Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Motionsolycksfallsförsäkring för företagare

Motionsolycksfallsförsäkring för företagare (1)

Gäller från och med 1.1.2021

Försäkringsvillkor enligt 200 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
BEVILJANDE AV FÖRSÄKRING
1.1 Vi beviljar en fritidsförsäkring när
företagaren har en frivillig arbetstidsförsäkring
hos Fennia.
1.2 Försäkringen träder i kraft från den
tidpunkt då Fennia har fått försäkringsansökan,
såvida det inte har
avtalats om en senare begynnelsetidpunkt.
1.3 Fennia är inte skyldigt att bevilja en
fritidsförsäkring.
2 PERSONER SOM OMFATTAS
AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkrade är de personer som
namnges i försäkringsbrevet.
3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
3.1 Försäkringen gäller på företagarens
fritid vid motionsidrott.
Med motionsidrott avses motion på
fritiden, som stöder företagarens
arbetshälsa och ork i arbetet.
Motionsidrott kan vara instruerat eller
så kan det ske på eget initiativ.
3.2 Försäkringen gäller i Finland och
utomlands.
3.3 Försäkringen gäller inte
a) vid tävlingar, matcher eller träningar
som arrangeras av ett idrottsförbund
eller en idrottsförening och där
licensförsäkring krävs
b) vid vardagsmotion eller vid annan
fritidsverksamhet
c) när man utövar följande idrottsgrenar:
– ice cross downhill och roller derby
– alpina grenar samt utförsåkning och
snowboarding utanför markerade
pister
– amerikansk fotboll och rugby
– flygsport
– ishockey och skridskoåkning
– kamp- och kontaktsporter och självförsvarsgrenar
– fridykning och dykning med
dykapparat
– kraftsportgrenar, t.ex. tyngdlyftning
och styrkelyft och crossfit
– bergsbestigning, is- och klippklättring
samt väggklättring utan skyddsoch
säkerhetsutrustning
4 ÅRSARBETSINKOMST UTGÖR
GRUND FÖR FÖRSÄKRINGSPREMIE
OCH ERSÄTTNINGAR
4.1 Företagarens årsarbetsinkomst är
lika stor som den arbetsinkomst
som fastställs för honom eller henne
enligt 112 § i lagen om pension för
företagare. Arbetsinkomsten som
fastställs av pensionsbolaget motsvarar
den lön som man skäligen
skulle betala om företagaren anställde
en lika yrkeskunnig person för
samma arbete. Om företagaren har
flera företagsverksamheter, beräknas
hans eller hennes arbetsinkomst utifrån
den sammanlagda arbetsinsats
som lagts ned för dessa företagsverksamheter.
4.2 Om företagarens arbetsinkomst har
fastställts till maximibeloppet för
FöPL, kan årsarbetsinkomsten på ansökan
fastställas till ett högre belopp
än detta i enlighet med punkt 4.1.
4.3 Årsarbetsinkomsten som ligger som
grund för premien för en företagare
under 18 år fastställs i enlighet med
punkt 4.1.
4.4 Försäkringspremien bestäms på
basis av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten
och av olycksfalls- och
arbetssjukdomsrisken i det arbete
som den försäkrade utför. För att bestämma
premien har Fennia rätt att
få uppgifter om det arbete som den
försäkrade utför, företagets bransch
och om den försäkrades FöPL-arbetsinkomst.
4.5 Årsarbetsinkomsten, som ligger till
grund för ersättning för inkomstbortfall
och familjepension, är lika stor
som den arbetsinkomst som gällde
för skadedagen, men i händelser
som avses i punkterna 4.2 och 4.3
lika stor som den fastställda årsarbetsinkomsten.
4.6 Försäkringspremien fastställs årligen
enligt de premiegrunder som gäller
hos Fennia vid respektive tidpunkt.
Enligt Fennias premiegrunder tas för
den frivilliga fritidsförsäkringen alltid
minst en minimipremie per kalenderår
ut.
4.7 Den FöPL-arbetsinkomst som ligger
som grund för försäkringspremien
kan ändras retroaktivt att motsvara
arbetsinkomsten enligt lagen om
pension för företagare.
Fennia har rätt att vid behov få
uppgifter om företagarens FöPLarbetsinkomst
direkt från försäkringstagarens
pensionsbolag.
5. FÖRSÄKRINGSTAGARENS
ANMÄLNINGSPLIKT
5.1 Försäkringstagaren är när han eller
hon tecknar en försäkring skyldig att
ge Fennia samtliga uppgifter som är
av betydelse för försäkringen.
5.2 Försäkringstagaren ska meddela
Fennia samtliga förändringar som
sker under försäkringens giltighetstid
inom en månad från förändringen.
Om anmälan om förändringar i företagsverksamheten
och typen av företagararbete
görs senare än vad som
ovan anges, träder ändringen i kraft
från tidpunkten för anmälan.
Ändringar i årsarbetsinkomsten görs
från samma dag som ändringen i
FöPL-arbetsinkomsten gjordes, oberoende
av den tidpunkt då Fennia
fick uppgifterna.
5.3 Den skadade ska utan dröjsmål anmäla
de förändringar till Fennia som
påverkar ersättningen, som väsentliga
förändringar i hälsotillståndet,
arbetsförmågan, arbetsinsatsen och
arbetsinkomsten.
5.4 Ett skadefall ska skriftligen meddelas
Fennia senast inom 30 dagar från
skadedagen.
6 SKADEFALL SOM ERSÄTTS
OCH BEGRÄNSNINGAR
6.1 Försäkringen ersätter ett olycksfall
som drabbat företagaren på fritiden
och som inträffat i motionsidrott som
avses i punkt 3.1. Med olycksfall avses
en plötslig och oförutsedd händelse
som orsakas av en yttre faktor
och som leder till en skada eller en
sjukdom.
6.2 Från försäkringen ersätts också andra
skador och sjukdomar till följd
av olycksfall, som skavsår orsakat av
friktion (18 § i lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar)
Försäkringsvillkor enligt 200 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Motionsolycksfallsförsäkring
för företagare
Gäller från 1.1.2021
2
och väsentligt förvärrande av skador
eller sjukdomar till följd av olycksfall.
Ersättning betalas inte för förvärrande
om olycksfallet hade endast en
liten andel i förvärrandet. Ersättning
för förvärrande betalas i högst sex
månader från det att olycksfallet
inträffade (19 § i lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar).
6.3 En allmän förutsättning för att ersättning
ska betalas ut för ett skadefall
är att det finns ett sannolikt medicinskt
orsakssamband mellan skadefallet
och skadan eller sjukdomen.
När det medicinska orsakssambandet
bedöms ska i synnerhet medicinska
fynd och observationer, sättet på
vilket skadan uppkom och tidigare
skador och sjukdomar beaktas.
6.4 Från försäkringen ersätts inte
a) en arbetssjukdom eller väsentligt
förvärrande av andra skador eller
sjukdomar som ersätts som arbetssjukdomar
(26–30 § i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar)
b) plötslig ömhet i en muskel eller
sena, som har uppkommit utan
olycksfall när personen utfört enskilda
påfrestande arbetsrörelser (33 §
i lagen om olycksfall i arbetet och om
yrkessjukdomar)
c) en skada till följd av misshandel
eller en annan avsiktlig gärning som
utförs av en annan person (34 § i
lagen om olycksfall i arbetet och om
yrkessjukdomar).
6.5 Från försäkringen ersätts inte heller
a) en skada enligt patientskadelagen
b) ett skadefall, till följd av vilket den
skadade har rätt att från en annan
lag få ersättning enligt denna lag
c) ett skadefall, till följd av vilket den
skadade har rätt att få ersättning
enligt lagen om lantbruksföretagares
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
för ett olycksfall i arbetet eller en
arbetssjukdom
d) en trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen
eller i en motsvarande
lag i en stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet
e) en skada i spårtrafik enligt lagen
om ansvar i spårtrafik (113/1999)
eller i en motsvarande lag i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
7 ERSÄTTNINGAR
7.1 De ersättningar som betalas ut från
försäkringen bestäms enligt bestämmelserna
i lagen om olycksfall i arbetet
och om yrkessjukdomar.
7.2 Sjukvårdsersättningar
Från försäkringen ersätts kostnader
för nödvändig sjukvård till följd av en
skada (36–37 § i lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar).
Nödvändiga resekostnader till följd
av sjukvård ersätts till den närmaste
vårdenheten eller den vårdenhet som
anges i betalningsförbindelsen. För
en resa med privatbil ersätts hälften
av den skattefria kilometerersättning
som Skatteförvaltningen årligen fastställer.
Fennia har rätt att genom en betalningsförbindelse
hänvisa den skadade
till en vårdenhet. Om vården ges
någon annanstans än på den vårdenhet
som betalningsförbindelsen
anger eller om Fennia inte har gett
en betalningsförbindelse, får den
skadade ersättning högst för klientavgiften
enligt klientavgiftslagen.
Från sjukvårdsersättningen dras av
den ersättning som betalas ut till
den skadade för samma skadefall
med stöd av sjukförsäkringslagen.
För detta ska den skadade lämna en
fullmakt, genom vilken han eller hon
befullmäktigar Fennia att söka ersättning
enligt sjukförsäkringslagen för
sjukvårdskostnaderna.
Ersättning för kostnader för sjukvård,
läkemedel och resor samt
tilläggskostnader för hemvård ska
sökas hos Fennia inom ett år från att
kostnaderna uppstod.
7.3 Ersättning för inkomstbortfall
Som grund för ersättningar för
inkomstbortfall (dagpenning, rehabiliteringspenning
och olycksfallspension),
som betalas ut från försäkringen,
är försäkringens årsarbetsinkomst,
och på dagpenningen tillämpas inte
den s.k. bestämmelsen om korttidsdagpenning
(58 § i lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar).
Ingen annan än det företag som
tecknade försäkringen har rätt att
återfå utbetald lön för sjukdomstid
eller någon annan förmån från den
ersättning för inkomstbortfall som
betalas ut från denna försäkring.
7.4 Avdrag på ersättning för inkomstbortfall
På en dagpenning och den rehabiliteringspenning
som betalas ut för
dagpenningsperioden görs ett kalkylerat
avdrag för den tid som den skadade
har rätt att få dagpenning enligt
sjukförsäkringslagen för samma skadefall.
Det kalkylerade avdraget görs
enligt 202 § i lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar.
På olycksfallspension och den rehabiliteringspenning
som betalas
ut för olycksfallspensionstiden görs
ett avdrag för dagpenning enligt
sjukförsäkringslagen, sjukpension
enligt någon annan lag och därefter
för ålderspension som den skadade
får för samma tid. På familjepension
som betalas till en förmånstagare ska
ett avdrag göras för familjepension
som på motsvarande sätt betalas för
samma skadefall med stöd av någon
annan lag.
7.5 Bedömning av nedsatt arbetsförmåga
hos företagare
Dagpenning betalas ut enligt full
arbetsoförmåga om en skada huvudsakligen
hindrar en företagare från
att utföra sitt arbete. Dagpenning
betalas ut till halva beloppet av dagpenningen
för full arbetsoförmåga
om en skada på ett betydande sätt
begränsar företagarens möjligheter
att utföra sitt arbete.
Vid bedömning av nedsättningen i
arbetsförmågan beaktas den skadades
återstående förmåga att skaffa
förvärvsinkomster genom ett sådant
tillgängligt arbete som den skadade
skäligen kan förutsättas utföra. Då
beaktas den skadades utbildning,
tidigare verksamhet, ålder och
bostadsort och andra därmed jämställbara
omständigheter. När det är
fråga om en företagare tar man dessutom
hänsyn till den FöPL-arbetsinkomst
som gällde efter skadefallet.
Om arbetsinkomsten inte har sänkts
efter skadefallet, har företagaren inte
rätt att få olycksfallspension som
beviljas tills vidare.
8 UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRING
8.1 Försäkringstagaren kan säga upp en
fortlöpande försäkring under försäkringsperioden.
Uppsägningen ska göras skriftligen.
Försäkringen upphör tidigast då
Fennia har fått kännedom om uppsägningen.
8.2 Försäkringen upphör samtidigt som
den försäkrade personens frivilliga
olycksfallsförsäkring för arbetstid
upphör att gälla.
8.3 Denna försäkring avslutas den dag
den frivilliga försäkringen för arbetstid
upphör om försäkringstagaren
säger upp den i samband med ett
överföringsförfarande.
8.4 En försäkring anses ha upphört att
gälla från och med den dag då försäkringstagaren
försätts i konkurs
eller då utmätningsmannen har utfärdat
ett intyg över hinder enligt 3 kap.
95 § i utsökningsbalken på grund
av försäkringstagarens medellöshet
eller att dennas vistelseort inte är
känd.
3
8.5 Fennia har rätt att säga upp en försäkring
om försäkringstagaren har
försummat att betala en premie som
har förfallit eller om försäkringstagaren
uppsåtligen har gett felaktiga
eller bristfälliga uppgifter för handläggningen
av ett ersättningsärende
eller för bestämmande av försäkringspremien
i syfte att skaffa orättmätig
ekonomisk nytta för sig själv
eller någon annan.
Försäkringen upphör att gälla inom
30 dagar från det att den skriftliga
uppsägningen skickades. Försäkringen
upphör dock inte om försäkringstagaren
betalar den förfallna premien
innan uppsägningstiden går ut.
9 SÖKANDE AV ÄNDRING
Beslut som Fennia fattat med stöd av
denna försäkring får överklagas hos
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
genom ett skriftligt besvär enligt
den anvisning om sökande av ändring
som bifogas beslutet.
10 LAG SOM TILLÄMPAS
På försäkringen tillämpas lagen om
olycksfall i arbetet och om
yrkessjukdomar
(459/2015). När
försäkringen tecknas tillämpas
dessutom 4 b § 1 mom., 5 § 1
mom., 5 a § och 7 § 1 mom. i lagen
om försäkringsavtal
(543/1994).

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor