Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Gemensamma villkor för avbrottsförsäkringar

Gemensamma villkor för avbrottsförsäkringar

Gäller från och med 1.11.2016

Försäkringsvillkor FS298

De gemensamma villkoren för avbrottsförsäkringar fastställer innehållet i avbrottsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, produktvillkoret för avbrottsförsäkringen (t.ex. egendomsavbrottsförsäkringsvillkoret), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Syftet med avbrottsförsäkringen är att möjliggöra kontinuitet i försäkringstagarens verksamhet när verksamheten saktar ned eller avstannar till följd av skada på egendom, så att nedsaktandet eller avstannandet visar sig som förlust i omsättningen och bidraget.

2.1 Avbrottsförsäkrad affärsverksamhet

Med avbrottsförsäkrad affärsverksamhet avses ekonomisk verksamhet som försäkringstagaren idkar och som anges i försäkringsbrevet och vars bokföringsskyldighet föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997).

Man kan avbrottsförsäkra försäkringstagarens hela affärsverksamhet, affärsverksamhet som idkas på ett namngivet verksamhetsställe eller affärsverksamhet som idkas med en enskild maskin eller en maskingrupp.

2.2 Avbrottstid

Avbrottsskadebeloppet beräknas för en avbrottstid som kan vara högst

 • en försäkrad avbrottstid som anges i försäkringsbrevet

 • en begränsad avbrottstid

 • en avbrottstid som tillämpas vid avbrott till följd av att datauppgifter, datafiler och dataprogram blivit förstörda

 • en avbrottstid som tillämpas vid avbrott till följd av epidemi.

2.2.1 Försäkrad avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet är den sammanhängande period som börjar när den sakskada som orsakade avbrottet i affärsverksamheten inträffade.

2.2.2 Begränsad avbrottstid

En begränsad avbrottstid är den sammanhängande period som börjar när den sakskada som orsakade avbrottet i affärsverksamheten inträffade och som upphör när den egendom eller den lokal som avses i punkt 3.1 och som skadades vid sakskadan i fråga har eller kunde ha återställts genom effektiva reparations- eller återanskaffningsåtgärder. Den begränsade avbrottstiden är dock högst så lång som den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

2.2.3 Avbrottstid vid skada till följd av att datauppgifter, datafiler och dataprogram blivit förstörda

Vid avbrott i affärsverksamheten till följd av att datauppgifter, datafiler och dataprogram blivit förstörda är avbrottstiden den sammanhängande period på högst 14 dygn som börjar när en sakskada inträffar.

2.2.4 Avbrottstid vid skada till följd av epidemi

Vid avbrott i affärsverksamhet till följd av epidemi börjar avbrottstiden då myndigheten meddelade en tvingande skriftlig föreskrift som rör det fasta verksamhetsställe som anges i försäkringsbrevet och som begränsar affärsverksamheten och upphör senast14 dygn efter upphävandet av den verksamhetsbegränsning som myndigheten föreskrev på grund av epidemin. Avbrottstiden är dock högst så lång som den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

2.3 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjektet är avbrottsförsäkringsbidrag, begränsat avbrottsförsäkringsbidrag, personalkostnader eller extra kostnader eller en kombination av dessa enligt det som anges i försäkringsbrevet och fastställs i punkterna 2.3.1 - 2.3.4. De begrepp som anges i punkterna 2.3.1 - 2.3.3: omsättning, material- och tjänstekostnader och personalkostnader fastställs i bokföringsförordningen.

2.3.1 Avbrottsförsäkringsbidrag

Ett avbrottsförsäkringsbidrag är rörelseintäkter, som fås när material- och tjänstekostnader dras av från omsättningen.

2.3.2 Begränsat avbrottsförsäkringsbidrag

Ett begränsat avbrottsförsäkringsbidrag är rörelseintäkter, som fås när material- och tjänstekostnader och personalkostnader dras av från omsättningen.

2.3.3 Personalkostnader

Personalkostnader omfattar utöver personalens löner och arvoden också personalbikostnader med direkt samband med dessa.

2.3.4 Extra kostnader

Extra kostnader är kostnader som uppstår för försäkringstagaren till följd av åtgärder som skriftligen avtalats med Fennia och med hjälp av vilka man efter en inträffad sakskada, som avses i punkt 3.1, eller när avbrott i affärsverksamheten oundvikligen hotar eller uppstår

 • fortsätter affärsverksamheten eller

 • påskyndar att starta på nytt eller att stimulera med åtgärder och arrangemang som avviker från normal verksamhet affärsverksamhet som avstannat eller saktat ned.

Extra kostnader är kostnader som inte skulle ha uppstått om affärsverksamheten hade fortsatt normalt utan avbrott till följd av sakskadan.

Sådana kostnader kan uppstå t.ex. till följd av tillfälliga installeringar, tillfälliga lokaler, extra flyttningar, extra anskaffningar från underleverantörer, övertid eller avvikande transportformer.

2.4 Försäkringsvärde

Försäkringsvärdet på avbrottsförsäkringsbidraget och det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget används vid beräkning av skade- och ersättningsbeloppet.

Försäkringsvärdet på avbrottsförsäkringsbidraget är beloppet för det avbrottsförsäkringsbidrag som försäkringstagaren skulle ha fått under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet om den försäkrade affärsverksamheten hade fortsatt normalt utan avbrott.

Försäkringsvärdet på det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget är beloppet för det begränsade avbrottsförsäkringsbidrag som försäkringstagaren skulle ha fått under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet om den försäkrade affärsverksamheten hade fortsatt normalt utan avbrott.

2.5 Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är det penningbelopp som försäkringstagaren meddelat till Fennia och som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet i euro utgör beräkningsgrund för försäkringspremien och ersättningen och är högsta gräns för Fennias ersättning per skada och under en försäkringsperiod sammanlagt.

2.5.1 Försäkringsbelopp för avbrottsförsäkringsbidrag

Försäkringsbeloppet för avbrottsförsäkringsbidraget ska motsvara försäkringsvärdet på avbrottsförsäkringsbidraget för den period (en försäkrad avbrottstid som anges i försäkringsbrevet) som försäkringstagaren valt som avbrottstid. Om avbrottsförsäkringsbidraget från affärsverksamhet som idkas på ett namngivet verksamhetsställe eller med en enskild maskin eller maskingrupp har försäkrats, ska försäkringsbeloppet motsvara försäkringsvärdet på avbrottsförsäkringsbidrag som uppnåtts på detta verksamhetsställe eller med denna maskin eller maskingrupp för den period som försäkringstagaren valt som avbrottstid.

2.5.2 Försäkringsbelopp för begränsat avbrottsförsäkringsbidrag

Försäkringsbeloppet för det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget ska motsvara försäkringsvärdet på det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget för den period (en försäkrad avbrottstid som anges i försäkringsbrevet) som försäkringstagaren valt som avbrottstid. Om det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget från affärsverksamhet som idkas på ett namngivet verksamhetsställe eller med en enskild maskin eller maskingrupp har försäkrats, ska försäkringsbeloppet motsvara försäkringsvärdet på det begränsade avbrottsförsäkringsbidrag som uppnåtts på detta verksamhetsställe eller med denna maskin eller maskingrupp för den period som försäkringstagaren valt som avbrottstid.

2.5.3 Försäkringsbelopp för personalkostnader

Försäkringsbeloppet för personalkostnader är ett penningbelopp som försäkringstagaren kan välja och som kan motsvara totalbeloppet för personalkostnaderna eller en viss del av totalbeloppet för personalkostnaderna.

2.5.4 Försäkringsbelopp för extra kostnader

Försäkringsbeloppet för extra kostnader är ett penningbelopp som försäkringstagaren kan välja.

2.6 Självrisk

Försäkringstagaren har vid varje skada en självrisk som anges i försäkringsbrevet eller en självrisktid, procentandel eller ett eurobelopp som separat fastställs i försäkringsvillkoren.

Vid beräkning av ersättningsbeloppet dras självrisken av från skadebeloppet. Om det för samma skadefall betalas ut ersättning till samma försäkringstagare från både en egendoms- och avbrottsförsäkring som är giltiga hos Fennia, avdras som självrisk endast den största självrisken.

2.6.1 Självrisk som fastställs i dygn

Med en självrisk som fastställs i dygn avses följande:

 • I självrisktiden räknas försäkringstagarens verksamhetsdygn in, dvs. de dygn under vilka försäkringstagaren aktivt idkar försäkrad affärsverksamhet.

 • Om den byggnad, lokal eller det lösöre som avses i punkt 3.1 har eller kunde ha återställts under självrisktiden genom effektiva reparations- eller återanskaffningsåtgärder eller om den verksamhetsbegränsning som avses i punkt 2.2.4 upphävts under självrisktiden, underskrider skadan självrisken och ersättningen uteblir.

 • Om den byggnad, lokal eller det lösöre som avses i punkt 3.1 inte har återställts eller inte kunnat återställas under självrisktiden genom effektiva reparations- eller återanskaffningsåtgärder eller om den verksamhetsbegränsning som avses i punkt 2.2.4 inte upphävts under självrisktiden, beräknas det eurobelopp som dras av som självrisk enligt följande:

  • Självrisken för avbrottsförsäkringsbidragets del är en så stor del av det normala beloppet för avbrottsförsäkringsbidraget under en period på ett år som självrisktiden är för en period på ett år.

  • Självrisken för det begränsade avbrottsförsäkringsbidragets del är en så stor del av det normala beloppet för det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget under en period på ett år som självrisktiden är för en period på ett år.

  • Självrisken för personalkostnadernas del är en så stor del av det normala beloppet för personalkostnaderna under en period på ett år som självrisktiden är för en period på ett år.

  • Med en period på ett år avses de 365 dygn som börjar när den sakskada som orsakade avbrottet i affärsverksamheten inträffade.

  • Med det normala beloppet för avbrottsförsäkringsbidraget, det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget och personalkostnaderna under en period på ett år avses det belopp som skulle ha uppnåtts utan sakskadan.

2.6.2 Självrisk som fastställs i procent

Om självrisken fastställs i procent, beräknas eurobeloppet som avdras som självrisk enligt följande:

 • Självrisken för avbrottsförsäkringsbidragets del är en angiven procentandel av det normala beloppet för avbrottsförsäkringsbidraget under en period på ett år.

 • Självrisken för det begränsade avbrottsförsäkringsbidragets del är en angiven procentandel av det normala beloppet för det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget under en period på ett år.

 • Självrisken för personalkostnadernas del är en angiven procentandel av det normala beloppet för personalkostnaderna under en period på ett år.

 • Med en period på ett år avses de 365 dygn som börjar när den sakskada som orsakade avbrottet i affärsverksamheten inträffade.

 • Med det normala beloppet för avbrottsförsäkringsbidraget, det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget och personalkostnaderna under en period på ett år avses det belopp som skulle ha uppnåtts utan sakskadan.

2.6.3 Självrisk i eurobelopp

Om självrisken fastställs i euro, avdras det angivna eurobeloppet som självrisk.

2.6.4 Självrisk för extra kostnader

Om endast extra kostnader har avbrottsförsäkrats, är självrisken för avbrottsförsäkringen 10 procent av beloppet för de extra kostnaderna eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

2.7 Giltighetsområde

Avbrottsförsäkringens giltighetsområde anges i försäkringsbrevet. Från försäkringen ersätts endast sådana avbrottsskador som orsakats till följd av en sakskada som inträffat på avbrottsförsäkringens giltighetsområde.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan,

 • så gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • så gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungariket eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

2.8 Giltighetstid

Avbrottsförsäkringen gäller under den försäkringsperiod som anges i försäkringsbrevet. Från försäkringen ersätts endast sådana avbrottsskador som orsakats till följd av en sakskada som inträffat under försäkringsperioden.

Från försäkringen ersätts dock inte en avbrottsskada på affärsverksamhet som kommer att börja och som orsakats av en sakskada som inträffat före den dag som planerats som egentlig startdag för affärsverksamheten. Med det egentliga startdatumet avses det datum när anskaffningar av sådana lokaler, maskiner, inventarier och liknande som krävs för att inleda affärsverksamheten har gjorts och dessa installerats, testats och godkänts för användning och affärsverksamheten har inletts.

2.9 Underförsäkring

Vid avbrottsförsäkring är det fråga om underförsäkring om objektet för avbrottsförsäkringen saknar ett försäkringsbelopp i euro och det nyckeltal, som meddelats Fennia, som ligger som grund för avbrottsförsäkringen och som anges i försäkringsbrevet är mindre än dess faktiska värde. Ett sådant nyckeltal är t.ex. omsättningen.

Som omsättning ska omsättningen från den senast avslutade räkenskapsperioden meddelas. Om räkenskapsperioden inte har varit på 12 månader, ska som omsättning meddelas det belopp som motsvarar en period på 12 månader. För affärsverksamhet som kommer att börja ska omsättningens budgeterade belopp meddelas.

2.10 Överförsäkring

Vid avbrottsförsäkring är det fråga om överförsäkring när

 • det nyckeltal som ligger som grund för avbrottsförsäkringen och som anges i försäkringsbrevet är större än dess faktiska värde

 • försäkringsbeloppet för avbrottsförsäkringsbidraget är större än försäkringsvärdet på avbrottsförsäkringsbidraget

 • försäkringsbeloppet för det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget är större än försäkringsvärdet på det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget.

Vid beräkning av ersättningsbeloppet används då det faktiska skadebelopp som beräknats enligt punkt 4.

3.1 Affärsverksamhetsavbrott som ersätts från försäkringen

Från försäkringen ersätts avbrott i affärsverksamheten när

 • en sakskada som ger rätt till ersättning och som fastställs i produktvillkoret för avbrottsförsäkringen drabbar den byggnad, lokal eller det lösöre som fastställs i produktvillkoret för avbrottsförsäkringen (t.ex. egendomsavbrottsförsäkringsvillkor)

 • användningen av ovannämnda byggnad, lokal eller lösöre förhindras till följd av en omedelbar och direkt sakskada som ger rätt till ersättning

 • den avbrottsförsäkrade affärsverksamheten saktar ned eller avstannar till följd av en direkt inverkan av att användningen av ovannämnda byggnad, lokal eller lösöre förhindras, så att nedsaktningen eller avstannandet av affärsverksamheten visar sig eller skulle visa sig som minskad omsättning hos försäkringstagaren om inga omedelbara åtgärder eller arrangemang som avviker från det normala vidtas.

3.2 Ersättningsbegränsningar

Utöver de ersättningsbegränsningar som anges i produktvillkoret för avbrottsförsäkringen (t.ex. egendomsavbrottsförsäkringsvillkoret) tillämpas följande ersättningsbegränsningar:

3.2.1 Försening av leverans eller betalning, eller hävning av affär

Från försäkringen ersätts inte kostnader, skadestånd, avtalsböter eller andra påföljder till följd av fel i eller försening av leverans eller betalning, eller hävning av affär eller avtal.

3.2.2 Utredningskostnader för skada

Från försäkringen ersätts inte kostnader eller förluster till följd av utredning av en avbrottsskada och skaffande av utredningar, beräkningar, dokument och andra motsvarande uppgifter för beräkning av ersättningsbeloppet.

Sådana är t.ex. kostnader för inventarier och mellanbokslut samt rese- och datatrafikkostnader, inkomstförluster och den egna personalens arbetstid.

3.2.3 Försummelse av bokföring

Fennia är fritt från ansvar gentemot den som inte fört bok över den försäkrade affärsverksamheten enligt bokföringslagen.

4.1 Tid för vilken skadebeloppet beräknas

Skadebeloppet beräknas för den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet (se punkt 2.2.1) förutsatt att

 • byggnaden, lokalen och lösöret som avses i punkt 3.1 återställs eller återanskaffas genom effektiva byggnads-, reparations- och återanskaffningsåtgärder

 • den avbrottsförsäkrade affärsverksamheten fortsätter under hela den försäkrade avbrottstiden i så stor omfattning som möjligt.

Skadebeloppet beräknas för den begränsade avbrottstiden (se punkt 2.2.2) om

 • reparationen eller återanskaffningen av byggnaden, lokalen eller lösöret som försäkringstagaren äger och som avses i punkt 3.1 försenas till följd av ombyggnader, utvidgningar eller omorganisering av verksamheten, eller till följd av andra orsaker som beror på försäkringstagaren

 • återanskaffningen av den hyrda lokal som avses i punkt 3.1 eller om återhämtningen av den försäkrade affärsverksamheten försenas till följd av ombyggnader, utvidgningar eller omorganisering av verksamheten, eller till följd av andra orsaker som beror på försäkringstagaren

 • reparationen av maskinen, anordningen, apparaturen eller systemet som hör till lösöret som försäkringstagaren äger och som avses i punkt 3.1 försenas till följd av att reparations- eller reservdelsservice inte är allmänt tillgängligt för en sådan maskin, anordning, apparatur eller ett sådant system

 • byggnaden, lokalen eller lösöret som försäkringstagaren äger och som avses i punkt 3.1 inte alls repareras eller återanskaffas

 • reparationen eller återanskaffningen av byggnaden, lokalen eller lösöret som försäkringstagaren äger och som avses i punkt 3.1 försenas till följd av att ersättning betalats ut från egendomsförsäkringen enligt egendomens verkliga värde eller med beaktande av åldersavdrag, och försäkringstagaren inte kan ordna sådan finansiering som krävs för effektiv reparation eller återanskaffning

 • reparationen eller återanskaffningen av byggnaden, lokalen eller lösöret som försäkringstagaren äger och som avses i punkt 3.1 försenas till följd av att den ersättning som betalats ut från egendomsförsäkringen har sänkts på grund av underförsäkring eller på grund av att uppgifter som lämnats som grund för försäkringen varit felaktiga, och försäkringstagaren inte kan ordna sådan finansiering som krävs för effektiv reparation eller återanskaffning

 • reparationen eller återanskaffningen av byggnaden eller lokalen som försäkringstagaren äger och som avses i punkt 3.1 försenas på grund av undantaget som avses i 23 kapitlet i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), eller på grund av begränsad tillgång på byggnadsmaterial

 • den avbrottsförsäkrade affärsverksamheten till följd av en inträffad sakskada inte fortsätter i så stor omfattning som möjligt eller den upphör helt.

När skadebeloppet beräknas för den begränsade avbrottstiden används vid beräkning av skadebeloppet som försäkringsvärde på avbrottsförsäkringsbidraget och det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget det belopp som beräknats för motsvarande tid.

Med försäkringstagare avses i detta sammanhang även alla dem som hör till samma koncern som försäkringstagaren eller dem som omfattas av samma bestämmanderätt samt dem som äger en andel på över 10 procent av försäkringstagaren.

Vid avbrott i affärsverksamheten till följd av att datauppgifter, datafiler och dataprogram blivit förstörda beräknas skadebeloppet för den avbrottstid som fastställs i punkt 2.2.3.

Vid avbrott i affärsverksamheten till följd av epidemi beräknas skadebeloppet för den avbrottstid som fastställs i punkt 2.2.4.

4.2 Skadebelopp när avbrottsförsäkringsbidrag har försäkrats

För avbrottsförsäkringsbidragets del är skadebeloppet det belopp för avbrottsförsäkringsbidraget som försäkringstagaren gått miste om under avbrottstiden som direkt följd av ett sådant avbrott i affärsverksamheten som fastställs i punkt 3.1. Som skadebelopp beräknas dock högst en så stor del av försäkringsbeloppet för avbrottsförsäkringsbidraget som minskningen av omsättningen till följd av sakskadan under avbrottstiden är av den omsättning som utan sakskadan skulle ha uppnåtts under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

Om avbrottsförsäkringsbidraget inte har ett försäkringsbelopp i euro (avbrottsförsäkring som bygger på ett nyckeltal) eller om avbrottsförsäkringsbidraget har överförsäkrats, beräknas som skadebelopp högst en så stor del av försäkringsvärdet på avbrottsförsäkringsbidraget som minskningen av omsättningen till följd av sakskadan under avbrottstiden är av den omsättning som utan sakskadan skulle ha uppnåtts under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

Vid beräkning av beloppet för omsättningen och bidragsandelen används realiserade värden från föregående räkenskapsperioder som grund med beaktande av konstaterad utveckling av affärsverksamheten.

Dessutom räknas i skadebeloppet de företagsekonomiskt motiverade extra kostnader in som försäkringstagaren betalat för de åtgärder som skriftligen avtalats med Fennia och som vidtagits för att undvika förlust eller minskning av avbrottsförsäkringsbidraget under avbrottstiden. En förutsättning för att extra kostnader ersätts är att förlusten av bidraget till följd av åtgärden som orsakat de extra kostnaderna har minskat under avbrottstiden med åtminstone så mycket som de extra kostnaderna är.

Som skadebelopp beräknas sammanlagt högst försäkringsbeloppet för avbrottsförsäkringsbidraget. Om försäkringsbeloppet är större än försäkringsvärdet eller om avbrottsförsäkringsbidraget inte har ett försäkringsbelopp i euro, beräknas högst försäkringsvärdet som skadebelopp.

Om den avbrottsförsäkrade affärsverksamheten läggs ned efter en inträffad sakskada, beräknas som skadebelopp högst den förlorade rörelsevinsten och de betalda kostnader som ingår i avbrottsförsäkringsbidraget.

4.3 Skadebelopp när begränsat avbrottsförsäkringsbidrag har försäkrats

För det begränsade avbrottsförsäkringsbidragets del är skadebeloppet det belopp för det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget som försäkringstagaren gått miste om under avbrottstiden som direkt följd av ett sådant avbrott i affärsverksamheten som fastställs i punkt 3.1. Som skadebelopp beräknas dock högst en så stor del av försäkringsbeloppet för det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget som minskningen av omsättningen till följd av sakskadan under avbrottstiden är av den omsättning som utan sakskadan skulle ha uppnåtts under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

Om det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget inte har ett försäkringsbelopp i euro (avbrottsförsäkring som bygger på ett nyckeltal) eller om det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget har överförsäkrats, beräknas som skadebelopp högst en så stor del av försäkringsvärdet på det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget som minskningen av omsättningen till följd av sakskadan under avbrottstiden är av den omsättning som utan sakskadan skulle ha uppnåtts under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

Vid beräkning av beloppet för omsättningen och bidragsandelen används realiserade värden från föregående räkenskapsperioder som grund med beaktande av konstaterad utveckling av affärsverksamheten.

Dessutom räknas in i skadebeloppet de företagsekonomiskt motiverade extra kostnader som försäkringstagaren betalat för de åtgärder som skriftligen avtalats med Fennia och som vidtagits för att undvika förlust eller minskning av det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget under avbrottstiden. En förutsättning för att extra kostnader ersätts är att förlusten av bidraget till följd av åtgärden som orsakat de extra kostnaderna har minskat under avbrottstiden med åtminstone så mycket som de extra kostnaderna är.

Som skadebelopp beräknas sammanlagt högst försäkringsbeloppet för det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget. Om försäkringsbeloppet är större än försäkringsvärdet eller om det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget inte har ett försäkringsbelopp i euro, beräknas högst försäkringsvärdet som skadebelopp.

Om den avbrottsförsäkrade affärsverksamheten läggs ned efter en inträffad sakskada, beräknas som skadebelopp högst den förlorade rörelsevinsten och de betalda kostnader som ingår i det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget.

4.4 Skadebelopp när personalkostnader har försäkrats

För personalkostnadernas del beräknas som skadebelopp de personalkostnader som försäkringstagaren betalat under avbrottstiden och vars motsvarande arbetsinsats försäkringstagaren inte kunnat utnyttja vid affärsverksamhet med försäljningsbidrag på grund av en sakskada. Som skadebelopp beräknas dock högst en så stor del av det normala beloppet för personalkostnaderna under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet som minskningen av omsättningen till följd av sakskadan under avbrottstiden är av den omsättning som utan sakskadan skulle ha uppnåtts under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet, dock högst försäkringsbeloppet för personalkostnaderna.

Med det normala beloppet för personalkostnaderna avses det belopp för personalkostnader som utan sakskadan skulle ha uppnåtts under den försäkrade avbrottstid som anges i försäkringsbrevet.

4.5 Skadebelopp när extra kostnader har försäkrats

För de extra kostnadernas del är skadebeloppet det belopp som försäkringstagaren betalat för de åtgärder och arrangemang som genomförts under avbrottstiden och som fastställs i punkt 2.3.4 och som avviker från normal verksamhet.

I skadebeloppet räknas dock inte in kostnader som ersätts eller som kan ersättas från egendomsförsäkringen om byggnaden, lokalen eller lösöret som avses i punkt 3.1 försäkrats med en egendomsförsäkring.

4.6 Skatteförfattningars inverkan på skadebelopp

Vid beräkning av skadebelopp beaktas skatteförfattningar. Sådana är t.ex. mervärdesskattelagen och punktskattelagen samt motsvarande författningar som tillämpas utanför Finland.

Försäkringstagaren ska själv vara beställare och anges i räkningen som betalare i samtliga anskaffningar som gäller en avbrottsskada och begränsningar av en sådan. Oavsett vem som beställt eller betalat anskaffningen, så räknas inte mervärdesskatten in i skadebeloppet om försäkringstagaren hade haft möjlighet att dra av den från anskaffningen eller om försäkringstagaren hade varit berättigad till skatteåterbäring.

Ersättningsbeloppet fås genom att från skadebeloppet enligt punkt 4 dra av avdrag enligt punkterna 5.1 - 5.4 och försäkringstagarens självrisk och genom att beakta eventuell underförsäkring och de avdrag som görs från ersättningen till följd av eventuell försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna och på grund av de allmänna avtalsvillkoren.

Avdrag görs i följande ordning: 5.1 - 5.7.

5.1 Inbesparade personalkostnader

Vid beräkning av ersättningsbeloppet avdras från skadebeloppet de personalkostnader som omfattas av försäkringsobjekten och som inbesparats under avbrottstiden på grund av att personal omplacerats, permitterats eller sagts upp.

5.2 Övriga inbesparade kostnader

Vid beräkning av ersättningsbeloppet avdras från skadebeloppet de kostnader som omfattas av försäkringsobjekten och som inbesparats under avbrottstiden på grund av att kostnaderna inte behövt betalas till följd av avbrott i affärsverksamheten.

Sådana inbesparade kostnader kan t.ex. vara energi-, städnings-, service-, hyr- och marknadsföringskostnader.

5.3 Kostnader och bidrag som ersätts från någon annan försäkring

Vid beräkning av ersättningsbeloppet avdras från skadebeloppet det belopp för kostnader och bidrag som ersatts från någon annan försäkring.

5.4 Ökning av bidrag i annan affärsverksamhet eller i samma koncern

Vid beräkning av ersättningsbeloppet avdras från skadebeloppet det belopp för avbrottsförsäkringsbidraget eller det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget med vilket bidraget hos försäkringstagaren, den som hör till samma koncern som försäkringstagaren, den som omfattas av samma bestämmande rätt som försäkringstagaren eller den som arbetar åt försäkringstagaren ökat under avbrottstiden till följd av en skada.

5.5 Inverkan av självrisken på ersättningsbeloppet

Vid beräkning av ersättningsbeloppet avdras från skadebeloppet försäkringstagarens självrisk (se punkt 2.6).

Om det för samma skadefall betalas ut ersättning till samma försäkringstagare från både en egendoms- och avbrottsförsäkring som är giltiga hos Fennia, avdras som självrisk endast den största självrisken.

5.6 Inverkan av underförsäkring på ersättningsbeloppet

Om det vid avbrottsförsäkring är fråga om underförsäkring (se punkt 2.9), ersätts från försäkringen endast högst en så stor del av skadebeloppet, från vilket avdrag enligt punkterna 5.1 - 5.4 och självrisken enligt punkt 5.5 dragits av, som motsvarar proportionen mellan nyckeltalet, som anges i försäkringsbrevet, och dess faktiska värde.

5.7 Övriga avdrag som påverkar ersättningsbeloppet

Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktas de avdrag som dras av från ersättningen till följd av eventuell försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna och på grund av de allmänna avtalsvillkoren.

5.8 Högsta ersättningsbelopp

Det försäkringsbelopp i euro som anges i försäkringsbrevet är Fennias högsta ersättningsgräns vid varje avbrottsskada och vid sådana avbrottsskador sammanlagt som orsakats under en försäkringsperiod av sakskador som avses i punkt 3.1.

Om avbrottsförsäkringsbidraget eller det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget inte har ett försäkringsbelopp i euro (avbrottsförsäkring som bygger på ett nyckeltal), är Fennias högsta ersättningsgräns försäkringsvärdet.

Sak- och avbrottsskador till följd av samma epidemi ersätts till en försäkringstagare högst 1 000 000 euro och till alla försäkringstagare sammanlagt högst 3 000 000 euro. Om det sammanlagda belopp för en skada som drabbat alla försäkringstagare till följd av samma epidemi överskrider 3 000 000 euro, betalas ersättningen i proportion till skadebeloppen, så att ersättningsbeloppet är sammanlagt 3 000 000 euro. För skador till följd av epidemier som konstaterats under samma kalenderår ersätts till alla försäkringstagare sammanlagt högst 6 000 000 euro.

6.1 Skyldighet att anmäla och begränsa skada

Försäkringstagaren ska omgående göra en anmälan till Fennia när en sakskada, som avses i punkt 3.1, inträffar och när risken för avbrott i affärsverksamheten till följd av skadan konstateras, och omedelbart vidta åtgärder för att fortsätta den försäkrade affärsverksamheten och för att undvika förlust i bidraget. Fennia ersätter kostnader för sådana åtgärder på det sätt som fastställs i punkterna 4 och 5.8.

Försäkringstagaren ska i mån av möjlighet begränsa personalkostnader under avbrottstiden genom att omplacera personal till röjning och reparation av den skadade egendomen och till andra uppgifter, även utanför den försäkrade affärsverksamheten.

6.2 Skyldighet att lämna uppgifter som behövs för utredning av skada

Försäkringstagaren ska lämna in de utredningar, kalkyler, dokument och övriga motsvarande uppgifter som Fennia begärt och som behövs för utredning av avbrottsskadan och för beräkning av ersättningsbeloppet.

Fennia är inte skyldigt att betala ut ersättning förrän det har fått ovannämnda uppgifter.

6.3 Skyldighet att anmäla andra försäkringar som rör samma egendom eller affärsverksamhet

Försäkringstagaren ska meddela till Fennia sådana egendomsförsäkringar som gäller egendom som avses i punkt 3.1 och avbrottsförsäkringar som gäller den försäkrade affärsverksamheten och som är giltiga hos ett annat försäkringsbolag, och bereda Fennia tillfälle att delta i utredningen av skador som ersätts från sådana försäkringar.

6.4 Försäkringsbelopp och premie efter försäkringsfall

Försäkringspremien ger rätt till ersättning, som sammanlagt är högst så stor som försäkringsbeloppet, för samtliga avbrottsskador som inträffat under en försäkringsperiod till följd av sakskador som avses i punkt 3.1.

Om avbrottsförsäkringsbidraget eller det begränsade avbrottsförsäkringsbidraget inte har ett
försäkringsbelopp i euro (avbrottsförsäkring som bygger på ett nyckeltal), ger försäkringspremien rätt till ersättning, som sammanlagt är högst så stor som försäkringsvärdet, för samtliga avbrottsskador som inträffat under en försäkringsperiod till följd av sakskador som avses i punkt 3.1.

Fennia har rätt till försäkringspremien, som beräknas enligt ersättningsbeloppet, för perioden mellan inträffandet av sakskadan som orsakade avbrottet i affärsverksamheten och upphörandet av försäkringsperioden. Försäkringen fortsätter dock som tidigare till utgången av försäkringsperioden om Fennia inte meddelar om en eventuell tilläggspremie eller om ändringar under ersättningsprocessens gång.

6.5 Övriga försäkrade

Det som sagts om försäkringstagaren gäller även eventuella andra som fastställs som försäkrade.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor