längd. Förklarning av tabellen. Din kundrelationens lände på årets första dag bestämmer rabattprocenten. Vi tillämpar rabatten på din frivilliga försäkringar som omfattas av förmånen, när en nyt försäkringsperiod börjar eller du ingår ett nytt försäkringsavtal

Under försäkringsperioden använder vi en rabattprocent som gällde vid övergången till en ny försäkringsperiod eller premieperiod. Rabattprocenten uppdateras inför en ny försäkringsperiod för ditt försäkringsavtal enligt läget per den 1 januari innevarande år. Om skydd eller försäkringar läggs till i ditt försäkringsavtal under försäkringsperioden, är den beviljade rabatten lika stor som vid början av försäkringsperioden för ditt försäkringsavtal.

Ikon - idea

Med en försäkringsperiod avses försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet.

En premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringstagaren enligt avtal betalar försäkringspremien med jämna mellanrum.

I undantagsfall kan Kundrelationens längd förlängas om försäkringen börjar retroaktivt. I dessa situationer ändras rabattprocenten så att den motsvarar den förlängda Kundrelationen först vid övergången till följande försäkringsperiod eller premieperiod.

Vi ger Rabatt för kundåren tillsammans med andra procentuella rabatter som Fennia beviljar genom på varandra följande räkneoperationer. Rabatten fastställs på den skattefria delen av försäkringspremien som inte inkluderar brandskyddsavgift.

Om försäkringen har en minimipremie, sänker Rabatt för kundåren dock aldrig försäkringspremien under minimipremiegränsen.

Du hittar mera information om Rabatten för kundåren på fennia.fi/kund.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor