Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Olycksfallsavbrottsförsäkring

Olycksfallsavbrottsförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS206

Olycksfallsavbrottsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i olycksfallsavbrottsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Avbrottsförsäkrade personer, försäkrade avbrottstider och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

1.1 Avbrottsförsäkrad affärsverksamhet

Med avbrottsförsäkrad affärsverksamhet avses ekonomisk verksamhet som försäkringstagaren idkar och som anges i försäkringsbrevet och vars bokföringsskyldighet föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997).

1.2 Avbrottsförsäkrade personer

Avbrottsförsäkrade personer är personer som anges i försäkringsbrevet, som hör till försäkringstagarens fasta personal och som försäkringstagaren anmält till Fennia. Endast en avbrottsförsäkrad persons dödsfall till följd av olycksfall eller arbetsoförmåga som leder till en avbrottsskada ger rätt till avbrottsersättning.

1.3 Affärsverksamhetsavbrott som ersätts från försäkringen

Från försäkringen ersätts avbrott i affärsverksamheten när

 • försäkringstagaren går miste om en avbrottsförsäkrad persons arbetsinsats i Finland på grund av att den avbrottsförsäkrade personen dör eller blir arbetsoförmögen som direkt följd av ett olycksfall som inträffat under försäkringens giltighetstid och som fastställs i punkt 1.4.

 • den avbrottsförsäkrade affärsverksamheten saktar ned eller avstannar helt till följd av en omedelbar inverkan av förlusten av ovannämnda arbetsinsats, så att nedsaktningen eller avstannandet av affärsverksamheten visar sig eller skulle visa sig som minskad omsättning hos försäkringstagaren om inga omedelbara åtgärder eller arrangemang som avviker från det normala vidtas.

Arbetsoförmågan hos den avbrottsförsäkrade personen ska påvisas med ett skriftligt intyg av en läkare som arbetar i Finland.

1.4 Olycksfall som ger rätt till avbrottsersättning

Ett olycksfall som ger rätt till avbrottsersättning är en plötslig, oväntad, yttre händelse genom vilken den avbrottsförsäkrade personen ofrivilligt drabbas av en kroppsskada. Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den avbrottsförsäkrade personens förskyllan: drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skada till följd av betydande tryckförändringar, gasförgiftning och förgiftning som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag samt smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse och för vilken läkarvård givits inom sju dygn från smärttillståndets början.

1.4.1 Allmänna begränsningar som gäller olycksfall

Till avbrottsersättning berättigar inte ett olycksfall eller en skada till följd av

 • att den avbrottsförsäkrade personen begick eller försökte begå en brottslig handling

 • den avbrottsförsäkrade personens sjukdom eller lyte

 • ett operativt ingrepp, en vårdåtgärd eller någon annan medicinsk åtgärd för behandling av sjukdom eller lyte, såvida det inte är fråga om en åtgärd till följd av ett olycksfall som berättigar till avbrottsersättning

 • graviditet, förlossning eller abort

 • förgiftning på grund av läkemedel, alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel som den avbrottsförsäkrade personen använt

 • fästingbett, bett eller stick av någon annan insekt än geting, bi eller humla

 • en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var atomskadan skett, eller till följd av inverkan av vapen eller en anordning som bygger på en kärnreaktion

 • att den avbrottsförsäkrade personen deltagit i en strejk, ett uppror, en väpnad konflikt, ett krig eller tjänstgjort i Förenta Nationernas fredsbevarande operationer eller i andra motsvarande uppgifter

 • psykiska följder av olycksfall.

1.4.2 Idrotts- och hobbybegränsningar som gäller olycksfall

Försäkringen ersätter inte en avbrottsskada om olycksfallet som orsakade skadan inträffade i samband med professionell idrott eller i samband med träning i anslutning till professionell idrott. Med professionell idrott avses idrott för vilken den försäkrade får lön eller ersättningar eller förmåner som kan jämföras med lön.

Försäkringen ersätter inte heller en avbrottsskada om olycksfallet som orsakade skadan inträffade i följande idrottsgrenar eller hobbyer:

 • mixed martial arts, amerikansk fotboll, australisk fotboll och rugby

 • utförsåkning utanför markerade pister

 • bergsbestigning, is- och klippklättring och väggklättring, om säkerhetsutrustningar som förhindrar fall vid väggklättring inte används

 • vandringar på egen hand utan professionell guide på glaciärer eller på över 3 000 meters höjd

 • vandringar utanför Norden i öken eller djungel på egen hand utan professionell guide.

1.5 Avbrottstid

Ersättning för avbrott i affärsverksamheten betalas ut högst för den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet. Avbrottstiden är den sammanhängande period som börjar när ett olycksfall inträffar. Om affärsverksamheten upphör helt, kan skadebeloppet beräknas utifrån en kortare period än den försäkrade avbrottstiden (se punkt 3.8).

1.6 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är avbrottsförsäkringsbidraget, som anges i försäkringsbrevet, för den försäkrade affärsverksamheten. Ett avbrottsförsäkringsbidrag är rörelseintäkter, som fås när material- och tjänstekostnader dras av från omsättningen.

Omsättningen och material- och tjänstekostnaderna fastställs i bokföringsförordningen.

1.7 Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är det penningbelopp som anges i försäkringsbrevet och som utgör beräkningsgrund för försäkringspremien och som är högsta gräns för Fennias ersättning per skada och under en försäkringsperiod sammanlagt.

1.8 Självrisk

Försäkringstagaren har vid varje skada en självrisk som anges i försäkringsbrevet eller en självrisktid, procentandel eller ett eurobelopp som separat fastställs i försäkringsvillkoren. Vid beräkning av ersättningsbeloppet dras självrisken av från skadebeloppet.

Om självrisken anges i dygn, utbetalas ingen ersättning från försäkringen om inte arbetsoförmågan hos den avbrottsförsäkrade personen som fastställs i punkt 1.3 överskrider självrisktiden.

Om personen dör eller arbetsoförmågan överskrider självrisktiden, är självrisken en så stor del av skadebeloppet som självrisktiden är för en period på ett år (365 dygn). Självrisken är dock minst det eurobelopp som anges i försäkringsbrevet.

1.9 Underförsäkring

Om de avbrottsförsäkrade personerna har meddelats till Fennia som persongrupp, är det fråga om underförsäkring om personantalet i persongruppen som meddelats till Fennia är mindre än det faktiska personantalet i persongruppen. Då ersätter försäkringen endast en så stor del av skadebeloppet, efter avdrag för självrisken, som motsvarar proportionen mellan det personantal som meddelats Fennia och det faktiska personantalet. Om skadebeloppet efter avdrag för självrisken är större än försäkringsbeloppet, ersätts en så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar proportionen mellan det personantal som meddelats Fennia och det faktiska personantalet.

1.10 Överförsäkring

Om de avbrottsförsäkrade personerna har meddelats till Fennia som persongrupp, är det fråga om överförsäkring om personantalet i persongruppen som meddelats till Fennia är större än det faktiska antalet i persongruppen. Vid beräkning av ersättningsbeloppet används då det faktiska skadebelopp som beräknats enligt punkt 3.

2.1 Försäkringens giltighetsområde

En förutsättning för ersättning är att det avbrott i affärsverksamheten som fastställs i punkt 1.3 är en direkt följd av en förlust av en arbetsinsats som gjorts i Finland. Ett olycksfall som leder till förlust av arbetsinsats kan inträffa var som helst i världen.

2.2 Försäkringens giltighetstid

Försäkringen ersätter endast avbrott i affärsverksamheten som inträffat till följd av ett olycksfall som skett under försäkringens giltighetstid. Giltighetstiden anges i försäkringsbrevet. För varje avbrottsförsäkrad persons del gäller försäkringen dock högst till utgången av den försäkringsperiod under vilken personen fyller 70 år.

Försäkringen ersätter inte avbrottsförsäkringsbidrag som man gått miste om under ett krig, ett uppror, en folkresning eller under en annan motsvarande händelse som rubbar samhällsordningen.

3.1 Förlust av avbrottsförsäkringsbidrag

Det belopp för avbrottsförsäkringsbidraget som försäkringstagaren gått miste om under avbrottstiden som direkt följd av ett avbrott i affärsverksamheten som anges i punkt 1.3 räknas in i skadebeloppet. Beloppet av det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget beräknas enligt minskningen av omsättningen till följd av avbrottet i affärsverksamheten. Vid beräkning av omsättningen för den försäkrade avbrottstiden och bidragsandelen används som grund den affärsverksamhet som genomförts under de tolv föregående månaderna före olycksfallet. Vidare tar man hänsyn till den ändrade marknadssituationen, den påvisade utvecklingen av affärsverksamheten och andra motiverade faktum som påverkar resultatet av försäkringstagarens affärsverksamhet.

Försäkringstagaren ska påvisa förlusten av omsättningen och avbrottsförsäkringsbidraget.

3.2 Företagsekonomiskt motiverade extra kostnader

Utöver det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget räknas också de företagsekonomiskt motiverade extra kostnader som försäkringstagaren betalat för åtgärder som vidtagits för att undvika eller minska förlusten av avbrottsförsäkringsbidraget under den försäkrade avbrottstiden in i skadebeloppet. Sådana extra kostnader kan t.ex. vara kostnader för övertid, anställning av vikarier och köp av arbete av underleverantörer.

De extra kostnaderna räknas in i skadebeloppet endast om man på grund av åtgärden som orsakar kostnaderna kan under den försäkrade avbrottstiden minska den förlust av avbrottsförsäkringsbidrag som annars uppstår med åtminstone beloppet för de extra kostnaderna. Om åtgärden som orsakar extra kostnader är till nytta också efter den försäkrade avbrottstiden, räknas endast det belopp som relativt hänför sig till minskandet av förlusten av försäljningsbidraget under den försäkrade avbrottstiden in i skadebeloppet.

3.3 Inbesparade kostnader och ersättning som utbetalats från annan försäkring

Vid beräkning av skadebeloppet avdras från beloppet för det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget de kostnader som inbesparats till följd av avbrott i affärsverksamheten och som ingår i avbrottsförsäkringsbidraget om dessa inte behövt utbetalas eller om de ersatts från någon annan försäkring eller med stöd av något annat system. Sådana kostnader kan t.ex. vara den avbrottsförsäkrade personens lön inklusive bikostnader.

3.4 Försening av leverans eller betalning, eller hävning av affär

Kostnader, skadestånd, avtalsböter, prissänkning eller andra påföljder till följd av fel i eller försening av leverans eller betalning, eller hävning av affär eller avtal räknas inte in i skadebeloppet.

3.5 Utveckling eller utvidgande av affärsverksamhet

Förlust av försäljningsbidrag som uppstår på grund av att en del av den försäkrade avbrottstiden används för att utveckla eller utvidga affärsverksamheten eller för andra motsvarande ändringar räknas inte in i skadebeloppet.

3.6 Utredningskostnader för skada

Kostnader eller förluster till följd av utredning av en avbrottsskada och skaffande av utredningar, beräkningar, dokument och andra motsvarande uppgifter för beräkning av ersättningsbeloppet räknas inte in i skadebeloppet.

3.7 Mervärdesskatt

Försäkringstagaren ska själv vara beställare och anges i räkningen som betalare i samtliga anskaffningar som gäller en avbrottsskada och begränsningar av en sådan.

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelser om mervärdeskatt. Oavsett vem som beställt eller betalat anskaffningen, så räknas inte mervärdesskatten in i skadebeloppet om försäkringstagaren haft möjlighet att dra av den från anskaffningen.

3.8 Nedläggning av affärsverksamhet

Om affärsverksamheten läggs ned efter ett olycksfall, beräknas som skadebelopp högst den förlorade nettovinsten och de kostnader som försäkringstagaren betalat och som ingår i avbrottsförsäkringsbidraget för den försäkrade avbrottstiden, dock högst för de tre månader som följer efter att olycksfallet inträffade.

Ersättningsbeloppet fås genom att från skadebeloppet enligt punkt 3 dra av försäkringstagarens självrisk och genom att beakta eventuell underförsäkring i enlighet med punkt 1.9 och de avdrag som görs från ersättningen till följd av eventuell försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna och på grund av de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal).

Ersättningsbeloppet är dock högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

5.1 Skyldighet att anmäla skada och försäkringar och begränsa skada

Försäkringstagaren ska omgående göra en anmälan till Fennia när en skada inträffar och när risken för avbrott i affärsverksamheten konstateras, och vidta åtgärder för att undvika att affärsverksamheten upphör. Åtgärder som leder till extra kostnader ska avtalas med Fennia.

Försäkringstagaren ska meddela till Fennia sådana försäkringar som gäller den försäkrade affärsverksamheten och som är giltiga hos ett annat försäkringsbolag, och bereda Fennia tillfälle att delta i utredningen av skador.

5.2 Skyldighet att lämna uppgifter som behövs för utredning av skada

Försäkringstagaren ska lämna in de dokument och övriga uppgifter som Fennia begärt och som behövs för utredning av skada och för beräkning av ersättningsbelopp. Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana utredningar eller kostnader för anskaffning av dem.

5.3 Försummelse av bokföring

Fennia är fritt från ansvar gentemot den som inte fört bok över den försäkrade affärsverksamheten enligt bokföringslagen.

5.4 Utbetalning av ersättning

Fennia betalar ut ersättning när försäkringstagaren har lämnat in de uppgifter till Fennia som behövs för utredning av skada och för beräkning av ersättningsbelopp.

Endast försäkringstagaren har rätt till ersättning. Rätten kan inte överföras på en tredje part.

5.5 Försäkringsbelopp och premie efter försäkringsfall

Försäkringspremien ger rätt till ersättning, som sammanlagt är högst så stor som försäkringsbeloppet, för samtliga avbrottsskador som inträffat under en försäkringsperiod till följd av olycksfall. Fennia har rätt till försäkringspremien, som beräknas enligt ersättningsbeloppet, för perioden mellan inträffandet av olycksfallet och upphörandet av försäkringsperioden. Försäkringen fortsätter dock som tidigare till utgången av försäkringsperioden om Fennia inte meddelar om en eventuell tilläggspremie eller om ändringar under ersättningsprocessens gång.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor